Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa: 1 PI EC Avizat:

Responsabil comisie metodică,


Nr. ore: - 2 ore/săpt.

Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.crt. Unitatea de Competențe Tema Nr. Perioada Evaluare


învățare specifice ore
Strategii de comunicare:
 Stabilirea scopului comunicării: 2 S1
-primirea și transmiterea infoemațiilor,
1. Comunicarea 1.Elaborează strategii -întreținerea unor discuții, prezentarea unor
profesională pentru o comunicare informații, 2 S2
eficientă  Identificarea surselor de informații:
-informații interne și externe, Evaluare orală
-buletine informative, 2 S3
-manuale,seminare,
-rapoarte, procese verbale, publicații de 2 S4
specialitate,
-internet, discuții,statistici,documentaței, mass- 2 S5
media,
 Selectarea metodelor de comunicare 2 S6
adecvate: scrise, verbale, audio,
informatizate, 2 S7
 Identificarea metodelor de verificare a
eficienței comunicării: obținerea feed-back-
ului, documentația întocmită corect.
2 S8
Tehnici de comunicare orală:
 Identificarea strategiilor de ascultare 2 S9
necesare obținerii informațiilor în funcție
de situație, ocazie, subiectul în cauză,
vorbitori, metode de ascultare ( activă sau 2 S10
pasivă).
 Susținerea orală a ideilor și a informațiilor
în fața unui auditoriu: în situații formale 2 S11
2. Comunicarea 2.Aplică tehnici de sau informale, în funcție de numărul, de Evaluare scrisă
profesională comunicare orală vorbitori, prim modulația vocii, prin
alegerea vocabularului, prin structur[, prin 2 S12
comunicare non-verbală,prin articulare.
 Argumentarea unui punct de vedere: idei
clare, relevante, concise, persuasive, 2 S13
adaptate contextului și interlocutorului,
 Facilitarea unei comunicări eficiente:
acceptă opinii diferite, încurajează discuția, 2 S14
asigură posibilitatea de exprimare, oferă
feed-back, stimulează creativitatea,
încadrarea în timp, viteza vorbirii,
adaptatrea comunicării la nivelul de 2 S15
înțelegere al auditoriului, folosirea unui
suport specific.
3. Comunicare 3.Realizează un Raportul formal
profesională raport formal.  Selectarea informațiilor necesare temei 2 S16
propuse: în funcție de complexitatea temei,
publicul țintă relevanța.
 Organizarea conținutului și structurii 2 S17
raportului: tipul informației, succesiune
logică, suportul ( grafica, standardul de
prezentare , formatul).
 Elaborarea unui raport formal: document
coerent, bine structurat, adecvat scopului 2 S18 Test final
propus.
 Recapitulare finală.

Teme:
7.Caracteristicile comunicarii
8.ELEMENTE STRUCTURALE ALE COMUNICARII
9.TIPURI SAU FORME ALE CMUNICARII
10.COMUNICARE EDUCATIONALA
11-TIPURI SI FORME
12.PROBLEME IN COMUNICARE
13. PROBLEME IN COMUNICARE

15.BARIERE IN COMUNICARE
16. BARIERE IN COMUNICARE
17.CAI DE CRESTERE A EFICACITAȚII COMUNICARII
18.COMUNICAREA VERBALA
19.RETORICA
20.COMUNICAREA NON VERBALA
21.COMUNICAREA NON VERBALA
22.COMUNICAREA PARAVERBALA
23.MODALITATI INEFICIENTE DE COMUNICARE
24.CAI DE CRESTERE A EFICACITATII COMUNICARII
25. CAI DE CRESTERE A EFICACITATII COMUNICARII
26. CAI DE CRESTERE A EFICACITATII COMUNICARII
27.COMPORTAMENTUL ASERTIV
28.PRINCIPII DE DEZVOLTARE A COMUNICARII ASERTIVE
29.COMPORTAMENTE VERBALE
30.FEED-BACK-UL IN COMUNICAREA DIDACTICA
31.TEHNICI DE FEED-BACK
32.CAI DE MANIPULARE
33.MANIPULAREA PRIN COMUNICARE
34.LEGI UTILE IN MANIPULARE