Sunteți pe pagina 1din 4

Programa analitică / Course syllabus

Evaluarea psihodiagnostică şi psihopedagogică a persoanei


Psycho Diagnostic Evaluation and Psycho pedagogy of Person

Date despre unitatea de curs:


Denumirea disciplinei Evaluarea psihodiagnostică şi psihopedagogică a persoanei
Autorul programei: drd. Ina Moraru
Drd. Colina Lazar
Titular al cursului: drd. Ina Moraru
Drd. Colina Lazar
Email: imoraru@ulim.md
Codul cursului: S.03.O.015
Categoria formativă a cursului S
(F-fundamentală, G-generală, S-de
specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către
masterat):
Categorie de opţionalitate a cursului O
(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă
alegere):
Credite ECTS: 4
Specialitatea/programul de master: Psihopedagogie
Ciclul: Licenţa
Anul de studii: II
Semestrul: III
Numărul total de ore: 120
Numărul de ore de contact: 60
Din ele prelegeri: 30
seminarii:
laboratoare: 30
Numărul de ore pentru studiul individual: 60
Limba de predare: română şi rusă
Discipline premergătoare: Psihologia generală, psihologia cognitiva, psihologia
diferenâială a personalităţii.

Descrierea şi scopul unităţii de curs


Cursul permite studiere particularităţile elaborăţii şi administrării intrumentelor de psihodiagnostic aplicării în
domeniul cercetării sferei cognitive a personalităţii. În predarea cursului se pune accent pe cele mai noi
instrumente de evaluare a gradului de dezvoltare a proceselor cognitive. Scopul cursului constă în acumularea
cunoştinţelor cu referinţă la metodele de elaborare şi validare a instrumentelor de psihodiagnostic dar şi
foamarea abilităţilor de administrare şi interpretare a rezultatelor obţinute în urma aplicării testelor. Cursul se
prezintă ca o parte componentă, de specialitatea în pregătirea specialiştilor în domeniul stiinţelor sociale cu
specializare în psihologie.

Finalităţi de studii
Cod Finalităţi de studii din planul de studiu Finalităţi de studii specifice unităţii de curs
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.1 cunoaşte şi reproduce cadrul de noţiuni şi concepte 1.1.1. să opereze cu aparatul terminologic al
fundamentale, diverse perspective ale demersului disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de
psihologic din punct de vedere teoretic, utilizîndu-le explicare teoretică a instrumentelor
în explicarea dezvoltării psihicului în onto- şi psihodiagnostice;
filogeneză, a persoanei, grupului şi situaţiei sociale; 1.1.2. să explice particularităţile de validare a
instrumentelor de măsurare;
1.2 fi capabil să identifice şi să descrie etapele 1.2.1. să identifice părţile componente a
dezvoltării psihologiei ca ştiinţă şi abordările testului psihologic;
teoretice majore în domeniile de bază: psihologie 1.2.2. să enumere domeniile de aplicare a
generală, diferenţială, a dezvoltării, cognitivă, testulor psihologice;
socială, a personalităţii, neuroanatomiei,
neurofiziologiei şi neuropsihologiei, clinică,
educaţională etc.;
1.3 poseda cunoştinţe despre metodologia şi metodele 1.3.1. să localizeze testul în şirul de motode
de cercetare ştiinţifică a persoanei, grupului social şi stiinţifice;
fenomenelor psihosociale; 1.3.2. să identifice instrumentele
psihodiagnostice necesare în raport cu scopul
şi obiectivele cercetării;
1.4 cunoaşte bazele intervenţiei în diverse domenii ale 1.4.1. să cunoaşcă calasificări ale testului;
psihologiei – psihodiagnostic, consiliere 1.4.2. să descrie principiile de administrare,
psihologică, psihoterapie, adoptînd o viziune critică prelucrare şi interpretare a unui instrument de
şi nuanţată privind modelele asistenţiale ale psihodiagnostic;
persoanei, grupului şi fenomenului psihosocial în
conformitate cu principiile etice şi deontologia
profesională
Abilităţi Abilităţi
2.1 analiza, compara şi clasifica fenomenele psihice şi 2.1.1. să analizeze testul ca metodă de
psihosociale în scopul stabilirii metodologiei cercatere şi tipurile acestuia;
cercetării şi asistenţei psihologice a persoanei,
grupului şi situaţiei;
2.2 selecta şi aplica multiple perspective ale demersului 2.2.1. să aplice testul psiholegic,respectînd
psihologic practic în raport cu persoana, grupul şi principiile de administrare a testului;
situaţia, respectînd principiile etice şi deontologia 2.2.2. să aplice testul în corespundere cu
profesională şi în conformitate cu conţinutul scopul testului şi particularităţile de vărstă;
problemei şi comanda socială
2.3 elabora designul experimental şi realiza cercetări în 2.3.1. să utilizeze instrumentele
diverse domenii aplicate ale psihologiei, utilizînd psihodiagnostice în planificarea şi elaborarea
metode şi tehnologii moderne, demonstrînd protocoalelor de testare a persoanelor sau
competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice grupurilor sociale;
corespunzătoare, de comunicare scrisă şi orară a
rezultatelor către publicul versat în domeniu şi către
beneficiarii de servicii, inclusiv prin posedarea
limbilor străine, respectînd principiile etice, cu
citarea surselor, evitarea plagiatului şi denaturării
rezultatelor;
2.4 poseda competenţe de prelucrare statistico- 2.4.1. să calculeze scorurile finale pentru
matematică a datelor, de utilizare a computerului şi instrumentele psihodiagnostice;
de prezentare grafică a rezultatelor cantitative; 2.4.2. să execute un profil de personalitate în
baza rezultatleor cantitative a unui test;

