Sunteți pe pagina 1din 40

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR.

149

____________________________________________________________________________________________

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2009 – 2010

Acest raport prezintă succint activităţile desfăşurate în Şcoala cu clasele I-VIII nr. 149, în anul şcolar 2009 –
2010, evaluarea lor sumativă şi calitativă, comparativ cu obiectivele propuse în planul managerial pentru anul
şcolar 2009/2010 şi planul de dezvoltare instituţională pe termen lung şi mediu al şcolii.
Este structurat pe 9 capitole care reprezintă compartimentele şi coordonatele de activitate din planul
managerial: populaţia şcolară, curriculum, management, resurse umane, resurse materiale, programe şi proiecte,
munca educativă, relaţii de parteneriat şi relaţii cu publicul.
Evaluarea activităţilor desfăşurate are ca reper obiectivele propuse de planurile manageriale şi este structurat
pe activităţi desfăşurate, rezultate obţinute, date statistice, aspecte ale activităţilor.
Concluziile formulate în acest raport, discuţiile care vor avea loc la prezentarea lui în Consiliul Profesoral, vor
fi valorificate în activităţile de proiectare ale planurilor manageriale pe anul şcolar 2010 – 2011.

INTRODUCERE

Şcoala cu clasele I-VIII nr.149, înfiinţată în anul 1972, este situată între zona rezidenţială şi platforma
Dudeşti. La numai un an de funcţionare a devenit şcoală de protocol republican. În perioada 1999 – 2001 a fost
unitate reprezentativă datorită rezultatelor excepţionale obţinute în procesul de instruire, examene, olimpiade şi
concursuri şcolare. Prin rezultatele obţinute şcoala s-a menţinut printre unităţile cu rezultate bune şi foarte bune la
nivel de sector şi capitală. Începând din 1.09.2009 şcoala se află în Programul de Reabilitare cu fonduri BEI.

I. POPULAŢIA ŞCOLARĂ

În anul şcolar 2009 – 2010, în şcoala noastră au funcţionat 33 de clase în trei schimburi. Clasele de primar,
într-un număr de 16, au avut un efectiv iniţial de 383 elevi, iar clasele de gimnaziu, în număr de 17, au avut un
efectiv iniţial de 459 de elevi. Dintre cele 17 clase gimnaziale 8 au regim de intensiv engleză (219 elevi). Dintre
acestea, clasele I, a II-a şi a III-a au învăţat în schimbul I, clasele a IV-a, a V-a şi a VIII-a în schimbul al II-lea şi
clasele a VI-a şi a VII-a în schimbul al III-lea.

Şcolarizarea:

Conform recensământului efectuat în circumscripţia noastră şcolară în anul şcolar trecut, pentru anul şcolar
2009/2010 au fost luaţi în evidenţă 21 copii pentru clasele I, dar anul şcolar a început cu un efectiv de 80 elevi,
fiind constituite 3 clase I (40 de elevi din circa noastră şcolară şi 40 de elevi din alte circumscripţii). Recensământul
efectuat la începutul acestui an şcolar evidenţiază un număr de 50 copii ce urmează a se înscrie în clasa I pentru
anul şcolar 2010 – 2011.

Statistica mişcării elevilor:

Elevi
înscri Elevi Abandon Retragere
şi la rămaş
încep i la
ut de sfârşit
an ul din
şcola anului din care care Elevi
r şcolar Plecaţi Veniţi Total fete Total fete sancţionaţi
PRIMAR Total I – IV 383 385 4 6 0 0 0 0 0
GIMNAZIAL Total V – 458 447 17 6 0 0 0 0 0
1

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

VIII

II. CURRICULUM

A. Consiliul pentru Curriculum


Obiective urmărite:
 Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale societăţii
 Respectarea programelor şcolare şi a parcurgerii conţinuturilor
 Evaluarea corectă a randamentului şcolar, administrarea de teste de evaluare pentru a verifica nivelul atingerii
standardelor educaţionale de către elevi
 Pregătirea elevilor pentru susţinerea evaluării naţionale, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare

Activităţi desfăşurate:

În anul şcolar 2009-2010, Comisia pentru Curriculum a desfăşurat următoarele activităţi:


1. Întocmirea evidenţei opţionalelor: disciplina, lista elevilor, profesori, sala de curs – 25 septembrie 2009;
2. Întocmirea graficului de pregătire a elevilor claselor a VIII-a la disciplinele română si matematică – octombrie
2009;
3. Afişarea graficului de pregătire – 30 octombrie 2009;
4. Întocmirea graficului de desfăşurare a tezelor pe semestrul I – 15 noiembrie 2009;
5. Discutarea disciplinelor opţionale în comisii metodice – noiembrie 2009;
6. Depunerea propunerilor privind oferta educaţională pentru anul şcolar 2010-2011, de către comisiile metodice
– 20 decembrie 2009;
7. Discutarea ofertei educaţionale în Comisia Curriculum – ianuarie 2010;
8. Discutarea, avizarea şi aprobarea proiectului curricular pentru 2009-2010, în Consiliul Profesoral şi Consiliul
de Administraţie (februarie 2010);
9. Mediatizarea ofertei educaţionale prin pliante şi panouri (februarie-martie 2010);
10. Stabilirea disciplinelor opţionale în urma consultării elevilor şi a părinţilor (30 aprilie 2010);
11. Obţinerea avizului inspectorului de specialitate (31 mai 2010).
Aspecte pozitive:
o Buna colaborare a coordonatorului comisiei cu profesorii care au depus propuneri privind oferta educaţională
pentru anul şcolar 2010-2011.
o Diversitatea ofertei educaţionale, atât la ciclul primar, cât şi la cel gimnazial.

Aspecte negative:
• Imposibilitatea respectării în totalitate a opţiunilor elevilor, din diferite motive (plecarea din şcoală a
profesorilor suplinitori, înscrierea în număr prea mare a elevilor la un anumit opţional);
• Amânarea alegerii ofertei de opţionale pentru anul şcolar 2010 – 2011, până la apariţia planurilor cadru şi a
proiectului planului de încadrare.

B. Curriculum la decizia şcolii


Oferta educaţională a şcolii în anul şcolar 2009 – 2010 a cuprins:
- la nivelul ciclului primar 16 ore de opţional cu o ofertă de 10 titluri cuprinzând toate ariile curriculare.
- la nivelul ciclului gimnazial 17 ore de opţional având o ofertă de 9 titluri din majoritatea ariilor
curriculare.

CICLUL PRIMAR
Clasa I
• Love English
Clasa a II-a
2

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

• Love English
Clasa a III a
• Teatru pentru copii – limbă şi comunicare
• Din tainele naturii – ştiinţe
• Matematică distractivă – matematică
• Mici, dar îndemânatici - tehnologii
Clasa a IV a
• Matematică – joc, inteligenţă, creativitate – matematică
• Oraşul nostru – om şi societate
• Matematică distractivă – matematică
• Curiozităţile terrei – ştiinţe

CICLUL GIMNAZIAL

1. Aria limbă şi comunicare


• Itinerarii britanice – cl. a V-a şi a VI-a, intensiv
• Legende europene – cl. a VII-a, cl. a VIII-a intensiv

2. Matematică şi ştiinţe
• Taina numerelor – cl. a V-a
• Taina numerelor – cl.a VI-a
• În lumea geometriei – cl. a VII-a
• Matematica in cotidian– cl. a VIII-a
• Metale şi pietre preţioase – cl. a VI-a

3. Om şi societate
• Educaţie pentru viaţa de familie – cl. a VII-a, cl. a VIII-a

4. Aria arte şi educaţie fizică


• Pledoarie pentru volei – cl. a V-a, cl. a VI-a, cl. a VII-a

C. Activitatea comisiilor metodice


În atenţia tuturor comisiilor metodice şi a cadrelor didactice au stat următoarele obiective:

1) Curriculum
 studiul programelor şcolare;
 elaborarea planificărilor anuale şi semestriale
 elaborarea opţionalelor
 analiza activităţilor desfăşurate şi proiectarea activităţilor anuale şi semestriale

2) Pregătirea lecţiilor
 adaptarea unui conţinut ştiinţific şi metodic practic-aplicativ
 susţinerea unor lecţii dinamice şi interactive
 dezvoltarea gândirii creative, a imaginaţiei şi spiritului competitiv
 folosirea eficientă şi adecvată a materialelor didactice şi a mijloacelor audio-vizuale
 adaptarea strategiilor didactice la condiţiile din fiecare clasă pe principiul individualizării şi abordării
diferenţiale
 parcurgerea ritmică a materiei

3) Evaluarea
 notarea ritmică, prin asigurarea caracterului formativ al evaluării
 elaborarea testelor iniţiale, secvenţiale, sumative
 îmbinarea metodelor moderne de evaluare cu cele tradiţionale
3

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

4) Perfecţionarea
 formarea continuă şi dezvoltarea profesională prin studiu individual, procurarea (nu cu puţin efort
financiar) a noilor apariţii editoriale de specialitate
 participarea la acţiunile metodice organizate la nivel de IS 3, ISMB, şcoală
 înscrierea la grade didactice

5) Activităţi extracurriculare
 diversificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
 pregătirea şi organizarea olimpiadelor / concursurilor şcolare
 pregătirea pentru evaluarea naţională
 pregătiri săptămânale la toate disciplinele la care s-au susţinut teze

6) Alte preocupări metodice, ştiinţifice şi pedagogice ale cadrelor didactice


 asigurarea unui conţinut ştiinţific înalt tuturor lecţiilor
 utilizarea mijloacelor şi metodelor moderne de realizare a obiectivelor propuse
 desfăşurarea unor activităţi de învăţare dinamice, atractive şi interactive
 analiza rezultatelor obţinute, remedierea rezultatelor slabe pentru evitarea eşecului şcolar şi evidenţierea
rezultatelor bune, obţinerea performanţei

D. D. Rezultate la învăţătură
La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2009 – 2010 situaţia este următoarea:

Elevi
Elevi Cu situaţia
înscrişi
rămaşi la şcolară Repetenţi
la Elevi
sfârşitul Corigenţi neîncheită la 31
început promovaţi
anului (inclusiv august
de an
şcolar corigenţi)
şcolar
Total
PRIMAR 383 385 385 0 0 0
I – IV
Total
GIMNAZIAL 458 447 446 0 0 1
V – VIII

Promovabilitatea la nivelul şcolii, la sfârşitul anului şcolar este de 99.89 %:


- cl. I - IV – 100 %
- cl. V - VIII – 99.78 %
E. Rezultate obţinute la concursuri şcolare / olimpiade
Olimpiade:
În perioada noiembrie 2009 - ianuarie 2010, s-au desfăşurat mai multe probe specifice ale concursurilor
şcolare de tip olimpiadă, la diferite obiecte de studiu. Se vor prezenta constatările făcute.
Limba română: decembrie 2009 – fazele pe şcoală şi pe sector; ianuarie 2010 – faza pe municipiu;
Chimie: decembrie 2009 – fazele pe şcoală şi pe sector; ianuarie 2010 – faza pe municipiu;
Fizică: decembrie 2009 – fazele pe şcoală şi pe sector; ianuarie 2010 – faza pe municipiu;
Cultură civică: decembrie 2009 – fazele pe şcoală şi pe sector;
Religie: decembrie 2009 – faza pe şcoală;
Biologie: sem. I – faza pe şcoală;
Istorie: ianuarie 2010 – faza pe şcoală;
Geografie: ianuarie 2010 – faza pe şcoală;
Matematică: ianuarie 2010 – faza pe şcoală.
Situaţia parţială a elevilor participanţi la diferite etape ale olimpiadelor şcolare:

Disciplina Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi


4

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

participanţi la faza participanţi la faza participanţi la faza participanţi la faza


pe şcoală pe sector pe municipiu naţionala
Limba română 74 10 10
Matematică 87 40 17
Limba engleză 59 20 20
Geografie 16 8 4 1
Chimie 6 4 1
Biologie 23 4 3
Fizică 26 10 3
Religie 10 4 4
Cultură civică 12 4 4
Limba franceză 9 0
Istorie 15 9
Limba română - primar 80 41 21
Matematică - primar 55 30 7

La nivelul şcolii s-a constatat, ca de obicei, o participare numeroasă a elevilor la aceste concursuri, o bună
pregătire a acestora şi o excelentă implicare în coordonarea acestora, în elaborarea subiectelor şi în supravegherea
copiilor, respectiv, evaluarea lucrărilor, de către colegii profesori. S-au obţinut rezultate bune şi foarte bune, pe care
le vom nota.
Concret
• limba franceza s-au inregistrat 9 elevi participanti la faza pe scoala;
• 69 de elevi au participat la faza pe scoala a olimpiadei de limba romana, inregistrandu-se 10 premii pe
sector si trei pe municipiu;
• la educatie civica, participarea a 12 elevi pe scoala a condus la 4 premii pe sector;
• limba engleza ne-a furnizat 59 de elevi in scoala, 20 de premii pe sector si 17 pe municipiu;
• din cei 6 elevi participanti in scoala la obiectul chimie, unul a obtinut premiul I pe sector, avand o buna
participare si pe municipiu;
• la geografie, au venit 16 elevi la nivelul scolii, s-au obtinut 2 premii pe sector si unul pe municipiu,
materializat intr-o participare la faza nationala;
• 25 de elevi au participat la faza pe scoala a obiectului biologie, conturandu-se astfel 3 premii atat la
nivelul sectorului, cat si al municipiului;
• la fizica s-a inregistrat participarea a 10 elevi la nivelul scolii, iar dintre acestia, 3 au luat premii pe sector;
• matematica ne-a furnizat aceeasi participare record la nivelul scolii – 105 elevi, ceea ce a condus la 16
premii pe sector, care, la nivelul municipiului,au fost incununate de un premiu;
• la religie au fost 10 participanti la nivelul scolii, obtinandu-se 4 premii pe sector si un premiu pe
municipiu;
• la obiectul istorie, faza pe scoala a adus confruntarea a 15 elevi.
MUZICA
Craciunescu Camelia – Premiul I – interpretare
MATEMATICA
Urmatorii elevi au obtinut premii la faza pe sector si au participat la faza municipala (in ambele situatii s-
au comunicat punctajele, nu si premiile aferente):
1. Andrei Crina, Enea Ruxandra, Sordov Serban (cls. A V-a B)
si Dumitrescu Andrei (cls. a V-a A)
2. Begu Rares si Pletea Cezara (cls. a VI-a B)
3. Stroe Andreea, Batranu Ozana, Cocos Diana, Stan Carmen, Itu Andreea (cls. a VII-a A)si Iliescu
Andrei, Constantinescu Mircea, Andrei Silvia (cls.aVIIa B)
4. Anghel Florin, Marinas Claudiu, Rata Simona (cls. a VIII-a)
***Concurs LUMINA MATH
Mustatea Irina – Premiul al III-lea (cls. a VI-a A)
LIMBA ROMANA
Sector: Pletea Cezara si Mustatea Irina (cls. a VI-a) – Premiul al II-lea (?)
Petre Ana-Maria (cls. a V-a) – Premiul al III-lea
Stroe Andreea (cls. a VII-a A) – Premiul al III-lea
5

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

Ignat Cassandra si Sitaru Mandalmaa – premii pe sector (neprecizate)


Municipiu: Mustatea Irina si Pletea Cezara (cls. a VI-a) – Premiul al III-lea
Ignat Cassandra – Premiul al II-lea (cls. a VIII-a)
RELIGIE
Premii pe sector (neprecizate) si participanti la faza municipala:
Stroe Andreea, Cocos Diana, Stan Carmen, Itu Andreea (cls.a VII-a A)
Premiu pe municipiu (neprecizat): Stroe Andreea (cls. a VII-a A)
CULTURA CIVICA
Sector: Stan Carmen (cls. a VII-a A), Andrei Silvia (cls. a VII-a B) – Premiul I
Suruianu Bianca si Batranu Ozana -Premiul al II-lea
CHIMIE
Simpozion pe sector:
Cocos Diana si Itu Andreea (cls. a VII-a A) – Premiul I
Andrei Silvia (cls. a VII-a B) – Premiul al II-lea
Simpozion pe municipiu:
Cocos Diana, Itu Andreea (cls.a VII-a A), Andrei Silvia, Iliescu Andrei (cls. a VII-a B)- Premiul al III-
lea
***Olimpiada – faza pe sector si participare la faza municipala:
Anghel Florin- Premiul I (cls. a VIII-a A)
BIOLOGIE
Premii pe sector (neprecizate):
Itu Andreea, Stroe Andreea (cls. a VII-a A), Craciun Mugurel (cls. a VII-a B)
Premii pe municipiu:
Itu Andreea si Stroe Andreea – Premiul al II-lea
Craciun Mugurel – Premiul al III-lea
FIZICA
Premii pe sector si participare la faza municipala:
Iliescu Andrei – Premiul I, Andrei Silvia – Premiul al II-lea (cls. a VII-a B), Stroe Andreea – Premiul al
III-lea (cls. a VII-a A)
GEOGRAFIE
Premii pe sector ( cls. a VIII-a):
Ignat Cassandra – Premiul I
Tataru Laura – Premiul al II-lea
Premiu municipal si participare la faza nationala:
Ignat Cassandra – Premiul al III-lea
LIMBA ENGLEZA
***Premii pe sector (cls. a VII-a):
Premiul I: Itu Andreea, Andrei Silvia, Cocos Diana, Cojocaru Diana, Pascu Bianca, Privantu Roxana
Premiul al II-lea: Cocias Remus, Batranu Ozana, Iliescu Andrei, Leonida Monica, Petra Andreea
***Premii pe sector (cls. a VIII-a):
Premiul I: Cimpoeru Dorina, Ignat Cassandra, Niculae Alexandra, Tataru Laura, Pamfilie Daniela,
Lungu Madalina, Sitaru Mandalmaa
Premiul al II-lea: Alexandru Ioana, Giurgea Andreea, Soare Adelin
***Premii pe municipiu (cls. a VII-a):
Premiul I: Iliescu Andrei, Leonida Monica, Cocos Diana, Cojocareu Diana, Itu Andreea, Pascu Bianca
Premiul al II-lea: Cocias Remus
Premiul al III-lea: Andrei Silvia, Batranu Ozana
***Premii pe municipiu (cls. a VIII-a):
Premiul I: Soare Adelin, Sitaru Mandalmaa, Tataru Laura
Premiul al II-lea: Cimpoeru Dorina, Pamfilie Daniela, Ignat Cassandra, Niculae Alexandra
Premiul al III-lea: Lungu Madalina, Giurgea Andreea
EDUCATIE FIZICA
Premii pe sector:
***Cros: Trufasu George – Premiul I (cls. a VIII-a B), Pandele Cristian – Premiul al II-lea (cls. a VII-a
D, Trufasu Marius-Premiul al IIIlea(cls.aVIII-a B)

