Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

4-744/2018

Hotărâre

În numele Legii

26 octombrie 2018 mun.


Chișinău

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)

Preşedintele şedinţei, judecător Daria Suşchevici

Grefierii Olga Mahu, Corneliu Coropat

A judecat în cadrul şedinţei de judecată publică procesul-verbal cu privire la


contravenţie întocmit de către xxxxxxx la data de 21 iunie 2018 în baza art. 48 al.(1) Cod
Contravențional al RM în privinţa lui xxxxxx a.n. xxxx, domiciliat în mun.Chișinău, str.xxxx
xxx ap.xx c/p xxxxxx, instanța de judecată, -

A CONSTATAT:

La data de 21 iunie 2018 de către agentul constatator din cadrul Inspectoratului de


Poliţie s. Centru, a fost întocmit în privinţa lui xxxxxxxx,, un proces-verbal cu privire la
contravenţie în baza art. 48 al(1) Cod Contravenţional, pentru faptul că la data de 21 iunie
2018, aflându-se în mun. Chișinău, str.Txxxx 12 oficiul xxxx a comis faptra
contravențională manifestată prin utilizarea de către xxxxx,, în persoana lui xxxxr a
fondurilor venite din străinătate în cadrul companiei electorale. Astfel, prin acţiunile sale,
xxxxx,, a comis contravenţia prevăzută de art. 48 al(1) Cod contravențional, adică utilizarea
de către partidele politice a unor fonduri venite din străinătate.

Agentul constatator din cadrul IP s. Centru,xxxxx, în cadrul ședinței de judecată- nu


sa prezentat,deși a fost înștiințat în mod legal despre locul, data și ora ședinței, fapt
confirmat prin semnătura din materialele cauzei, astfel instanța consideră necesar
examinarea cauzei în lipsa D-lui.

Persoana în privința căruia sa întocmit procesul –verbal cu privire la contravenție,Ilan


Șor, în cadrul ședinței de judecată, nu s-a prezentat, deși a fost înștiințat în mod legal
despre locul, data și ora ședinței, fapt confirmat prin semnătura de pe avizul de recepție,
recepționat și anexat la cauză,nu a comunicat motivele neprezentării sale și nici nu a
solicitat amînarea cauzei , sau examinarea cauzei în lipsa sa, astfel instanța consideră
oportun examinarea cauzei în lipsa lui Ilan Șor.

Studiind materialele dosarului, probele anexate la dosar, instanţa consideră că


vinovăția lui Șor Ilan-președintele Partidului Politic,,ȘOR,, în comiterea contravenţiei
prevăzute de art. 48 al(1) Cod Contravențional al RM este dovedită pe deplin din
următoarele considerente:

Potrivit art. 440 alin. (1) Cod Contravențional al RM, constatarea faptei
contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi
de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal
cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a
dosarului, după caz, funcţionarului abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul
autorităţii din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ
spre soluţionare.

În acord cu art. 458 Cod contravențional al RM, examinând cauza contravenţională,


instanţa de judecată este obligată să determine: a) caracterul veridic al contravenţiei
imputate; b) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei; c)
vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul - contravenţional; d) existenţa
circumstanţelor atenuante şi/sau agravante; e) necesitatea sancţionării şi, după caz,
caracterul sancţiunii contravenţionale; f) alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a
cauzei.

În conformitate cu art. 425, alin. (3) Codul contravențional, aprecierea probelor se


face de persoana competentă să soluționeze cauza contravențională, potrivit convingerii
sale pe care și-a format-o cercetând toate probele administrate în raport cu circumstanțele
constatate ale cauzei și călăuzindu-se de lege.

Totodată, în acord cu prevederile art. 425 alin. (1) Codul contravențional, probele
sunt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la
constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la
constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa
soluționare a cauzei. Conform alin. (5) al articolului sus-enunțat, sunt admisibile probele
pertinente, concludente și utile, administrate în conformitate cu prezentul cod.

