Sunteți pe pagina 1din 34

Anul şcolar: 2018 - 2019

Unitatea școlară:
Profesor:
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a VIII-a
Nr. ore:- 2 ore/săpt. (TC); 2 oră x 33 săpt.= 64 ore/an + S9-Săptămâna Școala Altfel

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ (an şcolar 2018-2019)


GEOGRAFIA ROMANIEI

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019)
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
noi 
1. România:  Recapitulare
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea
realităţii geografice a României  România. Poziţie
poziţia geografică 4 1–2 Evaluare
geografică. 3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător orală
din ţara noastră  Relieful.
Caracteris-
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României Caracteristici
tici generale
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar generale (trepte şi (10 – 21
ale reliefului
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice forme de relief, sept.
(trepte şi
reprezentate pe hărţi proporţionalitatea 2018)
forme de
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale reliefului)
relief,
proporţionali- 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
tatea 4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
reliefului) 5.3 Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic

2. Unităţile 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite  Unităţile majore 8 3–6
majore de 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  de relief : Carpaţii
relief. 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte şi Depresiunea
Carpaţii si noi  Colinară a (24 sept. Probă scrisă
Depresiunea 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor Transilvaniei – 19 oct. de evaluare
Colinară a geografice utilizând termeni geografici 2018)
Transilvaniei 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea
realităţii geografice a României
3.2.  Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi 
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Dealurile şi 2 7 Evaluare
noi  Podişurile orală
3. Dealurile şi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
podişurile
geografice utilizând termeni geografici (22 oct. –
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea 26 oct.
realităţii geografice a României 2018)
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Dealurile şi 2 8 Evaluare
noi  Podişurile orală
3. Dealurile şi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
podişurile
geografice utilizând termeni geografici ( 29
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea oct. – 2
realităţii geografice a României noi.
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător 2018)
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect).
ȘCOALA ALTFEL –Săptămâna IX
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
4. Câmpiile, 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte  Câmpiile, Lunca şi 6 10 – 12 Evaluare
Lunca şi noi Delta Dunării, orală
Delta Dunării, 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător platforma
platforma din ţara noastră continentală
continentală (12 - 29
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice nov.
reprezentate pe hărţi 2018)
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
5. Clima noi   Factorii genetici ai 6 13 – 15 Evaluare
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici climei semestrială
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor  Elementele (teză)
geografice utilizând termeni geografici climatice; tipuri şi (3 – 21
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea nuanţe de climă dec.
realităţii geografice a României 2018)
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător
din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii
matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
Vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019)
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
6. Apele noi   Dunărea
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  Râurile interioare
6 16 –18 Evaluare
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor  Lacurile
geografice utilizând termeni geografici  Apele subterane. orală
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător  Marea Neagră
din ţara noastră (14
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României ian. – 1
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe febr.
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii 2019)
matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor
naturale 
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare) a realităţii oferite de geografia România
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
Vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019)
SEMESTRUL al II-lea (11 februarie - 7 iunie 2019)
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
noi 
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
7. Vegetaţia, geografice utilizând termeni geografici
fauna şi 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător  Vegetaţia 4 19 – 20 Evaluare
solurile din ţara noastră  Fauna orală
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe  Solurile
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor (11 –
geografice ale României 22 febr.
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale 2019)
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a
României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi
societate
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara
noastră.
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
noi 
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor  Numărul populaţiei
geografice utilizând termeni geografici şi evoluţia
8. Populaţia numerică 4 21 – 22 Probă scrisă
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea
 Repartiţia de evaluare
realităţii geografice a României (25
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe geografică şi febr. –
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar densitatea populaţiei 8
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor  Structura populaţiei martie
geografice ale României României 2019)
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii
matematice
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a ţării noastre,
realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva
dezvoltării durabile.
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
9. Aşezările noi   Aşezările rurale. 6 23 – 25 Evaluare
umane. 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici Tipuri de sate. orală
Organizarea 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor  Aşezările urbane.
administrativ- geografice utilizând termeni geografici Tipuri de oraşe (11 - 29
teritorială 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător  Caracterizarea martie
din ţara noastră geografică generală 2019)
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar a oraşului Bucureşti
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor  Organizarea
geografice ale României administrativ-
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice teritorială
reprezentate pe hărţi
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
10. Activităţi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte
economice noi  Agricultura
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător  Cultura plantelor şi 6 26 – 28 Evaluare
din ţara noastră creşterea animalelor orală
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe  Industria
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor Industria energetică 1 – 19
geografice ale României şi industria energiei aprilie
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice electrice 2019)
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic  Alte ramuri:
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate industria
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea metalurgică,
observată (direct sau indirect) industria chimică,
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva industria lemnului
dezvoltării durabile etc.

