Sunteți pe pagina 1din 20

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ”NICOLAE IORGA” PAȘCANI

MANUALUL CALITĂŢII
EDIȚIA I
Revizia 1 - 2017/2018

1
Cuprins
I. Prezentarea unității școlare ......................................................................................... 4

1. Date de identificare ................................................................................................ 4

2. Prezentare generală ................................................................................................ 4

3. Resurse curriculare................................................................................................. 5

4. Resurse materiale ................................................................................................... 5

5. Informaţii privind personalul didactic şi nedidactic .............................................. 6

6. Informaţii cu privire la elevi .................................................................................. 6

7. Organizare .............................................................................................................. 7

8. Obiectivele managementului strategic la nivel de şcoală şi naţional sunt: ............ 7

II. Manualul calitatii....................................................................................................... 8

1. Scop si domeniu de aplicare a manualului calitatii ................................................ 8

1.1. Scop................................................................................................................. 8

1.2. Domeniul de aplicare ...................................................................................... 8

2. Documente de referință .......................................................................................... 8

3. Termeni, definiții și abrevieri ................................................................................ 8

3.1. Termeni și definiții .......................................................................................... 8

3.2. Abrevieri ......................................................................................................... 9

4. Sistemul de management al calității ...................................................................... 9

4.1. Cerințe generale .............................................................................................. 9

4.2. Cerințe referitoare la documentație ............................................................... 10

5. Responsabilitatea managementului ...................................................................... 11

5.1. Angajamentul managementului .................................................................... 11

5.2. Orientarea către client ................................................................................... 11

5.3. Politica referitoare la calitate ........................................................................ 12

5.4. Planificare ..................................................................................................... 12

5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare .................................................... 13

2
5.6. Analiza efectuată de management ................................................................ 14

6. Managementul resurselor ..................................................................................... 14

6.1. Asigurarea resurselor .................................................................................... 14

6.2. Asigurarea resurselor umane......................................................................... 14

6.3. Asigurarea infrastructurii .............................................................................. 15

6.4. Asigurarea mediului de lucru ........................................................................ 15

7. Realizarea produsului........................................................................................... 15

7.1. Planificarea ................................................................................................... 15

7.2. Procese referitoare la relația cu clientul ........................................................ 15

7.3. Aprovizionare ............................................................................................... 15

7.4. Producție și procese suport ........................................................................... 16

7.5. Controlul proceselor - suport ........................................................................ 16

8. Măsurare, analiză și îmbunătațire ........................................................................ 16

8.1. Generalități .................................................................................................... 16

8.2. Monitorizare și măsurare .............................................................................. 17

8.3. Controlul produsului neconform ................................................................... 17

8.4. Analiza datelor .............................................................................................. 18

8.5. Îmbunatățirea SMC ....................................................................................... 18

DICȚIONAR................................................................................................................ 19

