Sunteți pe pagina 1din 27

'5(378/$)$&(5,/25

&RQGLĩLLOHUČVSXQGHULLFLYLOHFRQWUDFWXDOH
3DUWHD,,'UHSWVRFLHWDU
([LVWHQĩDXQXLFRQWUDFWYDODELOvQFKHLDW
)DSWDLOLFLWČQHH[HFXWDUHDVDXH[HFXWDUHDQHFRUHVSXQ]ČWRDUHVDXFX
vQWkU]LHUHDREOLJDĩLLORUFRQWUDFWXDOH
([LVWHQĩDXQXLSUHMXGLFLX
&XOSDJUHɁHDODVDXYLQRYČĩLDGHELWRUXOXL
'DXQHOHFRPLQDWRULL

'DXQHOHPRUDWRULLvQFD]XOREOLJDɃLLORUEČQHĂWL
 VXQW VXPH GH DQL SH FDUH GHELWRUXO XQHL REOLJDĩLL GH D IDFH VDX GH D QX IDFH HVWH
REOLJDW SULQ KRWČUkUH MXGHFČWRUHDVFČ D OH SOČWL FUHGLWRUXOXL VČX SHQWUX ILHFDUH ]L GH
vQWkU]LHUH SkQČ OD GDWD H[HFXWČULL vQ QDWXUČ D SUHVWDĩLHL SH FDUH R GDWRUHD]Č VXQWGHVSČJXELULvQEDQL
 UHSUH]LQWČHFKLYDOHQWXOSUHMXGLFLXOXLFDX]DWFUHGLWRUXOXLGDWRULWČvQWkU]LHULL
H[HFXWČULLREOLJDĩLHL
 QX VXQW GHVSČJXELUL QX VXQW PLMORDFH GH UHSDUDUH D SUHMXGLFLXOXL
 QXvQORFXLHVFH[HFXWDUHDvQQDWXUČDREOLJDĩLHLSXWkQGILFXPXODWHFXDFHDVWD
 SRWILFXPXODWHɁLFXGLFRPSHQVDWRULL DFHVWHDvQORFXLQGH[HFXWDUHDvQQDWXUČ
 VXQW XQ PLMORF GH FRQVWUkQJHUH D GHELWRUXOXL GH H[HFXWDUH vQ QDWXUČ D REOLJDĩLHL VDOH DSUHVWDĩLHL 
 GLPRUDWRULLFDɁLGLFRPSHQVDWRULLSRWILHYDOXDWHDQWLFLSDWGHFČWUHSČUĩLɁL
 DFRUGDUHD ORU QX H GHSHQGHQWČ GH H[LVWHQĩD XQXL SUHMXGLFLX GHWHUPLQDWHSULQWURFODX]ČSHQDOČ
 DFRUGDUHDGHGLPRUDWRULLQXHVWHFRQGLĩLRQDWČGHSXQHUHDvQvQWkU]LHUHD
 vQFDVDUHD ORU GH FČWUH FUHGLWRU HVWH FX WLWOX SURYL]RULX FUHGLWRUXO ILLQG REOLJDW VČ OH GHELWRUXOXLGDFČREOLJDĩLLOHDXFDRELHFWVXPHGHEDQLVDXGDFČHVWHYRUEDGH
UHVWLWXLH GHELWRUXOXL GH vQGDWČ FH GUHSWXO VČX GH FUHDQĩČ D IRVW RQRUDW GHRDUHFH VH GREkQ]LɁLELQHvQĩHOHVGDFČQXH[LVWČRVWLSXODĩLHFRQWUDUČvQDFHVWVHQV
vQUHJLVWUHD]Č R vPERJČĩLUH IČUČ MXVW WHPHL
'DXQHOHLQWHUHVHFRPSHQVDWRULL

 GHVSČJXELULvQEDQLDFČURUSODWČUHYLQGHELWRUXOXLSHQWUXUHSDUDUHDSUHMXGLFLXOXLvQFHUFDWGH
'DXQHOH PRUDWRULL vQ FD]XO REOLJDɃLLORU GH D IDFH FUHGLWRUFDXUPDUHDQHH[HFXWČULL WRWDOHVDXSDUĩLDOH RULDH[HFXWČULLGHIHFWXRDVHDREOLJDĩLLORU
DVXPDWHGHGHELWRU
ÍQ FD]XO DOWRU REOLJDɃLL GHFkW FHOH DYkQG FD RELHFW SODWD XQHL VXPH GH EDQL UHSUH]LQWČ HFKLYDOHQWXO SUHMXGLFLXOXL VXIHULW GH FUHGLWRU SHQWUX QHH[HFXWDUHD
H[HFXWDUHD FX vQWkU]LHUH GČ vQWRWGHDXQD GUHSWXO OD GDXQHLQWHUHVH HJDOH FX WRWDOČSDUĩLDOČGHIHFWXRDVČ D SUHVWDĩLHL DVXPDWH FRQWUDFWXDO GH FČWUH GHELWRU
GREkQGD OHJDOČ FDOFXODWČ GH OD GDWD OD FDUH GHELWRUXO HVWH vQ vQWkU]LHUH ILQDOLWDWHDORU HVWHUHSDUDUHDLQWHJUDOČDSUHMXGLFLXOXLFDX]DWGHELWRUXOXLDVLJXUkQGUHSXQHUHD
DVXSUD HFKLYDOHQWXOXL vQ EDQL DO REOLJDɃLHL FX H[FHSɃLD FD]XOXL vQ FDUH VD DFHVWXLDvQVLWXDĩLDSDWULPRQLDOČvQFDUHVDUILDIODWGDFČREOLJDĩLDGHELWRUXOXLDUILIRVWH[HFXWDWČ
VWLSXODW R FODX]Č SHQDOČ RUL FUHGLWRUXO SRDWH GRYHGL XQ SUHMXGLFLX PDL PDUH vQWRFPDL
FDX]DW GH vQWkU]LHUHD vQ H[HFXWDUHD REOLJDɃLHL
 UHSDUDUHDLQWHJUDOČDSUHMXGLFLXOXLSUHVXSXQHvQPRGQHFHVDUFDG² LFRPSHQVDWRULLVČFRQɃLQČ
GRXČHOHPHQWHĂLDQXPH
 YDORDUHDSLHUGHULLHIHFWLYVXIHULWHGHFUHGLWRU GDPQXPHPHUJHQV ĂL
 YDORDUHDFkĂWLJXOXLQHUHDOL]DW OXFUXPFHVVDQV 
 SRWILFXPXODWHFXGDXQHOHLQWHUHVHPRUDWRULLDFHVWHDGLQXUPČQHvQORFXLQG H[HFXWDUHDvQ
QDWXUČ
 GHWHUPLQDUHDORU VHIDFHGHLQVWDQĩDGHMXGHFDWČ

3UHVFULSWLDH[WLQFWLYD

 'UHSWXO PDWHULDO OD DFɃLXQH GHQXPLW vQ FRQWLQXDUH GUHSW OD DFɃLXQH VH VWLQJH


SULQ SUHVFULSɃLH GDFČ QX D IRVW H[HUFLWDW vQ WHUPHQXO VWDELOLW GH OHJH
 ÍQ VHQVXO SUH]HQWXOXL WLWOX SULQ GUHSW OD DFɃLXQH VH vQɃHOHJH GUHSWXO GH D '5(378/62&,(7$5
FRQVWUkQJH R SHUVRDQČ FX DMXWRUXO IRUɃHL SXEOLFH VČ H[HFXWH R DQXPLWČ SUHVWDɃLH
VČ UHVSHFWH R DQXPLWČ VLWXDɃLH MXULGLFČ VDX VČ VXSRUWH RULFH DOWČ VDQFɃLXQH FLYLOČ
GXSČ FD]
$UW&RG&LY
, 5DSRUWXOGHGUHSWVRFLHWDU
,, )RQGXO GHFRPHUW
,,, &RQWUDFWXO GHVRFLHWDWH SRWULYLW &RGXOXL &LYLO
, 5DSRUWXOGHGUHSWVRFLHWDU
,9 6RFLHWDWLOH
9 &RQVWLWXLUHD VRFLHWDWLORU SH DFWLXQL VL LQFRPDQGLWD SH
DFWLXQL 'HILQLWLD GUHSWXOXL VRFLHWDU
9, )RUPHOH MXULGLFH DOHVRFLHWDWLORU
,]YRDUHOH GUHSWXOXL VRFLHWDU
9,, )XQFWLRQDUHD VRFLHWDWLORU5HJXOL FRPPXQH
9,,,)XQFWLRQDUHD VRFLHWDWLORU5HJXOL VSHFLILFH
,; ([FOXGHUHD VL UHWUDJHUHD DVRFLDWLORU
; 0RGLILFDUHD DFWXOXL FRQVWLWXWLY DOVRFLHWDWLL

'UHSWXO VRFLHWDU FXSULQGH QRUPH GH GUHSW SULYDW


'HILQLĩLDGUHSWXOXLVRFLHWDU
 &RGXO FLYLO FDUH FRQVWLWXLH GUHSWXO FRPXQ vQ PDWHULD VRFLHWČĩLORU
 /HJHD QU /HJHD VRFLHWČĩLORU UHSXEOLFDWČ FX PRGLILFČULOH
• VWXGLD]ČvQSULQFLSDOVRFLHWČĩLOH² SURIHVLRQLɁWLSHUVRDQHMXULGLFH ɁL FRPSOHWČULOH XOWHULRDUH

• FXSULQGH WRWDOLWDWHD QRUPHORU GH GUHSW FDUH UHJOHPHQWHD]Č UDSRU 6RFLHWČĩLOH VXQW REOLJDWH
WXULOH MXULGLFH GH DIDFHUL FH DX vQ VWUXFWXUD ORU FD VXELHFWH
SDUWLFLSDQWH VRFLHWČĩLOH VČ VH vQUHJLVWUH]H vQ UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL vQDLQWH GH vQFHSHUHD
DFWLYLWČĩLL VČ vQUHJLVWUH]H PHQĩLXQL GHVSUH DFWLYLWDWHD GHVIČɁXUDWČ SH
SDUFXUVXO IXQFĩLRQČULL DFHVWHLD ɁL VČ FHDUČ UDGLHUHD GLQ UHJLVWUXO
• VRFLHWDWHDWUHEXLHSULYLWČ FRPHUĩXOXL OD vQFHWDUHD DFWLYLWČĩLL UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL HVWH LQVWLWXĩLH
 GH OD R GDWČ DQWHULRDUČ vQILLQĩČULL GDWČ GH OD FDUH SHUVRDQHOH IL]LFH SXEOLFČ GH QDWXUČ DGPLQLVWUDWLYČ ɁL HVWH SXEOLF
ɁLVDX MXULGLFH FDUH GRUHVF VČ R FRQVWLWXLH HIHFWXHD]Č WRDWH DFWHOH ɁL
 VČ REĩLQČ DYL]H SUHDODELOH ɁL DXWRUL]DĩLL GH OD $XWRULWDWHD GH
IDSWHOH QHFHVDUH FRQVWLWXLULL HL YDODELOH
6XSUDYHJKHUH )LQDQFLDUČ $6) GDFČ VH FRQVWLWXLH vQ VRFLHWČĩL GH
 GH OD GDWD FRQVWLWXLULL HL YDODELOH SH WRDWČ SHULRDGD IXQFĩLRQČULL DVLJXUDUH GH VHUYLFLL GH LQYHVWLĩLL ILQDQFLDUH SH SLDĩD GH FDSLWDO 
SkQČ OD GDWD GL]ROYČULL DFHVWHLD UHVSHFWLY D UDGLHULL GLQ UHJLVWUXO LQVWLWXĩLL GH FUHGLW
FRPHUĩXOXL
,]YRDUHOHGUHSWXOXLVRFLHWDU
,]YRDUHOH LQWHUSUHWDWLYH FRQYHQĩLRQDOH DX UROXO GH D DMXWD OD
L]YRDUHIRUPDOH &RGXOFLYLOɁLOHJLOHFRPHUFLDOH LQWHUSUHWDUHD YRLQĩHL PDQLIHVWDWH vQ UDSRUWXULOH GLQWUH SURIHVLRQLɁWL


ÍQIXQFĩLHGHQDWXUDORUGHRVHELPL]YRDUHQRUPDWLYH ɁLL]YRDUHLQWHUSUHWDWLYH


ÍQDFHDVWČFDWHJRULHLQFOXGHP
,]YRDUHOHQRUPDWLYH VXQW
• &RQVWLWXĩLD X]DQĩHOH SURIHVLRQDOH ɁL SULQFLSLLOH JHQHUDOH DOH GUHSWXOXL SULQ
• &RGXOFLYLO GUHSWXOFRPXQvQPDWHULDVRFLHWČĩLORU
X]DQĩH VH vQĩHOHJH RELFHLXO ORFXOXL FXWXPD ɁL X]XULOH
SURIHVLRQDOH ÍQ FD]XULOH QHSUHYČ]XWH GH OHJH VH DSOLFČ X]DQĩHOH
/HJLOHFRPHUFLDOHUHVSHFWLYOHJLGHFUHWHOHJLKRWČUkULɁLRUGRQDQĩHGH*XYHUQɁLQRUPH

UHJXODPHQWHɁLRUGLQHDGRSWDWHGHRUJDQHOHFRPSHWHQWHFXPDU IL LDU vQ OLSVD DFHVWRUD GLVSR]LĩLLOH OHJDOH FX SULYLUH OD VLWXDĩLL MXULGLFH
 /HJHDQU SULYLQGUHRUJDQL]DUHDXQLWČĩLORUHFRQRPLFHGHVWDWFDUHJLLDXWRQRPHɁL DVHPČQČWRDUH DWXQFL FkQG QX H[LVWČ DVHPHQHD GLVSR]LĩLL VXQW
VRFLHWČĩLFRPHUFLDOH DSOLFDWH SULQFLSLLOH JHQHUDOH DOH GUHSWXOXL
 /HJHD VRFLHWČĩLORUQU UHSXEOLFDWČFXPRGLILFČULOHɁLFRPSOHWČULOHXOWHULRDUH GRFWULQD VH DGPLWH FČ GRFWULQD QX HVWH XQ L]YRU GH GUHSW GDU HVWH
 /HJHDQU SULYLQGSLDĩDGHFDSLWDOFXPRGLILFČULOHɁLFRPSOHWČULOHXOWHULRDUH XQ LPSRUWDQW LQVWUXPHQW GH LQWHUSUHWDUH D OHJLORU FRPHUFLDOH ɁL GH
 /HJHDQU SULYLQGXQHOHPČVXULSHQWUXDVLJXUDUHDWUDQVSDUHQĩHLvQH[HUFLWDUHD DSOLFDUH D DFHVWRUD
GHPQLWČĩLORUSXEOLFHDIXQFĩLLORUSXEOLFHɁLvQPHGLXOGHDIDFHULSUHYHQLUHDɁL VDQFĩLRQDUHD
FRUXSĩLHLFXPRGLILFČULOHɁLFRPSOHWČULOHXOWHULRDUH SUDFWLFD MXGLFLDUČ vQ PRG WUDGLĩLRQDO DFHDVWD QX D IRVW UHFXQRVFXWČ
 /HJHDQU SULYLQGUHJLVWUXOFRPHUĩXOXLUHSXEOLFDWČFXPRGLILFČULOHɁL FD L]YRU GH GUHSW GDU VROXĩLLOH GDWH GH LQVWDQĩHOH MXGHFČWRUHɁWL
FRPSOHWČULOHXOWHULRDUH
FRQWULEXLH OD LQWHUSUHWDUHD OHJLORU FRPHUFLDOH IČUČ VČ DLEČ SXWHUHD
 2UGRQDQWD GHXUJHQĩČD*XYHUQXOXLQU SULYLQGLQVWLWXĩLLOHGHFUHGLWɁLDGHFYDUHD SUHFHGHQWXOXL MXGHFČWRUHVF XQ URO LPSRUWDQW vQ LQWHUSUHWDUHD
FDSLWDOXOXLFXPRGLILFČULOHɁL FRPSOHWČULOHXOWHULRDUH
OHJLORU FRPHUFLDOH WLQGH VČO GREkQGHDVFČ GHFL]LLOH ÍQDOWHL &XUĩL GH
 QRUPHOHGUHSWXOXL8QLXQLL(XURSHQH
&DVDĩLH ɁL -XVWLĩLH

