Sunteți pe pagina 1din 31

SEMESTRUL I

TOTAL-75 DE ORE
Data Unitatea de Competențe specifice Subcompetențe Tema lecției Număru Activități de Notă
învățare l de ore învățare/evaluare
1 Unitatea de 7. Respectarea normei 7.1. Respectarea Intorducere. Prezentarea 1 Identificarea ideilor
învățare ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, manualului. principale și secundare
Cartea- semantice, gramaticale, ortoepice, Descrierea cărții într-un text.
obiect punctuaţionale, stilistice a limbii punctuaţionale, preferate,lecturate în
cultural române literare. timpul verii.
gramaticale, a normei
10. Valorificarea mijloacelor semantice în textul
expresive ale limbii române produs (oral şi scris).
12 ore literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă
15. Exprimarea adecvată a propriei
10.3.Realizarea
identităţi, prin conştientizarea spontană, fluentă, exactă
apartenenţei la comunitatea a unei descrieri orale:
lingvistică a vorbitorilor de descrieri de
natură, de portret, de
interior, de exterior.
15.1.Relatarea despre
sine, ca reprezentant al
etniei/generației/
comunității.
2 8. Lectura, audierea şi Textul literar și nonliterar. 1 Alcătuirea planului
interpretarea textelor literare şi Tiparnițe mănăstirești de dezvoltat de idei.
nonliterare, în limita L.Blaga
standardelor de conţinut Povestirea după propriul
plan dezvoltat de idei. 1
3 9. Operaţionalizarea 9.3. Aplicarea Descrierea procesului 1 Expunerea scrisă a
terminologiei lingvistice şi instrumentarului de facerii cărții. textului,urmînd propriul
literare, în limita standardelor de interpretare a textului plan dezvoltat de idei.
conţinut
4 Monologul interior al 1
14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea unui E-Book de Umberto
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe Eco.
vulnerabile în diferite situaţii de Lectura interogativă a
de comunicare
comunicare orală şi scrisă. textului.
5 Aplicare și creație. 1
15. Exprimarea adecvată a Comunicarea pe
15.1.Relatarea despre
propriei identităţi, prin tema:Cartea și
sine, ca reprezentant al calculatorul sunt
conştientizarea apartenenţei la etniei/generației/ purtători de informație
comunitatea lingvistică a
comunității. care se susțin și se
vorbitorilor de limbă română.
completează reciproc…

6 08.09 9. Operaţionalizarea 9.3. Aplicarea Discursul.Comunicare 1 Redactarea discursului


terminologiei lingvistice şi instrumentarului de orală. conform algoritmului dat.
literare, în limita standardelor de interpretare a textului Prezentări orale.
7 conţinut. 1.1.Ierarhizarea ideilor Comunicarea 1 Prezentări orale.
dintr-un text narativ într- persuasivă:Pentru mine
1. Utilizarea diverselor strategii compiuterul prezintă…
un plan
de informare/documentare, în simplu de idei, utilizînd
vederea abordării eficiente a
enunţuri proprii.
comunicării orale şi scrise
8 2.1. Aşezarea grafică în Comunicarea 1 Relatarea unor scene din
2. Aranjarea/ordonarea în pagină pagină a textului: plan de monologată. conținutul unor
idei; text simplu de tip filme,spectacole.
sau în formular standardizat a Proiect d e grup
textului propriu/produs. 2
9 informativ; dialog; Comunicarea dialogată. 1 Stimularea situațiilor de
conspect; scrisoare; comunicare în
10 descriere de peisaj. Comunicarea dialogată 1 contradictoriu.
Observarea (cu grilăă de
evaluare)

11 Noțiune de forum. 1 Elaborarea lucrărilor în


Forumul de variantă electronică
discuție:Prima experiență
de lucru la calculatopr

12 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpretarea Atelier de discuție


interpretarea textelor literare şi textului liric, a textului
nonliterare, în limita liric, a textului
standardelor de conţinut epic(naraţiune,
9. Operaţionalizarea descriere).
terminologiei lingvistice şi
literare, în limita standardelor de
conţinut

13 13. Producerea textelor care 13.1. Reflectarea Evaluare sumativă.


reflectă propriile experienţe propriei experienţe Lucru asupra poeziei
senzoriale, idei, judecăţi, opinii, senzoriale, idei, judecăţi, Cartea …
argumente. opinii, argumente.
14 14. Identificarea propriilor Analiza evaluărilor
atuuri, nevoi şi puncte
vulnerabile în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă
15 Unitatea a 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpretarea Balaurul care n-a mai 1 Lectura expresivă a
II-a interpretarea textelor literare şi textului liric, a textului ajuns în poveste de Vasile textului.
Romanciuc . Identificarea
temei,mesajului textului. 3
Temă, nonliterare, în limita liric, a textului Lectura interogativă a Test de
subiect,me standardelor de conţinut epic(naraţiune, textului.Temă, conținut.Demonstrarea
saj descriere). idei,mesaje. înțelegerii conținutului
13 ore 9.3. Aplicarea textului.
16 22.09 9. Operaţionalizarea instrumentarului de Balaurul care n-a mai 1 Comentarii de fragmente
terminologiei lingvistice şi interpretare a textului
ajuns în poveste de Vasile ,cu utilizarea DEX-ului.
literare, în limita standardelor de Romanciuc
conţinut Ipostazele Eului Lîliric.
10. Valorificarea mijloacelor
17 23.09 expresive ale limbii române Balaurul care n-a mai 1 Interpretarea,comentare
10.3.Realizarea ajuns în poveste de Vasile a,analiza faptelor de
literare, în diferite situaţii de
spontană, fluentă, exactă Romanciuc limbă în textul dat.
comunicare orală şi scrisă
a unei descrieri orale: Figuri de stil
18 26.09 descrieri de Balaurul care n-a mai 1 Test de
natură, de portret, de ajuns în poveste de Vasile conținut.Demonstrarea
interior, de exterior. Romanciuc înțelegerii conținutului
Elemente de prozodie textului.