3
I. Prezentarea unității școlare

1. Date de identificare

a) Denumire: Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani

b) Adresa : Pascani, str. Eugen Stamate nr. 12

c) Adresa e-mail: secretariat.iorgap@yahoo.com, secretariat@lteniorga.ro

d) web: https://lteniorga.ro

2. Prezentare generală
Liceul Trehnologic Economic “Nicolae Iorga” reprezintã un furnizor de educaţie
valoros pentru orașul Pașcani. Noul context în care globalizarea ridicã noi probleme statelor
Uniunii Europene reprezintã o bunã oportunitate pentru cadrele didactice ale liceului nostru,
de a contribui specific la atingerea ţintei potrivit cãreia fiecare individ sã dobândeascã un set
de competenţe cheie care sã-l ajute sã se adapteze in societatea actualã. Cadrele didactice ale
liceului prezintã aptitudinile, voinţa şi calitãţile necesare implicãrii în cadrul de acţiune
comunitar, creat de programele comunitare în domeniul educaţiei şi instruirii astfel încât sã
participe concret la procesul de integrare europeanã a societãţii româneşti și totodata pot oferi
servicii de instruire şi educaţie de înaltã calitate, şanse egale pentru toţi elevii, un mediu de
avansatã ţinutã spiritualã şi moralã. Nivelul de dezvoltare a societății umane actuale implică
necesitatea unei transformãri interioare a omenirii, nevoia de a promova valori etice şi
profunde, sensibilitate faţã de nevoile altora, acceptarea voluntarã a simplitãţii şi a conştiinţei
acute a imperativelor economice. Elevii liceului nostru vor avea mai mult de fãcut decât sã
asigure funcţionarea sistemului economic la nivel, fie el local, regional, naţional sau
internaţional – ei vor fi actori ai unei noi paradigme.
Liceul nostru are ca misiune realizarea la un înalt nivel de calitate a educaţiei şi
instruirii în domenii specifice, în contextul actual atât national cât şi european, rãspunzând
necesitãţii de dezvoltare personalã, cetãţenie activã, încadrare într-o societate bazatã pe
cunoaştere şi coeziune socialã a individului, având ca model moral și spiritual pe marele
nostru dascăl național Nicolae Iorga. Prin activităţile derulate atât în cadrul orelor, cât şi în
activităţile extracurriculare, răspundem cerinţelor elevilor şcolii noastre, cărora le asigurăm o
pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea

4
critică, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de comunicare
şi adaptare la condiţiile sociale actuale.
Cultura organizaţională a şcolii se caracterizează printr-un ethos profesional înalt,
valorile dominante fiind: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc,
ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la
nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, profesionalism. În ceea ce priveşte climatul
organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi
grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă
satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin
reciproc. Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:
 Atitudine deontologică - respect şi atitudine morală faţă de valorile educaţiei;
• Profesionalism şi responsabilitate - servicii adaptate cerinţelor unei educaţii de calitate
prin asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;
• Eficienţă - utilizarea optimă a resurselor umane şi materiale în vederea atingerii ţintelor
strategice propuse;
• Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda
dificultăţilor, a eşecurilor personale;
• Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi,
nu în ultimul rând, faţă de propria persoană;
• Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi
în faptă.

3. Resurse curriculare
Alături de resursele curriculare obligatorii, biblioteca școlii dispune de un fond de carte
adaptat cerințelor de studiu la disciplinele din trunchiul comun. Resursele didactice de
învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe la procesul de învăţare.
Existentă softuri educaţionale pentru majoritatea disciplinelor din planul cadru şi, ca resursă
suplimentară, există acces nelimitat la Internet (conexiune prin cablu și wireless). Anual, se
actulizează oferta curriculară elaborată la nivelul școlii, aceasta fiind adapatată cerințelor
educabililor. Suntem singurul furnizor de educaţie pentru domenile Servicii/Turism și
alimentație, respectiv Servicii/Comerț din zona Pașcani – Tg. Frumos.

4. Resurse materiale
În administrarea şcolii există un corp de clădire cu spații funcționale distribuite astfel:

5
- 21 săli de clasă,
- 1 laborator biologie
- 1 laborator fizică/chimie
- 1 laborator informatică
- 1 laborator turism și alimentație
- 1 cabinet Firma de exercițiu
- 1 cabinet de asistență psihopedagogică
- 1 sală bibliotecă
- 1 sală de mese
Resursele IT și de birotică permit o gestionare eficientă a bazelor de date utilizate în întreaga
activitate a școlii. Resursele financiare asigură funcţionarea şcolii la parametri normali şi sunt
formate din resurse buget local, resurse buget naţional, resurse extrabugetare ale şcolii,
sponsorizări şi donaţii.