5HJOHPHQWDUHDɁLGHILQLĩLDIRQGXOXLGHFRPHUĩ

,,)RQGXO GHFRPHUW
 FRQVWLWXLH IRQG GH FRPHUĩ DQVDPEOXO EXQXULORU PRELOH ɁL LPRELOH
5HJOHPHQWDUHDVLGHILQLWLDIRQGXOXLGHFRPHUW FRUSRUDOH ɁL QHFRUSRUDOH PČUFL ILUPH HPEOHPH EUHYHWH GH LQYHQĩLL
YDG FRPHUFLDO XWLOL]DWH GH XQ FRPHUFLDQW vQ YHGHUHD GHVIČɁXUČULL
'HOLPLWDUHDQRWLXQLLGHIRQGGHFRPHUW GHDOWHQRĩLXQL
DFWLYLWČĩLL VDOH
1DWXUDMXULGLFČDIRQGXOXLGHFRPHUW
(OHPHQWHOHIRQGXOXLGHFRPHUW
$FWHOHMXULGLFHFXSULYLUHODIRQGXOGHFRPHUW
'HOLPLWDUHDQRĩLXQLLGHIRQGGHFRPHUĩGH 1DWXUDMXULGLFČDIRQGXOXLGHFRPHUĩ
DOWHQRĩLXQL
HVWHRXQLYHUVDOLWDWH GHEXQXUL DYkQGRLGHQWLWDWHGHVLQHVWČWČWRDUHFDUHQXVHUHGXFHOD


EXQXULOHFDUHRFRPSXQ

)RQGXOGHFRPHUĩ
 IRQGXOGHFRPHUĩɁLSDWULPRQLXO SRDWHIDFHRELHFWXOXQRUFRQWUDFWHGHYkQ]DUHFXPSČUDUHGHORFDĩLXQHRELHFWXOXQRU


JDUDQĩLLUHDOHPRELOLDUHSRDWHILOČVDWPRɁWHQLUHSRDWHIDFHRELHFWXODSRUWXOXLOD
FRQVWLWXLUHDXQHLVRFLHWČĩLVDXODPDMRUDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDOHWF
 IRQGXOGHFRPHUĩvQWUHSULQGHUHDɁLvQWUHSULQGHUHDHFRQRPLFČ H[SOLFČVXEURJDĩLDUHDOČDEXQXULORUFDUHvOFRPSXQ


HVWHRXQLYHUVDOLWDWHGHIDSWQHDYkQGXQDFWLYɁLXQSDVLY SURSULL DFHVWHDILLQG


FDUDFWHULVWLFHXQLYHUVDOLWČĩLLMXULGLFHUHVSHFWLYSDWULPRQLXOXL
 IRQGXOGHFRPHUĩɁLSDWULPRQLXOGHDIHFWDĩLXQHDOSURIHVLRQLVWXOXL
FRQIHUČWLWXODUXOXLVČXXQPRQRSROGHH[SORDWDUHFHĩLQHGHSURSULHWDWHDLQGXVWULDOČD


SURIHVLRQLVWXOXLFRPHUFLDQWDVXSUDIRQGXOXL
HVWHXQEXQPRELOQHFRUSRUDO


(OHPHQWHOHIRQGXOXLGHFRPHUĩ

)LUPD
 (OHPHQWHFRUSRUDOHVXQW
 EXQXUL LPRELOH SULQ QDWXUČ FOČGLUL SULQ GHVWLQDĩLH LQVWDODĩLL • HOHPHQWGHLQGLYLGXDOL]DUHDFRPHUFLDQWXOXLɁLFRQVWČvQQXPHOHVDX
XWLODMH PDɁLQL GXSČFD]GHQXPLUHDVXEFDUHXQFRPHUFLDQWvɁLH[HUFLWČFRPHUĩXO
 EXQXUL PRELOH FRUSRUDOH PDWHULL SULPH PDWHULDOH SURGXVH ɁLVXEFDUHVHPQHD]Č
UH]XOWDWH GLQ DFWLYLWDWHD GH SURGXFĩLH FKLDU GDFČ SURGXVHOH DVWIHO
UH]XOWDWH DX R OHJČWXUČ PDL VODEČ FX IRQGXO GH FRPHUĩ IDF SDUWH GLQ
DFHVWD  FDUDFWHUREOLJDWRULX
 ILUPDFRPHUFLDQWXOXLSHUVRDQČMXULGLFČVHVFULHvQOLPEDURPkQČ
 (OHPHQWHQHFRUSRUDOHVXQW
 VHFDUDFWHUL]HD]ČSULQQRXWDWH
 ILUPD HPEOHPD FOLHQWHOD YDGXO FRPHUFLDO EUHYHWHOH GH LQYHQĩLL
GUHSWXULOH GH DXWRU PČUFLOH GH IDEULFČ FRPHUĩ VHUYLFLX RULFHILUPČQRXČWUHEXLHVČVHGHRVHEHDVFČGHFHOHH[LVWHQWH
(PEOHPD
 VHPQXOVDXGHQXPLUHDFDUHGHRVHEHɁWHXQFRPHUFLDQWGHDOWXOGHDFHODɁLJHQ
&OLHQWHODɁLYDGXOFRPHUFLDO DFKDODQGDJH 
 XQSOXVGHLGHQWLILFDUHDFRPHUFLDQWXOXL
 DUHFDUDFWHUIDFXOWDWLY
&OLHQWHOD UHSUH]LQWČ WRWDOLWDWHD SHUVRDQHORU IL]LFH ɁL MXULGLFH FDUH DSHOHD]Č vQ


 VHFDUDFWHUL]HD]ČSULQQRXWDWH PRG RELɁQXLW ILGHO OD DFHODɁL FRPHUFLDQW OD IRQGXO GH FRPHUĩ DO DFHVWXLD
 VHvQVWUČLQHD]ČɁLVHSDUDWɁLvPSUHXQČFXIRQGXOGHFRPHUĩ SHQWUX SURFXUDUHD GH PČUIXUL ɁL VHUYLFLL

5HJXOLFRPXQHUHIHULWRDUHODILUPHɁLHPEOHPH 9DGXO FRPHUFLDO UHSUH]LQWČ DSWLWXGLQHD SRWHQĩLDOLWDWHD IRQGXOXL GH FRPHUĩ


GH D DWUDJH FOLHQĩL
 ILUPHOHɁLHPEOHPHOHYRUILVFULVHvQOLPEDURPkQČ
 YHULILFDUHDGLVSRQLELOLWČĩLLILUPHLɁLDHPEOHPHLVHIDFHGHFČWUHRILFLXOUHJLVWUXOXL
FRPHUĩXOXLvQDLQWHGHvQWRFPLUHDDFWHORUFRQVWLWXWLYHVDXGXSČFD]GHPRGLILFDUHD FOLHQWHODɁLYDGXOFRPHUFLDOVHvQVWUČLQHD]ČQXPDLvPSUHXQČFXIRQGXOGHFR
ILUPHLVDXDHPEOHPHL PHUĩFOLHQWHODHVWHFRQVHFLQĩDYDGXOXLFRPHUFLDO

 ILUPHOHɁLHPEOHPHOHUDGLDWHGLQUHJLVWUXOFRPHUĩXOXLVXQWLQGLVSRQLELOHvQSULQFLSLX
SHQWUXRSHULRDGČGHDQLGHODGDWDUDGLHULL

'UHSWXULOHGHSURSULHWDWHLQGXVWULDOČ 'UHSWXULOHGHDXWRU FRS\ULJKWHQJO 

 DQVDPEOXO SUHURJDWLYHORU GH FDUH VH EXFXUČ DXWRULL FX SULYLUH OD


'UHSWXULOH GH SURSULHWDWH LQGXVWULDOČ VXQW FUHDĩLL QRL ɁL VHPQH QRL FUHDĩLLOH ORU OLWHUDUH ɁWLLQĩLILFH ɁL DUWLVWLFH IRUPHD]Č GUHSWXULOH GH DX
WRU

 FUHDĩLL QRL LQYHQĩLLOH NQRZKRZXO PRGHOHOH GH XWLOLWDWH


 VHPQH QRL PČUFLOH ɁL LQGLFDĩLLOH JHRJUDILFH GLQ IRQGXO GH FRPHUĩ IDF SDUWH GUHSWXULOH GH DXWRU ɁL GUHSWXULOH
FRQH[H FX SULYLUH OD FUHDĩLD OLWHUDUČ ɁWLLQĩLILFČ ɁL DUWLVWLFČ SUHFXP ɁL
OD SURJUDPHOH GLQ GRPHQLXO LQIRUPDWLFLL
PČUFLOH VXQW VHPQH GLVWLQFWLYH XWLOL]DWH GH SURIHVLRQLɁWLL FRPHUFLDQĩL


GHQXPLĩL ɁL RSHUDWRUL HFRQRPLFL SHQWUX D GHRVHEL SURGXVHOH OXFUČULOH ɁL


VHUYLFLLOH ORU GH FHOH LGHQWLFH VDX VLPLODUH DOH DOWRU SURIHVLRQLɁWL
$FWHOHMXULGLFHFXSULYLUHODIRQGXOGHFRPHUĩ

5HJLPXOFUHDQĩHORUɁLGDWRULLORU

2SHUDĩLXQLOHMXULGLFHFXSULYLUHODIRQGXOGHFRPHUĩ

 FUHDQĩHOH ɁL GDWRULLOH FRPHUFLDQWXOXL QX IDF SDUWH GLQ IRQGXO GH FRPHUĩ • YkQ]DUHDFXPSČUDUHD


DFHVWD QHILLQG R XQLYHUVDOLWDWH MXULGLFČ FL GH IDSW SULQ XUPDUH
FUHDQĩHOH ɁL GDWRULLOH FRPHUFLDQWXOXL QX VH WUDQVPLW GREkQGLWRUXOXL • WUDQVPLWHUHDIRQGXOXLGHFRPHUĩFDDSRUWvQWURVRFLHWDWH
vPSUHXQČ FX IRQGXO GH FRPHUĩ vQ FD]XO vQVWUČLQČULL DFHVWXLD • ORFDĩLXQHDIRQGXOXLGHFRPHUĩ
• JDUDQĩLDUHDOČPRELOLDUČDVXSUDIRQGXOXLGHFRPHUĩHWF

)RQGXOGHFRPHUĩVHSRDWHWUDQVPLWHSHFDOHVXFFHVRUDOČvQFRQGLĩLLOH
SUHYČ]XWHGH&RGXO&LYLO

5HJOHPHQWDUHDɁLGHILQLĩLDFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWH

,,,&RQWUDFWXOGHVRFLHWDWHSRWULYLW&RGXOXL&LYLO R FRQYHQĩLH SULQ FDUH GRXČ VDX PDL PXOWH SHUVRDQH VH REOLJČ UHFLSURF
VČ FRRSHUH]H SHQWUX GHVIČɁXUDUHD XQHL DFWLYLWČĩL ɁL VČ FRQWULEXLH OD
DFHDVWD SULQ DSRUWXUL EČQHɁWL vQ EXQXUL vQ FXQRɁWLQĩH VSHFLILFH VDX
5HJOHPHQWDUHDɁLGHILQLĩLDFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWH SUHVWDĩLL FX VFRSXO GH D vPSČUĩL EHQHILFLLOH VDX GH D VH IRORVL GH
HFRQRPLD FH DU SXWHD UH]XOWD
)RUPHOHVRFLHWDUH'REkQGLUHDSHUVRQDOLWČĩLLMXULGLFHDVRFLHWČĩLL

 ILHFDUH DVRFLDW FRQWULEXLH OD VXSRUWDUHD SLHUGHULORU SURSRUĩLRQDO FX


SDUWLFLSDUHD OD GLVWULEXĩLD EHQHILFLXOXL GDFČ SULQ FRQWUDFW QX VD VWDELOLW
DOWIHO

 VRFLHWDWHDVHSRDWHFRQVWLWXLFXVDXIČUČSHUVRQDOLWDWHMXULGLFČ
&RQWUDFWXO GH VRFLHWDWH VH GHRVHEHɁWH GH FHOHODOWH FRQWUDFWH SULQ 5HJLPXO MXULGLF DO DSRUWXULORU HVWH GLIHULW GXSČ FXP VRFLHWDWHD DUH
XUPČWRDUHOH VDX QX SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ ɁL DQXPH

• SČUĩLOH FRQWUDFWXOXL GH VRFLHWDWH VH REOLJČ UHFLSURF VČ FRRSHUH]H ÍQ vQ FD]XO VRFLHWČĩLORU FX SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ DSRUWXULOH LQWUČ vQ SDWULPRQLXO


FHOHODOWH FRQWUDFWH SČUĩLOH DX LQWHUHVH GHRVHELWH GLIHULWH vQ VRFLHWČĩLORU
FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH SČUĩLOH FRRSHUHD]Č DYkQG DFHODɁL LQWHUHV GH D vQ FD]XO VRFLHWČĩLORU IČUČ SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ DSRUWXULOH GHYLQ
REĩLQH SURILW


FRSURSULHWDWHD DVRFLDĩLORU vQ DIDUČ GH FD]XO vQ FDUH DX FRQYHQLW vQ PRG
H[SUHV FČ OH YRU WUHFH vQ IRORVLQĩD ORU FRPXQČ

• DSRUWXULOH FX FDUH DVRFLDĩLL FRQWULEXLH OD IRUPDUHD FDSLWDOXOXL EDQL


EXQXUL FXQRɁWLQĩH VSHFLILFH VDX SUHVWDĩLL 
GDFČ RELHFWXO DSRUWXULORU HVWH IRUPDW GLQ EXQXUL LPRELOH VDX GXSČ FD] GLQ


DOWH GUHSWXUL UHDOH LPRELOLDUH FRQWUDFWXO WUHEXLH VČ vPEUDFH IRUPČ
• DVRFLDĩLL SDUWLFLSČ OD vPSČUĩLUHD EHQHILFLLORU ɁL VXSRUWČ SLHUGHULOH DXWHQWLFČ
SURSRUĩLRQDO FX SDUWLFLSDUHD OD FRQVWLWXLUHD FDSLWDOXOXL GDFČ vQ
FRQWUDFW QX VH SUHYHGH DOWIHO

