Sunteți pe pagina 1din 39

nr nr

nr II
III_IVA
Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
III_IV B

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de


pământ naturale pentru o instalaţie de
paratrăsnete, în cazul în care priza de
1 1 NTE 001/03 5 Ω art 12.5.3 10 Ω 15 Ω
pământ se execută separat faţă de prizele de
pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie
să fie cel mult:

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de


pământ artificiale pentru o instalaţie de
paratrăsnete, în cazul în care priza de
2 2 NTE 001/03 5Ω 10 Ω art 12.5.3 15 Ω
pământ se execută separat faţă de prizele de
pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie
să fie cel mult:

Staţiile de transformare exterioare amplasate


Jos Ani Dobos:art
3 3 NTE 001/03 în zone poluate (niveluri de poluare III şi înalt Semiînalt art 13.6
13.6
IV) se realizează în sistem construcţii de tip:

Normativul privind alegerea izolaţiei, instalaţiilor electrice


instalaţiilor electrice
coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor instalaţiilor electrice cu tensiunea
4 4 NTE 001/03 pentru tracţiunea
electroenergetice de c.a. împotriva din medii explozive nominală mai mare
electrică
supratensiunilor se aplică: de 1000V art 2.1

tensiunea nominală
Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai tensiunea nominală tensiunea nominală
de ţinere de scurtă
5 5 NTE 001/03 ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, de ţinere la impuls de ţinere la impuls
durată la frecvenţă
nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin: de trăsnet art 3.22.a de comutaţie
industrială art 3.22 a

tensiunea nominală tensiunea nominală


Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai tensiunea nominală
de ţinere de scurtă de ţinere la impuls
6 6 NTE 001/03 ridicată mai mare decât 245 kV, nivelul de ţinere la impuls
durată la frecvenţă de comutaţie art
nominal de izolaţie se defineşte prin: de trăsnet art 3.22.b
industrială 3.22. b

În zonele cu circulaţie redusă, valoarea


12,5 kV/m art 5.1.3.5
7 7 NTE 001/03 intensităţii câmpului electric la 1,8m de 30 kV/m 20 kV/m
b
suprafaţa solului nu trebuie să depăşească:

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din oricare dintre cele


metoda
reţelele electrice având tensiunea cea mai două metode
8 8 NTE 001/03 convenţională art metoda statistică
ridicată 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face prezentate la
5.2.1.a
utilizând: variantele a) şi b)

oricare dintre
Coordonarea izolaţiei echipamentelor din metoda
doar metoda doar metoda
9 9 NTE 001/03 reţelele electrice având tensiunea cea mai convenţională sau
convenţională statistică
ridicată Us > 245 kV se face utilizând: metoda statică art
5.2.1.b

La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul


10 10 NTE 001/03 de protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, 30° art 6.1.3 45° 60°
de maxim:

În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai


înalţi de 40 m, rezistenţa prizei de pământ
11 11 NTE 001/03 10 Ω 5 Ω art 6.2.6 b 4Ω
măsurată la 50 Hz, nu trebuie să depăşească
valoarea de:
Protecţia posturilor de transformare de 3-35
descărcătoare cu
kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor
rezistenţă variabilă descărcătoare cu
12 12 NTE 001/03 directe de trăsnet şi împotriva undelor de paratrăsnete
pe bază de oxizi coarne
supratensiune de trăsnet care se propagă pe
metalici art 7.2.7
LEA se realizează cu:

Normativul de încercări şi măsurători pentru


sistemele de protecţii, comandă-control şi
cu tensiune până la cu tensiune până la cu tensiune până la
13 NTE 002/03 automatizări din partea electrică a
400 kVart 1 220 kV 750 kV
centralelor şi staţiilor se aplică instalaţiilor
aferente staţiilor electrice:

Verificările asupra sistemelor de protecţii,


comandă-control şi automatizări aferente numai în caz de la punerea în în timpul
14 NTE 002/03
părţii electrice a centralelor şi staţiilor, avarie uncţiune (PIF) rt 6 a exploatăriiart 6b
trebuie efectuat:

Rezistenţa de izolaţie pentru circuitele de


curent, de măsură şi de protecţie ale
egală sau mai mare mai mare decât 2
15 NTE 002/03 instalaţiilor de automatizare din partea egală cu 2 MΩ
decât 2 MΩ MΩ ab V
electrică a centralelor şi staţiilor trebuie să
fie:

Măsurarea rezistenţei de izolaţie pentru


a circuitelor primare a circuitelor
circuitele de curent, de măsură şi de între circuitele
ale independente
16 NTE 002/03 protecţie ale instalaţiilor de automatizare din independente şi
transformatoarelor (nelegate galvanic)
partea electrică a centralelor şi staţiilor se pământ cap V pct 3
de curent între ele cap V pct 3
referă la măsurarea rezistenţei de izolaţie

verificarea
corectitudinii
verificarea
marcajelor pentru
Verificările preliminare comune ale corespondenţei între
panouri, dulapuri,
17 NTE 002/03 instalaţiilor de automatizări din partea datele din proiect şi verificări funcţionale
echipamente, şiruri
electrică a centralelor şi staţiilor se referă la: cele ale instalaţiei
de cleme ale
cap V pct 1
instalaţiei verificate
cap V pct 1

nu trebuie să fie mai trebuie să fie egală


În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi nu trebuie să fie mai
mare decât valoarea obligatoriu cu
staţii, pentru releele / funcţiile minimale, mică decât valoarea
18 NTE 002/03 indicată de fabrica valoarea indicată de
valoarea coeficientului (raportului) de indicată de fabrica
constructoare art fabrica
revenire: constructoare
1.1.2 probe constructoare

În cazul protecţiei/ funcţiei diferenţiale a


să corespundă
barelor colectoare din centrale şi staţii, la să fie mai mare decât să fie mai mică decât
19 NTE 002/03 curentului de sarcină
verificarea în regim de sarcină, valoarea curentul de sarcină curentul de sarcină
art 1.16 probe
curenţilor pe fiecare fază trebuie:
nu trebuie să fie mai trebuie să fie egală
În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi nu trebuie să fie mai
mică decât valoarea obligatoriu cu
staţii, pentru releele/ funcţiile maximale, mare decât valoarea
20 NTE 002/03 indicată de fabrica valoarea indicată de
valoarea coeficientului (raportului) de indicată de fabrica
constructoare art fabrica
revenire: constructoare
1.1.2 probe constructoare

Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie neglijabilă numai


se calculează pe
1 24 21 NTE 006 din circuitele electrice de joasă tensiune, pentru aparate cu Neglijabilă axa 10
bază de formulă
valoarea reactanţei este. izolaţie în SF6

Contribuţia motoarelor asincrone, la


curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul
reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată
2 25 22 NTE 006 10% 5% art 14 15%
dacă nu este mai mare cu ……. faţă de
curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără
influenţa motoarelor:

Raportul de transformare RT/XT în funcţie


3 26 23 NTE 006 Scade art 15 b creşte rămâne constant
de mărimea transformatorului:

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit curentul de


curentul de
trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit scurtcircuit curentul de
4 27 24 NTE 006 scurtcircuit simetric
departe de generator, curentul de scurtcircuit permanent Ik art scurtcircuit de şoc
de rupere Ib art 16a3
iniţial I”k este egal cu: 16a3

mai mic decât


curentul de
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit mai mare decât egal cu curentul de
scurtcircuit simetric
într-un sistem cu generatoare, posturi de curentul de scurtcircuit simetric
5 28 25 NTE 006 de rupere Ib Catalin
transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16
Pandele, Alin Voicu
scurtcircuit permanent Ik este: de rupere Ib a3
art 16a pg 19
randurile 11 si 12

În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa indiferent unde


aproape de
de succesiune negativă este aproximativ departe de generator apare, numai dacă
6 29 26 NTE 006 generator Ani
egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, Ani Dobos:atr 16b este cu punere la
Dobos:art 16b
în cazul în care scurtcircuitul apare: pământ art 16b

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de se calculează pe


7 30 27 NTE 006 se neglijează nu există art 16c
scurtcircuit monofazat: bază de formulă

În calculul curenţilor de scurtcircuit în


rezistenţele de impedanţele de impedanţele de
8 31 28 NTE 006 reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu
contact art 9d defect art 9d scurtcircuit
sunt luate în considerare:

admitanţele în
În calculul curenţilor de scurtcircuit în impedanţele de
capacităţile liniilor paralel cu elementele
9 32 29 NTE 006 reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt scurtcircuit Ani
art 13 Liliana art 9h pasive (sarcini) Ani
neglijate: Dobos:art 9h
Dobos: art 9h
scurtcircuitul este
alimentat într-un
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele scurtcircuitul este scurtcircuitul este
singur punct al
10 33 30 NTE 006 electrice cu tensiunea sub 1kV se face în departe de generator aproape de
reţelei de alimentare
următoarele condiţii: art 9a generator
cu energie electrică
art 9a

impedanţele
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele
valorile tensiunii de elementelor impedanţele de
11 34 31 NTE 006 electrice cu tensiunea sub 1kV se face
alimentare art 9c componente ale scurtcircuit
considerând constante:
reţelei art 9c

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele impedanţa pozitivă impedanţa pozitivă impedanţa pozitivă
12 35 32 NTE 006 electrice cu tensiunea sub 1kV se face egală cu impedanţa mai mare decât mai mică decât
considerând: negativă art 9e impedanţa negativă impedanţa negativă

nu există în
Amplasarea instalaţiilor electrice de este interzisă, cu
este permisă prescripţiile
14 37 34 PE 102/86 conexiuni şi distribuţie în interiorul unele excepţii; Ani
întotdeauna; energetice o astfel de
încăperilor de cabluri: Dobos:art 2.7
recomandare

se admite în cazul în
se admite cu condiţia
care fabricatul
În cazul în care temperatura minimă poate fi prevederii unei
aparatelor permite
15 38 35 PE 102/86 sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de încălziri locale; Ani nu se admite
acest lucru Liliana,
joasă tensiune se poate face: Dobos:art 2.12 ,
art 2.12 pg 15 aliniat
nota1
1

în cazuri extreme,
se prevăd blocaje când nu se pot
În cazul în care funcţionarea în paralel a corespunzătoare se montează realiza blocaje, se
17 40 37 PE 102/86 două sau mai multe surse este interzisă, pentru împiedicarea indicatoare de admite montarea de
pentru a se evita această schemă: conectării în paralel; securitate; indicatoare de
Ani Dobos:art 3.2 securitate . Ani
Dobos:art 3.2

siguranţe
Ca elemente de separare în zonele de lucru orice tip de aparate debroşabile.
18 41 38 PE 102/86 fuzibile;Ani
se folosesc: întreruptor; Ani Dobos:art 3.7
Dobos:art 3.7

pot fi grupate pe se recomandă să nu este admisă


Circuitele de joasă tensiune de curent
acelaşi panou fie grupate pe acelaşi gruparea pe acelaşi
22 45 42 PE 102/86 alternativ, de curent continuu sau de
(dulap), panou (dulap) Ani panou (dulap), în
tensiuni diferite
necondiţionat Dobos:art 4.4.7 anumite condiţii

de regula nu este
Întreruperea conductorului de protecţie prin nu este permisă Ani permisă, cu excepţia
23 46 43 PE 102/86 este permisă
aparate de conectare: Dobos:art 4.5.3 anumitor cazuri art
5.2.30
în plan orizontal, iar
în plan vertical, iar
în cazuri bine
Dispunerea barelor colectoare în tablourile în cazuri bine
30 53 50 PE 102/86 în plan vertical motivate în plan
de joasă tensiune se recomandă să se facă: motivate, în plan
vertical Ani
orizontal
Dobos:art 4.8.10

trebuie legate prin


trebuie legate la
conductoare de nu trebuie să fie
28 51 48 PE 102/86 Carcasele bateriilor de condensatoare: pământ numai în
protecţie la pământ legate la pământ;
anumite situaţii
Ani Dobos:art 4.7.6

verde pentru poziţia alb pentru poziţia


Culorile lămpilor care indică poziţia alb pentru poziţia
32 55 52 PE 102/86 deschis; Ani închis Ani Dobos:art
aparatului de conectare trebuie să fie: deschis
Dobos:art 4.9.11 4.9.11

Dimensionarea sau verificarea în condiţiile este obligatorie, este obligatorie


curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice nu este obligatorie; indiferent de numai pentru liniile
56 53 PE 103/92
aeriene cu tensiunea nominală mai mică de art 1.4 tensiunea nominală a cu tensiune nominală
110 kV: liniei; mai mare de 20 kV.