19 27.09 2. Aranjarea/ordonarea în pagină 2.1. Aşezarea grafică în Atelier de 1 Scrierea unei povești
sau în formular standardizat a pagină a textului: plan de scriere:Balaurul la
textului propriu/produs. idei; text simplu de tip bibliotecă
20 28.09 6. Explicarea funcţionării informativ; dialog; Omonimele 1 Analiza faptelor de limbă
sistemului fonetic, lexical, conspect; scrisoare;
21 29.09 gramatical al limbii române. Paronimele 1 Lucrări individuale,de
descriere de peisaj.
9. Operaţionalizarea portofoliu
terminologiei lingvistice şi
literare, în limita standardelor de
conţinut 6.1. Identificarea
elementelor fonetice;
perceperea în sistem
a expresiilor şi
cuvintelor noi, a
elementelor gramaticale 4
ale limbii
în textul studiat

9.2.Identificarea
noţiunilor lingvistice şi
literare studiate în textul
epic dat
22 30.09 6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea Conjuncția.definișie și 1
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice; trăsături definitorii.
23 03.10 gramatical al limbii române. perceperea în sistem Cuvintele conjunctive 1 Dictări explicative
24 04.10 9. Operaţionalizarea a expresiilor şi Ortografia conjuncțiilor 1 Teste de ortografie
25 05.10 terminologiei lingvistice şi cuvintelor noi, a Ortografia locuțiunilor 1
literare, în limita standardelor de elementelor gramaticale conjuncționale
26 06.10 conţinut ale limbii Exerciții. 1 Analiza faptelor de limbă
10. Valorificarea mijloacelor Test de ortografie.
în textul studiat
expresive ale limbii române
9.2.Identificarea
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă noţiunilor lingvistice şi
literare studiate în textul
epic dat.

10.2.Valorificarea
potenţialului expresiv
al părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv,
pronume) în textul
produs (scris/oral).
27 07.10 13. Producerea textelor care 13.1. Reflectarea Evaluare.Dictare creativă 1 Analiza faptelor de limbă 5
reflectă propriile experienţe propriei experienţe cu însărcinări.
senzoriale, idei, judecăţi, opinii într-un text scris de elev,
,argumente. în limita de 1 pagini
(medidație,
”Comportamentul
meu”);
28 10.10 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza evaluărilor. 1 Analiza probelor de
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe evaluare
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare
comunicare orală şi scrisă
Unitatea de
29 11.10 învățare a 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpreta-rea Laudă zăpezii de George 1 Interpretarea textului
III-a interpretarea textelor literare şi textului li-ric, a textului Călinescu liric prin agenda în trei
Modoficări nonliterare, în limita epic (naraţiune, părți/jurnalul triplu
ale standardelor de conţinut Lectura interogativă a Comentarea textului liric
descriere).
vocabularul 9. Operaţionalizarea poeziei
ui terminologiei lingvistice şi
13 ore 9.2.Identificarea
literare, în limita standardelor de noţiunilor lingvistice şi
30 12.10 conţinut. . Laudă zăpezii de George 1 Identificarea ideilor
literare studiate în Călinescu principale și a ideilor
10. Valorificarea mijloacelor
textul liric dat. Mesajul codificat și secundare din text
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de explicarea titlului.
10.3 Realizarea
comunicare orală şi scrisă
spontană,fluentă,exactă
31 13.10 a unei descrieri Laudă zăpezii de George 1 Identificarea unităților
orale:descrieri de Călinescu lingvistice marcate
natură,de portret,de stilistic.
interior,de exterior Figuri de stil.Comparația Comentarea de
fragmente.
32 14.10 Laudă zăpezii de George 1 Comentarea structurii
Călinescu textului liric.

Elemente de prozodie 6
33 17.10. Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă
cuvîntului Alb Test formativ
34 18.10 6. Explicarea funcţionării Derivarea. 1 Explicarea cuvintelor prin
35 19.10 sistemului fonetic, lexical, 6.1. Identificarea Conversiunea 1 intermediul dicționarelor
36 20.10 gramatical al limbii române. elementelor fonetice; Compunerea 1 de sinonime,de paronime
37 21.10. 9. Operaţionalizarea perceperea în sistem Conversiunea 1 Construirea enunțurilor
terminologiei lingvistice şi a expresiilor şi Abrevierea 1
cu unitățile date
38 24.10
literare, în limita standardelor de cuvintelor noi, a
conţinut. elementelor gramaticale
7. Respectarea normei ale limbii
ortografice, ortoepice,
în textul studiat.
semantice, gramaticale,
9.2.Identificarea
punctuaţionale, stilistice a limbii
noţiunilor lingvistice şi
române literare.
10. Valorificarea mijloacelor literare studiate în
expresive ale limbii române textul epic dat.
literare, în diferite situaţii de 7.1. Respectarea
comunicare orală şi scrisă regulilor ortografice,
ortoepice,
punctuaţionale,
grama-ticale, a normei
semantice în textul
produs (oral şi scris).
10.2.Valorificarea
potenţialului expresiv
al părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv,
pronume) în textul
produs (scris/oral).

