Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
10 NOIEMBRIE 2018

Referinţa biblică: Faptele apostolilor 5:25-42


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 11, 12

Aşa face toată lumea

conexiuni salvatoare
25

Text-cheie
Flash „Petru şi ceilalţi apostoli i-au
răspuns: «Trebuie să ascultăm
„Prinţii reformatori se hotărâseră să prezinte înaintea Dietei o de- mai mult de Dumnezeu decât
claraţie a convingerilor lor într-o formulare sistematică, prezen- de oameni!»”
tând dovezi din Scripturi, iar sarcina pregătirii ei i-a fost încredin- (Faptele apostolilor 5:29)
ţată lui Luther, lui Melanchton şi tovarăşilor lor. [...] Reformatorii
şi-au exprimat dorinţa ca lupta lor să nu fie confundată cu proble-
mele politice; ei erau de părere că Reforma nu trebuie să exercite
nicio altă influenţă decât aceea care izvorăşte din Cuvântul lui
Dumnezeu.” (Tragedia veacurilor, p. 206)

Adolescenti 4_2018.indd 25 29/06/2018 08:37:57


Ce părere ai? L-aţi prins
şi L-aţi ucis, pironin-
Gândeşte-te la situaţiile de mai jos. În dreptul fiecăreia, decide du-L pe lemn! Pe El, Dum-
dacă e mai bine să te conformezi opiniei majorităţii sau să mergi nezeu L-a înălţat la dreapta Sa,
pe opinia personală: ca Prinţ şi Mântuitor, ca să dea lui
• Majoritatea prietenilor tăi susţin că un anume băiat are Israel pocăinţa şi iertarea de păca-
un comportament anormal şi este posibil să fie pericu- te! Iar noi suntem martori ai acestor
lucruri şi, de asemenea, şi Duhul
Caz
los. Tu nu vezi lucrurile chiar aşa. Într-o seară, îţi cere
să ieşiţi la o plimbare împreună. Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu ce-
lor ce ascultă de El!
• Toţi cei pe care îi cunoşti sunt împotriva con-
sumului de alcool. Tu nu crezi că e ceva rău să în Când au auzit ei acestea, s-au în-
furiat şi au vrut să-i omoare. Dar
bei o bere azi, una peste câteva săptămâni.
Prietenii se distanţează de tine din cauza
acestei păreri diferite.
studiu un fariseu pe nume Gamaliel, un
cărturar respectat de tot poporul,
s-a ridicat în Sinedriu şi a poruncit
• Nu-ţi place în mod deosebit un anume „Cineva însă a venit şi ca oamenii să fie scoşi afară puţin.
stil de muzică, dar toţi prietenii tăi îl i-a anunţat: «Iată că băr- Apoi le-a zis:
adoră. Vor să mergeţi împreună la un baţii pe care i-aţi băgat în – Bărbaţi israeliţi, luaţi seama ce
concert. închisoare stau în Templu aveţi de gând să le faceţi acestor
şi dau învăţătură poporu- oameni! Căci, nu de mult, s-a ri-
• Un grup de colegi vorbesc de rău
lui!’ Atunci, comandantul s-a dicat Teuda, care spunea despre
conexiuni salvatoare

un profesor, pentru că le-a dat note


dus împreună cu gărzile şi i-a sine că este cineva şi căruia i s-au
proaste. Ţie îţi place de profesorul
adus, însă nu cu forţa, pentru alăturat aproape patru sute de băr-
respectiv şi crezi că nu sunt corecţi;
că se temeau să nu fie loviţi cu baţi. El a fost omorât, iar toţi cei ce-l
totuşi ei îşi susţin cu tărie punctul
pietre de popor. I-au adus şi urmaseră au fost împrăştiaţi şi nu
de vedere. Le spui ceva?
i-au pus să stea înaintea Sine­ s-a ales nimic de ei. După el, pe vre-
driului. Marele-preot i-a între- mea recensământului, s-a ridicat
bat zicând: Iuda, Galileeanul, şi a tras pe popor
– (Nu) v-am poruncit răspicat după el. Dar şi el a pierit, iar cei ce-l