Vacanţa de primăvară (20 aprilie - 5 mai 2019)


1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte Serviciile
10. Activităţi noi   Căi de comunicaţie 4 29 – 30 Evaluare
economice 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător şi transporturi semestrială
din ţara noastră  Comerţul (6-17 (teză)
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României mai
 Turismul
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe 2019)
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
geografice ale României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor
teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea
observată (direct sau indirect)
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva
dezvoltării durabile
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
11. România reprezentate pe hărţi  România în Europa
în Europa şi 6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi şi în lume
în lume.  Locul României în 4 31-32 Evaluare
societate
economia europeană orală
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane, şi culturale a ţării nostre,
Caracteris- şi mondială
realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
tici ale
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate  Caracteristici ale (20-31
mediului
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite mediului mai
înconjurător.
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale înconjurător 2019)
Regiuni 7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct  Regiunile geografice
geografice ale sau indirect) ale României
României. 8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara  Analiza unei regiuni
noastră. geografice
Elemente ale 8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva  Elemente ale
dezvoltării dezvoltării durabile dezvoltării durabile
durabile

Recapitulare. 1.1……  Geografia României 2 33 Evaluare


Sinteză şi …….8.2 finală
evaluare (3-7
iunie
2019)

Nota 1: - Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate;
- Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le dobândească şi poate
extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
- Modalităţile de evaluare vor fi diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/investigaţii, portofolii
etc.)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U1- ROMÂNIA. POZIŢIE GEOGRAFICĂ . RELIEFUL - CARACTERISTICI GENERALE
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 1-2 (10-21 septembrie 2018) – semestrul I
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare
1.1  poziţionarea reciprocă a obiectelor observate, faţă de punctele Harta fizică a României
cardinale, pe hartă Harta fizică şi politică a
1.2  citirea semnelor convenţionale prin raportarea la aspectul real al Europei
fenomenelor şi proceselor Harta politică a lumii
România. Poziţie geografică 1.3
 definirea termenilor de bază Atlasul geografic
3.1  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi Manualul
utilizarea acestora în contexte noi (ex. România – ţară pontică) Fişe de lucru
3.5  explicare unor sisteme şi structuri geografice Imagini internet/ planşe Evaluare
orală
4.2  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice
Resurse de timp: două ore
 rezolvarea de exerciţii (calcularea ponderii suprafeţei României
4.5 (S1)
dn totalul continentului, calcularea lungimii graniţelor naturale ale
României etc).
 definirea termenilor de bază Harta fizică a Romaniei
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic Harta fizică a Europei
Relieful. Caracteristici 1.2 Atlasul geografic Evaluare
 completarea unor afirmaţii / texte (cu informaţie lacunară)
generale Manualul orală
3.2  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau
pe suportul cartografic Fişe de lucru
4.2  exerciţii de comparare a elementelor geografice Imagini/
 explicarea unor procese şi fenomene geografice (ex. evoluţia hărţi internet
4.4 Prezentări Ppt
reliefului, formarea unor unităţi de relief etc. ) 
Calculatorul
5.3  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale.
Resurse de timp: o oră
(S2)
 identificarea principalelor etape în formarea reliefului, pe baza
unui suport cartografic, a informaţiilor primite sau a prezentării Atlasul geografic
Trepte şi forme de relief. 1.3 unor imagini (internet) Harta fizică şi geologică Evaluare
Proporţionalita-tea reliefului  definirea termenilor/noţiunilor geografice (orogeneză, formă de a României orală
3.3
relief, treaptă de relief, tipuri genetice de relief, unităţi majore de Manualul
3.5 relief etc.) Texte, imagini
 localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în Fişe de lucru
4.1 text Fişe de evaluare pe suport
 exerciţii de ierarhizare / clasificare a unor unităţi de relief în cartografic
4.2
funcţie de vechime, de poziţia geografică sau după alte criterii
4.5 stabilite Resurse de timp: o oră
 exerciţii de calculare a ponderii treptelor de relief din totalul (S2)
suprafeţei României
 construirea unui demers structurat (caracterizarea reliefului din
orizontul local în funcţie de anumite elemente solicitate)
 realizarea unor reprezentări grafice simple (ex. ponderea treptelor
de relief cuprinse între 1000-2000 m din totalul suprafeţei
Carpaţilor româneşti etc.)

Test de
evaluare
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U2- UNITĂŢILE MAJORE DE RELIEF : CARPAŢII ŞI DEPRESIUNEA COLINARĂ A TRANSILVANIEI
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal)
NUMĂR DE ORE: 8
PERIOADA: săptămânile 3 – 6 (24 septembrie - 19 octombrie 2018) – sem. I
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare

1.1  definirea termenilor/noţiunilor de bază (ex. orogeneză, fliş, relief Atlasul geografic


