Sunteți pe pagina 1din 8
MINISTERUL SANATATH, MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN ata mun.Chisinau Li, ftlpuiblil 2018 or_“VF Cu privire la Programul ,,Un doctor pentru tine!”, desfigurarea screening-ului prin mamografie in conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sanataqii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, Programului national de control al cancerului pentru ani 2016-2025, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 1291 din 02.12.2016, in scopul depist&rii precoce a stirilor precanceroase gi a cancerului mamar la populatia feminin& din localititile rurale, precum gi in temeiul Regulamentului privind organizarea si funcfionarea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017, ORDON: 1. A organiza si desftisura in colaborare cu Universitatea de Stat de Medicina si Farmaciue , Nicolae Testemijanu” si Institutul Oncologic, incepind cu 11 octombrie 2018, screening-ul prin mamografie, a populatiei feminine din grupele cu risc sporit de imbolnavire de cancer mamar din localitatile rurale, in cadrul Programului ,,Un doctor pentru tine!”, in corespundere cu Orarul din anexa nr. 1, in raioanele Straseni, Leova, Rezina, Soldanesti, Cantemir, Nisporeni, Orhei, mun. Chisinau (Intreprinderea .Pranzelufa” S.A. si Fabrica de confectii ,,lonel” $.A.). 2. A desemna coordonator national, responsabil de realizarea screening-ului prin mamografie, dna Larisa Catrinici, duirectorul IMSP Institutul Oncologic. 3. A desemna sefii Centrelor de Sénatate de nivel raional coordonatori teritoriali, responsabili de organizarea, coordonarea, monitorizarea permanent’ a procesului de realizare la nivel teritorial, a screening-ului prin mamografie si raportarea acestuia. 4. Sefii institufiilor medico-sanitare publice Centre de Sandtate autonome vor organiza si asigura: 1) informarea populatiei din teritoriul deservit, inclusiv a autoritiilor administratiei publice locale, despre screening-ul prin mamografie (efectuat de catre echipa mobil8) si orarul deplasarii in teritoriu a echipelor mobile; 2) selectarea femeilor, indiferent de statutul asigurat/neasigurat al persoanei, eligibele pentru screening, si invitarea pentru mamografie a persoanelor din grupele cu rise sporit la cancer mamar, in conformitate cu Protocolul Clinic National Cancerul glandei mamare si conform prevederilor Recomandarile metodice privind efectuarea screeningului mamografic pentru cancerul mamar in conditii mobile, din anexa nr. 2; 3) continuitatea in organizarea consultatiilor suplimentare pentru pacientele examinate in cadrul screening-ului pind la clarificarea diagnosticului final (dupa caz), tn comun cu medicii oncologi din teritoriu sau medicii mamologi din cadrul IMSP Institutul Oncologic; 4) de comun cu autoritatile publice locale (fondator al IMSP), condifiile necesare de activitate a instalatiei mobile radiologice, cu asigurarea adecvati a conectirii la curent electric, paza pe timp de noapte si in zilele de odihna; 5) perfectarea acordului informat a persoanei pentru examinarea radiologica, in corespundere cu actele normative in vigoare; 6) prezentarea raportului privind realizarea screening-ului prin mamografie a populatiei feminine din sectorul rural in teritoriul deservit, citre Centrele de Sandtate de nivel raional, in termen de 3 zile de la finalizarea screening-ului, conform anexei nr. 3 a prezentului ordin, 5. Sefii Centrelor de Sanatate de nivel raional (coordonatorii teritoriali) vor organiza si asigura: 1) buna desfigurare a screening-ului prin mamografie, cu supervizarea activititilor Centrelor de Sinatate autonome, in cooperare cu autoritafile publice locale si IMSP Institutul Oncologic; 2) suport consultativ metodic Centrelor de S&ndtate autonome in realizarea screening-ului prin mamografie a persoanelor din grupele cu rise sporit de imbolnavire de cancer mamar. 6. Directorul IMSP Institutul Oncologic, dna Larisa Catrinici, va organiza si asigura: 1) deplasarea instalatiilor radiologice mobile, impreun cu tehnicienii radiologi in teritoriile nominalizate, in corespundere cu Orarul din anexa nr.1; 2) buna organizare a screening-ului prin mamografie a populafiei feminine din grupele cu risc sporit de imbolnavire cancer mamar; 3) prezentarea rezultatelor screening-ului prin mamografie Centrelor de Sanatate autonome in termen de pana la 10 zile din data realizarii acestuia; 4) intocmirea raportului privind realizarea screening-ului prin mamografie in teritoriul administrativ, in termen de 15 zile, dup& finalizarea procesului, cu prezentarea acestuia Ministerului Sanitajii, Muncii si Protectiei Sociale, Companiei Nationale de Asigurari in Medicina; 5) informarea s4ptamanala a Ministerului Sanatatii, Muncii gi Protectiei Sociale (Serviciul informare si comunicare cu mass-media, dna Cristina Stratulat si Directia politici in domeniul asistenfei medicale primare, urgente si comunitare, dna Tatiana Zatic) despre desfigurarea screening-ului prin mamografie a populatiei feminine. 7. Cheltuielile aferente organizarii si desftisurdrii desfsurarea screening-ului prin mamografie in cadrul Programului Un doctor pentru tine!”, vor fi acoperite din contul mijloacelor fondurilor asiguririi obligatorii de asistenfi medicali (misurilor de profilaxie si dupa caz, de baz) in modul stabilit de actele normative in vigoare. 8. Controlul executirii prezentului ordin se pune in sarcina dlui Boris Gilca, Secretar General de Stat. Ministru Silvia RADU Anexa nr.1 ordinul MSMPS- or M19 din, JS... 7 2018 g-ului mamografic prin radiografia digital mobili in cadrul Programului ,,Un doctor pentru tine!” destinat populatiei feminine din localititile rurale pentru perioada octombrie-noiembrie 2018 Nea TLocalitiileincluse in sereening ‘ume prenume a echipel de speck Perioada doplasirita a IMSP irea IMSP unde se va ‘nul 2018 1 ‘Mamoscan Scene R-ul Straseni Echipa nr.1 17.10-30.11 Medical responsal 1. Gayrilagcenco 1__| IMSP CS Straseni ‘Codreanea Micleugeni 2 | IMSP CS Zubresti Zubresti oh 3__[IMSP CS Sireti aE 4 [IMSP CS Vorniceni lle