Sunteți pe pagina 1din 70

Aprobat ____________________________________________ Director _____________________________________

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

DISCIPLINA:LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


ANUL ŞCOLAR 2016-2017

CLASA A VIII-a ____

PROFESOR LA CLASĂ______________________________________________________________________

INSTITUȚIA________________________________________________________________________________

la şedinţa comisiei metodice din ______________________ Şeful comisiei metodice

Verificat_____________________________________
Manager şcolar responsabil de procesul educaţional
la disciplină__________________________________
A. PROIECTAREA ANUALĂ
1. Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
2. Caracterul disciplinei: Componentă a nucleului invariant
3. Clasa ____________profilul ______________
4. Numărul săptămânal de ore _______________
5. Numărul de ore pe an şcolar ______________
6. Distribuirea orelor pe semestre, domenii: 35 de saptamani
Domenii Evaluare
Unităţi Comun Ateliere: Recapitulare / Ore la Nr.
Sem. de Elemente Studiul icare. lectu scri disc recuperar Iniţială Sumati Teze/evaluă dispoziţia total
învăţare de limbă textului ră ere uţie (analiza vă pe ri profesor de ore
română evaluărilor) unităţi Ssemestrial ului
de ă /anuală
învăţ nr. de ore
Sem.I

Sem.II

TOTAL

Pe parcursul anului școlar, toți elevii vor beneficia de vacanţe, după cum urmează:
vacanța de toamnă 30.10.2017 - 05.11.2017 (7 zile);
vacanţa intersemestrială (de iarnă) 23.12.2017 - 08.01.2018 (17 zile);
vacanţa de primăvară 08.03. - 11.03.2018(4 zile);
vacanţa de Paşti 07.04. - 16.04.2018(10 zile).
Pentru elevii claselor absolvente, a IX-a, a XII-a, situația academică se încheie pînă la 25.05.2015. În ultima săptămînă 25.05-29.05.2015 se
organizează activități de preătire pentru sesiunea de examene.
Sesiunea de examene se desfășoară:
a. la absolvirea învățământului gimnazial, clasa IX: 04 - 14 iunie, 2018;
b. la absolvirea învățământului liceal, clasa XII: 05 - 22 iunie, 2018.
B. PROIECTAREA SEMESTRIALĂ
Semestrul I

Nr. de ore / activităţi


Nr. Unităţi de învăţare / tema Observ
crt. Elemente Studiul Comu Ateliere Evalu Reccapit Total
de textului nicare are ulare/ ore
gramatică L scr disc analiza
/lingvistic ec ier uţie lucrări
ă tu e lor

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Semestrul II

Nr. de ore / activităţi


Nr. Unităţi de învăţare / tema Observ
crt. Elemente Studiul Comu Ateliere Evalu Reccapit Total
de textului nicare are ulare/ ore
gramatică le scri di analiza
/lingvistic ct ere sc lucrări
ă ur uţi lor
ă e
7.

8.

9.

10.

11.

12.
C. ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ

Sursa didactică Denumirea / autor Editura Anul ediţiei

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.
D. MATRICEA DE EVIDENŢĂ A COMPETENŢELOR SPECIFICE ŞI A
SUBCOMPETENŢELOR

Nr. Unitatea de învăţare Nr. competenţelor specifice Nr.subcompetenţelor


d/r

 Cartea – obiect cultural 1, 10, 12 1.1, 10.1, 12.1, 12,2

NB! Toate subcompetențele prevăzute pentru o clasă trebuie să fie incluse ca subcompetențe
urmărite în 2-3 unități de învățare, ele fiind ajustate la conținuturile studiate.
UNITATEA I
Limba – principalul mijloc de comunicare
Nr. De ore. 12
Competenţele specifice şi subcompetenţele vizate:
C.S.9-Operaţionalizarea teminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
SC.9.1-Integrarea adecvată, conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs

Conţinuturi:
Literatură:Bubico de I.L. Caragiale. Segventa de text.

Elemente de l. română:Exercitii aplicative

Comunicare:Comunicarea.Discurs public. Proiect de grup


Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de T Strategii Activităţi de
Data învăţare didacte Evaluare