39 25.10 9. Operaţionalizarea 9.2.Identificarea 1 7


terminologiei lingvistice şi noţiunilor lingvistice şi Atelier de scriere: Laudă
literare, în limita standardelor de literare studiate în celor mai frumoase
conţinut. textul epic dat. lucruri
10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române 10.3 Realizarea
literare, în diferite situaţii de spontană,fluentă,exactă
comunicare orală şi scrisă a unei descrieri
orale:descrieri de
natură,de portret,de
interior,de exterior
40 26.10 13. Producerea textelor care 13.1. Reflectarea Evaluarea sumativă. 1
reflectă propriile experienţe propriei experienţe Expunere.
senzoriale, idei, judecăţi, opinii într-o pagină de
,argumente jurnal, într-un text
reflexiv despre o
experienţă proprie
(gen:cine are dreptate/
de ce am procedat aşa).
41 27.10 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza probelor de 1
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe evaluare
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare
comunicare orală şi scrisă
Initatea a
42 28.10 IV-a 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpreta-rea Crăiasa din povești de 1 Lectura expresivă a
Poezia lirică interpretarea textelor literare şi M.Eminescu textului
13.ore Lectur exoresivă a poeziei
43 31.10 nonliterare, în limita textului li-ric, a textului Crăiasa din povești de 1 Interpretarea textului liric
standardelor de conţinut epic (naraţiune, M.eminescu prin agenda în trei
9. Operaţionalizarea descriere). Teme, idei, mesaje părți/jurnalul triplu
terminologiei lingvistice şi Comentarea textului liric
44 01.11 literare, în limita standardelor de Crăiasa din povești de 1 8
conţinut. 9.2.Identificarea M.eminescu
10. Valorificarea mijloacelor noţiunilor lingvistice şi Figuri de stil.Paralelismul
expresive ale limbii române literare studiate în
45 02.11 literare, în diferite situaţii de Crăiasa din povești de 1 Interpretarea,comentare
textul epic sau liric dat.
comunicare orală şi scrisă M.eminescu a,analiza faptelor de
6. Explicarea funcţionării sistemului Elemente de limbă din textele date
10.3.Realizarea
fonetic, lexical, gramatical al limbii prozodie.Piciorul de ritm Comentarea fragmentelor
spontană, fluentă, exactă a
române cu utilizarea DEX-ului
unei descrieri orale:
46 07.11 Lacul și Crăsiasa din 1
descrieri de
povești de M.
natură, de portret, de
Eminescu.Cromatemele.
interior, de exterior.
47 09.11 10. Valorificarea mijloacelor Crăsiasa din povești de 1 Atelier de
expresive ale limbii române M. Eminescu lectură.Activități de
literare, în diferite situaţii de Atelier de lectură. antrenare a dicțiunii,de
comunicare orală şi scrisă Lectura expresivă a modelare a intonației.
poeziei în registra Lectura orală în baza
diferite. grilei.
48 10.11 6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice; cuvîntului Floare. Teste formative.
gramatical al limbii române. perceperea în sistem
49 11.11 9. Operaţionalizarea a expresiilor şi Vocabularul fundamental 1 Integrarea neologismelor
terminologiei lingvistice şi cuvintelor noi, a al limbii în contexte ilustrative.
literare, în limita standardelor de române.Circulația Construirea enunțurilor
elementelor gramaticale
conţinut. ale limbii
cuvintelor în timp. cu unități date.
50 14.11 Arhaismele și 1
în textul studiat. neologismele.
51 15.11 Împrumuturile. 1
52 16.11 7. Respectarea normei Evitarea greșelilor de 1 Identificarea
ortografice, ortoepice, 9.2.Identificarea pronunție.Dicționarul de ,comentarea,interpretare
semantice, gramaticale, noţiunilor lingvistice şi neologisme. a informațieinecesare în
punctuaţionale, stilistice a limbii literare studiate în textul dicționarul ortografic
române literare. epic dat Teste de ortoepie
10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române 9
7.1. Respectarea
literare, în diferite situaţii de regulilor ortografice,
comunicare orală şi scrisă
ortoepice,
punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice în orice
situaţie de comunicare
-orală (dialog, prezentări,
dezbateri)
-scrisă (texte literare,
nonliterare)

10.3 Realizarea
spontană,fluentă,exactă
a unei descrieri
orale:descrieri de
natură,de portret,de
interior,de exterior
53 17.11 13. Producerea textelor care 13.1. Reflectarea Evaluare sumativă.Test 1
reflectă propriile experienţe propriei experienţe complex.
senzoriale, idei, judecăţi, opinii într-o pagină de
,argumente jurnal, într-un text
reflexiv despre o
experienţă proprie
(gen:cine are dreptate/
de ce am procedat aşa).
54 18.11 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza probelor de 1
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe evaluare
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare scrisă
comunicare orală şi scrisă
Unitatea a 10
V-a
Sensul
cuvintelor
în context
13 ore
55 21.11 6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea Polisemia substantivului Identificarea
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice; 1 ,comentarea,interpretare
56 22.11 gramatical al limbii române. perceperea în sistem Polisemia adjectivului 1 a informațieinecesare în
9. Operaţionalizarea a expresiilor şi dicționarul ortografic
57 23.11 terminologiei lingvistice şi cuvintelor noi, a Polisemia verbului 1 Teste de ortoepie
literare, în limita standardelor de Teste de ortoepie
elementelor
conţinut. gramaticale ale limbii în
7. Respectarea normei
textul studiat.
ortografice, ortoepice,
9.2.Identificarea
semantice, gramaticale,
punctuaţionale, stilistice a limbii noţiunilor lingvistice şi
române literare. literare studiate în
10. Valorificarea mijloacelor textul epic dat.
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de 7.1. Respectarea
comunicare orală şi scrisă regulilor ortografice,
ortoepice,
punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice în orice
situaţie de comunicare
-orală (dialog, prezentări,
dezbateri)
-scrisă (texte literare,
nonliterare)

58 24.11 8. Lectura, audierea şi 8. Lectura, audierea şi Acceleratul de 1 Lectura expresivă a 11


interpretarea textelor literare şi interpretarea textelor G.Topîrceanu textului
nonliterare, în limita literare şi nonliterare, în Lectura interpretativă a
standardelor de conţinut. limita standardelor de poeziei.
59 25.11 conţinut Acceleratul de 1 Explicarea și
G.Topîrceanu exemplificarea noțiunilor
9. Operaţionalizarea 8.2. Interpretarea textului Temă,motive,mesaj studiate.
60 28.11 terminologiei lingvistice şi liric, a textului liric, a Acceleratul de 1 Lucrări individuale de
literare, în limita standardelor de textului epic(naraţiune, G.Topîrceanu portofoliu
conţinut. descriere). Ipostazele Eului liric
61 29.11 9.3. Aplicarea Acceleratul de 1
10. Valorificarea mijloacelor instrumentarului de G.Topîrceanu Comentariu de fragment
expresive ale limbii române interpretare a textului Moduri de
literare, în diferite situaţii de ezpunere.Descrierea

62 30.11 comunicare orală şi scrisă Acceleratul de 1 Interogarea


10.3.Realizarea
spontană, fluentă, exactă a G.Topîrceanu multiprocesuală pe textul
5. Elaborarea şi realizarea Mesajul codificat și dat
unei descrieri orale:
spontană, fluentă, exactă a explicația titlului
descrieri de
63 01.12 diverselor acte de comunicare Acceleratul de 1 Interpretarea,comentare
natură, de portret, de
orală şi scrisă interior, de exterior. G.Topîrceanu a,analiza faptelor de
Figuri de limbă din textul dat
12. Respectarea etichetei verbale stil:epitetul,metafora,inte
în orice situaţie de comunicare rogația
orală şi scrisă. retorică,exclamația
retorică,inversiunea
64 02.12 Comunicarea 1 Prezentări orale
persuasivă:Comuniunea
omului cu natura.
65 05.12 Atelier de lectură:Lectura 1
peziei Acceleratul de
G.Topîrceanu
în registre diferite
66 06.12 10. Valorificarea mijloacelor Evaluare sumativă. 1 12
expresive ale limbii române 10.2.Valorificarea Test de creativitate.
literare, în diferite situaţii de potenţialului expresiv
comunicare orală şi scrisă al părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv,
pronume) în textul
produs (scris/oral).