)RUPHOHVRFLHWDUH'REkQGLUHDSHUVRQDOLWČĩLL
MXULGLFHDVRFLHWČĩLL
FRQVWLWXLUHD XQHL VRFLHWČĩL FX SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ SRDWH IL FRQYHQLWČ SULQ


FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH VDX SULQWUXQ DFW VHSDUDWH vQ DFHVW FD] UČVSXQGHUHD
DVRFLDĩLORU SHQWUX GDWRULLOH VRFLDOH HVWH VXEVLGLDUČ QHOLPLWDWČ ɁL VROLGDUČ GDFČ
'XSČIRUPDORUVRFLHWČĩLOHSRWIL SULQ OHJH QX VH GLVSXQH DOWIHO

• VLPSOH
GDFČ VRFLHWDWHD XUPHD]Č VČ DLEČ SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ LQGLIHUHQW GH RELHFWXO

• vQSDUWLFLSDĩLXQH GH DFWLYLWDWH HD SRDWH IL FRQVWLWXLWČ QXPDL vQ IRUPD ɁL FRQGLĩLLOH SUHYČ]XWH GH
• vQQXPHFROHFWLY OHJHD VSHFLDOČ FDUH vL FRQIHUČ SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ
• vQFRPDQGLWČVLPSOČ
• FXUČVSXQGHUHOLPLWDWČ VRFLHWDWHD GREkQGHɁWH SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ SULQ vQPDWULFXODUH ɁL GH OD GDWD


SHDFĩLXQL vQPDWULFXOČULL vQ UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL GDFČ SULQ OHJH QX VH SUHYHGH DOWIHO• vQFRPDQGLWČSHDFĩLXQL
• FRRSHUDWLYH SkQČ OD GDWD GREkQGLULL SHUVRQDOLWČĩLL MXULGLFH UDSRUWXULOH GLQWUH DVRFLDĩL VXQW


JXYHUQDWH GH UHJXOLOH DSOLFDELOH VRFLHWČĩLL VLPSOH


• DOWWLSGHVRFLHWDWHDQXPHUHJOHPHQWDWGHOHJH
5HJOHPHQWDUHDVRFLHWČĩLORU
'UHSWXOFRPXQ &RGXO&LYLOFDUHVHFRPSOHWHD]ČFX/HJHDVRFLHWČĩLORU

$OWH UHJOHPHQWČULVSHFLDOHVSUHH[HPSOX
• vQ PDWHULH EDQFDUČ 28* QU SULYLQG LQVWLWXĩLLOH GH FUHGLW ɁL
,96RFLHWČĩLOH DGHFYDUHD FDSLWDOXOXL
• vQ GRPHQLXO DVLJXUČULORU /HJHD QU SULYLQG DFWLYLWDWHD ɁL
VXSUDYHJKHUHD LQWHUPHGLDULORU vQ DVLJXUČUL ɁL UHDVLJXUČUL

 5HJOHPHQWDUHDVRFLHWČĩLORU
/HJHDQUFRPSOHWHD]Č&RGXO&LYLOvQSULYLQĩDVRFLHWČĩLORUGHRDUHFH
 6RFLHWDWHDVLPSOČɁLVRFLHWDWHD UHJOHPHQWHD]ČFLQFLIRUPHMXULGLFHGH VRFLHWDWH
 &RQWUDFWXOGHVRFLHWDWH FXSULQGH UHJXOLOH DSOLFDELOH VRFLHWČĩLORU DWkW FHOH FRPXQH FkW ɁL UHJXOLOH VSH
FLDOH DSOLFDELOH ILHFČUHL VRFLHWČĩL vQ IXQFĩLH GH IRUPD MXULGLFČ
 6WDWXWXOVRFLHWČĩLL

 )RUPDOLWČĩLOHQHFHVDUHFRQVWLWXLULLVRFLHWČĩLORU 6RFLHWČĩLOH FX SDUWLFLSDUH VWUČLQČ VXQW UHJOHPHQWDWH GH /HJHD VRFLHWČĩLORU ɁL GH


GLVSR]LĩLLOH 2UGRQDQĩHL GH XUJHQĩČ D *XYHUQXOXL QU SULYLQG VWLPXODUHD
 (IHFWHOHvQFČOFČULLFHULQĩHORUOHJDOHGHFRQVWLWXLUHDVRFLHWČĩLORU LQYHVWLĩLLORU GLUHFWH
7RDWH WLSXULOH GH VRFLHWČĩL LQWUČ VXE LQFLGHQĩD SUHYHGHULORU &RGXOXL PXQFLL GDFČ
DX FDOLWDWHD GH DQJDMDWRUL ɁL DOH OHJLVODĩLHL ILVFDOH UHVSHFWLY &RGXO ILVFDO ɁL &RGXO
GH SURFHGXUČ ILVFDOČ vQ FDOLWDWHD ORU GH FRQWULEXDELOL

 6RFLHWDWHD LQGLIHUHQW GH IRUPD HL MXULGLFČ DUH FD WHPHL


6RFLHWDWHDVLPSOČɁLVRFLHWDWHD
MXULGLF FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH ɁLVDX VWDWXWXO $VHPČQČUL

/HJHD VRFLHWČĩLORU SUHYHGH FČ • VXQW JUXSČUL GH SHUVRDQH ɁL GH EXQXUL FX VFRS OXFUDWLY HFRQRPLF SDWUL
 VRFLHWDWHD vQ QXPH FROHFWLY VDX vQ FRPDQGLWČ VLPSOČ VH FRQVWLWXLH PRQLDO 6H FRQVWLWXLH FX VFRSXO GH D REĩLQH SURILW
SULQ FRQWUDFW GH VRFLHWDWH • LDX QDɁWHUH SULQ FRQWUDFW GH VRFLHWDWH DOH FČUXL HOHPHQWH GH YDODELOLWDWH
 VRFLHWDWHD SH DFĩLXQL vQ FRPDQGLWČ SH DFĩLXQL VDX FX UČVSXQGHUH UHIHULWRDUH OD DSRUW OD RELHFWXO GH DFWLYLWDWH OD REĩLQHUHD ɁL vPSČUĩLUHD
OLPLWDWČ VH FRQVWLWXLH SULQ FRQWUDFW GH VRFLHWDWH ɁL VWDWXW EHQHILFLLORU VH UHJČVHVF DWkW vQ FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH VLPSOČ FkW ɁL vQ
FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH
 VRFLHWDWHD FX UČVSXQGHUH OLPLWDWČ VH SRDWH FRQVWLWXL ɁL SULQ DFWXO GH
YRLQĩČ DO XQHL VLQJXUH SHUVRDQH GDFČ VH FRQVWLWXLH FX XQ VLQJXU • XUPČUHVF UHDOL]DUHD ɁL vPSČUĩLUHD EHQHILFLLORU GH DVHPHQHD DVRFLDĩLL
DVRFLDW vQ DFHVW FD] VH vQWRFPHɁWH QXPDL VWDWXWXO VXSRUWČ SLHUGHULOH DWkW vQ FD]XO VRFLHWČĩLL VLPSOH FkW ɁL vQ FD]XO VRFLHWČĩLL
• DPEHOH DX DIIHFWLR VRFLHWDWLV vQ SULYLQĩD LQWHQĩLHL FRPXQH D DVRFLDĩLORU GH D
FRRSHUD
&RQWUDFWXO GH VRFLHWDWH ɁL VWDWXWXO SRW IL vQFKHLDWH VXE IRUPD XQXL vQVFULV
XQLF GHQXPLW DFW FRQVWLWXWLY VDX DFW GH vQILLQĩDUH 'HQXPLUHD DFW • DPEHOH DX FDOLWDWHD GH SURIHVLRQLɁWL GHRDUHFH H[SORDWHD]Č R vQWUHSULQGHUH vQ
FRQVWLWXWLY SRWULYLW /HJLL VRFLHWČĩLORU GHVHPQHD]Č DWkW vQVFULVXO XQLF FkW FRQGLĩLLOH DUW DOLQ GLQ &RGXO &LYLO
ɁL FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH ɁLVDX VWDWXWXO VRFLHWČĩLL • DPEHOH VH GHRVHEHVF GH DVRFLDĩLL ɁL IXQGDĩLL GHRDUHFH PHPEULL DFHVWRUD
XUPČUHVF XQ VFRS LGHDO PRUDO QHSDWULPRQLDO
'HRVHELUL 'HILQLɃLH
 VRFLHWDWHD DUH SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ DUH H[LVWHQĩČ SURSULH GLVWLQFWČ GH
SHUVRQDOLWDWHD DVRFLDĩLORU FDUH R FRPSXQ vQ WLPS FH VRFLHWDWHD VLPSOČ QX
DUH VRFLHWDWHD HVWH XQ FRQWUDFW GHQXPLW FRQWUDFW GH VRFLHWDWH DOH FČUXL SČUĩL


 UHJXOL GLIHULWH DWkW vQ SULYLQĩD FRQVWLWXLULL FkW ɁL D IXQFĩLRQČULL OHJHD GHQXPLĩL DVRFLDĩL VH REOLJČ VČ FRRSHUH]H SHQWUX GHVIČɁXUDUHD XQRU DFWLYLWČĩL
VRFLHWČĩLORU VWDELOHɁWH SHQWUX VRFLHWDWH DQXPLWH IRUPH MXULGLFH FX FX VFRS OXFUDWLY ɁL VČ FRQWULEXLH OD DFHDVWD SULQ DSRUWXUL vQ QXPHUDU vQ EXQXUL
UHJOHPHQWČUL VSHFLILFH SHQWUX ILHFDUH IRUPČ vQ SDUWH vQ FXQRɁWLQĩH VSHFLILFH VDX SUHVWDĩLL FX VFRSXO GH D vPSČUĩL EHQHILFLLOH VDX GH
D VH IRORVL GH HFRQRPLD FH DU SXWHD UH]XOWD GH DVHPHQHD VRFLHWDWHD VH
EXFXUČ GH SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ SULQ vQPDWULFXODUH OD XQ UHJLVWUX SXEOLF

ÍQSOXV IDĩČGHVRFLHWDWHDVLPSOČVRFLHWDWHD
 DUH ɁL DQXPLWH REOLJDĩLL SURIHVLRQDOH FDUH UHYLQ QXPDL FRPHUFLDQĩLORU
REOLJDĩLD GH D VH vQPDWULFXOD vQ UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL GH D ĩLQH UHJLVWUH GH SULQXUPDUHVRFLHWDWHDHVWHFRQWUDFWɁLSHUVRDQČMXULGLFČVXELHFWGHGUHSW


FRQWDELOLWDWH GH D GHVIČɁXUD DFWLYLWČĩL FX VFRS OXFUDWLY vQ OLPLWHOH
FRQFXUHQĩHL OLFLWH HWF
 LQWUČVXELQFLGHQĩD/HJLLQU SULYLQGSURFHGXULOHGHSUHYHQLUHD
LQVROYHQĩHLɁLGHLQVROYHQĩČ

&RQWUDFWXOGHVRFLHWDWH
&RQGLĩLLOHGHYDOLGLWDWH GHYDODELOLWDWH DOHFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWH

$ &RQWUDFWXO GH VRFLHWDWH WUHEXLH VČ vQGHSOLQHDVFČ FRQGLĩLLOH GH IRQG &DSDFLWDWHDSČUĩLORU


JHQHUDOH HVHQĩLDOH GH YDODELOLWDWH DOH RULFČUHL FRQYHQĩLL

SHQWUX vQFKHLHUHD FRQWUDFWXOXL GH VRFLHWDWH SHUVRDQD IL]LFČ WUHEXLH VČ DLEČ


• FDSDFLWDWHDSČUĩLORU DDVRFLDĩLORU FDSDFLWDWHD FHUXWČ GH OHJH SHQWUX vQFKHLHUHD DFWHORU MXULGLFH vQ FRQGLĩLLOH
• FRQVLPĩČPkQWXOSČUĩLORU GUHSWXOXL FRPXQ DGLFČ WUHEXLH VČ DLEČ FDSDFLWDWHD GHSOLQČ GH H[HUFLĩLX
• RELHFWXOWUHEXLHVČILHGHWHUPLQDWɁLOLFLWvQDFRUGFXRUGLQHD
SXEOLFČɁLEXQHOHPRUDYXUL
QXSRWILIRQGDWRULSHUVRDQHOHFDUHSRWULYLWOHJLLVXQWLQFDSDELOH


• FDX]DVDXVFRSXOvQFKHLHULLFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWH

QHUHVSHFWDUHD FRQGLĩLLORU GH IRQG DOH FRQWUDFWXOXL GH VRFLHWDWH DWUDJH GXSČ
VLQH QXOLWDWHD DFHVWXLD


&RQVLPĩČPkQWXOSČUĩLORU
2ELHFWXOFRQWUDFWXOXL
• SČUĩLOH FRQWUDFWXOXL GH VRFLHWDWH VXQW DVRFLDĩL vQ VRFLHWČĩLOH GH SHUVRDQH ɁL
DFĩLRQDUL vQ VRFLHWČĩLOH GH FDSLWDOXUL vQPDWHULDVRFLHWČĩLORUQRĩLXQHDGHRELHFWDOFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWHHVWH


• SHQWUX D SURGXFH HIHFWH MXULGLFH WUHEXLH FD YRLQĩD SČUĩLORU UHSUH]HQWDWČGHDFWLYLWDWHDFXVFRSOXFUDWLY
 VČ ILH GHFODUDWČ
 VČ ILH IČFXWČ FX LQWHQĩLD GH D SURGXFH HIHFWH MXULGLFH vQ OHJLVODĩLD URPkQHDVFČ DFWLYLWDWHD FX VFRS OXFUDWLY HVWH SUHYČ]XWČ OD DUW 


OLW D GLQ 28* QU ɁL DQXPH ÅDFWLYLWDWHD HFRQRPLFČ HVWH R
 VČ QX ILH DOWHUDWČ GH YLFLL
DFWLYLWDWH FX VFRS OXFUDWLY FRQVWkQG vQ SURGXFHUHD DGPLQLVWUDUHD RUL
• DIIHFWLR VRFLHWDWLV vQVWUČLQDUHD GH EXQXUL VDX vQ SUHVWDUHD GH VHUYLFLLµ PDL PXOW SRWULYLW DUW
 ɁL OLW F GLQ /HJHD VRFLHWČĩLORU DVRFLDĩLL WUHEXLH VČ SUHYDGČ vQ FRQWUDFWXO
• SHUVRDQHOH FDUH vQFKHLH FRQWUDFWXO VHPQDWDULL DFHVWXLD ɁL SHUVRDQHOH FDUH DX
GH VRFLHWDWH ÅRELHFWXO GH DFWLYLWDWH DO VRFLHWČĩLL FX SUHFL]DUHD GRPHQLXOXL
URO GHWHUPLQDQW vQ FRQVWLWXLUHD VRFLHWČĩLL DX FDOLWDWHD GH IRQGDWRUL
ɁL D DFWLYLWČĩLL SULQFLSDOHµ
• SČUĩLOH FRQWUDFWXOXL GH VRFLHWDWH DVRFLDĩLL SRW IL SHUVRDQH IL]LFH SHUVRDQH
MXULGLFH URPkQH VDX VWUČLQH FRPHUFLDQĩL VDX QHFRPHUFLDQĩL
• SHQWUX D IL YDODELO FRQVLPĩČPkQWXO WUHEXLH VČ QX ILH DOWHUDW GH XUPČWRDUHOH
YLFLL GH FRQVLPĩČPkQW HURDUH GRO VDX YLROHQĩČ