5. Informaţii privind personalul didactic şi nedidactic


În anul școlar 2017/2018, structura personalului didactic este următoarea:

Titulari Suplinitori Total


Gr.I De Tota Gr.I suplinit Total
Gr.I I f Deb. l Gr.I I Def. Deb. ori general
Prof.
Inst.
Înv.
Educato
ri
Total
Personalul didactic auxiliar și nedidactic are următoarea structură:
- Cadre didactice auxiliare: 4
- Personal administrativ si de intretinere: 8

6. Informaţii cu privire la elevi


Structura pe clase, respectiv pe grupe pe fiecare nivel de învățământ este următoarea:
nivel de forma de nr. grupe/clase nr. elevi procent
învățământ învățământ
primar zi
alternativa Step
by Step

6
gimnazial zi
liceal zi
profesional
Având drept criteriu domeniul de pregătire de bază, respectiv domeniul de pregătire
generală, situaţia şcolarizării se prezintă astfel:
 profil servicii – domeniul pregătirii de bază/domeniul de pregătire generală: turism şi
alimentaţie – 5 clase liceu tehnologic, 1 clasă a XI-a an de completare – ospătar (chelner)
vânzător în unităţi de alimentaţie, 1 clasă a XII-a liceu, ruta progresivă – organizator
banqueting
 profilul servicii - domeniul pregătirii de bază/domeniul de pregătire generală: comerţ
– 2 clase liceu tehnologic

7. Organizare
Structura organizatorică generală a Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”
Pașcani, cu principalele compartimente şi subordonarea acestora, funcționează conform
organigramei.

8. Obiectivele managementului strategic la nivel de şcoală şi naţional


sunt:
- Asigurarea tranziției de la școală la locul de muncă;
- Dezvoltarea rețelelor de colaborare la nivel intern și extern;
- Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională;
- Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii;
- Orientarea şi consilierea privind cariera;
- Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene;
- Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare
proiecte şi programe;
- Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii;
- Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
- Consilierea părinţilor;

7
II. Manualul calitatii

1. Scop si domeniu de aplicare a manualului calitatii

1.1. Scop
Manualul calităţii, cod CC - MC.01, este documentul – cadru care descrie sistemul de
management al calităţii adoptat de Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani
pentru asigurarea calităţii prestaţiilor către societate.

1.2. Domeniul de aplicare


Prezentul manual se utilizează pentru documentarea şi ţinerea sub control a politicii
obiectivelor, structurii şi procesele sistemului de management al calităţi din şcoală, în scopul
verificarii și eficientizării acestora.
Manualul calității este utilizat:
 de conducerea școlii ca element de referinţă pentru monitorizarea şi imbunătăţirea
continuă a sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii in unitatea de invăţământ
 pentru demonstrarea, la cererea organismelor de control şi a altor părţi interesate a
conformității sistemului de management al calității din unitatea noastră cu
reglementările naţionale şi cerințele normelor europene referitoare la asigurarea şi
evaluarea calităţii în învăţământul preuniversitar.

2. Documente de referință
SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calității. Cerințe.
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale şi
vocabular.
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calității
educației
H.G. nr. 125/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ARACIP
cu modificarile ulterioare.

3. Termeni, definiții și abrevieri

3.1. Termeni și definiții


Pe lângă termenii recomandați de documentația de referință, prezentul manual al
calităţii, adoptă definiții specifice pentru produs și client, prin adaptarea conceptelor
fundamentale din managementul calității la învațământul preuniversitar.

8
3.2. Abrevieri
Abrevierile utilizate în Manualul calității sunt:
SMC - Sistemul de Management al Calităţii
RC – Responsabilul CEAC din unitatea școlară
MC – Manualul calităţii
PG – Procedură generală
PO - Procedură operaţională
CA – Consiliul de administraţie
ROI - Regulament de ordine interioară
RCC- Regulament de funcţionare a CEAC
RAC – Raport de acțiuni corective
RAP – Raport de acțiuni preventive
PDCA – metodologie Plan-Do-Check-Act (Planifică-Execută-Verifică-Acționează)

4. Sistemul de management al calității

4.1. Cerințe generale

Sistemul de management al calităţii din Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae


Iorga”, proiectat şi implementat din anul 2012, urmărește satisfacerea cerințelor standardului
SR EN ISO 9001:2001 și aplicarea principiilor de bază ale managementului calității. La
realizarea sistemului s-au avut în vedere reglementările naționale și cerințele din standardele
europene de referință, cerințele managementului strategic, politica și obiectivele calității,
precum şi particularităţile şcolii.
Identificarea proceselor
Realizarea sistemului de management al calității are la bază abordarea bazată pe
proces, care implică:
 identificarea proceselor necesare pentru obținerea rezultatului dorit;
 determinarea succesiunii și interacțiunii acestor procese;
 identificarea interfețelor proceselor cu entitățile funcționale ale instituției;
 identificarea și evaluarea datelor de intrare și ieșire ale proceselor;
 determinarea indicatorilor de performanță;
 stabilirea metodelor de monitorizare, analiză și îmbunatățire a performanțelor;
Procesele SMC din cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” sunt
grupate în patru compartimente:

9
 procese de management al activităților;
 procese de asigurare resurse;
 procese de realizare produs;
 procese de control si îmbunatățire.
Documentarea proceselor:
Fiecare proces este descris de o procedură documentată, elaborată de
compartimentele responsabile.
Fiecare procedură descrie, pe baza metodologiei PDCA, modul de acțiune și control
în cazul fiecărui proces SMC, stabilind:
 responsabilul de proces; obiective măsurabile stabilite pentru procesul respectiv;
 intrări/ieșiri;
 metodele prin care se asigură măsurarea performanțelor procesului și înregistrările
asociate monitărizării procesului;
 tipologia resurselor necesare desfășurării, controlării și monitorizării proceselor;
 alocarea responsabilităţilor.
Având drept suport cele patru mari categorii de procese și procedurile care le
documentează, conducerea şcolii şi responsabilii de proces stabilesc responsabilitățile pentru
cadrele didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic, prin Fișa postului.

4.2. Cerințe referitoare la documentație

4.2.1. Generalități
Documentele SMC din cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”
cuprind:
 regulamentul privind funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității;
 manualul calității;
 proceduri (generale și operaționale);
 documente referitoare la structuri și reguli de funcționare aplicate în școală;
 documente de proveniență internă și externă;
 înregistrări şi dovezi prin care se certifică faptul că procesele s-au desfașurat și care
centralizează rezultatele obţinute.

4.2.2. Controlul Manualului calității


Manualul calităţii este revizuit periodic. Orice revizie este consemnată prin
înscrierea numărului de ordine a reviziei în rubrica corespunzătoare de pe foaia de prezentare.

10
Multiplicarea MC se face doar cu acordul conducerii școlii. Arhivarea sa se face de catre RC
și se consemnează în registrul de Evidenţă a documentelor. Orice modificare în conţinutul
MC atrage după sine o nouă revizie. Numărul de revizii este limitat la maximum 4. O nouă
ediție a Manualului calității se va elabora atunci când se fac modificări majore ale
conținutului sau dupa 4 revizii.

4.2.3. Controlul documentelor


Controlul documentelor este reglementat în PG 01 - Controlul documentelor.
Procedura stabileşte resposabilităţile şi modul de lucru pentru controlul și verificarea
activităților privind pregătirea, avizarea, aprobarea, difuzarea, înregistrarea, modificarea și
retragerea documentelor cerute de SMC. Pentru identificarea și regăsirea cu ușurință a
documentelor SMC, procedura stabilește un sistem de codificare a documentelor.

4.2.4. Controlul înregistrarilor


Procesul de ţinere sub control a înregistrărilor, ca dovezi ale conformităţii cu
cerinţele funcţionării eficiente a SMC, este reglementatăin PG.05 - Cotrolul înregistrărilor.
Procedura stabilește documentele ce permit controlul tutoror înregistrărilor din unitate:
formulare tipizate, registre, procese verbale, rapoarte, analize. Toate înregistrarile trebuie să
ramâna lizibile și regăsibile cu ușurință, și să fie păstrate în condiții care să asigure
integritatea lor.