1. O1-Să explice sensul Omagiu limbii române. 1 Cîmpul


cuvântului de generic Evocare. Braynstouming oral al cuv. ”OMAGIU”. asociativ Evaluare
cu ajutorul Dex-ului; Lucrul cu dicționarul. frontală
O2-Să reactualizeze Realizarea sensului. Redactarea unui text epic
operele literare ale  Cum putem omagia pe cineva? (cuvinte de sau liric
autorilor români; felicitare, cadouri, jocuri distractive si o masa Joc didactic „Cadouri Lucru
O3 - Să creeze texte epice gustoasa) literare” independent
și lirice;  „Cadouri literare” - Concurs organizat pe doua
O4- Să comenteze un citat; grupe. Fiecare grupa prezinta 10 opere literare. Jocul „Scriem împreună”
Cealalta grupa trebuie sa precizeze autorul. Lucru pe variante
Castiga grupa care ghiceste cat mai multi Exercițiul
autori.
 Fiecare elev trebuie sa genereze 2-3 imbinari
constituite din asociatii inedite de cuvinte. Scriere imaginară
Profesorul le scrie pe tabla pe cele mai reusite,
iar elevii, in 10-15 minute, scriu o compunere- Scrierea liberă
felicitare pentru limba română, in care folosesc „Recetă culinară”
aceste constructii. Inedit va fi modul in care
fiecare elev le va imbina. Lucru în perechi
 Exemple de constructii: Exerciții
"clipa de infinit ii picura in auz"; Tehnica „6 D ce” creative
"roua buzelor verii";
"diamantina podoaba a gandului";
"cercuri de rosu si portocaliu".
 Crearea unei felicitări sau poezii, utilizând
construcțiile create.
Reflecție. De scris o reţetă culinară pentru cea mai
inedită limbă română
Extindere. De selectat un citat despre limbă și de
comentat conform tehnicii „6 De ce”.
2. Prezentarea manualului 1 Scriere liberă Interogare
Evocare.Continuați gândul ” Cartea pune în mișcare frontală
O1 – să scrie texte literare; Se evaluează
lumea, deoarece…
O2 – să analizeze cuprinsul Desen, grafică capacitatea de a
manualului;
Realizarea sensului . Analiza cuprinsului manualului. citi și a înțelege un
O3 – să elaboreze ipoteze cu Prezentarea unităților de studiu. text funcțional,
Scriere liberă
privire la conținutul unei Părțile componente ale unei cărți prin desen. capacitate de
Reflecție . Scrierea unui text meditativ „Prin ce m-a exprimare a
unități;
gîndurilor proprii.
O4 – să compare propriile impresionat acest manual?”
ipoteze cu cele reale. Extindere. Eseu, Tehnica 6 De ce? 6 De ce?
Prezentare
3 Despre limba română de Nichita Stănescu 1 Reacția cititorului. Interogarea
O1 – să producă texte  Studiul textului. frontală.
argumentative; Evocare. Argumentează”A vorbi despre limba română este Atelier de lectură Interogarea
O2 – să expună păreri ca o duminică” Ex.1.p.15 reciprocă
proprii; Agenda cu notițe paralele. Se evaluează
Realizarea sensului. Lectura . Exprimă-ţi, în 2 enunţuri,
O3 – să compare ideile capacitatea de a
starea postlectorală. citi și a înțelege un
produse cu cele ale Ex.2, p.15 Limba romana este patria mea
colegului. text funcțional,
Reflecţie. Ce este limba română pentru tine?( ideile capacitate de
mele/Idei ale colegilor) . Argument
exprimare a
Extindere. Compară tabelul propriu cu cel al colegului, gîndurilor proprii.
completează-l.
Tema/a: Ex.3, p.De ce am eu nevoie de aceste afirmatii.
4. Limba română în viziunea poeților români 1 Dictare de cuvinte, p.28 Interogarea
O1 – să scrie texte literare Evocare. Dictare de cuvinte frontală.
proprii meditative și Realizarea sensului.Explica semnificația unui citat acasa Interogarea
argumentative; analizat– ex.3, p. 15, pe grupuri. Lucru în grup reciprocă.
O2 – să comenteze citate; In timp ce un elev citeste ceilalti isi notează argumente pro Se evaluează
sau contra celor spuse. capacitatea de a
Reflecție .Pro sau contra ideilor colegului. Alege o Argument citi și a înțelege un
explicație a unui coleg și intervine cu argumente pro sau text funcțional,
capacitate de
contra.
exprimare a
Extindere.Selectează alte idei ale altor poeți despre limba gîndurilor proprii.
româna. Comentează unul la alegere. Numeşte toate
părţile de vorbire din citatul dat.
5 Comunicarea. 1
O1 – să explice noțiunea de Frontal
„comunicare”; Evocare.Braynstorming „Comunicarea” Brainstorming
O2 – să organizeze Realizarea sensului. Analiza informației din manual. Tabel. Realizarea unei scheme Individual
informația din manual într-o Tipuri de comunicare. Echipa elaborează o schemă Evaluarea
schema; Reflecție .Ex.7 p.16 –elevii elaborează o judecată în baza Lucru în echipe schemelor de
O3 – să elaboreze o judecată situației de comunicare Lucru individual grup
de valoare despre o situație Extindere.Ex.9 p. 17
de comunicare; Evaluarea
judecăților emise
O1 – să ilustreze grafic textul Exerciţii aplicative. Bubico de I.L. Caragiale . Simulare Prezentări orale
în baza cuvintelor; Se evaluează
6 O2 – să prezinte conținutul 1 Ilustare de text capacitatea de a
Evocare. Ex.8, p.17 simulare.
textului în baza schemei citi și a înțelege un
text funcțional,
elaborate; Realizarea sensului.Lectura segvenței”Bubico”. Ilustrați
O3 – să analizeze comentând Lucru în echipă capacitate de
schematic textul artistic. exprimare a
diferite situații de gîndurilor proprii
Prezentare
comunicare. Reflecție .Prezentarea textului în baza textului codat. Ex.22,
p. 19
Extindere.Lectura în întregime a lucrării
Tema de acasă. P.17, ex.15
7 1 Prezentări orale
Exercitii aplicative la text Evaluare reciprocă
O1 – sa comenteze morala
Se evaluează
povestii Evocare.Povești cu tîlc”Omul bun și omul rău”( împaratul capacitatea de a
O2 - sa efectueze analiza trimite un vasal rau sa-I gasească un om bun cu adevarat și citi și a înțelege un
morfologica si sintatica el nu gaseste/ Trimite un vasal bun sa-I gasească un om rău text funcț,
O3 – sa lucreze cu cuvintele cu adevarat și el il gasește. Morala: Tot ceea ce spui capacitatea de
textului vorbește despre tine, mai ales când vorbești despre alții. exprim a gînd.
Realizarea sensului..p.19.Ex 23, proprii.
 Întrebari asupra textului
 Mesajul textului
 Cuvinte necunoscute –
 Parti de vorbire –
 Analiza sintactica
 Sinonime
 Antonime
 Cuvinte polisemantice
Reflecție .Ex.21, p. 18
Extindere.
Tema de acasa. Ex.24, p.19
8 Evaluare initiala. Test complex 1 Joc de rol Test
Lectură ghidată
Evocare.Povești cu tîlc ”Omul de pe prispă ( Un om ce sta
pe prispă e judecat de 3 trecători: unul spune despre el ca e
un om leneș, altul zice că e un om palavragiu, altreilea
spune că e un om muncitor care se odihnește. Morala:
Fiecare judecă despre alții din prisma felului sau dea
fi.Explicatia itemilor
9 Analiza testelor de evaluare 1 Prezent. orale Se evaluează
capacitatea de a
Evocare: Analiza testelor de evaluare
citi și a înțelege un
Realizarea sensului. Lucrul asupra greselilor evaluării text funcțional,
capacitate de
Reflecție .Analiza și verificarea proprie a evaluării exprimare a
gîndurilor proprii.

Discursul public 1 6 De CE? Prezentări orale


10 O1 – să elaboreze un text în Se evaluează
baza tehnicii 6 de ce;
Limba este cel mai important mijloc de Scriere liberă capacitatea de a
O2 – să prezinte oral propriul cominicare. Prezentare citi și a înțelege un
discurs; text funcțional,
Evocare. Braynstorming ”Limba ” capacitate de
O3 – să analizeze textele Braynstorming
Realizarea sensului.Scrieți un text în baza tehnicii 6 De cE exprimare a
colegilor prin argumente. Argument gîndurilor proprii.
Reflecție .Prezentarea textului
Extindere.Corectări
Proiect de grup: 1 Braynstorming Se evaluează
11 O1 – să ralizeze însărcinările Spatiul şi amenajarea casei. Proiect capacitatea de
din proiect Evocare.Braynstorming ”Proiect” integrare și lucru
O2 – să pregătească Realizarea sensului.Repartizarea elevilor în Lucru în grup în grup
informații și materiale grupuri/Repartizarea însărcinărilor
pentru proiect Reflecție .Studiul individual al celor necesare de prezentat.
O3 – să lucreze în grup; Extindere.Analiza cuv în DEX
1
12 O1 – să prezinte discursul Prezentare Evaluare orala
proiectului;
Prezentarea proiectelor.
O2 – să deducă morala Analiza Se evaluează
poveștii; Evocare.Povești cu tîlc” Fereastra sufletului”( Fetița care
judeca vecina ca nu spală rufele bine, pînă cînd mama i-a capacitatea de
O3 – să analizeze calitatea integrare și lucru
proiectelor; spus ca a spalat geamurile lor ce erau murdare.
”Morala:Te uiți sub nasul tău înainte de a arunca cu pietre Scriere meditativa în grup
în ograda vecină”
Realizarea sensului. Prezentați proiectele în grupuri
Reflecție .Scriere individuală ” Cel mai reușit proiect”
Extindere.Completarea celor scăpate din vedere Total: 12 ore
UNITATEA II Nr.
Cartea - obiect cultural De
ore. 10ore

Competenţele specifice şi subcompetenţele vizate:


C.S.1- Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi
scrise.
C.S.11-Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire
SC.1.1-Structurarea ideilor pentru realizarea discursului propriu/comentariului/ese-ului.
SC.11.1-Redactarea textelor în Word

Conţinuturi:
Literatură:Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu
Elemente de l. română:Eseul-scriere
Comunicare:Eseul-prezentare
Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema
Data didactice evaluare de acasă