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

***Tenis de masa: Paunescu Oana – Premiul I (cls. a VI-a A), Mihai Alexandru – Premiul al II-lea (cls.
a VI-a C)
***Rugby-tag: Premiul al II-lea – Cls. a VIII-a
***Sport aerobic: Premiul I – Ansamblu de sase, cls. a V-a, Premiul I – Trio, cls. a VI-a, Premiul I –
Ansamblu de cinci, cls. a V-a si a VI-a
***Volei Baieti: Premiul I (cls. a VI-a- cls. a VIII-a)
Premii pe municipiu:
***Sport aerobic: Premiul I – Ansamblu de sase, cls. a V-a, Premiul I – Trio, cls. a VI-a, Premiul I –
Ansamblu de cinci, cls. a V-a si a VI-a
Premii – faza nationala:
***Rugby-tag, “Cupa Bucuresti” – Premiul al III-lea, cls. a VIa
Concursuri:
 Comisia Limbă şi comunicare
 Plohotniuc Daniela Concurs de recitări (cu alcătuire de portofoliu)
 Plohotniuc Daniela ”Primăvara românească” martie 2010 cu clasa a VI-a A;
 Plohotniuc Daniela „Fabula” aprilie 2010, cu clasa a VI-a A;
 Catedra de Limbi străine Olimpiadei creativitatii
Rezultate municipiu:
 cl. VII – 6 premii I, 1 premiu II , 2 premii III.
 cl. VIII – 3 premii I, 4 premii II, 2 premii III
 Concursul Lauder Top 2010
• 3 elevi cu Premiul I (clasa a VII-a); 1 elev cu Premiul II (clasa a VII-a)
• Premiul I Eseu – Itu Andreea (clasa a VII-a A) – prof. Hurjui Cosmina
• Premiul II Ignat Cassandra cl. VIII , prof. Iolanda Petrescu
 Concursul Cangurul Lingvist 2010
Rezultate: Premiul I la nivel național – Pletea Cezara (clasa a VI-a B)
Premiul III la nivel național – Itu Andreea (clasa a VII-a A)
 Shakespeare School Essay Competition 2010 – Coordonarea Eseurilor Realizate de elevii claselor a VI-a B si a
VII-a A- prof Cosmina Hurjui
Rezultate: Mentiune – Itu Andreea (clasa a VII-a A)
 Examene Cambridge
Au participae elevi de la toate nivelurile, care au promovat aceste examene. Competentele certificate prin aceste
examene sunt recunoscut la nivel european. Clasa a III a 8 elevi, clasa a IV- a 2 elevi, clasa a V-a 3 elevi, clasa a
VII- a 2 elevi, clasa a VIII-a 1 elev.
 Cosmina Hurjui : Initierea concursului “Cei mai buni prieteni” la nivelul clasei a VII-a A
 Elena Gardescu: Concursul pe teme de disciplina, tinuta, curatenie la nivelul clasei VIa A
 Comisia Arte
 Premiul III – Concurs ,,Toamna baladelor” – sector (grup ,,Şoapte”), Moţ Mihaela, 23 octombrie
 Brînaru Ştefania a însoţit elevii la un concurs pe municipiu organizat la Şcoala 59 „Dimitrie Sturdza”- Marin
Cătălin Andreea clasa a VI-a Menţiune – 06.11.2009
 La concursul de icoane „Icoana din sufletul copilului” desfăşurat în data de 14.12.2009 eleva Stroe Andreea
Cristina din clasa a VII –a A a luat Premiul al II-lea
 Concursul Carrefour “Moş Crăciun aduce daruri” clasele V-VIII, 15.12.2009
 Concursul pe municipiu cu tema “Anotimpurile” – Brînaru Ştefania, 21.1.2010
 Participare cu elevii la Concursul internaţional Schangai 2010, cu tema “Un oraş mai bun, o viaţă mai bună” –
Brînaru Ştefania, 24.11.2009
 Participare cu elevii la Festivalul Internaţional de artă de la Baku sub genericul “Sunt un artist” – Baku-
Azerbagian, Brînaru Ştefania, 25.11.2009
 Concurs vocal instrumental faza pe sector 24 IV 2010 – Moţ Mihaela:
 solist muzică populară Camelia Crăciunescu - Premiul I
7

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 grup vocal muzică folk ,,Noapte” - Premiul III


 grup vocal-instrumental de jocuri muzicale - Mentiune
 27 II 2010 Prof. Brînaru Ştefania a fost coordonator la Concursul pe municipiu sub genericul
„Mama – o minune a lumii”
 27.03.2010 – participarea corului ,,Ozana" la Concursul Coral Bucureşti 2010 – diplomă de participare
 Brinaru Stefania 15 V 2010 Concurs Naţional de artă plastică ,,Ziua Europei” - au participat copii din clasele
V-VIII. Concursul face parte din seria acţiunilor desfăşurate de Anul European de Combaterea Sărăciei şi
Excluziunii Sociale
 Comisia Educaţie Fizică şi Sport
 Cros faza pe sector băieţi – elevul Trufaşu George s-a clasat pe locul I, elevul Pandele Cristian s-a clasat pe
locul II, elevul Trufaşu Marius s-a clasat pe locul III, elevul Păun Răzvan s-a clasat pe locul IV
 Cros faza pe sector fete – eleva Blaj Ana Madalina s-a clasat pe locul VI
 Campionatul şcolar de volei fete, faza pe sector – echipa Şcolii nr. 149 s-a clasat pe locul V
 Campionatul şcolar de volei băieţi, faza pe sector – echipa Şcolii nr. 149 s-a clasat pe locul I
 Campionatul şcolar de tenis de masă, faza pe sector – elevul Mihai Alexandru s-a clasat pe locul II
 Campionatul şcolar de tenis de masă, faza pe municipiu – eleva Păunescu Oana s-a clasat pe locul I, eleva
Verdeş Daria s-a clasat pe locul II
 Campionatul de volei fete şi băieţi la nivelul şcolii, la claselor a VIII-a
 Campionatul şcolar de tenis de masă, faza pe municipiu:
 Locul VI-Mihai Alexandru, cls.a VI-a C ;
 Locul VIII-Păunescu Oana,cls.a VI-a A.
 Campionatul şcolar de volei băieţi, faza pe sector.Echipa şcolii nr. 149 s-a clasat pe locul I.
 Campionatul şcolar de volei, băieţi, faza pe municipiu.Echipa şcolii nr.149 s-a clasat pe locul V ;
 Campionatul şcolar de rugby-tag,faza pe ţară. Echipa şcolii nr 149, cls. aV-VI a, s-a clasat pe locul III;
 Campionatul şcolar de rugby-tag,faza pe ţară. Echipa şcolii nr 149, cls. aVII-VIII a, s-a clasat pe locul V;
 Campionatul şcolar de sport-aerobic, faza pe sector.Echipele şcolii nr.149 s-au clasat pe locul I :ansamblu 8
cls. III-IV, trio-cls.aVa-aVIa, ansamblu 6 cls. V-VI, ansamblu 5 cls. VII-VIII.
 Campionatul şcolar de sport-aerobic, faza pe municipiu.Echipele şcolii nr.149 s-au clasat pe locul I :ansamblu
8 cls. III-IV, trio-cls.aVa-aVIa, ansamblu 6 cls. V-VI, ansamblu 5 cls. VII-VIII.
 Campionatul de volei fete şi băieţi la nivelul şcolii la clasele VI-VII ;
 Meciul de volei ’’Profesori-Elevi’’.

 Comisia Matematică
 Niţu Cosmin a însoţit elevii la concursul de matematică “Nicolae Coculescu” desfăşurat la Slatina – noiembrie
concurs la care elevul Mustăţea Radu clasa a IV-a C a obţinut Menţiune (locul al IV-lea)
 Participare cu elevii la concursul Arhimede – Niţu Cosmin, noiembrie Eleva Mustăţea Irina de la clasa a VI-a
A a participat la etapa finală a concursului “Arhimede”;
 Participare la concursul “Lumina Math”

 Comisia Om si societate
 La concursul Sfinţii-prietenii copiilor, o echipă a clasei a VI-a B a obţinut , la nivel de municipiu , premiul al
III-lea; elevii au fost pregătiţi de d-na prof. Catrinescu Liliana.
 Comisia stiinţe şi tehnologii
 Chimie- Concursul “Raluca Ripan”: faza pe sector Iliescu Andrei 7B - premiul II; Stroe Andreea -7A -
menţiune, Andrei Silvia-7B – menţiune, Suciu Andrei-7A - mentiune Constantinescu Mircea - 7B -
mentiune
Calificaţi pe municipiu: Iliescu Andrei şi Andrei Silvia
 Comisia I - IV
8

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

Nivel local
• Clasa a II-a A „Impresii despre 15 septembrie” 30 octombrie - 10 elevi participanţi premii: Mândruţ
Sânziana – premiul I, Magiru Andreea – premiul al II-lea, Scurtu Ştefan – locul al III-lea.
• Clasele a IV-a Olimpiadă şcolară limba română 80 elevi participanţi
Premii: 41 elevi peste 85p
• Clasele a IV-a Olimpiadă şcolară matematică 55 elevi participanţi
Premii: 30 elevi peste 85p
• Clasele IB; IIA; IIID; IVC "Primavara, in suflet de copil" Fotografie-colaj
Premii: Locul I:Edu Matei (clasa a II-a A), Locul II:Mihalcea Miruna (clasa IB) si Locul III: Istodor Miruna (a III-a
D)
• Clasele IB; IIA; IIID; IVC "Fan pentru Scoala 149 - Intamplari de neuitat din scoala mea" Creaţie literară
Premii: Locul I: Mitrea Radu a III –a D, Locul II: Constantin Ana-Iulia a III-a D, Locul III: Edu Matei a II-a A,
Mentiune: Chihaia Victor a III-a D

Nivel judeţean
• Clasa a II-a A, B, C, D „Olimpicii Cunoaşterii” limba română noiembrie
premii: Faza judeţeană: menţiune Scurtu Ştefan a II-a A –, Tăureci Ioana a II-a A Magiru Andreea a II-a A,
Dinu Mara –a II-a C; Petre Iris, a II-a A – locul III; Opriş Anamaria, a II-a - B locul II
• Clasa a II-a A, B, C, D „Olimpicii Cunoaşterii” matematică noiembrie premii: Faza judeţeană: Dinu Mara,
clasa a II-a C – menţiune; Magiru Andreea, clasa a II-a A, locul III Clasa a III-a B „Olimpicii Cunoaşterii” limba
română decembrie 8 elevi
• Clasa a III-a B „Olimpicii Cunoaşterii” matematică decembrie 13 elevi
• Clasa a III-a B „Olimpicii Cunoaşterii” limba engleză decembrie 6 elevi
• Clasele a IV-a Olimpiadă şcolară limba română faza pe sector
Premii: IV A 2 Premii II,3 Premii III, 1 Menţiune, IVC 1 premiu I, 2 Premii II, 2 Premiii III
IVD 3 Premii III, IVE 2 Premii II, 4 Premii III, 1 Menţiune
• Clasele a IV-a Olimpiadă şcolară matematică faza pe sector
Premii: IV A 1 Menţiune; IVC 1 premiu II; IVD 2 Premii III; IVE 1 Premiu I, 2 Premii II
• Clasele a IV-a A, C, D „Olimpicii Cunoaşterii” limba română, matematică, limba engleză decembrie 114
elevi
Premii: premiul I – 1, premiul II – 5, premiul III – 9, menţiune – 7
• Clasele a IV-a „Lumina” 15 elevi participanţi
• Clasele I-IV ”Călător … printre rânduri” 30 martie 2010
Premii: Pasalau Alecssa-Florentina, clasa I A- 95p, Niculescu Cosmin, clasa I D, 100 p,
Magiru Andreea, clasa a II-a A- 97,45p, Puiu Catalina, clasa a II-a B- 96p, Pădure Magdalena a III-a C menţiune pe
sector şi participare pe municipiu
• Clasele a IV-a Olimpiadă şcolară limba română faza pe municipiu mai
Premii: IVA 1 Premiu III, 1 menţiune; IVC 1 Premiu II, 2 menţiuni; IVE 2 Premii II, 1 Premiu I, 2 Mențiuni
• Clasele a IV-a Olimpiadă şcolară matematică faza pe municipiu mai
Premii: IVC 1 Premiu II; IVD 2 Premii III; IVE 1 Premiu I, 1 Premiu II
• Clasa II A”Oraşul meu primăvara” mai 2010
Premii: Premiul I şi premiul II – Magiru Andreea, Menţiune – Petre Iris

Nivel naţional
• Clasa a II-a A „A ruginit frunza din vii” octombrie – 2 elevi participanţi Groşanu Maria, Mândruţ
Sânziana
• Clasa a II-a A, I B „Din moşi strămoşi” 6 elevi participanţi
• Clasa a IV-a D „Olimpicii Cunoaşterii” limba engleză decembrie
Premii: - premiul III – Popescu Maria IV D
• Clasele a II-a A, B, C, D; IIIA,B,C,D; IVA,B,C,D „Media Kinder” 24.02.2010
Premii: Premiul I – Magiru Andreea, Prallea Mihai și Petre Cristina, clasa a II-a A, 24 p, Premiul I: IV E

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

• Clasa I B ”Lumină din lumina învierii” Educaţie plastică aprilie


Premii: Premiul I – Ilinca Mario, secţiunea colaj Premiul III – Constantin Irina, secţiunea colaj
Clasa I B ”Salutare, primăvară! Timp frumos, bine-ai venit!” Limba română şi Educaţie plastică
Premii: Premiul I – Pricop Bogdan, Premiul II – Frînghie Matei, secţiunea creaţie literară
Premiul III – Mihalchea Miruna şi Constantin Irina, Menţiune – Fumuru Luca secțiunea creaţie plastică
• Clasa I B ”Primăvara în suflet de copil” aprilie
Premii: Premiul II şi menţiune – Mihalcea Miruna
• Clasa I B ”Bucuriile Europei” abilități practice aprilie
Premii: Premiul I – Crăciun Ana, Premiul III – Mihalcea Miruna secţiunea felicitări
• Clasele I B, a II-a A, B, C, D ”Canguraşul matematician” 23. aprilie
Premii: Clasa I B – 12 elevi E, 6 elevi FB Clasa I D – 6 elevi E, 9 elevi FB Clasa a II –a A – 7 elevi E, 7 elevi FB
• Clasele I B, a II-a A, B, C, D;III A,B,C,D ”Canguraşul poveştilor” mai 2010
Premii: Clasa I B – 12 elevi E, 4 elevi FB; Clasa a II –a A – 17elevi E, 2 elevi FB; Clasa a III-a D -15 elevi E; 2
elevi FB
• Clasele a III-a şi a IV-a” Cangurul matematician” mai
Premii: 3 elevi a III-a C calificaţi la baraj 7 elevi a III-a D calificati la proba de baraj 1 elev a III-a A calificat la
proba de baraj 1 elev a III-a B calificat la proba de baraj
• Clasa a II-a A ”Florile – picuri de rai” abilităţi practice mai
Premii: Premiul I şi premiul II – Magiru Andreea Menţiune – Petre Iris
• Clasa a II-a C „Călător prin Europa” Creaţie literară şi artistică mai
Premii: Premiul I creaţie artistică Dinu Mara
• Clasele III - IV “Marcela Peneş” Creaţie literară mai
Premii: Municipiu:Clasa a III-a D: 1 elev locul II; 1elev locul III, National: Clasa a III-a D: 1 elev locul III; 1 elev
Mentiune

F. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Obiective propuse:
 O mai bună supraveghere a activităţilor de îmbunătăţire ale activităţilor didactice
 Încurajarea colegilor pentru ridicarea nivelului procesului didactic

Activitati realizate:

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009 – 2010 s-au realizat următoarele:


♦ Realizarea bazei de date structurate conform cerinţelor standardelor de acreditare şi de referinţă;
♦ Aplicarea de chestionare privind satisfacerea calităţii educaţiei atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi
personalului auxiliar;
♦ Elaborarea Raportului de evaluare internă pentru anul şcolar 2008/2009, lucru realizat în luna septembrie 2009,
prezentarea acestuia spre dezbatere şi avizare în Consiliul Profesoral din 30.09.2009;
♦ În Consiliul Profesoral din 30.09.2009 s-a schimbat responsabilul CEAC, în locul d-nei institutor Nicoleta
Păvăloaie fiind numită d-na prof. Cosmina Hurjui;
♦ Elaborarea unei evidenţe a dovezilor corespunzătoare fiecărui descriptor;
♦ Diseminarea concluziilor Raportului de autoevaluare;
♦ Selectarea şi păstrarea materialelor şi a dovezilor;
♦ În luna noiembrie a avut loc o evaluare externă Aracip, raportul de evaluare externă fiind elaborat de d-nul prof.
Levente Vadasz.