5. Responsabilitatea managementului

5.1. Angajamentul managementului


Conducerea Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, reprezentată prin
director - prof. drd. Spiridon Gheorghe, se angajează să asigure funcționarea eficientă a SMC
implementat în unitatea școlară, respectiv dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a acestui
sistem prin:
 stabilirea politicii referitoare la calitate și asigurarea resurselor necesare;
 conducerea eficientă a procesului de analiză managerială;
 stabilirea obiectivelor referitoare la calitatea procesului educațional la nivelul fiecărei
arii curriculare.

5.2. Orientarea către client


Orientarea către client este reglementată prin procedura PG. 02, care are la bază
identificarea permanentă a cerințelor societății. Procedura stabilește modalitățile de măsurare

11
și analiză a satisfacției clientului, în vederea reglării procesului educațional astfel încât să fie
atinse standardele de performanță specifice educației.

5.3. Politica referitoare la calitate


Preocuparea constantă a Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, ca furnizor
de educație, este să se afirme ca o unitate şcoară de performantă, cunoscută și recunoscută pe
plan local și național, cu o orientare dinamică a întregului proces instructiv-educativ spre
formarea unor absolvenți de valoare, a căror pregatire să răspundă exigențelor societății
actuale.
Dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a SMC în Liceului Tehnologic Economic
”Nicolae Iorga” presupune atingerea următoarelor obiective:
 aplicarea metodelor și strategiilor pro-active în actul educațional;
 aplicarea/adaptarea creativă a conținuturilor curriculare specifice fiecărei discipline;
 elaborarea de instrumente complementare curriculumu-lui comun la nivelul ariilor
curriculare;
 centrarea activităților curriculare, exxtracurriculare și non-formale pe elev;
 orientarea spre performanță;
 abordarea interdisciplinară a conținuturilor de învățare.
Atingerea parametrilor care definesc calitatea procesului instructiv - educativ se face
cu participarea întregului personal, atribuţiile privind calitatea fiind stabilite la nivelul fiecărei
comisii metodice sau pe domenii specifice. Coordonarea activităților aferente
managementului calității revine Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității și subcomisiilor
care funcționează în cadrul acesteia.
Principiile managementului calităţii care stau la baza funcţionării SMC sunt aduse la
cunoștința şi aplicate de întregul personal. Aceste principii cuprind: orientarea spre client,
managementul strategic, implicarea personalului, abordarea prin procese, abordarea holistică
a proceselor, îmbunatățirea continuă, luarea deciziilor pe baza faptelor, relațiile mutuale cu
furnizorii.

5.4. Planificare

5.4.1. Obiectivele calității


Pentru fiecare arie curriculară sunt stabilite obiecte referitoare la calitate, care se află
în relaţie de concordanţă cu politica școlii în domeniul calității serviciilor prestate.
Responsabilitatea atingerii acestor obiective revine întregului corp profesoral, personalului
didactic auxiliar și nedidactic.

12
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare

5.5.1. Responsabilitate și autoritate


Responsabilităţile referitoare la coordonarea activităților în cadrul Liceului
Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, sunt stabilite conform legii, conform ROI şi conform
Fişei postului. La începutul fiecărui an școlar, în cadrul Consiliului profesoral, sunt stabilite și
responsabilități specifice pentru cadrele didactice prin includerea lor în cadrul unor comisii.
Acestea se organizează pe diferite domenii vizând procesul educaţional şi, în colaborare cu
CEAC, urmează să-şi desfăşoare activitatea în anul şcolar în curs.

5.5.2. Reprezentantul managementului


La nivelul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”există şi funcţionează
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. Comisia își elaborează propriul regulament de
funcționare. CEAC constituie o structură funcțională-suport la nivelul școlii, un organism
colectiv de lucru care identifică, analizează și propune soluții cu privire la implementarea
SMC.
Conducerea operativă a CEAC este asigurată de directorul instituţiei sau de un
coordonator desemnat de acesta. Acesta poate fi membru în Consiliu de Administraţie sau
poate fi oricare alt cadru didactic. Comisia este condusă de un cadru didactic în calitate de
responsabil. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de
învățământ.
CEAC:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și
asigurare a calității, aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor şi criteriilor
prevazute de legislație;
b) elaboreaza anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în
unitatea școlară, pe baza căruia directorul elaboreză raportul general privind starea și calitatea
învațământului din unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor,
prin afișare sau publicare, și este pus la dispoziția evaluatorilor externi;
c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
d) cooperează cu ARACIP.
CEAC se întrunește semestrial în ședință ordinară, precum şi în ședință extraordinară
ori de câte ori situația o impune, la convocarea responsabilului CEAC, a conducerii școlii sau
la solicitarea membrilor. Misiunea CEAC constă în elaborarea conceptuală și implementarea

13
unui sistem funcțional de management al calității în unitatea școlară, precum și adaptarea
continuă a acestuia la cerințele învațământului preuniversitar românesc și european.

5. 5. 3. Comunicarea internă
Comunicarea internă este reglementată prin PO.03 Comunicare interna/Informare.
De comunicarea hotărârilor, dispozițiilor și a altor informații referitoare la SMC către
persoanele implicate este responsabil secretarul CEAC.

5.6. Analiza efectuată de management

5.6.1. Generalități
Coducerea Liceului Tehnologic Economomic ”Nicolae Iorga” efectuează sistematic
analize pentru a evalua eficiența SMC și a stimula dezvoltarea de proiecte de îmbunătățire
continuă a proceselor din școală.

5.6.2. Elemente de intrare ale analizei


Membrii CEAC întocmesc un raport preliminar, folosind ca date de intrare: stadiul
implementării SMC, rapoartele de monitorizare internă, situația sesizărilor cu privire la
procesul didactic, stadiul implementării acțiunilor corective, stadiul implementării deciziilor
luate în cadrul C.A. și al Consiliilor Profesorale.

5.6.3. Elemente de ieșire ale analizei


Ca urmare a raportului preliminar se întocmește Planul de îmbunătațire. Membrii
CEAC răspund de gestionarea documentelor și de consemnarea îndeplinirii acțiunilor
propuse.

6. Managementul resurselor

6.1. Asigurarea resurselor


Dezvoltarea continuă a bazei de resurse umane și materiale reprezintă o condiție
indispensabilă implementării, menținerii și eficientizării SMC în unitatea noastră.

6.2. Asigurarea resurselor umane

6.2.1. Generalități
Asigurarea personalului didactic calificat angajat al unității este o prioritate anuală a
compartimentului de management.

14
6.2.2. Competență, conștientizare și instruire
Cadrele didactice se adaptează cerințelor unei educații de calitate permanent, prin
participarea la cursuri de formare continuă în domeniul specialității sau în alte domenii
organizate de diverși furnizori de educație permanentă - Casa Corpului Didactic, universități,
precum și prin înscrierea la examenele ce se susțin în vederea obținerii gradelor didactice
specifice învățământului preuniversitar.

6.3. Asigurarea infrastructurii


Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” dispune de o infrastructură adecvată
prestării de servicii educaționale: corp de clădire cu săli de clasă dotate corespunzător, sală și
teren de sport, echipamente hardwarer și software specific activităților derulate de fiecare
compartiment.

6.4. Asigurarea mediului de lucru


În Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” este asigurat un mediu de lucru
corespunzător, respectându-se conformitatea cu prevederile normelor de protecție a muncii,
respectiv de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât furnizarea serviciilor educaționale
să se realizeze conform cerințelor clientului.

7. Realizarea produsului

7.1. Planificarea
Planificarea inițierii şi dezvoltării de programe educaționale eficiente și adecvate
cerințelor se face anual pe baza politicii și obiectivelor calității, având ca suport Planul de
Acțiune al Școlii.

7.2. Procese referitoare la relația cu clientul


Cerințele programelor educaționale sunt precizate în documentația de referință a
prezentului manual și în indicatorii calității elaborați de ARACIP.