Carpaţii 1.2 carstic, relief glaciar, relief vulcanic etc.) Harta fizică a României
(Carpaţii Orientali) 1.3  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi Harta geologică a
3.2 utilizarea acestora în contexte noi (ex. fliş, depresiune intramontană României
Evaluare
4.1 etc) Manualul
orală
4.2  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Fişe de lucru
7.1  exerciţii de completarea a spaţiilor lacunare din diferite texte Imagini/ reviste
7.5  explicarea unor procese şi fenomene geografice (ex. vulcanism, Texte/lecturi geografice
formarea unităţilor de relief, etc. ) 
 identificarea unor elemente naturale reprezentate pe harta fizică a Resurse de timp: două ore
României : limitele naturale ale unei unităţi de relief, altitudinea (S3)
maximă etc.
1.2  identificarea poziţiei şi precizarea limitelor Atlasul geografic
1.3  perceperea, notarea şi rezumarea principalelor caracteristici Harta fizică a României Evaluare
3.2  identificarea diviziunilor Harta geologică a orală
4.3  relaţionarea elementelor reprezentate; României Manualul
4.4  notarea termenilor principali Fişe de lucru Probe scrise(
Carpaţii 5.1  observarea şi cercetarea mediului din orizontul local sau apropiat Imagini / hărţi internet fişe de
(Carpaţii) Meridionali 7.1 Prezentări Ppt evaluare)
 exerciţii de comparare a reliefului Carpaţilor Meridionali cu cel al
7.5 Calculatorul
Carpaţilor Orientali.
Resurse de timp: două ore
(S4)
1.1  definirea termenilor/noţiunilor geografice ( ex. depresiune-golf )  Atlasul geografic Evaluare
1.3  localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text  Harta fizică şi geologică orală
3.2  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi a României
4.3 utilizarea acestora în contexte noi (ex. mozaic petrografic) Manualul
4.6  construirea unui demers structurat (caracterizarea reliefului unei Texte, imagini
7.1 Fişe de lucru
Carpaţii 7.5 diviziuni în funcţie de anumite elemente solicitate) Instrumente de evaluare
7.6  exerciţii de identificare a limitelor, a subdiviziunilor pe suportul (fişe de evaluare pe suport
(Carpaţii) Occidentali cartografic cartografic)
Resurse de timp: două ore
(S5)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în contexte noi Atlasul geografic Evaluare
1.2  localizarea unităţii majore de relief şi a diviziunilor pe harta fizică a Harta fizică a României orală
1.5 României Manualul
3.1  explicarea modului de formare şi a evoluţiei unităţii de relief Fişe de lucru
Depresiunea Colinară a
3.2  exercitii de definire a termenilor/noţiunilor geografice : (depresiune Imagini / hărţi internet
Transilvaniei
4.2 submontană,  domuri gazeifere, cute diapire, etc.)  Prezentări Ppt
4.6  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter Calculatorul
5.2 geografic în sistemul informaţional (internet) 
7.1  construirea unui demers structurat (caracterizarea unităţii de Resurse de timp: o oră
7.5 relief/diviziuni în funcţie de anumite elemente solicitate) (S6)
 explicarea unor sisteme şi structuri geografice
 analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice Atlasul geografic
1.5  construirea unui demers structurat (caracterizarea unei unităţi de relief în Harta fizică a României
3.1 funcţie de anumite elemente solicitate) Manualul
Sinteză  exerciţii de ierarhizare / clasificare a unor unităţi de relief în funcţie de Test de
3.3 Fişe de lucru
vechime, de poziţia geografică, altitudine sau după alte criterii stabilite evaluare
( caracteristici comune şi 5.3 Imagini / hărţi internet
 analiza comparativă a unor unităţi majore de relief
diferenţieri ). Recapitulare 7.4 Prezentări Ppt
7.6  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale Calculatorul
7.7  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter geografic în
sistemul informaţional (internet) Resurse de timp: o oră
(S6)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U3- DEALURILE ŞI PODIŞURILE
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 7 – 10 (22 octombrie - 16 noiembrie 2018) – semestrul I
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare
(detalieri)
 definirea termenilor de bază (ex. structura cutată)  Atlasul geografic Evaluare
1.1  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea acestora Harta fizică şi a geologică orală
1.5 în contexte noi (ex.depresiune intracolinară) României
3.2  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice Manualul
Subcarpaţii
4.3  exerciţii de completarea a spaţiilor lacunare din diferite texte Fişe de lucru
4.6  explicarea unor procese şi fenomene geografice (ex. alunecări de teren) Imagini/ reviste
7.1  identificarea unor elemente naturale reprezentate pe harta fizică a României : Texte Probe
7.5 limitele naturale, diviziuni etc. Lecturi geografice scrise( fişe de
Resurse de timp: o oră evaluare)
(S7)
 exerciţii de explicare a termenilor de bază : piemont, platformă, relief carstic etc. Atlasul geografic
1.3  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea acestora Harta fizică şi geologică a
Podişul Getic 3.2 în contexte noi  României Evaluare
şi Podişul 4.2 Manualul orală
 exerciţii de localizare a diviziunilor pe suportul cartografic
Mehedinţi 4.6 Fişe de lucru
 notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe suportul
7.5 cartografic  Imagini
7.7  exerciţii de comparare a unităţilor de relief  după criterii date (mod de formare, Lecturi geografice
tipuri de roci etc.) Resurse de timp: o oră
(S7)

 definirea termenilor/noţiunilor geografice: cuestă,  alunecări de teren, platformă


1.2 etc.  Atlasul geografic
Podişul 1.3  localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text  Harta fizică şi geologică Evaluare
Moldovei 3.2 a României orală
 construirea unui demers structurat (caracterizarea reliefului unei diviziuni în
4.4 funcţie de anumite elemente solicitate) Manualul
7.1  identificarea unor elemente naturale reprezentate pe harta fizică a României: Texte, imagini
7.5 limitele naturale ale unei unităţi de relief etc. Fişe de lucru
 exerciţii de identificare a limitelor, a subdiviziunilor pe fişele de lucru, construite Lecturi geografice
pe suport cartografic
 recunoaşterea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Resurse de timp: o oră
acestora în contexte noi ( ex. Coasta Iaşilor ) (S8)