Recomandări:
 Aplicarea de chestionare privind satisfacerea calităţii educaţiei atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi
personalului auxiliar pentru anul şcolar 2009 – 2010.
 Responsabilizarea tuturor membrilor C.E.A.C. pentru o mai bună conlucrare.
 Elaborarea de proceduri vizând controlul şi evaluarea calităţii diferitelor activităţi.
10

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

III. MANAGEMENT ŞCOLAR

Obiective principale:
 Crearea unei echipe manageriale eficiente şi a unui management centrat pe sarcini şi relaţii umane
 Creşterea eficienţei activităţii educative

A. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Activităţi realizate:

1. Stabilirea criteriilor care stau la baza constituirii formaţiunilor de studiu pentru anul şcolar 2009-2010 – august
2009
2. Stadiul pregătirii şcolii pentru anul şcolar 2009-2010, având în vedere noile condiţii impuse de programul de
reabilitare cu fonduri BEI – august 2009
3. Aprobarea planului de încadrare şi a proiectului curricular pentru anul şcolar 2009 – 2010 – septembrie 2009
4. Stabilirea atribuţiilor membrilor CA – septembrie 2009
5. Numirea responsabililor comisiilor metodice şi comisiilor pe probleme – septembrie 2009
6. Analiza activităţii pe anul şcolar 2008 – 2009 – septembrie 2009
7. Acordarea calificativelor anuale cadrelor didactice, pe anul şcolar 2008 – 2009 – septembrie 2009
8. Discutarea şi stabilirea punctajului pentru criteriile de acordare a premiului lunar de 2% – septembrie 2009
9. Elaborarea planului managerial pe anul şcolar în curs, a programului de activităţi şi a tematicii Consiliilor de
Administraţie pe semestrul I – octombrie 2009
10. Aprobarea raportului de activitate a CEAC pentru anul şcolar 2008 – 2009 – octombrie 2009
11. Aprobarea planului managerial pe anul şcolar în curs, a programului de activităţi şi a tematicii Consiliilor de
Administraţie pe semestrul I – octombrie 2009
12. Aprobarea acordării burselor sociale elevilor care provin din familii defavorizate şi burse sociale medicale,
elevilor cu probleme grave de sănătate cât şi a rechizitelor şcolare – octombrie 2009
13. Aprecierea cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice – octombrie 2009
14. Aprobarea necesarului privind dotarea unităţii prin BEI – octombrie 2009
15. Aprobarea referatelor de cheltuieli – după caz
16. Prezentarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru anul şcolar 2009 – 2010 –
noiembrie 2009
17. Aprobarea necesarului privind dotarea unităţii prin BEI în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii PMB –
noiembrie 2009
18. Stabilirea schimbării destinaţiilor unor spaţii din proiectul de reabilitare – noiembrie 2009
19. Aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 329/2009 conform adresei MECI nr. 13677/20.11.2009 –
noiembrie 2009
20. Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pe anul şcolar 2010 – 2011 – ianuarie 2009
21. Discutarea şi aprobarea transferurilor elevilor – după caz
22. Discutarea unor probleme curente: probleme de disciplină la anumiţi elevi, clase, probleme de evaluare,
închirierea unor spaţii în incinta şcolii – după caz
23. Acordarea calificativelor pentru anul calendaristic 2009 personalului didactic auxiliar şi nedidactic – februarie
2010
24. Aprobarea Comisiei de înscriere în clasa I, an şcolar 2010-2011 şi stabilirea criteriilor de selectie privind
înscrierea copiilor în clasa I an şcolar 2010-2011 – februarie 2010
25. Analiza Raportului de activitate pentru semestrul I, an şcolar 2009-2010 – februarie 2010
26. Elaborarea şi aprobarea tematicii Consiliilor de Administraţie pe semestrul II – februarie 2010
27. Aprobarea burselor sociale pentru semestrul II, an şcolar 2009-2011 – februarie 2010
28. Prelucrarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul
2010-2011 – martie 2010
29. Analiza frecvenţei – martie 2010
30. Analiza dosarelor în vederea depunerii acestora pentru acordarea gradaţiei de merit – martie 2010
11

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

31. Aprobarea cererilor de înscriere la examenele naţionale – martie 2010


32. Aprobarea calificativelor parţiale cadrelor didactice pentru suplinire / detaşare – mai 2010
33. Aprobarea raportului de evaluare internă – mai 2010
34. Discutarea suplimentării cu o clasă pentru anul şcolar 2010-2011 – mai 2010
35. Analiza cererilor cadrelor didactice care solicită suplinire/detaşare pentru continuitate – mai 2010
36. Precizări privind susţinerea probelor de aptitudini şi cunoştinţe pentru clasa a V-a cu predare intensivă a limbii
engleze – mai 2010
37. Aprobarea cererilor de înscriere la Comisia de examen de bacalaureat – iunie 2010
38. Stabilirea permanenţei funcţiei de director pe perioada efectuării concediului de odihnă.
39. Normarea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice începând cu data de 1 septembrie 2010 – august 2010
40. Numirea coordonatorului proiectului COMENIUS – august 2010
41. Criterii de constituire a colectivelor de elevi – august 2010

B. ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL


Activităţi realizate:

1. Avizarea proiectului curricular pentru anul şcolar 2009 – 2010


2. Stabilirea componenţei Consiliului Profesoral
3. Alegerea şi validarea componenţei Consiliului de Administraţie
4. Numirea secretarului Consiliului Profesoral
5. Numirea învăţătorilor şi diriginţilor
6. Anunţarea comisiilor metodice şi de lucru, precum şi numirea responsabililor acestora
7. Validarea situaţiei după examenul de corigenţă – septembrie 2009
8. Constituirea claselor I şi a V-a, precum şi a colectivelor claselor a VI-a şi a VII-a, după comasare – septembrie
2009
9. Evaluarea cadrelor didactice in vederea acordării calificativului pe anul şcolar 2008 – 2009 – septembrie 2009
10. Prelucrarea Metodologiei privind Organizarea şi Desfăşurarea Evaluării Naţionale precum şi a Ordiului MECI
cu privire la admiterea în licee – septembrie 2009
11. Prelucrarea Ordinului MECI privind activitatea specifică funcţiei de diriginte
12. Dezbaterea şi avizarea Raportului de Activitate pe anul şcolar 2008 – 2009, a Planului de Dezvoltare
Instituţional, a Planului Managerial şi a Programului de Activităţi pe semestrul I şi al II-lea, al anului şcolar în
curs – septembrie 2009
13. Elaborarea şi aprobarea tematicii CP pe semestrul I – septembrie 2009
14. Recomandarea Consiliului Profesoral in vederea înscrierii la grade didactice – octombrie 2009
15. Analiza şi dezbaterea Raportului de Evaluare Internă elaborat de CEAC – octombrie 2009
16. Analiza raportului efectuat în urma inspecţiei Rodis desfăşurată în şcoală în luna noiembrie – ianuarie 2009
17. Prezentarea ofertei de Proiecte şi Programe pentru anul 2010
18. Dezbaterea si avizarea Proiectului Planului de Scolarizare pentru anul şcolar 2009 – 2010 – ianuarie 2009
19. Prelucrarea metodologiilor de acordare a Gradaţiei de merit – ianuarie 2009
20. Validarea situaţiei şcolare la sfârşitul semestrului I, 2009 – 2010 – ianuarie 2009
21. Aprobarea Proiectului Planului de încadrare pentru anul şcolar 2010-2011 – februarie 2010
22. Avizarea programaelor de activitate ale Comisiilor metodice şi pe probleme, pe semestrul al II-lea – februarie
2010
23. Prezentarea Raportului de activitate pe semestru I, an şcolar 2009-2010 – februarie 2010
24. Elaborarea şi avizarea tematicii Consiliilor profesorale pe semestrul II – februarie 2010
25. Prelucrarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul
2010-2011 – martie 2010
26. Dezbaterea şi avizarea Regulamentului de ordine interioara – martie 2010
27. Analiza frecvenţei – martie 2010
28. Discutarea dosarelor depuse pentru aprobarea gradaţiei – aprilie 2010
29. Analiza şi dezbaterea Raportului de evaluare internă privind calitatea educaţiei – mai 2010
30. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională – iunie 2010
31. Validarea raportului privind situaţia şcolară şi comportamentală semestrială şi anuală a elevilor fiecărei clase –
iunie 2010
12

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

Recomandări:
♦ Participarea tuturor cadrelor didactice la Consiliile Profesorale şi la Consiliile de Administraţie
♦ Implicarea conştientă şi activă în activitatea Consiliului, în găsirea de soluţii eficiente şi constructive, în
rezolvarea situaţiilor care vizează procesul instructiv educativ, relaţia cu părinţii şi cu comunitatea locală

C. INSPECŢII EFECTUATE
În anul şcolar 2009 – 2010 au avut loc 9 inspecţii şcolare curente şi de specialitate efectuate de inspectori
sau profesori metodişti ai ISMB-ului, dintre care o inspecţie specială pentru obţinerea gradului didactic I, 7
inspecţii curente de specialitate şi o inspecţie de consiliere.

 Preinspecţii şi inspecţii speciale pentru înscrierea la grade didactice:

Definitivare în
Grad didactic II Grad didactic I
învăţământ
Inspecţii efectuate de inspectorul de specialitate 1 3 4
Inspecţii efectuate de cadre didactice de specialitate
2 3 2
– metodişti

Inspecţii efectuate de inspectorul de


Inspecţii efectuate de cadre didactice de
Disciplina specialitate (altele decât cele pentru
specialitate – metodişti
gradele didactice)
Limba Franceză 1 0
Limba engleză 1 0
Religie 1 0

 Inspecţie de consiliere:
- Voicu Elena – Limba Franceză

Inspecţiile curente s-au finalizat cu calificativul Foarte Bine, mai puţin o inspecţie care s-a finalizat cu
Bine, inspecţia specială cu nota 10, iar inspecţia de consiliere, cu calificativul Suficient.
În perioada 16-20.11.2009 în şcoală a fost inspecţie RODIS. Aceasta a urmărit verificarea calităţii
actului didactic şi a eficienţei activităţii de învăţare, verificarea proiectării şi planificării activităţii didactice,
pregătirea metodică, psihopedagogică şi de specialitate a cadrelor didactice inspectate, verificarea respectării
programelor şcolare şi a parcurgerii conţinuturilor, verificarea ritmicităţii evaluării randamentului şcolar,
administrarea de teste de evaluare pentru a verifica nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi.
La inspecţia Rodis au fost inspectate toate cadrele didactice, pe comisii metodice obţinându-se
calificativul Foarte Bine. De asemenea la toate aspectele urmărite s-a obţinut calificativul Foarte Bine.

În anul şcolar 2009 – 2010 au avut loc 7 inspecţii tematice, efectuate de doamna inspector Bujan Maria în
urma cărora s-a constatat promtitudine şi corectitudine în întocmirea majorităţii documentelor şcolare şi au fost
făcute recomandări privind completarea acestora.
Număr inspecţii tematice Data inspecţiilor tematice
24.09.2009 03.12.2009
25.01.2010 23.02.2010
7
20.04.2010 03.05.2010
11.06.2010

D. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL


Obiective generale:

13

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de dezvoltare instituţional pe termen lung, planul
managerial pe termen mediu şi scurt al şcolii precum şi în planurile manageriale ale catedrelor, comisiilor metodice,
comisiilor pe probleme s-au asigurat:
 responsabilităţi pentru fiecare membru al C.A.
 delegare de sarcini/atribuţii şi responsabilităţi directorului adjunct al şcolii în conformitate cu fişa postului
directorului adjunct
 responsabilităţi pe catedre didactice în conformitate cu fişa postului întocmit pentru fiecare cadru didactic
 monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către membrii C.A., responsabilităţilor comisiilor
metodice, comisiile pe probleme şi prezentarea de rapoarte periodice
 valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, C.P., C.A. şi luarea de măsuri ce se impun în
vederea proiectării viitoarelor activităţi

Coordonatele activităţilor de îndrumare şi control


 comisii metodice – participarea la activităţile comisiilor metodice, controlarea documentelor catedrelor şi
comisiilor metodice
 comisii pe probleme – coordonarea activităţilor acestor comisii
 compartimente auxiliare – bibliotecă, secretariat, administraţie, control periodic al activităţilor acestor
compartimente
 cadrele didactice prin:
- asistenţe la lecţii
- controlul documentelor
 asigurarea permanenţei conducerii unităţii şcolare în perioada vacanţelor şcolare
 delegarea de sarcini – fiecare responsabil de comisie şi-a întocmit plan managerial şi şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu programul de activităţi

Controale efectuate în anul şcolar 2009 – 2010

1. Controlul cataloagelor claselor I-VIII efectuat în data de 06 octombrie 2009, a urmărit completarea primei file,
modul de înscriere a elevilor, completarea datelor personale pe ultima filă. În urma acestuia s-a constatat
completarea corecta la marea majoritate a documentelor, iar cele incomplete au fost remediate în termenul dat
2. Controlul comisiei de matematică efectuat in data de 24.11.2009 a urmărit verificarea planificărilor
calendaristice şi corelarea cu noile programe şcolare şi evidenţierea CDS-ului adăugat prin rubrică nouă în catalog
3. Controlul mapei profesorului s-a realizat în perioada 26-30.10.2009 precum 15-19.02.2010, 22-26.03.2010, 19-
23.04.2010 şi a urmărit existenţa documentelor necesare desfăşurării activităţii instructiv educative: planificări,
unităţi de învăţare, baterii de teste, caietul de evaluare, documente care să ateste perfecţionarea. S-a constatat că
mapele sunt bine întocmite, şi caietele de evaluare au note suficiente la toate clasele verificate.
4. Controlul Comisiilor metodice s-a realizat în perioada 28.09-2.10.2009, precum si 15-19.02.2010 şi a urmărit
întocmirea şi realizarea documentelor manageriale şi în perioada 2-6.11.2009 si in semetrul II 22-26.03.2010 şi a
vizat activitatea echipei manageriale, respectarea planului de activităţi, întocmirea proceselor verbale de la şedinţe.
În majoritatea cazurilor, documentele erau bine intocmite şi dosarul era complet. Puţinele lipsuri au fost remediate
în săptămâna imediat următoare.
5. Controlul dosarului Comisiei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare efectuat la data de 07.11. 2009 si in
semestrul II 15-19.02.2010 a urmărit existenţa documentelor care să certifice activităţile efectuate pană la acea dată.
Programul activităţilor educative este respectat, consilierul monitorizând activităţile extraşcolare si extracurriculare
prin solicitarea feed-back-ului de la cei care organizează şi desfăşoară acţiunile . Astfel, fiecare activitate are un
proces verbal întocmit sau dovezi materiale ale desfăşurării activităţii.
6. Controlul dosarului Comisiilor pe Probleme din data de 08.11.2009, iar in semestrul II 17-21.05.2010 a urmărit
întocmirea planurilor de activitate pe semestrul I şi a proceselor verbale ale activităţilor desfăţurate. S-au constatat
următoarele: în dosarul comisiei de notare ritmică lipsea centralizarea datelor privind notarea ritmică de la ultima
verificare, la gimnaziu; dosarul comisiei de imagine lipsea cu desăvârşire. Remedierea lipsurilor a fost facută
imediat. Deasemenea efectuînd verificări periodice asupra modului în care cadrele didactice îşi îndeplinesc sarcina
de profesor de serviciu s-a constatat că în multe cazuri profesorul de serviciu lipsea de pe coridor. Mai mult, unele
cadre didactice nici nu mai ştiau că sunt de serviciu.

14

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

7. În urma controlului bibliotecii efectuat in data de 6.01.2010, si in semestrul II 17-21.05.2010 s-a constatat că
programul de lucru stabilit iniţial este respectat, a fost creat un climat plăcut de studiu în bibliotecă. A fost
deasemenea îmbogăţit fondul de carte cu noi apariţii editoriale.
8. Controlul departamentului Administraţie din 11.09.2009 si in semestrul II lunar a urmărit condiţiile de
depozitare a laptelui şi efectuarea curăţeniei sălilor de clasă în care urma să se înveţe în acest an şcolar. S-a
constatat că s-au igienizat şi s-au efectuat reparaţii în sălile de clasă. Sălile de clasă sunt curate, iar laptele este
depozitat în condiţii optime de igienă. În perioada vacanţei de vară au fost transformate în săli de clasă cancelaria şi
sala de sport, s-a amenajat cancelarie în cabinetul de muzică, iar mobilierul dintr-o aripă a clădirii şcolii a fost
mutat, această parte intrând în reabilitare.
9. Controlul departamentului Secretariat din data de 19.10.2009 si pe semetrul II 22-26.03.2010 a urmărit
corectitudinea înscrierii datelor în catalog, existenţa în cataloage a numerelor matricole, înregistrarea transferurilor.
S-a constat că toate sarcinile erau indeplinite.
10. Controlul notării ritmice efectuat la data de 09.11.2009, la clasele I-VIII a constatat că nu există note suficiente
în catalog la discipline biologie şi limbă latină, situaţie care s-a remediat în săptămâna imediat urmatoare. În urma
controalelor efectuate în 07.12.2009 şi 18.01.2010 s-a constatat ca exista un număr suficient de note/calificative la
toate disciplinele.