Nu este obligatorie dimensionarea sau


dacă sunt prevăzute dacă sunt prevăzute dacă sunt prevăzute
verificarea în condiţiile curenţilor de
57 54 PE 103/92 cu întreruptoare cu întreruptoare cu siguranţe fuzibile
scurtcircuit a circuitelor electrice cu
automate; manuale; art 1.4
tensiune nominală până la 1 kV inclusiv:

Verificarea liniilor electrice aeriene cu de regulă, numai la întotdeauna la


tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare efectele dinamice; de regulă, numai la
58 55 PE 103/92 efectele termice şi
se verifică, în condiţiile curenţilor de efectele termice;
dinamice.
scurtcircuit:

art 1.5

supracurentul supracurentul
rezultat în urma unei rezultat dintr-un
curentul nominal
59 56 PE 103/92 Curentul de scurtcircuit reprezintă: conectări incorecte scurtcircuit datorat
admisibil
într-un circuit unui defect Liliana
electric art 3.4 art 3.4

se are în vedere
La calculul curenţilor de scurtcircuit, se recomandă să se
de regulă, se numai pentru
60 57 PE 103/92 impedanţa consumatorilor racordaţi în ţină seama de ea; art
neglijează; consumatori cu
paralel cu calea de scurtcircuit: 4.2
puteri peste 10 MW.
natura defectului
practic posibil care
Pentru un element de instalaţie care se scurtcircuitul trifazat
scurtcircuitul trifazat conduce la
61 58 PE 103/92 dimensionează sau se verifică în condiţii de fără punere la
cu punere la pământ; solicitarea cea mai
scurtcircuit se ia în considerare: pământ;
mare a elementului
art 4.3

La dimensionarea sau verificarea liniilor rezistenţei rezistenţei


electrice aeriene pentru defecte cu punere la echivalente a rezistenţei arcului echivalente la locul
62 59 PE 103/92
pământ, se recomandă luarea în considerare instalaţiei de legare electric de defect art 4.8
a: la pământ (precizare)

Pentru dimensionarea sau verificarea


curentul de valoarea la vârf a
diferitelor elemente la efectele mecanice ale curentul dinamic
63 60 PE 103/92 scurtcircuit termic curentului de
curentului de scurtcircuit, se ia în nominal
echivalent scurtcircuit art 5.1
considerare:

La determinarea valorii de vârf a curentului de prezenţa de temperatura de factorul pentru


de scurtcircuit şi a curentului de scurtcircuit aparatelor conductorului la calculul valorii de
64 61 PE 103/92
termic echivalent de 1 s, se recomandă să se limitatoare de curent începutul vârf a curentului de
ţină seama: art 5.4 scurtcircuitului scurtcircuit

Verificarea aparatelor electrice la solicitări


scurtcircuitul scurtcircuitul bifazat scurtcircuitul trifazat
65 62 PE 103/92 mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit
monofazat cu punere la pământ art 5.1
se face luându-se în considerare, de regula:

Verificarea aparatelor electrice la solicitări valoarea de vârf a


curentul de curentul de
mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit curentului de
66 63 PE 103/92 scurtcircuit scurtcircuit simetric
se face verificând ……….….în raport cu scurtcircuit (kAmax)
permanent (kA) iniţial (kA)
curentul dinamic nominal al aparatului: art 5.1

direct proporţional
cu partea reală a direct proporţional
impedanţei căii de cu partea imaginară
Factorul pentru calculul valorii de vârf a direct proporţional
67 64 PE 103/92 scurtcircuit între a impedanţei căii de
curentului de scurtcircuit este: cu durata defectului
sursã şi defect scurtcircuit între
Liliana art 5.2 si fig sursã şi defect
2

Din punct de vedere al solicitărilor la


solicitări mecanice solicitări
68 65 PE 103/92 scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, efecte termice
art 5.6 electromagnetice
profile) se verifică la:
la solicitări
Din punct de vedere al solicitărilor la la solicitări
69 66 PE 103/92 mecanice Liliana art la efectele termice
scurtcircuit, cablurile electrice se verifică la: electromagnetice
5.8
la solicitări
mecanice în
Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice la solicitări
70 67 PE 103/92 condiţiile de arcul electric
se verifică la: electromagnetice
scurtcircuit Liliana
art 5.9

nu trebuie verificate
Armăturile, clemele, piesele de fixare ale se verifică la se verifică la
la solicitări în
71 68 PE 103/92 conductoarelor din centralele şi staţiile solicitări mecanice solicitări termice art
condiţii de
electrice în condiţii de scurtcircuit: art 5.10 5.10
scurtcircuit
La verificarea stabilităţii termice a
părţii de aluminiu;
72 69 PE 103/92 conductorului de oţel-aluminiu se ia în totală (echivalentă); părţii de oţel
art 6.6
considerare secţiunea:

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale


solicitări solicitări mecanice şi
73 70 PE 103/92 conductoarelor din centralele şi instalaţii arc electric
electromagnetice termice art 5.10
electrice se verifică la:

375°C – 400°C, în
funcţie de materialul valorile limită
Temperaturile maxime de scurtă durată ale
de izolare, respectiv admise de normele 375°C – 400°C, în
74 71 PE 103/92 componentelor cablurilor nu trebuie să
materialul mantalei producătorului art funcţie de durata
depăşească:
exterioare şi de 6.14
umplutură

Buletinele de fabrică şi de la punerea în


72 PE 116/94 funcţiune pentru echipamente şi instalaţii 1 an art 1.2.9 6 luni 2 ani
electrice de MT sunt valabile:

Măsurătorile privind starea izolaţiei la


73 PE 116/94 transformatoare se execută la o temperatură 10º C art 1.3.12 5º C 15º C
a izolaţiei care să nu fie mai mică de:

Valoarea minimă de control a rezistenţei de


74 PE 116/94 izolaţie pentru barele colectoare de medie 100 MΩ 500 MΩ 1 MΩ
tensiune este de: {!!!! 1000 MΩ art 13.1}

În cazul bateriilor de acumulatoare, la


măsurarea tensiunii la bornele elementelor,
75 PE 116/94 1,5 V 1V 2 V art 19.5
tensiunea nominală de control pe element se
consideră:

În staţiile cu personal permanent, controlul


o dată în 24 de ore
76 PE 116/94 nivelului electrolitului la bateriile de o dată pe lună o dată pe săptămână
art 19.6
acumulatoare se efectuează:

În staţiile fără personal permanent, controlul


o dată pe lună art
77 PE 116/94 nivelului electrolitului la bateriile de o dată pe săptămână de două ori pe lună
19.6
acumulatoare se efectuează:

Rezistenţa de izolaţie la maşini (generatoare


mai mică decât 1 mai mare decât 1
78 PE 116/94 şi compensatoare sincrone) cu Un≤1000 V egală cu 1 MΩ
MΩ MΩ art 2.2
trebuie să fie:

În cazul instalaţiilor de înaltă tensiune


(centrale, staţii, stâlpi LEA, PT), măsurarea
79 PE 116/94 1 an 5 ani art 20.1 2 ani
rezistenţei de dispersie se face periodic, o
dată la:

La măsurarea tensiunilor de atingere şi de


80 PE 116/94 3000 Ω art 20.5 2500 Ω 2000 Ω
pas se va simula omul cu o rezistenţă de:

Rezistenţa de izolaţie a lagărului (în cazul 50% din valoarea 30% din valoarea
valoarea măsurată la
81 PE 116/94 lagărelor izolate), la motoarele de curent măsurată la ultima măsurată la ultima
ultima PIF
alternativ, nu trebuie să fie mai mică decât: PIF art 3.2 PIF
Valoarea minimă a rezistenţei de izolaţie a
2 MΩ Liliana art
82 PE 116/94 transformatoarelor şi autotransformatoarelor 1 MΩ 1,5 MΩ
5.2(5) pg 45
de putere la 20º C este de:

În cazul încercărilor şi măsurătorilor


efectuate la transformatoarele de tensiune
din exploatare, în lipsa unor valori de 2000 MΩ Liliana art
83 PE 116/94 1000 MΩ 1500 MΩ
referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a 7.2 pg 83
înfăşurării de înaltă tensiune trebuie să fie
mai mare decât:

În cazul încercărilor şi măsurătorilor


efectuate la transformatoarele de tensiune
din exploatare, în lipsa unor valori de 50 MΩ Liliana
84 PE 116/94 150 MΩ 100 MΩ
referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a art7.2 pg 83
înfăşurării de joasă tensiune trebuie să fie
mai mare decât:

suma dintre timpul


cel mai scurt timp
cel mai scurt de
între începutul unui
acţionare al
curent de scurtcircuit timpul cel mai scurt
protecţiei şi cel mai
75 85 PE 134/95 Timpul minim de deconectare reprezintă: şi prima separare a de acţionare al
scurt timp de
contactelor unui pol protecţiei
deschidere al
al aparatului de
întreruptorului art
deconectare art 2.29
2.29

componentei
Scurtcircuitul departe de generator componentei componentei
simetrice de c.a.
76 86 PE 134/95 reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia simetrice de c.a. simetrice de c.a. se
rămâne practic
valoarea: scade dublează
constantă art 2.24

valorile componentei
alternative a
curentului de
valoarea
În cazul unui scurtcircuit aproape de scurtcircuit la timpul curentul de şoc
77 87 PE 134/95 componentei
generator trebuie determinate: zero, în regim Liana art 3.1 pct II
simetrice de c.a.
permanent, precum
şi la timpul de rupere
art 3.1 pct II

In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile


cuptoarelor electrice maşinilor rotative art
78 88 PE 134/95 impedanţelor directă şi inversă diferă transformatoarelor
cu arc 3.2
esenţial numai în cazul:

Toate elementele reţelei care intervin în


impedanţele lor art
79 89 PE 134/95 calculul curenţilor de scurtcircuit se rezistenţele lor reactanţele lor
3.2
introduc în schema de calcul prin:

la aceeaşi putere de
În cazul exprimării în unităţi relative, toate aceeaşi impedanţă
80 90 PE 134/95 acelaşi curent bază şi tensiune de
impedanţele trebuie raportate la: de bază art 3.2
bază
În reţelele electrice aeriene de înaltă reactanţele
rezistenţele reţelelor
81 91 PE 134/95 tensiune, pentru calculul curenţilor de reactanţele reţelelor capacitive ale
Liana art 1.5
scurtcircuit, în toate schemele se neglijează: reţelelor

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în schemele de


în schemele de în schemele de
82 92 PE 134/95 susceptanţa capacitivă a liniilor se secvenţă
secvenţă directă; secvenţă inversă;
neglijează: homopolară;

valoarea medie a
valoarea efectivă a curentului de
curentul de
curentului de scurtcircuit dintre
scurtcircuit în
Curentul permanent de scurtcircuit scurtcircuit care momentul producerii
83 93 PE 134/95 momentul
reprezintă: rămâne după scurtcircuitului şi
funcţionării
trecerea fenomenelor momentul
protecţiei
tranzitorii; art 2.14 funcţionării
protecţiei

în momentul
cu 10 s după
Reactanţa supratranzitorie longitudinală a cu 5s înaintea scurtcircuitului
84 94 PE 134/95 producerea
maşinii sincrone este reactanţa calculată: scurtcircuitului Pandele Catalin art
scurtcircuitului
2.28

are o valoare
are o amplitudine
În cazul producerii unui scurtcircuit departe practic constantă pe
are o valoare ce variabilă numai în
85 95 PE 134/95 de generator componenta periodică toată durata
variază în timp prima parte a
alternativă a curentului de scurtcircuit: scurtcircuitului art
scurtcircuitului
3.1 pct I

componenta
periodică alternativă
componenta a curentului de
componenta
periodică alternativă scurtcircuit are o
periodică alternativă
a curentului de valoare practic
În cazul unui scurtcircuit aproape de a curentului de
86 96 PE 134/95 scurtcircuit are o constantă pe durata
generator: scurtcircuit are o
valoare practic scurtcircuitului
valoare ce variază în
constantă pe durata numai dacă
timp; art 3.1 pct II
scurtcircuitului; generatorul nu are
reglaj automat de
tensiune.

valoarea
valoarea
componentei
componentei valoarea de vârf a
În cazul unui scurtcircuit departe de alternative a
87 97 PE 134/95 simetrice de c.a. a curentului de
generator, de regulă prezintă interes: curentului de
curentului de scurtcircuit art 3.1
scurtcircuit la timpul
scurtcircuit art 3.1
zero art 3.1

calculul curenţilor calculul curenţilor


Cu ajutorul metodei componentelor calculul tensiunii
88 98 PE 134/95 de scurtcircuit de scurtcircuit
simetrice se face: reţelei
simetrici art 3.2 nesimetrici art 3.2

Schema pentru calculul curenţilor de


doar în cazul
scurtcircuit, dacă se aplică teoria pentru toate cele trei numai pentru o fază,
scurtcircuitelor
89 99 PE 134/95 componentelor simetrice în cazul faze, în ambele în ambele cazuri art
simetrice, numai
scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se cazuri 3.2
pentru o fază
întocmeşte:
impedanţele în ohmi
impedanţele în ohmi impedanţele în ohmi se modifică dar
Dacă se calculează curenţii de scurtcircuit în
90 100 PE 134/95 şi în unităţi relative şi în unităţi relative impedanţele în
puncte cu tensiuni diferite:
se modifică nu se modifică unităţi relative nu se
modifică art 3.2

se admite egalitatea se admite egalitatea


se admite
În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru lor în cazul unui lor în cazul unui
91 101 PE 134/95 întotdeauna
valorile impedanţelor directă şi inversă: scurtcircuit aproape scurtcircuit departe
egalitatea lor
de generator; de generator; art 3.2