ȘCOALA ALTFEL –Săptămâna IX


 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în contexte noi Atlasul geografic
1.1  localizarea unităţii majore de relief şi a diviziunilor pe harta fizică a României Harta fizică şigeologică a
Podişul 1.2 României Evaluare
 explicarea modului de formare şi a evoluţiei unităţii de relief
Dobrogei 1.5 Manualul orală
 exercitii de definire a termenilor/noţiunilor geografice (orogeneză, loess etc)
4.1  construirea unui demers structurat (caracterizarea unităţii de relief/diviziuni în Fişe de lucru
4.2 funcţie de anumite elemente solicitate)  Imagini
4.6  localizarea pe hartă a denumirilor de bază Lecturi geografice Test de
7.1 Fişe de evaluare evaluare
Resurse de timp: o oră
(S10)
 identificarea principalelor etape în formarea reliefului, pe baza unui suport Atlasul geografic
1.2 cartografic, a informaţiilor primite sau a prezentării unor imagini (internet) Harta fizică şi geologică a
Dealurile de 3.1  exerciţii de identificare în sursele de informaţie (manual, fişe) a elementelor României Evaluare
Vest 4.1 specifice Manualul orală
5.2  localizarea pe hartă a denumirilor de bază Fişe de lucru
7.4  notarea corectă a numelor proprii; Imagini / hărţi internet
7.7  caracterizarea unei unităţi de relief după un algoritm dat hărţi /internet
Prezentări Ppt
Resurse de timp: o oră
(S10)
 explicarea unor sisteme şi structuri geografice
1.5  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice Harta fizică a României
Sinteză 3.3 Fişe de lucru pe suport Test de
 construirea unui demers structurat (caracterizarea unei unităţi de relief în funcţie
4.3 cartografic evaluare
( caracteristici de anumite elemente solicitate)
4.4  exerciţii de ierarhizare / clasificare a unor unităţi de relief în funcţie de Instrumente de evaluare
comune şi
5.1 vechime, de poziţia geografică, altitudine sau după alte criterii stabilite
diferenţieri )
5.3  analiza comparativă a unor unităţi majore de relief Resurse de timp: o oră
Recapitulare
7.7  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale (S10)
 exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter geografic în
sistemul informaţional (internet)
 exerciţii de transferare a informaţiilor pe suporturi cartografice 
 notarea corectă a numelor proprii

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


U4- CÂMPIILE, LUNCA ŞI DELTA DUNĂRII, PLATFORMA CONTINENTALĂ A MĂRII NEGRE
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 11 – 13 (19 - 07 decembrie 2018) – semestrul I
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare
(detalieri)
 definirea termenilor de bază : « depresiuni golf », câmpii tabulare ;
Câmpia de Vest 1.2  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi Atlasul geografic Evaluare
1.3 utilizarea acestora în contexte noi Harta fizică a României orală
3.2  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe Harta geologică a
4.2 suportul cartografic  României
4.4  exerciţii de comparare a caracteristicilor reliefului a două unităţi de Manualul
7.1 relief  Fişe de lucru
7.5  exerciţii de identificare a limitelor , a subdiviziunilor, a altitudinii Imagini reviste
7.6 maxime pe fişe de lucru, pe suportul cartografic  Texte/lecturi geografice
7.8  exerciţii de ierarhizare sau grupare a termenilor după anumite criterii  Resurse de timp: o oră
(S11)
 analiza comparativă a unor unităţi majore de relief
 definirea termenilor de bază : crov, loess, dune, etc. 
Câmpia Română 1.2  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi Atlasul geografic Evaluare
4.1 utilizarea acestora în contexte noi Harta fizică a României orală
4.2  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Harta geologică a
5.1  explicarea unor procese şi fenomene geografice (ex. subsidenţă)  României
7.1  identificarea unor elemente naturale reprezentate pe harta fizică a Manualul
7.4 României : limitele naturale ale unei unităţi de relief, altitudinea Fişe de lucru
7.6 maximă, diviziuni etc. Imagini reviste Test de
7.8  exerciţii de identificare a faptelor specifice în sursele de informare Texte/lecturi geografice evaluare
7.9 Resurse de timp: o oră
 construirea unui demers după un algoritm dat (caracterizarea unei
(S11)
unităţi de relief în funcţie de anumite elemente solicitate) 
 definirea termenilor/noţiunilor geografice : grinduri, deltă etc.
Lunca şi Delta 1.1  localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text  Atlasul geografic Evaluare
Dunării 1.2  exerciţii de grupare şi selectare a termenilor Harta fizică a României orală
3.2  identificarea principalelor etape în formarea reliefului, pe baza Manualul
4.2 unui suport cartografic, a informaţiilor primite sau a prezentării unor Texte
5.1 Fişe de lucru
7.4 imagini (internet)  imagini / hărţi internet
 explicarea unor noţiuni geografice ( ex. câmpie în formare, etc.)  Prezentări Ppt
 exerciţii de completarea a spaţiilor lacunare din diferite texte Calculatorul
 explicarea modului de formare şi a evoluţiei unităţii de relief  Resurse de timp: o oră
(S12)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în contexte noi
Platforma 1.1  localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text  Atlasul geografic Evaluare
continentală a Mării 1.3  exercitii de definire a termenilor/noţiunilor geografice (ex. platformă Harta fizică a României orală
Negre 4.1 continentală)  Manualul
4.2  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter Fişe de lucru
7.7 geografic în sistemul informaţional (internet)  Imagini
 analiza localizării componentelor social-economice Resurse de timp: o oră
(S12)
 exerciţii de situare în timp a unor fenomene învăţate
Unităţile de relief 1.1  exerciţii de localizare a unor elemente naturale: limite, diviziuni, etc. Atlasul geografic Evaluare
( sinteză şi evaluare 3.2  explicarea unor sisteme şi structuri geografice  Harta fizică a României orală
semestrială ) 4.2  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Manualul
Recapitulare 4.4  exerciţii de ierarhizare / clasificare a unor unităţi de relief/diviziuni Fişe de lucru
7.6 în funcţie de vechime, de poziţia geografică, altitudine sau după alte Imagini
7.8 criterii stabilite  Instrumente de evaluare
7.9  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale 
Resurse de timp: două ore
 exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter
(S13)
geografic în sistemul informaţional (internet)
 analiza comparativă a unor unităţi majore de relief