%(OHPHQWHOHVSHFLILFHFDUHSDUWLFXODUL]HD]ČFRQWUDFWXOGHVRFLHWDWHGH
FHOHODOWHFRQWUDFWH
• DSRUWXULOH SH FDUH WUHEXLH VČ OH DGXFČ DVRFLDĩLL SHQWUX FRQVWLWXLUHD
FDSLWDOXOXL ɁL DQXPH EDQL EXQXUL SUHVWDĩLL VDX FXQRɁWLQĩH VSHFLILFH
&DX]DFRQWUDFWXOXL LQWHQĩLD GH D GHVIČɁXUD R DFWLYLWDWH HFRQRPLFČ FRPXQČ GHQXPLWČ

DIIHFWLR VRFLHWDWLV
 SDUWLFLSDUHDILHFČUXLDVRFLDWODUH]XOWDWHOHDFWLYLWČĩLLVRFLHWČĩLLGHVIČɁXUDWHvQ • UHDOL]DUHD ɁL vPSČUĩLUHD EHQHILFLLORU
FRPXQDGLFČvPSČUĩLUHDEHQHILFLLORU

 WUHEXLHVČH[LVWHVČILHOLFLWČɁLPRUDOČDGLFČVČQXvQFDOFHRUGLQHDSXEOLFČɁL &RQWUDFWXO GH VRFLHWDWH VH vQFKHLH vQ IRUPČ VFULVČ IRUPD VFULVČ HVWH
EXQHOHPRUDYXUL QHFHVDUČ QXPDL SHQWUX GRYDGD FRQWUDFWXOXL GDFČ SULQ OHJH QX VH SUHYHGH
DOWIHO

&RQWUDFWXO SULQ FDUH VH vQILLQĩHD]Č R VRFLHWDWH FX SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ
WUHEXLH vQFKHLDW vQ IRUPČ VFULVČ VXE VDQFĩLXQHD QXOLWČĩLL DEVROXWH $FHVWD


WUHEXLH VČ SUHYDGČ DVRFLDĩLL DSRUWXULOH IRUPD MXULGLFČ RELHFWXO GHQXPLUHD
ɁL VHGLXO VRFLHWČĩLL
$SRUWXODVRFLDĩLORUODIRUPDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDO $SRUWXOvQQXPHUDU

 vQ VHQV MXULGLF DSRUWXO HVWH REOLJDĩLD SH FDUH ɁLR DVXPČ ILHFDUH DVRFLDW GH D DUHFDRELHFWRVXPČGHEDQL
DGXFH vQ VRFLHWDWH XQ DQXPLW EXQ R YDORDUH SDWULPRQLDOČ
 HVWH REOLJDWRULX ODFRQVWLWXLUHDRULFČUHLIRUPHGHVRFLHWDWH
 QXHVWHSXUWČWRUGHGREkQGČ
 vQ VHQV HWLPRORJLF DSRUWXO vQVHDPQČ EXQXO DGXV vQ VRFLHWDWH GH FČWUH DVRFLDW
)LHFDUH DVRFLDW WUHEXLH VČ FRQWULEXLH OD DFHDVWD SULQ DSRUWXUL EČQHɁWL vQ EXQXUL
VDX vQ FXQRɁWLQĩH VSHFLILFH VDX SUHVWDĩLL DSRUWXO HVWH R YDORDUH HFRQRPLFČ
H[SULPDWČ vQ QXPHUDU vQ QDWXUČ ɁL vQ PXQFČ SUHVWDĩLL FXQRɁWLQĩH VSHFLILFH 

$SRUWXOvQQDWXUČ DUHFDRELHFW $SRUWXULOHvQFUHDQĩH


• EXQXULLPRELOH
• EXQXULPRELOHFRUSRUDOH DXUHJLPXOMXULGLFDODSRUWXULORUvQQDWXUČ
• EXQXULPRELOHQHFRUSRUDOH QXVXQWDGPLVH
• OD6$FDUHVHFRQVWLWXLHSULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČ
 HVWH DGPLVODWRDWHIRUPHOHGHVRFLHWDWH • OD6&$FDUHVHFRQVWLWXLHSULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČ
• OD65/
 HVWH YČUVDWSULQWUDQVIHUDUHDGUHSWXULORU FRUHVSXQ]ČWRDUHREOLJDĩLHLGHDGD ɁLSULQ
SUHGDUHDHIHFWLYČFČWUHVRFLHWDWHDEXQXOXL DIODWHvQVWDUHGHXWLOL]DUH FRUHVSXQ]ČWRDUH
REOLJDĩLHLGHDIDFH  VHFRQVLGHUČYČUVDW OLEHUDW QXPDLGXSČFHVRFLHWDWHDDREĩLQXWSODWDVXPHL
GHEDQLFDUHIDFHRELHFWXOFUHDQĩHL DVRFLDWXOvQDIDUČGHGDXQHUČVSXQGHGH
VXPDGDWRUDWČFXGREkQGDOHJDOČGLQ]LXDVFDGHQĩHLFUHDQĩHORU 
 ÅÍQOLSVČGHVWLSXODĩLHFRQWUDUČEXQXULOHFRQVWLWXLWHFDDSRUWvQVRFLHWDWHGHYLQ
SURSULHWDWHDDFHVWHLDGLQPRPHQWXOvQPDWULFXOČULLHLvQUHJLVWUXOFRPHUĩXOXLµ
 VSUHGHRVHELUHvQVČGHGUHSWXOFRPXQSRWULYLWDUWGLQ/6DVRFLDWXOFHGHQW
FDUHDDGXVFDDSRUWFUHDQĩD UČVSXQGHGHVROYDELOLWDWHDGHELWRUXOXL
 WUHEXLHVČILHHYDOXDELO GLQSXQFWGHYHGHUHHFRQRPLF
$VXPDUHDREOLJDĩLHLGHDSRUWVHQXPHɁWHVXEVFULHUH ODFDSLWDOXOVRFLDO


3UHVWDĩLLOHvQPXQFČVDXVHUYLFLL DFHVWDQJDMDPHQWVHQDɁWH
 SULQ VHPQDUHD FRQWUDFWXOXL GH VRFLHWDWH vQ FD]XO VRFLHWDWLORU FDUH VH
 QXSRWFRQVWLWXLDSRUWODIRUPDUHDRULODPDMRUDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDO FRQVWLWXLH SULQ VXEVFULHUH LQWHJUDOČ ɁL VLPXOWDQČ VDX
 VXQWSHUPLVHFXWLWOXGHDSRUWIČUČDSXWHDFRQVWLWXLDSRUWODIRUPDUHDVDX SULQSDUWLFLSDUHDODVXEVFULSĩLDSXEOLFČ
PDMRUDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDOQXPDLDVRFLDĩLORUFXUČVSXQGHUHQHOLPLWDWČ
 WUHEXLH HYDOXDWHɁL SUHFL]DWH vQ DFWXO FRQVWLWXWLY
(IHFWXDUHDDSRUWXOXLSRDUWČGHQXPLUHDGHYČUVDUH DDFHVWXLD


&DSLWDOXO YČUVDW UHSUH]LQWČ WRWDOLWDWHD EXQXULORU LQWUDWH HIHFWLY vQ SDWULPRQLXO
&DUDFWHULVWLFLOHSUHVWDĩLLORUvQPXQFČVXQWXUPČWRDUHOH


VRFLHWČĩLL FRQVHFLQĩČ D VXEVFULHULL HIHFWXDWH GH DVRFLDW OD IRUPDUHD
FDSLWDOXOXL VRFLDO ([HFXWDUHD DFHVWHL VXEVFULHUL SRDUWČ GHQXPLUHD GH
QX VXQW FXSULQVH vQ FDSLWDOXO VRFLDO OHJHD SUHFL]kQG vQ DFHVW VHQV FČ QX SRW YČUVČPkQW FRUHVSXQ]ČWRDUH QRĩLXQLL GH OLEHUDUH
FRQVWLWXL DSRUW OD IRUPDUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO QX FRQVWLWXLH XQ HOHPHQW DO
JDMXOXL JHQHUDO DO FUHGLWRULORU VRFLHWČĩLL 
&DSLWDO SDWULPRQLXO VRFLHWČĩLL
GDX GUHSWXO DVRFLDWXOXL VČ SDUWLFLSH OD vPSČUĩLUHD EHQHILFLLORU ɁL D DFWLYXOXL
VRFLDO ɁL vO REOLJČ VČ SDUWLFLSH OD SLHUGHUL

5HDOL]DUHDɁLvPSČUĩLUHDSURILWXOXL

ÍPSČUĩLUHDSURILWXOXL
QRWLXQHD GHGLYLGHQG
!

 DVRFLDĩLLVXQWOLEHULVČGHFLGČvQSULYLQĩDvPSČUĩLULLSURILWXOXL
3HQWUXDSXWHDILUHSDUWL]DWSURILWXOWUHEXLHVČvQGHSOLQHDVFČXUPČWRDUHOH
FRQGLĩLL
 GDFČ DVRFLDĩLL QX SUHFL]HD]Č vQ DFWXO FRQVWLWXWLY PRGXO GH vPSČUĩLUH D SURILWXOXL
• VČ ILH UHDO DGLFČ VČ VH IL vQUHJLVWUDW XQ H[FHGHQW IDĩČ GH FDSLWDOXO VRFLDO
ɁL GH VXSRUWDUH D SLHUGHULORU GLYLGHQGHOH VH GLVWULEXLH DVRFLDĩLORU SURSRUĩLRQDO
SHQWUX FČ VH YRU GLVWULEXL GLYLGHQGH GRDU GLQ SURILWXUL GHWHUPLQDWH SRWULYLW
FX FRWD GH SDUWLFLSDUH OD FDSLWDOXO VRFLDO YČUVDW vQ SULYLQĩD SUHVWDĩLLORU vQ
OHJLL
PXQFČ vQ OLSVD XQHL HYDOXČUL D DFHVWXLD DVRFLDWXO YD DYHD GUHSWXO OD R FRWČ
• VČ ILH XWLO DGLFČ VČ UHSUH]LQWH SURILWXO UČPDV GXSČ vQWUHJLUHD FDSLWDOXOXL GLQ SURILW ɁL SLHUGHUL HJDOČ FX FHD D DVRFLDWXOXL FDUH DGXV vQ VRFLHWDWH FRWD FHD
VRFLDO DWXQFL FkQG DFWLYXO SDWULPRQLXOXL VD PLFɁRUDW vQ FXUVXO H[HUFLĩLXOXL PDL PLFČ GH FDSLWDO
ILQDQFLDU

 vQ DFWXO FRQVWLWXWLY VXQW LQWHU]LVH FODX]HOH OHRQLQH DFHOH vQĩHOHJHUL FDUH


'LYLGHQGHOH SOČWLWH FRQWUDU GLVSR]LĩLLORU SUHYČ]XWH GH /HJHD VRFLHWČĩLORU VWLSXOHD]Č vQ IDYRDUHD XQXL DVRFLDW WRWDOLWDWHD FkɁWLJXULORU VDX SULQ FDUH VD
FRQGLĩLLORU SUHYČ]XWH DQWHULRU VH UHVWLWXLH GDFČ VRFLHWDWHD GRYHGHɁWH FČ FRQYHQLW FD XQXO VDX PDL PXOĩL DVRFLDĩL VČ ILH VFXWLĩL GH D SDUWLFLSD OD SLHUGHUL
DVRFLDĩLL DX FXQRVFXW QHUHJXODULWDWHD GLVWULEXLULL VDX vQ vPSUHMXUČULOH H[LVWHQWH
WUHEXLDX VČ R FXQRDVFČ
&RQGLĩLLOHGHIRUPČDOHFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWH

$)RUPDDFWXOXLFRQVWLWXWLY

3ODWDGLYLGHQGHORU
 IRUPČVFULVČVXEVHPQČWXUČSULYDWH
 IRUPČDXWHQWLFČ REOLJDWRULHGDFČ
 vQ WHUPHQXO VWDELOLW GH DGXQDUHD JHQHUDOČ D DVRFLDĩLORU VDX GXSČ FD] SULQ
OHJLOH VSHFLDOH GDU QX PDL WkU]LX GH OXQL GH OD GDWD DSUREČULL VLWXDĩLLORU SULQWUHEXQXULOHVXEVFULVHFDDSRUWODFDSLWDOXOVRFLDOVHDIOČXQLPRELO

"
ILQDQFLDUH DQXDOH DIHUHQWH H[HUFLĩLXOXL ILQDQFLDU vQFKHLDW VHFRQVWLWXLHRVRFLHWDWH LQQXPH FROHFWLY VDXVRFLHWDWH LQFRPDQGLWD

"
VLPSOD

 GUHSWXO OD DFĩLXQHD GH UHVWLWXLUH D GLYLGHQGHORU SOČWLWH FRQWUDU OHJLL VH VHFRQVWLWXLHRVRFLHWDWH SH DFWLXQL SULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČ

"
SUHVFULH vQ WHUPHQ GH DQL GH OD GDWD GLVWULEXLULL ORU SULQ GHSXQHUHD OD RILFLXO UHJLVWUXOXL FRPHUĩXOXL VDX GXSČ FD] SULQ
DXWHQWLILFDUH DFWXO FRQVWLWXWLY GREkQGHɁWH GDWČ FHUWČ
 VHPQDWDULL DFWXOXL FRQVWLWXWLY ɁL SHUVRDQHOH FDUH DX URO GHWHUPLQDQW vQ
FRQVWLWXLUHD VRFLHWČĩLL VXQW FRQVLGHUDĩL IRQGDWRUL

6WDWXWXOVRFLHWČĩLL

%&XSULQVXOFRQWUDFWXOXLGHVRFLHWDWH
o VWDWXWXO VRFLHWČĩLL HVWH XQ DFW GH QDWXUČ FRQVHQVXDOČ FX H[FHSĩLD VWDWXWXOXL
FDUH VWČ OD ED]D 65/ FX DVRFLDW XQLFO
 FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH FXSULQGH FODX]H FRPXQH WXWXURU VRFLHWČĩLORU GDU ɁL
FODX]H VSHFLILFH SRWULYLW IRUPHL MXULGLFH UHVSHFWLYH
o VWDWXWXO ɁL FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH SRW IL vQFKHLDWH VHSDUDW VDX SRW vPEUČFD
IRUPD vQVFULVXOXL XQLF ɁL vPSUHXQČ ɁL VHSDUDW VH QXPHVF DFWH FRQVWLWXWLYH
 FODX]HOH FRPXQH SULYHVF LGHQWLILFDUHD SČUĩLORU LQGLYLGXDOL]DUHD YLLWRDUHL
$PEHOH VWDX OD ED]D 6$ VRFLHWDWHD LQ FRPDQGLWD SH DFWLXQL ɁL 65/
VRFLHWČĩL FDUDFWHULVWLFLOH VRFLHWČĩLL JHVWLXQHD DFHVWHLD GUHSWXULOH ɁL REOLJDĩLLOH
DVRFLDĩLORU GL]ROYDUHD ɁL OLFKLGDUHD VRFLHWČĩLL HWF
o vQSULYLQĩDFRQGLĩLLORUGHIRUPČVWDWXWXOVHvQFKHLHVXEVHPQČWXUČSULYDWČVDX
vQIRUPČDXWHQWLFČ
(IHFWHOHvQFČOFČULLFHULQĩHORUOHJDOHGH
)RUPDOLWČĩLOHQHFHVDUHFRQVWLWXLULL FRQVWLWXLUHDVRFLHWČĩLORU
VRFLHWČĩLORU
 QXOLWDWHD SRDWHILGHFODUDWČGHFČWUHWULEXQDOQXPDLGDFČ
• OLSVHɁWHDFWXOFRQVWLWXWLYVDXQXDIRVWvQFKHLDWvQIRUPČDXWHQWLFČ
• WRĩLIRQGDWRULLDXIRVWSRWULYLWOHJLLLQFDSDELOLODGDWDFRQVWLWXLULLVRFLHWČĩLL
• RELHFWXOGHDFWLYLWDWHDOVRFLHWČĩLLHVWHLOLFLWVDXFRQWUDURUGLQLLSXEOLFH
)RUPDOLWČĩLOHQHFHVDUHFRQVWLWXLULLVRFLHWČĩLORUVXQW • OLSVHɁWHvQFKHLHUHDMXGHFČWRUXOXLGHOHJDWGHvQPDWULFXODUHDVRFLHWČĩLL
• OLSVHɁWHDXWRUL]DĩLDOHJDOČDGPLQLVWUDWLYČGHFRQVWLWXLUHDVRFLHWČĩLL

vQWRFPLUHDDFWXOXLVDXDFWHORUFRQVWLWXWLYHvQIRUPDFHUXWČGHOHJH • DFWXOFRQVWLWXWLYQXSUHYHGHGHQXPLUHDVHGLXOVRFLHWČĩLLRELHFWXOVČXGH
DFWLYLWDWHDSRUWXULOHDVRFLDĩLORUɁLFDSLWDOXOVRFLDOVXEVFULV
vQUHJLVWUDUHDɁLDXWRUL]DUHDIXQFĩLRQČULLVRFLHWČĩLL • VDXvQFČOFDWGLVSR]LĩLLOHOHJDOHSULYLQGFDSLWDOXOVRFLDOPLQLPVXEVFULVɁL
YČUVDW
• QXVDUHVSHFWDWQXPČUXOPLQLPGHDVRFLDĩLSUHYČ]XWGHOHJH
 VRFLHWDWHD QX PDL SRDWH IL GHFODUDWČ QXOČ vQ FD]XO vQ FDUH FDX]D GH QXOLWDWH
LQYRFDWČ vQ FHUHUHD GH DQXODUH D IRVW vQOČWXUDWČ vQDLQWH GH D VH SXQH FRQFOX]LL vQ
IRQG OD WULEXQDO
 QXOLWDWHD QXDUHHIHFWUHWURDFWLY

Precizări prealabile
 VRFLHWČĩLOHSHDFĩLXQLɁLVRFLHWČĩLOHvQFRPDQGLWČSHDFĩLXQLDXODED]ČFRQWUDFWXOGH
VRFLHWDWHɁLVWDWXWXO

9&RQVWLWXLUHDVRFLHWČĩLORUSHDFĩLXQLɁLDVRFLHWČĩLORU
vQFRPDQGLWČSHDFĩLXQL FRQWUDFWXOGHVRFLHWDWHɁLVWDWXWXOSRWILvQFKHLDWHVHSDUDWVDXVXEIRUPDXQXLvQVFULV
XQLFGHQXPLWDFWFRQVWLWXWLY

 6$ UHVSHFWLY VRFLHWDWHD LQ FRPDQGLWD H DFWLXQL VH FRQVWLWXLH SULQ GRXČ PRGDOLWČĩL


3UHFL]ČULSUHDODELOH
• SULQVXEVFULHUHLQWHJUDOČɁLVLPXOWDQČ DFDSLWDOXOXLVRFLDOGHFČWUHVHPQDWDULL
 &RQVWLWXLUHDSULQVXEVFULHUHLQWHJUDOČVDXVLPXOWDQČDFDSLWDOXOXLVRFLDO DFWXOXLFRQVWLWXWLY
 &RQVWLWXLUHDSULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČ • SULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČ
 &RQGLĩLLOHGHFRQVWLWXLUHDVXFXUVDOHORUɁLILOLDOHORUVRFLHWČĩLORU

 vQ FD]XO FRQVWLWXLULL SULQ VXEVFULSĩLH SXEOLFČ DFWXO FRQVWLWXWLY DO 6$ WUHEXLH VČ vPEUDFH


IRUPD DXWHQWLFČ
Constituirea prin subscriere integrală Constituirea prin subscrip‫܊‬ie publică
sau simultană a capitalului social
&RQGLĩLLOHUHIHULWRDUHODFRQVWLWXLUHD6$SULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČVXQW
&RQGLĩLL
 H[LVWHQĩDDPLQLPDFĩLRQDUL
 QXPČUXODFĩLRQDULORUQXSRDWHILPDLPLFGH
 vQWUHJXOFDSLWDOVRFLDODIRVWVXEVFULV
 FDSLWDOXOVRFLDOYČUVDWODFRQVWLWXLUHQXYDSXWHDILPDLPLFGHGLQFHOVXEVFULVLDU
 ILHFDUH DFFHSWDQW VXEVFULLWRU D YČUVDW vQ QXPHUDU MXPČWDWH GLQ YDORDUHD DFĩLXQLORU
GLIHUHQĩDYDILYČUVDWČ
VXEVFULVH OD &(& 6$ RUL OD R EDQFČ VDX OD XQD GLQWUH XQLWČĩLOH DFHVWRUD UHVWXO GH FDSLWDO
• SHQWUXDFĩLXQLOHHPLVHSHQWUXXQDSRUWvQQXPHUDUvQWHUPHQGHOXQLGH VXEVFULV YD WUHEXL YČUVDW vQ WHUPHQ GH OXQL GH OD vQPDWULFXODUH
ODGDWDvQPDWULFXOČULLVRFLHWČĩLL DFĩLXQLOHFHUHSUH]LQWČDSRUWXULvQQDWXUČYRUWUHEXLDFRSHULWHLQWHJUDO
• SHQWUXDFĩLXQLOHHPLVHSHQWUXXQDSRUWvQQDWXUČvQWHUPHQGHFHOPXOWDQL
GHODGDWDvQPDWULFXOČULL

3URVSHFWXOGHHPLVLXQH

#
 FDSLWDOXO VRFLDO DO 6$ ɁL DO VRFLHWDWLL LQ FRPDQGLWD SH DFWLXQL QX SRDWH IL PDL PLF GH
 OHL HFKLYDOHQWXO vQ OHL D VXPHL GH HXUR 
5ROXODGXQČULLFRQVWLWXWLYHɁLDOIRQGDWRULORU

#
 GXSČ VXEVFULHUHD LQWHJUDOČ D FDSLWDOXOXL ɁL HIHFWXDUHD YČUVČPkQWXOXL GH GLQ FDSLWDOXO
VRFLDO VXEVFULV DVRFLDĩLL YRU SXWHD WUHFH OD FRQVWLWXLUHD 6$

Condi‫܊‬iile de constituire a sucursalelor ‫܈‬i


filialelor societă‫܊‬ilor
)LOLDOD
6XFXUVDOD
 RVRFLHWDWHvQ]HVWUDWČFXSHUVRQDOLWDWHMXULGLFČ
 GH]PHPEUČPkQW IČUČ SHUVRQDOLWDWH MXULGLFČ D VRFLHWČĩLL HD GLVSXQH GH R DQXPLWČ
DXWRQRPLH vQVČ vQ OLPLWHOH VWDELOLWH GH VRFLHWDWH
 FDSLWDOXO HL LQFOXGH vQ PRG QHFHVDU DSRUWXO VXEVFULV ɁL YČUVDW GH XQD VDX PDL PXOWH VRFLHWČĩL
FDUH R WXWHOHD]Č SH FHD GLQWkL
 VH vQUHJLVWUHD]Č vQDLQWH GH DɁL vQFHSH DFWLYLWDWHD vQ UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL GLQ MXGHĩXO vQ
FDUH YD IXQFĩLRQD
 DUH SDWULPRQLX SURSULX GLVWLQFW GH FHO DO VRFLHWČĩLL vQFKHLQG FRQWUDFWH FX WHUĩLL vQ QXPHOH ɁL SH
FRQWXO VČX
 GDFČ HVWH GHVFKLVČ vQWUR ORFDOLWDWH GLQ DFHODɁL MXGHĩ VDX vQ DFHHDɁL ORFDOLWDWH FX
VRFLHWDWHD IRQGDWRDUH HD VH YD vQUHJLVWUD vQ DFHODɁL UHJLVWUX DO FRPHUĩXOXL vQVČ GLVWLQFW FD
vQUHJLVWUDUH VHSDUDWH VHvQILLQĩHD]ČvQXQDGLQWUHIRUPHOHMXULGLFHSUHYČ]XWHGH/HJHD 6RFLHWDWLORU
!

 UHSUH]HQWDQWXO VXFXUVDOHL WUHEXLH VČ GHSXQČ VHPQČWXUD VD OD UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL vQ FRQGLĩLLOH FRQGLĩLLOHGHFRQVWLWXLUHɁLUHJLPXOMXULGLF VXQWDFHOHDɁLFDSHQWUXIRUPHOHMXULGLFHGHVRFLHWDWH
SUHYČ]XWH GH OHJH SHQWUX UHSUH]HQWDQĩLL VRFLHWČĩLL FDUHOHvQILLQĩHD]Č
3UHFL]ČULSUHDODELOH

9,)RUPHOHMXULGLFHDOHVRFLHWČĩLORU 6RFLHWDWHDDUHGRXČODWXUL

 3UHFL]ČULSUHDODELOH
 FRQWUDFWXDOČ
 &ODVLILFDUHDVRFLHWČĩLORU
6RFLHWČĩLOHGHSHUVRDQH
 LQVWLWXĩLRQDOČVRFLHWDWHDHVWHSHUVRDQČMXULGLFČVXELHFWGHGUHSW
6RFLHWČĩLOHGHFDSLWDOXUL
 6RFLHWDWHDFXUČVSXQGHUHOLPLWDWČ

&ODVLILFDUHDVRFLHWČĩLORU
6RFLHWČĩLOHSRWIL
6RFLHWČĩLOHGHSHUVRDQH
 VRFLHWČĩLFXFDSLWDOLQWHJUDOGHVWDW
 VRFLHWČĩLFXFDSLWDOPL[W GHVWDWɁLSULYDW 6RFLHWDWHDvQQXPHFROHFWLY
 VRFLHWČĩLFXFDSLWDOLQWHJUDOSULYDW
 FRQWUDFWXOGHVRFLHWDWH DUH FDUDFWHULQWXLWXSHUVRQDH
6RFLHWČĩLOHFXSHUVRQDOLWDWHMXULGLFČVHFRQVWLWXLHvQXQDGLQWUHXUPČWRDUHOHIRUPH
 ILUPDVRFLHWČĩLORUGHSHUVRDQHFXSULQGHQXPHOHDFHOSXĩLQXQXLDGLQWUHDVRFLDĩL
• VRFLHWDWHvQQXPHFROHFWLY
 OHJHDVRFLHWČĩLORUSUHYHGHXQQXPČUPLFGHDVRFLDĩLPLQLPɁLPD[LP
• VRFLHWDWHvQFRPDQGLWČVLPSOČ
• VRFLHWDWHSHDFĩLXQL OHJLXLWRUXOQXSUHYHGHXQPLQLPGHFDSLWDOVRFLDO
• VRFLHWDWHvQFRPDQGLWČSHDFĩLXQL DVRFLDĩLLSRWDGXFHRULFHWLSGHDSRUW
• VRFLHWDWHFXUČVSXQGHUHOLPLWDWČ FDSLWDOXOVRFLDOHVWHGLYL]DWvQSČUĩLGHLQWHUHVFDUHQXVXQWvQSULQFLSLXWUDQVPLVLELOH ɁL
QLFL QHJRFLDELOH
vQIXQFĩLHGHvQWLQGHUHDREOLJDĩLLORUSHFDUHDVRFLDĩLLɁLOHDVXPČSHQWUXGDWRULLOHFRQWUDFWDWHGH DVRFLDĩLLUČVSXQGQHOLPLWDWɁLVROLGDUSHQWUXREOLJDĩLLOHVRFLDOH
$

VRFLHWDWH
vQIXQFĩLHGHVWUXFWXUDFDSLWDOXOXL
 OHJHDQXLQVWLWXĩLRQDOL]HD]ČRDGXQDUHJHQHUDOČSURSULX]LVČ
$

vQIXQFĩLHGHRELHFWXOGHDFWLYLWDWH FRQWUROXOGHJHVWLXQHVHUHDOL]HD]ČGHFČWUHDVRFLDĩLLFDUHQXDXFDOLWDWHDGHDGPLQLVWUDWRU
$

vQIXQFĩLHGHSRVLELOLWDWHDHPLWHULLXQRUWLWOXULGHYDORDUH GL]ROYDUHDVHIDFHDWkWSHQWUXFDX]HJHQHUDOHFRPXQHWXWXURUVRFLHWČĩLORUFkWɁLSHQWUX
$

vQIXQFĩLHGHSUHSRQGHUHQĩDHOHPHQWXOXLSHUVRQDO² VXELHFWLY VDXDFHOXLSDWULPRQLDO² RELHFWLY FDX]HVSHFLILFH


$
6RFLHWČĩLOHGHFDSLWDOXUL
6RFLHWDWHDvQFRPDQGLWČVLPSOČ
6RFLHWDWHDSHDFĩLXQL
 GHRVHELUHDIDĩČGHVRFLHWDWHD LQQXPH FROHFWLY FRQVWČvQSUH]HQĩDDGRXČFDWHJRULLGHDVRFLDĩL
• DVRFLDĩLLFRPDQGLWDĩLFDUHUČVSXQGQHOLPLWDWɁLVROLGDUSHQWUXSDVLYXOVRFLDO WHPHLXOMXULGLFDO6$HVWHFRQWUDFWXOGHVRFLHWDWHɁLVWDWXWXO

• DVRFLDĩLLFRPDQGLWDULFDUHUČVSXQGSkQČODFRQFXUHQĩDFDSLWDOXOXLVRFLDOVXEVFULV VHFRQVWLWXLH SULQVXEVFULHUHLQWHJUDOČɁLVLPXOWDQČɁLSULQVXEVFULSĩLH


 ILUPDVHFRPSXQHGLQWURGHQXPLUHSURSULHGHQDWXUČDRGHRVHELGHILUPDDOWRUVRFLHWČĩL

 ILUPDVRFLHWČĩLLVHFRPSXQHGLQQXPHOHDFHOSXĩLQXQXLDGLQWUHDVRFLDĩLLFRPDQGLWDĩL XQPLQLPGHFDSLWDOODFRQVWLWXLUHGHOHLHFKLYDOHQWXODHXUR
 DSRUWXULvQQXPHUDUVDXvQQDWXUČ
 FDSLWDOXO VRFLDOHVWHUHSUH]HQWDWSULQDFĩLXQLHPLVHGHVRFLHWDWH
 QXPDLDVRFLDWXOVDXDVRFLDĩLLFRPDQGLWDĩLSRWDYHDFDOLWDWHDGHDGPLQLVWUDWRUL
 HVWHRVRFLHWDWHHPLWHQWČ
 UČVSXQGHUHDDFĩLRQDULORUHVWHOLPLWDWČSkQČODFRQFXUHQĩDFDSLWDOXOXLVRFLDOVXEVFULV
 DUHFHOSXĩLQDVRFLDĩLGLQWUHFDUHXQXOFRPDQGLWDWɁLDOWXOFRPDQGLWDU $*$SRDWHILRUGLQDUČɁLH[WUDRUGLQDUČ
 SRDWHDGRSWDXQXOGLQWUHFHOHGRXČVLVWHPHGHDGPLQLVWUDĩLHVLVWHPXOXQLWDUVDXGXDOLVW
 VH GL]ROYČ SHQWUX DFHOHDɁL FDX]H VSHFLILFH FD ɁL VRFLHWDWHD LQ QXPH FROHFWLY IDOLPHQW FRQWUROXOJHVWLXQLLDGPLQLVWUDWRULORUVHIDFHGHFČWUHWUHLFHQ]RULɁLXQVXSOHDQWGDFČSULQDFWXO
LQFDSDFLWDWH UHWUDJHUH H[FOXGHUH VDX GHFHVXO XQXLD GLQWUH DVRFLDĩL GDFČ DFHOH FDX]H vO SULYHVF FRQVWLWXWLYQXVHSUHYHGHXQQXPČUPDLPDUH VLVWHPXOGXDOLVWGHDGPLQLVWUDUHVXQWVXSXVHDXGLWXOXL
SH VLQJXUXO DVRFLDW FRPDQGLWDW VDX FRPDQGLWDU ILQDQFLDU 
 SHOkQJČFDX]HOHJHQHUDOHFRPXQHGHGL]ROYDUHDOHVRFLHWČĩLORU6$VHGL]ROYČɁLGLQFDX]HVSHFLILFH

6RFLHWDWHDFXUČVSXQGHUHOLPLWDWČ
6RFLHWDWHDvQFRPDQGLWČSHDFĩLXQL vPELQČvQHJDOČPČVXUČHOHPHQWXOSHUVRQDOFXFHOSDWULPRQLDO

 HVWH UHJOHPHQWDWČ GH GLVSR]LĩLLOH UHIHULWRDUH OD 6$ FX H[FHSĩLD FHORU UHIHULWRDUH OD $VHPČQČULFXVRFLHWČĩLOHGHSHUVRDQH


VLVWHPXO GXDOLVW GH DGPLQLVWUDUH

 FRQWUDFWXOGHVRFLHWDWHDUHFDUDFWHULQWXLWXSHUVRQDH
 DVRFLDĩLL FRPDQGLWDĩL UČVSXQG QHOLPLWDW ɁL VROLGDU SHQWUX REOLJDĩLLOH VRFLDOH ɁL QXPDL HL
SRW IL DGPLQLVWUDWRUL DL VRFLHWČĩLL QXPČUXOGHDVRFLDĩLHVWHGHPLQLPɁLGHPD[LP
 FDSLWDOXOVRFLDOHVWHvPSČUĩLWvQSČUĩLVRFLDOHFDUHQXVXQWUHSUH]HQWDWHSULQWLWOXULGH
YDORDUHQHJRFLDELOH
 DVRFLDĩLLORU FRPDQGLWDĩL OL VH DSOLFČ GLVSR]LĩLLOH UHIHULWRDUH OD DVRFLDĩLL GLQ VRFLHWDWHD LQ
QXPH FROHFWLY LDU FRPDQGLWDULORU GLVSR]LĩLLOH FX SULYLUH OD FRPDQGLWDULL GLQ VRFLHWDWHD LQ FDSLWDOXOVRFLDOVXEVFULVVHYDUVČLQWHJUDOODFRQVWLWXLUH
FRPDQGLWD VLPSOD VHGL]ROYČSHQWUXFDX]HJHQHUDOHFRPXQHWXWXURUVRFLHWČĩLORUGDUɁLSHQWUXFDX]HVSHFLILFH
VRFLHWČĩLORUGHSHUVRDQH
6RFLHWDWHD FX UČVSXQGHUH OLPLWDWČ FX XQLF DVRFLDW

 VRFLHWDWH XQLSHUVRQDOČ
$VHPČQČULFXVRFLHWČĩLOHGHFDSLWDOXUL
 WHPHLXO MXULGLF vO FRQVWLWXLH QXPDL VWDWXWXO
 R SHUVRDQČ IL]LFČ VDX R SHUVRDQČ MXULGLFČ QX SRDWH IL DVRFLDW XQLF GHFkW vQWUR VLQJXUČ
 WHPHLXO MXULGLF DO VRFLHWČĩLL FX UČVSXQGHUH OLPLWDWČ HVWH FRQWUDFWXO GH VRFLHWDWH VRFLHWDWH FX UČVSXQGHUH OLPLWDWČ
ɁL VWDWXWXO
 GH DVHPHQHD R VRFLHWDWH FX UČVSXQGHUH OLPLWDWČ QX SRDWH IL DVRFLDW XQLF vQWUR DOWČ
 ILUPD VH FRPSXQH GLQWUR GHQXPLUH SURSULH OD FDUH VH SRDWH DGČXJD QXPHOH VRFLHWDWH FX UČVSXQGHUH OLPLWDWČ DOFČWXLWČ GLQWUR VLQJXUČ SHUVRDQČ
XQXLD VDX DO PDL PXOWRU DVRFLDĩL DFHDVWČ PHQĩLXQH QHILLQG REOLJDWRULH
 FDSLWDO VRFLDO PLQLP OD FRQVWLWXLUH
$VRFLDWXO XQLF vQ 65/
 DSRUWXULOH OD FDSLWDOXO VRFLDO SRW IL vQ QXPHUDU ɁL vQ QDWXUČ
 KRWČUkULOH DVRFLDĩLORU VH LDX vQ DGXQDUHD JHQHUDO
• DUH GUHSWXULOH ɁL REOLJDĩLLOH FH UHYLQ DGXQČULL JHQHUDOH D DVRFLDĩLORU
 GLVSR]LĩLLOH SHQWUX FHQ]RULL 6$ VH DSOLFČ ɁL FHQ]RULORU 65/ GDFČ vQVČ QXPČUXO
DVRFLDĩLORU WUHFH GH QXPLUHD FHQ]RULORU HVWH REOLJDWRULH • GDFČ HVWH DGPLQLVWUDWRU DUH REOLJDĩLLOH SUHYČ]XWH GH OHJH SHQWUX DFHDVWČ FDOLWDWH
• GDFČ DVRFLDWXO XQLF DGXFH OD FRQVWLWXLUHD FDSLWDOXOXL DSRUWXUL vQ QDWXUČ YDORDUHD ORU YD
WUHEXL VWDELOLWČ SH ED]D XQHL H[SHUWL]H GH VSHFLDOLWDWH

3UHFL]ČULSUHDODELOH

9,,)XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORU5HJXOLFRPXQH VRFLHWČĩLOHFXVHGLXOvQ5RPkQLDVXQWSHUVRDQHMXULGLFH


3UHFL]ČULSUHDODELOH VRFLHWČĩLOH vQWUXQHVF FHOH WUHL HOHPHQWH FRQVWLWXWLYH DOH SHUVRQDOLWČĩLL


MXULGLFH SDWULPRQLX RUJDQL]DUH ɁL VFRS
 5HJXOLFRPXQHSULYLQGIXQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORU
5HJXOLFRPXQHSULYLQGIXQFĩLRQDUHD
VRFLHWČĩLORU

'LVSR]LĩLLOHFRPXQHFXSULQGSUHYHGHULUHIHULWRDUHOD 9,,,)XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORU5HJXOLVSHFLILFH

 UHJLPXOMXULGLFDOEXQXULORUDGXVHFDDSRUWvQVRFLHWDWH
)XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORUvQQXPHFROHFWLY
 GUHSWXODVRFLDĩLORUODGLYLGHQGH
 )XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORUvQFRPDQGLWČVLPSOČ
 DGPLQLVWUDWRULLVRFLHWČĩLL
 )XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORUSHDFĩLXQL
 REOLJDĩLLOHVRFLHWČĩLLFXSULYLUHODDQXPLWHDFWHHPLVHGHDFHDVWD
 )XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORUvQFRPDQGLWČSHDFĩLXQL
 )XQFĩLRQDUHDVRFLHWČĩLORUFXUČVSXQGHUHOLPLWDWČ

Func‫܊‬ionarea societă‫܊‬ilor în nume


colectiv
'UHSWXUL DOHDVRFLDĩLORUVRFLHWDWLL LQQXPH FROHFWLY

 DXSXWHUHGHGHFL]LHvQFHHDFHSULYHɁWHYLDĩD VRFLHWDWLL
 RELHFWXO DSRUWXOXL QX FXQRDɁWH QLFLR UHVWULFĩLH
 DXGUHSWXOVČIRORVHDVFČIRQGXULOHVRFLHWČĩLLQXPDLvQOLPLWDIL[DWČSHQWUXFKHOWXLHOLOH
 GUHSWXO GH D UHSUH]HQWD VRFLHWDWHD DSDUĩLQH ILHFČUXL DGPLQLVWUDWRU vQ DIDUČ GH R VWLSXODĩLH IČFXWHVDXSHQWUXFHOHFHXUPHD]ČVČOHIDFČvQLQWHUHVXOVRFLHWČĩLL
FRQWUDUČ vQ DFWXO FRQVWLWXWLY
 DXGUHSWXOODEHQHILFLL
 DGPLQLVWUDWRULL SRW OXFUD vPSUHXQČ VDX VHSDUDWH
 SRWKRWČUvvQFD]GHGL]ROYDUHDVRFLHWČĩLLRGDWČFXDFHDVWČRSHUDĩLXQHɁLPRGXOGH
 RUJDQXO VXSUHP GH FRQGXFHUH DO VRFLHWČĩLL HVWH DGXQDUHD JHQHUDO OLFKLGDUHDVRFLHWČĩLL
 DVRFLDĩLL VH EXFXUČ GH DQXPLWH GUHSWXUL VL DX DQXPLWH REOLJDĩLL QXPHVFOLFKLGDWRULLGDFČSULQDFWXOFRQVWLWXWLYQXVHSUHYHGHDOWIHO
 FHVLXQHD DSRUWXOXL GH FDSLWDO VRFLDO HVWH SRVLELOČ QXPDL GDFČ D IRVW SHUPLVČ SULQ DFWXO DXGUHSWXOVČOLVHUHVWLWXLHGLQDFWLYXOUČPDVYDORDUHDDSRUWXULORUHIHFWXDWHOD
FRQVWLWXWLY FRQVWLWXLUHDVRFLHWČĩLL
 FRQWUROXO JHVWLXQLL VRFLHWČĩLL HVWH UHDOL]DW GH DVRFLDĩLL FDUH QX DX FDOLWDWHD GH DGPLQLVWUDWRUL DX GUHSWXOVČHIHFWXH]HFRQWUROXOJHVWLXQLLVRFLHWČĩLL
Func‫܊‬ionarea societă‫܊‬ilor în comandită
simplă
2EOLJDĩLL DOHDVRFLDĩLORUvQVRFLHWDWHD vQ QXPH FROHFWLY

 SRDWH IL UHSUH]HQWDWČ QXPDL GH DVRFLDĩLL FRPDQGLWDĩL


 DVRFLDWXO FRPDQGLWDW VDX FRPDQGLWDU FDUH vQWUR RSHUDĩLXQH GHWHUPLQDWČ DUH SH FRQW SURSULX
 VČDGXFČvQVRFLHWDWHEXQXULOHFHIRUPHD]ČRELHFWXODSRUWXOXLORU VDX SH FRQWXO DOWXLD LQWHUHVH FRQWUDUH DFHORUD DOH VRFLHWČĩLL QX SRDWH OXD SDUWH OD QLFLR
 VČQXIDFČFRQFXUHQĩČVRFLHWČĩLL² REOLJDĩLDGHQRQFRQFXUHQĩČ GHOLEHUDUH VDX GHFL]LH SULYLQG DFHVWH RSHUDĩLXQL

 VČQXIRORVHDVFČSDWULPRQLXOVRFLHWČĩLLvQLQWHUHVSHUVRQDO GDFČ DSRUWXO OD FDSLWDOXO VRFLDO DSDUĩLQH PDL PXOWRU SHUVRDQH DFHVWHD VXQW REOLJDWH VROLGDU
IDĩČ GH VRFLHWDWH ILLQG REOLJDWH VČ GHVHPQH]H XQ UHSUH]HQWDQW FRPXQ SHQWUX H[HUFLWDUHD
 VČvɁLDVXPHUČVSXQGHUHDSHQWUXREOLJDĩLLOHVRFLHWČĩLL GUHSWXULORU FH GHFXUJ GLQ DFHVW DSRUW
 DVRFLDWXO FDUH D GHSXV FD DSRUW XQD VDX PDL PXOWH FUHDQĩH QX HVWH OLEHUDW FkW WLPS VRFLHWDWHD
QX D REĩLQXW SODWD VXPHL SHQWUX FDUH DX IRVW GHSXVH
 JHVWLXQHD VRFLHWČĩLL SRDWH IL FRQWURODWČ GH RULFDUH DVRFLDW FRPDQGLWDW FDUH QX DUH FDOLWDWHD GH
DGPLQLVWUDWRU VDX GH RULFDUH DVRFLDW FRPDQGLWDU FDUH DUH SRVLELOLWDWHD GH D FHUFHWD UHJLVWUHOH
FRPHUFLDOH ɁL GRFXPHQWHOH MXVWLILFDWLYH

$VRFLDWXO FRPDQGLWDW
Func‫܊‬ionarea societă‫܊‬ilor pe ac‫܊‬iuni
 SRDWH IRORVL FDSLWDOXO EXQXULOH VDX FUHGLWXO VRFLHWČĩLL vQ IRORVXO VČX VDX vQ DFHOD DO XQHL DOWH
SHUVRDQH QXPDL FX FRQVLPĩČPkQWXO VFULV DO FHORUODOĩL FRPDQGLWDĩL
 SRDWH IRORVL IRQGXULOH VRFLHWČĩLL GDU QX PDL PXOW GHFkW L VD IL[DW SHQWUX FKHOWXLHOLOH IČFXWH VDX
SHQWUX FHOH FH XUPHD]Č VČ OH IDFČ vQ LQWHUHVXO VRFLHWČĩLL ÍQ FD] FRQWUDU HVWH UČVSXQ]ČWRU SHQWUX
VXPHOH OXDWH ɁL SHQWUX GDXQH
 FRPDQGLWDĩLL VXQW REOLJDĩL QHOLPLWDW ɁL VROLGDU SHQWUX RSHUDĩLXQLOH vQGHSOLQLWH vQ QXPHOH VRFLHWČĩLL WLWOXULOHGHYDORDUHHPLVHGHVRFLHWČĩLOHSHDFĩLXQL DFĩLXQLREOLJDĩLXQL 

$VRFLDWXOFRPDQGLWDU DVRFLDĩLL VHEXFXUČ GHDQXPLWH GUHSWXUL VL DXDQXPLWH REOLJDĩLL

 SRDWH vQFKHLD DQXPLWH RSHUDĩLXQL vQ FRQWXO VRFLHWČĩLL QXPDL vQ ED]D XQHL SURFXUL VSHFLDOH SHQWUX
RSHUDĩLXQL GHWHUPLQDWH GDWČ GH UHSUH]HQWDQĩLL VRFLHWČĩLL ɁL vQVFULVČ vQ UHJLVWUXO FRPHUĩXOXL RUJDQHOHVXQWGHOLEHUDWLYHGHH[HFXWDUHɁLGHFRQWURO
 DUH GUHSWXO VČ vQGHSOLQHDVFČ VHUYLFLL vQ DGPLQLVWUDUHD LQWHUQČ D VRFLHWČĩLL VČ IDFČ DFWH GH
VXSUDYHJKHUH VČ SDUWLFLSH OD QXPLUHD ɁL OD UHYRFDUHD DGPLQLVWUDWRULORU FkQG OHJHD SUHYHGH DFHVW
OXFUX VRFLHWDWHD WUHEXLHVČĩLQČDQXPLWH UHJLVWUH

 DUH GUHSWXO VČ DFRUGH DXWRUL]DUH DGPLQLVWUDWRULORU SHQWUX RSHUDĩLXQLOH FH GHSČɁHVF SXWHULOH ORU
 DUH GUHSWXO VČ FHDUČ R FRSLH GH SH VLWXDĩLLOH ILQDQFLDUH DQXDOH ɁL VČ FRQWUROH]H H[DFWLWDWHD ORU SULQ
FHUFHWDUHD UHJLVWUHORU FRPHUFLDOH ɁL D FHORUODOWH GRFXPHQWH MXVWLILFDWLYH
$FĩLXQLOHHPLVHGHVRFLHWČĩLOHSHDFĩLXQL 2EOLJDĩLXQLOH HPLVHGHVRFLHWČĩLOHSHDFĩLXQL

 DX RYDORDUHQRPLQDOČVWDELOLWČSULQDFWXOFRQVWLWXWLY VL HJDOČ WLWOXGHYDORDUHQHJRFLDELOFDUHvQFRUSRUHD]ČRFUHDQĩČSHWHUPHQOXQJDVXSUDVRFLHWČĩLL


HPLWHQWH
 VXQWLQGLYL]LELOH
 VXQWWLWOXULQHJRFLDELOH
&RQGLĩLLOHHPLWHULLGHREOLJDĩLXQL
• HPLWHUHD GH REOLJDĩLXQL HVWH KRWČUkWČ GH DGXQDUHD JHQHUDOČ H[WUDRUGLQDUČ
• GXSČPRGXOGHWUDQVPLWHUHDFĩLXQLOHVXQWQRPLQDWLYHɁLODSXUWČWRU
• YDORDUHD QRPLQDOČ D XQHL REOLJDĩLXQL QX SRDWH IL PDL PLFČ GH OHL
• OHJHDUHJOHPHQWHD]ČDFĩLXQLOH RUGLQDUH VL DFĩLXQLOHSUHIHUHQĩLDOH REOLJDĩLXQLOH GLQ DFHHDɁL HPLVLXQH WUHEXLH VČ ILH GH R YDORDUH HJDOČ ɁL DFRUGČ SRVHVRULORU

• R DOWČFDWHJRULHGHDFĩLXQLVXQWDFĩLXQLOHSURSULLGREkQGLWHGHVRFLHWDWH ORU GUHSWXUL HJDOH
• YDORDUHD QRPLQDOČ D REOLJDĩLXQLORU FRQYHUWLELOH vQ DFĩLXQL YD WUHEXL VČ ILH HJDOČ FX FHD D
DFĩLXQLORU
WUDQVPLWHUHD GUHSWXOXL GHSURSULHWDWHDVXSUDDFĩLXQLORU
%

LSRWHFD PRELOLDUD DVXSUDDFĩLXQLORU 'UHSWXULOHGHĩLQČWRULORUGHREOLJDĩLXQL


%

FRQVHFLQĩHOHQHSOČĩLLYČUVČPLQWHORU$QXODUHDDFĩLXQLORU
%

'UHSWXUL DOHDFĩLRQDULORU

2EOLJDĩLL DOHDFĩLRQDULORU
• GUHSWXO GH D SDUWLFLSD OD DGXQČULOH JHQHUDOH DOH DFĩLRQDULORU
• GUHSWXO GH D FHUH LQWURGXFHUHD XQRU QRL SXQFWH SH RUGLQHD GH ]L
• GUHSWXO GH D DGUHVD FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUDĩLH UHVSHFWLY GLUHFWRUDWXOXL vQWUHEČUL vQ VFULV GHDHIHFWXDYČUVČPkQWXOVXEVFULV
UHIHULWRDUH OD DFWLYLWDWHD VRFLHWČĩLL
• GUHSWXO GH D DGUHVD FRQVLOLXOXL GH DGPLQLVWUDĩLH UHVSHFWLY GLUHFWRUDWXOXL vQWUHEČUL vQ VFULV
UHIHULWRDUH OD DFWLYLWDWHD VRFLHWČĩLL UČVSXQGHUH QHOLPLWDWČ ɁLVROLGDUČ SHQWUXHIHFWXDUHDYČUVČPLQWHORUGDWRUDWH
GDFČRDFĩLXQHHVWHSURSULHWDWHDLQGLYL]ČVDXFRPXQČDPDLPXOWRUSHUVRDQH
• GUHSWXO OD YRW vQ DGXQČULOH JHQHUDOH
• GUHSWXO OD GLYLGHQG
• GUHSWXO GH D FRQVXOWD UDSRUWXO FHQ]RULORU VDX GXSČ FD] DO DXGLWRUXOXL ILQDQFLDU
• GUHSWXO DVXSUD SČUĩLL FXYHQLWH GLQ OLFKLGDUHD VRFLHWČĩLL
• GUHSWXO VČ DWDFH vQ MXVWLĩLH KRWČUkULOH FRQWUDUH OHJLL VDX DFWXOXL FRQVWLWXWLYH
• GUHSWXO VČ VH UHWUDJČ GLQ VRFLHWDWH
$GXQDUHDJHQHUDOČDDFĩLRQDULORU $GPLQLVWUDUHDVRFLHWČĩLORUSHDFĩLXQL

 SRWULYLWVLVWHPXOXLFODVLFGHQXPLWXQLWDU XQDGPLQLVWUDWRUFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUDĩLHɁL
GLUHFWRUL 
 &RQYRFDUHDDGXQČULLJHQHUDOH
 SRWULYLWVLVWHPXOXLGXDOLVW GLUHFWRUDWɁLFRQVLOLXOGHVXSUDYHJKHUH 
 $WULEXĩLLOHDGXQČULORUJHQHUDOH RUGLQDUHH[WUDRUGLQDUHVSHFLDOH 

 +RWČUkULOHDGXQČULLJHQHUDOH
 &RPSRQHQWD

 $WULEXĩLL

 5DSRUWXULOHGLQWUHDFHɁWL PHPEULLɁLVRFLHWDWH

$XGLWXOILQDQFLDUDXGLWXOLQWHUQFHQ]RULL 5HJLVWUHOHVRFLHWČĩLLSHDFĩLXQL ɁL VLWXDĩLLOH ILQDQFLDUH DQXDOH

VRFLHWČĩLOH DOH FČURU VLWXDĩLL ILQDQFLDUH DQXDOH VXQW VXSXVH SRWULYLW OHJLL VDX KRWČ
6RFLHWČĩLOHSHDFĩLXQLWUHEXLHVČĩLQČXUPČWRDUHOHUHJLVWUH
&

UkULL DFĩLRQDULORU DXGLWXOXL ILQDQFLDU YRU RUJDQL]D DXGLWXO LQWHUQ SRWULYLW QRUPHORU
HODERUDWH GH &DPHUD $XGLWRULORU )LQDQFLDUL GLQ 5RPkQLD XQUHJLVWUXDODFĩLRQDULORU

LQ VRFLHWČĩLOH DOH FČURU VLWXDĩLL ILQDQFLDUH QX VXQW VXSXVH SRWULYLW OHJLL DXGLWXOXL
XQUHJLVWUXDOɁHGLQĩHORUɁLGHOLEHUČULORUDGXQČULORUJHQHUDOH
&

ILQDQFLDU DGXQDUHD JHQHUDOČ RUGLQDUČ D DFĩLRQDULORU YD KRWČUv FRQWUDFWDUHD •


DXGLWXOXL ILQDQFLDU VDX QXPLUHD FHQ]RULORU GXSČ FD]
• XQUHJLVWUXDOɁHGLQĩHORUɁLGHOLEHUČULORUFRQVLOLXOXLGHDGPLQLVWUDĩLHUHVSHFWLYDOH
GLUHFWRUDWXOXLɁLFRQVLOLXOXLGHVXSUDYHJKHUH
• XQUHJLVWUXDOGHOLEHUČULORUɁLFRQVWDWČULORUIČFXWHGHFHQ]RULɁLGXSČFD]GH
'HVHPQDUHDFHQ]RULORU
DXGLWRULLLQWHUQLvQH[HUFLWDUHDPDQGDWXOXLORU
'

&DOLWDWHDFHQ]RULORU
XQUHJLVWUXDOREOLJDĩLXQLORU
'

,QFRPSDWLELOLWČĩL

'

0DQGDWXOFHQ]RULORU • RULFHDOWHUHJLVWUHSUHYČ]XWHGHDFWHQRUPDWLYHVSHFLDOH
'

3LHUGHUHDFDOLWČĩLLGHFHQVRU
'

'UHSWXULOHɁLREOLJDĩLLOHFHQ]RULORU 6LWXDĩLLOHILQDQFLDUHDQXDOHVHYRUvQWRFPLɁLYRUILYHULILFDWHVDXDXGLWDWHvQFRQGLĩLLOH
'

0RGXOGHOXFUXDOFHQ]RULORU SUHYČ]XWHGHOHJH
'

5ČVSXQGHUHDFHQ]RULORU
'

([SHUĩLLGHJHVWLXQH
'
Func‫܊‬ionarea societă‫܊‬ilor cu
Func‫܊‬ionarea societă‫܊‬ilor în comandită răspundere limitată
pe ac‫܊‬iuni
DGXQDUHD DVRFLDĩLORU FRQYRFDUH H[HUFLWDUHD GUHSWXOXL GH YRW ɁL DGRSWDUHD KRWČUkULORU

#
REOLJDĩLL 
 HVWHDVLPLODWČvQSULYLQĩDUHJOHPHQWČULLVRFLHWČĩLLSHDFĩLXQL

DGPLQLVWUDWRUL SRW IL DVRFLDĩL VDX QHDVRFLDĩL VL SRW OXFUD vPSUHXQČ VDX VHSDUDWH

#
 SDUWLFXODULWDWHDIXQFĩLRQČULLVRFLHWČĩLLvQFRPDQGLWČSHDFĩLXQLHVWHGDWČGHSUH]HQĩDFHORUGRXČ
FDWHJRULLGHDVRFLDĩL
REOLJDĩLD GH QRQFRQFXUHQĩČ FH UHYLQH DGPLQLVWUDWRULORU ɁL DVRFLDĩLORU

#
 DGPLQLVWUDWRULSRWILQXPDLDVRFLDĩLLFRPDQGLWDĩL
H[LVWHQWD FHQ]RULORU HVWH REOLJDWRULH GDFČ QXPČUXO DVRFLDĩLORU WUHFH GH  LDU VRFLHWČĩLOH

#
DOH FČURU VLWXDĩLL ILQDQFLDUH LQWUČ VXE LQFLGHQĩD UHJOHPHQWČULORU FRQWDELOH DUPRQL]DWH YRU IL
 DGPLQLVWUDWRUXO UHYRFDW UČVSXQGH QHOLPLWDW IDĩČ GH WHUĩL SHQWUX REOLJDĩLLOH SH FDUH OHD FRQWUDFWDW vQ DXGLWDWH GH DXGLWRUL ILQDQFLDU
WLPSXO DGPLQLVWUDĩLHL VDOH DGPLQLVWUDWRUXO DUH vQVČ GUHSWXO VČ H[HUFLWH DFĩLXQH vQ UHJUHV vPSRWULYD
VRFLHWČĩLL
FDSLWDOXO VRFLDO DO VRFLHWČĩLL HVWH GLYL]DW vQ SČUĩL VRFLDOH

#
 DVRFLDĩLL FRPDQGLWDĩL FDUH QX VXQW DGPLQLVWUDWRUL QX DX GUHSWXO VČ SDUWLFLSH OD GHOLEHUČULOH
DGXQČULORU JHQHUDOH SHQWUX DOHJHUHD FHQ]RULORU FKLDU GDFČ SRVHGČ DFĩLXQL DOH VRFLHWČĩLL QX HPLWH WLWOXUL QHJRFLDELOH VL QLFL REOLJDĩLXQL

#
3UHFL]ČULSUHDODELOH
3RDWHILH[FOXVGLQVRFLHWDWH

• DVRFLDWXO FDUH SXV vQ vQWkU]LHUH QX DGXFH DSRUWXO OD FDUH VD REOLJDW ! DVRFLDĩLL GLQ 65/ VRF LQ
QXPH FROHFWLY ɁL DVRFLDĩLL FRPDQGLWDUL ɁL FRPDQGLWDĩL GLQ VRFLHWDWHD LQ FRPDQGLWD VLPSOD
,;([FOXGHUHDɁLUHWUDJHUHDDVRFLDĩLORU
• DVRFLDWXO FX UČVSXQGHUH QHOLPLWDWČ vQ VWDUH GH IDOLPHQW GDFČ HVWH SHUVRDQČ MXULGLFČ VDX FDUH D
GHYHQLW OHJDOPHQWH LQFDSDELO GDFČ HVWH SHUVRDQČ IL]LFČ ! DVRFLDĩLL GLQ VRFLHWDWHD LQ QXPH
 3UHFL]ČULSUHDODELOH FROHFWLY ɁL DVRFLDĩLL FRPDQGLWDĩL GLQ VRFLHWDWLOH LQ FRPDQGLWD VLPSOD VL SH DFWLXQL

 +RWČUkUHDMXGHFČWRUHDVFČGHH[FOXGHUHDDVRFLDĩLORU • DVRFLDWXO FX UČVSXQGHUH QHOLPLWDWČ FDUH VH DPHVWHFČ IČUČ GUHSW vQ DGPLQLVWUDĩLD VRFLHWČĩLL

 'UHSWXULOHREOLJDĩLLOHɁLUČVSXQGHUHDDVRFLDWXOXLH[FOXV • DVRFLDWXO FDUH IČUČ FRQVLPĩČPkQWXO VFULV DO FHORUODOĩL DVRFLDĩL vQWUHEXLQĩHD]Č FDSLWDOXO EXQXULOH
VDX FUHGLWXO VRFLHWČĩLL vQ IRORVXO VČX VDX DO XQHL DOWH SHUVRDQH
• DVRFLDWXOFDUHIČUČFRQVLPĩČPkQWXOFHORUODOĩLDVRFLDĩL
 LDSDUWHFDDVRFLDWFXUČVSXQGHUHQHOLPLWDWČvQDOWHVRFLHWČĩLFRQFXUHQWHVDXDYkQGDFHODɂLRELHFW
GHDFWLYLWDWH
 IDFHRSHUDĩLXQLSHFRQWSURSULXVDXDODOWRUDvQDFHODɂLIHOGHFRPHUĩVDXvQWUXQXODVHPČQČWRU
• DVRFLDWXO GHELWRU vQ FD]XO vQ FDUH FUHGLWRULL SDUWLFXODUL DL DVRFLDĩLORU GLQWUR VRF LQ QXPH FROHFWLY
IDF RSR]LĩLH vPSRWULYD KRWČUkULORU DGXQČULL DVRFLDĩLORU GH SUHOXQJLUH D GXUDWHL VRFLHWČĩLL SHVWH
WHUPHQXO IL[DW LQLĩLDO GDFČ DX GUHSWXUL VWDELOLWH SULQWUXQ WLWOX H[HFXWRULX DQWHULRU KRWČUkULL
+RWČUkUHDMXGHFČWRUHDVFČGHH[FOXGHUHD 'UHSWXULOHREOLJDĩLLOHɁLUČVSXQGHUHD
DVRFLDĩLORU DVRFLDWXOXLH[FOXV

$VRFLDWXOH[FOXVDUHGUHSWXO
• OD EHQHILFLL SkQČ vQ ]LXD H[FOXGHULL VDOH vQVČ QX YD SXWHD FHUH OLFKLGDUHD ORU SkQČ FH
DFHVWHD QX VXQW UHSDUWL]DWH FRQIRUP SUHYHGHULORU DFWXOXL FRQVWLWXWLY
H[FOXGHUHDSRDWHILFHUXWČGHVRFLHWDWHDvQVČɁLVDXGHRULFDUHDVRFLDW
• OD R VXPČ GH EDQL FDUH VČ UHSUH]LQWH YDORDUHD XQHL SČUĩL SURSRUĩLRQDOH GLQ SDWULPRQLXO
VRFLDO
H[FOXGHUHDVHSURQXQĩČSULQKRWČUkUHMXGHFČWRUHDVFČ

$VRFLDWXOH[FOXVHVWHREOLJDW
• VČUČVSXQGČGHSLHUGHULSkQČvQ]LXDH[FOXGHULLVDOH
• IDĩČ GH WHUĩL SHQWUX RSHUDĩLXQLOH IČFXWH GH VRFLHWDWH SkQČ vQ ]LXD UČPkQHULL GHILQLWLYH D
KRWČUkULL GH H[FOXGHUH DVRFLDWXO HVWH REOLJDW VČ VXSRUWH FRQVHFLQĩHOH RSHUDĩLXQLORU vQ FXUV
GH H[HFXWDUH GLQ PRPHQWXO H[FOXGHULL ɁL QX vɁL YD SXWHD UHWUDJH SDUWHD FH L VH FXYLQH
GHFkW GXSČ WHUPLQDUHD DFHORU RSHUDĩLXQL

5HWUDJHUHDDVRFLDWXOXLGLQVRFLHWDWH
([FOXGHUHDDVRFLDĩLORUGLQVRFLHWČĩLOHvQFRPDQGLWČVLPSOČɁLDFRPDQGLWDĩLORU
GLQVRFLHWČĩLOHvQFRPDQGLWČSHDFĩLXQL
$VRFLDWXOVHSRDWHUHWUDJH
• vQFD]XULOHSUHYČ]XWHvQDFWXOFRQVWLWXWLY
3RDWHILH[FOXVGLQVRFLHWDWH
• FXDFRUGXOWXWXURUFHORUODOĩLDVRFLDĩL
• DVRFLDWXO FRPDQGLWDU ɁL FHO FRPDQGLWDW FDUH SXɁL vQ vQWkU]LHUH QX DGXF DSRUWXO
OD FDUH VDX REOLJDW • vQOLSVDXQRUSUHYHGHULvQDFWXOFRQVWLWXWLYVDXFkQGQXVHUHDOL]HD]ČDFRUGXOXQDQLP
SHQWUXPRWLYHWHPHLQLFH
• DVRFLDWXO FRPDQGLWDW vQ VWDUH GH IDOLPHQW SHUVRDQČ MXULGLFČ VDX FDUH D
GHYHQLW OHJDOPHQWH LQFDSDELO SHUVRDQČ IL]LFČ 
• DVRFLDWXO FRPDQGLWDW FDUH VH DPHVWHFČ IČUČ GUHSW vQ DGPLQLVWUDĩLH VDX DFĩLRQDULL VH SRW UHWUDJH GLQ VRFLHWDWH GDFČ QX VXQW GH DFRUG FX KRWČUkULOH OXDWH vQ


FRQWUDYLQH DUW ɁL /HJHD 6RFLHWDWLORU DGXQDUHD JHQHUDOČ FX SULYLUH OD VFKLPEDUHD RELHFWXOXL SULQFLSDO GH DFWLYLWDWH OD
PXWDUHD VHGLXOXL VDX OD IRUPD VRFLHWČĩLL
• DVRFLDWXO DGPLQLVWUDWRUFRPDQGLWDW FDUH FRPLWH IUDXGČ vQ GDXQD VRFLHWČĩLL VDX
FDUH VH VHUYHɁWH GH VHPQČWXUD VRFLDOČ VDX GH FDSLWDOXO VRFLDO vQ IRORVXO OXL VDX
DO DOWRUD DFĩLRQDULL UHWUDɁL GLQ VRFLHWDWH DX GUHSWXO VČ REĩLQČ GH OD DFHDVWD FRQWUDYDORDUHD


DFĩLXQLORU SH FDUH OH SRVHGČ


$FWHOHPRGLILFDWRDUHFHSULYHVFDFWXO
FRQVWLWXWLYDOVRFLHWČĩLORU

;0RGLILFDUHDDFWXOXLFRQVWLWXWLYDOVRFLHWČĩLL

$FWXOFRQVWLWXWLYFDUHVWČODED]DXQHLVRFLHWČĩLSRDWHILPRGLILFDW

 $FWHOHPRGLILFDWRDUHFHSULYHVFDFWXOFRQVWLWXWLYDOVRFLHWČĩLORU
 3URFHGXUDGHvQUHJLVWUDUHDDFWXOXLPRGLILFDWRU SULQKRWČUkUHDDGXQČULLJHQHUDOHDGRSWDWČvQFRQGLĩLLOHOHJLL

&D]XULGHPRGLILFDUHDDFWXOXLFRQVWLWXWLYDOVRFLHWČĩLL SULQWUXQDFWDGLĩLRQDOODDFWXOFRQVWLWXWLY
 SULQKRWČUkUHDLQVWDQĩHLMXGHFČWRUHɁWL

+RWČUkUHD GH PRGLILFDUH D DFWXOXL FRQVWLWXWLY HVWH OXDWČ SHQWUX VRFLHWČĩLOH SH 0RGLILFDUHDDFWXOXLFRQVWLWXWLYSULQWUXQDFWDGLĩLRQDO HVWHREOLJDWRULHSHQWUX61&ɁL


DFĩLXQL ɁL VRFLHWČĩLOH vQ FRPDQGLWČ SH DFĩLXQL GH FČWUH DGXQDUHD JHQHUDOČ 6&6GHRDUHFHSHQWUXDFHVWHVRFLHWČĩLOHJHDQXLQVWLWXĩLRQDOL]HD]ČDGXQDUHDJHQHUDOČ
H[WUDRUGLQDUČ

+RWČUkUHDLQVWDQĩHLMXGHFČWRUHɁWL SHQWUXPRGLILFDUHDDFWXOXLFRQVWLWXWLYLQWHUYLQH


0RGLILFDUHDGHFLVČDVWIHOSULYHɁWH QXPDLvQFD]XOH[FOXGHULLVDXUHWUDJHULLXQXLDVRFLDWGLQ VRFLHWDWLOH GHSHUVRDQH


 PXWDUHDVHGLXOXLVRFLDO
 VFKLPEDUHDRELHFWXOXLGHDFWLYLWDWH )RUPDDFWXOXLPRGLILFDWRU
 PDMRUDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDO GHUHJXOČvQIRUPDvQVFULVXOXLVXEVHPQČWXUČSULYDWH
 UHGXFHUHDFDSLWDOXOXLVRFLDOVDXUHvQWUHJLUHDOXLSULQHPLVLXQHGHQRL vQPRGH[FHSĩLRQDODFWXOPRGLILFDWRUvPEUDFČIRUPDDXWHQWLFČDWXQFLFkQGDFHVWDDUH
DFĩLXQL FDRELHFW
 FRQYHUVLDDFĩLXQLORUGLQWURFDWHJRULHvQFHDODOWČ • PDMRUDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDOSULQVXEVFULHUHDFDDSRUWvQQDWXUČDXQXLWHUHQ
• PRGLILFDUHDIRUPHLMXULGLFHDVRFLHWČĩLLvQWURVRF LQQXPH FROHFWLYH VDX LQ
FRPDQGLWD VLPSOD

+RWČUkUHD GH PRGLILFDUH VH LD vQ FRQGLĩLLOH GH FYRUXP ɁL PDMRULWDWH FHUXWH


• PDMRUDUHDFDSLWDOXOXLVRFLDOSULQVXEVFULSĩLHSXEOLFČ


SHQWUX DGXQDUHD JHQHUDOČ H[WUDRUGLQDUČ


3URFHGXUDGHvQUHJLVWUDUHDDFWXOXL &D]XULGHPRGLILFDUHDDFWXOXLFRQVWLWXWLYDO
PRGLILFDWRU VRFLHWČĩLL
(WDSH
vQUHJLVWUDUHDDFWXOXLPRGLILFDWRU ² FXWULPLWHULOHODWH[WHOHPRGLILFDWRDUHDOHDFWXOXL GDFČ VH FRQVWDWČ R SLHUGHUH D DFWLYXOXL QHW FDSLWDOXO VRFLDO YD WUHEXL UHvQWUHJLW VDX UHGXV


FRQVWLWXWLY² vQUHJLVWUXOFRPHUĩXOXL SHED]DvQFKHLHULLMXGHFČWRUXOXLGHOHJDW vQDLQWH GH D VH SXWHD IDFH YUHR UHSDUWL]DUH VDX GLVWULEXLUH GH SURILW

WULPLWHUHDGLQRILFLXDDFWXOXLPRGLILFDWRUVSUHSXEOLFDUHvQ0RQLWRUXO2ILFLDODO GDFČ DGPLQLVWUDWRULL XQHL 6$ VDX LQ FRPDQGLWD SH DFWLXQL FRQVWDWČ FČ vQ XUPD XQRU SLHUGHUL


5RPkQLHL3DUWHDD,9DGHFČWUHUHJLVWUXOFRPHUĩXOXLSHFKHOWXLDODVRFLHWČĩLL DFWLYXO QHW GHWHUPLQDW FD GLIHUHQĩČ vQWUH WRWDOXO DFWLYHORU ɁL GDWRULLOH VRFLHWČĩLL UHSUH]LQWČ
PDL SXĩLQ GH MXPČWDWH GLQ YDORDUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO YRU FRQYRFD DGXQDUHD JHQHUDOČ
H[WUDRUGLQDUČ SHQWUX D KRWČUv UHvQWUHJLUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO UHGXFHUHD OXL OD YDORDUHD
SHQWUXVRFLHWDWHD LQQXPH FROHFWLY VL LQFRPDQGLWD VLPSOD QXHVWH REOLJDWRULHSXEOLFDUHDvQ UČPDVČ VDX GL]ROYDUHD VRFLHWČĩLL
0RQLWRUXO2ILFLDO vQ FD]XO FRQVWLWXLULL SULQ VXEVFULSĩLH SXEOLFČ GDFČ VXEVFULHULOH SXEOLFH GHSČɁHVF FDSLWDOXO


VRFLDO SUHYČ]XW vQ SURVSHFWXO GH HPLVLXQH VDX VXQW PDL PLFL GHFkW DFHVWD IRQGDWRULL VXQW
REOLJDĩL VČ VXSXQČ DSUREČULL DGXQČULL FRQVWLWXWLYH PDMRUDUHD VDX GXSČ FD] UHGXFHUHD
 0RGLILFČULOHDFWXOXLFRQVWLWXWLYDOVRFLHWČĩLLQXDWUDJFUHDUHDXQHLSHUVRDQHMXULGLFHQRL FDSLWDOXOXL VRFLDO OD QLYHOXO VXEVFULSĩLHL
FkQG VRFLHWDWHD D HPLV REOLJDĩLXQL QX VH YD SXWHD SURFHGD OD UHGXFHUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO


2SR]LĩLDFUHGLWRULORUSDUWLFXODULDLDVRFLDĩLORUvPSRWULYDPRGLILFČULLDFWXOXLFRQVWLWXWLY SULQ UHVWLWXLUL IČFXWH DFĩLRQDULORU GLQ VXPHOH UDPEXUVDWH vQ FRQWXO DFĩLXQLORU GHFkW vQ
(

GHSUHOXQJLUHDGXUDWHLVRFLHWČĩLL SURSRUĩLH FX YDORDUHD REOLJDĩLXQLORU UDPEXUVDWH

'DFČ UHGXFHUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO HVWH PRWLYDWČ GH SLHUGHUL DFHVWD SRDWH IL


UHGXV SULQ
 PLFɁRUDUHDQXPČUXOXLGHDFĩLXQLVDXGHSČUĩLVRFLDOH &DSLWDOXOVRFLDODOXQHLVRFLHWČĩLSRDWHILPČULWSULQ
 UHGXFHUHDYDORULLQRPLQDOHDDFĩLXQLORUVDXDSČUĩLORUVRFLDOH
 GREkQGLUHDGHFČWUHVRFLHWDWHDSURSULLORUDFĩLXQLXUPDWČGHDQXODUHDORU HPLVLXQHDGHQRLDFĩLXQL

)
PDMRUDUHD YDORULL QRPLQDOH D DFĩLXQLORU H[LVWHQWH vQ VFKLPEXO XQRU QRL
)

'DFČ UHGXFHUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO QX HVWH PRWLYDWČ GH SLHUGHUL DFHVWD SRDWH IL DSRUWXUL vQ QXPHUDU ɁLVDX vQ QDWXUČ
UHGXV SULQ
• VFXWLUHDWRWDOČVDXSDUĩLDOČDDVRFLDĩLORUGHYČUVČPLQWHOHGDWRUDWH
• UHVWLWXLUHD FČWUH DFĩLRQDUL D FRWHLSČUĩL GLQ DSRUWXUL SURSRUĩLRQDOČ FX
UHGXFHUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO ɁL FDOFXODWČ HJDO SHQWUX ILHFDUH DFĩLXQH VDX SDUWH
VRFLDOČ
• DOWHSURFHGHHSUHYČ]XWHGHOHJH