În calculul curenţilor de scurtcircuit, în


fiecare impedanţă la toate impedanţele la toate impedanţele la
cazul schemelor cu mai multe trepte de
92 102 PE 134/95 treapta de tensiune aceeaşi treaptă de tensiunea la care are
tensiune, cuplate prin transformatoare,
corespunzătoare; tensiune loc defectul art 3.2
impedanţele pot fi raportate:

puterii absorbite,
puterilor instalate
care se determină în
ale aparatelor
funcţie de puterea
Dimensionarea branşamentelor se electrocasnice criteriilor
33 93 103 PE 155/92 totală instalată şi de
efectuează pe baza: existente la constructive;
un coeficient de
consumator; art
simultaneitate; Ani
2.1.4
Dobos:art2.1.1

0,5 % pentru 10 % pentru


5 % pentru
racordurile electrice racordurile electrice
racordurile electrice
subterane, respectiv subterane, respectiv
Racordurile şi coloanele electrice se subterane, pentru
1% pentru 5% pentru
dimensionează astfel încât să fie îndeplinite racordurile electrice
34 94 104 PE 155/92 racordurile electrice racordurile electrice
condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu aeriene şi pentru
aeriene şi pentru aeriene şi pentru
trebuie să depăşească: coloanele electrice
coloanele electrice coloanele electrice
colective sau
colective sau colective sau
individuale
individuale individuale

trebuie să aibă
pot avea doua pot avea doua
secţiuni constante pe
secţiuni dacă secţiuni dacă
35 95 105 PE 155/92 Conductoarele coloanelor electrice: întregul traseu al
lungimea coloanelor lungimea coloanelor
coloanelor; Ani
depăşeşte 15m; depăşeşte 10m.
Dobos:art 3.2.1

Pentru conductorul de protecţie al


coloanelor electrice colective se foloseşte o
36 96 106 PE 155/92 50 mmp 150 mmp 100 mmp art 3.2.2
platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o
armătură sudată, având secţiunea de:
în cazul tablourile de
distribuţie ale doar dacă secţiunile
în cazul firidelor de
Conductorul de protecţie al coloanelor consumatorilor, la conductoarelor sunt
branşament, la bara
37 97 107 PE 155/92 electrice individuale trebuie să fie legat la borna de legare la nu au valoare
de legare la pământ
pământ: pământ de pe rama constantă pe toată
art 3.2.3
metalică a lungimea
tablourilor art 3.2.3

punctul de
delimitare între
Branşamentul electric este partea din
firida de distribuitor şi
38 98 108 PE 155/92 instalaţia de distribuţie a energiei electrice coloana electrică
branşament consumator,
cuprinsă între linia electrică şi:
reprezentat de
bornele contorului

linia electrică firida de coloana electrică şi


Racordul electric este partea din branşament aeriană sau branşament şi bornele contorului
39 99 109 PE 155/92
cuprinsă între: subterană şi firidă de coloană sau colonele montat la
branşament art 1.2.2 electrice consumator

Racordurile electrice aeriene şi coloanele


40 100 110 PE 155/92 electrice individuale se execută monofazat 20 A 30 A art 2.1.5 40 A
pentru valori ale curenţilor până la:

Coloanele electrice colective pot alimenta 20 de apartamente


41 101 111 PE 155/92 10 apartamente 30 de apartamente
cel mult:

art 2.1.6

Secţiunile transversale ale coloanelor


electrice colective din blocurile de locuinţe
42 102 112 PE 155/92 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării
aluminiului:

Montarea dozelor de trecere este obligatorie


43 103 113 PE 155/92 în cazul în care lungimea coloanelor în linie 10 m 15 m 20 m
dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea


44 104 114 PE 155/92 inferioară a firidelor de branşament trebuie 0,3 m 0,4 – 0,5 m 1m
să fie de:

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este interzisă; art este permisă în este permisă, dar nu
16 39 36 I7/2002
tablourilor: 5.2.57 anumite condiţii; se recomandă.

La realizarea tablourilor şi barelor de


distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer
între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor
19 42 39 I7/2002 10 mm 15 mm 20 mm
faze, precum şi între acestea şi părţi
metalice legate la pământ trebuie să fie de
cel puţin:

nu există
perfect vertical şi recomandări
20 43 40 I7/2002 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal
bine fixat art 5.2.79 speciale cu privire la
modul de montare
Se recomandă ca legăturile pentru curenţi
din interiorul tablourilor de joasă tensiune să
21 44 41 I7/2002 50 A 100 A art 5.2.58 150 A
fie realizate din bare pentru curenţi mai mari
de:

conductoarele de
conductoarele de conductoarele de
plecare spre
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie alimentare să fie alimentare să fie
24 47 44 I7/2002 consumatori să fie
montate în aşa fel încât: legate la şuruburile legate la duliile
legate la şuruburile
de contact art 5.2.38 filetate
de contact

este interzisă numai


în cazul în care
Montarea siguranţelor pe conductoarele este interzisă; art conductorul de
25 48 45 I7/2002 este permisă;
instalaţiei de protecţie: 4.2.23 protecţie este folosit
drept conductor de
nul.

întreruptoare
Protecţia la supracurenţi a bateriilor de automate care permit
întreruptoare siguranţe fuzibile;
26 49 46 I7/2002 condensatoare de joasă tensiune se întreruperea
manuale; art 7.1.12
realizează prin : curenţilor capacitivi.
Art 7.1.12

Instalarea bateriilor de condensatoare poate în încăperi separate în dulapuri speciale nu este necesar un
27 50 47 I7/2002
fi: art 7.1.16 Ani Dobos:art 7.1.16 spaţiu special

Căile de curent ce nu se pot realiza în


execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din
29 52 49 I7/2002 Cu art 5.1.3 b Al otel
exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate
întotdeauna din:

faza L1 – roşu
Sistemele de bare colectoare precum şi faza L1 – negru, faza faza L1 – roşu
închis, faza L2 –
derivaţiile acestora, din tablourile electrice L2 – verde galben, închis, faza L2 –
31 54 51 I7/2002 galben, faza L3 –
de joasă tensiune se marchează prin vopsire, faza L3 – roşu negru, faza L3 –
albastru închis; art
astfel: închis; galben.
5.1.42b

Prevederile normativului pentru proiectarea


şi executarea instalaţiilor electrice cu la depozite de
clădirilor agricole şi protecţiei clădirilor
45 153 115 I7/2002 tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500V c.c., materiale pirotehnice
horticole art 1.1e împotriva trăsnetelor
indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi şi explozive
executarea instalaţiilor electrice aferente:

Amplasarea instalaţiilor electrice sub


nu se admite art
46 154 116 I7/2002 conducte sau utilaje pe care se poate să se admite se admite condiţionat
3.3.6
apară condens:

numai la montarea numai la montarea atât la montarea


Măsurile pentru evitarea contactului deţinut
aparentă a sub tencuială a aparentă cât şi la
47 155 117 I7/2002 cu materialul combustibil a elementelor de
elementelor de elementelor de montarea îngropată
instalaţii electrice se aplică:
instalaţii electrice instalaţii electrice Ani Dobos:art 3.3.9
admisă doar cu
Montarea pe materiale combustibile a condiţia interpunerii
48 156 118 I7/2002 conductoarelor electrice cu izolaţie normală interzisă admisă de materiale
este: incombustibile
art3.3.9

Alimentarea de rezervă a consumatorilor


Obligatorie Ani la latitudinea
49 157 119 I7/2002 echipaţi cu instalaţii electrice pentru recomandată
Dobos:art 3.4.3 consumatorului
prevenirea şi stingerea incendiilor este:

La consumatorii alimentaţi direct din


reţeaua furnizorului de energie electrică, până la 30 A art
50 158 120 I7/2002 până la 50 A până la 20 A
instalaţiile electrice se execută cu distribuţie 3.4.9
monofazată, pentru valori ale curenţilor:

Legarea în serie a maselor materialelor şi


‘interzisă Alin Obligatorie art la latitudinea
51 159 121 I7/2002 echipamentelor legate la conductoare de
Voicu art 4.1.44 4.1.27a executantului
protecţie este:

Folosirea elementelor conductoare ale


52 160 122 I7/2002 construcţiei, pentru dubla funcţiune de permisă interzisă art 4.1.41 obligatorie
protecţie şi de neutru este:

instalaţii din
încăperi din instalaţii de
Este obligatorie protecţia la suprasarcini instalaţii de
53 161 123 I7/2002 categoriile celor cu comandă,
pentru: comutare şi similare
risc de incendiu sau semnalizare
de explozie art 4.2.9

Interzisă Ani
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a
I7/2002 + PE Dobos:art 4.2.33 + permisă în anumite la latitudinea
54 162 124 102/92 unor elemente care pot produce întreruperea
4.5.3 vezi intrebarea condiţii consumatorului
circuitului este:
46_43

La circuitele electrice pentru alimentarea


receptoarelor de importanţă deosebită
obligatoriu cupru
55 163 125 I7/2002 (receptoare din blocul operator al spitalelor, aluminiu cupru sau aluminiu
5.1.3
iluminat de siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este:

în interiorul
în interiorul numai în doze sau
Legăturile electrice între conductoare izolate golurilor din
56 164 126 I7/2002 tuburilor sau ţevilor cutii de legătură
pentru îmbinări sau derivaţii se fac: elementele de
de protecţie 5.1.29
construcţie

este permisă în cazul


Supunerea legăturilor electrice la eforturi de este permisă
57 165 127 I7/2002 conductoarelor de este interzisă 5.1.31
tracţiune: întotdeauna
cupru

minimum 10 spire, o
Legăturile conductoarelor din cupru pentru lungime a legăturii
o lungime a legăturii
58 166 128 I7/2002 îmbinări sau derivaţii care se fac prin minimum 8 spire de cel puţin 2 cm şi
de cel puţin 1 cm
răsucire şi matisare trebuie să aibă: să se cositorească
art 5.1.33
prin cleme speciale,
Legăturile conductoarelor din aluminiu
prin răsucire şi prin presare cu scule
59 167 129 I7/2002 pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se prin lipire cu cositor
matisare speciale sau prin
facă:
sudare 5.1.34

cu ajutorul
numai cu ajutorul şuruburilor, clemelor
60 168 130 I7/2002 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare
şuruburilor sau prin sudare
5.1.37

Legarea conductoarelor la aparate, maşini,


elemente metalice fixe, se face prin
61 169 131 I7/2002 strângere mecanică cu şuruburi în cazul 16 mmp 10 mmp art 5.1.38 6 mmp
conductoarelor cu secţiuni mai mici sau
egale cu:

prin sudare sau prin


numai prin
înşurubări cu
Legăturile conductoarelor de protecţie înşurubări, cu
62 170 132 I7/2002 numai prin sudare contrapiuliţe şi inele
trebuie executate: contrapiuliţe şi şaibă
de siguranţă (şaibă
elastică
elastică) 5.1.40

Distanţa maximă admisă între două


suporturi consecutive pentru susţinerea
63 171 133 I7/2002 izolatoarelor de fixare a conductoarelor 3m 4m axa5 5m
electrice de joasã tensiune pe pereţii
clădirilor este de:

nu la mai mult de 1 numai în zonele de


Ramificaţiile din distribuţiile cu oriunde pe traseul
64 172 134 I7/2002 m faţă de zona de fixare pe suporturi
conductoare electrice libere se execută: conductelor
fixare pe suport 5.1.60

este admisă numai


Instalarea conductoarelor electrice în tuburi
65 173 135 I7/2002 este interzisă 5.1.64 este admisă pentru conductoare
sau ţevi montate în pământ:
de cupru

numai în încăperi în
numai în încăperi în în orice categorie de
Tuburile şi ţevile metalice rigide sau care mediul nu
66 174 136 I7/2002 care mediul nu este încăperi sau mediu
flexibile, se utilizează: prezintă pericol de
coroziv 5.1.79
incendiu

aparent sau
Tuburile şi ţevile metalice sau din material îngropat, în anumite
67 175 137 I7/2002 numai aparent numai îngropat
plastic se instalează: condiţii Ani
Dobos:art 5.1.84

Tuburile şi ţevile montate orizontal în aproape orizontală,


încăperi în care se poate colecta apa de cu pante de (0,5 …1) cu pante de (1 …2 )
68 176 138 I7/2002 perfect orizontală
condensaţie trebuie montate între doua doze % între doua doze % între doua doze
în poziţie: 5.1.89

În încăperi de locuit şi similare se


69 177 139 I7/2002 recomandă ca traseele tuburilor orizontale 1m 0,5 m circa 0,3 m
pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:
trebuie evitată; se
Montarea tuburilor de protecţie a
este admisă fără poate face excepţie
70 178 140 I7/2002 conductoarelor electrice pe pardoseala este strict interzisă
restricţii pentru tuburi
combustibilă a podurilor:
metalice 5.1.92

Îmbinarea tuburilor de protecţie a admisă doar pentru


71 179 141 I7/2002 conductoarelor electrice la trecerile prin admisă interzisă 5.1.103 tuburi cu diametru
elemente de construcţie este: mai mic de 16 mm

3 cm faţă de
pervazuri din 1 cm faţă de 15 cm faţă de
material combustibil pervazuri din pervazuri din
Plintele de distribuţie din PVC trebuie
72 180 142 I7/2002
şi 10 cm faţă de material combustibil material combustibil
montate la distanţe de minim:
pardoseală şi 5 cm faţă de şi 20 cm faţă de
pardoseală pardoseală
art 5.1.130

înglobat în tencuială
sau instalate în
Conductele punte cu izolaţie şi manta din aparent, indiferent
73 181 143 I7/2002 în ţevi de protecţie; golurile canalelor de
PVC trebuie montate: de traseu beton.

Art 5.1. 132

cel puţin de 2 ori cel puţin de 4 ori cel puţin de 10 ori


Curbarea pe lat a conductelor INTENC se
74 182 144 I7/2002 diametrul exterior al diametrul exterior al diametrul exterior al
face cu o rază de curbură egală cu:
conductelor; conductelor 5.1.139 conductelor.

În dozele de aparat şi de derivaţie, la


75 183 145 I7/2002 1 cm 5 cm minimum 7 cm
conducta punte se lasă capete de rezervă de:

(5 -10) % din
50% din lungimea 20% din lungimea
Pentru cordoanele flexibile pentru lungimea necesară
necesara pentru a necesară pentru a
76 184 146 I7/2002 instalaţiile electrice mobile, se prevăd pentru a evita
evita solicitarea la evita solicitarea la
lungimi suplimentare egale cu: solicitarea la
tracţiune; tracţiune.
tracţiune; art 5.1.156

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi


receptoarelor electrice în locuri în care ar se admite condiţionat este interzisă art
77 185 147 I7/2002 se admite
putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe !!! 5.2.7
corozive, căldură sau şocuri mecanice:

numai pe
Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele numai pe pe fază sau pe nul,
78 186 148 I7/2002 conductoarele de
de lumină trebuie montate: conductorul de nul; nu are importanţă.
fază; 5.2.15

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele


1m de la axul (0,6-1,5) m de la 1,5 m de la axul
79 187 149 I7/2002 de lumină se montează, faţă de nivelul
aparatului; axul aparatului; aparatului.
pardoselii finite, la înălţimea de:

Întrerupătoarele şi comutatoarele din


circuitele electrice pentru alimentarea
80 188 150 I7/2002 6:00 AM minim 10 A 5.2.16 minim 16 A
lămpilor fluorescente se aleg pentru un
curent nominal de:

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare cel puţin două prize;


81 189 151 I7/2002 cel puţin o priză; cel puţin trei prize.
încăpere de locuit: 5.2.18
În camerele de copii din creşe, grădiniţe,
spitale de copii, prizele trebuie montate pe
82 190 152 I7/2002 peste 1m peste 1,5 m 5.2.19 peste 2m
pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la
axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă


metalică nelegată la pământ sau conductor
de protecţie şi prizele fără contact de
83 191 153 I7/2002 cel puţin 1 m cel puţin 1,25 m cel puţin 1,5 m
protecţie se instalează în încăperi de
producţie, faţă de elemente metalice în
legătură cu pământul, la o distanţă de:

atât pentru separare


cât şi pentru numai pentru
numai pentru
84 192 154 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: conectare şi deconectare sub
separare
deconectare sub sarcină
sarcină

atât pentru separare


cât şi pentru numai pentru
numai pentru
85 193 155 I7/2002 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: conectare şi deconectare sub
separare
deconectare sub sarcină
sarcină 5.2.37

poate fi prevăzut sau


În cazul folosirii unui întrerupător general trebuie prevăzut cu nu trebuie prevăzut nu cu protecţie de
86 194 156 I7/2002 automat al tabloului general de distribuţie, protecţie de minimă cu protecţie de minimă tensiune, în
acesta: tensiune minimă tensiune funcţie de opţiunea
proiectantului

Distanţa de izolare în aer între părţile sub


tensiune neizolate ale tabloului şi elemente cel puţin 50 mm
87 195 157 I7/2002 75 mm 100 mm
de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să art 5.2.64
fie de:

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot


instala astfel încât înălţimea laturii de sus a 2,5 m Ani Dobos:
88 196 158 I7/2002 2m 2,3 m art 5.2.67
tablourilor faţă de pardoseala finită să nu art5.2.67
depăşească:

Coridorul de acces din faţa sau din spatele


unui tablou se prevede cu o lăţime de cel
89 197 159 I7/2002 puţin … măsurată între punctele cele mai 0,5 m 0, 8 m art 5.2.70 1m
proeminente ale tabloului şi elementele
neelectrice de pe traseu

Se prevede accesul pe la ambele capete pe


coridoarele din dreptul tablourilor de
90 198 160 I7/2002 10 m art 5.2.75 3m 5m
distribuţie formate din mai multe panouri
având o lungime mai mare de:

Este admisă racordarea prin prize la


91 199 161 I7/2002 circuitul de alimentare a receptoarelor 0,5 kW 1 kW 2 kW art 5.2.86
electrice cu putere nominală până la:
dacă acestea dacă puterea
Se admit doze comune pentru circuitele de
funcţionează la instalată pe fiecare
92 200 162 I7/2002 iluminat normal, de prize, de comandă şi de întotdeauna
aceeaşi tensiune art circuit nu depăşeşte
semnalizare:
5.3.2 2 kW

3 kW pe un circuit
La stabilirea numărului de circuite pentru 1 kW pe un circuit 5 kW pe un circuit
monofazat şi 8 kW pe
93 201 163 I7/2002 iluminat normal se va respecta condiţia de a monofazat şi 5 kW pe monofazat şi 10 kW
un circuit trifazat
nu se depăşi o putere totală instalată de: un circuit trifazat pe un circuit trifazat
art 5.3.5

În încăperi cu praf, scame sau fibre


combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe
94 202 164 I7/2002 100 grade C 150 grade C 200 grade C
suprafaţa cărora temperatura este de cel
mult:

dispozitiv pentru
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu legătura la un
îmbunătăţirea
95 203 165 I7/2002 descărcări în vapori metalici se prevăd în grătar protector conductor de
factorului de putere
orice tip de încăpere cu: protecţie
5.3.25

În locuinţe se prevede câte un circuit de


96 204 166 I7/2002 minimum 2 kW minimum 2,5 kW minimum 3 kW
priză separat pentru receptoare cu puteri de:

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt în construcţie cu contact de în execuţie sub


97 205 167 I7/2002
întotdeauna: capsulată protecţie art 5.3.9 tencuială

Stabilirea numărului de prize monofazate în


98 206 168 I7/2002 clădirile de locuit şi social-culturale se face 1 kW 1,5 kW 2 kW
considerând o putere instalată pe circuit de:

la borna conectata
la oricare dintre
99 207 169 I7/2002 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la partea filetata a
borne
duliei art 5.3.23

de 5 ori greutatea
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de 3 ori greutatea
corpului de iluminat,
100 208 170 I7/2002 de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se peste 5 kg corpului de iluminat
dar nu mai puţin de
aleg astfel încât să suporte fără deformări: utilizat
10 kg art 5.3.27

Se admite alimentarea a mai multe


receptoare electrice de forţă de aceeaşi
101 209 171 I7/2002 natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit 8 kW 10 kW 15 kW art 5.4.1
prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit,
dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:

de simultaneitatea
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de numai de sarcinile în
numai de sarcinile de sarcinilor în regim
102 210 172 I7/2002 protecţie în cazul motoarelor se face regim normal de
pornire normal şi de pornire
ţinându-se seama: funcţionare
art 5.4.2

de simultaneitatea
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de numai de sarcinile în
numai de sarcinile de sarcinilor în regim
103 211 173 I7/2002 alimentare în cazul motoarelor se face regim normal de
pornire normal şi de pornire
ţinându-se seama: funcţionare
art 5.4.2
În cazul consumatorilor racordaţi direct la
reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului,
104 212 174 I7/2002 4 kW 5,5 kW art 5.4.5a 7,5 kW
pornirea directă a motoarelor trifazate se
admite pentru o putere de până la:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la


reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului,
105 213 175 I7/2002 3 kW 4 kW art 5.4.5a 5,5 kW
pornirea directa a motoarelor monofazate se
admite pentru o putere de până la:

La consumatori alimentaţi din posturi de


10 % din putere 20 % din puterea 30 % din puterea
transformare proprii , puterea celui mai
106 214 176 I7/2002 transformatoarelor transformatoarelor transformatoarelor
mare motor care porneşte direct,
din post din post art 5.4.6 din post
determinată prin calcul, nu va depăşi:

de regulă, cu
dispozitive de
numai cu dispozitiv
numai cu protecţie la protecţie la
de protecţie la
Motoarele electrice alimentate prin circuite suprasarcini, pentru scurtcircuit şi
107 215 177 I7/2002 scurtcircuit, pentru
separate trebuie prevăzute pe toate fazele: puteri mai mici de 5 dispozitive de
puteri mai mici de 5
kW protecţie la
kW
suprasarcină art
5.4.8

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este


108 216 178 I7/2002 obligatorie condiţionat pentru puteri ale 0,6 kW 1,1 kW 2,5 kW
acestora de până la:

se admite utilizarea
în comun a unui
este interzisă
dispozitiv de
Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune se prevede la fiecare utilizarea în comun a
109 217 179 I7/2002 protecţie, pentru mai
minimă, atunci când este necesară: motor art 5.4.11 unui dispozitiv de
multe motoare, în
protecţie
anumite condiţii
5.4.11

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu


mai mare sau egala mai mare sau egala
110 218 180 I7/2002 tensiune nominală > 500 V se măsoară în mai mică de 0,5 MΩ
cu 1 MΩ art 6.9 cu 2 MΩ
c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

atât între
conductoarele active
numai între numai între fiecare
Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice luate 2 câte 2, cât şi
111 219 181 I7/2002 conductoarele active conductor activ şi
se măsoară întotdeauna: între fiecare
luate 2 câte 2 pământ
conductor activ şi
pământ art 6.9

cca. 1 m de
Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se cca. 0,5 m de cca. 2 m de
elementul conductor
112 220 182 I7/2002 măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care elementul conductor elementul conductor
accesibil în încăpere
unul aflat la: accesibil în încăpere accesibil în încăpere
art 6.11

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare


cel mult 70% din cel mult 80% din cel mult 90% din
în cazul compensării locale (individuale) la
113 221 183 I7/2002 puterea de mers în puterea de mers în puterea de mers în
receptoare de putere mare (motor asincron,
gol a receptorului gol a receptorului gol a receptorului
transformator) trebuie să compenseze:
În încăperile cu băi sau cu duşuri este volumul 3 de
volumul 1de volumul 2 de
114 222 184 I7/2002 permisă amplasarea dozelor de legături protecţie Ani Dobos
protecţie protecţie
numai în: art 7.2.7

În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau


115 223 185 I7/2002 duşuri, se admite montarea receptoarelor 0 I II art 7.2.8
numai dacă sunt de clasa de protecţie:

În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau este totdeauna nu este admisă cu este admisã
116 224 186 I7/2002
duşuri, instalarea prizelor: admisă nici o condiţie condiţionat 7.2.9

Instalaţiile electrice din clădiri situate în din materiale


117 225 187 I7/2002 flexibile metalice
zona litoralului se protejează în tuburi: electroizolante 7.3.2

3% pentru instalaţii 3% pentru instalaţii 5% pentru instalaţii


Căderea de tensiune în raport cu tensiunea
de iluminat si pentru de iluminat si 5% de iluminat si 10%
de utilizare a cablurilor nu trebuie sa
286 286 I7/02 instalaţiile altor pentru instalaţiile pentru instalaţiile
depăşească, în cazul alimentarii directe din
receptoare (forta, altor receptoare altor receptoare
reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului:
etc) (forta, etc (forta, etc)

8% pentru 3% pentru 5% pentru


Căderea de tensiune în raport cu tensiunea
instalaţiile de instalaţiile de instalaţiile de
de utilizare a cablurilor nu trebuie să
iluminat şi 10% iluminat şi 5% iluminat şi 10%
297 297 I7/02 depăşească, în cazul alimentării de la posturi
pentru instalaţiile pentru instalaţiile pentru instalaţiile
de transformare de abonat sau din centrale
altor receptoare altor receptoare altor receptoare
proprii:
(forţă, etc.). (forţă, etc.). (forţă, etc.).

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea


nominală de utilizare, în instalaţiile de
1 % din tensiunea 2 % din tensiunea 3 % din tensiunea
311 311 NTE 007/08 iluminat alimentate direct din reţeaua de
nominală nominală nominală art 5.1.18
joasă tensiune a operatorului de distribuţie,
nu trebuie să depăşească:

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea


nominală de utilizare, în instalaţiile de
1 % din tensiunea 4 % din tensiunea 8 % din tensiunea
312 312 NTE 007/08 iluminat alimentate din posturi de
nominală nominală nominală art 5.1.19
transformare de abonat, nu trebuie să
depăşească:

valoarea eficace
maximă a tensiunii
valoarea eficace
între faze, care poate
maximă a tensiunii
să apară în condiţii
Tensiunea maximă de serviciu a liniei valoarea eficace a între faze, care poate
118 188 PE 106/03 normale de
electrice de joasă tensiune, Um, este: tensiunii între faze: să apară în condiţii
funcţionare în orice
anormale de
punct al liniei, într-
funcţionare
un moment oarecare
Cap II
valoarea secţiunii valoarea exactă a
valorile rotunjite ale
Secţiunea nominală a unui conductor funie celei mai mari dintre secţiunii
119 189 PE 106/03 secţiunilor ambele
alcătuit din două metale se exprimă prin: cele două (aferente conductorului, luată
metale Cap II
celor două metale) cu 2 zecimale

deschiderea
convenţională, la
care punctele de
prindere ale
conductoarelor se
semisuma distanţa măsurată pe
Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. găsesc în acelaşi
120 190 PE 106/03 deschiderilor reale orizontală între axele
este definită ca fiind: plan orizontal,
adiacente unui stâlp a doi stâlpi
terenul este plan, iar
la săgeata maximă
gabaritul la sol al
liniei este cel minim.
Cap II

presiunea dinamică
de bază dată de vânt,
valorile temperaturii
La determinarea încărcărilor normate pentru zona meteorologică doar greutatea
aerului şi coeficienţii
121 191 PE 106/03 calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în şi tipul de unitară a fasciculului
de corecţie a vitezei
considerare: amplasament art 9 (conductoarelor)
vântului şi grosimii
stratului de chiciură
Muresan Dan art 9

produce eforturi mult


mai mici decât cele
produce eforturi mult produce eforturi
pe conductoare sau
Acţiunea vântului şi chiciurei asupra mai mari decât cele comparabile cu cele
122 192 PE 106/03 stâlpi şi aceste
armăturilor, consolelor şi izolatoarelor: pe conductoare sau pe stâlpi sau
eforturi se pot
stâlpi art 21 conductoare
neglija Muresan Dan
art 21

La dimensionarea conductoarelor, prin


calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t.,
la diferite ipoteze de funcţionare, se
123 193 PE 106/03 10% 15% 5% art 25
urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie
depăşite în punctele de prindere ale
conductorului în cleme, cu mai mult de:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune, ipoteza temperaturii ipoteza încărcării cu ipoteza vântului
124 194 PE 106/03
săgeata maximă a LEA se calculează în: maxime art 26 chiciură art 26 maxim
este admisă în zonele
de amplasament I
(câmpii, dealuri, este admisă pentru
Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea litoralul mării sau al lucrări de reparaţii,
125 195 PE 106/03 conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje este interzisă lacurilor, în baza unor
de aluminiu, neizolate: amplasamente cu justificări tehnico-
obstacole mai mici economice
de 10 m) Liliana art
29

este admisă în zonele este admisă în zonele


de amplasament I de amplasament II
(câmpii, dealuri, (localităţi, cu
litoralul mării sau al excepţia centrelor
Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea
lacurilor, marilor oraşe,
126 196 PE 106/03 conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje este interzisă
amplasamente din precum şi
de aluminiu, neizolate:
zone construite, cu amplasamente din
obstacole mai mici zone construite, cu
de 10 m) Liliana art obstacole mai mari
29 de 10 m)

La dimensionare, din considerente mecanice


se recomandă ca secţiunile minime ale
127 197 PE 106/03 16 mmp 25 mmp art 31 30 mmp
conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-
aluminiu, să fie:

La dimensionare, din considerente mecanice


se recomandă ca secţiunile minime ale
128 198 PE 106/03 20 mmp 16 mmp 35 mmp art 31
conductoarelor LEA j.t. neizolate, din
aluminiu, să fie:

beton armat,
În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi prefabricaţi
129 199 PE 106/03 Metal art 35, 36 lemn art 35, 51
din: Muresan Dan art 35,
51

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea


încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în
considerare o încărcare suplimentară
130 200 PE 106/03 500 daN 100 daN art 43 250 daN
provenită din greutatea montorului şi a
dispozitivelor de montaj, cu valoarea
recomandată de:

este permisă numai


Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor cu acordul unităţii
este permisă
131 201 PE 106/03 obiecte ca panouri, placarde, cabluri, este interzisă care exploatează
necondiţionat
reclame, etc.: linia electrică
respectivă

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările


rezultate prin calcul depăşesc momentul
132 202 PE 106/03 maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, 2 2,5 art 54 1.5
dimensionarea acesteia se face la încărcări
de calcul cu un coeficient de siguranţă de:
Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi,
133 203 PE 106/03 vopsire smălţuire zincare art 36
armături) se protejează prin:

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul


torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în
134 204 PE 106/03 4 m art 64 3m 2,5 m
punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să
fie de:

pereţii trebuie să fie este interzisă


din materiale montarea pe pereţii
Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele distanţa de la
necombustibile şi încăperilor în care
135 205 PE 106/03 clădirilor se va realiza cu respectarea fascicul la sol să fie
rezistenţi din punct au loc procese
următoarelor: de minimum 2 m
de vedere mecanic termice Muresan
art 65 Dan art 65

în coronament
În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, în coronament întotdeauna în
136 206 PE 106/03 vertical, în cazuri
conductoarele vor fi montate: orizontal art 66 coronament vertical
justificate art 66

Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t.


sau zona meteorologică, distanţa minimă
137 207 PE 106/03 0,15 m 0,5 m art 69 2m
între conductoarele neizolate, în punctele de
prindere nu va fi mai mică decât:

La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă


pe verticală de la conductoare, în punctul de
138 208 PE 106/03 săgeată maximă şi suprafaţa solului, în 6 m art 71 3m 10 m
zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie
de:

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite


nu este normată Alin
139 209 PE 106/03 cu conductoare izolate torsadate, distanţa 30 cm art 75 50 cm
Voicu art 73
minimă dintre fascicule trebuie să fie:

La dimensionarea LEA j.t. având un circuit


cu conductoare neizolate şi un circuit cu
140 210 PE 106/03 conductoare izolate torsadate, distanţa 30 cm art 75 nu este normată 50 cm
minimă între cele două circuite trebuie să fie
de:

distanţa pe stâlp
distanţa pe stâlp circuitul de joasă
între elementele
între elementele tensiune se montează
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni liniei de medie şi
141 211 PE 106/03 liniei de medie şi sub circuitul de
pentru joasă şi medie tensiune: joasă tensiune va fi
joasă tensiune va fi medie tensiune
de minim 1,5 m art
de minim 3 m Liliana art 77
77

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni


pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe se stabileşte în va fi de minim 1 m,
verticală între conductorul inferior al liniei funcţie de nu va fi niciodată indiferent de
142 212 PE 106/03
de medie tensiune, la condiţia de săgeată deschiderea dintre mai mică de 1,5 m deschiderea dintre
maximă, şi conductorul superior al liniei de stâlpi art 79 stâlpi
joasă tensiune
este permisă dacă este permisă dacă la
troleibuzele sunt dimensionarea
prevăzute cu stâlpilor se ţine
limitator de cursă seama şi de
Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune
care să reţină încărcările datorate
143 213 PE 106/03 pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru este interzisă
captatoarele la instalaţiilor de
transportul în comun:
deconectarea transport în comun şi
accidentală a distanţele între
acestora de la linia circuite sunt cele
de contact art 82 reglementate art 82

deschiderea nu va
La dimensionarea liniilor electrice de joasă interzicerea înnădirii
realizarea unor depăşi 80% din
144 214 PE 106/03 tensiune, se are în vedere ca măsură de conductoarelor art
fundaţii speciale valoarea deschiderii
siguranţă: 84
calculate art 84

La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu se face cu


linia peste căi ferate în zona staţiilor, respectarea unei se admite în condiţii
145 215 PE 106/03 nu se admite art 89
depourilor de locomotive, a atelierelor de distanţe minime pe de siguranţă mărită
material rulant: verticală de 7 m

în zona de protecţie
numai cu acordul
La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi în zona de protecţie în afara zonei de unităţii care
146 216 PE 106/03 apropierile faţă de drumurile situate în afara a drumului, protecţie a drumului administrează
localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează: necondiţionat art 94 drumul şi luarea
măsurilor stabilite de
comun acord art 94

La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi


apropierile faţă de drumurile situate în
147 217 PE 106/03 interiorul localităţilor (urbane sau rurale), 0,2 m art 95 0,1 m nu este normată
stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă
minimă de bordură de:

se va prevedea
armăturile metalice
linia cu tensiune mai deconectarea
LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu ale tuturor stâlpilor
mică se va monta automată la puneri
148 218 PE 106/03 medie tensiune se realizează cu respectarea se vor lega la
deasupra liniei cu simple la pământ ale
unor prevederi cum ar fi: conductorul de nul
tensiune mai mare liniei de medie
art 98
tensiune art 98

Traversarea LEA de joasă tensiune peste este permisă dacă


este permisă
construcţii în care se prelucrează sau distanţa minimă pe
condiţionat, în
149 219 PE 106/03 depozitează substanţe combustibile, verticală între LEA şi este interzisă art 105
funcţie de tipul
inflamabile sau cu pericol de incendiu construcţie este de
construcţiei
(explozie): minim 2 m
este permisă
condiţionat (doar în
“cazurile obligate”
este interzisă la o
Apropierea axului LEA de joasă tensiune în care nu se poate
distanţa mai mică de
de construcţii în care se prelucrează sau respecta distanţa
1,5 ori înălţimea
150 220 PE 106/03 depozitează substanţe combustibile, minimă, cu tratarea este interzisă
deasupra solului a
inflamabile sau cu pericol de incendiu de comun acord între
celui mai înalt stâlp
(explozie): unităţile care
din zonă art 105
administrează linia
şi construcţia) art
105

se face respectându-
Traversarea liniilor de contact pentru se face cu LEA cu
se condiţiile de
151 221 PE 106/03 tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă conductoare izolate este interzisă
“siguranţă mărită”
tensiune: torsadate art 110
art 110

respectând o distanţă
respectând o distanţă pe orizontală de
pe verticală de în funcţie de minim 1 m între un
Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de
152 222 PE 106/03 minim 2 m, măsurată categoria de pericol stâlp al LEA şi orice
clădiri se realizează:
la săgeată sau a clădirii art 117 parte a unei clădiri
deviaţie maximă Muresan Dan art
117

este admisă
condiţionat (cu
condiţia ca între
Montarea fasciculelor de conductoare fasciculul şi peretele
este întotdeauna este admisă
153 223 PE 106/03 izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente combustibil se
interzisă necondiţionat
de clădire din materiale combustibile: interpune un
material
incombustibil) art
119

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu


conductoare neizolate faţă de poduri,
154 224 PE 106/03 1m 0,3 m 2 m art 121
baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă
minimă de:

Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare,


este întotdeauna este permisă este întotdeauna
155 225 PE 106/03 lacuri sau canale navigabile sau în zona de
interzisă condiţionat art 123 permisă
protecţie a acestora:

Conductoarele izolate pot fi utilizate la 110 kV, numai în medie tensiune art
226 226 NTE 003/04 110 kV
liniile de: terenuri silvice 26

Din considerente mecanice, conductoarele


funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-
227 227 NTE 003/04 16 mmp 25 mmp art 28 35 mmp
oţel şi aliaje de aluminiu ale LEA vor avea
următoarele secţiuni minime:

Din considerente mecanice, conductoarele


228 228 NTE 003/04 funie de oţel vor avea următoarele secţiuni 25 mmp 20 mmp 16 mmp art 28
minime:
se protejează
Sârmele de oţel utilizate la realizarea se protejează
împotriva coroziunii nu se protejează
229 229 NTE 003/04 conductoarelor funie de oţel şi a inimii de împotriva coroziunii
prin zincare clasa 2- împotriva coroziunii
oţel a conductoarelor aluminiu – oţel: cu grund epoxidic
a art 30

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva


230 230 NTE 003/04 arcului electric este obligatorie la LEA cu 20 kV 110 kV 220 si 400 kV art 37
tensiuni nominale de:

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva


220 kV art
231 231 NTE 003/04 arcului electric este obligatorie la LEA cu 110 kV 400 kV art 37
37
tensiunea nominală de:

În cazul izolatoarelor străpungibile, numărul


de izolatoare dintr-un lanţ, determinate pe
232 232 NTE 003/04 5% 10% art 38 15%
baza tensiunilor nominale de ţinere se
măreşte cu:

mai mare cu o
La LEA de 110 kV, numărul de izolatoare mai mic cu o unitate
unitate decât la egal cu cel de la
233 233 NTE 003/04 din lanţurile de întindere, formate din decât la lanţurile de
lanţurile de susţinere lanţurile de susţinere
elemente tip capa -tija, se consideră: susţinere
art 39

pentru un grad mărit


din considerente
de siguranţă, este
Pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, este acelaşi ca la mecanice, este mai
234 234 NTE 003/04 mai mare decât la
nivelul de izolaţie: stâlpii de întindere mic decât la stâlpii
stâlpii de întindere
de întindere
art 41

În cazul lanţurilor multiple de întindere,


prin ruperea unui prin ruperea câte
verificarea elementelor de izolatoare şi a prin ruperea a două
element de izolator unui element de
235 235 NTE 003/04 clemelor şi armăturilor componente, la elemente de izolator
dintr-o ramură; art izolator din două
gruparea specială de încărcări (regim de dintr-o ramură
44 ramuri;
avarie) se face:

Cleme cu eliberarea conductorului,


stâlpi de susţinere de stâlpi de susţinere de
236 236 NTE 003/04 respectiv cleme sau legături cu tracţiune stâlpi de întindere
tip întărit tip normal art 57a
limitată se folosesc la:

stâlpi de susţinere
Cleme sau legături cu reţinerea stâlpi de susţinere de
237 237 NTE 003/04 stâlpi de întindere de tip întărit Liliana
conductorului se folosesc la: tip normal
art 57a

pot avea tensiuni


În cazul echipării stâlpilor cu mai multe trebuie să aibă toate pot avea tensiuni
238 238 NTE 003/04 diferite cu maximum
circuite acestea: aceeaşi tensiune diferite art 57c
10% între ele

în mod curent pe linii


pentru fixarea
pentru susţinerea nu se folosesc la
239 239 NTE 003/04 Stâlpii de susţinere se folosesc: conductoarelor prin
conductoarelor art construcţia reţelelor
întindere
57a

remedierea fixarea
temporară a unor conductoarelor prin se folosesc numai ca
240 240 NTE 003/04 Stâlpii terminali se folosesc la:
porţiuni de linii întindere la capetele stâlpi de colţ
avariate liniei art 57c
se folosesc pentru
se folosesc pe
nu se folosesc la remedierea
perioada normală a
241 241 NTE 003/04 Stâlpii de intervenţie: liniile electrice temporară a unor
funcţionare a liniei
aeriene porţiuni de linii
electrice
avariate art 57d

fixarea
fixarea
conductoarelor, prin
conductoarelor, prin pentru susţinerea
242 242 NTE 003/04 Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: întindere, ca puncte
întindere, la capetele conductoarelor
de sprijin, in lungul
liniei
liniei art 57b

La dimensionarea stâlpilor se admite o


243 243 NTE 003/04 depăşire a rezistenţelor de calcul cu 10% 5% 3% art 58
maximum :

numai în regim numai în regim de în regim normal şi de


244 244 NTE 003/04 Stâlpii de intervenţie se dimensionează:
normal art 59 avarie avarie

ruperea
ruperea ruperea
conductoarelor în
conductoarelor în conductoarelor în
condiţiile unui vânt
Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de condiţiile de vânt în condiţiile de vânt în
245 245 NTE 003/04 perpendicular pe
avarie se consideră, ca ipoteză de calcul: lungul liniei, lungul liniei, fără
linie, simultan cu
simultan cu depunere depunere de
depunere de chiciură
de chiciură art 73 chiciură;
art 73

în condiţiile montării
în condiţiile montării
numai a circuitelor nu se fac verificări la
La stâlpii terminali cu mai multe circuite, circuitelor de pe
246 246 NTE 003/04 de pe o singură parte stâlpii terminali cu
verificările se fac: ambele părţi ale
a stâlpului tabel 17 mai multe circuite
stâlpului
nota 3

Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu numai în cazul


în mod obligatoriu numai în cazul
247 247 NTE 003/04 dispozitive de legare la pământ a părţilor stâlpilor pe care este
art 99 stâlpilor speciali
metalice: montat aparataj

La liniile electrice aeriene de medie tensiune


248 248 NTE 003/04 Conifere art 104 foioase tari at 104 alte specii
se pot utiliza stâlpi de lemn din:

cu substanţe speciale
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor cu grunduri de în instalaţii
249 249 NTE 003/04 cu răşini
electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi: exterior industriale de
specialitate art 105

în pământ prin
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor în pământ prin
250 250 NTE 003/04 în alveolă de beton fundaţii burate art
electrice aeriene se montează: batere cu vibraţii
112
La LEA conductoarele de protecţie se leagă la fiecare stâlp de la fiecare stâlp la fiecare stâlp art
251 251 NTE 003/04
la pământ: întindere special 120
toţi stâlpii cu
toţi stâlpii LEA din toţi stâlpii speciali ai
Se prevăd prize artificiale de pământ pentru aparataj ai LEA din
252 252 NTE 003/04 zonele cu circulaţie LEA din zonele cu
dirijarea potenţialelor la: zonele cu circulaţie
frecventă; art 125 circulaţie redusă;
redusă; art 125

ne se face fiind
La executarea liniilor, verificarea valorilor se face conform
ne se face fiind inclusă constructiv în
253 253 NTE 003/04 rezistenţelor de dispersie ale prizelor de normelor specifice
constructivă conductorul de nul al
pământ se face: art 126
reţelei

se face în cazul
în cazul folosirii
trecerii LEA prin
Montarea de dispozitive antivibratore pe conductoarelor de
zone plane deschise, nu sunt necesare la
254 254 NTE 003/04 conductoarele active şi de protecţie ale protecţie cu fibră
cu deschideri de executarea de LEA
LEA: optică înglobată art
peste 120 m art 128
128 c
a

coincide cu zona de
Pentru o linie electrică aeriană culoarul de este diferit de zona este diferit de zona siguranţă şi cu zona
255 255 NTE 003/04
trecere (de funcţionare): de protecţie a liniei de siguranţă a liniei de protecţie ale liniei
art 134

staţie de conexiuni staţie de


de medie tensiune, transformare
destinată alimentării 110kV/20 kV sau post de transformare
256 256 PE 101/85 Punctul de alimentare este
unor posturi de staţie de conexiuni şi 20/0,4 kV
transformare art transformare de 100
1.2.2 l) kV/20kV

257 257 PE 101/85 Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV stâlpi de beton cutie de distribuţie

Postul de transformare de stâlp este acela al direct pe stâlpii


pe o construcţie în cabină metalică
258 258 PE 101/85 cărui echipament, inclusiv transformatorul, liniilor electrice
specială de stâlpi sau zidită
este instalat în exterior: aeriene

Amplasarea instalaţiilor electrice pentru evitând utilizarea în toate cazurile pe


în centrul de putere
259 259 PE 101/85 alimentarea unor consumatori, se face, de terenurilor agricole terenuri aparţinând
al amplasamentului
regulă: sau forestiere domeniului public

Dublarea lanţurilor de izolatoare pentru traversarea


traversarea barelor traversarea
260 260 PE 101/85 suspendarea conductoarelor, este obligatorie drumurilor şi căilor
colectoare art 4.1.5a canalizării localităţii
la: ferate

c) se admit
La realizarea planşeelor în coridoarele nu se admit se admit denivelări
261 261 PE 101/85 denivelări de maxim
încăperilor de producţie electrică: denivelări; art 5.1.16 de maxim 5% ;
10%.
între partile
între părţile între părţile
conductoarelor
conductoare rigide conductoare rigide
Distanta minima de izolare în aer Ao flexibile sub tensiune
262 262 PE 101/85 aflate sub tensiune si aflate sub tensiune si
reprezintă distanta minima: si alte părţi
aparţinând unor faze elementele legate la
subtensiune sau
diferite; pământ; art 5.2.2
legate la pământ.

stabilita în
Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor conformitate cu
263 263 PE 101/85 electrice la ieşire din spatiile de producţie de cel puţin 2 m prevederile de cel puţin 3 m
electrică de exterior este: normativului PE 104
art 4.3.11

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau


cu plasa, din incinta unei instalaţii electrice
264 264 PE 101/85 1,5 m 2 m art 4.3.2 2,5 m
amplasate în exterior trebuie sa aibă
înălţimea de cel puţin:

Posturile de transformare situate în mediul pot avea ferestre pot avea ferestre
nu vor avea ferestre;
265 265 PE 101/85 rural sau cele cu regim de construcţie protejate cu plasa de prevăzute cu sticla
art 5.1.12
similar în mediul urban: sârma; armata.

este obligatorie se poate prevedea nu se admit


266 266 PE 101/85 În încăperile de producţie electrică: prevederea iluminat natural şi luminatoare. art
iluminatului natural artificial; art 5.1.13 5.1.13

Temperatura minimă dintr-o încăpere cu


personal permanent de exploatare a
267 267 PE 101/85 10° 13° 16° art 5.1.14
instalaţiilor electrice cu tensiune mari de 1
kV, nu trebuie să scadă sub:

nu se admite,
Prin încăperile instalaţiilor electrice cu exceptând trecerea
nu se admite art
268 268 PE 101/85 tensiuni peste 1 kV, trecerea conductelor cu este admisa conductelor cu apa
5.1.17
fluide: calda, folosind ţevi
sudate, fără flanşe

c) se pot amplasa
transformatoare cu
nu se amplasează nu se amplasează
Deasupra încăperilor în care pot să se afle izolaţie electrică
269 269 PE 101/85 transformatoare; art transformatoare cu
simultan mai mult de 50 de persoane: uscată sau cu fluide
5.1.2 puteri peste 63 kVA;
incombustibile.
Liana art 5.1.2

c) se admite în cazul
este recomandată, nu este în care exploatarea
Montarea în aceeaşi încăpere a unor
270 270 PE 101/85 pentru utilizarea recomandată; art lor se face de către
instalaţii cu tensiuni diferite:
spaţiului; 5.1.21 aceeaşi organizaţie.
art 5.1.21
plin numai pentru plin pe toata
Peretele de separaţie între celule la staţiile plin pe o înălţime de
271 271 PE 101/85 înălţimea înălţimea celulei; art
interioare de medie tensiune se va prevedea: cel mult 2 m.
întrerupătorului; 5.1.27

Acoperişurile si planşeele clădirilor si


scândura acoperita beton armat; art
272 272 PE 101/85 încăperilor în care se găsesc instalaţii beton sau scândura.
cu tabla; 5.1.6.b
electrice trebuie sa fie executate din:

trebuie să asigure în
1 oră schimbarea
Instalaţia de ventilaţie de avarie din cuprinde cel puţin 2
cuprinde cel puţin 2 unui volum de aer
273 273 PE 101/85 încăperea unei instalaţii de distribuţie ce ventilatoare de mare
ventilatoare; egal de 3 -5 ori
conţine echipamente cu volum mare de ulei: putere.
volumul încăperii;
art 5.1.9

c) din subsolul sau


Accesul în posturile de transformare din de regulă, numai din demisolul clădirii
din interiorul
274 274 PE 101/85 interiorul blocurilor de locuinţe şi al exteriorul clădirii; printr-o încăpere
clădirii;
clădirilor publice se va face: art 5.4.9 tampon Liana art
5.4.9

Platforma unui post de transformare aerian,


275 275 PE 101/85 amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o 1,5 m 2,5 m 3,5 m art 6.3.2.h)
înălţime de:

Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre


276 276 PE 101/85 3 ore 5 ore art 6.3.2d 7 ore
transformatoarele de putere, va fi cel puţin:

Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt


277 277 PE 101/85 2,5 m 3,5 m 4,5 m art 6.3.2h
amplasate la o înălţime de cel puţin:

Puterea transformatorului care se montează


278 278 PE 101/85 100 kVA 160 kVA 250 kVA art 6.3.2i
în posturi pe stâlpi nu va depăşi, de regula:

Se admite montarea la etajul I al clădirilor a


279 279 PE 101/85 transformatoarelor de putere cu ulei când 400 kVA 630 kVA 1000 kVA
acestea au puteri de pana la:

Se admite instalarea, in încăperi comune cu


instalaţiile de distribuţie de înalta si joasa
280 280 PE 101/85 tensiune, de cel mai simplu tip, a doua 1260 kVA inclusiv 1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv
transformatoare de putere în ulei cu o putere
totala de:

Sistemul de evacuare a uleiului din cuva


281 281 PE 101/85 unui transformator, se realizează prin ţevi cu 10 cm 20 cm art 6.6.2 30 cm
diametrul de:

Transformatoarele de putere in ulei se


prevăd cu cuve cu colectoare proprii de ulei
282 282 PE 101/85 1 tona 1,2 tone 1,4 tone
sau cu scurgere la un colector comun sau la
alte cuve, daca au cantităţi de ulei de peste:

Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de cu şuruburi art prin sudare art


283 283 PE 101/85 b prin lipire
înaltă tensiune se poate face: 6.7.1f) 6.7.1f)

Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu


284 284 PE 101/85 roşie albastră Galbenă art 6.8.7.b)
culoarea:
Limitele de rezistenta la foc a pereţilor si
planşeelor încăperilor ce adăpostesc
285 285 PE 101/85 30 min 1h 1 h 30 min
echipament electric cu până la 60 kg ulei pe
cuva sunt de:

Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între


polietilena
287 287 NTE 007/08 10 – 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei PVC Polietilena
reticulata (XLPE)
din:

1 mmp pt. 1,5 mmp pt. 2,5 mmp pt.


Secţiunile transversale minime admise ale conductoarele de conductoarele de conductoarele de
288 288 NTE 007/08 cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai cupru si 2,5 mmp pt. cupru si 4 mmp pt. cupru si 4 mmp pt.
mici de: conductoarele de conductoarele de conductoarele de
aluminiu aluminiu aluminiu

Se va prevedea o rezerva de cablu la lungimea necesara


lungimea necesara lungimea necesara
pozarea cablurilor de energie si de comanda refacerii de doua ori
289 289 NTE 007/08 refacerii o data a refacerii de trei ori a
control, având, la manşoane, lungimea a manşonului
manşonului manşonului respectiv
minima: respectiv

Distantele maxime de rezemare, respectiv 40 cm în montaj 50 cm în montaj 60 cm în montaj


290 290 NTE 007/08 de fixare a cablurilor nearmate, în lipsa orizontal si 80 cm în orizontal si 100 cm orizontal si 100 cm
indicaţiilor furnizorului, sunt: montaj vertical în montaj vertical în montaj vertical

comanda control, energie 20 kV, comanda control,


Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, energie 0,4 kV, energie 6,10 kV, energie 20 kV,
291 291 NTE 007/08
pe grupe de tensiune, de sus în jos, este: energie 6,10 kV, energie 0,4 kV, energie 6, 10 kV,
energie 20 kV comanda-control energie 0,4 kV

La trecerea prin planşee (in interior) sau la


trecerea din pământ în aer (în exterior) 2m
292 292 NTE 007/08 cablurile montate în spatii de producţie sau 1m 1,5 m
cu pericol de deteriorări mecanice se
protejează pe o înălţime de:

art 55(4)b
La tragerea a trei cabluri monofazate printr-
un tub de protecţie, pentru a se evita
293 293 NTE 007/08 griparea, raportul dintre diametrul interior al minimum 1,5 minimum 2,5 minimum 2,8
tubului si diametrul exterior al unui cablu
trebuie sa fie:

Se recomanda ca numărul de manşoane de


legătura pe 1 km de linie nou-construita,
294 294 NTE 007/08 2 bucăţi 4 bucăţi 5 bucăţi
pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie
de maximum:

Cablurile electrice pozate în sol, în


apropierea manşoanelor, trebuie protejate
295 295 NTE 007/08 15 cm 25 cm 30 cm
fata de acestea prin amplasarea lor la o
distanta minima de:

c) tensiunilor
Nivelul de izolaţie a cablurilor este tensiunilor nominale rigidităţii nominale ale
296 296 NTE 007/08
caracterizat de valorile: ale cablurilor; dielectrice; cablurilor şi
rigidităţii dielectrice

Secţiunea economică a conductoarelor


cablurilor este secţiunea pentru care se cheltuieli de cheltuieli de c) cheltuieli totale
298 298 NTE 007/08
realizează un regim optim economic, investiţii minime; exploatare minime; minime. Art 29(4)
corespunzător unor:

Cablurile de energie cu ecran comun peste


299 299 NTE 007/08 izolaţia conductoarelor ( cu câmp neradial ) 6 kV inclusiv; art 31 10 kV inclusiv; c) 20 kV inclusiv.
se pot utiliza până la tensiunea de:

pot servi drept


conductor de nul,
Învelişurile metalice de etanşeizare ale pot servi drept c) nu pot servi drept
300 300 NTE 007/08 dar numai în
cablurilor de joasă tensiune : conductor de nul; conductor de nul.
anumite condiţii; art
31

Secţiunile cablurilor de comandă – control ,


din cupru, folosite la circuitele secundare
301 301 NTE 007/08 1 mmp; 1,5 mmp; c) 2,5 mmp.
ale transformatoarelor de curent, nu trebuie
să fie mai mici de:

în fluxuri separate într-un singur flux,


în fluxuri separate
pentru cablurile de indiferent de
pentru cablurile de
302 302 NTE 007/08 Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută: comandă control şi tensiune, pentru
energie de tensiuni
telemecanică faţă de utilizarea eficientă a
diferite;
cele de energie; spaţiului disponibil.

La pozarea cablurilor de energie şi de


necesară refacerii necesară refacerii c) necesară refacerii
comandă- control se va prevedea la cutiile
303 303 NTE 007/08 de două ori a cutiei de trei ori a cutiei o singură dată a
terminale o rezervă de cablu având
terminale terminale; cutiei terminale
lungimea minimă:
distribuţie joasă
distribuţie de medie c) distribuţie joasă
tensiune, distribuţie
tensiune, fir-pilot tensiune, fir-pilot
Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub de medie tensiune,
pentru telemecanică, pentru telemecanică,
304 304 NTE 007/08 trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre fir-pilot pentru
distribuţie joasă distribuţie de medie
zona carosabilă, este: telemecanică,
tensiune, iluminat tensiune, iluminat
iluminat public art
public public
60

Adâncimea de pozare în condiţii normale a


305 305 NTE 007/08 cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 0,5….0,6 m; 0,7….0,8 m; c) 0,9….1,0 m
kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

Adâncimea de pozare în condiţii normale a


306 306 NTE 007/08 cablurilor cu tensiunea nominală peste 20 1…….1,2 m; 1,3….1,5 m; c) 1,5…1,7 m.
kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

c) este permisă când


este permisă pentru
lungimea traseului
înlăturarea
este mai mare decât
307 307 NTE 007/08 Înnădirea cablurilor de comandă şi control ; nu este permisă; deranjamentelor
lungimea de
cablurilor în
fabricaţie a cablului
funcţiune
respectiv

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele


308 308 NTE 007/08 rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor 100 m; 120 m; c) 80 m.
locuite din localităţi va fi de:

Secţiunea unui cablu se calculează în funcţie puterea absorbită de tipul terenului pe coeficienţii de cerere
309 309 NTE 007/08
de: consumatori care se amplasează şi simultaneitate

Cupru sau Aluminiu


310 310 NTE 007/08 Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru Aluminiu (normele tehnice nu
precizează)

Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de doar în anumite relee de protecţie art


313 313 NTE 007/08 siguranţe fuzibile
scurtcircuit se realizează cu: cazuri speciale 49

Adâncimea de pozare a cablurilor cu


tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în
314 314 NTE 007/08 0,8 m 0,5 m 1,2 m
condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică
de:

Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea


315 315 NTE 007/08 mai mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să 75 m 150 m 200m
aibă o lăţime de:

Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 15 x diametrul 25 x diametrul 30 x diametrul


316 316 NTE 007/08
kV cu izolaţie din material sintetic, este: cablului cablului cablului

La execuţia unei cutii terminale, pentru


de trei ori a cutiei o singură dată a de două ori a cutiei
317 317 NTE 007/08 rezerve se prevăd următoarele lungimi
respective cutiei respective respective
minime necesare refacerii:

Conductorul profilat este un conductor a


318 318 NTE 007/08 elipsă Cerc pătrat
cărui secţiune transversală nu are formă de:
suma dintre
temperatura
Temperatura maximă a unui conductor în temperatura de temperatura
319 319 NTE 007/08 mediului şi
regim permanent, este: suprasarcină mediului
temperatura de
suprasarcină

se realizează
se realizează se poate realiza
Racordarea la bornele receptoarelor a obligatoriu cu
obligatoriu cu direct, fără aparataj
320 320 PE 120/94 bateriilor de condensatoare de joasă posibilitate de
posibilitate de de deconectare
tensiune cu puteri sub 100 kVAr: deconectare
deconectare manuală propriu art 4.3.7
automata

Pentru compensarea individuala a care sa nu care sa nu care sa nu


motoarelor asincrone de medie si joasa depăşească 70% din depăşească 80% din depăşească 90% din
321 321 PE 120/94 tensiune se recomandă conectarea la bornele consumul de energie consumul de energie consumul de energie
acestora a unor baterii de condensatoare cu reactiva al motorului reactiva al motorului reactiva al motorului
puteri: în gol în gol în gol

în interior până la
Bateriile de condensatoare de joasa tensiune
322 322 PE 120/94 în interior art 4.4.4 în exterior puteri de 250 kVAr
se recomanda sa se instaleze:
pe treapta

pe terţiarele AT-
Bobinele de reactanţă pentru compensare se c) în reţelele de 110
323 323 PE 120/94 în reţelele de 400kV; urilor de
racordează de regulă: kV
400/220/110 kV;

în staţiile de c) în nodurile de
Compensatoarele statice pentru reglajul în nodurile de sistem
324 324 PE 120/94 evacuare a puterii interconexiune ale
puterii reactive se vor instala prioritar în: de 400 kV;
din centrale; SEN. art 4.1.1

surse statice de
Pentru consumatorii care prezintă regim baterii de
putere reactivă
325 325 PE 120/94 deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină condensatoare c) motoare sincrone
reglabile cu
(fliker), se recomandă utilizarea de: fracţionate;
tiristoare; art 4.3.2

La bateriile de condensatoare automatizate


326 326 PE 120/94 şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă 200 kVAr; 150 kVAr; c) 250 kVAr art 4.4.3
tensiune va fi de maximum:

La bateriile de condensatoare automatizate


1000 şi 4800 kVAr;
327 327 PE 120/94 şi fracţionate puterea pe treaptă la medie 250 şi 1000 kVAr; c) 500 şi 2000 kVAr.
art 4.4.3
tensiune va fi cuprinsă între:

Creşterea factorului de putere la c) baterii de


mijloace naturale; baterii de
328 328 PE 120/94 consumatorii industriali şi similari se condensatoare în
art 4.2.8 condensatoare fixe;
recomandă a fi făcută cu prioritate prin: trepte.

Montarea surselor de putere reactivă


specializate (baterii de condensatoare,
329 329 PE 120/94 0.98 0.95 0,92 cap1
compensatoare sincrone) se face când
factorul de putere este mai mic de:

Compensarea puterii reactive se aplică în operatorului de operatorului de consumatorilor


330 330 PE 120/94
instalaţiile electrice ale: distribuţie măsurare industriali şi similari

Bateriile de condensatoare pot fi montate în


331 331 PE 120/94 0,4 kV art 4.1.4 20 kV art 4.1.4 110kV
instalaţiile electrice de:
Puterea bateriei de condensatoare care max. 20% din
max. 40% din max. 30% din
compensează factorul de putere al unui puterea nominală a
332 332 PE 120/94 puterea nominală a puterea nominală a
transformator 20/0,4 kV care funcţionează transformatorului art
transformatorului transformatorului
în gol, nu trebuie să depăşească: 4.3.7

Pentru compensarea factorului de putere din baterii de bobine de reactanţă


333 333 PE 120/94 filtre de armonici
reţelele de 400 kV, se utilizează: condensatoare art 4.1.1

Diagrama bloc este o schemă logică care se stare de succes dată stare de insucces
13 NTE 005 stare critică
construieşte în raport cu o: art 4 dată

Arborele de defectare este o schemă de stare de insucces


14 NTE 005 stare de succes dată stare critică
calcul care se construieşte în raport cu o: dată

Probabilitatea de nerăspuns a anclanşării


15 NTE 005 k AAR=0,2 k AAR=0,1 Anexa 2 k AAR=0,05
automate a rezervei este:

Probabilitatea de nerăspuns a reanclanşarea k RAR=0,20-0,25


16 NTE 005 k RAR=0,25-0,3 k RAR=0,3-0,4
automată rapidă pentru LEA 110kV este: Anexa 2

indicatori de
performanţă, care se indicatori evaluaţi,
determină în baza obţinuţi prin calcule
Indicatorii de fiabilitate ai instalaţiilor unor înregistrări ale previzionale pentru
17 NTE 005 indicatori economici
energetice sunt: comportării de-a un interval de timp
lungul unui interval dat Liana si Elena
de timp parcurs art art 1(5)a
1(5)a si 1(5)b

indicatorilor de
indicatorilor performanţă, care se
Prevederile normativului privind metodele evaluaţi, obţinuţi determină în baza
şi elementele de calcul al siguranţei în prin calcule unor înregistrări ale unor indicatori
18 NTE 005
funcţionare a instalaţiilor energetice se previzionale pentru comportării de-a economici
referă la evaluarea: un interval de timp lungul unui interval
dat de timp parcurs art
1(5)

În cazul centralelor electrice (CTE, CET,


în oricare dintre
CT şi CHE), indicatorii care se referă la
în punctele de în punctele de punctele precizate la
19 NTE 005 primirea din reţea a energiei electrice
referinţă art 52 interfaţă variantele a) şi b) art
necesare pentru alimentarea serviciilor
52
proprii se vor evalua:

Analizele de fiabilitate a instalaţiilor analize economice


20 NTE 005 analize calitative analize cantitative
energetice sunt: art 52

În cazul staţiilor de conexiune sau de


transformare, în care secţiile de bare sunt
conectate între ele printr-un întrerupător a
21 NTE 005 defect parţial defect simplu defect complet
cărui defectare conduce la pierderea
ambelor secţii, această defectare va fi
considerată:
defecte ce conduc la
În cazul sistemelor de protecţie şi
defecte ce conduc la defecte ce conduc la acţionări eronate
22 NTE 005 automatizări, indicatorii de fiabilitate se
refuzuri de acţionare refuzuri de solicitare (false sau
calculează în raport cu:
neselective) art 52

Fiabilitatea instalaţiilor tehnologice cu în ansamblu cu


instalaţii de sine
23 NTE 005 elemente în regim de aşteptare se poate instalaţii în aşteptare instalaţiile primare
stătătoare art 53
analiza considerându-le ca: care le solicită art 53

maxim două
Staţiile de transformare din sistemul
două trepte de transformatoare nu există nici o
105 PE 022-3/87 energetic, cu tensiunea primară de 400kV
tensiune art 1.17 (autotransformatoar prevedere legală
sau 220kV sau 110kV se vor realiza cu:
e) art 1.17

Compensatoarele statice sau sincrone,


în staţiile de înaltă în staţiile de medie nu există nici o
106 PE 022-3/87 pentru reglajul tensiunii şi puterii reactive,
tensiune art 1.37 tensiune prevedere legală
se vor instala:

Căile de curent din instalaţiile electrice de instalaţiile exterioare


instalaţiile interioare
107 PE 022-3/87 înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din de 6-400 kV art staţiile de 6-20 kV
de 110 kV art 2.15a
conductoare neizolate flexibile în: 2.15a

Căile de curent din instalaţiile electrice de în instalaţiile sub formă de bare în sub formă de ţevi în
108 PE 022-3/87 înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din exterioare de 6-400 staţiile de 6-20 kV instalaţiile interioare
conductoare neizolate rigide, astfel: kV art 2.15b de 110 kV art 2.15b

Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV în interior, în clădiri nu există nici o


109 PE 022-3/87 în aer liber art 2.19b
vor fi dispuse, de regulă: de zid prevedere legală

Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV în interior, în clădiri nu există nici o


110 PE 022-3/87 în aer liber art 2.19b
vor fi dispuse, de regulă: de zid prevedere legală

Pentru limitarea solicitărilor termice ale


echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii
111 PE 022-3/87 de scurtcircuit, în cazul reţelelor până la 110 2,5 s art 2.29a 1,5 s 1,0 s
kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu
trebuie să depăşească:

Pentru limitarea solicitărilor termice ale


echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii
112 PE 022-3/87 de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 110 kV, 2,5 s 1,5 s art 2.29a 1,0 s
timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie
să depăşească:

Pentru limitarea solicitărilor termice ale


echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii
113 PE 022-3/87 de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 220 şi 2,5 s 1,5 s 1,0 s art 2.29a
400 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu
trebuie să depăşească:

Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute lămpi cu vapori de lămpi cu lămpi cu vapori de
114 PE 022-3/87
cu instalaţii electrice de iluminat folosind: sodiu art 2.64 incandescenţă mercur art 2.64
Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene
trebuie să se bazeze pe o concepţie de
115 PE 022-3/87 dezvoltare şi sistematizare în perspectivă a 5-10 ani art 3.4 10-15 ani până în 5 ani
reţelelor din zona respectivă, ţinând seama
de o perspectivă de:

Toate elementele liniei prin care circulă


curentul de scurtcircuit se verifică la
stabilitate termică, luându-se în considerare
116 PE 022-3/87 5 Ω art 3.19 1Ω 2,5 Ω
valoarea de perspectivă a curentului de
scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul
de defect de:

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea


reţelei de medie tensiune se va considera că
timpul de întrerupere, în caz de avarie
117 PE 022-3/87 mai mic decât egal cu art 5.21b mai mare decât
simplă va fi…….. timpul necesar izolării
elementului avariat şi realimentării
tronsoanelor neafectate

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea


reţelei de medie tensiune se va considera că
timpul de întrerupere, în caz de avarie pe
118 PE 022-3/87 ambele căi de alimentare a unui consumator egal cu art 5.20c mai mic decât mai mare decât
va fi…….. timpul necesar remedierii avariei
pe una din căile de alimentare şi separării
celeilalte căi avariate

Pentru compensarea puterii reactive în


reţelele electrice de medie tensiune, numărul
de trepte al bateriei de condensatoare va fi
119 PE 022-3/87 1% 2% 3% art 5.41
astfel determinat încât şocul de tensiune ce
apare pe barele de medie tensiune să nu
depăşească:

Posturile de transformare de reţea urbană de un singur cu două


120 PE 022-3/87 nu are importanţă
tip interior vor fi proiectate cu: transformator art 6.7 transformatoare

Exceptând cazurile bine justificate, în


121 PE 022-3/87 zonele rurale, posturile de transformare de în clădire de zid de tip aerian art 6.1 nu are importanţă
abonat vor fi:

Instalaţiile de legare la pământ ale LEA de


122 PE 022-3/87 oţel-aluminiu oţel galvanizat oţel
MT vor fi proiectate din:
În zonele urbane cu densitate mare a
în cablu subteran art cu cheltuieli de
123 PE 022-3/87 construcţiilor, reţelele de joasă tensiune vor aerian
9.7 investiţie minime
fi proiectate:

Exceptând cazurile justificate tehnic şi


conductoare de conductoare izolate
124 PE 022-3/87 economic, reţelele aeriene de JT vor fi nu are importanţă
aluminiu neizolate torsadate art 9.2
realizate cu:

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind


determinarea secţiunii economice a
LEA cu tensiuni până LEA cu tensiuni până LEA cu tensiuni până
125 NTE 401/03 conductoarelor în instalaţii electrice de
la 220 kV inclusiv la 400 kV inclusiv la 110 kV inclusiv
distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la
proiectarea de
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind
linii electrice linii electrice
determinarea secţiunii economice a linii electrice aeriene
subterane (în cablu) subterane (în cablu)
126 NTE 401/03 conductoarelor în instalaţii electrice de cu tensiuni până la
cu tensiuni până la cu tensiuni până la
distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la 110 kV inclusiv art 2
110 kV inclusiv 20 kV inclusiv art 2
proiectarea de

pentru
dimensionarea
secţiunilor
numai pentru
numai pentru economice ale
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind verificarea gradului
dimensionarea liniilor electrice noi
determinarea secţiunii economice a de încărcare a
127 NTE 401/03 secţiunilor şi pentru verificarea
conductoarelor în instalaţii electrice de secţiunilor liniilor
economice ale gradului de
distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică electrice existente în
liniilor electrice noi încărcare a
exploatare
secţiunilor liniilor
electrice existente în
exploatare art 3

Densitatea economică de curent (jec)


128 NTE 401/03 determinată statistic de calcul rt 5g măsurată
reprezintă o mărime:

tipul conductorului
Densităţile economice de curent normate (izolat, neizolat) şi tensiunea nominală a
129 NTE 401/03 sarcina de calcul
depind de de izolaţia liniei abel 1
conductorului tabel1

numărul de ore de
Densităţile economice de curent normate materialul
130 NTE 401/03 sarcina maximă utilizare a sarcinii
depind de conductorului tabel1
maxime tabel1

Atunci când sarcina maximă a unei viitoare


mai mică decât
LEA creşte cu o anumită rată în prima parte mai mare decât egală cu sarcina
sarcina maximă
131 NTE 401/03 a perioadei de analiză, sarcina maximă de sarcina maximă maximă atinsă în
atinsă în final art
calcul utilizată pentru stabilirea secţiunii atinsă în final final
19b
economice a liniei este

curentul
Adăugarea unui circuit suplimentar la o curentul curentul
corespunzător
132 NTE 401/03 LEA existentă se justifică economic atunci corespunzător corespunzător
frontierei economice
când curentul acesteia depăşeşte: secţiunii economice frontierei termice
art 26

Stabilirea secţiunilor economice ale LEA cheltuieli totale


consumuri proprii
133 NTE 401/03 are la bază un calcul economic bazat pe investiţii minime actualizate minime
tehnologice minime
criteriul: art 1

în exploatarea
în proiectarea în exploatarea
liniilor electrice,
liniilor electrice, liniilor electrice,
Secţiunea economică (densitatea pentru stabilirea
134 NTE 401/03 pentru alegerea pentru verificarea
economică) se foloseşte: oportunităţii
secţiunii limitei de încărcare
realizării unui circuit
conductoarelor economică
nou (LEA nouă)
în exploatarea
în proiectarea în exploatarea
liniilor electrice,
liniilor electrice, liniilor electrice,
pentru stabilirea
135 NTE 401/03 Frontiera economică se foloseşte pentru alegerea pentru verificarea
oportunităţii
secţiunii limitei de încărcare
realizării unui circuit
conductoarelor economică
nou (LEA nouă)

reţelele electrice
reţelele electrice de staţii de
destinate exclusiv
110 kV destinate transformare 110
Reţele electrice de distribuţie publică alimentării cu
136 PE 132/03 evacuării energiei kV/20 kV destinate
cuprind: energie electrică a
electrice produse în alimentării zonelor
consumatorilor
centralele electrice urbane şu rurale
industriali

suma puterilor
Puterea activă instalată (Pi) a unui valoarea maximă a nominale ale tuturor valoarea medie a
137 PE 132/03
consumator reprezintă: puterii absorbite receptoarelor art puterii absorbite
2.1.1

puterea activă pentru


care se
dimensionează un puterea pentru care
La dimensionarea reţelelor electrice de
puterea activă element de reţea la au fost dimensionate
138 PE 132/03 distribuţie, puterea activă de calcul (Pc) este
instalată se va racorda un instalaţiile interioare
definită ca fiind:
grup de “n” ale consumatorilor
consumatori art
2.1.5

suma puterilor
reactive maxim
La dimensionarea reţelelor electrice de
puterea reactivă valoarea maximă a absorbite de un grup
139 PE 132/03 distribuţie, puterea reactivă de calcul (Q)
maximă puterii absorbite de receptoare sau de
este definită ca fiind:
consumatori art
2.1.6

La alegerea schemei şi structurii reţelelor


electrice de distribuţie, având în vedere
140 PE 132/03 3 – 4 ani 5 – 9 ani 10 – 20 ani
asigurarea consumului de energie electrică a
zonei alimentate pentru o perspectivă de:

Tensiunile standardizate pentru reţelele în reţelele de MT: în reţelele de JT: în reţelele de MT: 20
141 PE 132/03
electrice de distribuţie: 10kV 400/230 V kV art 3.2.1b

Tensiunile standardizate pentru reţelele în reţelele de MT: 6 în reţelele de JT: în reţelele de JT:
142 PE 132/03
electrice de distribuţie: kV 400/230 V 380/220 V

Staţiile de transformare de 110 kV/MT de


distribuţie publică, echipate cu un
143 PE 132/03 25 MVA art 3.3.2 40 MVA 63 MVA
transformator, se realizează pentru un profil
final de maxim:

În funcţie de profilul staţiilor electrice 110 poate fi “cu bare este întotdeauna “cu poate fi “cu bare
144 PE 132/03 kV/MT, schema electrică pentru partea de simple nesecţionate” bare duble simple secţionate”
MT: art 3.3.8 secţionate” art 3.3.8
cu racordare
Din punct de vedere al modului de racordare cu racordare
cu racordare directă indirectă, prin
145 PE 132/03 la staţiile electrice de 110kV/ 20 kV, reţelele indirectă prin puncte
art 3.4.2 puncte de conexiuni
electrice de medie tensiune se vor realiza: de alimentare
art 3.4.2

PT 20/0,4 kV
PT 20/0,4 kV sunt PT 20/0,4 kV sunt
racordate la staţiile
racordate prin linii racordate la staţiile
Reţelele electrice medie tensiune, cu electrice sunt
de 20 kV la barele de electrice prin
146 PE 132/03 racordare directă la staţiile electrice de destinate exclusiv
medie tensiune ale intermediul
110kV/20kV, sunt acelea în care: alimentării
staţiei electrice art punctelor de
consumatorilor de
3.4.2 conexiuni
tip casnic

PT 20/0,4 kV sunt
racordate prin linii
de 20 kV la barele
PT 20/0,4 kV sunt PT 20/0,4 kV sunt punctului de
Reţelele electrice de medie tensiune, cu racordate prin linii racordate prin linii conexiune, care, la
racordare indirectă prin puncte de conexiuni de medie tensiune la de 20 kV direct la rândul lui, este
147 PE 132/03
la staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt staţiile electrice de barele de medie alimentat din staţia
acelea în care: transformare prin tensiune ale staţiei electrică prin linii de
puncte de alimentare electrice medie tensiune care
au sau nu alte
sarcini pe ele art
3.4.2

numărul PT de
MT/JT şi de numărul
strâns buclat în zone buclat, în zone cu şi durata
Regimul de funcţionare a reţelelor electrice
148 PE 132/03 cu densitate de densitate de consum întreruperilor
va fi:
consum mare medie admise de
consumatori Pandele
Catalin art 3.5.2

cu neutrul izolat cu neutrul tratat


Reţelele electrice de distribuţie de medie pentru curenţi pentru curenţi
149 PE 132/03 radial
tensiune pot funcţiona: capacitivi mai mici capacitivi mai mari
de 10 A art 5.2 de 10 A

Proiectarea unor reţele electrice care au


este admisă este întotdeauna
150 PE 132/03 neutrul tratat diferit de alte reţele cu care este interzisă art 5.4
condiţionat admisă
urmează a fi legate galvanic:

LEA 110 kV se vor realiza de regulă cu


151 PE 132/03 de porţelan Compozită art 10.2 de sticlă
izolaţie

Instalaţiile de legare la pământ constituie tensiunilor de


defectării aparatului
152 PE 132/03 principalul mijloc de protecţie împotriva atingere şi de pas art defectelor de izolaţie
de comutaţie
accidentelor datorate: 8.2.1

S-ar putea să vă placă și