Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Panait Georgescu Dobra


Propunător: Ungureanu Daniela
Data: 22 noiembrie 2017
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Genul epic
Tema: Propoziţia subordonată predicativă şi propoziţia subordonată subiectivă. Consolidare

Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare


Scopul lecţiei: - formarea capacităţii de a opera cu noţiunile gramaticale

- consolidarea şi sistematizarea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi


deprinderi referitoare la subiectiva şi predicativă
Locul de desfăşurare: sala de clasă

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite


contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE: CONŢINUTURI ASOCIATE:


1.4- sesizarea particularităţilor lexico-gramati- observarea relaţiilor sintactice într-o
cale ale unui mesaj ascultat propoziţie sau într-o frază, în funcţie de
intenţionalitatea comunicării;

-sintaxa propoziţiei şi a frazei (predicatul şi


propoziţia subordonată predicativă, subiectul
şi propoziţia subordonată subiectivă

2.3- utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în - enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de


textele orale proprii propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor în
fraze, în funcţie de intenţionalitatea
comunicării; rolul elementelor de legătură
în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în
propoziţiile corespunzătoare;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a - enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
cunoştinţelor de morfo-sintaxă, folosind propoziţii (predicatul şi propoziţia
subordonată predicativă, subiectul şi
adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie propoziţia subordonată subiectivă;
- -aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie
la nivelul frazei (coordonare, subordonare,
incidenţă)

MOTIVAŢIA

 Este o lecţie valoroasă din perspectiva metodelor activ – participative, sprijinindu-se pe


priceperile şi deprinderile deja formate în decodarea mesajului; urmăreşte perfecţionarea
continuă a capacităţii de comunicare prin valorificarea noţiunilor însuşite şi de investigare a
unui text.

COMPETENTE DERIVATE

C1- - identificarea subordonatelor predicative şi subiective( corelate cu c.s. 1.4)


C2 – precizarea termenilor regenţi pentru identificarea corectă a acestor subordonate(
corelate cu c.s 2.3)
C3 - recunoaşterea elementelor introductive ( corelate cu c.s 2.3)
C4- analizarea subordonatelor amintite dintr-un text ( corelate cu c.s 4.2)
C5 - realizarea expansiunii unui subiect sau nume predicativ în subiectivă şi, respectiv, în
predicativă ( corelate cu c.s 2.3)
C6 - precizarea virgulei în identificarea subiectivei (corelate cu c.s 4.2)

ACTIVITATI DE INVATARE

A1 exerciţii de identificare a subordonatelor predicative şi subiective;


A2 activitate de precizare a termenilor regenţi;
A3 exerciţii de recunoaştere a elementelor introductive;
A4 activitate de analizare a subordonatelor date;
A5 exerciţii de realizare a expansiuniiunui subiect sau nume predicative în subiectivă şi
predicativă;
A6 activitate de precizare a virgulei în identificarea subiectivei.

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia euristică, observarea, R.A.I., metoda cubului,
explicaţia.

Metode de evaluare: chestionarea orală, autoevaluarea, testul formativ, jurnalul reflexiv


Forme de organizare: activitate frontală, combinată cu activitatea individuală şi pe grupe.

Resurse:
a. materiale şi mijloace tehnice de învătământ: manualul, planşe, videoproiector,fişe
de lucru
b. umane - capacităţi de învăţare: elevii clasei a VIII-a: capacitatea de receptare a
elevilor, capacitatea elevilor de a colabora, cunoştinţele însuşite anterior; în ceea ce
priveşte capacitatea de învăţare, clasa este omogenă (ritmuri de învă. Majoritatea elevilor
dispun de capacităţi receptive sporite, iar restul posedă resurse suficiente, astfel încât să
colaboreze cu profesorul pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice.

Condiţii prealabile:
- clasă la nivel mediu;
- elevii cunosc noţiunile gramaticale
- elevii vor lucra pe grupe compacte şi vor expune rezultatele produselor lor.
c. de timp: 50 de minute.
d. bibliografice:

1. oficiale:
 Curriculum şcolar naţional

2. metodice:
- A. Crişan, S. Dobra – Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-
a, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009
- C. Parfene – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed.
Polirom, Iaşi, 1999
- V. Marinescu – Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Fundaţiei
România de mâine, Bucureşti, 2002
- A. Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice
deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003
- I. Cerghit – Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006