Sunteți pe pagina 1din 5

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Metalurgic Avizat:


Profesor: Caramida Iulica Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a X-a A, D Director,
Nr. ore alocate: 1 oră/săpt. (TC); 1 oră x 34 săpt.= 34 ore/an (34 săptămâni conform OMEN nr. 3207/22.02.2019)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografie umană

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)
I. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Elemente de geografie
politică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii umană. Recapitulare Test iniţial
referitoare la geografie politică 1–4
 Statele şi grupările
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile 4
regionale de state
străine
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice  Evoluţia în timp a hărţii
referitoare la state politice Evaluare
 Principalele probleme orală
actuale de geografie
politică
II. Geografia 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Dinamica populaţiei
populaţiei şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii  Bilanţul natural al
a aşezărilor referitoare la populaţie populaţiei
umane 1.2. Argumentarea unui demers explicativ
2.2. Formalizarea informaţiilor  Mobilitatea teritorială a
A. Geografia 3.2. Analiza interacţiunilor dintre mediul natural şi populaţie populaţiei
populaţiei 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice  Bilanţul total al populaţiei
1
referitoare la populaţie  Evoluţia numerică a 5 5–9
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii populaţiei
4.4. Trecerea de la o scară la alta  Tipuri de medii de viaţă
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple
 Răspândirea geografică a
populaţiei
 Structuri demografice
(rasială, confesională,
etnolingvistică, pe grupe
de vârstă şi sexe,
socioeconomică, pe
medii)
 Populaţia, protecţia
mediului înconjurător şi
dezvoltarea durabilă Evaluare
 Recapitulare și evaluare scrisă (T1)

II. Geografia 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Habitatul uman: definire
populaţiei şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii şi componente
a aşezărilor referitoare la aşezări  Urbanizarea
umane 1.2. Argumentarea unui demers explicativ
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile  Dinamica urbană şi
B. Geografia străine explozia urbană 6 10 – 15
aşezărilor 3.2. Sesizarea unor succesiuni în evoluţia aşezărilor
umane  Funcţiile şi structura
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii funcţională a aşezărilor
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie omeneşti
cartografică sau grafică
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată a  Forme de aglomerare
aşezărilor umane umană
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice  Metropole –
diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale megalopolisuri
aşezărilor omeneşti
 Peisaje rurale Evaluare
 Organizarea spaţiului scrisă (T2)
urban şi rural. Planul
2
oraşului
 Amenajarea locală şi
regională
 Recapitulare și evaluare

Vacanţa de iarnă/intersemestrială (21.12.2019 – 12.01.2020)


SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 12.06.2020)
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Resursele
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de extraatmosferice şi ale
geografie economică atmosferei
A. Resursele
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social –  Resursele litosferei 4 16 – 19
naturale
economice
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Resursele hidrosferei Evaluare
geografie economică  Resursele biosferei scrisă (T3)
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie
cartografică sau grafică
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente
referitoare la resurse, agricultură, industrie şi servicii
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Evoluţia în timp şi spaţiu
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de a practicilor agricole
B. Agricultura geografie economică  Tipuri şi structuri
1.2. Argumentarea unui demers explicativ 3 20 – 22
teritoriale agricole
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social - Evaluare
economice  Regiuni şi peisaje orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de agricole
geografie economică
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente
referitoare la resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea

3
mediului geografic
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Evoluţia activităţilor
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de industriale
C. Industria geografie economică  Industria energiei
1.2. Argumentarea unui demers explicativ electrice
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social - 3 23 – 25
economice  Regiunile industriale
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Studiu de caz: analiza a Evaluare
geografie economică două regiuni industriale orală
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau (o regiune din Europa şi o
identificate pe modele regiune din continentele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice extraeuropene)
diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente
referitoare la resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Definire şi tipuri
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de 4 26 – 29
 Căi de comunicaţie şi
D. Serviciile geografie economică transporturi
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Comerţ, turism
geografie economică  Recapitulare și evaluare Evaluare
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau scrisă (T4)
identificate pe modele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente
referitoare la resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic
IV. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Marile ansambluri
Ansamblurile (concepte, noţiuni) pentru prezentarea informaţiei economice şi geopolitice
economice şi 2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor economice şi geopolitice ale lumii 3 30 – 32 Evaluare
geopolitice ale 2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente orală
 Uniunea Europeană şi un
lumii economice şi politice ansamblu extraeuropean
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza
4
dimensiunii geopolitice a lumii
Sinteză şi 1.1. …. 5.5.  Aspecte geopolitice, 1 33 Evaluare
evaluare demografice și economice finală (Tf)
ale lumii contemporane
Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, aprobat prin OMECTS nr. 3081/27.01.2010 anexa 2, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a X-a aprobată prin
OMECT nr. 4598/31.08.2004, structura anului școlar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/20.02.2019 şi metodologia de proiectare şi de
organizare a instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului ,,Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei
unități de învățământ și va însuma un număr total de 34 săptămâni de cursuri.
 Rubrica ,,Competenţe specifice” cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante de pe Terra, din Europa şi din România.
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/
investigaţii, portofolii etc.).

S-ar putea să vă placă și