Sunteți pe pagina 1din 1

Asociaţia Sfânta Familie din Nazaret

Str. Ion Creanga, nr. 10, loc. Onesti, jud.Bacau


Tel.: 0040723.255.000, email: asociatia_sfdn@yahoo.com

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL


ÎN CAZUL VOLUNTARILOR SUB 18 ANI

Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI


seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str.
_____________________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et.____ Apt._____
Localitatea ____________, Judeţul ___________, Mobil _______________,
E-mail _____________________________________, în calitate de
părinte/reprezentant legal al
minorului_________________________________, sunt de acord ca acesta să
participe la activitățile de formare desfășurate de Asociația Sfânta Familie din
Nazaret.

Menționez că am luat la cunoștință prevederile legii 78/2014, Legea


voluntariatului.

Data: Semnătura:

___________________ ______________________