67 07.12 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza probelor de 1


atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe evaluare
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare
comunicare orală şi scrisă
Unitatea a 1
VI-a
Poezia lirică
13 ore
68 08.12 . 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpretarea textului Limba noastră de 1 Exerciții de respectare a
interpretarea textelor literare şi liric, a textului liric, a A.Mateevici pauzelor ,accentelor în
nonliterare, în limita textului epic(naraţiune, Lecturi particulare. textul citit
standardelor de conţinut. descriere). Imnul-definiții și trăsături Evaluarea lecturii orale în
9.3. Aplicarea . bază de grilă
69 09.12 9. Operaţionalizarea instrumentarului de Limba noastră de 1 Lectura interogativă și
terminologiei lingvistice şi interpretare a textului A.Mateevici analitică a textului
Structura poeziei
literare, în limita standardelor de Interogarea
conţinut. 10.3.Realizarea frontală:conversație
spontană, fluentă, exactă a catihetică,euristică
70 12.12 10. Valorificarea mijloacelor unei descrieri orale: Limba noastră de 1
expresive ale limbii române descrieri de A.Mateevici
literare, în diferite situaţii de natură, de portret, de Figuri de stil:Exclamația
comunicare orală şi scrisă interior, de exterior. retorică,invocația,asonan
6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea ța
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice;
71 13.12 gramatical al limbii române perceperea în sistem Limba noastră de 1 Interpretarea,comentare 13
a expresiilor şi A.Mateevici a,analiza faptelor de
7 Respectarea normei cuvintelor noi, a Figuri de limbă din textul dat
ortografice, ortoepice, stil:eufonia,aliterația,ason Comentarea fragmentelor
elementelor gramaticale
semantice, gramaticale, anța cu utilizarea DEX-ului
ale limbii
72 14.12 punctuaţionale, stilistice a limbii Comunicarea 1 Lasă-mi mie ultimul
în textul studiat. persuasivă:Pentru mine cuvînt
române literare. 7.1. Respectarea imnul este cartea de Prezentări orale
regulilor ortografice, vizită a unui popor
73 15.12 ortoepice, Atelier de scriere :Limba 1 Interpretarea,comentare
punctuaţionale, română e patria mea a,analiza faptelor de
gramaticale, a normei limbă din textul dat
semantice în orice Comentarea fragmentelor
74 16.12 situaţie de comunicare Cîmpul derivativ al 1 Exerciții de respectare a
-orală (dialog, prezentări, cuvîntului Drum pauzelor ,accentelor în
dezbateri) textul citit
Evaluarea lecturii orale în
-scrisă (texte literare,
bază de grilă
nonliterare)
75 19.12 6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea Anunțul, avizul,afisul. 1 Analiza faptelor de limbă.
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice; Reportajul Teste formative
gramatical al limbii române perceperea în sistem
76 20.12 a expresiilor şi Atelier de scriere: 1 Dispunerea grafică în
cuvintelor noi, a pagină a elementelor
9. Operaţionalizarea elementelor gramaticale constituiente de
terminologiei lingvistice şi ale limbii diferite tipuri
literare, în limita standardelor de în textul studiat. Prezentarea grafică a
conţinut. 9.1. Aplicarea produsului.
7. Respectarea normei Proiect de grup-
terminologiei lingvistice
ortografice, ortoepice, redactarea unei publicații
şi literare
semantice, gramaticale, școlare de anunțuri
studiate în demersul a-
punctuaţionale, stilistice a limbii
nalitic al textului.
române literare.
14
7.1. Respectarea
regulilor ortografice,
ortoepice,
punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice în textul
produs (oral şi scris
77 21.12 1. Utilizarea diverselor strategii 1.1. Ierarhizarea ideilor Probă de evaluare. 1 Identificarea modelelor
de informare/documentare, în dintr-un text narativ într- Proiect individual. relevante.
78 22.12 vederea abordării eficiente a un plan simplu de idei, Analiza probelor de 1 Lucrări de portofoliu
utilizînd enunţuri proprii. evaluare
comunicării orale şi scrise.
79 23.12 Recapitulare semestriala. 1
2. Aranjarea/ordonarea în pagină 2.1.Așezarea grafică în 1 Analiza faptelor de limbă.
sau în formular standardizat a pagină a textului: plan de
Test sumativ
textului propriu/produs. idei; text simplu de tip
informativ; dialog;
10. Valorificarea mijloacelor conspect; scrisoare;
expresive ale limbii române descriere de peisaj.
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă.. 10.3.Realizarea
spontană, fluentă, exactă
a unei descrieri orale:
descrieri de
natură, de portret, de
interior, de exterior.