Știai că?
să nu mai daţi învăţătură în urmaseră au fost împrăştiaţi. Iar
Numele acesta? Dar iată că acum, eu vă spun: depărtaţi-vă de
voi aţi umplut Ierusalimul cu oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace!
onform unui studiu online învăţătura voastră şi vreţi să
26 Dacă planul sau lucrarea aceasta
realizat cu privire la pre- aruncaţi peste noi vina pen- este de la oameni, i se va pune ca-
siunea de grup exercitată tru sângele Acestui Om! păt, dar, dacă este de la Dumnezeu,
asupra adolescenţilor, 43% Petru şi ceilalţi apostoli nu-i veţi putea opri pe aceşti oa-
dintre respondenţi au spus că şi-au i-au răspuns: meni! Să nu vă pomeniţi că luptaţi
presat un prieten să facă ceva cu care – Trebuie să ascultăm împotriva lui Dumnezeu!
acesta nu era pe deplin de acord, iar 41% mai mult de Dum- Ei au fost convinşi de el. Apoi i-au
au recunoscut că au ironi- nezeu decât de oa- chemat pe apostoli, i-au biciuit,
zat persoane pe care le meni! Dumnezeul le-au poruncit să nu mai vorbeas-
simpatizau doar pentru strămoşilor noş- că în Numele lui Isus şi le-au dat
că prietenii lor făceau la tri L-a înviat pe drumul. Prin urmare, apostolii au
fel. Totuşi, presiunea de Isus, Cel pe plecat dinaintea Sinedriului, bu-
grup poate acţiona şi într-un care voi curându-se că au fost consideraţi
mod pozitiv. Dintre participan- vrednici să fie înjosiţi pentru Nu-
ţii la sondaj, peste 37% au spus mele lui Isus. Şi, în fiecare zi, în Tem-
că presiunea de grup acţionea- plu şi prin case, nu încetau să dea
ză în ambele direcţii, în funcţie de învăţătură şi să ducă vestea bună
situaţie. (sursă: www.survelum.com/ că Isus este Hristosul.”
survey-results/PeerPressure/filter-2-0/) (Faptele apostolilor
Presiunea de grup nu este întotdeauna ceva rău. 5:25-42)

Adolescenti 4_2018.indd 26 29/06/2018 08:37:57


Fişă Repere
de „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca Adam să fie sin-
studiu gur; îi voi face un ajutor potrivit.»” (Geneza 2:18)
„Mardoheu i-a trimis Esterei următorul răspuns: «Să
În relatarea biblică din acest studiu, sunt redate nu-ţi imaginezi că, fiind în palat, vei scăpa totuşi
mai multe situaţii în care este vorba de presiunea cu viaţă, singura dintre toţi iudeii! Dacă vei tă-
de grup. Atât Petru, cât şi Sinedriul trebuie să se con- cea acum, mângâierea şi izbăvirea iudeilor vor
frunte cu opiniile oamenilor. În ce constă diferenţa în veni din altă parte, iar tu şi familia tatălui tău
ceea ce priveşte atitudinea lor? veţi pieri. Cine ştie dacă nu pentru o vreme
ca aceasta ai ajuns la împărăţie?»” (Estera
4:12-14)
„Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Lui
şi a zis: «Iată mama Mea şi fraţii Mei!
Ale cui opinii contează cel mai mult în Sinedriu? Dar pentru Petru Căci oricine face voia Tatălui Meu, care
şi apostoli, ale cui opinii contează cel mai mult? este în ceruri, acela Îmi este frate, soră
şi mamă.»” (Matei 12:49,50)

conexiuni salvatoare
„Iată că vine ceasul, şi a şi venit, să
fiţi risipiţi fiecare la ale lui, iar pe
În ce mod sprijinul manifestat de grup constituie un element forte Mine să Mă lăsaţi singur. Şi totuşi
pentru fiecare dintre cei implicaţi? nu sunt singur, pentru că Tatăl este
cu Mine.” (Ioan 16:32)
„Dumnezeu le dă o familie celor
însinguraţi.” (Psalmii 68:6)

Sinedriului îi era teamă că oamenii vor stârni o revoltă, aşa că s-au


purtat cu „blândeţe” cu apostolii. Cum ne împiedică frica să ascultăm
de Dumnezeu? Cum putem combate frica?
27

Gamaliel le ia apărarea apostolilor şi lui Petru. Care este argu-


mentul său? Eşti de acord cu ideea lui că oamenii, indiferent cât
Cu alți ochi
de devotaţi sunt unii altora, sunt sortiţi să piardă legătura din-
„Migdalule, ţi se azvârle cu pietre fiind-
tre ei, dacă aceasta nu este binecuvântată de Dumnezeu?
că ai migdale.” – proverb portughez

„Dacă inima ţi-e curată, lasă lumea să vor-


bească.” – proverb german

„O convingere îşi coboară încetul cu încetul rădă-


cinile până în regiunea sentimentelor, pasiunilor şi
vrerilor noastre. Prin urmare, nu trebuie să ne mirăm
că, tăind trunchiul teoretic al acestei convingeri, după
câtva timp cresc vlăstare noi din rădăcinile uitate în pământ.”
– Lucian Blaga, Pietre pentru templul meu

Adolescenti 4_2018.indd 27 29/06/2018 08:37:57


Experienţa ta zilnică
Sabat Luni respect faţă de un om cu autorita-

P
te în viaţa ta?
resiunea de grup nu este în-
totdeauna ceva rău; uneori, îi
poate împinge pe oameni să facă
C opii fiind, ni se spune că ascul-
tarea ne face buni. Se aşteaptă
din partea noastră să ascultăm
Miercuri
lucruri bune, pe care în mod nor-
mal nu le-ar face. Dar asta e valabil
de părinţi şi de alte persoane cu
autoritate, pentru a fi lăudaţi şi
Î ntocmeşte o listă cu grupurile
din care faci parte, de exemplu:
familie, biserică, şcoală, colectivul
şi pentru lucrurile rele. De aceea a evita să fim disciplinaţi. Caută
Dumnezeu ne-a dat o biserică. A de la locul de muncă etc. Mar-
cuvântul „ascultare” într-o concor-
nu se înţelege că ar trebui să ne chează-le cu un X pe cele din care
danţă biblică şi apoi citeşte câte-
presăm unii pe alţii, ci doar că e ai ales de bunăvoie să faci parte.
va texte. De cine trebuie să ascul-
important să avem în jurul nostru Cât de importante sunt aceste
tăm? Când i s-a spus să înceteze
oameni care au anumite valori, grupuri sociale pentru tine? Care
să mai predice, Petru a declarat că
care fac anumite lucruri şi vorbesc este cel mai important?
„trebuie să ascultăm mai degrabă
într-un anumit fel. Toată lumea de Dumnezeu decât de oameni”. Dumnezeu ne-a creat cu nevo-
vrea să aparţină unui grup şi, pen- Ai trecut vreodată prin situaţia în ia de a aparţine de alţii. Citeşte
tru aceasta, ne schimbăm într-un care cineva cu autoritate ţi-a cerut textul-cheie şi apoi memorează-l.
mod foarte subtil comportamen- să faci ceva ce tu simţeai că nu e Treci la textele de la rubrica Repe-
conexiuni salvatoare

tul şi obiceiurile. bine? Cum ai ieşit din respectiva re şi, după ce le citeşti cu atenţie,
Întocmeşte o listă cu patru lucruri situaţie? răspunde la întrebarea următoa-
pe care le-ai face dacă n-ar fi co- re: Faptul că aparţii familiei lui
munitatea bisericii sau prietenii Marţi Dumnezeu este un lucru bun în
creştini, care să te încurajeze. În ce
măsură ţi-au afectat pozitiv viaţa
aceste două elemente?
E llen White relatează cum refor-
matorii protestanţi s-au luptat
împotriva autorităţii Bisericii Ca-
viaţa ta? Este o încurajare? De ce
da sau de ce nu?

tolice. Unii prinţi reformatori, care Joi


Duminică
L a secţiunea Caz în studiu, Petru
şi apostolii sunt presaţi să înce-
acceptaseră credinţa protestan-
tă, au conceput un document ce
conţinea convingerile lor, pentru
D in moment ce presiunea de
grup poate acţiona atât în sens
pozitiv, cât şi în sens negativ, te-ai
28 teze să predice despre Isus. Ga- a fi prezentat în faţa Dietei (comi- gândit vreodată să o foloseşti în
maliel se ridică în Sinedriu (adică tet al conducătorilor catolici), prin interes propriu? Ce fel de om îţi
în grupul lui) pentru a-l sprijini care cereau dreptul de a se închina doreşti să devii? Vrei să fii cult? Bo-
pe Petru. Şi are o argumentaţie aşa cum credeau ei. Erau oameni gat? Cunoscut pentru bunătate şi
interesantă. Îi citează pe alţi lideri puternici, care ar fi putut aduna compasiune? Vrei să devii faimos?
carismatici care au avut un număr armate în sprijinul cauzei lor, dar Dumnezeu te-a creat cu un po-
semnificativ de adepţi. Dar cu tim- n-au făcut-o. Au refuzat să recur- tenţial imens, dar oamenii cu care
pul, aceste grupuri s-au destrămat. gă la violenţă şi să se implice în alegi să-ţi petreci timpul vor avea
El susţine că, dacă liderul nu este chestiuni politice. Considerau că o influenţă asupra a ceea ce vei
de la Dumnezeu, atunci grupul nu „Reforma nu trebuie să aibă o altă deveni. În compania cui alegi să
va avea nicio şansă. Tu din ce gru- influenţă decât cea care vine din fii? Este influenţa lor pozitivă sau
puri faci parte? Este Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu.” Ei respec- negativă în viaţa ta?
unul dintre elementele de coeziu- tau autorităţile existente pe cât era
ne ale grupului? Dacă nu, crezi că posibil de mult, dar, în final, Îl as- Vineri
gaşca voastră va rămâne unită pe
termen lung? Argumentează.
cultau pe Dumnezeu. În ce moduri
îţi poţi manifesta sprijinul pentru
persoanele cu autoritate pe care le
N u este niciodată uşor să te opui
părerii majoritare. A cui părere
contează cel mai mult în viaţa ta?
întâlneşti? Cum poţi să-ţi manifeşti De ce? Ce câştigi dacă faci pe pla-
dezacordul într-un mod plin de cul acelei persoane?

Adolescenti 4_2018.indd 28 29/06/2018 08:37:57