Atît în , cadrul ședinței de judecată, cît și prin materialele cauzei s-a constatat cu
certitudine că, de către agentul constatator din cadrul Inspectoratului de Poliţie s. Centru ,
a fost întocmit în privinţa lui xxxxxxx un proces-verbal cu privire la contravenţie în baza art.
48 al. (1) Cod Contravenţional, pentru faptul că la data de 21 iunie 2018,aflîndu-se în
mun.Chișinău pe str. Txxxxx, a comis fapta contravențională manifestată prin utilizarea de
către xxxxxîn persoana lui Ixxxx, a fondurilor venite din străinătate în cadrul companiei
electorale. Astfel, prin acţiunile sale, -xxxxx–președintelexxxx,,a comis contravenţia
prevăzută de art. 48 al(1) Cod contravențional, adică utilizarea de către partidele politice a
unor fonduri venite din străinătate.

Contrar prevederilor date, persoana în privința căruia sa întocmit procesul-verbal cu


privire la contravențiexxxxxx- președintele Pxxxxxx,, a utilizat fonduri venite din
străinătate.

Instanţa de judecată reiterează că, procesul-verbal cu privire la contravenţie din 21


iunie 2018 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, iar vinovăţia lui Ilan
Șor-președintele xxxxx,, şi-a găsit confirmare pe deplin în şedinţa de judecată, acţiunile lui
fiind corect încadrate în baza art. 48 al(1) Cod Contravențional al RM.

Totodată, instanța constată că, xxxx fiind președintle xxxxxx,, a semnat


procesul-verbal cu privire la contravenție din 21 iunie 2018, nefiind obiectat.

Deci, vinovăția lui xxx-președintele xxxx,, persoana în privința căruia sa întocmit


procesul verbal cu privire la contravenție, este constatată și dovedită pe deplin prin:

procesul-verbal cu privire la contravenţie din 21 iunie 2018 întocmit în baza art. 48


al(1) Cod contravențional al RM,fiind semnat de către Președintelel Partidului xxxx nu a
fost obiectat;

Raportul agentului constatator cu privire la înregistrarea și evidența sesizărilor și a


altor informații despre infracțiuni din 13 iunie 2018;

Demersal agentului constatator din 13 iunie 2018 privind pornirea procesuluui


contravențional;

Procesul-verbal privind actele de constatare din 21 iunie 2018, potrivit căruia a fost
audiat XXXXXXXXX, președintele Partidului xxxx,,

Inițierea procedurii contravenționale de către Consiliul Electoral al Circumscripției


electorale mun.Chișinău din 13 iunie 2018;

Scrisoarea DP mun.Chișinău din 13 iunie 2018 adresată Președinteleul Comisiei


Electorale Centrale;

Sesizarea nr.71/11 din 17 mai 2018 înaintată de către Consiliul Electoral al


Circumscripției Electorale municipal Chișinău nr.1 către MAI al RM;

Copiile materialelor din cadrul examinării demersului parvenit la 08 mai 2018 de la


Comisia Electorală Centrală a RM, referitor la contestația depusă de Partidul
Politic,,Partidul Unității Naționale,, privind anularea înregistrării concurentului electoral
din partea xxxxxx n legătură cu încălcările prevederilor art.39 și ale art. 41 din Codul
Electoral pe 15 file(12-43),

Totodată, instanța reține faptul că de către persoana în privința căruia sa întocmit


procesul verbal cu privire la contravenție, nu au fost prezentate careva mijloace de probă
pertinente și concludente care să probeze nevinovăția acestuia în contravenția incriminată,
or toate probele și circumstanțele de fapt indică asupra vinovăției contravenientului.

Verificând pertinența și veridicitatea probelor, instanța de judecată consideră că


acestea demonstrează incontestabil vinovăția luixxxxxx,, în comiterea contravenţiei
prevăzute de art. 48 al(1) Cod Contravențional al RM

La aprecierea modului şi a măsurii de aplicare a pedepsei, instanţa ia în consideraţie


aspectele săvârşirii contravenţiei, pericolul social, personalitatea persoanei în privința
căruia sa întocmit procesul-verbal cu privire la contravențiexxxx

În conformitate cu art. 460-462 CC RM, instanţa de judecată,-

A HOTĂRÂT:

Se recunoaşte vinovat xxxxxx, de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 48 al(1)


Cod Contravențional al RM şi a-i aplica în calitate de pedeapsă sub formă de amendă în
mărime de -xxxx unități convenționale, ceea ce constituie xxxx(xxxx)lei în folosul statului.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău timp de 15 zile, prin


intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

Preşedintele şedinţei, judecător Daria


Sușchevici