Asistenţe la lecţii

În cursul anul şcolar 2009 – 2010 au fost efectuate un număr de 72 asistenţe la ore de către directorul şi
directorul adjunct al şcolii, acestea cuprinzând observaţii şi recomandări legate de calitatea demersului didactic, de
metodele de predare-învăţare-evaluare folosite, de materialele şi mijloacele didactice utilizate. S-a urmărit ca
fiecare cadru didactic nou venit în şcoală sau care este înscris la grade didactice să beneficieze de cel puţin o
asistenţă însoţită de consiliere pe probleme de didactică şi relaţionare cu elevii. În urma asistenţelor s-au acordat
numai calificative de FB, cu excepţia unei singure persoane care a obţinut calificativul B.
În perioada inspecţiei Rodis, echipa de inspectori a efectuat asistenţe la ore la toate cadrele didactice din
şcoală, obţinându-se numai calificative de FB cu două excepţii, un B la Limba română, al d-nei prof. Cliseru
Cristina şi un S la Limba franceză, la d-na prof. Voicu Elena.

Aspecte pozitive:
o s-a asigurat conţinutul ştiinţific al lecţiilor
o au fost corect utilizate materiale didactice şi mijloacele de învăţare din dotare sau confecţionate de
profesori/învăţători
o au fost folosite metode moderne de învăţare în realizarea obiectivelor propuse
o au fost realizate activităţi de învăţare dinamice, atractive şi interactive pe grupe/ perechi de elevi
o au fost îmbinate metodele moderne de evaluare cu cele tradiţionale
o planificările sunt realizate în conformitate cu programele şcolare, structurate pe unităţi de învăţare
o majoritatea cadrelor didactice îşi proiectează unităţile de învăţare

Aspecte negative:
• lecţii neorganizate metodic
• lipsa criteriilor de evaluare în timpul orei
• nu s-au acordat note/calificative la majoritatea orelor asistate
• lipsa materialului didactic la ore
• neîncadrarea în timpul propus, managementul timpului – deficitar
• nu s-a utilizat laboratorul AEL

Recomandări
 Creşterea numărului de asistenţe, astfel încât într-un an şcolar toate cadrele didactice să fie asistate cel puţin o
dată, iar cei debutanţi sau noi în şcoală, de 2-3 ori.
 Creşterea controalelor în cadrul fiecărui departament, pentru eliminarea lipsurilor şi a inadvertenţelor de tot
felul.

15

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

E. BURSE ŞCOLARE
La nivelul unităţii şcolare situaţia burselor şcolare a fost următoarea:
Total burse Semestrul I Semestrul II
Burse de merit - -
Burse de studiu - -
Burse de ajutor social 10 11
Burse de ajutor social ocazional - -
TOTAL 10 11

IV. RESURSE UMANE

Pentru desfăşurarea corespunzătoare a procesului instructiv - educativ, orele, catedrele, posturile vacante
au fost acoperite cu cadre didactice calificate.
Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2009, în unitatea noastră au fost încadrate 63 de cadre didactice,
dintre care 44 profesori, 19 învăţători (dintre care 11 institutori), 5 cadre didactice auxiliare (1 bibliotecar, 1
secretar şef, 1 secretar, 1 analist programator şi 1 administrator). Personalul de servire include: 1 mecanic, 3
îngrijitoare şi 2 paznici.

Obiective principale:
 asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii şcolii
 creşterea calităţii resurselor umane

Mobilitatea cadrelor didactice:


 Degrevare totală – Sindicat - 2 (profesor fizică titular şi institutor titular)
 Detaşare în interesul învăţământului din altă unitate: 1 institutor
 Detaşare la cerere la altă unitate: 3 (2 învăţători titulari şi 1 profesor limba engleză)
 Concediu creştere copil: 3 ( 2 profesoare – 1 religie, 1 limba franceză – titulare, 1 învăţătoare –titulară)

Situaţie statistică – la început de an şcolar

Disciplina Nr. Titulari Det. Supl. Grad I Grad Def. Debut.


total II
Învăţători 19 13 1 5 10 5 4 -
Limba română 5 5 - - 2 2 - 1
Limba engleză 8 6 - 2 1 1 4 2
Limba franceză 3 1 - 2 - - - 3
Matematică 6 4 - 2 3 - 2 1
Fizică 3 1 - 2 1 1 1 -
Chimie 1 1 - - 1 - - -
Biologie 2 2 - - 1 1 -
Istorie 2 1 - 1 1 1 - -
Cultură civică 1 - - 1 - - - 1
Geografie 2 1 - 1 1 - 1 -
Religie 3 2 - 1 - 1 2 -
Consilier 1 1 - - - - 1 -
Ed. plastică 1 1 - - 1 - - -
Ed. muzicală 1 1 - - 1 - - -
Ed. tehnol. 1 1 - - 1 - - -
Ed. fizică 4 3 - 1 - 1 2 1

Statutul cadrelor didactice


16

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Titulari – 44 (69,84 %)
 Detaşaţi - 1 (1,59 %)
 Suplinitori – 17 (26,98 %)
 Cumul cu pensia – 1 (1,59 %)

Studii
 Calificaţi – 63 (100%)
 Necalificaţi - 0

Structura după grade


 Gradul I – 24 (38,10 %)
 Gradul II – 13 (20,63 %)
 Definitivat – 17 (26,98 %)
 Fără grade didactice – 9 (14,29 %)

În şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea 4 metodişti ai ISMB:


 D-na Gărdescu Elena – Lb. engleză
 D-na Enea Florentina – Matematică
 D-na Brînaru Ştefania – Educaţie plastică
 D-na Cihodariu Paula – bibliotecar

În unitatea noastră de învăţământ sunt 4 formatori pentru disciplinele:


 Lb. Engleză – d-nele Gărdescu Elena
 Matematică – d-na Enea Florentina
 Geografie – d-na Sima Niculina
 Istorie – d-na Curelaru Mihaela

În unitatea noastră şcolară, 5 cadre didactice + 2 didactic auxiliar beneficiază de gradaţie de merit:
 Limba engleză: 2 (Gărdescu Elena, Stoica Monica)
 Matematică: 1 (Ciupitu Adrian)
 Fizică: 1 (Vadasz Levente)
 Geografie : 1 (Sima Niculina)
 Oprişan Nicoleta - secretar şef
 Cihodariu Paula – bibliotecar

În anul şcolar 2009 – 2010, 5 institutori-mentori - Ştefan Irina, Edu Camelia, Păvăloaie Nicoleta,
Mateescu Loredana şi Boboc Domnica au efectuat practică pedagogică cu studenţi de la Universitatea „Spiru
Haret” – Facultatea de Sociologie - Psihologie.

PERFECŢIONAREA LA NIVELUL ŞCOLII


Obiective urmărite:
 Mediatizarea ofertei CCD în fiecare comisie metodică, precum şi a altor centre
 Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea graficului de înscriere pentru
acestea
 Evidenţa gradelor didactice
 Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi formare continuă
 Evidenţa activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică, consilii profesorale şi de
administraţie
 Realizarea unui loc pentru expunerea tuturor materialelor despre perfecţionare, la biblioteca şcolii.
 Organizarea cursurilor de formare continuă în şcoală cu diferiţi formatori.

S-a realizat evidenţa înscrierii la grade didactice şi participarea la cursuri de formare continuă şi
perfecţionare după cum urmează:
17

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

1. Perfecţionarea cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII 149 prin grade didactice la sfârşitul anului şcolar
2009 – 2010:
Tipul perfecţionării Funcţia didactică Înscrişi Prezentaţi Promovaţi
Definitivare în Profesor 4 3 3
învăţământ în sesiunea
2010 Învăţător/ institutor - - -
TOTAL 4 3 3
Profesor - - -
Grad didactic II în
sesiunea 2010 Învăţător/ institutor 1 1 1
TOTAL 1 1 1
Profesor 1 1 1
Grad didactic I în
sesiunea 2008-2010 Învăţător/ institutor 1 1 1
TOTAL 2 2 2

2. Perfecţionări ale cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII nr.149 în anul şcolar 2009-2010 prin cursuri
acreditate:
 Nichita Aura – ECDL, în desfăşurare – Comisia Stiinte şi Tehnologie.
 Iacob Rodica ”Strategii de prevenire a violenţei”.
 Catrinescu Lilina Sisteme de management integrat al informaţiilor statistice, financiar- contabile şi de
resurse umane
 Brînaru Ştefania febr. - mai 2010 Cursul CCD ,,TIC – ECDL”, 40 ore,
 Brînaru Ştefania 29.04 – 10.06 2010 Cursul CCD ,,Educaţia pentru drepturile omului si copilului” 42 ore
– 11 credite
 Enea Florentina – Curs CCD „Eficienţă şi eficacitate în managementul şcolar” 60 ore – 15 credite

3. Perfecţionări ale cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII 149 în anul şcolar 2009-2010 prin cursuri
universitare şi postuniversitare:
 Boboc Domnica masterul cu titlul „Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică” la Facultatea de
Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti
 Triţescu Mihaela – licentă Facultatea de informatică şi contabilitate de gestiune
 Popa Aura – anul III, Facultatea de Finanţe –Bănci
 Edu Camelia – masterul cu titlul „Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică” la Facultatea de
Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti
 Enea Florentina – masterand în anul I la Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea Politehnică Bucureşti
 Savin Raluca – master, anul I, ID Universitatea Bucureşti
 Răduţ Andreea – master, anul I SNSPA
 Soara Luiza – master anul I
 Guţu Geanina
 Petre Simona
 Radulet Andreea –masterat anul I SNSPA

4. Perfecţionări ale cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII 149 în anul şcolar 2009-2010 prin cursuri
neacreditate:
Comisia I - IV
 Mateescu Loredana- Formare mentor
 Păvăloaie Nicoleta – Formare mentor
 Păvăloaie Nicoleta – Educaţie pentru formarea caracterului
Comisia Arte şi educaţie muzicală

18

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Brînaru Ştefania – C.C.D. „Introducere în pedagogia Waldorf”.


 Nicolae Codruta - Curs pentru prevenirea si comportamentul in caz de dezastre-CCD, (martie 2010)
 Guran Tinca - Tinerii impotriva violenţei – mai 2010 (MECTS, Salvaţi copiii)
 Nichita Aura – Permisul ECDL (25 credite,CCD)

5. Perfecţionări ale cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII 149 în semestrul I al anului şcolar 2009-2010 la
nivelul şcolii:

a) Activităţi de perfecţionare în consilii:


Prelucrarea legislaţiei nou apărute:
 Prelucrarea Ordinului MECI privind activitatea specifică funcţiei de diriginte
 Prelucrarea Metodologiei privind Organizarea şi Desfăşurarea Evaluării Naţionale precum şi a Ordiului
MECI cu privire la admiterea în licee
 Prezentarea ofertei de Proiecte şi Programe pentru anul 2010
 Diseminare Să învăţăm să prevenim dezastre – manual
 Analiza SWOT personală

b) Activităţi specifice comisiilor metodice:

 Comisia I - IV

1. Lectii demonstrative:

Numele cadrului didactic Disciplina Titlul lecţiei Data


„Adunarea şi scăderea nr. naturale
Boboc Domnica matematica de la 0 la 30 cu trecere peste ordin 26.11.2009

• Florea Carmen – limba română - a IV-aD


• Enea Florentina – matematică a IV-a E
• Moţ Mihaela – ed. Muzicală – a IV- a A

2. Referate :

Numele cadrului didactic Disciplina Titlul lecţiei Data

Efectele televiziunii asupra mintii


Edu Camelia transdisciplinar Oct.
umane

Rotaru Gheorghe transdisciplinar Tu la confluenta cu ceilalti 14.11.2009


1. Inst. Macă Alexandra a susţinut referatul cu tema ”Cum gestionăm comportamentele problematice ale
elevilor”, în data de 30 .04.2010
2. Inst. Blegu Mirela a susţinut referatul cu tema ”Procesul de învăţământ”, în data de 30,04.2010

3. Practica pedagogică cu studentii Fac. de Psihologie, Univ. Spiru Haret –Boboc Domnica,Edu Camelia, Ştefan
Irina, Mateescu Loredana, Pavaloaie Nicoleta, perioada 11-15.01.2010
4. Masa rotunda – confectionare de felicitari si obiecte de decor pentru Pomul de Craciun –clasa a III-a
5. Inst. Boboc Domnica a participat în data de 11.10.2009 la Expoziţia – Atelier pe teme privind experimentele în
lecţiile de ştiinţe, organizate în cadrul Relaţiei Educaţionale „Hans-on Science România”cu tema „Roboties” cu
elevii Magiru Andreea, Mândruţ Sânziana şi Vladislav Paul

 Aria Limbă şi comunicare

19

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Atelier de lucru cu clasa a VII-a A: „Proiectul ca metodă de evaluare” – tema „Paronimele” – prof. Carmen
Florea
 Lecţie demonstrativă ”Comunicarea verbală şi nonverbală” Iacob Rodica IV E
 Florea Carmen referatul “Folclor muscelean”

 Aria Om şi societate

 Lecţie demonstrativă către d-na prof. Anghel Magda, la clasa a VIII-a B, cu tema ,,Metode şi tehnici eficiente
de învăţare,,
 Lecţie demonstrativă, joc de rol, către d-na prof. Soare Luiza, la clasa a VII-a A, cu tema ,,Drepturile
copilului”, la disciplina cultură civică.
 Referat – dezbatere cu tema,, Modificări ale programelor şcolare – formarea de competenţe specifice la clasele
V-VIII;

 Aria Ştiinţe şi tehnologii

 Workshop – „ Modalităţi de interpretare a testelor de evaluare sumative şi iniţiale”, „Întocmirea portofoliului


personal”

6. Perfecţionări ale cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII nr. 149 în anul şcolar 2009-2010 în afara şcolii:
 Elena Gardescu – Cursul “Teaching Young Learners”, formator, Consiliul Britanic
 Guran Tinca, Chiriacov Elena, Nicolae Codruţa, Sima Niculina – Vizită la târgul educaţional
 Brînaru Ştefania a invitat profesorii de educaţie plastică la un workschop pentru dezbaterea noilor
modificări din programa şcolară – 30.10.2009
 Iacob Rodica - participare la simpozionul “Invaţăm româneşte prin cântecţil”,
 Monica Stoica a desfasurat la Consiliul Britanic cursul de succes„ Teaching English through music”
 Simpozion Naţiomal cu tema,, Managementul calităţii ,, la care a participat d-na prof. Catrinescu L. cu
lucrarea ,,Descentralizarea în educaţie-premiza calităţii,,.
 Cocu Emil: - Participare la sesiunea de comunicari stiintifice faza pe sector cu tema” Teme de cultura si
civilizatie ale spatiului anglo saxon” .
 Cocu Emil: - Participant la sesiunea de comunicari stiintifice faza pe municipiu lic.Dante mai 2010.
 Niţu Cosmin şi Enea Florentina au participat cu lucrări la Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale
cadrelor didactice – Ediţia a VIII-a, Bucureşti
 Oprişan Nicoleta şi Enea Florentina au participat la un schimb de experienţă cu tema „Relaţiile dintre
administraţia locală şi unităţile de învăţământ” care a avut loc în Istanbul – Turcia
 Enea Florentina a fost membru în comisia de elaborare a subiectelor la Concursul Lauder top 2010,
concurs la care au participat şi elevii şcolii, obţinând premii
 Enea Florentina şi Nicoleta Oprişan au participat la Simpozionul Naţional „Managementul calităţii în
învăţământul preuniversitar” – Ediţia a II-a

Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirile metodice la nivel de sector şi municipiu de la începutul anului
şcolar 2009 – 2010.
Participarea la activităţile metodice pe sector şi capitală a cadrelor didactice

Aspecte pozitive:
o Un număr ridicat de activităţi de perfecţionare la nivelul comisiilor metodice, sub formă de ateliere de lucru,
lecţii demonstrative şi referate
o Interesul cadrelor didactice pentru cursuri de perfecţionare
o Înscrierea cadrelor didactice la susţinerea gradelor didactice
o Existenţa la nivelul şcolii a unui număr mare de formatori

Recomandări:

20

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Aplicarea în procesul instructiv educativ a informaţiilor dobândite în urma participării la cursurile de


perfecţionare
 Utilizarea în lecţie a tehnicilor informaţionale de care dispune şcoala: videoproiector, laptop, tablă interactivă,
televizor, casetofoane
 Utilizarea laboratorului AEL
 Diversificarea activităţilor de învăţare la clasă, în aşa fel încât să fie antrenaţi în lecţie şi elevii care prezintă
dificultăţi de învăţare
 Organizarea activităţilor de formare la nivelul şcoliii cu formatori interni sau externi pentru o participare
extinsă la formare

V. RESURSE MATERIALE

Gestionarea eficientă a resurselor materiale:


Prin:
a) modernizarea, recondiţionarea bazei didactico – materială
b) relaţia cu părinţii
c) relaţia cu comunitatea locală
Funcţionalitatea şcolii a fost asigurată prin realizarea reparaţiilor curente: instalaţii sanitare, igienizare.

Autogestionarea claselor - Contribuţia comitetelor de părinţi:


 Clasele aV-a A, aV-a B, a VI-a B, aVII-a A, B – produse de întreţinere
 Clasa a III-a B – produse de întreţinere

Donaţiile comitetelor de părinţi:


 clasa a III-a D – contribuţie băneasca 110lei
 clasa a II-a C – contribuţie băneasca
 din fondul CRP s-au achiziţionat:
produse birotică/secretariat
dotări bibliotecă, cabinet medical
diverse materiale de construcţie, intreţinere şi reparaţii
 serviciul pază BGS (între orele 11-19 pe perioada săptămânii )
 Clasele a III-aC si III-a D au donat pentru catedra de educatie fizica suma de 250 lei pentru cumpararea
materialelor necesare activitatilor in aer liber.

Sponsorizări cu produse:
 Comitetul de părinţi al clasei a II-a A a sponsorizat clasa cu laptop
 Comitetul de părinţi al clasei a III-a B a sponsorizat clasa cu televizor
 Clasa a III-a B – produse de birotică, papetărie

Contracte de colaborare/ sponsorizare cu:
 Universitatea „Spiru Haret”,
 Universitatea Naţională de Arte,
 Editura Corint,
 Corectt Service S.R.L.,
 S.C. Fabius S.R.L.,
 S.C. Sylvester ProdImpex LTD S.R.L.
Autofinanţarea comisiilor metodice:
 Iolanda Petrescu – dotarea cabinetului de limba engleza cu materiale auxiliare (manuale, caiete de lucru, cd-
uri)

Din surse extrabugetare:


 materiale de curăţenie
21

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 consumabile (coli de hârtie, registre, dosare, etc.)


 întreţinerea aparaturii (xerox, imprimantă, calculatoare, etc.)

Asigurarea manualelor şcolare:


 la clasele I asigurarea cu manuale noi a fost de 100%
 la clasele a II-a, a III-a si a IV-a s-au primit manuale noi într-un procent de 15%,
 la clasa a V-a – 15%, a VI-a – 20% , a VII-a – 35% si la clasa a VIII-a s-au primit manuale noi într-un procent
de 30%, dar asigurarea manualelor a fost de 100%

VI. PROGRAME ŞI PROIECTE

Coordonator doamna profesor Iacob Rodica – consilier pentru proiecte şi programe

Activitati realizate:

 Au fost popularizate oportunităţile de iniţiere şi derulare de proiecte educative locale, naţionale şi europene
 A fost popularizat site-ul ANPCDEF pentru iniţierea de noi proiecte şi oportunităţi de finanţare
 S-a constituit echipa de lucru a comisiei şi s-au repartizat sarcinile în cadrul comisiei
 Au fost popularizate proiectele CCD privind cursurile de formare în domeniul proiectelor
 A fost popularizată oferta de cursuri de formare prin burse individuale Comenius
 Profesorii şcolii au participat la acţiunile organizate

În semestrul I al anului şcolar 2009 – 2010 s-au desfăşurat urmatoarele proiecte:

 Proiecte pe plan local:

Proiecte iniţiate si coordonate de ISMB:


 Continuitate pentru reuşita (coord. inv. Gavrilă V., dir. Enea F. )
 Proiect educaţional al catedrei de ed-fizica si sport din Şcolile 149 şi 112 – Campionatul de sport aerobic al
Şcolilor Generale, faza pe sector (coord. prof. Mitrache I.)
 Proiect educaţional de implementare a jocului de rugby-tag în Şcolile Generale din sectoarele 3 şi 5 din
Bucureşti (coord. prof. Mitrache I.)
 Să citim pentru mileniul III: Saptamana lecturii(Boboc D., Edu C., Pavaloaie N., Stefan I., Rotaru G., Petre
S., Gutu G.)
 Lumea în ochii copilului (coord: învăţători Ştefan I., Boboc D., Edu C.)

Proiecte la nivelul şcolii:


 Proiectul Apa – matricea vieţii, în care au fost implicate clasele VII-VIII (coord. prof. Guran T., prof.
Chiriacov E., prof. Nicolae C. )
 Campania umanitară de 1 Iunie, care a constat în donaţii (alimente, haine, jucării) către două case de copii din
sectorul 3, Crinul Alb şi Casa Soarelui, şi una din sectorul 1, Casa Alexandra. S-au implicat în această acţiune
diriginţii, elevii şi părinţii elevilor din clasele a V-a A, a V-a B, a V-a D, a VI-a B, a VI-a D, a VII-a A şi a
VIII-a A (coord. dir. Enea F., prof. Iacob R., prof. Guran T. )
 Proiectul Alimentaţia nesănătoasă şi violenţa
 Campania Dar din dar – donarea unor obiecte de birotică şi papetărie elevilor nevoiaşi
 Au fost organizate doua concursuri online, pe site-ul şcolii, sub genericul Concursurile Primaverii:
Concursul de fotografie cu tema: "Primavara, in suflet de copil"
Concursul literar: "Fan pentru Scoala 149 - Întâmplări de neuitat din şcoala mea"
 Proiectului Elevul-diriginte, în care elevii au jucat rolul dirigintelui la o oră de dirigenţie
 Expoziţii cu vânzare a obiectelor pentru 1 Martie, Paşte

22

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Proiecte la nivel naţional:

 Cultura şi Civilizaţia Rurală şi Urbană Românească – C.C.R.U.R ( coord: învăţători Edu C., Ştefan I., Boboc
D. şi dir. Enea F.)
 Lumea în ochii copilului (coord: învăţători Ştefan I., Boboc D., Edu C.)
 Necenzurat (coord. prof. Plohotniuc D., Guran T., Niţu C.)
 Olimpicii cunoaşterii (coord. înv. Rotaru Gh.)
 Programul educaţional iniţiat de MECTS şi Domestos “Igiena acasă şi la şcoală” (coord: învăţători Păvăloaie
N., Mateescu L., Guţu G., Petre S., Chiţac A.)

 Proiecte la nivel internaţional:

 Proiectul E Twinning în parteneriat cu Rainbow School, Olanda (coord. prof. Hurjui C.)
 Proiectul My dutch penpal în parteneriat cu Rainbow School, Olanda (coord. prof. Hurjui C.)

 Parteneriate educative
În scopul prezentării elevilor de clasa a VIII-a a ofertei educaţionale a liceelor, au fost realizate parteneriate
cu următoarele instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Colegiul Naţional Bilingv “George
Coşbuc” şi Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Elie Radu”. (coord. consilier Anghel M.)
Inst. Blegu Mirela şi inst. Macă Alexandra au finalizat Parteneriatul educaţional 2009 – 2010 ”Porţi
deschise”, între Muzeul ”I. L. Caragiale” din Ploieşti şi Şcoala nr. 149
Inst. Edu Camelia a incheiat un acord de parteneriat cu Asociatia Media Kinder in vederea oraganizarii
concursului Media Kinder.
S-a continuat parteneriatul cu Consiliul Britanic, care a donat carti si materiale audio cabinetului de limba
engleza
A continuat colaborarea cu Școala Internaționala Americana in cadrul programului de burse - La finalul
clasei a VIII-a, 3 elevi au câștigat cate o bursa de studiu la Scoala Internationala Americana din București (Ignat
Cassandra- 8A, Sitaru Mandalmaa si Rata Simona – 8B)

Aspecte pozitive:
• implicarea unui număr relativ mare de cadre didactice şi elevi într-o diversitate de proiecte şi programe;
• aprobarea derulării unui alt proiect Comenius pentru următorii doi ani şcolari.

Aspecte negative:
• întreruperea continuităţii în realizarea proiectului Living together, care, în anul şcolar trecut a fost un real
succes;
• responsabilizarea excesivă a aceloraşi cadre didactice dispuse să se implice în organizarea şi desfăşurarea
proiectelor şi programelor.

Recomandări:
1. Se simte nevoia ca profesorii diriginţi să se implice mai mult în organizarea unor proiecte locale, la nivelul
claselor, astfel încât toţi copiii să aibă şansa să participe. Aceste proiecte nu trebuie să fie de anvergură, ci prin
conţinutul lor să antreneze copiii în activităţi care să-i ajute la reconsiderarea atitudinii faţă de şcoală.
2. Recomandăm tuturor profesorilor să candideze pentru burse individuale Comenius care le oferă şansa să se
perfecţioneze în străinătate.
3. Este necesar să ne gândim la nişte proiecte în care să implicăm părinţii, astfel încât să înţeleagă necesitatea
comunicării cu copiii şi a sprijinirii lor de a depăşi anumite momente dificile.
4. Proiecte destinate contracarării extinderii violenţei în şcoală.

23

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

VII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

I. COMISIA DIRIGINŢILOR
Responsabil profesor Rodica Iacob, având ca membrii profesorii diriginţi ai claselor V-VIII
Conform planului managerial elaborat pentru anul şcolar 2009 – 2010, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

1. Activităţi organizatorice:
 constituirea comisiei diriginţilor
 discutarea fişei de atribuţii a dirigintelui şi a fişei de evaluare a activităţii sale
 întocmirea planificărilor calendaristice conform curriculumului naţional

2. Procurarea şi mediatizarea materialelor bibliografice:


Au fost prezentate (şi achiziţionate) materiale precum: Noi metode şi strategii pentru managementul clasei
de Jerry Olsen şi Thomas W. Nielsen, precum şi site-ul Blogul dirigintelui, care oferă cele mai recente materiale
privind activitatea educativă.

3. Aplicarea cu prioritate a măsurilor privind strategia pentru combaterea violenţei:


A fost aplicat chestionarul cu tema Obiceiuri alimentare tuturor elevilor de gimnaziu, iar rezultatele au
fost centralizate şi analizate atât în cadrul Comisiei diriginţilor şi al Consiliului elevilor V-VIII, cât şi la sedinţele cu
părinţii şi în orele de dirigenţie (noiembrie-decembrie 2009, ianuarie 2010). De asemenea, s-a realizat atelierul de
lucru cu tema Alimentaţia nesănătoasă şi violenţa (octombrie 2009).

4. Activităţi practice de analiză şi evaluare a activităţii diriginţilor în vederea creşterii eficienţei


acesteia:
În cadrul Comisiei diriginţilor, s-a realizat, de către consilierul şcolar Anghel Magda, atelierul de lucru cu
tema Consultaţii pentru părinţi (ianuarie 2010).
Doamnele profesoare Guran Tinca şi Iacob Rodica au participat, în intervalul 29-30 mai 2010, la cursul de
formare „Strategii de prevenire a violenţei în şcoală”, curs realizat de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane şi organizaţia Salvaţi Copiii, a cărui diseminare se va realiza la începutul viitorului an şcolar.

5. Asigurarea cunoaşterii cadrului legislativ:


 Prelucrarea în cadrul şedinţelor cu părinţii a Regulamentului de ordine interioară în formula sa revizuită.
 Consilierea şi îndrumarea permanentă a profesorilor diriginţi (mai ales a celor debutanţi) de către responsabilul
Comisiei metodice a diriginţilor (responsabilul Comisiei a efectuat o asistenţă la ora de dirigenţie, la clasa a VI-
a C, în noiembrie 2009)
 Şedinte de instruire şi documentare realizate de către diriginţii claselor a VIII- a pentru informarea părinţilor
privind calendarul şi metodologia Evaluării Naţionale şi a Admiterii în liceu.

6. Activităţi recreative extraşcolare care duc la sudarea colectivului de elevi şi la o mai bună
cunoaştere /autocunoaştere a elevilor: excursii, vizite, serbări etc.

7. Iniţierea unor campanii:

Comisia diriginţilor (îndeosebi clasele a V-a A, a V-a B, a V-a D, a VI-a B, a VI-a D, a VII-a A şi a VIII-a
A) s-a implicat, în data de 1 Iunie 2010, într-o acţiune umanitară, care a constat în donaţii (alimente, haine, jucării)
către două case de copii din sectorul 3, Crinul Alb şi Casa Soarelui, şi una din sectorul 1, Casa Alexandra.

8. Implicarea elevilor în procesul didactic şi în deciziile şcolii:

Coordonatorul Comisiei a susţinut lecţia cu tema Cutremurul. Comportamente corecte în faţa


reprezentanţilor elevilor în Consiliul elevilor V-VIII, iar aceştia, la rândul lor, în cadrul proiectului Elevul-diriginte,
au jucat rolul dirigintelui la următoarea oră de dirigenţie.

Aspecte pozitive:

24

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

o Implicarea eficientă a consilierului şcolar în munca de îndrumare şi consiliere a profesorilor diriginţi


o Realizarea unor dosare model ale profesorilor diriginţi, în vederea inspecţiei Rodis
o Realizarea tuturor activităţilor planificate pentru acest semestru, cu toate că şcoala are un orar foarte dificil, iar
cadrele didactice au intrat în noiembrie şi decembrie în concediu fără plată
o Aprecierea activităţii acestei Comisii de către echipa de inspecţie Rodis
o Asumarea de către elevi, cu responsabilitate, a rolului de educator, în cadrul activităţii Cutremurul.
Comportamente corecte;
o Seriozitatea cu care au abordat unele clase campania umanitară de 1 Iunie;

Aspecte negative:
• monitorizarea şi armonizarea activităţii între subcomisii: OSP, Consiliul elevilor, Activităti extraşcolare;
• înmulţirea cazurilor de manifestări violente şi absenţa unor soluţii viabile;
• îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul pauzelor;
• nerealizarea lecţiei demonstrative la clasa a VIII-a;
• realizarea unui număr mai mic de activităţi faţă de anul şcolar trecut, dat fiind programul şcolii impus de
reabilitări;
• absenţa unor diriginţi de la activităţile Comisiei diriginţilor.

II. COMISIA O.S.P.

Responsabil prof. Sima Niculina, membrii profesorii diriginţi ai claselor a VIII-a: Petrescu Iolanda, Sima
Niculina, Cocu Emil, Florea Carmen.
Obiective urmărite:
 Mediatizarea reţelei şcolare la nivelul municipiului Bucureşti;
 Pregătirea elevilor pentru susţinerea evaluării naţionale,
 Consilierea elevilor privind alegerea formei de învăţământ, potrivită nivelului de cunoştinţe, deprinderi,
aptitudini şi interese profesionale.
Activităţi desfăşurate:
În anul şcolar 2009-2010, Comisia O.S.P. a desfăşurat următoarele activităţi:
 Afişarea metodologiei organizării evaluării naţionale şi a admiterii în licee şi şcoli profesionale – 2010
(noiembrie 2009);
 Afişarea Calendarului admitrii în clasa a IX an şcolar 2010-2011;
 Prelucrarea documentelor (O.M.E.C.T. nr. 4846/2009 şi nr.4848/2009) la orele de dirigenţie şi în
şedinţele cu părinţii (noiembrie- 2009, mai 2010);
 Testarea opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a între geografie şi istorie, ca disciplină pentru teza cu
subiect unic (octombrie 2009);
 Stabilirea graficelor de pregătire a elevilor în vederea evaluării naţionale la limba română, matematică,
(octombrie 2009);
 Aplicarea chestionarelor de autocunoaştere (noiembrie 2009) şi de interes şi aptitudini (ianuarie 2009),
la nivelul claselor a VIII-a;
 Cunoaşterea şi popularizarea reţelei şcolare a Municipiului Bucureşti prin reactualizarea panoului
O.S.P. (octombrie 2009);
 Realizarea unei statistici a profilurilor existente în municipiul Bucureşti (noiembrie 2009);
 Şedinţe cu părinţii elevilor claselor VIIII- pentru prelucrarea Metodologiei de admitere în clasa a IX-
a, an şcolar 2010-2011, realizată de către conducerea şcolii, mai 2010;
 Acţiuni de informare a elevilor claselor a VIII- cu privire la profilurile liceelor bucureştene, calificările
profesionale, dotările existente; astfel, elevii şcolii noastre au participat la întâlniri cu elvii şi profesorii liceelor:
Colegiul Naţional bilingv G.Coşbuc în cadrul proiectului ,,Alegeţi liceul potrivit,, ,Grupul Şcolar de Construcţii
Montaj Elie Radu, în cadrul proiectului ,,Consiliere în alegerea carierei,, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, sub
coordonarea d-nei consilier Anghel Magda; mai 2010;
 Manifestarea educativă organizată de Primăria sectorului 3, în colaborare cu M.E.C.T.S. cu tema
,,Viitorul este al meu,, la care a participat d-na Boboc Domnica;

25

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Participarea elevilor claselor a VIIII-a ,însoţiţi de doamnele profesoare Petrescu Iolanda şi Sima
Niculina, la Târgul Educaţional Bucureşti 2010, organizat la Palatul Copiilor, unde au avut posibilitatea cunoaşterii
întregii reţele de licee bucureştene şi de asemenea să obţină informaţii de la elevii şi profesorii diferitelor licee;

Aspecte pozitive:
o Colaborarea foarte bună a coordonatorului comisiei cu prof. diriginţi ai claselor a VIII-a.
o urmare a unei bune consilieri O.S.P, toţi elvii şcolii au fost cuprinşi în prima etapă de admitere în clasa a IX-
a;
o seriozitatea diriginţilor claselor a VIII-a în perioada de completare a Fişelor de opţiuni pentu repartiţia
computerizată, în sprijinul acordat secretariatului;

III. COMISIA CU MUNCA EDUCATIVĂ clasele I-IV


Comisia a fost coordonată de doamna institutor Ştefan Irina.

Activităţi desfăşurate:
 Note informative adresate învăţătorilor
 Intocmirea unei evidenţe a Comitetelor de părinţi şi a consultaţiilor
 Şedinţe ale Consiliului elevilor
 Organizarea Târgului de iarnă
 Dar din dar – donarea unor obiecte de birotică şi papetărie elevilor nevoiaşi
 Expoziţii cu vânzare a obiectelor pentru 1 Martie, Paşte

Aspecte pozitive :
o Colaborarea eficientă cu colegii învăţători
o La expoziţia cu vânzare au participat foarte mulţi copii, părinţi şi doamne învăţătoare

Aspecte negative:
• Unii reprezentanţi nu participă la şedinţele Consiliului elevilor, deşi sunt anunţaţi din timp şi semnează pentru
participare

IV. CONSILIUL ELEVILOR clasele V-VIII


Consiliul elevilor clsaselor V-VIII a fost coordonat de profesor Chiriacov Elena.
Activitatea s-a desfaşurat în baza prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului
CSE.

