Sunteți pe pagina 1din 6

REZISTENTA ELECTRICA .

LEGEA LUI OHM

▼REŢINEŢI ! ▼

Rezistenţa electrică – mărime fizică ce caracterizează modul în care un conductor se opune trecerii
curentului electric prin el .

R = U / I ; [ R ]SI = Ω
Dependenţa rezistenţei de natura şi dimensiunile conductorului :
R = ρ l / S ; ρ – rezistivitate electrică [ ρ ]SI = Ωm
Dependenţa rezistenţei de temperatură :
ρ = ρ0 ( 1 + α t ) ; R = R0 ( 1 + α t ) ; α –coeficient termic al rezistivităţii ; [ α ]SI = grad -1
Legea lui Ohm :
* pentru o porţiune de circuit : I = U / R
* pentru întregul circuit : I=E/(R+r)
Legea lui Ohm forma locală :

j = σ E , σ = 1 / ρ - conductivitate electrică ; [σ ]SI = Ω –1m –1


j = I / S – densitate de curent [ j ]SI = A / m2
- într-un conductor : I = n e v l ; unde v – viteză de antrenare ( drift )
Regimuri de funcţionare :
* funcţionarea în sarcină : R≠0 , I=E/(R+r) , U=IR
* funcţionarea în scurtcircuit : R = 0 , ISC = E / r , U=0
* funcţionarea în gol : R→∞, I=0 , U=E

 EXPERIMENTE

1) Dependenţa rezistenţei de dimensiunile şi natura materialului

Materiale necesare : generator electric , ampermetru , voltmetru , conductoare diferite ( dimensiuni ,


materiale diferite ) .
- realizaţi montajul : A B

A
V

- conectaţi între bornele A şi B , pe rând conductoarele pe care le aveţi la dispoziţie ;


a) conductoare din acelaşi material , având aceeaşi secţiune , dar lungimi diferite ;
- aplică aceeaşi tensiune fiecărui conductor şi măsoară intensitatea curentului ;
- reglează tensiunea la fiecare conductor în parte astfel încât curentul să aibă aceeaşi intensitate în
fiecare conductor
- calculaţi : R = U / I , pentru fiecare conductor
Concluzie ………………………………………………………………………………………….…...
b) conductori din acelaşi material , având aceeaşi lungime , dar secţiuni diferite
- aplică aceeaşi tensiune fiecărui conductor şi măsoară intensitatea curentului ;
- reglează tensiunea la fiecare conductor în parte , astfel încât curentul să aibă aceeaşi intensitate în
fiecare conductor ;

1
Calculaţi R = U / I pentru fiecare conductor
Concluzie : …………………………………………………………………………………………….
c) conductoare având aceeaşi secţiune şi aceeaşi lungime , dar materiale diferite ;
- aplică aceeaşi tensiune fiecărui conductor şi măsoară intensitatea curentului ;
- reglează tensiunea la fiecare conductor în parte , astfel încât curenţii să aibă aceeaşi valoare pentru
fiecare conductor ;
Calculaţi R = U / I pentru fiecare conductor
Concluzie : …………………………………………………………………………………………….

2). Verificarea legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit

Materiale necesare : casetă cu rezistoare de rezistenţă cunoscută , ampermetru , voltmetru , sursă de


tensiune , întrerupător , conductoare de legătură .
- realizaţi montajul : R

A
V
K

a) R =const
- se introduce în circuit un rezistor şi se închide circuitul ;
- se modifică tensiunea la bornele circuitului ;
- se citeşte tensiunea la voltmetru şi intensitatea curentului la ampermetru ;
- datele experimentale se trec în următorul tabel :

U(V) I(A) U/I R(Ω)

- calculaţi U / I pentru fiecare determinare şi comparaţi cu valoarea rezistenţei R a rezistorului


Concluzie : ……………………………………………………………………………………………..
b) U = const.
- se menţine tensiunea constantă şi se introduc pe rând în circuit diferite rezistoare ;
- se citeşte intensitatea curentului electric pentru fiecare rezistor ;
- datele experimentale se trec în tabel :

R(Ω) I(A) IR U(V)

- calculaţi produsul I R pentru fiecare determinare şi comparaţi cu tensiunea aplicată


Concluzie : ……………………………………………………………………………………………..

♣ TEMA EXPERIMENTALA

1) Trasaţi caracteristica curent-tensiune a unui bec cu incandescenţă

Materiale necesare : un bec , un generator de tensiune reglabilă , întrerupător , voltmetru , ampermetru ,


conductori de legătură . Bec
- realizaţi montajul :

A
V
K
2
- notaţi în tabelul de mai jos indicaţiile ampermetrului şi voltmetrului pentru diferite valori ale tensiunii
generatorului electric :
U(V)
I(A)
- trasaţi pe hârtie milimetrică graficul dependenţei I = I ( U )

2) Verificaţi influenţa temperaturii asupra rezistenţei electrice


Materiale necesare : generator de curent continuu cu tensiune reglabilă , fir conductor sub formă de
spirală , ampermetru , voltmetru, vas cu apă , sursă de căldură ( spirtieră , reşou )
- realizaţi montajul :
A
V

a) firul conductor se află în apă la temperatura camerei


- pentru diferite valori ale tensiunii generatorului notaţi valorile indicate de ampermetru şi voltmetru în
tabel:

I(A)
U(V)
- calculaţi rezistenţa firului : R = U / I
b) repetaţi experimentul pentru cazul în care apa se încălzeşte la o temperatură T2 > T1
- trasaţi caracteristicile curent-tensiune pentru cele două cazuri şi veţi constata că se obţin două
caracteristici diferite ceea ce înseamnă că rezistenţa electrică depinde de temperatură .

✎ EXERCITII

1.Un conductor cu rezistenţa R = 5 Ω este parcurs în timpul t = 50 s de sarcina q = 200 C . Să se


calculeze tensiunea U la capetele conductorului .

R : U = R q / t = 20 V
2.Numărul de electroni liberi ce se deplasează uniform în acelaşi sens şi traversează secţiunea unui
conductor de arie S = 5 mm2 , în intervalul de timp ∆ t = 2 minute este N = 7,5 ∙1021 . Calculaţi : a)
intensitatea curentului electric ; b) densitatea de curent din conductor .

R : a) I = N e / ∆t = 10 A ; b) j = I / S = 2 ∙106 A / s
3.O sârmă de cupru are rezistenţa R0 la temperatura de 0°C . Să se calculeze temperatura t la care
rezistenţa sârmei creşte cu f = 10 % faţă de valoarea R0 . Coeficientul de temperatură al rezistivităţii
cuprului la 0°C este α = 3,9 ·10 –3 grad –1 .

R : t = f / α = 25,64 °C
4.Ce lungime are un conductor din fier ( ρ = 10 –7 Ωm , α = 5 ·10 –3 grad –1 ) cu secţiunea 0,5 mm2, dacă
rezistenţa sa la temperatura t1 = 200°C este R1 = 2 Ω ? La ce temperatură t 2 , rezistenţa conductorului
este R2 = 1 Ω ? Se neglijează variaţia cu temperatura a dimensiunilor conductorului .

3
R : l = R1 S / ρ = 10 m ; t2 = ( R2 − R1 + R2 α t1 ) / α R1 = 0
5.O sârmă de cupru are rezistenţa R = 10 Ω şi masa m = 0,4 kg. Cunoscând rezistivitatea cuprului
ρ = 1,7 ·10 –8 Ωm şi densitatea cuprului d = 8,7 ·103 kg / m3 , să se calculeze lungimea l , aria secţiunii S
şi diametrul D al secţiunii .

R : l =( m R / ρ d ) 1/2 = 165,4 m ; S = ρ l / R = 0,28 mm2 ; D = 2 ( S / π ) 1/2 = 0,3 mm


6.Un conductor având rezistenţa R = 600 Ω este format din două părţi electric rezistive dispuse în
serie .Prima parte este dintr-un material cu α1 = − 0,01 grad –1 , iar a doua dintr-un material cu α2=
0,002 grad –1 . Care trebuie să fie valorile rezistenţelor R01 şi R02 ale celor două părţi rezistive pentru ca
rezistenţa R să nu varieze cu temperatura ?
R
(1)
R : R01 = R α2 / ( α2 −α1 ) = 100 Ω ; R02 = R − R01 = 500 Ω
7.Pentru secţiune constantă , rezistenţa unui conductor este numai (2)
funcţie de lungimea acestuia R= f(l). Care din graficele reprezentate în
figură a fost trasat pentru un conductor cu secţiunea mai mare? l

8.Intensitatea curentului ce străbate un circuit simplu care cuprinde un rezistor cu rezistenţa R = 9 Ω şi


o sursă cu rezistenţa interioară r = 1 Ω , este I = 140mA . Calculaţi : a) tensiunea la bornele circuitului ;
b) tensiunea interioară ; c) tensiunea electromotoare .

R : a) U = I R = 1,26 V ; b) u = I r = 0,14 V ; c) E= U + u = 1,4 V


9.Dacă la bornele unei surse se conectează un rezistor cu rezistenţa R1 = 1 Ω , intensitatea curentului
prin rezistor este I1 = 1 A , iar dacă se conectează un rezistor cu rezistenţa R2 = 2,5 Ω , intensitatea
curentului prin el devine I2 = 0,5 A . Să se calculeze rezistenţa interioară şi tensiunea electromotoare ale
sursei .

R : r = ( I2 R2 − I1 R1 ) / ( I1 − I2 ) = 0,5 Ω ; E = I1 ( R1 + r ) = 1,5 V
10.La funcţionarea în gol a unei surse , tensiunea la borne este U g = 20 V , iar la funcţionarea în
scurtcircuit curentul are intensitatea ISC = 40 A . Calculaţi : a) rezistenţa interioară a sursei ; b)
tensiunea la borne , dacă se conectează la bornele sursei un rezistor R = 39,5 Ω .

R : a) r = Ug / ISC = 0,5 Ω ; b) U = R E / ( R + r ) = 19,75 V


11.Tensiunea la bornele unei porţiuni de circuit este U = 20 V . Determinaţi : a) intensitatea curentului
prin aceea porţiune de circuit , dacă în timpul t = 16 ∙10 –2 s trec printr-o secţiune transversală a
porţiunii un număr n = 1018 electroni ; b) rezistenţa porţiunii de circuit .

R : a ) I = n e / t = 1 A ; b ) R = U / I = 20 Ω
12.Dacă la bornele unei surse se conectează rezistorul R1 = 89,5 Ω , intensitatea prin circuit este I1 = 50
mA ,iar dacă la bornele aceleiaşi surse se conectează rezistorul R2 = 179,5 Ω , intensitatea curentului
prin rezistor devine I2 = 25 m A . Calculaţi : a) t.e.m. E a sursei şi rezistenţa sa interioară b) raportul
căderilor interioare de tensiune u1 / u2 pentru cele două cazuri ; c) raportul tensiunilor la borne pentru
cele două cazuri.

R : a) r = ( R1I1 − R2 I2 ) / ( I2 − I1 ) = 0,5 Ω ; E = I1 ( R1 + r ) = 4,5 V ; b) u1 / u2 = I1 / I2 =2 ;


c) U1 / U2 = R1 I1 / R2 I2 = 0,997
13.Un conductor din aluminiu ( ρ = 2,8 ·10 –8 Ωm ) având l = 118,75 m şi secţiunea S = 3,5 mm 2 este
legat la bornele unei surse având E = 3 V şi rezistenţa internă r = 0,05 Ω . Calculaţi : a) curentul de
scurtcircuit ; b) tensiunea la bornele sursei ; c) tensiunea interioară .

4
R : a) ISC = E / r = 60 A ; b) U = RE / ( R + r ) = 2,85 V ; c) u = r E / ( R + r ) = 0,15 V .
R : r = [ R1R2 ( U2 − U1 ) ] / ( U1R1 − U2R2 ) = 2 Ω ; E = U1 ( R1 + r ) / R1 = 6 V .
14.Un conductor din fier ( ρ = 10 –7 Ωm , l = 95 m şi S = 5mm2 ) este conectat la o sursă de t.e.m. E =
2V, r = 0,1 Ω . Calculaţi : a) intensitatea curentului electric ; b) numărul volumic n al electronilor , dacă
viteza de antrenare a electronilor este v = 1,25 mm / s ; c) care ar fi viteza de antrenare a electronilor
dacă lungimea conductorului devine neglijabil .

R : a) I = E / (ρl / S + r ) = 1 A ; b) n = I / e S v = 1027m –3 ; c) I = E / r , v = I / n e S = 2,5 cm / s

✍ TEST DE EVALUARE NR.1

I. Itemi de tip cauză-efect


Rezistenţa unui conductor creşte cu creşterea tensiunii electrice dintre bornele sale, deoarece prin
definiţie rezistenţa unui conductor este numeric egală cu raportul dintre tensiunea aplicată la bornele
conductorului şi intensitatea curentului electric ce-l străbate .
II. Itemi cu răspuns multiplu
1) Dublând temperatura unui rezistor metalic conectat la o sursă de tensiune constantă :
a) se dublează rezistenţa electrică ; b) creşte rezistivitatea electrică ; c) creşte intensitatea curentului
prin rezistor ; d) creşte tensiunea la capetele acestuia ; e) scade conductivitatea electrică .
2) Rezistivitatea electrică a conductorilor metalici :
a) este constantă pentru aceeaşi substanţă ; b) variază liniar cu temperatura ; c) la aceeaşi temperatură
depinde de substanţă ; d) creşte întotdeauna la creşterea temperaturii ; e) tinde spre zero când
temperatura absolută tinde spre zero .
III. Itemi cu răspuns deschis
1) Cum pot fi clasificate substanţele în funcţie de valorile conductivităţii electrice ?
2) O sârmă de cupru are rezistenţa R = 20 Ω şi masa m = 0,8 kg . Cunoscând resistivitatea cuprului
ρ = 1,7 ·10 –8 Ωm şi densitatea cuprului d = 8,6 ·103 kg /m3 , să se determine lungimea şi raza secţiunii
sârmei .
IV.Itemi cu răspuns unic
1) Dacă intensitatea curentului electric care străbate un conductor creşte de două ori , atunci rezistenţa
sa :
a) scade de două ori ; b) creşte de două ori ; c) rămâne constantă ; d) scade de patru ori .
2) Relaţia de definiţie a rezistenţei electrice a unui conductor este :
a) R = U / I ; b) R = ρl / S ; c) R = 1 / σ s ; d) R= U I
3) Conductivitatea electrică a unui metal :
a) creşte cu temperatura ; b) scade cu temperatura ; c) depinde puternic de temperatură ; d) nu variază
cu temperatura ; e) depinde exponenţial de temperatură .
4) Rezistivitatea electrică a unui metal este la 25°C cu 15% mai mare decât rezistivitatea electrică a
metalului la 0°C . Coeficientul termic al rezistivităţii pentru metalul utilizat este :
a) 6 ·10 –3 grad –1 ; b) 3 ·10 –2 grad –1 c) 2·10 –3 grad –1 ; d) 5 ·10 –2 grad –1
5) Un bastonaş de grafit se conectează în serie cu unul de aluminiu de aceeaşi grosime . Care trebuie să
fie raportul lungimilor lor pentru ca rezistenţa sistemului rezistor să nu varieze cu temperatura .
a) l1 / l2 = ρ01α2 / ρ02α1 ; b) l1 / l2 = ρ01α1 / ρ02α2 ; c) l1 / l2 = 1 ; d) l1 / l2 = − ρ02α2 / ρ01α1

Punctaj : I –1p ; II : 1-0,5p , 2-0,5p ; III : 1-0,5p , 2-1,5p ; IV : 1-0,5p , 2-0,5p , 3-0,5p , 4-1,5p
5-2p ; oficiu –1p.

5
✍ TEST DE EVALUARE NR.2

I. Itemi de tip cauză-efect


Prin producerea unui scurtcircuit într-un circuit electic simplu , intensitatea curentului prin circuit poate
creşte foarte mult , deoarece pentru orice circuit electric rezistenţa exterioară este mult mai mare decât
rezistenţa internă a generatorului din circuit .
II. Itemi cu răspuns grupat
1) In cazul circuitului deschis :
a) R = 0 , U = E ; b) R→ ∞ , U = 0 ; c) R = 0 , U = 0 ; d) R→ ∞ , U = E
2) La producerea unui scurtcircuit într-un circuit :
a) R = 0 , I = E / r ; b) R→ ∞ , I = E / r ; c) R = 0 , U = E ; d) R = 0 , I = n E / ( R + nr )
III. Itemi cu răspuns unic
1) Una dintre afirmaţii este falsă :
a) dacă bornele sursei sunt legate printr-un conductor de rezistenţă neglijabilă , se spune că sursa este
scurtcircuitată ; b) tensiunea la borne în circuit deschis este egală în valoare cu t.e.m. ; c) tensiunea
electromotoare şi diferenţa de potenţial au aceeaşi unitate de măsură ; d) tensiunea electromotoare are
aceeaşi semnificaţie cu diferenţa de potenţial .
2) O baterie are E = 1,5 V şi r = 0,25 Ω . Circuitul este închis printr-o rezistenţă exterioară necunoscută
Curentul în circuit este de 40 mA. Valorile tensiunii la bornele bateriei şi a rezistenţei externe sunt :
a) 0,01 V , 37,25 Ω ; b) 0,1 V , 37,25 Ω ; c) 0,01 V , 32 Ω ; d) 0,03 V , 45 Ω ‘
3) Un rezistor se conectează la bornele unei baterii electrice care are o rezistenţă internă egală cu
jumătate din valoarea rezistenţei rezistorului . Să se determine de câte ori creşte tensiunea la bornele
bateriei prin înlocuirea rezistorului cu un altul de două ori mai mare .
a) 2,4 ; b) 1,8 ; c) 1,5 ; d) 0,5 ; e) 1,2
IV Itemi cu răspuns deschis
In urma determinărilor experimentale s-au obţinut următoarele date pentru o sursă :

U(V) 4,4 4,25 4,1 3,95 3,8 3,6


I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

a) Trasaţi caracteristica curent- tensiune a sursei .


b) Determinaţi tensiunea electromotoare E , rezistenţa internă r şi intensitatea de scurtcircuit .

Punctaj : I –1p ; II : 1-1p , 2-1p ; III : 1-1p , 2-1,5p , 3-1,5p ; IV –2p ; oficiu –1p .

BIBLIOGRAFIE:

1. O.Rusu, A. Galbură, C.Georgescu: Fizică – electricitate şi optică- grilă, Editura Niculescu, 1997;
2. A.Hristev şi colectiv: Probleme de fizică pentru clasele a IX-a şi X-a, Editura didactică şi
pedagogică, 1993;
3. S.Tălpălaru şi colectiv: Manual de fizică pentru clasa a X-a, Editura Polirom, 2000;
4. D. Borşan şi colectiv: Manual de fizică pentru clasa a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 1974

Prof. Elena Răducanu


Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara