Sunteți pe pagina 1din 44
Asigurarea calitafii in filaturé si in fesatorie . MBUNATATIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITAT II. 1, CALITATEA, UN CONCEPT COMPLEX Calitatea unui produs reprerint’ totalitatea proprietatilor produsului in ansambhu si masura in care acesta satisface cerintele sociale, ca rezultat al performantelor tehnico-economice si estetice, al gradului de utilitate si al eficienfei economice, asigurate pentru o anumiti destinatic. Asigurarea unei calitafi corespunzitoare produselor textile are loc in procesul tchnologic, reprezentind forma finala a calitatii productiei si manifestindu-se in sfera de consum, atit prin nivelul tchnic, cat si prin clementele de ordin economic siestetic, inglobate. Definitiile catittii reflect caracterul complex al acestei notiuni. © Dictionarul explicativ al limbii roméne: totalitatea insugirilor si laturilor esentiale, in virtutea cirora un luc este ceea ce este, deoscbindu-se de celelalte lueruri. © ISO: ansamblul de proprictati si caracteristici ale unui produs, care ii confer’ acestuia proprictatea de a satisface anumite nevoi © Literatura de specialitate:totalitatca ccrintclor cxplicite si implicite ale unui produs, care asigura integral realizarea scopului in care a fost creat si cometcializat. © Juran: gradul de utilitate sau aptitudinca de utilizare a unui produs, in conformitate cu cerintele. Calitatea unui produs textil conform cunoscutei reprezentiri “triunghiul ealitatii”™ (Fig.IL1,), este determinata de ealitatea conceptiei gi de calitatea fabricafiei: * Calitatea conceptiei — veprezinti misura in care documentatia tehnieai, prin caracteristicile calitative ale proicetului, este intocmiti conform cerinfelor clientului; * Calitatea fabricatiei — reprezints masura in care, in conditiile folosirii unor procedee tchnologice rationale, s-su transpus in practic caracteristicile caliative ale proiectului in caracteristici calitative ale produsului; * Calitatea produsului - reprezinti ansamblul caracteristicilor de calitate a produsului, prin a cdror cvaluare este posibila determinarea masurii in care acestea corespund cerinfelor clientultt. @ Rodica HARPA Fig.t1.1.Trivighiul calitagii Avind in vedere ctiteriile de calitate, notiunea de calitate a unui produs textil devine deosebit de complex deoarece, eriteriile se refers la caracteristie! tehnice, economice si sociale; exprimarea calitajii generale a unui produs se poate realiza prin “relatia fundamentaki a calitati C= Et+ Ee+ Es (t.) unde: C—calitatea generala a produsului; Et—eficienta tebnica maxima; Ee ~eficienta economica maxima; Es ~ eficienta sociala maxima. * Formete calititii si formete de control al catitii in activitatea practica legata de productie dar si de circulatia marfurilor, in /angul de furnizare « furnizor — organizatie producatoare ~ client », au aparut mai multe definifii practice care reprezinta forme uzuale ale calitafii, derivate din nofiunea teoreticd de calitate. © Calitatea proiectatt, care reflect’ valorile individuale ale proprictitilor la un nivel ales in uma compariii mai multor variante, in scopul satisfacerii intr-o anumiti masuri a nevoilor clientilor; teoretie, ponderea ei in obfinerea unui produs de calitate este de circa 70%, deci are un rol hotarator in prevenirea defectelor si in economisirea de resurse materiale gi umane; © Calitatea potentiald, care reflect calitatea produselor dup proiectare, dar inainte de fabricatic; * Calitatea omologata, care exprima valorile individuale ale proprietatilor produsului, avizate de © comisie de specialist si care are caracterul de etalon: in vederea realizarii seriei zero @ Asigurarea calitafii in filaturé si in fesatorie © Calitatea contractata, care exprim’ valorile individuale asupra carora s-a convenit intre partile contractante:clicnt-organizatie de productic; este apropiata de cea preserisi in standardele de produs sau la un nivel superior acesteia; © Calitatea preseris a unui produs, care indicd nivetul limitativ al valorilor individuale sclectionate ale proprictatilor produsului, inscrise in standarde, norme sau specificatiis pe baza ei se face recepfia calitativa a loturilor de marfuri intre producatori si clienti; © Calitatea fabricatiei, care furnizeaza gradul de conformitate al produsului eu documentatia tchnica (calitatca proicctati); © Calitatea reali (efectiva), care exprima nivelul determinat al calitatii la un moment dat, prin contiol in laboratorul de incereari fizico-mecanice si se compara cu calitatea prescrisa; © Calitatea tehnicé (optima) a unui produs, care exprima gradul de conformitate a valorilor individuale ale proprietifilor (tehnice si funcfionale) fafi de prescriptiile standardclor si normele in vigoare, reprezentand punetul de vedere al producitorului © Calitatea livrata, cae veprezinta nivelul efe spre client; © Calitatea partial, care reprezinti raportul dintre calitatea ceruti si. cea obtinuta; © Calitatea comerciala, care reprezints punctul de vedere al consumatorului si inglobeaza caracteristicile produsului, prin prisma scrviciului pe care-l aduce acesta in timpul utilizarii si al costului global al acest al calitatii produselor furnizate ia dn mod adecvat clasificérii anterioare « formelor de calitate, exista mai multe forme de control al calitatii. © Control de marketing, care reprezinti testarea piefei si analiza nivelulu calitativ al produsclor cumparate de catre consumator (in cazul produsclor vestimentare, consumatorul este purtdfor) pentru asigurarea unui raport corespunziitor calitate - pref, in funetie de segmentul de pint vizat; © Control de engineering, care reprezinta controlul in sectorul de creatie si in sectorul de cercetare-proiectare; © Controlul materiilor prime si a materialetor, pentru alegerca si stabilirca furnizorilor in vederea dezvoltirii unor relatii de colaborare pe termen lung furnizor (de materii prime) — client (producatorul din organizatia de profil textil); accsta din urma, va fi la randul lui furnizor de produse textile pentra un client care poate fi un alt producitor sau chiar ultima verigd i lanful de furnizare, purtitorul produselor vestimentare; nivelul calitativ al materiei prime se verifict initial prin mostre de la mai mulfi fumizori gi este legat inclusiv de nivelul de disponi te al furnizorului. 70