Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 6

Declarație privind evitarea dublei finanțări

Subsemnatul ……………………………………………., CNP …………………………………………, în


calitate de aplicant la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului,
”ANTREPRENORIAT - soluție durabilă pentru ocupare”, contract nr.
POCU/82/3/7/105344,

cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte surse de
finanţare din programe europene, sau de la bugetul de stat pentru acoperirea
cheltuielilor legate de implementarea planului de afaceri depus in cadrul prezentului
concurs.

Nume/Prenume:
Dată:
Semnătură: