Sunteți pe pagina 1din 4

RECENZIE / REVIEW

CREIERUL ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ.


CUM ÎȚI INFLUENȚEAZĂ TIPARELE UNICE CEREBRALE FELUL ÎN CARE
GÂNDEȘTI, SIMȚI, TRĂIEȘTI ȘI CUM LE POȚI SCHIMBA

THE EMOTIONAL LIFE OF YOUR BRAIN:


HOW ITS UNIQUE PATTERNS AFFECT THE WAY YOU THINK,
FEEL, AND LIVE--AND HOW YOU CAN CHANGE THEM

Constantin Lupu
Publicată in Editura Liberă 2013 Colecția “IQ 230”. Traducere din Limba engleză de V. Vidu

Published by Free Publishing House in 2013, Collection "IQ 230" . Translated from English by V. Vidu

Autorii Richard J. Davidson și Sharon Begley sunt ADN-ului pacienților pentru tratamente personaliza-
cercetători în domeniul neuroștiințelor afective la te, tot așa psihologic şi psihiatria individuală poate fi
Universitatea din Madison-Wisconsin și colaboratori modelată de înțelegerea tiparelor activității creierului,
ai Institutului Național de Sănătate a Copiilor din care stau la baza trăsăturilor și stărilor emoționale care
USA. R.J. Davidson este directorul Centrului pentru ne definesc pe fiecare dintre noi.
Investigarea minții sănătoase a Univ. Madison, fost Conform descrierilor lui Davidson, cea mai
președinte al Societății pentru cercetare în Psihopa- mică si mai efemeră unitate de emoţie este o stare
tologie în 1966-1968 și colaborator cu Dan Goleman emoțională. Aceasta durează de obicei câteva secunde,
care a lansat noțiunea de Inteligență Emoțională. poate fi declanșată de un fior de bucurie sau o furie,
Publicația are 11 capitole și 364 de pagini con- sau tristețe de moment. Indiferent dacă sunt declanșate
cepute după cele mai recente noutăți în domeniul de experiențe reale sau mentale de moment, tind să se
inteligențelor multiple în special a Inteligențelor disipeze, fiecare făcând loc următoarei. O emoție care
Emoționale, în care domină conceptul lansat de R.J. persistă și rămâne neschimbată timp de mai multe mi-
Davidson despre STILUL EMOȚIONAL (SE) și nute, ore sau chiar zile este o dispoziție emoțională.
despre bazele cerebrale ale SE, despre legăturile din- Un sentiment care-l trăieși un an sau mai mult este o
tre minte-creier-corp și SE, legăturile între normal si trăsătură emoțională. Ceea ce ne caracterizează ca o
anormal si despre posibilitățile de remodelare neuro- trăsătură fundamentală a vieții noastre emoționale este
psihică a SE. ceea ce Davidson a numit stil emoțional (SE).
Autorii susțin și demonstrează că toate emoțiile au SE este un mod consecvent de a răspunde
o reprezentare în creier, așa cum fiecare segment cor- experiențelor din viața noastră. El este guvernat de
poral are un sediu – o proiecție – cerebrală. rețelele cerebrale specifice care sunt identificabile și
După cum se tinde în medicină spre descifrarea a măsurabile cu metode obiective de laborator.

Medic primar Neurologie și Psihiatrie Copii și Adolescenți, Doctor în medicină, MD PhD Pediatric Psychiatry and Neurology Medical Center Hypocrate -
Centrul Hypocrate, Dr. Iosif Nemoianu nr.9, Timișoara Iosif Nemoianu Street. no. 9. Timisoara

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4 95
Constantin Lupu • Creierul și inteligența emoțională.  RECENZIE

R.Davidson a stabilit că Stilul Emoțional cuprinde „Cum se dezvoltă SE”; Capitolul 6 „Legătura minte –
6 dimensiuni care reflectă cunoștintele neuroștiințelor creier - corp sau cum influențează SE sănătatea”;
moderne: Capitolul 7 ”Normal si Anormal-și când a fi diferit
Reziliență: devine patologic”
• Cât de încet sau de repede îți revii în urma
unor adversități.
• Perspectivă în susținerea emoțiilor pozitive.
• Intuiție socială în preluarea semnalelor sociale
de la persoanele din jur.
• Conștiința de Sine în percepția senzațiilor
corporale care reflectă emoții.
• Sensibilitate la contextul de reglare a răspun-
surilor emoționale.
• Atenție axată pe capacitatea de concentrare.
Aceste șase enumerări au fost selectate prin nu-
meroase experimente metodice și riguroase care au
permis savantului să înțeleagă cum funcționează
inteligența emoțională.
În prezentarea cercetărilor autorilor și a echipelor Figura 1. Suportul cerebral al Stilului Emoțional: creierul cu
cu care s-au efectuat căutările bazelor emoțiilor și a sistemul limbic
sediului lor în creierul rațiunii nu a fost suținută la
început de psihologi nici de alți cercetatori. Studierea Acest capitol dedicat psihopatologiei aborda-
emoțiilor era destul de controversată. Totuși între anii tă prin fereasra SE este prezentat de Davidson ca o
1975-1980 au apărut unele posibilități de a lărgi vizi- situație dependentă de capacitatea de reziliență, dar
unile de complementaritate între constatările științei și de dificultăți în înțelegerea interacțiunilor sociale,
occidentale și înțelegerea filozofiilor antice orientale. ceea ce te oprește să faci relații apropiate, cât și de
Abia in anul 1992, după ce R. Davidson s-a întâlnit dezacorduri ale celorlalte patru dimensiuni ale SE,
cu Dalai Lama, s-a aprins interesul pentru studiul toate conduc la forme majore de tulburări psihice.
meditației, al emoțiilor pozitive cum ar fi compasiu- Deci Stilul Emoțional este un factor care influențează
nea și starea de bine. Astfel s-a ajuns la convingerea vulnerabilitatea unui copil, adolescent sau adult față
că sediul rațiunii și al funcțiilor cognitive superioa- de boala mintală. Deși SE nu poate în sine să cauzeze
re ale creierului joacă un rol la fel de important în boala psihică, el interacționează cu alți factori pentru
emoție precum cel jucat de sistemul limbic. Astfel s-a a determina dezvoltarea bolii mintale. Psihiatrie cu
ajuns la constatarea că așa cum fiecare persoană are baze neurale: R.Davidson optează ca oamenii să fie
amprente unice si o față unică, fiecare om are un profil plasați pe un continuum fundamental neuroștiințific.
emoțional unic. Aceste profile somatice și afective ne El crede că diagnosticul psihiatric bazat pe simptome
definesc în unicitatea noastră. Existența diferențelor conform DSM-urilor nu este conform cu felul în care
individuale este cea mai remarcabilă caracteristă a funcționează creierul. Acest cercetător preferă ca în
emoțiilor umane. diagnostic să fie utilizate dimensiunile SE, dând ca
În mod crucial, fiecare dimensiune a Stilului exemplu acele patologii declanșate prin defectul de
Emoțional își are baza într-un anumit tipar de ac- intuiție socială care are rol cheie în autisn, de Perspec-
tivitate cerebrală. Imagistica cerebrală a demonstrat tivă care conduce la riscul de depresie sau deficitul de
că aceste dimensiuni reflectă o activitate biologică la Atenție care este responsabil pentru ADHD.
nivelul cortexului și a sistemului limbic: zona periven- Subcapitolele „Spectrul autismului”, „O taxono-
triculară a hipocampusului, amigdalei cerebrale, corpii mie cerebrală a depresiei”, Stilul Atenției și ADHD”
striați și regiunea parahipocampică. sunt analizate doct și trebuiesc citite cuvânt cu cuvânt
Dintre capitolele interesante care fac din aceas- pentru a ne familiariza cu punctele de vedere rezultate
tă carte un reper al neuropsihiatriei, mai amintesc: dintr-o prezentare actuală.
Capitolul 4 intitulat „Baza cerebrală a SE” ; Capitolul 5 Capitolul „Creierul plasctic” subliniază că Stilul

96 Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4
REVIEW Constantin Lupu • The Emotional Life of Your Brain:

Emoțional este o combinație complexă a genelor Urmează subcapitole interesante, ca de exemplu


moștenite alături de experiențele și învățarea din co- „Puterea minții asupra materiei”, cele care promo-
pilărie. Dar SE care reflectă tipare cerebrale modelate vează meditația și învățămintele sale în domeniul
de gene, nu este permanent, static si de neschimbat. neuroștiințelor, studiul compasiunii şi empatiei, a
Ca toate stările psihice datorate creierului SE este su- psihoterapiei, a intuiției sociale, toate convergând
pus legilor neuroplasticității, iar autorii monografiei spre posibilitățile de formare și educare a Stilului
prezintă o istorie a fixismului cerebral în opoziție cu Emoțional.
dezvoltarea, plasticitatea și posibilitățile de recuperare Bibliografia are multiple titluri importante, care
ale leziunilor cerebrale. completează cercetările celor doi autori.
După cum se știe, neuroplasticitatea este proprie- Volumul “Creierul și inteligența emoțională” se
tatea creierului de a-și schimba semnificativ structura citește usor și este o lectură necesară pentru actualiza-
și funcțiile în legătură cu stilurile exercitate asupra sa. rea cunoștințelor noastre.

*
* *

Authors Richard J. Davidson and Sharon Begley ences, they tend to dissipate, each preparing the ground
are researchers in the field of affective neuroscience for the next. An emotion that persists and remains un-
at the U University of Wisconsin – Madison and of- changed for several minutes, hours or even days is an
ficers of the National Institute of Child in USA. R. J. emotional disposition. A feeling that one experiences
Davidson is director of the Center for Investigating for a year or more is an emotional feature. What cha-
Healthy Minds at University Madison, former presi- racterizes us as a fundamental feature of our emotional
dent of the Society for Research in Psychopathology life is what Davidson called emotional style (ES).
in 1966-1968 and collaborator of Dan Goleman who ES is a consistent way to respond to our life expe-
launched the concept of emotional intelligence. riences. It is governed by specific brain networks that
The publication has 11 chapters and 364 pages, it are identifiable and measurable by means of objecti-
is designed by the latest research in the field of Multi- ve laboratory methods. R. Davidson established that
ple Intelligences, with focus on Emotional Intelligen- the Emotional Style includes 6 sizes that reflect the
ces that are dominated by the concept launched by RJ knowledge of modern neuroscience:
Davidson about EMOTIONAL STYLE (ES) and • Resilience: how slowly or quickly one recovers
about the cerebral bases of ES, about the connecti- after some adversity.
ons between mind – brain – body and ES, the links • Perspective in support of positive emotions.
between normal and abnormal and about possibilities • Social intuition in taking social cues from pe-
of neuropsychological remodelling of ES. ople around.
The authors argue and demonstrate that all emo- • Self-awareness in the perception of body sen-
tions have a representation in the brain, as each body sations that reflect emotions.
segment has a headquarter – a projection – in the brain. • Sensitivity to context of regulating emotional
As medicine tends towards deciphering the DNA of responses.
patients for personalized treatments, so psychologically, • Attention focused on concentration capacity.
individual psychiatry can be modelled by understan- These six enumerations have been selected by
ding individual patterns of brain activity that underlie many methodical and rigorous experiments that
emotional traits and states that define each of us. allowed the scientist to understand how emotional
According to Davidson, the smallest and most intelligence functions. While presenting the authors’
ephemeral emotion unit is an emotional state. It usu- and their teams’ research work to discover the bases of
ally lasts a few seconds, can be triggered by a surge of emotions and of their brain headquarters the book re-
joy or anger, or by momentary sadness. Whether they veals that, in the beginning, this research was suppor-
are triggered by real or by mental momentary experi- ted neither by psychologists, nor by other researchers.

Journal of Romanian Child and Adolescent Neurology and Psychiatry – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4 97
Constantin Lupu • The Emotional Life of Your Brain:  REVIEW

Studying emotion was quite controversial. However, city, on difficulties in understanding social interactions
between1975-1980, some opportunities appeared to which prevent people to establish close relationships
broaden the visions of complementarity between the and on disagreements of the other four dimensions of
findings of Western science and the knowledge of ES, all of them leading to major forms of psychiatric
ancient oriental philosophies. Only in 1992, after R. disorders. Therefore, the Emotional Style is a factor
Davidson met with the Dalai Lama, his interest in that influences the vulnerability of a child, a teena-
the study of meditation and of positive emotions such ger or adult confronted with mental illness. Although
as compassion and the state of well – being, has been ES cannot itself cause mental illness, it interacts with
ignited. This led to the belief that the seat of reason other factors to determine the development of men-
and of higher cognitive functions of the brain plays an tal illness. Psychiatry with neural bases: R. Davidson
important role in emotion similar to the one played chooses that people should be placed on a neuroscien-
by the limbic system. Thus, it was concluded that as tific fundamental continuum. He believes that psychi-
each person has unique fingerprints and a unique face, atric diagnosis based on symptoms in agreement with
in the same way, each person has a unique emotional DSMs is not consistent with the way the brain works.
profile. These somatic and affective profiles define our This researcher prefers that, in the diagnostic, the ES
uniqueness. The existence of individual differences is dimensions should be used, giving the example of those
the most remarkable feature of the human emotions. pathologies triggered by the failure of social intuition,
Crucially, each dimension of Emotional Style is which has a key role in autism, of perspective that leads
based in a specific pattern of brain activity. Brain ima- to the risk of depression, or of attention deficit that is
ging has shown that these dimensions reflect the bio- responsible for ADHD.
logical activity in the cortex and in the limbic system: Subchapters "Autism Spectre", "A cerebral taxo-
periventricular area of the hippocampus, the amygda- nomy of depression", "Attention style and ADHD"
la, the striatum and the parahippocampic area. are examined thoroughly and should be read word for
word to get familiar with the views resulting from the
current presentation.
Chapter "The plastic brain" emphasizes that the
emotional style is a complex combination of inheri-
ted genes together with childhood experiences and
learning. But ES reflecting brain patterns shaped by
genes is not permanent, static and unchanging. Like
all mental conditions due to the brain, ES is subject
to the laws of neuroplasticity and the authors of the
monograph present a history of cerebral fixism in
opposition to development, plasticity and recovery
possibilities of brain lesions.
As you know, neuroplasticity is the property of the
brain to change its structure and functions signifi-
Figure 1 . Brain support of the Emotional Style: the brain cantly related to styles exerted on it.
with the limbic system
Other interesting chapters follow such as "The
power of mind over matter", those that promote me-
Among the interesting chapters that make this book
ditation and its teachings in the area of neuroscience,
a landmark of neuropsychiatry, I must mention: Chap-
the study of compassion and empathy, psychotherapy,
ter 4 entitled "Brain Basis of ES" Chapter 5, "How to social intuition, all converging towards opportunities
develop ES", Chapter 6 "Linking mind - brain – body for training and educating the emotional style .
or how ES influences our health", Chapter 7, "Nor- The bibliography has many important titles that
mal and abnormal and when being different becomes complement the research of the two authors .
pathological". This chapter devoted to psychopatho- The book "The Emotional Life of Your Brain"
logy approached from the perspective of ES is presen- reads easily and is required reading for updating our
ted by Davidson as depending on the resilience capa- knowledge.

98 Journal of Romanian Child and Adolescent Neurology and Psychiatry – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4