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


U5- CLIMA
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 14 – 15 (3 - 21 decembrie 2018) – semestrul I
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare
 exerciţii de explicare a termenilor de bază : climă, vreme, foehn, Atlasul geografic
Factorii genetici ai 1.2 izotermă, izohietă etc. Harta fizică a României Evaluare
climei 3.1  exerciţii de localizare a unor elemente pe hărţi climatice Harta fizică a Europei orală
3.2  explicarea unor procese şi fenomene geografice (ex. etajarea climei, Harta climatică
3.4 inversiune termică )  Manualul
4.1  raportarea textului la harta murală, la suportul cartografic  Fişe de lucru
4.2  exerciţii de identificare în sursele de informaţie (manual, fişe) a Resurse de timp: o oră
7.6 elementelor specifice (S14)
 notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe
Elementele climatice 1.3 suportul cartografic  Atlasul geografic Evaluare
1.5  interpretarea unor grafice climatice, analiza unei diagrame simple, Harta fizică a României orală
3.2  realizarea de grafice reprezentând temperatura anuală , precipitaţiile Manualul
3.5 anuale pe baza unor informaţii date Fişe de lucru
3.7  rezolvarea operaţiilor matematice elementare pentru a calcula diferenţe Imagini /reviste Probe
4.4 de temperatură sau precipitaţii Grafice, diagrame practice
4.6  elaborarea de scheme simple ale elementelor, fenomenelor climatice
5.3  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi Resurse de timp: o oră
7.3 utilizarea acestora în contexte noi (ex. inversiune termică, amplitudine (S14)
7.9 termică etc. )
 localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text ; Atlasul geografic
1.4  construirea unui demers structurat (caracterizarea climei unei unităţi de Harta fizică a României Evaluare
Tipuri şi nuanţe de 3.2 relief în funcţie de anumite elemente solicitate)  Manualul orală
climă 3.3  localizarea unor elemente climatice pe harta fizică a României Texte, imagini
4.4  exerciţii de comparare a climei unităţilor de relief  precizând asemănări Fişe de lucru
7.1 şi deosebiri după :elementele climei, influenţe climatice, etaj climatic Instrumente de evaluare
7.5  exerciţii de completare a spaţiilor lacunare din diferite texte, fişe (fişe de evaluare pe suport
7.6  analiza şi interpretarea hărţilor climatice din manual cartografic)
Resurse de timp: o oră
(S15)
Recapitulare 1.2  exerciţii de localizare a unor elemente pe hărţi climatice Atlasul geografic Evaluare
1.3  explicarea unor procese şi fenomene geografice (ex. etajarea climei, Harta fizică a României finală prin
3.2 inversiune termică )  Manualul metode
3.5  construirea unui demers structurat (caracterizarea climei unei unităţi de Fişe de lucru alternative
3.7 relief în funcţie de anumite elemente solicitate)  Imagini /reviste ex.
4.4  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale  Grafice, diagrame prezentarea
4.6  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter portofoliilor
5.3 geografic în sistemul informaţional (internet) Resurse de timp: o oră
7.1  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale  (S15)
7.9
Vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U6- APELE
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 16 – 18 (14 ianuarie – 1 februarie 2019) – semestrul I
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evalu
(detalieri) are
 definirea termenilor de bază : hidrografie, debit, bazin hidrografic, ape
Apele. Fluviul 1.2 geotermale etc. Atlasul geografic Evalu
Dunărea 3.1  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea acestora Harta fizică a are
3.3 în contexte noi (ex. Balta Brăilei, Defileul Dunării) României orală
3.7  exerciţii de calculare a ponderii/lungimii Dunării din totalul apelor curgătoare din Manualul
4.2 România utilizând operaţii matematice elementare  Fişe de lucru
4.6  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Imagini/ reviste
7.1  explicarea unor procese / fenomene geografice (formarea defileului, a deltei, Texte/lecturi
debitul etc) geografice
 identificarea unor elemente naturale reprezentate pe harta fizică a României :
sectoarele Dunării, afluenţii Dunării etc. Resurse de timp:
două ore (S16)
 exerciţii de comparare a sectoarelor Dunării după poziţie, caracteristici, direcţie
etc.
 descrierea unor sisteme hidrografice (caracterizarea unui râu în funcţie de anumite
Râurile 1.3 elemente solicitate) ; Atlasul geografic Evalu
interioare 3.2  exerciţii de identificare a arterelor hidrografice ( afluenţi), a unităţilor de relief Harta hidrografică are
3.5 străbătute de acestea pe suport cartografic  Manualul orală
4.1  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe suportul Fişe de lucru
4.2 cartografic  Imagini
4.6  exerciţii de transferare a informaţiilor pe suporturi cartografice Lecturi geografice
7.2  exerciţii de ierarhizare / clasificare a unor râuri în funcţie de poziţia geografică, Instrumente de
direcţie sau după alte criterii stabilite  evaluare (fişe de
 notarea corectă a numelor proprii evaluare pe suport
cartografic)
 analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice 
Resurse de timp:
două ore
(S17)
 localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text 
Lacurile 1.4  recunoaşterea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea acestora Atlasul geografic Evalu
1.5 în contexte noi (lac glaciar, lagună etc.)  Harta lacurilor are
Apele subterane 3.2  exerciţii de completarea a spaţiilor lacunare din diferite texte Manualul orală
3.3  explicarea modului de formare a lacurilor  Texte
4.2  identificarea genezei principalelor tipuri de lacuri, pe baza unui suport Fişe de lucru
5.2 cartografic, a informaţiilor primite sau a prezentării unor imagini (internet)  Imagini /internet
5.3  exerciţii de identificare în sursele de informaţie (manual, fişe) a elementelor Prezentări Ppt
7.3 specifice Calculator
7.5
Resurse de timp: o
oră (S18)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U7- VEGETAŢIA, FAUNA, SOLURILE
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 19 – 20 (11 – 22 febr. 2019) – semestrul II

