Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE ACTIVITATE

Anul de studii 2012-2013


Disciplina: GEOGRAFIE

Subsemnata......................, profesor de geografie în Liceul.........................., in anul scolar 2012-


2013 , am coordonat activitatea colectivului de elevi - clasa a VI -a .
1. Subliniez că pe parcursul acestui an am desfășurat următoarele activități ale procesului
intructiv – educativ :

 Realizarea planificării calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu programa școlară


precum și a Curriculumului Național Modernizat (2010) la Geografie ;
 Proiectarea si realizarea unor materiale specifice temei zilnice ( sarcini de lucru diferențiate, fișe
de lucru ), anumite articole ce au fost permanent actualizate ( Legile clasei, , Studiu tematic,
Povestire dupa imagini, panourile de afișare a lucrărilor elevilor), altele fiind reinnoite ( Viața
clasei, In atenția părinților, Responsabilitățile elevilor),
 Organizarea spațiului în clasă cu delimitatea acestora și dotarea lor cu materiale didactice
specifice;
 Organizarea activităților aplicînd metode noi atît in predarea informațiilor cît și în fixarea si
dezvoltarea acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au achizitionat toate
componentele, capacitățile și subcapacitățile specifice disciplinelor de invățămînt prevazute în
planificarea calendaristică si tematică, în concordanță cu obiectivele cadru și de referință cuprinse
in Curriculum;
 Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin
mijloace specifice alternativei si prin metode tradiționale : brainstorming, portofolii individuale,
evaluari in grup și pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste sumative, orale si scrise;
Informarea zilnică si periodică a părinților , chestionare, privind activitatea
elevilor la clasa și organizarea unor întîlniri periodice cu aceștea, implicarea directă a acestora in
activitățile școlare, realizînd astfel un parteneriat favorabil scoala – familie.
 Nu am avut copii cu media scazută la purtare, iar media clasei a fost foarte bună. Progresul
elevilor - invidual si la nivel de clasă a fost urmarit si inregistrat in acest an școlar prin: fișe de
observare (pentru fiecare elev), probe de evaluare pe unități de învătare, probe de evaluare
sumativă,evaluări finale, jocuri didactice,competiții pe diferite teme.

2. Am desfășurat următoarele activități extracurriculare:


*De ziua glumelor (activitate la careu)
*Organizarea și desfășurarea sărbătorilor de Crăciun.
*Pregatirea elevilor la geografie (pentru olimpiada școlară și raională)
*Activitatea extracurriculară la seminarul raional al profesorilor de geografie cu genericul
Excursie imaginară Traseul turistic Comorile raionului Ocnița.
*Participarea la Proiectul Internațional ca formator «Психологическая помощь учащи хся в
рамках деятельности школы в Молдове».
Pe parcursul acestui an am incurajat, indrumat și acceptat autonomia si inițiativa elevilor, am
colaborat intr-un mod eficient cu acestia si cu parinții lor în definirea domenilor de interes. I-am incurajat pe
elevi să pună intrebări, să participe la discuții, să-și formeze raspunsurile, să colaboreze eficient, să se
respecte unii pe alții..
Am colaborat permanent cu colegii din liceu, dar și cu cele din alte licee și gimnazii, in special in
cadrul catedrelor metodice unde impartășim fiecare din experiența proprie.
Am asistat la lecții publice ale colegilor,unde am acumulat noi experiențe de lucru și venind in
ajutorul lor proiecte model si indrumari metodice.
In luna decembrie fiind membru al comisiei Pedagogul anului 2013, membru al comisiei de
atestare , am asistat la ore demonstrative, activități extracurriculare la colegi, unde am dat unele sfaturi utile,
îndrumări metodice.
În luna martie am organizat un seminar teoretico-practic cu subiectul Modalități de motivare și
activizare a elevilor în cadrul orelor de științe socioumanistice.Am petrecut trainingul formativ Elaborarea
matricei de specificașii
In luna ianuarie elevii clasei au participat la diferite activitati cum ar fi :
- Saptamana Eminescu –care s-a finalizat cu un panou al clasei dedicat poetului
national
- Olimpiada raională la geografie
Mentionez faptul ca la inceputul anului scolar clasa a VI- A avea un efectiv de .... elevi ,toți
fiind promovati ,obținînd medii de Bine si Foarte Bine .
3. Pe tot parcursul anului am menținut o strînsă legatură cu părinții
concretizîndu-se in :
 achitarea asociației de părinți;
 pentru imbunătățirea si modernizarea ambiantului clasei .

Data , Profesor,
………………………….. ………………………..

S-ar putea să vă placă și