1 Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu 1 Argument Frontal


 Descifrarea textului. Lucru cu Individual De
Evocare.Argument Pro/Contra”Cărțile sunt diționarul 5 caiete la control studiat
prieteni reci, dar siguri” Lectură biografia
Realizarea sensului.Cuv noi. Ex.1, p.11/ autorului
Definirea individuală a cuv”bibliofil”. Alcătuirea Ex.4
unui enunț./Lectura textului/Sensul expresiei.Ex.2, p.11 M
p.11 Ex.4/ Ex.1, 2(Semnele textului)
Reflecție .Ex.2(Semnele textului)
Extindere.Argumentarea ex.2
2.  Eseul.Particularităţile eseului. Explicarea şi Ex.4 de
Evocare. Temavde acasa. Povești cu tîlc ”Alegerea”Un 1 Lucru în exemplificarea. sus, p.
om care se simțea mereu împovărat se plînse unui grup Algoritmul. 5 caiete la 12
înțelept că viața lui e un chin. Maestrul luă o mînă de Lectura verificare
cenușă și o turnă într-un pahar cu apă care se
murdărise, apoi acelasi pumn de cenușă il aruncă in Se evaluează
mare, apa ramase curată.”Morala:În fiecare zi trebuie competența de
să alegi între a fi un pahar cu apa sau marea. Solicit structurarea ideilor
să spună ceea ce au reținut din textul citit acasă. Să pentru realizarea
gasească fragmentul care corespunde ideii și sa-l discursului
citească. propriu/comentariului/
Realizarea sensului. Ex.3 p. 11 Ilustarți fiecare eseului. Competența
particularitate a eseului cu exemple din text de lectură cursivă și
expresivă a textului
Reflecție .Propuneți o definiție a eseului . literar
Extindere. De scris o reflecție de tip eseu la tema
cărților, a lecturii. 1-1,5 pagini.
O1 – să aduca argumente pro  Eseul structurat şi nestructurat. Argument Frontal Ex.14, p.
3.-4. sau contra afirmației propuse; Lecția 1. 2 Pro/Contra Se evaluează competența 7
O2 – să studieze tema din Lucru în de structurare a ideilor
Evocare.“Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu
pentru realizarea
reperele indicate; ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să perechi discursului
O3 – să realizeze învățare înveţe.”Alvin Töffler - Argument Pro/Contra propriu/comentariului/ese
reciprocă cu colegii; Realizarea sensului. ului. Anexa la
O4 – să elaboreze concluzii  Fiecare pereche primește cîte o fișă cu materiale
informația despre eseul structurat sau despre
eseul nestructurat. Își fac notițe. Invatare
 Interacționează cu o pereche care a studiat reciprocă
tipul opus de eseu. Se consultă reciproc și fac
notițe.
 Analizează subiectul, apoi completează tabelul
de la tablă și în caiete.
ESEU Graficul T
Structurat Nestructurat Brainstormy
ng

O1 – să alcătuiască expresii Reflecție .Formularea unei concluzii de înțelegere a Scriere


plastice; diferenței dintre 2 tipuri de esee prin scriere liberă și ghidată
O2 – să elaboreze un plan de scriere structurată
idei; Extindere.Revederea tabelului
O3 – săredacteze un eseu, Lecția 2.
utilizând expresiile de reper. Evocare:Brainstormyng - expresii plastice deosebite.
Realizarea sensului: Redactarea unui eseu structurat
sau nestructurat la alegere cu expresii de reper.„Nu e
alta mai frumoasă şi de folos în toată viaţa omului
zăbavă decât cititul cărţilor”. – Miron Costin.
1.Întocmirea planului de idei
2.Redactarea eseului

5-6 O 1 – să definească noțiunea Biblioteca electronica. Biblioteca 2 Confruntare Se evaluează competența De citit
de bibliotecă traditională și de virtuală. de idei de manipulare a online
bibliotecă virtuală; suporturilor audiovizuale tema
Evocare. Verificarea temei de acasă:
O2 – să formuleze asemănările 1. Fise de selectare prin opoziție a caractericilor Lucru în şi informatice în calitate propusă
și deosebirile între 2 realități; unui eseu grup de surse sau mijloace de pentru
O3 – să producă judecăți și ESEU învăţare a limbii de lectură
Diagrama
instruire
texte de analiză proprie Structurat Nestructurat Venn Ex.6, p.
O4 – să redacteze texte în (deosebiri şi 14
Word 2. Fișe de analiza a eseului structurat afinităţi între
3. Fise de analiza a eseului nestructurat bibl.clasică şi
4. Pentru toți fără fișe: p.12, ex.1-5 cea virtuală).
Despre cărți...
Lucru in echipe
Ce este o bibliotecă? Brainstorming la tablă.
Confruntarea ideilor proprii cu definiția ex.1, p. 12
Sistematizare la
Realizarea sensului. Analiza cuvântului bibliotecă în tabla
DEX Ex.2, p. 13/ Analiza noțiunii de bibliotecă virtuală.
Deosebiri și asemănări între biblioteca clasică și cea
virtuală. Se construiesc 2 diagrame Ween: una cu
argumente pozitive si alta cu neajunsuri. Suport Ex.6,
p.14

Reflecție .Continuarea ideii prin argument: „Eu optez


pentru biblioteca clasică/virtuală deoarece…” Ex.7,
p.14
Cerințele de redactare in word: respectare alineatelor,
scrierea cu diacritice, respectarea spațiilor.
T/a. Redactarea textului în Word. Respectarea
cerințelor de redactare
7. O1 – să definească noțiuni; Internetul. 1 Scriere Se evaluează competența Ex.3, p.
O2 – să utilizeze sursele liberă de structurare a ideilor 14
Evocare.Definiți noțiunea de internet
pentru realizarea
audiovizuale și informatice Realizarea sensului.Ex.6, 7, p,14Avantajele bibliotecii discursului
pentru documentare; virtuale/traditionala. Cum ați face o bibliotecă de cărți propriu/comentariului/ese
O3 – să producă texte de solicitate și de cărți rare? ului.
comunicare orală și scrisă Reflecție .Dacă s-ar introduce învățarea doar prin Verificarea
O4 să-și expună viziunea computer, cu renunțare la caiete și cărți, ce poziție ați individuală a caietelor
proprie asupra întrebărilor prefera?
puse în discuție Extindere.Analiza părerilor
8. Textul şi textele. Brainwriting. Se evaluează competența De
1 de structurare a ideilor întocmit o
Scriere pentru realizarea listă cu
Evocare. Cu ce asemănați voi Paradisul? Confruntare discursului
cu opinia lui Jorge Luis Borges. Ex 2, p. 14 liberă texte și
propriu/comentariului/ese autori
Realizarea sensului.Analiza limbajului plastic al Analiza ului care au
textului ”Cărțile au suflet” expresii plastice, figuri de Comentariul Verificarea caietelor. subiect
stil utilizate. Cartea și
Reflecție .De alcătuit enunțuri proprii cu expresiile biblioteca
selectate
Extindere.De întocmit o listă cu texte și autori care au
subiect Cartea și biblioteca. De selectat idei la această
temă.
9. Evaluare sumativă. De
Redactarea eseului.”Biblioteca mea” 1 Test realizat
însărcină
Evocare.Verificarea pregătirii pentru oră rile
Realizarea sensului.Realizarea însărcinărilor propuse propuse
Reflecție . Autoevaluare a corectidunii realizării
testului
Extindere.Evidențierea itemilor unde au întâlnit
greutăți
10. Analiza lucrărilor de evaluare. 1* Analiza
Ortografia limbii române în vigoare* evaluării
Evocare.Povești cu tâlc Zgardan A. Total: 10 ore
Realizarea sensului.Analiza ortogramelor la care au
comis cele mai multe erori.
Reflecție .Realizarea independent a unor exerciții de
ortografie si stil.
Extindere. Comentarea unui citat într-un text de 4-5
rânduri. Consistenta unei limbi, începe cu srierea ei.
UNITATEA III
Poezia lirică. Lexicul
Nr. De ore. 11ore

Competenţele specifice şi subcompetenţele vizate:


C.S.8 Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.

