Sunteți pe pagina 1din 2

Petrolul a fost descoperit în urmă cu câteva mii de ani.

Având densitatea mai redusă decât a


apei sărate, s-a găsit în caverne și zone cu straturi sedimentare calcaroase, argiloase, sau
nisipoase de la suprafață, (în Germania, de exemplu, în jurul Hanovrei și Braunschweig). În
cazul în care straturile impermeabile de argilă sunt deasupra, nepermițând ieșirea la suprafață
a petrolului, acesta se va găsi în straturile profunde de unde va fi extras prin sonde petroliere.

Straturile de petrol situate la suprafață prin oxidare se transformă în asfalt acesta fiind deja
descoperit în Orient în urmă cu cca. 12 000 de ani în Mesopotamia antică.

Oamenii au învățat să folosească asfaltul, prin amestecare cu nisip și alte materiale ce etanșează
pereții corăbiilor.

Din timpul Babilonului provine denumirea de naptu (nabatu = luminează) care ne indică faptul
că petrolul era utilizat la iluminat, acesta fiind amintit și în legile lui Hammurabi 1875 î.e.n.
fiind prima dovadă istorică scrisă pentru reglementarea folosirii petrolului.

Petroleum este un cuvânt de origine romană care provine din „oleum petrae“ = ulei de piatră
denumire pe care romanii au preluat-o de la egipteni, care descoperă petrol la suprafață în
regiunea munților Golfului Suez se presupune că în antichitate romanii foloseau petrolul ca
lubrifiant la osiile carelor romane, sau în timpul Bizanțului acesta era parte componentă a
focului grecesc o armă temută în luptele navale de odinioară.

Petrolul era folosit și în medicina veche fiind vândut ca leac miraculos universal.
Le pétrole a été découvert il y a des milliers d’années. Ayant une densité plus faible que celle
de l’eau salée, le pétrole a été trouvé dans des grottes et dans des zones avec des couches
sédimentaires calcaires, argileuses ou sableuses à partir de la surface, (en Allemagne, par
exemple, autour du Hanovre et du Braunschweig). Dans le cas où les couches d’argile
imperméables sont au-dessus, ne permettant pas au pétrole de faire surface, il se trouvera dans
les couches profondes d’où il sera extrait à travers des puits de pétrole.

Les couches de pétrole situées à la surface par oxydation se transforment en asphalte, cela étant
déjà découvert en Orient il y a environ 12.000 ans dans l’ancienne Mésopotamie.

Les gens ont appris à utiliser l’asphalte en mélangeant du sable et d’autres matériaux qui
scellent les parois des navires.

Le nom « naptu » date depuis l’époque babylonienne (nabatu = éclaire) et ça indique le fait que
le pétrole était utilisé pour l’éclairage. Ce fait est également mentionné dans les lois de
Hammurabi en 1875, c.-à-d, qui constituent la première preuve écrit pour la règlementation de
l’utilisation du pétrole.

« Pétrole » est un mot d’origine romaine qui provient de « oleum petrae » = huile de pierre,
une dénomination que les Romains ont pris des Egyptiens, qui découvrent du pétrole à la
surface dans la région des montagnes du Golf Suédois. On supposé que dans l’Antiquité les
romains utilisaient le pétrole comme lubrifiant aux essieux des chariots romaines ou à l’époque
byzantine comme composant du feu grec, une arme redoutée dans les batailles navales du
passé.

Le pétrole était également utilisé dans la médecine ancienne en étant vendue comme remède
universel miraculeux.