Sunteți pe pagina 1din 7

Anul şcolar: 2022 - 2023

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Agricol Beclean Avizat:


Profesor: Sângeorzan Gabriela director,
Aria curriculară: Om şi societate prof.Medgyesi Margareta
Disciplina: Geografie
Clasa: a IX-a
Nr. ore alocate: 1 oră/săpt. (TC); 2 oră x 36 săpt. = 72 ore/an

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografie fizică (,,Pământul planeta oamenilor”)
Nr. Observaţii
Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi de Săptămâna Evaluare
învăţare
ore
Modulul 1: 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
1. Pământul - 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice Săptămâna 1 – 2
o entitate a (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Elemente de geografie Test iniţial
Universului 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; fizică. Recapitulare S1. 05 - 09.09
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile străine; S2. 12 - 16.09
 Universul şi Sistemul
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific ştiinţelor; 4
solar
2.2. Formalizarea informaţiilor;
3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale;  Evoluţia Universului şi a
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; Terrei Evaluare
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;  Caracteristicile orală
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor Pământului şi consecinţele
cartografice. geografice
2. Măsurarea 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice Săptămâna 3 – 4
şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Coordonatele geografice S3. 19 - 23.09
reprezentarea 2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific ştiinţelor;  Reprezentări cartografice S4. 26 - 30.09
spaţiului 2.2. Formalizarea informaţiilor;  Măsurarea şi calculul
terestru 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; distanţelor şi al suprafeţelor 4
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; pe hărţi geografice şi în
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor orizontul local
cartografice;  Reprezentările cartografice
4.4. Trecerea de la o scară la alta; şi societatea omenească Evaluare
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple. scrisă (T1)
Vacanță (22.10.2022 – 30.10.2022)
Modulul 2: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 1


3. Relieful 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice Săptămâna 5 - 8
terestru (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Scoarţa terestră ca suport al S5. 03 - 07.10
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; reliefului: structură şi S6. 10 - 14.10
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale; alcătuire petrografică S7. 17 - 21.10
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;  Unităţile majore ale S8. 31.10 - 04.11
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică reliefului terestru 8
sau grafică;  Agenţi, procese şi forme de Evaluare
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată; relief scrisă (T2)
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor  Tipuri şi unităţi de relief
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului în  Analiza şi interpretarea
contextul mediului înconjurător. reliefului
 Relieful şi societatea
omenească
 Relieful orizontului local
 Aplicaţii practice în
orizontul local
 Recapitulare și evaluare
4. Atmosfera 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice Săptămâna 9 – 11
terestră (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Alcătuirea şi structura
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; atmosferei S9. 07 - 11.11
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Factorii genetici ai climei S10. 14 - 18.11
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;  Climatele Terrei 6 S11. 21 - 25.11
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică  Evoluţia şi tendinţele de
sau grafică; evoluţie a climei
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate  Hărţile climatice şi harta
pe modele; sinoptică. Analiza şi
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor interpretarea datelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,  Clima şi societatea
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului omenească
înconjurător;  Clima orizontului local
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
geografic.