C.S.4. Organizarea/ desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi
exersare.
SC.8.2 Comentarea textului liric.
SC.4.1Utilizarea dicţionarului ( explicativ, de expresii şi locuţiuni,enciclopedic, de proverbe, de maxime, de citate)în scopul formării abilităţii de
învăţare a limbii.
SC.4.2Utilizarea dicţionarului (ortografic,de cuvinte compuse, de greşeli, de dificultăţi) în scopul scrierii corecte a cuvintelor.

Conţinuturi:
Literatură:Făptura mamei de Gr.Vieru
Elemente de l. română:Monosemia şi polisemia
Comunicare:Proiect de grup: portul cotidian şi festiv
Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema
Data didactice evaluare de acasă

1. Cîmp asociativ al cuvîntului Evocare.Realizarea cîmpului asociativ al cuvîntului 1 Citate.


TOAMNĂ. Toamnă
Realizarea sensului. Exercițiul Completarea unui
 Ex.1, pag.22 Examinarea asocierilor propuse… claystering cu asociații
 Ex.5 Include în enunțuri 3 din asocierile
pentru cuv. TOAMNĂ
proprii. Cîmpul
 Ex. 6 Descifrează în 5-7 rânduri sensul asociativ
îmbinării TOAMNA DE AUR Ex. 8-9,
 Ex.7 Derivatele cuv. „toamna” pag. 23
Reflecție .ex.10, pag.23 Capacitatea de a
Extindere. Ex.11, pag.23. Enumerați culorile toamnei formula o idee
în propria opinie. Comparați viziunea proprie cu cea a
poetului.

„Făptura mamei” de Grigore Vieru Capacitatea de a Biografia


2. O1 – să producă texte artistice 1 Comentariu realiza o noțiune si tematica
Descifrarea textului. Motivele vierene.
de fragment lui Vieru
proprii; Evocare. Elaborează o noțiune artistică pentru artistica pentru
O2 – să reactualizeze cuvântul MAMA Activităţi de
portofoliu.
cunoștințele despre viața și Realizarea sensului. antrenare a De invățat
dicţiei, de Competența de a-și
activitatea poetului;  Prezentarea vieții și activității lui G.Vieru câte o
modelare a strofa din
O3 – să comenteze starea  Tematica operei vierene expune o părere și de
intonaţiei. orice
postlectorală;  Lectura model a poeziei Compararea. a o argumenta poezie de-a
O4 – să exploreze vocabularul  Comentarea stării postlectorale lui Vieru
textului.  Ex. 1,2, 3, 4, 6 / pag.25 - Variante
Reflecție .Ex.7
Extindere.Ex. 5,pag.25 (man.)
3. O1 – să recite espresiv; Semnificaţia figurilor de stil.Opera lirica 1 Portofoliu.
O2 – să interpreteze Evocare.Recital de poezie viereană
semnificația expresiilor Realizarea sensului. Interpretarea Comentarea
plastice; textului liric semnificației figurilor
 Ex.2. Interpretează semnificația metaforică a
prin agenda
O3 – să comenteze figuri de seminței, Ex. 3 Construiesc o paralelă între de stil De
în trei
stil imaginea seminței și semnificația chipului comentat
părţi/jurnalul
mamei triplu. poezia în
 Comentarea semnificației repetiției de la Reacţia paralel
început de poezie cititorului. cu alte 2
 Noțiune de paralelism sintactic, hiperbola și opere
oximoron. asemanat
Reflecție .Ex.6,7, pag.26 oare

Extindere. Ex.1,2,pag.26 ( de jos)

4. - să explice noțiunile de Versificaţia.Piciorul de vers (troheu, 1 Comentarea Capacitatea de a Ex. 3,4,


prozodie; iamb, dactil,anapest, amfibrah). comenta un citat pag.26
- să aplice schemele ritmice pe Evocare. Comentarea unui aforism despre mama Noțiuni de
versurile propuse; Realizarea sensului. teorie Determinarea corectă
- să comenteze aforisme  Noțiune de prozodie literară a piciorului de vers
 Elementele de prozodie. Noțiuni Exerciții
 Noțiune de picior de vers literar
 Exersare
 Se propun fișe cu texte lirice , pentru a
determina piciorul de vers
Reflecție. Exersare la determinarea piciorului de vers
Extindere. Revederea noțiunilor

5. O1 – să explice noțiunile de Măsura.Ritmul.Versul liber.Opera 1


prozodie lirică. Poezia/poemul. Metoda Capacitatea de a
O2 – să determine strofa, rima acrostig redacta o poezie cu Analiza
și ritmul în diverse poezii; Evocare.Redactarea unei poezii în metoda acrostih
structură fixă prpzodiei
O3 – să comenteze prozodia despre mama Elemente de unei
poeziilor propuse Realizarea sensului. prozodie lucrări
 Noțiuni de prozodie lirice la
 Măsura versului. Exersare alegere
 Versul. Liber
 Noțiune de operă literară
 Noțiune de poem/ poezie Capacitatea de a
 Exersare analiza o poezie după
Reflecție . Lucru independent. Analiza poeziei propuse Lucru versificație
cu referire la elementele de prozodie. independent
Extindere.Redactarea unei poezii după
parametriistabiliti
6. Parabola(Pilda). Alegoria. 1 Exercițiu
Evocare.Exercițiu creativ `Învațaminte. creativ
Am învățat că:…
Realizarea sensului. Capacitatea de a Selectare
 Determină piciorul de vers în exemplele Elemente de analiza o poezie din a unei
propuse prozodie punct al elementelor parabole.
 Analiza poeziei „Ușoară maică, ușoară, din de prozodie Formular
punct de vedere al elementelor de prozodie analiza ea
 Noțiune de parabolă moralei.
 Lectura parabolei „Parabola semănătorul” Comenta
Reflecție .Deducerea semnificației seminței din rea ei.
parabolă
Extindere. Lectura altor exemple de parabole.
7 Monosemia şi polisemia. 1 Lectura
 Cuvîntul monosemantic şi
Analiza Capacitatea de a Ex.10,11
polisemantic.
deduce morala unui , pag.32
Evocare. Povești cu tîlc
Exercițiul text și da a comenta (Man.)
Realizarea sensului.
 Analiza enunțurilor în care a fost utilizat un
cuvînt . Care este sensul acestui cuvînt în Lucrul
enunțurile propuse. independent
 Noțiune de cuvînt monosemantic și Competența de a
polisemantic Diagrama deosebi cuvintele
 Ex.4, pag.17 wenn monosemantice de
 Lucru independent. Selectează cuvintele cele polisemantice
monosemantice și polisemantice
Reflecție .ex. 8 analizează asemănărie și deosebirile
între sensul cuvîntului PORTOFOLIU, propus de DEX și
DLR
Extindere.Ex.7, pag.31 ( man.)

8 Proiect de grup: portul cotidian şi 1 Proiect de Capacitatea de a lucra


festiv. grup în grup, restabilind
Evocare.Verificarea pregătirii de oră corect însărcinările
Realizarea sensului.
 Prezentarea individual sau pe grupuri al
proiectelor realizate, respectînd algoritmul
propus
Reflecție . Evaluarea obiectivă de către colegi al
lucrărilor propuse.
Extindere. Minieseu „ Mi-a plăcut lucrarea realizată de
…, deoarece…”
9  Recapitulare. Exerciții de ortografie și 1* Evaluare Capacitatea de a
ortoepie* Scrierea lui „a” sau „ea” după frontală mânui cu un dicționar
„j”, „ș”.
Dictarea
Evocare.Povești cu tâlc
Realizarea sensului.
 EX.8, Pag.31 Polisemia cuvântului „Portofoliu” Lucrul cu
 Dictare de cuvinte dicționarul
 Prezentarea regulilor de scriere corectă
 Autocorectare

Reflecție . Transcriere de text prin plasarea cuvintelor


potrivite
Extindere.

10  Test de evaluare Evocare.Verificarea pregătirii pentru oră 1 Exercițiul Competența de a lucra Realiza-
Realizarea sensului. Lucrul independent rea
 Realizarea însărcinărilor propuse independent itemilor
Reflecție Verificare frontal a gradului de realizare a propuși
însărcinărilor.
Extindere.Lucru independent
11  Analiza testului Evocare.Poveste cu tîlc 1 Analiza Realiza-
Realizarea sensului. Lectura rea
 Exersarea asupra erorilor comisde în cadrul exercițiu Capacitatea de a îmsărci-
testului deduce morala unui nărilor
Reflecție .Realizarea unor însărcinări asemănătoare text și da a comenta propuse
Extindere.Verificarea corectitudinii realizării lor

11 ore

UNITATEA IV
Poeţii neamului. Sensurile cuvântului.
Nr. de ore. 16ore
Competenţele specifice şi subcompetenţele vizate:
C.S.9 Operaţionalizarea teminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

C.S.4. Organizarea/ desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi
exersare.
C.S.5 Elaborareaşi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.

SC.9.2 Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.


SC.4.1 Utilizarea dicţionarului ( explicativ, de expresii şi locuţiuni,enciclopedic, de proverbe, de maxime, de citate)
în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii.
SC.4.2 Utilizarea dicţionarului (ortografic,de cuvinte compuse, de greşeli, de dificultăţi) în scopul scrierii corecte a cuvintelor.
Sc.4.3 Explicarea elementelor de limbă în textul artistic,publicistic şi ştiinţific.
SC.5.2- Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită( 2-3 min.).
SC.5.3 Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale(de interior;de obiecte).
SC.5.1. Producerea unui discurs în stil publicistic ( alocuţiune, exprimarea unei opinii/ atitudini/ a unei judecăţi critice/ de valoare);
evaluarea unei activităţi şcolare/ extraşcolare; felicitare cu diferite ocazii( jubilee, inaugurarea unei instituţii etc.)

Conţinuturi:
Literatură: Sara pe deal de Mihai Eminescu
Monosilab de toamnă de George Bavovia
Elemente de l. română: Sensurile cuvântului.
Comunicare: Proiect de grup.

Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Strategii Activităţi de Tema de


Data didactice evaluare acasă
1. - să audieze poezia; Sara pe deal de Mihai Eminescu 1 Lectura expresivă a De
- să determine starea de spirit  Descifrarea textului.
textului. elaborat
eului liric; Exercițiul fișa
- să citească expresiv poezia; Prezentare power bibliografi
Evocare. Citatul „ Poezia este izvorul domesticit” de
- să comenteze imaginile vizuale L.Blaga
poind Capacitatea că a lui
și auditive sugerate de text. Realizarea sensului. Metoda 3 DE CE? de a putea M.Emines
Asemănări și deosebiri identifica cu
Izvorul Izvorul și poezia Poezia Exercițiul asemănările
și deosebirile
Ce face? dintre două
……………………….
Ce este?
fenomene
………………………
A cui este?
……………………..

 Lectura model
 Selectarea imaginilor artistice
 Ex.1, pag.33
Reflecție .ex.5, pag.34
Extindere. Ex.6, pag.34
2 -să producă texte proprii; Interpretarea operei. 1 Interpretarea textului Comentariul Memora-
-să comenteze starea Evocare.Comentarea citatului liric prin agenda în de fragment rea poeziei
popstlectorală; Realizarea sensului. trei părţi/ comenta-
-să analizeze datele despre  Lectura poeziei jurnalul triplu riu literar
geneza operei;  Comentarea stării postlectorale
-  Geneza operei
Reflecție .Ex.1-3, pag.34 ( activate în grup)
Extindere.Ex.8, pag.34(man.)
3 Asonanţa, aliteraţia 1 Reacţia cititorului Evaluarea
- să analizeze lexicul textului lecturii orale
conform campurilor lexicale Evocare.Comentarea unui citat. Tema de acasa Lucru pe echipe în baza grile
Realizarea sensului.
- să determine asonanțele și  lectura poeziei Descoperire
aliterațiile in text;  completează tabelul
- să prezinte o lectură expresivă Cîmpul lexical Universal Emoții erotice
a textului; Al serii Rustic

 ex.3,4,pag.34
Reflecție .
 Noțiune de asonanță și aliterație
Extindere. Ex.8, pag.35
4 - Să interpreteze invocațiile  Invocaţia retorică, interogaţia 1 Atelier de lectură. Comentariul De
și exclamatiile retorice in Activităţi de textului liric selectat
retorică, exclamaţia retorică. antrenare a dicţiunii, Portofoliul
text; exemple
- Să comenteze starea de de modelare a de
Evocare.Recitarea unui fragment de poezie intonaţiei.
spirit a eului liric; Realizarea sensului. interogații,
- să argumenteze  Analiza exemplelor propuse la tablă. Ce exclamații
apartenența operei la exprimă ele.? Noțiune de interogație, și invocații
genul literar. exclamație, invocație retorică retoricce
 Ex.1,2,pag.35 starea de spirit. Algoritm
Reflecție . Argument opera lirica
Extindere. Ex.1,2,pag.35

5 -să argumenteze apartenența Specii ale genului liric. Caracteristici. 1 Eseu „


textului la genul liric; Evocare. Audiere Capacitatea Natura în
- Comentarea stării de spirit a Eului liric. de a putea poeziile
Realizarea sensului. Schimb de idei identifica eminescie
 Caracteristicile genului liric: prezența eului Lucru pe variante asemănările ne- un
liric(cu mărcile sale); caracterul subiectiv și deosebirile spațiu al
marcat de sentimentele EL; limbaj poetic(cu dintre două întâlnirilor
exemple); prezența elementelor de fenomene ”
prozodie(strofă, rimă, vers)
 Argumentarea apartenenței la specie.
 Caracteristicile speciilor Redactarea
Reflecție . de texte după
 Constatați afinități ale stărilor poetice și ale parametrii
imaginilor din Sara pe deal și alte poezii propuși
Extindere. Diagrama Ween
Ex.2, pag.36
6 Sensurile cuvântului. Evocare. 1 Acvariu Comentarea Ex.7,
 Dicţionarul enciclopedic. Tema de acasa.Discuție in acvariu Identificarea ortogramelor pag.37
Realizarea sensului. sensurilor cuvintelor şi a
 Noțiunea de dicționar necunoscute, punctograme
 Tipuri de dicționare utilizînd diverse lor
 Importanța dicționarului. Redactarea unui text dicţionare
argumentativ
 Ex.4,pag.37
 Explicarea definițiilor propuse. Ce este
encyclopedia? SINELG
 Ex.13 Sinelg
Reflecție .
 Definiți sensul cuvintelor : rădăcină, floare,
coroană, ramură etc.
Extindere.
Ex.12, pag.39
7. Sensul fundamental / secundar al 1 Integrarea cuvintelor Teste de
-să determine sensul cuvintelor cuvintelor. explicate în contexte vocabular.
din imagini; concrete. Lucru in Evaluarea
Evocare. perechi cantitativă şi
-să construiască îmbinări de  Enumerați obiectele din imagine. Examinați Ex.5,6,
calitativă a
cuvinte potrivite sensului sensurile acestor cuvinte. pag.41
vocab. activ.
fundamental sau secundar; Realizarea sensului.
- să explice sensurile cuvintelor  Noțiuni de Sensul fundamental
propuse prin comentariu Sensul secundar
 Realizați corespondența între cele două
grupuri de cuvinte.
 Ex.3, pag.41
Reflecție .
Test de vocabular. Ex. 4, p.41 - oral
Extindere.
Autoevaluare a gradului de realizare a testului

8 Monosilab de toamnă 1
- de George Bavovia
Imagini poetice. Comentariul
Sentimentele eului liric. de fragment
Comentariu Participarea
Evocare. Braynstorming de la selectarea
Comentarea unui fragment din poezie date biografice prin de date
Realizarea sensului. cercetare din diferite Argumentare
 Prezentare Viața și activitatea lui G. Bacovia surse
Activitatea literară. Teme. Motive. Lectură expresivă
Comentariu
 Lectura poeziei
 Comentarea stării postlectorale.
Lucru in echipă
 Lucru în 4 echipe: 2 echipe discută și
selectează cine și ce prezintă despre Prezentare
vocabularul textului.
2echipe prezintă sensurile textului – Dezbateri
comentariu.
Reflecție .
Prezintă câte 2 de la echipe, formând dezbateri.

Extindere.
Comentați starea emotivă a eului liric.

9. . Ordinea analizei unui text pentru 1 Interpretarea textului Comentariul Ex.1,2,


-să studieze ordine de analiză a unui liric prin agenda în textului liric. pag.44 (de
text pentru comentare;
înţelegere şi pentru comentare trei părţi/jurnalul
Evocare. jos)
triplu.
-să comenteze poezia conform Povești cu tîlc
algoritmului; Realizarea sensului.
- să prezinte comentariul scris în fața  Studierea ordinii analizei unui text pentru Audierea
publicului; înţelegere şi pentru comentare.
 Comentarea poeziei , respectînd algoritmul:
1. Prezentarea elementelor peisajului de Comentarea
toamnă
2. Focusarea… Alocuțiunea
3. Proiectarea elementelor de exterior
4. Analiza resurselor fonetice, lexical,…
 Realizarea comentariului
Reflecție .
Prezentarea a 2-3 comentarii mai reușite
Extindere.
Audierea pieselor musicale…Ex.1, pag.44
Verificarea a 5 caiete
11. Sensul lexical / gramatical. 1
Evocare.
Povești cu tîlc
Realizarea sensului.
 Distribuiți cuvintele în tablă, după apartenența
la o parte de vorbire
 Noțiune de Sens lexical
Sens grammatical
 Examplu Casă- S.G- subst. fem/ S.L.-o încăpere
destinată pentru a fi locuită
Reflecție .
 Ex.4, pag.46 (man.)
 Ex. 2-5, pag.34 ( caiet. Elev)
Extindere. ex.7, p.46

12. Atelier de scriere 1 Comentariu Prezentări.


Construirea Joc de rol.
dialogului, utilizând
Redactarea unui dialog în baza unui text formulele date.
Simularea.
narativ
Evocare:Comentariul ex. 2,p. 44
Realizarea sensului:
 Lectura independentă a textului. P.46, ex.7
 Rerscriu un text narativ sub forma unui
dialog, păstrând conținutul de idei al
textului.
Refleție:
- prezentarea dialogului obținut
- comentariul colegilor
- înscenarea dialogului reușit
Tema de acasă: p.47, ex. 8 (de comentat un
proverb)

13. Unităţile frazeologice. Dicţionarul de 1 Compararea. Interogare


Textul în imagini frontală.
locuţiuni şi expresii
Evocare. Verificarea pregătirii pentru oră Ex.7,
Realizarea sensului. pag.49
 Lucrul individual ( pe variantre) – ex.1, p.47
Studiul tipurilor de unitati stabile, p.48
 I. Locuțiuni :Ex.3, pag.49. Determinarea tipului
locuțiunii .
 II. Expresii: Ex.8, pag.50
 III. Formule Ex.18, p.52
 IV. Perifraze
 Ex.10,pag.50 (lucru independent)
Reflecție. Ex.12, pag.50 Grupează expresiile după un
criteriu stabilit.
Extindere Utilizează expresiile propuse într-un text de
4-5 rânduri.
T/A: ex.10,11, p. 50
14. Proiect de grup. 1 Evaluare
reciprocă.
Semnificatia locutiunilor substantivale
Apelînd la mass-media și alte surse enciclopedice,
- descifrează semnificațiile actuale la 5 locuțiuni
- ilustrarea a 5 locuțiuni(sens direct si indirect)
- explicarea a 5 formule și clișee
- prezentarea a 5 perifraze
15. Exerciţii aplicative. 1
Realizează un șir de însărcinări la subiectele studiate.

16. Evaluare sumativă. Prezentarea 1 Eseu


proiectelor Capacitatea
de a redacta De repetat
Evocare.Verificarea pregătirii pentru oră
Realizarea sensului. Redactarea unui comentariu
un eseu noțiune de
literar gen și
Reflecție . Analiza specie
Extindere. literară

16 ore
UNITATEA V
Doina populară şi doina cultă.Noţiuni de sintaxă
NR.ORE: 15
C.S.6Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.
C.S.7 Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române
literare.
SC.7.1 Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, a normei semantice , în textul produs( oral, scris).

SC.6.1 Comentarea mărcilor stilistice ale unităţilor de limbă în textul literar studiat.

SC.6.2Utilizarea formelor gramaticale / a structurilor / mărcilor stilistice în textele elaborate.

Conţinuturi:
Literatură:Doina populară. Doina cultă.Codrule, codruţule
Noi de Octavian Goga

Elemente de l. română:Noţiuni de sintaxă.

Comunicare:Proiect de grup:sărbători în familie.


Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema de
Data didactice evaluare acasă

1. Evocare.Verificarea pregătirii pentru oră 1


 Cîmp asociativ al Realizarea sensului. Atribute. Citate.
cuvîntului CÂNTEC.  Lucru independent
Invitaţia.  Cîmpul asociativ al cuvîntului CÎNTEC Lucru pe
 Ex.2, pag.54 Studiază sensului cuvîntului după Fișe variante
DEX. Cîmpul asociativ
 EX.3,4,pag.54 ( lucru pe variante) argumentarea Capacitatea de
Sriere liberă a-și expune
Reflecție . Ex.9, pag.99 Continuă gîndul „Familia mea
părerea,
preferă…
argumentînd-o
Extindere.Ex.10,11, pag.55 (lucrul pe variante)

2 Evocare.Verificarea pregătirii pentru oră 1 Evaluarea Ex.9,


Doina populară. Doina Realizarea sensului. Lectura expresivă a lecturii orale pag.57
cultă.  Lectura model a poeziei textului. în baza grilei.
Codrule, codruţule  Starea postlectorală Metoda cadranelor
 Lectură aprofundată.  I.Ex.1, pag.56. Identificarea repetițiilor și
explicarea rolului lor în poezie
 II.Interjecția – forma populară
 III.Diminutivele
 IV.Expresii plastice
 Reflecție . ex. 6,7 pag.57
Extindere. Ex.9, pag.57

3 Evocare.Audierea unor doine. Care este mesajul ei 1 Memorarea


Descifrarea textului. Realizarea sensului. Interpretarea textului Comentariu de unei doine
 Doina, specie a literaturii  Explicarea figurilor de stil și valorii semnificative epic prin agenda în fragment.
populare şi muzicii  Esx.2 Comentează sentimentele exprimate în trei părţi/jurnalul
populare. text triplu.
 Ex.1,pag.58
 Tipurile de doine
 De jale
 De dor
 De dragoste
 De înstrăinare
 Haiducești,etc
 Ex.3,pag.58
Reflecție .Aflați mai mult, pag.58
Extindere.ex.2,3,pag.58 ( de jos)

4 Evocare.Recital de poezie. Comentează sentimetul 1 Reacţia cititorului. Interogare Memorarea


 Textul şi textele. transmis prin această doină Argumentarea. frontală. și
Realizarea sensului. Clustering. comentarea
 Ex.1,pag.59 unei doine
 Lectura doine din ciclul de poezii populare culese
de V.Alecsandri
 Argumentați dacă este o doină sau o poezie
despre doină
Reflecție .Se dau citire și altor doine selectate de elevi
Extindere. Se analizează gama de sentimente transmise
de aceste doine

5 Noţiuni de sintaxă. Evocare.- Povești cu tîlc 1 Comentarea Ex.1,2,


 Fraza.Discursul. Realizarea sensului- Interpretarea/comenta- aspectului pag.30
Anunţul(ex.11, p. 61).  Noțunea de frază rea/analiza faptelor de expresiv al (c.el.)
 Noțiunea de discurs limbă din textul dat. structurilor
 Ex. 1,2, pag.60 (man) sintactice, în
 Cum se realizează un discurs texte literare
 Dezvoltă idea, relectată în text. Ex.8, pag.61 propuse
pentru prima
Reflecție –ex. 9
lectură.
Extindere- ex. 10, pag.61
6  Relaţiile sintactice în Evocare- Povești cu tîlc 1 Expunerea. Ex. 2,3,
propoziţie şi în Realizarea sensului- Problematizarea. pag.63
frază:coordonarea şi  Identifică leg. de coordonare și subordonare din Utilizarea adecvată a
subordonarea, inerenţa. enințurile propuse terminologiei lingvis.
 Nipuri de relații
1. Coordonare
2. Subordonare
3. Inerență
 Ex. 2, pag.62
 Ex. 1,pag. 31(c.el.)
Reflecție – Lucru pe fișe.( se identifice relația de
coordonare, subordonare și inerență)
Extindere- ex. 1, pag.63

7 Evocare- Continuă gîndul „…” 1 Utilizarea adecvată a Activități Ex. 5,6,


 Jonctivele Realizarea sensului- terminologiei lingvis. fronate și pag. 32(c.
coordonatoare.  Identificați mijloacele de realizare a relațiilor în individuale el.)
enunțurile propuse
 Studierea informației „Jonctivele Analiza sintactică a
coordonatoare” enunțurilor
a. Coordonare copulativă Lucrul pe fișe
Exerciții
b. Coordonare adversativă
c. Coordonare disjunctivă
d. Coordonare concluzivă

 Analizează tipul de coordonare din enunțurile


propuse
Reflecție – Alcă tuiți enunțuri, utilizînd ca element de
relație conjucțiile : și, sau, deci, dar, căci
Extindere - Continuați textul , prin 3-4 enuțuri, utilizînd
diferite tipuri de coordonare.
8 1 Scriere liberă Lucru în Ex.15, 16,
 Subordonarea.Acordul. Evocare- Redactați un text din 5-6 enunțuri, pornind de cooperare pag. 66-67
Recţiunea. Aderarea. la citatul propus
Realizarea sensului- Schema grafică
 Ex. 1, pag.64 (man.) Activitate
 Relația de subordonare. Noțiuni, pag. 65 independentă
 Prezentați grafic structura enunțului propus
 Noțiune de accord, recțiune, aderare
 Realizați relația de acord între cuvintele propuse
 Ex. 6,8, pag. 66
Reflecție – ex. 9,10, pag. 66
Extindere- ex.14, pag. 67
9  Propoziţia principală/ Evocare- Povești cu tîlc 1 Identificarea unităților Ex.11,
secundară/regentă.Joncţi- Realizarea sensului- lingvistice marcate pag.70
unea, juxtapunerea.  Actualizarea cunoștințelor la tema „Părțile de stylistic
propoziție”
 Ex. 2, pag.68 Interpretarea/ Producerea de
 Tipurile de propoziție comentarea/ analiza texte
faptelor de limbă din
 P. Principală
textile propuse Activități
 P. Secundară
independente
 P. Regentă
 Delimitează enunțurile prin bare oblice,
numerotandu-le
 Ex. 4, pag.69
Reflecție – Topica propozițiilor în cadrul frazei
Extindere- ex. 6, pag.69
--------------------------------------------------------------
1. Dezvoltați propoziția: A sosit iarna.
2. Analiza frazei de acasă/ verificarea la tablă
3. Îmbinări, propoziții, fraze cu expresii
frazeologice : drum, casă, pâine. DEX
4. Semne de punctuație: Copilul o ținea de mână pe
mama, așteptând cuminte, pentru a intra la
patinuar. Mamă, când e rândul nostru, întrebă
el.
5. Enunțuri dezvoltatecu ortograme: la, l-a, e-a,
ia,i-a, ea
6. Analiza sintactică: Ex.4, p.69
7. T/a: Ex.6, p.69, definitia cu exemple

10  Atelier de discuție și 1
scriere
11 Noi de Octavian Goga Evocare- Povești cu tîlc 1 Activităţi de antrenare Comentariul Ex.5,
 Studiul textului.Doina Realizarea sensului. a dicţiunii, de textului liric. pag.73
cultă.  Prezentare power point .Viața și activitatea lui modelare a intonaţiei. Memorarea
O.Goga poeziei
 Tematica operei literare
 Lectura expresiva a poezie
 Comentarea stării postlectorale
 Ex.1 Selectați axa lexical a textului poetic
Reflecție .
 Ex.3, pag.73 (man.)
Demonstrează apartenența textului la specia de
doină.
Extindere.
Ex.4 Susțineți ideea „ Natura, în poezia lui Goga, e
socială”