SEMESTRU al II-lea

1 09.01 Unitatea a 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpretarea Pașa Hassan de 1 Lectura baladei
VII-a interpretarea textelor literare şi textului liric, a textului G.Coșbuc
Balada nonliterare, în limita liric, a textului Lectura interogativ-
cultă standardelor de conţinut. epic(naraţiune, explicativă a baladei
13 ore
descriere).
2 10.01 Pașa Hassan de 1
G.Coșbuc Comentarii de fragment
6.1. Identificarea
6. Explicarea funcţionării Balada-specie
elementelor fonetice; literară.temă, mesaj și
sistemului fonetic, lexical,
perceperea în sistem structura textului.
gramatical al limbii române.
3 11.01 a expresiilor şi Pașa Hassan de 1 Aplicarea algoritmilor de
cuvintelor noi, a G.Coșbuc caracterizare a
elementelor gramaticale Caracterizarea personajului literar
7. Respectarea normei ale limbii personajelor Compoziții de
ortografice, ortoepice, în textul studiat. caracterizare a
semantice, gramaticale, personajului literar
punctuaţionale, stilistice a limbii 7.1. Respectarea , 1 Identificarea unităților
române literare. regulilor ortografice, lingvistice marcate stilistic
ortoepice, Comentarea de 16
4 12.01 2. Aranjarea/ordonarea în pagină punctuaţionale, Pașa Hassan de 1 fragmente
sau în formular standardizat a gramaticale, a normei G.Coșbuc
textului propriu/produs. semantice în textul Elemente de prozodie
produs (oral şi scris). Figuri de
10. Valorificarea mijloacelor stil:antiteza,hiperbola
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de 10.3 Realizarea
comunicare orală şi scrisă. spontană,fluentă,exactă a
unei descrieri
orale:descrieri de
natură,de portret,de
interior,de exterior

2.1. Aşezarea grafică în


pagină a textului: plan de
idei; text simplu de tip
informativ; dialog;
conspect; scrisoare;
descriere de peisaj.

5 13.01 9. Operaţionalizarea 9.2.Identificarea Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă


terminologiei lingvistice şi noţiunilor lingvistice şi cuvîntului A face Teste formative
6 16.01 literare, în limita standardelor de literare studiate în textul Sensul verbului 1 Identificarea elementelor
conţinut. epic dat. de limbă în textele
10. Valorificarea mijloacelor 10.3 Realizarea artistice și publicistice.
expresive ale limbii române spontană,fluentă,exactă a Relevarea elementelor de
literare, în diferite situaţii de unei descrieri limbă într-un text.
7 17.01 comunicare orală şi scrisă Verbele personale și 1 Identificarea elementelor
nepersonale de limbă în textele
8 18.01 Ortografia verbului 1 artistice și de publicitate.
9 19.01 3. Rezumarea textelor literare şi orale:descrieri de Verbele tranzitive și 1 Analiza faptelor de limbă
nonliterare. natură,de portret,de intranzitive Relevarea elementelor de
10 20.01 interior,de exterior Diateza activă, pasivă și 1 limbă într-un text. 17
6. Explicarea funcţionării reflexivă a verbului
11 23.01 sistemului fonetic, lexical, 6.1. Identificarea Evaluare 1
elementelor fonetice; Dictare cu însărcinări.
gramatical al limbii române.
9. Operaţionalizarea perceperea în sistem
terminologiei lingvistice şi a expresiilor şi
literare, în limita standardelor de cuvintelor noi, a
conţinut. elementelor gramaticale
7. Respectarea normei ale limbii
ortografice, ortoepice, în textul studiat
semantice, gramaticale,
punctuaţionale, stilistice a limbii 7.1. Respectarea
române literare. regulilor ortografice,
ortoepice,
punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice în textul
produs (oral şi scris).

12 24.01 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza evaluărilor


atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare scrisă
comunicare orală şi scrisă
Unitatea a
VIII-a
Balada
,verbul
12 ore
13 25.01 8. Lectura, audierea şi 8.1. Comentarea textului Alexandru refuzînd apa 1 Lectura interogativă și
interpretarea textelor literare şi epic. de ȘtefanAugustin Doinaș analitică a textului
nonliterare, în limita 9.2.Identificarea Structura textului Interogare
standardelor de conţinut noţiunilor lingvistice şi frontală:conversație
9. Operaţionalizarea literare studiate în catihetică,euristică.
14 26.01 terminologiei lingvistice şi textul epic dat.
Alexandru refuzînd apa 1 Aplicarea algoritmilor de 18
literare, în limita standardelor de de ȘtefanAugustin Doinaș caracterizare a
conţinut. Caracterizarea personajului literar
10.2.Valorificarea personajelor Compoziții de
10. Valorificarea mijloacelor
potenţialului expresiv al caracterizare a
expresive ale limbii române
părţilor de vorbire personajului literar
literare, în diferite situaţii de
15 27.02. comunicare orală şi scrisă (substantiv, adjectiv, Alexandru refuzînd apa 1 Identificarea unităților
3. Rezumarea textelor literare şi pronume) în textul de ȘtefanAugustin Doinaș lingvistice marcate stilistic
produs (scris/oral). Figuri de stil Comentarea de
nonliterare.
fragmente
3.1. Rezumarea unui text
descriptiv, în limita de
100 de cuv-
inte.

16 30.01 5. Elaborarea şi realizarea 5.1 .Producerea Atelier de 1 Interogarea


spontană, fluentă, exactă a Unui discurs în limita lectură:comentarea multiprocesuală pe text.
diverselor acte de comunicare unei pagini de caiet (o textului Casaer și Comentariu de fragment
orală şi scrisă impresie; o opinie veteranul de scriitorul
latin Seneca,găsind
personală; relatarea
afnități și deosebiri cu
unei întîmplări;
12. Respectarea etichetei verbale textul baladei Alexandru
argumentarea unui refuzînd apa de
în orice situaţie de comunicare
punct de vedere; ȘtefanAugustin Doinaș
orală şi scrisă.
aprecieri simple privind
17 31.01. textele literare studiate). Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă.
cuvîntului Față
18 01.02 6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea Modul conjunctiv al 1 Utilizarea adecvată a
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice; verbului terminologiei lingvistice.
19 02.02 gramatical al limbii române. perceperea în sistem Modul condițional al 1
9. Operaţionalizarea a expresiilor şi verbului Dictări explicative.
20 03.02 terminologiei lingvistice şi cuvintelor noi, a Funcțiile sintactice ale 1 19
literare, în limita standardelor de verbului Teste formative.
elementelor gramaticale
21 06.02 conţinut ale limbii
Verbele copulative 1
22 07.02 10. Valorificarea mijloacelor Locuțiunea 1
în textul studiat
expresive ale limbii române verbală.Funcțiile
literare, în diferite situaţii de sintactice
comunicare orală şi scrisă 9.3. Aplicarea .
instrumentarului de
interpretare a textului

12.1. Analiza normelor


elementare
de etichetă verbală în
textul studiat.

23 08.02 1. Utilizarea diverselor strategii 1.1. Ierarhizarea ideilor Evaluare 1


de informare/documentare, în dintr-un text narativ într- sumativă.Descrierea
un plan simplu de idei, activităților proprii
vederea abordării eficiente a
utilizînd enunţuri proprii. realizate într-o zi sau
comunicării orale şi scrise. (Verbul.)
10.3.Realizarea
10. Valorificarea mijloacelor spontană, fluentă, exactă
expresive ale limbii române a unei descrieri orale:
literare, în diferite situaţii de descrieri de
comunicare orală şi scrisă.. natură, de portret, de
interior, de exterior.
24 09.02 Analiza probelor de 1
14. Identificarea propriilor evaluare
atuuri, nevoi şi puncte
vulnerabile în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă 20
25 10.02 Unitatea a 8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpretarea Poemul.Definiție și 1 Lectura expresivă a
IX-a interpretarea textelor literare şi textului liric, a textului tipologie. textului
Poemul nonliterare, în limita liric, a textului Dan căpitan de plai de
eroic standardelor de conţinut. epic(naraţiune, V.Alecsandri
12 ore
descriere).
9. Operaţionalizarea
26 13.02 terminologiei lingvistice şi 9.1. Aplicarea Dan căpitan de plai de 1 Explicarea și
literare, în limita standardelor de terminologiei lingvistice V.Alecsandri exemplificarea noțiunilor
conţinut. Tema,mesajul și structura studiate.
şi literare
studiate în demersul a- textului Comentări de fragmente
cu utilizarea DEX-ului.
10. Valorificarea mijloacelor nalitic al textului.
Prezentări orale.
expresive ale limbii române
27 14.02. literare, în diferite situaţii de 10.3.Realizarea Dan căpitan de plai de 1 Aplicarea algoritmilor de
spontană, fluentă, exactă V.Alecsandri caracterizare a
comunicare orală şi scrisă
a unei descrieri orale: Caracterizarea personajului literar
6. Explicarea funcţionării
descrieri de personajului principal Compoziții de
sistemului fonetic, lexical,
caracterizare a
gramatical al limbii române natură, de portret, de
personajului literar
interior, de exterior.

28 15.02 7. Respectarea normei Dan căpitan de plai de 1 Identificarea unităților


ortografice, ortoepice, V.Alecsandri lingvistice marcate
semantice, gramaticale, Figuri de stil în poem. stilistic.
29 16.02 punctuaţionale, stilistice a limbii 7.1. Respectarea Dan căpitan de plai de 1 Interogarea
române literare. regulilor ortografice, V.Alecsandri multiprocesuală pe text.
Moduri de Comentariu de fragment.
expunere.Descrierea.
30 17.02 2. Aranjarea/ordonarea în pagină ortoepice, Predicatul verbal 1 Producerea textelor de
sau în formular standardizat a punctuaţionale, dimensiuni medii(1.5-2
textului propriu/produs gramaticale, a normei pagini)cu utilizarea
semantice în textul mijloacelor expresive
indicate.
produs (oral şi scris
Elaborarea textelor în 21
2.1. Aşezarea grafică în
parametrii propușu.
pagină a textului: plan de
idei; text simplu de tip
informativ; dialog;
conspect; scrisoare;
descriere de peisaj.

31 20.02 9. Operaţionalizarea Predicatul nominal 1 Analiza faptelor de limbă


32 21.02 terminologiei lingvistice şi 9.3. Aplicarea Interjecția.Tipuri de 1 Relevarea elementelor de
literare, în limita standardelor de instrumentarului de interjecții limbă într-un text.
33 22.02 conţinut. interpretare a textului Funcțiile sintactice ale 1
7. Respectarea normei interjecției.
ortografice, ortoepice, 7.1. Respectarea 1 Test formativ.
34 23.02 semantice, gramaticale, regulilor ortografice, ...Atelier de discu’ie. 1
punctuaţionale, stilistice a limbii ortoepice, Argumentarea unui punct
române literare. punctuaţionale, de vedere:Istoria este
10. Valorificarea mijloacelor gramaticale, a normei mitologia oamenilor,cum
expresive ale limbii române semantice în textul mitologia este istoria
literare, în diferite situaţii de produs (oral şi scris zeilor
comunicare orală şi scrisă
10.3.Realizarea
spontană, fluentă, exactă
a unei descrieri orale:
descrieri de
natură, de portret, de
interior, de exterior.

35 24.02 7. Respectarea normei 7.1. Respectarea Evaluare 1


ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, sumativă.(predicatul)
semantice, gramaticale, ortoepice,
punctuaţionale, stilistice a limbii punctuaţionale, 22
române literare. gramaticale, a normei
semantice în textul
produs (oral şi scris
36 27.02 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza evaluărilor 1
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare scrisă
comunicare orală şi scrisă
37 28.02 Unitatea a 1. Utilizarea diverselor strategii Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă
X-a de informare/documentare, în 1.1. Ierarhizarea ideilor sufixului -ar Relevarea elementelor de
Substantivu vederea abordării eficiente a dintr-un text narativ într- limbă într-un text.
l un plan simplu de idei,
12 ore comunicării orale şi scrise.
utilizînd enunţuri proprii.
38 01.03
39 02.03 6. Explicarea funcţionării Substantivul (actualizare) 1
sistemului fonetic, lexical, 6.1. Identificarea
40 03.03 Funcțiile sintactice ale 1 Prezentarea grafică a
gramatical al limbii române. elementelor fonetice;
substantivului(subiect,pre relației dintre noțiunile
perceperea în sistem
dicat) studiate.
a expresiilor şi Funcțiile sintactice ale 1 Teste formative
41 09.03
9. Operaţionalizarea cuvintelor noi, a substantivului (atribut
terminologiei lingvistice şi elementelor gramaticale substantival)
42 10.03 literare, în limita standardelor de ale limbii Funcțiile sintactice ale 1
conţinut. în textul studiat substantivului
(complement)
43 13.03 Ortografia substantivelor. 1
44 14.03 10. Valorificarea mijloacelor 9.3. Aplicarea Adjectivul .Actualizare. 1 Prezentarea grafică a
45 15.03 expresive ale limbii române instrumentarului de Funcțiile sintactice ale 1 relației dintre noțiunile
literare, în diferite situaţii de interpretare a textului adjectivului (atribut studiate.
comunicare orală şi scrisă. adjectival,PN) Teste formative.
10.1. Utilizarea )
formulelor de iniţiere,
menţinere şi încheiere
23
a dialogului(susţinut
. Explicarea și
direct cu o altă exemplificarea noțiunilor
46 16.03 Ortografia adjectivelor 1
persoană susţinut la studiate.
telefon). Teste formative

47 17.03 7. Respectarea normei 7.1. Respectarea Evaluare 1


ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, sumativă.(substantivul și
semantice, gramaticale, ortoepice, adjectivul)
punctuaţionale, stilistice a limbii punctuaţionale,
române literare. gramaticale, a normei
semantice în textul
produs (oral şi scris
48 20.03 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza probelor de 1
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe evaluare
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare scrisă
comunicare orală şi scrisă
Unitatea a
Xi-a
Pronumele
12 ore
49 21.03 9. Operaţionalizarea 6.1. Identificarea Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă
terminologiei lingvistice şi cuvîntului Nume Relevarea elementelor de
limbă într-un text.
50 22.03 literare, în limita standardelor de elementelor fonetice; Pronumele .Actualizare. 1 Prezentarea grafică a
51 23.03 conţinut. perceperea în sistem Pronumele interogativ. 1 relației dintre noțiunile
52 24.03 a expresiilor şi Pronumele relativ. 1 studiate.
6. Explicarea funcţionării cuvintelor noi, a Pronumele relativ Teste formative
sistemului fonetic, lexical, compus. .
elementelor gramaticale
gramatical al limbii române. Explicarea și
ale limbii
53 27.03 Pronumele nehotărît. 1 exemplificarea noțiunilor
în textul studiat studiate.
54 28.03 Pronumele negativ. 1 24
55 29.03 9.3. Aplicarea Adjectivul pronumenal de 1
Dictări explicative.
instrumentarului de întărire.
56 30.03 1. Utilizarea diverselor Funcțiile sintactice ale 1
interpretare a textului Teste formative
strategii de pronumelui.
1.1. Ierarhizarea ideilor
informare/documentare, în
dintr-un text narativ într-
57 31.03 vederea abordării eficiente a Ortografia pronumelui. 1
un plan simplu de idei,
58 03.04 comunicării orale şi scrise. Pronumele de politețe 1
utilizînd enunţuri proprii
,
59 04.04 7. Respectarea normei 7.1. Respectarea Evaluare 1
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, Dictare cu însărcinări.
semantice, gramaticale, ortoepice,
punctuaţionale, stilistice a limbii punctuaţionale,
române literare. gramaticale, a normei
semantice în textul
produs (oral şi scris
60 05.04 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza probelor de 1
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe evaluare.
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare scrisă
comunicare orală şi scrisă
Unitatea a
XII-a
Nuvela
13 ore
61 06.04 1. Utilizarea diverselor strategii Nuvela Delfinul de 1 Lectură comentată.
de informare/ documentare, în 1.1.Ierarhizarea ideilor G.Meniuc Interviul în trei trepte.
vederea abordării eficiente a dintr-un text narativ într- Lectură comentată.
62 07.04 comunicării orale şi scrise. un plan Delfinul de G.Meniuc 1 Explicarea și
simplu de idei, utilizînd Trăsături definitorii ale exemplificarea noțiunilor
nuvelei.Cronotopul. studiate.
3. Rezumarea textelor literare şi enunţuri proprii.
63 18.04 Delfinul de G.Meniuc 1 Comentări de fragmente 25
nonliterare. cu utilizarea DEX-ului.
Subiectul și momentele
8.1. Comentarea textului lui. Prezentări orale.
8. Lectura, audierea şi epic. Delfinul de G.Meniuc 1 Aplicarea algoritmilor de
64 10.04
interpretarea textelor literare şi Caracterizarea caracterizare a
nonliterare, în limita 6.1. Identificarea personajelor. personajului literar
standardelor de conţinut. elementelor fonetice; Compoziții de
65 11.04 perceperea în sistem Delfinul de G.Meniuc 1 caracterizare a
6. Explicarea funcţionării a expresiilor şi Rezumatul personajului literar
sistemului fonetic, lexical, Identificarea unităților
cuvintelor noi, a
gramatical al limbii române. lingvistice marcate
elementelor
stilistic.
7. Respectarea normei gramaticale ale limbii în
Interogarea
ortografice, ortoepice, textul studiat.
multiprocesuală pe text.
semantice, gramaticale, 7.1. Respectarea Comentariu de fragment.
punctuaţionale, stilistice a limbii regulilor ortografice, Redactarea rezumatului.
române literare. ortoepice,
punctuaţionale,
2. Aranjarea/ordonarea în pagină gramaticale, a normei
sau în formular standardizat a semantice în orice
textului propriu/produs. situaţie de comunicare
-orală (dialog, prezentări,
10. Valorificarea mijloacelor dezbateri)
expresive ale limbii române 2.1. Aşezarea grafică în
literare, în diferite situaţii de pagină a textului: plan de
comunicare orală şi scrisă.
idei; text simplu de tip
informativ; dialog;
conspect; scrisoare;
descriere de peisaj.

66 12.04 9. Operaţionalizarea Numeralul și ortografia lui 1 Prezentarea grafică a


67 13.04 terminologiei lingvistice şi 9.1. Aplicarea Numeralul multiplicativ 1 relației dintre noțiunile 26
68 14.04 literare, în limita standardelor de terminologiei lingvistice Numeralul distributiv 1 studiate.
69 25.04 conţinut. şi literare Numeralul adverbial 1 Teste formative
studiate în demersul a- .
70 26.04 Funcțiile sintactice ale 1
10. Valorificarea mijloacelor Explicarea și
nalitic al textului numeralului.
expresive ale limbii române exemplificarea noțiunilor
literare, în diferite situaţii de studiate.
10.2.Valorificarea
comunicare orală şi scrisă potenţialului expresiv al Dictări explicative.
părţilor de vorbire Revizuirea circulară.
5. Elaborarea şi realizarea
(substantiv, adjectiv, Teste formative.
spontană, fluentă, exactă a
71 27.04 pronume) în textul Atelier de discuție în baza 1 Comentarii de text.
diverselor acte de comunicare
orală şi scrisă produs (scris/oral). textului :Gîndul la delfini Identificarea ideilor
12.1. Analiza normelor de Ana Blandiana principale și secundare
elementare din text.
12. Respectarea etichetei verbale
în orice situaţie de comunicare de etichetă verbală în
orală şi scrisă. textul studiat.

72 28.04 10. Valorificarea mijloacelor 10.3.Realizarea Evaluare> Descrierea de 1


expresive ale limbii române spontană, fluentă, exactă interior.
literare, în diferite situaţii de a unei descrieri orale:
comunicare orală şi scrisă. descrieri de
natură, de portret, de
interior, de exterior.
73 01.05 14. Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea Analiza evaluărilor 1
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe
vulnerabile în diferite situaţii de de comunicare
comunicare orală şi scrisă
Unitatea a 27
XIII-a
Romanul
12 ore

74 02.05 9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea Adverbul și ortografia lui 1 Prezentarea grafică a


75 03.05 terminologiei lingvistice şi terminologiei lingvistice Locuțiunile adverbiale 1 relației dintre noțiunile
76 04.05 literare, în limita standardelor de şi literare Funcțiile sintactice ale 1 studiate.
conţinut. studiate în demersul a- adverbului. Teste formative
.
nalitic al textu-lui
10. Valorificarea mijloacelor Explicarea și
expresive ale limbii române exemplificarea noțiunilor
5.1 .Producerea
literare, în diferite situaţii de studiate.
Unui discurs în limita
comunicare orală şi scrisă
unei pagini de caiet (o Dictări explicative.
impresie; o opinie Revizuirea circulară.
5. Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a personală; relatarea Teste formative
diverselor acte de comunicare unei întîmplări; .
orală şi scrisă argumentarea unui
punct de vedere;
12. Respectarea etichetei verbale aprecieri simple privind
în orice situaţie de comunicare textele literare studiate).
orală şi scrisă 10.2.Valorificarea
potenţialului expresiv
al părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv,
pronume) în textul
produs (scris/oral).
12.1. Analiza normelor
elementare
de etichetă verbală în
textul studiat.
77 05.05 8. Lectura, audierea şi Neamul șoimăreștilor de 1 Lectură comentată. 28
interpretarea textelor literare şi 8.2. Interpretarea M.Sadoveanu Interviul în trei trepte.
nonliterare, în limita textului liric, a textului Lectura comentată
78 08.05 standardelor de conţinut liric, a textului Neamul șoimăreștilor de 1 Explicarea și
9. Operaţionalizarea epic(naraţiune, M.Sadoveanu exemplificarea noțiunilor
terminologiei lingvistice şi descriere Teme și mesaje abordate studiate.
literare, în limita standardelor de în roman. Comentări de fragmente
9.3. Aplicarea
conţinut. cu utilizarea DEX-ului.
instrumentarului de Prezentări orale.
10. Valorificarea mijloacelor
79 09.05 interpretare a textului Neamul șoimăreștilor de 1
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de M.Sadoveanu
10.2.Valorificarea Modurile de expunere în
comunicare orală şi scrisă
potenţialului expresiv roman
3. Rezumarea textelor literare şi
80 10.05 al părţilor de vorbire Neamul șoimăreștilor de 1 Aplicarea algoritmilor de
nonliterare.
. (substantiv, adjectiv, M.Sadoveanu caracterizare a
pronume) în textul Portretul fizic și moral al personajului literar
6. Explicarea funcţionării personajului principal. Compoziții de
produs (scris/oral).
sistemului fonetic, lexical, caracterizare a
gramatical al limbii române. personajului literar
7. Respectarea normei Identificarea unităților
ortografice, ortoepice, lingvistice marcate
semantice, gramaticale, stilistic.
punctuaţionale, stilistice a limbii Interogarea
române literare. multiprocesuală pe text.
Comentariu de fragment.
Redactarea rezumatului.
81 11.05 .Descrierea de 1
itinerar/localitate
82 12.05 Cîmpul derivativ al 1 Analiza faptelor de limbă
cuvîntului Punct Relevarea elementelor de
limbă într-un text
83 15.05 10. Valorificarea mijloacelor 10.2.Valorificarea Atelier de dicuție:Pentru 1
expresive ale limbii române potenţialului expresiv mine dragostea
literare, în diferite situaţii de al părţilor de vorbire înseamnă a trăi pentru
comunicare orală şi scrisă (substantiv, adjectiv, altul
29
pronume) în textul
produs (scris/oral).

84 16.05 9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea Evaluare 1 Prezentarea grafică a


terminologiei lingvistice şi terminologiei lingvistice relației dintre noțiunile
85 17.05 literare, în limita standardelor de şi literare Analiza evaluării 1 studiate.
conţinut studiate în demersul a- Teste formative
86 18.05 Unitatea 10. Valorificarea mijloacelor Predicarul 1 .
nalitic al textului.
a XIV-a expresive ale limbii române Explicarea și
10.2.Valorificarea
literare, în diferite situaţii de exemplificarea noțiunilor
potenţialului expresiv studiate.
Sintaxa comunicare orală şi scrisă
al părţilor de vorbire
.
10 ore (substantiv, adjectiv, Dictări explicative.
6. Explicarea funcţionării
87 19.05 sistemului fonetic, lexical, pronume) în textul Subiectul 1 Revizuirea circulară.
gramatical al limbii române. produs (scris/oral). Teste formative
88 22.05 Atributul 1 .
6.1. Identificarea
90 23.05 elementelor fonetice; Complementul direct și 1
perceperea în sistem indirect
a expresiilor şi
91 24.05 cuvintelor noi, a Complementele 1
circumstanțiale
92 25.05 Atelier 1
elementelor gramaticale
93 26.05 ale limbii Evaluare sumativă 1
în textul studiat. Test complex.

94 29.05 10. Valorificarea mijloacelor 14.1.Autoevaluarea Analiza evaluărilor 1 30


expresive ale limbii române propriilor competenţe
literare, în diferite situaţii de de comunicare
comunicare orală şi scrisă

95 30.05 Recapitulare finală. 1

96 31.05 Repartizarea lecturii 1 31


pentru vacanța de vară

S-ar putea să vă placă și