5. Apele 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice Săptămâna 12-14


Terrei (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Componentele S12. 21 - 25.11
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; hidrosferei S13. 28.11-2.12
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Apele continentale şi S14. 05 - 09.12
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice; oceanice
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică  Analiza şi interpretarea
sau grafică; unor date hidrologice 6
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 2
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate  Hidrosfera şi societatea
pe modele; omenească
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor  Hidrografia orizontului
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, local
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului  Aplicaţii practice în
înconjurător; orizontul local
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
geografic.
6. Viaţa şi 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Biosfera şi organizarea ei. Săptămâna 15
solurile pe (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente; Evoluţia vieţii pe Terra
Terra 1.2. Argumentarea unui demers explicativ;  Pedosfera 2 S15. 12 - 16.12
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale; 19 - 22.12
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică
sau grafică;
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate
pe modele;
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
geografic.
Vacanță (23.12.2022 – 8.01.2023)
Modulul 3: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023,
6. Viaţa şi 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Zonele biopedoclimatice Săptămâna 16-18
solurile pe (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Biosfera, solurile şi 6 S16. 09 - 13.01
Terra 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; activitatea omenească S17. 16 - 20.01
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Aplicaţii în orizontul S18. 23 - 27.01
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice; local
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică
sau grafică;
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate Evaluare
pe modele; scrisă (T3)
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 3
geografic.
7. Mediul, 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice Săptămâna 19-21
peisajul şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Interacţiunile dintre
societatea 1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural; elementele naturale ale S19. 30.01 - 03.02 Evaluare
omenească 2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natră şi a specificului mediului 6 S20. 06 - 10.02 orală
mediului înconjurător;  Interacţiunile dintre om şi S21. 13 - 17.02
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui anumit mediul terestru
teritoriu;  Peisajele naturale
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi  Factorii geoecologici
sociale; naturali
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului  Tipurile de mediu natural
geografic.  Rolul mediului geografic
în evoluţia şi dezvoltarea Evaluare
societăţii omeneşti scrisă finală
 Mediul orizontului local (Tf)
 Recapitulare și evaluare
Vacanță (18.02.2023 – 26.02.2023)
Modulul 4: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023;
I. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Elemente de geografie Săptămâna 22-23
politică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare la fizică. Recapitulare S22. 27.02 - 03.03 Test iniţial
geografie politică  Statele şi grupările S23. 06 - 10.031
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile străine regionale de state 4
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice  Evoluţia în timp a hărţii
referitoare la state politice
 Principalele probleme Evaluare
actuale de geografie orală
politică
II. Geografia 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Dinamica populaţiei Săptămâna 24-26
populaţiei şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare la  Bilanţul natural al S24. 13 - 17.03
a aşezărilor populaţie populaţiei S25. 20 - 24.03
umane 1.2. Argumentarea unui demers explicativ  Mobilitatea teritorială a S26. 27 - 31.03
A. Geografia 2.2. Formalizarea informaţiilor populaţiei
populaţiei 3.2. Analiza interacţiunilor dintre mediul natural şi populaţie  Bilanţul total al
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice populaţiei
referitoare la populaţie  Evoluţia numerică a 6
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii populaţiei
4.4. Trecerea de la o scară la alta  Tipuri de medii de viaţă
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple  Răspândirea geografică a
1
Programul ,,Școala altfel” M 4/S 23 06-10 martie 2023
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 4
populaţiei
 Structuri demografice
(rasială, confesională,
etnolingvistică, pe grupe Evaluare
de vârstă şi sexe, scrisă (T1)
socioeconomică, pe
medii)
 Populaţia, protecţia
mediului înconjurător şi
dezvoltarea durabilă
 Recapitulare și evaluare
II. Geografia 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Habitatul uman: definire
populaţiei şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare la şi componente Săptămâna 27 -30
a aşezărilor aşezări  Urbanizarea
umane 1.2. Argumentarea unui demers explicativ  Dinamica urbană şi S27. 03 - 07.04
B. Geografia 1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile străine explozia urbană S28. 19 - 21.042
aşezărilor 3.2. Sesizarea unor succesiuni în evoluţia aşezărilor  Funcţiile şi structura 6 S29. 24 - 28.04
umane 4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii funcţională a aşezărilor S30. 01 - 05.05
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică omeneşti Evaluare
sau grafică  Forme de aglomerare scrisă (T2)
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată a aşezărilor umană
umane  Metropole –
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor megalopolisuri
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale aşezărilor  Peisaje rurale
omeneşti  Organizarea spaţiului
urban şi rural. Planul
oraşului
 Amenajarea locală şi
regională
 Recapitulare și evaluare
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Resursele Săptămâna 31
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de geografie extraatmosferice şi ale
A. Resursele economică atmosferei S31. 08 - 12.05
naturale 3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social –  Resursele litosferei 2
economice  Resursele hidrosferei
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Resursele biosferei Evaluare
geografie economică scrisă (T3)
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică
2
Programul ,,Săptămâna verde” M 5 /S 28 24-28 aprilie 2023
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 5
sau grafică
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Evoluţia în timp şi spaţiu Săptămâna 32
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de geografie a practicilor agricole
B. Agricultura economică  Tipuri şi structuri S32. 15 - 19.05
1.2. Argumentarea unui demers explicativ teritoriale agricole 2
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social -  Regiuni şi peisaje Evaluare
economice agricole orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de
geografie economică
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate
pe modele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
geografic
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Evoluţia activităţilor Săptămâna 33
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de geografie industriale
C. Industria economică  Industria energiei S.33. 22 - 26.05
1.2. Argumentarea unui demers explicativ electrice
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social -  Regiunile industriale 2
economice  Studiu de caz: analiza a
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de două regiuni industriale Evaluare
geografie economică (o regiune din Europa şi orală
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate o regiune din
pe modele continentele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor extraeuropene)
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
geografic
III. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Definire şi tipuri Săptămâna 34
economică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de geografie  Căi de comunicaţie şi
D. Serviciile economică transporturi S34. 29.05 - 02.06
1.2. Argumentarea unui demers explicativ  Comerţ, turism 2 Evaluare
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Recapitulare și evaluare scrisă (T4)

planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 6


geografie economică
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate
pe modele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului
geografic
IV. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Marile ansambluri Săptămâna 35 -36 Observarea
Ansamblurile (concepte, noţiuni) pentru prezentarea informaţiei economice şi geopolitice sistematică
economice şi 2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor economice şi geopolitice ale lumii 1 S35. 05 - 09.06 Autoevaluare
geopolitice ale 2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente economice şi  Uniunea Europeană şi un S36. 12 - 16.06 Interevaluare
lumii politice ansamblu extraeuropean Prezentare
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza dimensiunii  Recapitulare și evaluare Portofoliu
geopolitice a lumii finală Evaluare
orală
Evaluare
finală
Programul ,,Săptămâna verde” M 5 /S 28 24-28 aprilie 2023
(un interval de 5 zile consecutive lucrătoare la decizia unității de învățământ, între S28 și S36)

Școala Altfel - M IV/S 3 06-10 martie 2023


Săptămâna Verde - M V /S 2 24-28 aprilie 2023
Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a aprobată prin OMECT nr.
3458/09.03.2004, structura anului școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 3.505/31 martie 2022, Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la
clasa a IX-a învățământ liceal, an școlar 2021-2022, la disciplina geografie şi metodologia de proiectare şi de organizare a instruirii promovată de ghidurile
metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.
 Competenţele specifice redate prin caractere italice reprezintă elemente ale curriculumului diferenţiat (CD).
 Conținuturile evidențiate printr-un asterisc (*) și prin caractere italice reflectă realitatea/problematica lumii contemporane asumate prin
studiul Geografiei și nu sunt obligatorii. Cadrele didactice pot opta sau nu pentru realizarea acestor conținuturi, în funcţie de resursele de timp şi
de particularităţile colectivelor de elevi.
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în funcție de intervalele (săptămânile) de desfășurare a stagiilor de instruire practică comasată
stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ.

planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2022-2023 7

S-ar putea să vă placă și