2.5 poseda capacităţi de muncă în echipă şi de


organizare a relaţiilor interpersonale.

Competenţe Competenţe
3.1 promova în activitatea profesională imaginea
psihologului contemporan, caracterizat de
profesionalism în activitatea de psihodiagnostic
(identificare) – intervenţie, autenticitate, toleranţă
socială, spirit creativ şi inovativ, responsabilitate
personală, deschidere spre schimbare, autonomie a
deciziilor;
3.2 împărtăşi o atitudine empatică şi asertivă, atitudini 3.2.1. să întocmească un plan de cercetare a
pozitive faţă de valorile general-umane,unei caracteristici de personalitate;
multiculturale, etico-profesionale şi le va aplica în 3.2.2. să selecteze metode potrivite
relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei; investigaţiei empirice a comportamentului
persoanei;
3.3 operaţionaliza cunoştinţele psihologice şi de 3.3.1. să poată de sine stătător să analizeze
metodologie a cercetării, făcînd distincţie dintre noile metode psihometrice prin analogie cu
abordările teoretice ştiinţifice, ştiinţifico-populare cele studiate, avînd la bază cunoştinţele din
2
sau cu caracter speculativ privind fenomenele domeniul psihodiagnostic;
psihice şi psihosociale, utilizînd tehnicile de
informare şi de activitate independentă în procesul
de dezvoltare continuă profesională, autodezvoltare
prin autocunoaştere, autoevaluare şi gîndire critică,
cunoscînd o limbă de circulaţie internaţională şi
tehnologiile informaţionale moderne.

Bibliografie obligatorie:
1. Harghidan, V. Metode de psihodiagnostic. Bucureşti: Didactică şi Ştiinţifică, 1997. 226p. ISBN
973 – 30-5661-8
2. Minulescu, M. Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate. Bucureşti: Fundaţiei
România de Mâine, 2004. 320p. ISBN 973-582-802-2
3. Platon, C. Introducere în psihodianostic. Chişinău: Tehnica – Info, 2003. 190p. ISBN 9975 – 63-
193-2
4. Stan, A. Testul osihologic: evoluţie, construcţie, aplicaţii. Iaşi: Polirom, 2002. 360p. ISBN 973-
683-897-8

Bibliografie suplimentară:
1. Hăvârneanu, C. Cunoaşterea psihologică a persoanei; posibilităţi de utilizare a computerului în
psihologia aplicată, Polirom, 2000. 240 p. 973-683-460-3
2. Minulescu, M. Teoria şi practică în psihodiagnoză : Fundamente în măsurarea psihologică. Testarea
intelectului. Bucureşti:Fundaţia România de Mâine, 2003 252 p. ISBN 973-582-684-4
3. Mitrofan, N. Testarea psihologica. Aspecte teoretice si practice. Polirom, 2009. 320 p. 978-973-46-
1393-9
4. Mitrofan, N. Testarea psihologică a copilului mic. Bucureşti: Edit Press Mihaela SRL, 1997. 222p.
ISBN 973 - 97843-7-2
5. Pitariu H., Chioreanu, M. Examenul psihologic asistat de calculator: posibilităţi si limite, Revista de
psihologie, ian-martie. 1988.
6. Platon C. Serviciul psihologic şcolar. Chişinău: Epigraf, 2001. 169p. ISBN 9975-903-28-2
7. Todea, G. Îndreptar pentru laboratoarele de psihodiagnostic. Timişoara, Artpress, 2008. 175p. ISBN
978-973-108-125-8

Link-uri utile:
http://romania.testcentral.ro/ro/
http://www.la-psiholog.ro/teste-psihologice
http://azps.ru/tests/index.html

Metode de predare şi învăţare: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, lucrul cu manuale şi
sursele bibliografice; activitate în echipă, simularea de caz/situaţie, brainstorming, studiul de caz, cercetare
aplicată în grup şi individuală, lectura textelor de specialitate dirijată, elaborarea portofoliului de
psihodiagnostic, studiu de caz.

Sarcini pentru evaluare


Nr./o Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota finală
1 Contribuţia personală şi participare activă la ore 20
2 Administrarea testelor şi elaborarea protocoalelor de testare 20
3 Completarea portofoliului psihodisgnostic 10
Prezentarea Proiect: aplicarea probelor de psihodiagnostic 10
4 Examen final: teste - grilă pentru submodulul I, submodolul II şi 40
susţinerea proiectului: aplicarea probelor de psihodiagnostic
Total 100

3
Structura unităţii de curs
Repartizarea
orelor Conţinuturi
Prelegeri/Seminar
ii/Laborator
20/0/10 Teorie, etică şi competenţă în evaluarea psihologică
2/0/2 Codul deontologic al practicării psihodiagnozei
4/0/2 Aspecte socio-etice ale psihodiagnozei. Responsabilităţi în construirea testelor şi publicarea
acestora.
2/0/2 Desfăşurarea testării
4/0/2 Procesul decizional în psihodiagnoză. Consecinţe negative ale testării psihologice.
4/0/2 Raportul final al acţiunii de evaluare psihologică. Specificul testării grupurilor minoritare.
4/0/2 Testarea psihologică asistată de calculator
20/0/10 Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei cognitive
2/0/2 Testarea proceselor congnitive senzoriale: Senzaţia şi percepţia.
4/0/2 Testarea proceselor cognitive superioare: Memoria şi gandirea.
2/0/2 Testarea atenţiei.
4/0/2 Inteligenţa ca aptitudine generală.
2/0/2 Teste de creativitate.
4/0/2 Testarea aptitudinilor şi intereselor profesionale.
2/0/0 Conferinţă de totalizare: Rolul psihodiagnozei în cunoaşterea particularităţilor cognitive ale
personalităţii.
20/0/10 Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică şi psihodiagnoză a persoanei
4/0/2 Chestionarele tipologice de personalitate.
4/0/2 Chestionarele trasăturilor de personalitate – analiza factorială.
4/0/2 Chestionarele de determinare a motivelor personalităţii.
4/0/2 Chestionarele orientărilor valorice.
4/0/2 Metodele proective de studiu a personalităţii.
Portofoliul probelor de evaluare psihopedagogică şi psihodiagnostică a persoanei
60/0/30 Total ore
Examen final

S-ar putea să vă placă și