Obiective propuse:
 Conlucrarea eficienta a elevilor si cadrelor didactice in diferite programe educationale;
 Dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor;
 Educarea elevilor din punct de vedere civic si moral;
 Realizarea unei relatii eficiente intre scoala si familie;
 Implicarea in combaterea violentei in scoala.
S-a avut în vedere constituirea unui nou Consiliu al Elevilor şi au avut loc întâlniri lunare cu Consiliul
Reprezentativ al Elevilor pe tematici.

Activităţi desfăşurate:

Au avut loc întruniri ale Consiliului Elevilor în fiecare lună. Reprezentanţii CSE s-au implicat în activităţi
privind curăţenia în clase şi comportarea civilizată în şcoală şi în afara ei.
Graficul întâlnirilor membrilor CSE:
-octombrie : Organizarea CSE (stabilirea responsabililor pentru diferite activităţi desfăşurate la nivel şcolar,
activităţi cultural-artistice, activităţi ecologice, activităţi sportive, etc. şi reactualizarea componenţei CSE);

26

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

-noiembrie : Întâlnirea membrilor CSE cu reprezentanţii RODIS, prilej de dezbateri interesante şi constructive
pentru viata şcolii; s-a stabilit o implicare mai pronunţată a CE în deciziile şcolii, mai ales în ceea ce priveşte oferta
educaţională a opţionalelor;
-decembrie : Consecinţele unei alimentaţii nesănătoase Prezentarea rezultatelor chestionarului ,,Obiceiuri
alimentare”, aplicat tuturor elevilor în luna noiembrie; Invitat: prof. Rodica Iacob, responsabil Comisia Diriginţilor
(prezentare Analiza SWOT, dezbateri).
-ianuarie :Concurs de colaje, cu tema: ,,Eticheta vs produs”. Participanţi : elevii claselor a V-a şi a VI-a;
membrii juriului-liderii claselor a VII-a şi a VIII-a.
Rezultate premiul I – Popescu Gabriela(clasa a VI a A)
premiul al II-lea – Carmen Marin/ Răzvan Stancu (clasa a V a D)
premiul al III-lea – Andrei Crina/ Vîlcu Stefania (clasa a V a B)
menţiuni : Voicu Melania (clasa a V a A)
Mustăţea Irina (clasa a VI a A )
- martie « Bariere in relatia profesor-elev » Invitat : D-na prof.Anghel Magda,consilier scolar.
Elevii au sesizat cateva situatii de criza intalnite la clasa si au facut cateva propuneri cu privire la solutionarea crizei
profesor-elev.
- aprilie -,,Prevenirea in caz de cutremur,, Invitat :D-na prof.rodica Iacob.Prezentarea unui model de lectie la
dirigentie.

Aspecte pozitive:
1. O implicare majora a elevilor din clasele a V-a si a VI-a la activitatile propuse.
2. Atragerea elevilor buni si foarte buni la concursurile scolare.
3. O eficienta colaborare a reprezentantilor Consiliului Elevilor cu cadrele didactice implicate in activitatile
propuse.
Aspecte negative:
1. Unele teme propuse nu au fost dezbatute.
2. Lipsa unor activitati de responsabilizare a elevilor si parintilor pentru reducerea absenteismului si a abaterilor
disciplinare.

Recomandari
 Informarea asupra situaţiilor de disciplină, note scăzute la purtare, sancţiuni acordate
 Activităţi de responsabilizare a elevilor şi părinţilor pentru reducerea absenteismului şi a abaterilor
disciplinare
 Implicarea în proiecte noi
 Promovarea imaginii scolii,prin diverse activitati.

V. CABINETUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ


Activitatea cabinetului a fost coordonată de doamna profesor consilier Anghel Maria Magdalena.

Obiective propuse:
 Organizarea unor acţiuni specifice pentru elevi, cadre didactice şi părinţi
 Implicarea elevilor în acţiuni la nivelul cabinetului de consiliere
 Colaborarea cu Comisia Învăţătorilor, Comisia Diriginţilor şi Consiliului Elevilor
 Orientare şcolară şi profesională

Activităţi realizate:
Nr Activitati desfasurate conform Indicatori de performanta
crt Registrului de activitati de la
cabinetul de asistenta Beneficiari
psihopedagogica
1 A. Informarea si consilierea elevilor : Nr. copii consiliati Nr. copii consiliati in cadrul
individual grupurilor
55 215

27

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

1. Cunoastere si autocunoastere 17 120


2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 20 21
3. Adaptarea scolii la nevoile elevilor in
1
conformitate cu standardele curriculare
4. Optimizarea relatiei elevi-parinti-profesori 4 23
5. Stil de viata sanatos 3 8
6. Prevenirea comportamentelor agresive 10 43
7. Consecintele abandonului scolar 3
B. Informarea si consilierea Nr. parinti
Nr. parinti Nr. sedinte Nr. sedintelor
parintilor consiliati in
consiliati consiliere de consiliere de
cadrul
individual individuala grup
grupurilor
32 53 201 11
1. Cunoastere si autocunoastere 7 18 43 2
2. Adaptarea elevilor la mediul
10 10 83 4
scolar
3. Adaptarea scolii la
4 4 18 1
necesitatile elevilor
4. Optimizarea relatiei elevi-
5 13 36 2
parinti-profesori
5. Stil de viata sanatos 2 19 1
6. Prevenirea comportamentelor
4 8 2 1
agresive
Nr. profesori
Nr. profesori Nr. sedinte Nr. sedintelor
C. Informarea si consilierea consiliati in
consiliati consiliere de consiliere de
profesorilor cadrul
individual individuala grup
grupurilor
21 35 8 3
1. Cunoastere si autocunoastere 3 3
2. Adaptarea elevilor la mediul 6 13 3 1
scolar
3. Adaptarea scolii la 2 6 2 1
necesitatile elevilor
4. Optimizarea relatiei elevi- 9 9 3 1
parinti-profesori
5. Stil de viata sanatos
6. Prevenirea comportamentelor 1 4
agresive
7. Consecintele abandonului
scolar
8. Strategii didactice moderne
2 Lectii de consiliere educationala cu tematica specifica (in afara obligatiei de catedra) – numar/tematica:
OSP 13 lectii
Met. si tehn. de invatare eficienta 8 lectii
Stil de viata sanatos 3 lectii
Conflict si asertivitate 2 lectii
Sexualitate 1 lectii
3 Intalniri metodice : Nr. participari
- la nivel de sector 4
- la nivel de municipiu 3
4 Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, sector, CMBRAE, alte institutii:
a) ca organizator
b) ca participant Osp si Absenteismul
5 Activitati cu continut metodico-stiintific

28

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

a) cursuri de Calitatea de :
Institutia Nr. Ore
formare/perfectionare Denumire formator/ Perioada
organizatoare /credite
participant
Facultatea de part Univ. Titu Oct 2009- 60
Psihologie Maiorescu iunie 2010
b)seminarii, simpozioane, Calitatea de :
conferinte - partici-pant Locul
Denumire cu lucrare Titlul lucrarii Data desfasurari
- partici-pant i
fara lucrare
Conferinta de Participant februarie Centrul
introducere in fara lucrare Amaneser
EMDR

d) alte activitati Forum site-ul scolii rubrica « Dr. Sufletelor »


6 Problematica (cazuistica) cu cea -adaptarea la mediul scolar (notarea)
mai mare frecventa inregistrata -agresivitatea
in unitatea dvs si modalitatile de -autocunoasterea
solutionare -elaborarea unor planuri de interventie, consilierea individuala centrata pe
intelegerea cauzelor si cresterea nivelului tolerantei in cazul provocarii:
exercitii pe cazuri concrete si ipotetice
7 Copii cu CES (cu diagnostic) Nr. cazuri in unitatea scolara Nr copii in process de consiliere la
nivelul cabinetului
5 5
Situatia cazurilor de violenta scolara

Numar cazuri de violenta identificate la nivelul unitatii scolare 10


Numar de elevi consiliati individual 10
Numar de elevi consiliati in grup 43
Numar de parinti consiliati individual (parinti ai copiilor identificati avand comportamente violente) 4
Numar cazuri ameliorate in urma procesului de consiliere 10

In anul scolar 2009 - 2010, am consiliat individual in cadrul cabinetului de asistenta psihopedagogica: 114
elevi, 48 parinti, 37 profesori.
Măsurile de remediere în procesul de consiliere a cazurilor de violenţă şcolară:
 elaboarea unor planuri de intervenţie în acord cu părinţii, centrate pe sistemul recompense-pedepse
 cosilierea individuală focusată pe înţelegerea cauzelor şi creşterea nivelului toleranţei în cazul provocării-
exerciţii pe situaţii concrete şi ipotetice
 la elevii mai mici, consilierea prin citirea , întelegerea unor « poveşti cu tâlc »

Aspecte pozitive:
o Relaţii bune cu conducerea şcolii şi cu colectivul de cadre didactice
o Încrederea din partea elevilor şi a părinţilor

VI. COMISIA DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE


Comisia a fost coordonată, la ciclul primar de înv. Geanina Guţu, iar la ciclul gimnazial, de prof. Diana Moţ.

Obiective urmărite:
 Crearea unei echipe eficiente, prin constituirea comisiei şi a atribuţiilor membrilor
 Organizarea şi diversificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
 Atragerea elevilor şi profesorilor în diferite programe extraşcolare şi extracurriculare

Activităţi desfăşurate:
29

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Centralizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice.


 Monitorizarea excursiilor şi a vizitelor.
 Realizarea evidenţei serbărilor de Crăciun.

Activităţi realizate la ciclul primar:


Excursii şcolare (o zi)
1. Bucureşti-Coseşti Păvăloaie N. II C şi IV D; Popa A. III A Mateescu L. IV A Octombrie
2. Bucureşti –Târgovişte Chiţac A. IV E Octombrie
3. Bucureşti -Călăraşi Edu C. III D; Boboc D II A; Ştefan I. I B Octombrie
4. Bucureşti –Pârâul Rece Guţu G. II B Blegu M II.D Noiembrie
5. Bucureşti-Curtea de Argeş (,,La olărit”) Mateescu L. IV A; Petre S. III B; Macă A. I C Octombrie
6. Prof. înv. primar Ştefan Irina, prof. înv. primar Boboc Domnica si inst. Edu Camelia au participat în cadrul
proiectului C.C.R.U.R. la excursia - parteneriat turul Bucureştiului, în data de 13.04.2010;
7. Bucureşti – Poiana Braşov şi retur inst Macă Alexandra şi inst. Blegu Mirela au organizat excursia pe traseul, în
data de 14.05.2010;
8. Bucureşti – Peştera Dâmbovicioara şi retur Prof. înv. primar Ştefan Irina, inst. Triţescu Mihaela, prof. inv. primar
Boboc Domnica si inst. Edu Camelia, în data de 27.05.2010
Excursii şcolare (două zile)
9. Bucureşti – Balvanyos şi retur înv. Guţu Geanina şi inst Nicoleta Păvăloaie data de 16-17.05
10. Bucureşti – Sibiu – Bâlea Cascadă şi retur inst. Nicoleta Păvăloaie 4-5.06.2010
11. Bucureşti – Ploieşti – Azuga şi retur Inst. Chiţac Alexandra în 22-23.05.2010
12. Bucureşti – Ploieşti – Bran şi retur. Înv.Rotaru Gheorghe, prof. Mateescu Loredana şi înv. Dobre Alexandrina
4- 5 .06. 2010.

Vizionări piese de teatru/circ


1. Acord interinstituţional: Teatrul Ţăndărică -Sc.149 – vizionare piesa de teatru ,,Guliver” toate clasele I-IV
13 Octombrie
2. Toate clasele I-IV au vizionat în şcoală piesa de teatru ”Scufiţa Roşie”, în data de 12.02.2010
3. Prof. înv. primar Ştefan Irina,prof. înv. primar Boboc Domnica si inst.Edu Camelia au vizionat cu elevii
filmul ”Prinţesa şi broscoiul”, la Cinematograful Starplex, în data de 13.04.2010
4. Toate clasele I-IV au participat spectacolul de circ ” 4you” la Circul Globus, în data de 24.03.2010
Vizite
1. Vizită în cartierul meu Gavrilă V. I A Macă A. I B Mateescu L, Dobre A, Noiembrie
2. Vizită la Palatul Parlamentului Rotaru G, Păvăloaie N Chitac A IV A, B, C, D, E, Boboc D IIA, Edu C
III D, Guţu G II B Noiembrie
3. “Bucuriile iernii”-Jocuri în aer liber (Parcul Al. I. Cuza) Gavrilă V I A Ianuarie
4. Prof. înv. primar Ştefan Irina, prof. înv. primar Boboc Domnica si inst. Edu Camelia au vizitat pe
13.04.2010 TIPOGRAFIA ZIARULUI ROMÂNIA LIBERĂ
5. Inst Maca A. a facut o vizita in luna aprilie intitulata :„La Paste”-vizitarea Muzeului Taranului
Roman.
Serbări
1. Serbare de Crăciun, serbarea ,,Moşului” toţi învăţătorii claselor primare Decembrie
2. Inst. Blegu Mirela a organizat cu elevii clasei a II-a D serbare ,cu ocazia zilei de 1 Iunie.
3. Prof. înv. primar Ştefan Irina, inst. Macă Alexandra şi înv. Gavrilă Veta au organizat în luna iunie, cu
elevii clasei, ”Serbarea Abecedarului”
Activităţi cu biblioteca
1. ,,A ruginit frunza în vii”- creaţii literare Boboc D. II A Octombrie
2. ,,Ciprian Porumbescu” Păvăloaie N. II C, IV D Edu III D, Boboc II A Octombrie
3. Zi eminesciană Păvăloaie N. II D şi IV D, Ştefan I. I B, Macă A. I B Triţescu M. III C Ianuarie
4. Ziua Luceafarului Mateescu L. IV A Ianuarie
5. “Porni Luceafarul…” Dobre D. IV B Ianuarie
6. Mihai Eminescu!!! Rotaru Gh IV C Ianuarie
7. Recitare eminesciană Guţu G. II B Blegu M. II D Ianuarie
8. Activitate cu biblioteca Petre S. III B, Popa A. III A, Chiţac A. IV E, Boboc D. II A Ianuarie

30

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

9. Prof înv. primar Boboc Domnica a participat cu elevii clasei a II-a A, pe 2.03.2010, la activitatea cu
biblioteca”Ana Blandiana şi Otilia Cazimir”
10. Prof înv. primar Boboc Domnica si inst. Edu Camelia au participat cu elevii claselor a II-a A si a III-a D
pe 23.03.2010, la întâlnirea cu scriitorul Niculae Tache, la lansarea cărţii de poezii ”Dintr-o rază de
lumină”, care s-a desfăşurat în colaborare cu biblioteca
11. Înv. Guţu Geanina a participat cu elevii clasei a II-a B, în luna martie, la activitatea cu biblioteca ”Să citim
poveşti!”.
12. Inst. Blegu Mirela a vizionat la bibliotecă în luna aprilie, cu elevii clasei a II-a D, filmul ”Dumbrava
minunată”

Diverse:
Noiembrie
1. ,,O lume fără şcoală” – Expoziţie Propunător: Triţescu Mihaela IIIC Octombrie
2. CCRUR(Parteneriat Educaţional-Călăraşi) Propunător: Ştefan Irina I B Boboc D. II A Edu C. III D
Octombrie
3. ,,Miresme de toamnă” – Expoziţie cu lucrări realizate cu materiale din natură Propunător: Macă Alexandra I C
Noiembrie
4. ,, Eu şi ceilalţi am drepturi, dar şi responsabilităţi” – Educaţie pentru cetăţenie democratică
Propunător: Macă Alexandra I C Octombrie
5. Anul Internaţional al Astronomiei: “Curiozităţile Terrei” – Opţional
Propunător: Păvaloaie N. clasele a IV a
6. Inst. Blegu Mirela a organizat cu elevii clasei a II-a D în data de 31 octombrie 2010 un bal costumat cu tema
„Hallowen”
7. Înv. Gavrilă Veta a organizat cu elevii clasei I A în luna ianuarie jocuri de iarnă
8. Inst. Ştefan Irina a organizat în luna decembrie concurs de săniuţe
9. Toti invătatorii participa la „Targul de Paste” (targ cu vanzarea obiectelor confectionate de elevii ciclului
primar) organizat in luna aprilie.
10. Inst. Pavaloaie N. si inv.Gutu G . au organizat un concurs intre clasele a II- a C si a II- a B, intitulat PACEA
SI LINIŞTEA, cu ocazia zilei de 1 Iunie-Ziua copiilor.
11. Cu ocazia Zilei de 1 Iunie, invațătorii organizează in curtea școlii nr. 149, jocuri in aer liber si concursuri.
12. Prof. înv. primar Boboc Domnica si inst. Edu Camelia au participat la simpozionul naţional ”Copiii şi
violenţa – un pericol real. Modalităţi de pevenţie” pe 20.02.2010, în calitate de organizatori.
13. Prof. înv. primar Boboc Domnica,inst. Edu Camelia si inst. Triţescu Mihaela a făcut parte din echipa care a
propus subiecte pentru faza locală, faza pe sector şi faza pe municipiu la concursul ”Călător printre rânduri”.
14. Prof. înv. primar Boboc Domnica si inst. Edu Camelia au facut parte din echipa care a evaluat lucrările de la
concursul ”Călător printre rânduri”, faza pe municipiu.
15. Prof. înv. primar Boboc Domnica si inst.Edu Camelia au facut parte din echipa care a evaluat lucrările la
concursul ”Marcela Peneş”, faza judeţeană.
16. Prof. înv. primar Domnica Boboc a participat la simpozionul naţional ”Managementul activităţii în
învăţământul preuniversitar”, mai 2010
17. Înv. Guţu Geanina a încheiat între Şcoala nr. 149 şi circul Globus un acord interstistitțional vizionarea de către
elevii din ciclul primar a spectacolului de circ ”4 U”.
18. Înv. Guţu Geanina şi inst. Păvăloaie Nicoleta au organizatcu elevii celor două clase jocuri şi concursuri cu
ocazia zilei de 1 Iunie.
19. Inst. Edu Camelia a organizat la nivelul scolii concursurile Media Kinder,Cangurasul matematic (I-
II),Cangurul matematic(III-IV),Cangurasul povestilor(I-IV), prof.inv.primar Boboc Domnica a organizat
concursul „Smart”,inv. Rotaru Gheorghe a organizat concursul „Olimpicii cunoasterii”.

Activităţi realizate la ciclul gimnazial:

Tip de Activitatea/locul desfăşurării Coordonatori Clase Data


activitate
Bucureşti – Horezu Tinca Guran VB, D, VI B 24-25 oct
Bucureşti – Herculane – Mihaela Curelaru VII E 30 oct-1 nov

31

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

Tg. Jiu – Horezu Daniela Plohotniuc VI A 29-31 ian


Bucureşti – Predeal Iuliana Mitrache VC 4-7 febr
Excursii Bucureşti – Şimon Hurjui Cosmina VII A
Petrescu Iolanda V B, VIII A 16-17 oct
Bucureşti – Olăneşti Guran Tinca VI B
Chiriacov Elena VII C
Nicolae Codruţa VII B dec
Bucureşti – Moeciu Cocu Emil VIII C ian
Bucureşti – Predeal
Vizionare film – ,,Aventurile Mihaela Moţ VD 23 sept
muşchetarilor” parteneriat cu
Vizionări Asociaţia Culturală Script –
spectacole Festivalul de film pentru copii
Vizionare spectacol de deschidere
Palatul Copiilor Mihaela Moţ VD 3 oct
Muzeul Naţional de Istorie – Mihaela Moţ VD 19 sept
Zilele Bucureştiului Mihaela Curelaru VII E 5 oct
Vizite Templul Evreiesc – Comemorare
Holocaust
Muzeul Satului Iuliana Mitrache VC 10 oct
Cocu Emil VIII C oct
Muzeul de artă Zambaccian Ştefania Brînaru VI D 24 oct
- Halloween Cosmina Hurjui VII A 31 oct
- „Colinde, colinde” Iuliana Mitrache VC 11 dec
Serbări - Sfârşit de semestru Mihaela Moţ VD 29 ian
Rodica Iacob, Codruţa VB
Nicolae VII B
- de creaţie - cu tema „Ce Biblioteca, catedra de lb I-VIII sept
înseamnă pentru mine ziua de 15 română
septembrie?”
- de lb română – „Călătorie în Biblioteca, Rodica VB 23 nov
Concursuri lumea basmelor lui Petre Iacob
pe clase Ispirescu”
- „Incursiune în poezia Biblioteca, Rodica VB 18 ian
Eminesciană” Iacob
- „Sărbătoarea poeziei româneşti” Biblioteca, Mihaela VD 14 ian
Moţ
Plimbări cu elevii - parcul Elena Chiriacov VII C 26, 27 nov
Herăstrău, Al I Cuza, patinoar Cosmina Hurjui, VII A 10 oct
,,Cartea şi fascinaţia lecturii” Codruţa Nicolae VII B 25 sept
,,Ciorian Porumbescu – bucuria Biblioteca, Mihaela VD 8 oct
muzicii” Moţ
Expoziţie de machete – fizică Biblioteca, Mihaela VD 28 ian
Expoziţie – religie Moţ

Alte activităţi Să cunoaştem instrumentele de Codruţa Nicolae VII B dec


percuţie – vizită la Şc de muzică Liliana Catrinescu V-VII 12 nov
nr. 5 Mirabela Vărzaru
,,Cui i-e frică de muzica folk”- Mihaela Moţ cor clasele a V-
invitaţi Liceul D.Alighieri, Mihai Mihaela Moţ a 13 nov
Bravu
Minispectacol coral – cântece Mihaela Moţ grup Şoapte 19 nov
pentru copii cântate elevilor clasei corul Ozana
II B
Spectacole de colinde – Biserica Mihaela Moţ corul Ozana 14 dec
Acoperământul Maicii Domnului
32

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

- Festivalul ,,Hristos se naşte!


Slăviţi-L” Mihaela Moţ Liliana corul Ozana 11 dec
Catrinescu

Semestrul II
Tip de Activitatea/locul desfăşurării Coordonatori Clasele Data
activitate
Excursii Moeciu Emil Cocu 8C II
Șimon Iolanda Petrescu 8A II
Slănic Prahova Daniela Plohotniuc 6A 15.05
Predeal, Pârâul Rece Guran Tinca Iacob Rodica, 5A,B, 6B 15-16.05
Tabără circuit Gărdescu Elena, Enea Florentina 12-19.07
Sinaia Guran, Sima, Curelaru, Plohotniuc 5C,8C
Moeciu Iuliana Mitrache, Emil Cocu 8C,D VI
Emil Cocu, Carmen Florea
Vizionări − ,,Primăvara Mihaela Moț V -VII 3.05
spectacole magnoliilor” Mihaela Moț V – VIII 24.05
− ,,Pacific dream” Mihaela Moț V-VIII 8.06
balet Carmen Florea 8D II
− ,,Bărbierul din
Sevilla” G Rossini
− film
Vizite Spectacol circ ,,4U” Guran Tinca, Nicolae Codruța 6 B, 7 B 28.04
Muzeul Satului - ,,Floriile cu Guran Tinca 6B 27.03
bucurie” Chiriacov Elena 7C V
Cișmigiu, Târgul cadourilor
- Parc Unirea
Serbări 1Iunie Mihaela Moț 5D 1 iunie
Sfârșit de an școlar E. Gărdescu, R. Iacob, M. Moț, 5A,B,D,7C VI
Banchete clasa a VIII-a în Chiriacov E. 8 A,B,D VI
București Iolanda Petrescu, Sima Niculina,
Carmen Florea
Concursuri pe ,,Fabula – îndemn la - Daniela Plohotniuc 6A 25.05
clase: înțelepciune” - Elena Gărdescu 5A tot
,,Stupul” semestrul
Alte activităţi Spectacol de teatru pentru Rodica Iacob 5B III
semI părinți ,,Șase scenete din
Caragiale” Rodica Iacob V-VIII VI
Acțiune umanitară – donații
pentru casele de copii Vărzaru Mirabela
,,Crinul Alb”, ,,Casa Sima Niculina
Soarelui” sector 3 și ,,Casa
Alexandra” sector 1

Alte activităţi:
 Activitate în şcoală în care corul claselor IV-V a cântat colegilor lor din clasa a II-a cântece adecvate vârstei
ascultătorilor, Moţ Mihaela – noiembrie
 Corul claselor IV – V şi VI-VII şi-au colindat colegii, Moţ Mihaela – 11 decembrie
 Vizită la Targul de carte “Gaudeamus” din parcul Herastrau cu elevii clasei a VII-a A, Hurjui Cosmina –
25.09.2009
 Vizionare film Twilight New Moon la Bucureşti Multiplex cu elevii clasei a VII-a A, Hurjui Cosmina –
12.12.2009
 Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a, pentru olimpiadele de istorie geografie şi celor de
clasa a VII-a, pentru olimpiada de cultură civică şi religie - prof. Sima N, Ionescu Bianca, Curelaru Mihaela,
Catrinescu Liliana, Vărzaru Valentina, Soare Luiza
33

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Pregătirea elevilor claselor a V-a B şi a VI-a B pentru olimpiada de matematică, Găvănescu Alina – 1-3
februarie
 Cerc de matematică cu elevii claselor a VI-a A, C, Cosmin Niţu – săptămânal
 Pregătire cu elevii claselor a VIII-a la limba română şi matematică, Iacob Rodica, Florea Carmen, Ciupitu
Adrian, Enea Florentina
 Pregatirea elevilor de clasa a VII-a si a VIII-a pentru olimpiada de limba engleza
 Organizarea unei expoziţii de carte în limba engleză şi franceză (Editura Sitka Alaska) în cadrul şcolii –
Petrescu Iolanda (decembrie 2009)
 Brînaru Ştefania a fost membru în juriul concursului de icoane „Icoana din sufletul copilului”
 Nicolae Codruţa – seara distractivă cu elevii clasei a VII-a B, 30 ianuarie 2010
 Expoziţie de machete : Instrumente de tracţiune, clasa a VII-a, prof. Nicolae Codruţa
 Simpozionul ştiinţific interdisciplinar fizică-chimie-biologie – "Apa - matricea vieţii"
 Pregatirea echipei de volei fete pentru participarea la campionatul scolar, faza pe sector
 Pregatirea echipei de volei baieti pentru participarea la campionatul scolar, faza pe sector si faza pe municipiu
 Pregatirea echipei de sport-aerobic pentru participarea la campionatul scolar, faza pe sector si faza pe
municipiu
 Pregatirea elevilor calificati la cros faza pe municipiu
 Pregatirea echipei de rugby-tag pentru participarea la campionatul scolar, faza pe sector si municipiu
 Pregatirea echipei de tenis de masa pentru participarea la campionatul scolar, faza pe sector, municipiu
 Iacob Rodica donaţii către două case de copii
 Cosmina Hurjui, Iolanda Petrescu : Vizita la targul de carte Gaudeamus
 Iolanda Petrescu Organizarea unei expozitii de carte in limba engleza si franceza (Sitka Alaska)
 Iolanda Petrescu Vizita la Targul ofertelor educationale
 expoziţie de pictură şi colaje realizate de către elevii claselor d-nei prof. Vărzaru Valentina cu prilejul
Sfintelor sărbători de Paşte şi care s- a bucurat de o largă participare si apreciere din partea elevilor şi
părinţilor;

Aspecte pozitive:
o Evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate, atât la nivel de şcoală, cât şi la nivel de clasă
o Un număr foarte mare de activităţi desfăşurate de fiecare învăţător.(excursii, vizite, teatru, circ, activităţi cu
biblioteca, acţiuni umanitare, serbări, etc)
o Implicarea şi responsabilizarea elevilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare
o Crearea unei obişnuinţe, la nivelul fiecărui cadru didactic, de a-şi nota fiecare activitate extraclasă

Aspecte negative:
• O slabă mediatizare a activităţilor desfăşurate

Recomandări:
 Mediatizarea unor activităţi extraşcolare la care este necesară o participare în număr mare, prin anunţuri în
cancelarie sau, mai ales, prin panouri (ex. acţiuni umanitare sau organizarea de expoziţii şi târguri cu vânzare).

VII. COMISIA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI

Obiective:
 Depistarea cauzelor care produc violenta in toate compartimentele institutiei scolare
 Alcatuirea unei baze de date cu elevii problema
 Constientizarea si implicarea parintilor in prevenirea si combaterea violentei
 Implicarea elevilor in actiuni concrete privind prevenirea si combaterea violentei

Activităţi desfăşurate:

1. Constituirea Comisiei
2. Întocmirea planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei
34

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

3. Realizarea unui sistem de depistare şi informare cu privire la cazurile de agresivitate/ violenţă din interiorul
unităţii
4. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei, în vederea realizării unor
dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenţei (clasa a IV-a A)
5. Includerea în cadrul orelor de dirigenţie a cel puţin unei teme care să pună în dezbatere problema violenţei între
elevi şi a relaţiilor între elevi şi profesori, personal didactic şi nedidactic
6. Includerea în cadrul şedinţelor cu părinţii a unei teme – lectorat – care să pună în dezbatere problema violenţei
în mediul familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor între elevi şi personalul şcolii
7. Existenţa unui grafic al activităţilor extraşcolare şi a unei evidenţe a realizării lor
8. Includera unei teme de profil în tematica Comisiei diriginţilor şi a Consiliului elevilor: Alimentaţia
nesănătoasă şi violenţa, aplicarea chestionarului Obiceiuri alimentare la toate clasele, centralizarea
rezultatelor şi analiza acestora în cadrul Comisiei diriginţilor şi la şedinţele cu părinţii
9. Asigurarea consilierii psihologice a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare a violenţei şi
agresivităţii în relaţiile cu colegii şi cadrele didactice
10. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei si Jandarmeriei, în vederea realizării unor
dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenţei (clasele a V-a B, a V-a C).
11. Includerea în cadrul orelor de dirigenţie şi în şedinţele cu părinţii a cel puţin unei teme care să pună în
dezbatere problema violenţei între elevi şi a relaţiilor între elevi şi profesori, personal didactic şi nedidactic.
12. Existenţa unui grafic al activităţilor extraşcolare şi a unei evidenţe a realizării lor.
13. Asigurarea consilierii psihologice a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare a violenţei şi
agresivităţii în relaţiile cu colegii şi cadrele didactice.
14. Participarea doamnelor profesoare Guran Tinca şi Iacob Rodica, în intervalul 29-30 mai, la cursul de formare
„Strategii de prevenire a violenţei în şcoală”, curs realizat de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane şi organizaţia Salvaţi Copiii, a cărui diseminare se va realiza la începutul viitorului an
şcolar.

Aspecte pozitive:
o Încercarea de sensibilizare şi de conştientizare a părinţilor, privind cauzele şi consecinţele fenomenului de
violenţă, la şedinţele cu părinţii
o Realizarea unor activităţi ce urmăresc eliminarea cauzelor manifestării violenţei (alimentaţia bogată în zahăr şi
aditivi alimentari)
o Implicarea Poliţiei şi Jandarmeriei în campanie
o Implicarea prof. consilier în rezolvarea conflictelor
o Participarea unor cadre didactice din şcoală la curs de formare cu tematică specializată;
o Implicarea prof. consilier în rezolvarea conflictelor.

Aspecte negative:
• Creşterea fenomenului violenţei în mediul şcolar şi în afara lui
• Insuficienta implicare a părinţilor

VIII. RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI PARTENERIATE

Obiective urmărite:
 Încheierea de contracte cu partenerii din cadrul comunităţii locale pe baza cărora şcoala să beneficieze de surse
extrabugetare
 Participarea comitetului de părinţi, a familiei, la viaţa claselor, a şcolii, la actul decizional educativ şi la
atragerea veniturilor extrabugetare
 Colaborarea cu Primăria sectorului 3 pentru finanţarea procesului instructiv – educativ
 Eficientizarea comunicării cu partenerii sociali prin implicarea lor în diferite activităţi şi proiecte şi asigurarea
circulaţiei informaţiei între şcoală şi IS3, ISMB, MECTS
 Intensificarea colaborării cu jandarmeria şi Circa 13 Poliţie, pentru asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor
didactice şi condiţiilor optime de desfăşurare a tuturor activităţilor educative
 Intensificarea colaborării cu instituţiile de sănătate publică pentru realizarea unei educaţii pentru o viaţă
sănătoasă, combaterea epidemiilor şi rezolvarea unor probleme de comportament, adaptabilitate
35

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

 Colaborarea cu biserica pentru păstrarea şi cultivarea unor tradiţii religioase


 Iniţierea unor activităţi şi programe cu implicarea comunităţii locale şi o implicare activă a şcolii în viaţa
comunitară

Colaborare cu Primăria sectorului 3


 Contract cu BGS – serviciu de pază şi protecţie, monitorizare, intervenţii medicale
 Ridicarea terenului de baschet din incinta şcolii pentru eliberarea spaţiului în vederea pregătirii lui pentru
construirea sălii de sport
 Eliberarea spaţiului din faţa porţii şcolii pentru crearea accesului în şantier

Colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 Şedinţe săptămânale sau bilunare
 Îmbunătăţirea comunicării prin poşta electronică
 Petre Simona, Popa Aura – Participarea la Târgul Educaţional Bucureşti – 24 octombrie
 Implicarea agenţilor economici în viaţa şcolii: vizita elevilor la tipografia ziarului România Liberă;
sponsorizare cu cărţi pentru copii de la Editura Corint
Colaborarea cu Biserica
 participarea elevilor la slujbe religioase
 Inst. Boboc Domnica, inst. Blegu Mirela au participat la Biserica Sfinţii Români cu elevii la împărtăşirea
acestora în data de 9.12.2009
 Participarea cu elevii claselor a V-a la Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinţii Voievozi Români” - Piaţa
Trapezului - profesor Catrinescu L.
 Insoţirea la spoveditul şi împărtăşitul elevilor claselor I-IV cu ocazia Naşterii Domnului la Biserica ,,Sfinţii
Voievozi Români”, de către prof. Catrinescu L. şi Vărzaru V.
 Participarea d-nei prof. Catrinescu L. alături de d-na prof. de muzică, Moţ. M. la programul de colinde
„HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L” organizat de corul şcolii „OZANA” la Biserica „Acoperământul Maicii
Domnului”
 Prof. înv. primar Ştefan Irina, inst Blegu Mirela, inst. Păvăloaie Nicoleta,inst. Edu Camelia, Gavrilă Veta şi
prof. înv. primar Boboc Domnica au participat în data de 30.03.2010, la Biserica Sfinţii Români, la
împărtăşirea copiilor

Colaborarea cu Sectia 13 Politie


 Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei, în vederea realizării unor
dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violentei (clasa a VI-a A).