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare


(detalieri)
1.1  definirea termenilor de bază şi utilizarea acestora în contexte noi
1.2  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Atlasul geografic Evaluare
Vegetaţia 1.5  exerciţii de argumentare a interdependenţei elementelor naturale : relief - climă – Harta fizică a orală
3.2 ape –vegetaţie - soluri  României
4.2  construirea unui demers de investigare (caracterizarea vegetaţiei unei unităţi de Harta vegetaţiei
5.2 relief în funcţie de anumite elemente solicitate)  Manualul
6.1  localizarea zonelor / etajelor de vegetaţie Fişe de lucru
7.2  descrierea unor sisteme observabile (etajarea vegetaţiei)  Imagini/ reviste
7.8 Atlas botanic
7.9 Resurse de timp: 2
8.1 ore (S19)
 definirea termenilor de bază şi utilizarea acestora în contexte noi
1.1  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Atlasul geografic Evaluare
Fauna 1.2  exerciţii de argumentare a interdependenţei elementelor naturale : relief - climă – Harta fizică a orală
1.4 ape –vegetaţie - faună  României
4.2  construirea unui demers de investigare (caracterizarea faunei unei unităţi de relief Harta vegetaţiei şi
7.2 în funcţie de anumite elemente solicitate)  faunei
7.5  descrierea unor sisteme observabile (răspândirea faunei)  Manualul
8.1 Fişe de lucru
Imagini/ reviste
Atlas zoologic
Resurse de timp: o
oră (S20)
Atlasul geografic
Solurile 1.1  localizarea pe suportul cartografic a elementelor identificate în text  Harta fizică a Test de
1.3  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea acestora României evaluare
1.4 în contexte noi (ex. fertilitate, molisoluri) Harta solurilor
3.4  exerciţii de comparare a vegetaţiei şi solurilor din diferite unităţi de relief  României
3.6  identificarea formelor de deteriorare a mediului (vegetaţie, faună, soluri) Manualul
6.1  explicarea unor procese şi fenomene geografice: eroziunea / degradarea solului Instrumente de
7.1 evaluare
7.6 Resurse de timp: o
8.1 oră
(S20)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U8- POPULAŢIA
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 21 – 22 (25 februarie – 8 martie 2019) – semestrul II

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare


(detalieri)
 definirea indicatorilor demografici : natalitate, mortalitate etc. 
Numărul 1.3  aplicarea operaţiilor matematice simple în calcularea sporului natural Atlasul geografic Evaluare
populaţiei şi 3.1  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Manualul orală
evoluţia 3.5 acestora în contexte noi  Texte, imagini
numerică 3.6  analiza, interpretarea unor grafice, diagrame  Fişe de lucru
4.5  realizarea unor grafice pe baza datelor ofertate ( manual, fişe) Grafice
7.1  explicarea evoluţiei unor fenomene demografice (ex. îmbătrânirea populaţiei, Diagrame
7.3 scăderea natalităţii) 
Resurse de timp: 2
 analiza localizării componentelor social-economice
ore
 exerciţii de identificare în sursele de informaţie a faptelor specifice
(S21)
 exerciţii de situare în timp a unor fenomene învăţate
 identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Atlasul geografic
1.5 acestora în contexte noi ( ex. densitatea populaţiei) Harta densităţii Test de
Repartiţia 3.4  exerciţii de identificare a elementelor specifice pe suportul cartografic  populaţiei evaluare
geografică şi 3.7  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe suportul Manualul
densitatea 4.4 cartografic  Fişe de lucru
populaţiei 4.6  exerciţii de comparare a elementelor geografice (densitatea populaţiei)  Imagini / hărţi internet
5.3  explicarea unor procese şi fenomene demografice  Prezentări Ppt
7.4  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter geografic în Calculatorul
7.5 sistemul informaţional (internet) Instrumente de
evaluare
 construirea unui demers structurat (caracterizarea unei unităţii de relief în funcţie
Resurse de timp: 1
de anumite elemente solicitate) 
oră
(S22)
 exerciţii de localizare pe suportul cartografic a elementelor identificate în text  Atlasul geografic
Structura 1.3  analiza comparativă a unor date demografice  Harta structurii entice Evaluare
populaţiei 3.5  exerciţii de selectare a denumirilor, a datelor esenţiale a populaţiei orală
României 3.6  exerciţii de calculare a densităţii populaţei pe baza unor date ofertate Manualul
4.6  identificarea şi explicarea conceptelor; Grafice
6.2  analiza şi interpretarea unor grafice, diagrame  Diagrame
7.6  realizarea unor grafice pe baza datelor oferite ( manual, fişe) Fişe de lucru
7.8  explicarea unor soluţii de organizare a spaţiului din perspective dezvoltării Instrumente de
8.2 durabile evaluare (fişe de
evaluare pe suport
cartografic)
Resurse de timp: o
oră
(S22)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
U9- AŞEZĂRILE UMANE. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 23– 25 (11 – 29 martie 2019)
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare
(detalieri)
 citirea semnelor convenţionale prin raportarea la aspectul real al
fenomenelor şi proceselor 
 definirea termenilor / noţiunilor de bază : vatră, moşie, cătun, funcţie
Aşezările 1.2 economică etc.  Atlasul geografic Evaluare
rurale. 1.5  identificarea termenilor / noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Harta aşezărilor orală
Tipuri de sate 3.2 acestora în contexte noi  Manualul
4.2  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe Fişe de lucru
4.5 suportul cartografic  Imagini /reviste
7.4  exerciţii de analiză a reprezentărilor cartografice (sate adunate, răsfirate, Texte
7.5 risipite) Lecturi geografice
8.2  exerciţii de identificare a soluţiilor viabile de dezvoltare durabilă în mediul
rural  Resurse de timp: o oră
(S23)
 analiza şi interpretarea poziţiei şi localizării satelor pe suporturilor
cartografice
1.2  exerciţii de identificare a oraşelor pe suportul cartografic  Atlasul geografic
3.5  completarea unor afirmaţii / texte cu informaţie lacunară   Harta aşezărilor Evaluare
Aşezările 3.6  exerciţii de comparare a elementelor geografice (oraşelor)  Manualul orală
urbane 4.1  explicarea relaţiilor dintre cadrul natural şi dezvoltarea oraşelor Fişe de lucru
Tipuri de oraşe 4.2  exerciţii de ierarhizare / grupare a oraşelor în funcţie de vechime, de Imagini
4.4 poziţia geografică sau după alte criterii stabilite  Instrumente de evaluare
4.6  exerciţii de observare dirijată, analiză şi cartografiere  (fişe de evaluare pe suport
7.1 cartografic)
 exerciţii de realizare a unor grafice simple pe baza datelor ofertate (manual,
7.8 Resurse de timp: 2 ore (S23,
fişe)
8.2 S24)
 caracterizarea unor oraşe după un algoritm dat: poziţie, mărime, vechime
 exerciţii de utilizare corectă a hărţii Harta administrativă a
 observarea liberă şi dirijată României Evaluare
Caracterizarea 1.4 Planul oraşului Bucureşti orală
geografică 1.5  utilizarea unui algoritm de prezentare Manualul
generală a 4.2  analiza unor definiţii Texte, imagini
oraşului 4.5  discutarea unor criterii de clasificare ( după mărime demografică, funcţii Fişe de lucru
Bucureşti 5.3 etc.) Hărţi internet
7.4  exerciţii de descriere după imagini Prezentări Ppt
7.5  realizarea unui text explicativ Calculatorul
 construirea unui demers structurat pe baza unui algoritm învăţat Resurse de timp:o oră (S24)
Atlasul geografic
Organizarea 1.3  identificarea unităţilor administrative majore ( judeţele ) Harta fizică a României Evaluare
administrativ- 1.4  localizarea judeţelor pe hartă Harta administrativă a orală
teritorială 4.1  interpretarea hărţii administrative (utilizând semnele convenţionale) României
4.2  explicarea specificului organizării administrative Manualul
4.4  compararea judeţelor după diferite criterii Imagini
7.1  construirea unui text nou pe baza unor elemente ofertate (termeni, date, Fişe de lucru
7.6 denumiri) Resurse de timp: o oră
7.9 (S25)
1.3  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter geografic Atlasul geografic
Populaţie şi 1.4 în sistemul informaţional (internet)  Harta administrativă a Test de
aşezări 1.5  explicarea unor sisteme şi structuri geografice României, Manualul evaluare
(sinteză şi 3.6  caracterizarea unor oraşe, sate după un algoritm dat Fişe de lucru, Imagini /
evaluare) 4.2  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Instrumente de evaluare
Recapitulare 4.4 acestora în contexte noi  (fişe de evaluare pe suport
5.3  exerciţii de localizare a oraşelor, râurilor, judeţelor pe suporturi cartografice  cartografic)
7.1  exerciţii de grupare/ierarhizare a oraşelor, judeţelor după anumite criterii : hărţi internet
7.8 mărime, poziţie, vechime etc. Prezentări Ppt
7.3 Resurse de timp: o oră
 dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale 
8.2 (S25)

