Sunteți pe pagina 1din 5

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Metalurgic Avizat:


Profesor: Caramida Iulica Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie Director,
Clasa: a IX-a Aprofesional, D profesionala
Nr. ore alocate: 1 oră/săpt. (TC); 1 oră x 34 săpt.= 34 ore/an (34 săptămâni conform OMEN nr. 3207/22.02.2019)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografie fizică (,,Pământul planeta oamenilor”)

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)
1. Pământul 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
- o entitate a (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Elemente de geografie Test iniţial
Universului 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; fizică. Recapitulare
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile
 Universul şi Sistemul
străine; 5 1–5
solar
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
ştiinţelor;  Evoluţia Universului şi a
2.2. Formalizarea informaţiilor; Terrei Evaluare
3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale;  Caracteristicile orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; Pământului şi consecinţele
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; geografice
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor
cartografice.
2. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
Măsurarea (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Coordonatele geografice
şi 2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific  Reprezentări cartografice
reprezentare ştiinţelor;
a spaţiului 2.2. Formalizarea informaţiilor;  Măsurarea şi calculul 3 6–8

1
terestru 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; distanţelor şi al suprafeţelor
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; pe hărţi geografice şi în
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor orizontul local
cartografice; Evaluare
 Reprezentările cartografice
4.4. Trecerea de la o scară la alta; scrisă (T1)
şi societatea omenească
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple.
3. Relieful 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Scoarţa terestră ca suport al
terestru (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente; reliefului: structură şi
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; alcătuire petrografică
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale;
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;  Unităţile majore ale
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie reliefului terestru
cartografică sau grafică;  Agenţi, procese şi forme de
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată; relief
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
 Tipuri şi unităţi de relief
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului 7 9 – 15
în contextul mediului înconjurător.  Analiza şi interpretarea
reliefului
 Relieful şi societatea
omenească
 Relieful orizontului local
 Aplicaţii practice în
orizontul local Evaluare
scrisă (T2)
Recapitulare și evaluare

Vacanţa de iarnă/intersemestrială (21.12.2019 – 12.01.2020)
SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 12.06.2020)
4. Atmosfera 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
terestră (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Alcătuirea şi structura
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; atmosferei
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Factorii genetici ai climei
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice; 5 16 – 20
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Climatele Terrei
cartografică sau grafică;  Evoluţia şi tendinţele de
2
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau evoluţie a climei
identificate pe modele;  Hărţile climatice şi harta
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor sinoptică. Analiza şi
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, interpretarea datelor
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;  Clima şi societatea
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea omenească Evaluare
mediului geografic.  Clima orizontului local scrisă (T3)
5. Apele 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
Terrei (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Componentele hidrosferei
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;  Apele continentale şi
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale; oceanice
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Analiza şi interpretarea
cartografică sau grafică; unor date hidrologice 5 21 – 25
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau  Hidrosfera şi societatea
identificate pe modele; omenească
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
 Hidrografia orizontului
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
local
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;  Aplicaţii practice în Evaluare
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea orizontul local scrisă (T4)
mediului geografic.
6. Viaţa şi 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
solurile pe (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Biosfera şi organizarea ei.
Terra 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; Evoluţia vieţii pe Terra
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Pedosfera
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Zonele biopedoclimatice 4 26 – 29
cartografică sau grafică;  Biosfera, solurile şi
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau activitatea omenească
identificate pe modele;
 Aplicaţii în orizontul local
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
3
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic.
7. Mediul, 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Interacţiunile dintre
peisajul şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente; elementele naturale ale
societatea 1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural; mediului
omenească 2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natră şi a specificului
mediului înconjurător;  Interacţiunile dintre om şi
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui anumit mediul terestru
teritoriu;  Peisajele naturale
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi
 Factorii geoecologici
sociale; 3 30 – 32
naturali
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic.  Tipurile de mediu natural
 Rolul mediului geografic în
evoluţia şi dezvoltarea
societăţii omeneşti Evaluare
orală
 Mediul orizontului local
Sinteză şi 1.1. …. 5.5.  Pământul – planeta 1 33 Evaluare
evaluare oamenilor finală (Tf)

Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu planul-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, aprobat prin OMECI nr. 3411/16.03.2009, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a, aprobată prin OMECT nr.
3458/09.03.2004, structura anului școlar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/20.02.2019 şi metodologia de proiectare şi de organizare a
instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului ,,Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei
unități de învățământ și va însuma un număr total de 34 săptămâni de cursuri.
 Rubrica ,,Competenţe specifice” cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante de pe Terra, din Europa şi din România.
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/
investigaţii, portofolii etc.).
4
5

S-ar putea să vă placă și