Creşterea eficienţei relaţiei şcoală - familie


 pentru menţinerea contactului permanent cu părinţii s-au organizat şedinţe cu părinţii, au fost stabilite tematica
lectoratelor
 pentru rezolvarea unor probleme urgente au fost realizate consultaţii, au avut loc discuţii între prof./dirig./învăţ
– părinţi cât şi director – părinţi
 au fost reorganizate/constituite comitete de părinţi la nivelul claselor şi comitetului de părinţi la nivelul şcolii
 s-a organizat la nivelul şcolii adunarea reprezentanţilor comitetului de părinţi pentru stabilirea modalităţilor de
colaborare cu familia şi sprijinul lor în conformitate cu R.O.I.
 sprijinul comitetelor de părinţi prin donaţii
 implicare părinţilor în amenajarea sălilor de clasă şi a panourilor de pe holurile şcolii

Publicarea unor articole, culegeri


 Prof. înv. primar Boboc Domnica a publicat împreună cu inst. Edu Camelia articolul cu titlul ”Depistarea
problemelor care duc la violenţa copiilor, prin metode şi tehnici experienţiale”, în urma participării la
simpozionul naţional ”Copiii şi violenţa – un pericol real. Modalităţi de prevenţie, pe 20.02.2010
 Domnul profesor Cosmin Niţu a publicat un articol în “Gazeta Matematică”, Seria B, Nr. 7-8-9/2010 (în
colaborare cu Arpad Benyi);
 Doamna profesoară Florentina Enea şi domnul profesor Adrian Ciupitu au colaborat la realizarea a două
culegeri de matematică de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţionala;
36

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

Intensificarea colaborării cu instituţiile de sănătate publică pentru realizarea unei educaţii pentru o viaţă
sănătoasă, combaterea epidemiilor şi rezolvarea unor probleme de comportament, adaptabilitate:
 s-a efectuat controlul periodic de către cabinetul MEMORMED privind medicina muncii;
 s-au respectat măsurile prevăzute de OMS nr. 1094/2009 privind combaterea efectelor virusului AH1N1;
 s-au prezentat materialele referitoare la virusul HPV;
 s-au susţinut ore de dirigenţie în colaborare cu personalul medical din unitate şi au avut loc campanii de
promovare de produse de igienă.

Aspecte negative:
• Circulaţia deficitară a informaţiilor de la inspectorate (ex. faxuri lipsă, imposibilitatea descifrării unor texte de pe
fax, etc.)
• Situaţii cu termene foarte scurte, care se suprapun cu alte situaţii
• Numărul prea mare a situaţiilor cerute de Inspectorat cu termene foarte scurte
• Relaţiile deficitare existente între părinţii unor colective de elevi

IX. RELAŢII CU PUBLICUL

COMISIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

Comisia are în componenţă opt membri: Păvăloaie Nicoleta, Chiţac Alexandra, Mateescu Loredana, Macă
Alezandra, Hurjui Cosmina, Florea Carmen, Iacob Rodica, Niţu Cosmin, iar responsabil este dna Edu Camelia.

Acţiuni realizate:
La începutul anului şcolar 2009-2010, constatându-se că vechiul site al şcolii este depăşit moral, informaţiile
publicate nefiind actualizate de foarte mult timp, s-a luat decizia de a se achiziţiona un domeniu exclusiv, uşor de
reţinut, care să permită publicarea unui nou site, mai bogat, actualizabil periodic şi nu în ultimul rând, mai atractiv.
În 13 noiembrie 2009, a fost achiziţionat domeniul www.scoala149.info, unde a fost publicată o variantă a
noului web-site. Iniţiativa a avut înca de la început susţinerea conducerii şcolii, dar şi a colegilor învăţători sau
profesori. Prin intermediul responsabilului de web site, respectiv inst. Edu Camelia, şi cu ajutorul conducerii şcolii
şi a colegilor, am reuşit să publicăm informaţii despre istoria instituţiei noastre, misiunea şcolii, oferta curriculară,
încadrarea cadrelor didatice; au fost prezentate clasele cu predare intensivă a limbii engleze, precum şi programele
comunitare şi internaţionale, programe şi proiectele educative, tradiţiile şcolii, condiţiile socio-economice în care ne
desfăşurăm activitatea. Au fost descrise resursele materiale şi umane pe care ne bazăm în procesul didactic, au fost
prezentate rezultatele la învăţătură, precum şi la concursurile şi olimpiadele la care elevii şcolii au participat.
Site-ul contine sectiuni specifice, precum: albumele foto, filmele, documentele, forumul, cartea de oaspeţi,
prezentări multimedia.
Datorită contribuţiei colegilor, numărul albumelor foto a ajuns, la sfârşitul semestrului I, la 74. În cadrul
secţiunii Filme, existau, la sfârsitul semestrului I, 13 materiale încărcate pe site. Secţiunea “Documente” cuprindea,
la sfârşitul semestrului I, 98 de documente, organizate în 15 dosare.
Activitatea site-ului se poate optimiza în semestrul al II-lea prin publicarea mai multor sondaje online şi
implicarea personalului şcolii şi elevilor în completarea lor, prin activarea forumului, eventual prin uşurarea
modului de utilizare a acestuia, prin reflectarea tuturor activităţilor din şcoală, folosind albume foto sau filme.
Sperăm, de asemenea, ca numărul celor care vor publica mesaje în Cartea de oaspeţi a site-ului să creasca.
A fost completat dosarul Comisiei mass-media cu diplome ale elevilor, dar şi ale cadrelor didactice
obţinute atât la concursurile şcolare cât şi în cadrul unor activităţi desfăşurate în afara şcolii.
Doamna institutor Edu Camelia a realizat în PowerPoint prezentarea Şcolii Nr. 149, evidenţiind
participările cadrelor didactice şi ale elevilor la diverse manifestări naţionale şi internaţionale, vizitele unor
importanţi oaspeţi din alte ţări, dotarea şcolii şi principalele tradiţii.
Elevii clasei a VII-a A, diriginte, prof. Cosmina Hurjui, au realizat revista “7Amazing”, care a fost
postata pe site-ul şcolii.
Prof. înv. primar Ştefan Irina şi prof. înv. primar Boboc Domnica, prof. înv. primar mateescu Loredana,
prof. înv. primar Edu Camelia şi inst. Păvăloaie Nicoleta au desfăşurat practică pedagogică cu studenţii facultăţii de
psihologie şi sociologie din cadrul UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET în perioada 3 – 7.05.2010
37

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

.Inst. Edu Camelia a gestionat site-ul scolii publicand materiale corespunzatoare activitatilor desfasurate de
cadrele didactice de la I-VIII, infiintand forumul elevilor si initiind doua concursuri online.

Raportul privitor la activitatea site-ului este publicat la adresa: www.scoala149.info/Raport_site_anual_ 2009-


2010.doc

Aspecte pozitive:
o Implicarea totală a responsabilului comisiei în realizarea unui site modern
o Realizarea unui CD de prezentare al şcolii, care s-a dovedit de un real succes la inspecţia RODIS
o Realizarea mapei de prezentare a premiilor obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare şi a
diplomelor cadrelor didactice
o Demararea activităţii redacţională, fie şi numai la nivelul clasei a VII-a A

Recomandări:
 Implicarea tuturor membrilor comisiei şi a mai multor colegi în activităţile comisiei
 Depistarea tuturor persoanelor care pot ajuta la mediatizarea acţiunilor şcolii şi conlucrarea cu conducerea
pentru a face cunoscută şcoala prin cât mai multe canale

Activităţile desfăşurate pe parcursul semestrului I, al anului şcolar 2009 – 2010, pot fi caracterizate ca
fiind eficiente, cadrele didactice dovedind seriozitate şi profesionalism.

Bibliotecă

Obiective propuse:
 asigurarea cerinţelor de informare şi documentare, de lectură şi de studiu ale elevilor şi cadrelor didactice
 gestionarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii conform normelor metodologice
 sprijinirea procesului managerial al şcolii prin acţiuni informative, formative şi educative specifice bibliotecii.

Activităţi realizate:

Sarcinile de serviciu au fost îndeplinite conform planului de activitate pe semestrul I şi a celor prevazute in
fişa postului urmărind asigurarea cerinţelor de informare, de lectură şi de studiu ale elevilor şi cadrelor didactice,
gestionarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii conform normelor metodologice, sprijinirea procesului
managerial al şcolii prin acţiuni formative, instructiv-educative specifice bibliotecii:
- înregistrarea şi catalogarea unui număr de 526 de volume carţi şi popularizarea acestora în buletinul
informativ al bibliotecii ”Semnal”;
- planificarea şi organizarea activităţii bibliotecii în anul şcolar 2009-2010: redactarea planului de activitate, a
situaţiilor statistice, actualizarea listelor bibliografice pe nivele de clase în colaborare cu inst. S.Petre şi prof.
R.Iacob;
- recondiţionarea unor publicaţii deteriorate din colecţia: “Poveşti nemuritoare”, ”Balade şi legende”, ”1001
nopţi”, ”Poveşti de aur”, ”Basme”, realizarea de indicatoare noi la raft şi plastifierea acestora;
- propunerea pentru casare a unui numar de 423 volume carţi şi presă şi redactarea borderourilor de casare;
În colaborare cu cadrele didactice am realizat urmatoarele activităţi instructiv-educative:
- Cartea şi fascinaţia lecturii, cu elevii clasei a V-a D, prof. M. Moţ, 25.09.2009
- Cartea în viaţa mea, cu elevii clasei a V-a B, prof. R. Iacob, 1.10.2009
- Cartea – obiect cultural, cu elevii clasei a V-a C, prof. I. Mitrache, 6.10.2009
- Ciprian Porumbescu – bucuria muzicii, cu elevii clasei aV-a D, prof. Moţ M., 8.10.2009
- Natură şi sentiment, cu elevii clasei aV-a A, prof. C. Florea, 8.10.2009
- Moment eminescian, cu elevii clasei a V-a C, prof. C. Florea, 9.10.2009
- Să facem cunostinţă cu marii muzicieni şi muzica lor, cu elevii clasei a IV-a D, inst. N. Păvăloaie, clasei
a III-a A, inst. A. Popa (audiţii muzicale, prezentări de materiale video şi expoziţii de carte), 12-19.10.2009
- 2009 – Anul Internaţional al astronomiei, cu elevii clasei a II-a C, a III-a B, a IV-a B, C, D, a VI-a D,
inst. N. Păvăloaie, D.Dobre, Gh.Rotaru, prof. S.Brînaru, 21-29.10.2009.
- Bogăţia toamnei, cuvântul, cu elevii clasei a III-a B, inst. S. Petre, 30.10.2009
38

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

- Ce înseamnă pentru mine 15 Septembrie? – concurs de creaţie literară şi artistică, cu participarea elevilor
de la clasele I-V, 30.10.2009, premierea câştigătorilor
- Basmul – cel mai bun şi mai statornic prieten al copilariei – În lumea basmelor lui Petre Ispiresu –
concurs literar, cu elevii clasei aV-a B, prof. R. Iacob, 23.11.2009
- Săptămâna lecturii – Să citim împreună din lecturile copilariei, cu elevii claselor I B, inst. I. Ştefan şi a
III-a C, inst. M. Triţescu, 2-9.12.2009
- 15 Ianuarie – Sărbătoarea Poeziei Româneşti, cu elevii clasei aV-a D, prof.M. Moţ, 14.01.2010
- Expoziţia de carte “La steaua Eminescu”, prezentări de materiale audio-video, 11.01-20.01.2010
- Citindu-l şi recitându-l pe Eminescu, cu elevii clasei a IV-a A, inst.L.Mateescu, 18.01.2010
- Incursiune în poezia eminesciană – concurs literar cu elevii clasei a V-a B, prof. R. Iacob, 18.01.2010
- Expoziţia de carte “Hai să dăm mână cu mână” 24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române
La marea majoritate a activităţilor realizate, elevii au fost premiaţi cu diplome, cărţi sau CD-uri.
Au fost înscrişi la bibliotecă un număr de 522 de utilizatori (elevi, cadre didactice, personal Tesa, BGS),
un număr mai mic comparativ cu anii precedenţi, având în vedere programul de lucru în trei schimburi cu pauza de
5min. Biblioteca a fost frecventată de un numar de 1242 de utilizatori iar numărul volumelor împrumutate a fost de
3400.
În calitate de bibliotecar metodist am îndrumat activitatea bibliotecarilor din sectorul 3 şi am organizat şi
participat la activităţile metodice pe sector şi pe municipiu organizate de CCD-Bucureşti şi Biblioteca Pedagogică
I.C.Petrescu.(5.11. 2009 - Scoala nr.149, 19.11. 2009 - CCD, 24.11.2009 - BPN, 3.12.2009 - Scoala nr.89,
10.12.2009 - Scoala nr.75, 15.01.2010 - Scoala nr.95.) La solicitarea CCD am întocmit situaţia statistică privind
încadrarea bibilotecarilor din şcolile cu clasele I-VIII din sector şi a programului activitatilor metodice pentru anul
şcolar 2009 – 2010.
In vederea obtinerii cartilor de premiu pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura si disciplina,
precum si la concursurile si olimpiadele scolare m-am ocupat de achizitionarea cartilor de premiu, a diplomelor si
de repartizarea acestora pe clase.
Datorita lucrarilor de reabilitare a scolii, fondul de carte din biblioteca a fost strans, ambalat in saci si
depozitat in sala de sport(aprilie- iunie 2010) .
In calitate de bibliotecar metodist am indrumat activitatea bibliotecarilor din sectorul 3 si am participat la
toate activitatile metodice realizate la nivel de sector si municipiu organizate de CCD si Biblioteca Pedagogica
Nationala.
In acest semestru au fost realizate un numar de 14 activitati instructiv-educative, numarul utilizatorilor a
fost de 786 , numarul volumelor imprumutate a fost de 6929 , iar numarul de vizite la biblioteca a fost de 10206
activitatea bibliotecii desfasurandu-se corespunzator.

Secretariat

Activităţi realizate:

Sarcinile de serviciu au fost îndeplinite în conformitate cu Planului de muncă pe anul şcolar 2008-2009 şi
cu Fişa postului fiecărui angajat al personalului auxiliar, astfel:
- State de plată lunar, fluturaşi, prima anuală, al treisprezecelea salariu
- Completarea BDNE-ului
- Întocmirea statelor privind acordarea de tichete cadou
- Proiectul planului de şcolarizare învăţământul primar şi gimnazial 2009 – 2010
- Constituirea dosarelor pentru acordarea burselor sociale şi pentru acordarea de rechizite şcolare
- Întocmirea situaţiilor statistice la început de an şcolar şi la sfârşitul anului şcolar
- Întocmirea schemei de încadrare şi a statului de funcţiuni
- Eliberarea de foi matricole şi adeverinţe
- Gestionarea carnetelor de muncă, în funcţie de reglementările legislative
- Întocmirea declaraţiilor nominale în vederea virării cotelor de asigurări sociale, şomaj şi sănătate, lunar
- Întocmirea proceselor verbale la şedinţele consiliului de administraţie
- Deschiderea partidelor în registrele matricole pentru elevii de clasa I, precum şi a celor transferaţi la
început şi sfârşit de semestrul

39

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 149

____________________________________________________________________________________________

- Întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de către MECTS, ISMB, ISMB - S3, Primăria Sectorului 3,
DGASPC – S3, Poliţia Capitalei.

Administraţie

Activităţi realizate:

În primul semestru al anului şcolar 2009- 2010 sarcinile de serviciu ale personalului administrativ au fost
îndeplinite în conformitate cu Planul de muncă întocmit la începutul anului şcolar şi a celor prevăzute în fişa
postului şi nu numai.
La începutul anului şcolar împreună cu tot personalul s-au realizat următoarele: asigurarea curăţeniei
şcolii, procurând materialele necesare; procurarea manualelor necesare elevilor şi cadrelor didactice de la
depozitul ISMB – Neniţescu; procurarea cataloagelor, a carnetelor de elev, condica de prezenţă pentru personalul
didactic şi nedidactic.
În vederea inventarierii obiectelor aflate în unitatea şcolară s-au întocmit documentele necesare care au
fost transmise pentru verificare la Nucleul Contabil “Decebal”.
În vederea casării unor obiecte deteriorate (mobilier, aparatură care intră în dotarea cabinetelor de
specialitate din şcoală – planşe, mulaje, truse, calculatoare), au fost întocmite documentele specifice şi înaintate la
Contabilitatea Liceului Decebal.
În sem. I. s-a primit şi distribuit hrana pentru elevi (lapte şi corn), s-au întocmit fişelor de prezenţă, fişe
lapte şi corn şi s-au depus avizele de lapte şi corn la fiecare sfârşit de lună la Primaria sectorului 3. De asemenea s-
au întocmit documentele : fişa de magazie, nir şi bonuri de consum.
Au fost strânse cotizaţtiile membrilor de CAR, s-au întocmit dosarele pentru acordarea burselor sociale şi
medicale şi pentru repartizarea ajutoarelor sociale pentru elevi (burse), s-a repartizat ajutorul financiar de 130 lei
pentru cadrele didactice din şcoală şi tichete cadou şi au fost întocmite documentele aferente acestora .
Au fost întocmite documentele contabile pentru tichetele de vacanţă oferite la sfârşitul anului scolar
precedent.
Pentru o bună desfăşurare a activităţii personalului de pază din şcoală, a fost întocmit lunar programul de
pază al acestuia;
A fost realizat lunar instructajul personalului de serviciu din şcoală privind respectarea normelor de
protecţie a muncii.

Raportul a fost validat în C.A. din data de 04.10.2010

Raportul a fost analizat şi dezbătut în C.P. din data de 30.09.2010

Director,

Florentina Amalia Enea

40

Aleea Perişoru nr. 4, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 345 19 85
Fax: +40 (0)21 345 19 85
scoala149@hotmail.com