Sunteți pe pagina 1din 12

Studiază sunetele vorbirii

SUNETELE VORBIRII:
LITERELE SUNT SEMNE CONVENŢIONALE PRIN CARE SE REPRODUC
SUNETELE VORBIRII.
ALFABETUL=TOTALITATEA LITERELOR
31 LITERE MICI:a,ă,â,b,c,d,e,f,g,h,i,î,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,ş,t,ţ,u,v,w,x,y,z
31 LITERE MARI:A,Ă,Â,B,C,D,E,F,G,H,I,Î,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,Ş,T,Ţ,U,V,W,
X,Y,Z.

*1 LITERĂ=1 SUNET EX.ELEV=E-L-E-V -4 LITERE,4 SUNETE


*1 LITERĂ=2 SUNETE EX.LITERA X =2 SUNETE(CS-excursie;)8l-9s
(GZ-exemplu)7l-8s
*2 LITERE=1 SUNET EX.GRUPURILE:ce,ci,ge,gi +vocală=1 consoană
ceai=4LITERE,3 SUNETE
*3 LITERE=1 SUNET GRUPURILE:che,chi,ghe,ghi + vocală-1 CONSOANĂ
SAU LA SFÂRŞIT DE CUVÂNT,ÎN ACEEAŞI SILABĂ CU O VOCALĂ
gheaţă=6 LITERE,4 SUNETE;unchi=5 LITERE,3 SUNETE
*3 LITERE=2 SUNETE GRUPURILE:che,chi,ghe,ghi= O SILABĂ
ghiocel=7 LITERE,6 SUNETE

EXERCIŢIU
Scrie numărul de litere şi de sunete din următoarele cuvinte:
Geam
Gheată
Gheretă
Veghează
Ghici
Ghiozdan
ESTE UN SUNET(O VOCALĂ) SAU UN GRUP DE SUNETE(CONŢINÂND O
VOCALĂ),CARE SE PRONUNŢĂ CU UN SINGUR EFORT EXPIRATOR.

REŢINE!
O SILABĂ TREBUIE SĂ CONŢINĂ NEAPĂRAT O
VOCALĂ.UNA SINGURĂ!!!

SILABA POATE FI ALCĂTUITĂ DIN:O VOCALĂ,SUNETE ALĂTURATE DIN


ACELAŞI CUVÂNT,DOUĂ CUVINTE PRONUNŢATE ÎMPREUNĂ,SFÂRŞI –
TUL UNUI CUVÂNT + UN CUVÂNT SAU ÎNCEPUTUL ALTUI CUVÂNT ŞI
UN CUVÂNT+ÎNCEPUTUL ALTUI CUVÂNT.
Grupul de doua sunete-vocala şi
semivocala-rostite în aceeaşi silabă

Oa-ie,pia-tră,oş-tean,scai,s-au,ce-i
Grupul de trei sunete-vocală+două
semivocale-rostite în aceeaşi silabă

i-ni-mioa-ră,le-oai-că,ci-teau,mi-ai
Grupul alcătuit din două vocale alătu-
rate,care se rostesc în silabe diferite.
po-e-zi-e,a-le-e,co-o-pe-ra-ţi-e
I
Casă-ca-să
Elev-e-lev  DEFINIŢIE
Păpuşă-pă-pu-şă O consoană între
Căţeluş-că-ţe-luş două vocale
Română-ro-mâ-nă formează silaba cu a
Matematică-Ma-te- doua vocală.
ma-ti-că
II Cablu-ca-blu
Carte-car-te Codru-co-dru
Carnet-car-net Soclu-so-clu
Şapte-şap-te Socru-so-cru
Ştergar-şter-gar Patru-pa-tru
Pantof-pan-tof
DEFINIŢIE-abatere
DEFINIŢIE Când a doua consoană
Două consoane între este l sau r,cele două
două vocale se despart: consoane formează sila-
prima consoană formea- ba cu a doua vocală.
ză silaba cu prima voca-
lă,iar a doua consoană
cu a doua vocală.
III Arctic-arc-tic
Antrenor-an-tre-nor Sculptor-sculp-tor
Contract-con-tract Sandviş-sand-viş
Constipat-con-sti-pat Jertfă-jert-fă
Constructor-con-struc-tor Sfincşii-sfinc-şii

DEFINIŢIE OBSERVAŢIE-abatere
Trei sau mai multe consoa- Grupurile ct,cţ,pt,pţ,dv,
ne între două vocale se tf,cş aflate între două
despart:prima consoană vocale se despart.
formează silaba cu prima
vocală,iar restul consoane-
lor cu a doua vocală.
IV
alee-a-le-e alcool-al-co-ol
ştiinţă-şti-in-ţă muzee-mu-ze-e
poet-po-et istorie-is-to-r i-e
fanion-fa-ni-on aerian-a-e-ri-an

DEFINIŢIE
Două vocale alăturate se despart în silabe
diferite (ele formează hiat).
V

dezaprobare-dez-a-pro-ba-re inexact-in-e-xact
dezordine-dez-or-di-ne subliniat-sub-li-ni-at
despre -de- spre
biosfera-bi-o – sfe-ra
DEFINIŢIE
Cuvintele formate prin derivare cu prefixe şi cele
compuse se despart ţinîndu-se cont de părţile com-
ponente.
TEMĂ ÎN CLASĂ
1.Despărţiţi în silabe cuvintele:
Auzeau ouă fiinţă
Creaţie poluare afectuos
Capsă turlă tablou
Sculptor evlavie filtru
Codru arctic pehlivan
Anorganic inegalitate dezosat

2.Scrieţi enunţuri potrivite pentru grupurile


de cuvinte:ácele-acéle
cuvinte: ,véselă-vesélă,erá-éra,cópii-copíi
,
40p-Despărţiţi în silabe cuvintele: Baza-10p
Abraziv Amprentă Bursier Compliment
Abroga Astmatic Cablu Conjuncţie
Acţiona Altceva Cabrioletă Despre
Acvilă Atlas Cartografie Dezordine
Agreează Aplicat Cataclism Difracţie
Ambient Arctic Chestionar Enciclopedie
Aprilie Bancnotă Chihlimbar Expropriere
Atribut Bibliografie Cofraj Februarie
Arbitru Bâtlan Conlocuitor Funcţionar
Acces Binoclu Conclusiv Punctual

S-ar putea să vă placă și