Sunteți pe pagina 1din 4

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Metalurgic Avizat:


Profesor: Caramida Iulica Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a XI-a A si J Director,
Nr. ore alocate: 1 oră/săpt. (TC); 1 oră x 32 săpt.= 32 ore/an (32 săptămâni conform OMEN nr. 3207/22.02.2019)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Probleme fundamentale ale lumii contemporane

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)
I. Mediul 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale  Elemente de geografie Test iniţial
înconjurător – mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia fizică şi umană.
problemă specifică domeniului Recapitulare
fundamentală a 1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra  Mediul înconjurător –
lumii mediului înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice aspecte generale
contemporane geografiei
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect),  Factorii geoecologici –
A. Mediul
prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului aspecte generale 7 1–7
înconjurător,
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului,  Geosistemul, ecosistemul
factorii
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de şi peisajul geografic
geoecologici,
specialitate
tipuri de medii
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător  Tipurile de medii
și peisaje geografice
(geografic) ca reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate în
geografice
cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, Biologie, Geologie, Chimie)  Tipurile de peisaje Evaluare
2.2. Aplicarea elementelor semnificative, conceptuale şi geografice scrisă (T1)
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale,
pentru studierea mediului înconjurător

1
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie
şi mediul înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri
(teritoriale şi funcţionale)
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale
şi umane ale mediului
3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru
interpretarea şi prezentarea realităţii observate
I. Mediul 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale  Hazarde naturale şi
înconjurător – mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia antropice
problemă specifică domeniului  Despăduririle,
fundamentală a 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale deşertificarea şi poluarea
lumii mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia – efecte ale activităţilor
contemporane specifică domeniului umane asupra mediului
1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra 8 8 – 15
B. Degradarea
mediului înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice  Protecţia, conservarea şi
și protecția
geografiei ocrotirea mediului
mediului
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect),  Managementul mediului
prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului înconjurător
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, Evaluare
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de  Recapitulare și evaluare scrisă (T2)
specialitate
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător
(geografic) ca reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate în
cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, Biologie, Geologie, Chimie)
2.2. Aplicarea elementelor semnificative, conceptuale şi
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale,
pentru studierea mediului înconjurător
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie
şi mediul înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri
(teritoriale şi funcţionale)
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale
şi umane ale mediului
3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru
interpretarea şi prezentarea realităţii observate
Vacanţa de iarnă/intersemestrială (21.12.2019 – 12.01.2020)

2
SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 12.06.2020)
II. 1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare şi  Dimensiunile şi
Regionalizarea globalizare, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniile regionalizării şi
şi globalizarea domeniului globalizării 3 16 – 18 Evaluare
lumii 2.7. Aplicarea de elemente explicative semnificative, specifice  Identitatea, uniformizarea orală
contemporane ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor referitoare la şi diversitatea lumii
globalizare contemporane
3.2. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea
problemelor legate de regionalizare şi globalizare
III. Populaţia, 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii  Evoluţii geodemografice
resursele referitoare la populaţie, la resurse şi la dezvoltarea lumii contemporane.
naturale şi contemporane, utilizând corect şi coerent terminologia Diferenţieri regionale
dezvoltarea specifică domeniului  Resursele umane şi
lumii 1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, dezvoltarea
contemporane valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de 6 19 – 24
specialitate  Raportul dintre aşezări şi
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie, dezvoltare. Tendinţe ale
populaţie, resurse şi dezvoltare, prin analiza unor sisteme şi evoluţiei aşezărilor umane
structuri (teritoriale şi funcţionale)  Resursele naturale şi
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale agricole. Impactul
şi umane (integrate) exploatării şi valorificării Evaluare
3.3. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice resurselor asupra scrisă (T3)
minime, pentru interpretarea şi exprimarea realităţii analizate mediului.
mediat
 Gestionarea resurselor,
dezvoltarea economică şi
dezvoltarea durabilă
IV. Sistemul 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii  Evoluţia economiei
economic şi referitoare la sistemul economic şi geopolitic mondial, mondiale şi sistemul
sistemul utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului economic mondial
geopolitic 2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii  Sistemul geopolitic
contemporane mondial actual
3.4. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea
sistemului economic şi geopolitic mondial  Ansambluri economice şi
geopolitice mondiale

3
actuale (Uniunea 6 25 – 30 Evaluare
Europeană, APEC etc.) – orală
aspecte generale
 Rolul unor state în
sistemul mondial actual:
Statele Unite ale
Americii, Federaţia Rusă,
Japonia, China, India,
Brazilia
 Organizarea spaţiului
mondial (ţări în
dezvoltare, ţări
dezvoltate, alte categorii
de ţări). Raportul Nord –
Sud
 De la lumea unipolară la
lumea multipolară
Sinteză şi 1.1. …. 3.4.  Probleme fundamentale 1 31 Evaluare
evaluare ale lumii contemporane finală (Tf)
Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, aprobate prin OMECI Nr. 3412/16.03.2009 Anexa 4, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a XI-a aprobată prin
OMEC nr. 3252/13.02.2006, structura anului școlar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/20.02.2019 şi metodologia de proiectare şi de
organizare a instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalele de desfășurare a stagiilor de pregătire practică și a programului ,,Școala
altfel” stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ și va însuma un număr total de 32 săptămâni de cursuri.
 Rubrica ,,Competenţe specifice” cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/
investigaţii, portofolii etc.).

S-ar putea să vă placă și