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


U10- ACTIVITĂŢI ECONOMICE
CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )
NUMĂR DE ORE: 10
PERIOADA: săptămânile 26– 30 (1 aprilie – 17 mai 2018)
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare
(detalieri)
 definirea termenilor de bază 
Agricultura. 1.1  identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Atlasul geografic Evaluare
Cultura 3.3 acestora în contexte noi Harta repartiţiei culturilor orală
plantelor şi 4.1  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  agricole în România
creşterea 4.2  exerciţii de completarea a spaţiilor lacunare din diferite texte Manualul
animalelor 5.1  explicarea relaţiilor dintre factorii naturali şi dezvoltarea agriculturii  Fişe de lucru
5.3  identificarea unor elemente naturale reprezentate pe harta fizică a României Imagini reviste
7.1 Texte/lecturi geografice
 localizarea pricipalelor zone de cultură şi a centrelor de prelucrare a
7.2 Presa scrisă
plantelor /zonelor de creştere a animalelor şi a centrelor de prelucrare a
7.8 Resurse de timp: 2 ore
produselor animaliere
(S26)
 definirea termenilor de bază  Atlasul geografic
Industria. 1.1  identificarea termenilor / noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Harta economică a Test de
Industria 3.3 acestora în contexte noi României evaluare
energetică şi 4.1  exerciţii de identificare a zonelor de exploatare a resurselor, a centrelor Manualul
industria 4.2 industriale pe suportul cartografic  Fişe de lucru
energiei 5.1  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe Imagini / reviste
electrice 5.3 suportul cartografic  Hărţi internet
7.1  caracterizarea industriei din orizontul apropiat Instrumente de evaluare
7.2  explicarea/descriera unor procese şi fenomene geografice (probe scrise)
7.8
 identificarea pricipalelor informaţii pe baza unui suport cartografic sau a
Resurse de timp: 2 ore
prezentării unor imagini (internet) 
(S27)
 explicarea interdependenţei dintre elementele naturale, sociale şi
 economice
 definirea termenilor de bază 
Alte ramuri :  identificarea termenilor / noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Atlasul geografic Evaluare
Industria 1.3 acestora în contexte noi Harta economică a orală
metalurgică 3.2  exerciţii de identificare a zonelor de exploatare a resurselor, a centrelor României
3.4 industriale pe suportul cartografic  Manualul
Industria 3.6  notarea, în cuvinte proprii, a elementelor observate în imagini sau pe Fişe de lucru
chimică 4.4 suportul cartografic  Imagini / reviste
5.3  caracterizarea industriei din orizontul apropiat Prezentări Ppt
Industria 7.1  explicarea/descriera unor procese şi fenomene geografice Calculatorul
lemnului etc. 7.3  identificarea pricipalelor informaţii pe baza unui suport cartografic sau a Presa scrisă
7.4 prezentării unor imagini (internet) 
7.9 Resurse de timp: două ore
8.2 (S28)
Vacanţa de primăvară (20 aprilie - 5 mai 2019)
 identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Atlasul geografic
Serviciile 3.2 acestora în contexte noi Harta economică a Evaluare
5.1  explicarea legăturii existente între cadrul natural şi reţeaua căile de României orală
5.3 comunicaţie Manualul
Căi de 7.1  identificarea pe hartă a pricipalelor a elementelor identificate în text  Texte, imagini
comunicaţie şi 7.4  exerciţii de comparare a tipurilor de transporturi pentru a stabili avantaje şi Fişe de lucru
transporturi 7.9 dezavantaje pentru fiecare  Harta căilor de comunicaţie
 exerciţii de argumentare a rolului transporturilor, comerţului şi turismului în
Comerţul economia României Resurse de timp: 2 ore
 clasificarea tipurilor de turism (S29)
Turismul
 analiza şi interpretarea suporturilor şi cartografice  Atlasul geografic Evaluare
Sinteză 1.3  explicarea unor sisteme şi structuri geografice Harta economică a semestrială
Recapitulare 3.3  construirea unui demers structurat  României (teză)
Evaluare 5.3  dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale  Manualul
7.4  exerciţii de identificare şi interpretare a informaţiilor cu caracter geografic Fişe de lucru
7.6 în sistemul informaţional (internet)  Imagini / reviste
7.8  exerciţii de ierarhizare / clasificare a unor elemente în funcţie anumite Hărţi internet
7.9 criterii stabilite 
8.2 Resurse de timp: 2 ore
 analiza comparativă a unor elemente 
(S30)
 exerciţii de localizare a unor elemente 
 explicarea unor legături între elemente fenomene 

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


U11- ROMĂNIA ÎN EUROPA ŞI ÎN LUME. CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. REGIUNILE GEOGRAFICE ALE
ROMÂNIEI. ELEMENTE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE

CLASA: a VIII-a ( 2 ore săptămânal )


NUMĂR DE ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 31-32 (20 – 31 mai 2019)

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare (exemple) Resurse (exemple) Evaluare


(detalieri)
 identificarea termenilor/noţiunilor geografice în texte diferite şi utilizarea Atlasul geografic
România în 1.4 acestora în contexte noi Harta politică a Europei Evaluare
Europa şi lume 3.4  analiza şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice  Harta Uniunii Europene orală
Locul României 4.1  explicarea unor procese şi fenomene actuale (ex. importanţa integrării in Manualul
în economia 6.1 Uniunea Europeană Imagini /reviste
europeană şi 6.2  identificarea unor elemente naturale şi economice reprezentate pe harta hărţi /internet
mondială 7.1 fizică a României Prezentări Ppt
7.2  exerciţii de selectare a informaţiior din alte surse de informare (mass Calculator
media) Resurse de timp: două ore
(S31)
 exerciţii de identificare a elementelor naturale şi socio – economice pe
Caracteristici 4.1 suport cartografic  Atlasul geografic Evaluare
ale mediului 6.1  exerciţii de comparare a unităţilor de relief  după anumite criterii Harta fizică a României orală
înconjurător 6.2  selectarea informaţiilor geografice utilizând mijloacele moderne de Manualul
7.4 informare (internet)  Fişe de lucru
Regiunile 7.7  explicarea diversităţii naturale, umane, culturale şi economice a României  Imagini/ reviste
geografice ale 8.1  analiza şi observarea unor procese, fenomene actuale din orizontul hărţi /internet
României 8.2 apropiat : poluare, despăduriri, etc. ; Prezentări Ppt
 exerciţii de identificare a unor soluţii de protecţie a mediului înconjurător  Calculator
Analiza unei
 dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale 
regiuni Resurse de timp: două ore
geografice (S32)

Elemente ale
dezvoltării
durabile
Sinteză şi 1.1… Resurse de timp: 2 ore Evaluare
evaluare finală …8.2 (S33) finală

S-ar putea să vă placă și