7.3. Aprovizionare

7.3.1. Procesul de aprovizionare cu materiale


Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” evaluează și selectează anual
furnizorii, pe baza capacității acestora de a furniza materialele necesare procesului instructiv
–educativ, cu respectarea cerințelor de achiziție publică stabilite prin Legea ... Liceul
Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” stabilește criterii pentru elaborarea și analiza
referatelor de necesitate, achiziție, recepție, monitorizare și îmbunatățire a procesului.

15
7.4. Producție și procese suport

7.4.1. Controlul procesului de învațământ


Documentele SMC certifică faptul că sunt disponibile și transparente informațiile
necesare derulării activităților didactice, iar procesele și serviciile care asigură creșterea
eficienței procesului de învațământ sunt controlate.

7.4.2. Validarea procesului didactic


Pe parcursul derulării procesului didactic, responsabilii comisiilor metodice,
membrii CEAC sau directorul unității efectuează verificări sistematice la fiecare activitate
didactică specifică disciplinei, astfel încât feedbak-ul realizat să fie utilizat în mod eficient
pentru reglarea procesului, în sensul centrării tuturor activităților către interesele, nevoile,
abilitățile proprii ale beneficiarului direct.

7.4.3. Identificare și trasabilitate


Identificarea procesului didactic se realizează prin intermediul Planului de
învățământ. Trasabilitatea procesului didactic este asigurată prin manualul școlar și alte surse
bibliografice conform disciplinei. Activitățile didactice efectuate se înregistrează în condicile
de prezență.

7.5. Controlul proceselor - suport


În spațiile destinate activităților didactice și auxiliare se utilizează echipamente și
aparate care sunt verificate și întreținute în mod corespunzator conform procedurii PG-06 –
Controlul aparatelor de laborator. Procedura definește responsabilitățile şi documentează
activitățile efectuate, in vederea stabilirii de măsuri prin care aparatura folosită în procesul
didactic raspunde cerintelor specifice.

8. Măsurare, analiză și îmbunătațire

8.1. Generalități
Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” planifică și implementează procese
adecvate de monitorizare, măsurare, analiză și îmbunătățire pentru a demonstra performanțele
procesului didactic, pentru a asigura conformitatea cu SMC și pentru a îmbuntăți continuu
eficacitatea SMC.

16
8.2. Monitorizare și măsurare

8.2.1. Satisfacția clientului


Măsurarea satisfacției clientului descrie procesul de evaluare a calității, având ca
indicatori nivelul de competențe atins la finalul unui ciclu de învâțământ, spiritul de initiativă,
creativitatea, capacitatea de comunicare și lucru în echipă, responsabilitatea socială dovedită
de absolvent dupa angajare. Reglementările sunt prevăzute în procedura PG-02 - Masurarea
satisfactiei clientului.

8.2.2. Autoevaluarea
Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” își planifică și organizează activitățile
de autoevaluare a calității. În acest sens, la intervale planificate de timp, Liceul Tehnologic
Economic ”Nicolae Iorga” verifică conformitatea SMC cu cerințele standardului de referință,
identifică neconformitățile SMC și stadiul lor de corecție, funcționalitatea SMC și
posibilitățile de îmbunatățire. Procedura PG-07 – Autoevaluare, documentează procesul de
audit intern al SMC. Procedura stabilește responsabilitățile pentru etapele procesului de
autoevaluare.

8.2.3. Monitorizarea și măsurarea proceselor


Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” urmărește îmbunătățirea
performanțelor obținute prin parcurgerea unei discipline de studiu având în vedere
obiectivele, conținutul și metodele de predare/evaluare utilizate, prin procedura PG-08 –
Monitorizare servicii de educație.

8.2.4. Monitorizarea și măsurarea produsului


Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” monitorizează calitatea componentelor
achiziționate de elevi prin rezultatele obținute la examenele naționale și ca urmare a
participării la olimpiade și concursuri școlare.

8.3. Controlul produsului neconform


Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” monitorizează apariția unor produse
neconforme, a unor competențe insuficiente. Analiza neconformităților și a tendițelor de
apariție reprezintă date de intrare pentru analiza efectuată de management, atunci când se au
în vedere obiective de ce vizează resursele din diverse categorii. PG-09 – Controlul
produsului neconform, stabilește etapele în demersul identificării și corecției produsului
neconform.

17
8.4. Analiza datelor
Analiza datelor furnizează informații referitoare la satisfacția clientului,
conformitatea cu cerințele referitoare la produs, caracteristicile și tendințele proceselor,
inclusiv oportunitățile pentru acțiuni preventive și de corecție.

8.5. Îmbunatățirea SMC

8.5.1. Îmbunatățirea continuă


Pentru îmbunătățirea continuă a SMC, Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”
planifică noi obiective privind calitatea, efectuează și implementează noi procese sau le
modifică pe cele existente, verifică derularea și acționează în vederea îmbunătățirii continue a
performanțelor proceselor.

8.5.2. Acțiuni corective


Procedura PG.10- Acțiuni corective, stabilește modul de lucru şi resposabilitățile
pentru acest proces. CEAC verifică eficiența acțiunilor corective propuse și întocmește
rapoarte.

8.5.3. Acțiuni preventive


CEAC propune un plan de acțiuni preventive în urma analizei posibilelor cauze de
apariție a neconformităților. Inițierea unei acțiuni preventive presupune parcurgerea etapelor
prevăzute în procedura PG-11 – Acțiuni preventive. Informațiile rezultate în urma verificării
acțiunilor propuse se regasesc în Raportul de acțiuni corective/preventive – RAC si RAP.

18
DICȚIONAR
acțiune corectivă = acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altei
situații nedorite
acțiune preventivă = acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau a altei
posibile situații nedorite
asigurarea calității = ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de
elaborare, planificare și implementare de programe de studiu prin care se
formează încrederea beneficiarilor
beneficiari direcți = persoanele cuprinse într-o formă de educație
beneficiari indirecți = angajatorii, angajații, familiile beneficiarilor direcți, societatea
cerința = nevoie sau așteptare declarată obligatorie
competența = abilitatea demonstrată de a aplica aptitudini și cunostințe
conformitate = îndeplinirea unei cerințe
criteriu = aspect fundamental de organizare și funcționare a unei organizații
furnizoare de educație
dovezi = date care susțin că ceva există sau nu, s-a întâmplat sau nu, este adevărat
sau nu; datele trebuie să prezinte următoarele caracteristici: suficiente,
măsurabile, actuale, valide, consecvente, fidele, autentice
eficacitate = măsura în care sunt realizate activitățile planificate și sunt obținute
rezultatele scontate
indicatori = instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activități, prin
raportare la standarde de referință
managementul = activități coordonate pentru a orienta și controla o organizație în ceea ce
privește calitatea
manualul calității = document care descrie sistemul de management al calității al unei
organizații
procedura = document care descrie sintetic o activitate, răspunzând clar la
următoarele întrebari: cine? ce? cum? unde? de ce? Este autorizată de
către conducere și este monitorizată prin evaluări interne ale calității.
Orice procedură trebuie să atingă următoarele puncte: scop, domeniu de
aplicabilitate, documente de referință, definiții și abrevieri, descriere și
responsabilități (forma acestui punct poate fi: text, schemă logică,
matrice a resposabilităților).

19
procedura generală = este o procedură standard, o procedură de sistem care descrie, la nivel
tactic, procese ale sistemului managementului calității (vizează
următoarele paliere: controlul înregistrarilor, controlul documentelor,
acțiuni preventive/corective, controlul serviciului neconform, satisfacția
clienților, aprovizionare, resurse umane, analize efectuate de
management).
procedura operațională conține o prezentare formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie
= urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea
realizării activității, cu privire la aspectul procesual (se referă la:
instrucțiuni de lucru, regulamente de funcționare, alte specificații).

20