11 Evocare- Lectură expresivă/Audiție 1 Ex.4, pag.


 Studiul textului. Realizarea sensului Citirea expresivă. Expunerea 74
 Comentează tabloul general al poeziei unor păreri
Redă tabloul general al asupririi naționale și sociale a Cometarea
românilor din Ardeal.
 Determinați conceptele: de jale; a frumuseții Operarea cu temeni
naturii; literari
 Analiza titlului:Titlul e simbolic și cuprinde Comentariul textului
intreaga identitate națională, semnifică țara, liric
spațiul ei geografic și etnic. Ființa poetului se
contopește cu cea a poporului, înlocuind pe „eu”
cu „noi”, cee ace confer simplitate și artistism.
 Figuri de stil: anaphora, paralalelism sintactic –
noi, epifora – plâng; Ex.3 p. 72
Antiteza: strofa 1,2- final. Definiție, comentariu
 Noțiune de doină. Doina cultă și doina populară
 Argumentează aparteneța lucrării la specie
literară. Ex. 3, pag.73
Reflecție –Argument de apartenență la genul liric.
Extindere T/a – de comentat
12  Adresarea.Proiect de Grupul de elevi prezintă proiectele elaborate 1 Portofoliu.
grup:sărbători în Turul galeriei. Interogarea
familie. frontală.
Evaluare
reciprocă.
13 Recapitulare. Realizarea diferitor tipuri de însărcinări la temele 1 Exerciții Activitate
studiate frontală
14 Evaluare sumativă. Realizarea itemilor propuși 1 Lucru
Test independent
Test complex
15. Analiza evaluării Se analizează greșelile caracteristice clasei de elevi autoevaluare

15ore
UNITATEA VI
Proza narativă. Fragmente de roman
NR. ORE: 11

C.S.3Rezumarea textelor literare şi nonliterare.


C.S.11Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire.

C.S.10Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

C.S.2. Aranjarea / ordonarea în pagină sau formular standardizat a textului propriu.


SC.3.1 Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit).
SC.10.1Argumentarea spontană, fluentă a punctului de vedere( în cadrul unei dezbateri).
SC.2.1. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu:-com. literar;-caract. de personaj cu utilizarea citatelor;-cerere;-text argumentativ;-pagină de jurnal;
-conspect / alocuţiune.

SC.2.2 Completarea formularelor tipizate.

Conţinuturi:
Literatură: Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc

Elemente de l. română:

Comunicare:Dialogul. Cererea . Jurnalul


Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema de
Data didactice evaluare acasă

1 Cîmp asociativ al Evocare- Scriu toate asocierile pentru cuvîntul SINGUR 1 Ex. 10, pag.79
cuvintelor Realizarea sensului- Asociaţii libere. Citate.
SINGUR/SINGURĂTATE  Demonstrează sensurile cuvînului SINGUR Scheletul de peşte.
 Examinează asocierile propuse în versurile…

Clustering Scriere liberă

 V-I Scrieți propoziții, utilizînd 4 din asocierile Lucru pe variante


propuse
V-II Construiți comparații , avînd ca termen
cuvîntul singur Asaltul de idei
V-III Redactează un text în tehnica scrierii libere,
în baza unui citat
Reflecție – ex.11, pag.79

Singurătate Baza de asocieri Creație


1
2
3

Extindere- ex. 12, pag.79

2 Evocare- Comentează sintagma singur în fața dragostei Lectura


Realizarea sensului- 1 Lectura expresivă a Comentariul de fragmentelor
Singur în faţa dragostei  Prezentare „Viața și activitatea lui A.Busuioc” textului. fragment.
de Aureliu Busuioc  Opera literară a scriitorului
 Lectură  Lectura comentată a textului Reacția cititorului Evaluarea
aprofundată.  Studierea vocabularului lecturii în baza
 grilei
 Comentarea stării postlectorale
 Ex. 1, Pag. 87
Reflecție –ex. 2, pag.87

Extindere- ex. 4, pag.87


T/a Ex4,5, p. 87

3 Evocare- Reacţia cititorului. Evaluarea Ex.6,7,8


 Romanul. Ironia. Verificarea t/a: Ex.6, p.88, Biografia 1 lecturii orale în pag.89
Creați o noțiune a romanului Lectura explicativă a baza grilei.
Realizarea sensului- textului Lucru in grup
 Noțiune de roman. Ironia.
 Analiza construcției romanului „Singur în fața
dragostei” Ex.2, p.88, Ex.3, p.88
 „Povestirea în ramă”. Exemple de lucrări
Planul de idei Lucru in echipe
redactate în tehnica dată
 Ex. 5, pag.89 Lucru in grupuri:
 povestește,
 descrie,
 dialoghează,
 argumentează,
 Ironizează Ex 11,12,13 p.90
Reflecție – Prezentarea fragmentelor
Extindere T/a- ex. 6,7,8 pag.89
4  Personajele textului. Evocare- Comentează ideea lansată in Calendarul 1 Caracterizarea
lecturii Lectura pe roluri a Comentariu de unui personaj
Realizarea sensului- dialogurilor din fragment. din text
 Enumerarea personajelor romanului textul narativ. Interogare
 Caracterizarea personajelor. Ex.6, p.89 frontală.
V-I Radu Negrescu Interpretarea
Trasătura dedusă Secvența de text fragmentelor de text Caracterizarea
personajelor
Încrezut în sine „…..
V-II Veronica Vrabie
Trăsătura dedusă Secvența de text
Elegant „…..

Reflecție –Caracterizarea în baza metodei Piramida


Extindere- ex. 9, pag.89

5 Evocare.- Expuneți părerea, reieșind din problema 1 Ex.


 Caracterizarea directă înaintată 9,10,pag.89
şi caracterizarea Realizarea sensului- Reacția cititorului
indirectă a personajului  Caracterizarea direct Comentariul de
principal. -de către autor Analiza de fragment fragment
-de către alt personaj
-de cătr sine ( autocaracterizare) Interpretarea textului Comentarea
epic fragmentului
 Caracterizarea indirect
epic de text
-prin aspect fizic, vestimentație, obiecte
Înscenarea
-prin acțiuni fragmentelor de text.
-prin vorbă, meditații proprii, atitudini
 Selectează exemple din text pentru duferite
forme de caracterizare
Reflecție –Completează tabelul propus
Extindere- Simularea unui moment din lucrare

6 Comunicarea. Evocare – Povești cu tîlc 1 Construirea Ex. 10-11,


 Dialogul, cea mai Realizarea sensului- dialogului, utilizînd pag.91
practicată formă de  Noțiune de dialog formulele date. Interviu în
comunicare(p.90).  Regulile de întreținere a unui dialog Simularea. direct
 Dialogul formal/ official; Diagrama Venn. ( evaluare cu
Informal/ official grilă).
 Comentează modalitățile de înterținere a
dialogului de către Viorica Vrabie și de Radu
Negrescu
Reflecție .- ex.7, pag.91
Extindere-ex. 9, pag.91

7  Cererea.Caracteristicile Evocare- exprimăți părerea, reieșind din ideea lansată 1 Compararea. Ex. 11110, 13,
cererii.Formularul. Realizarea sensului- Redactarea unor pag.93
 Prezintă 5 situații în care vor avea nevoie de a texte nonliterare Interogare
scre o cerere frontală.
 Noțiune de cerere
 Rigorile de redactare a unei cereri Ex.4, p.92
 Ce cuprinde o cerere Ex4.2.
Lucru in perechi
 Ex 5, p.93 Explicarea caracteristicilor
 Analiza unor exemple de cereri Ex.7
 Redactarea unei cereri după indicii propusi. Lucru în grup
Reflecție – Redactarea unor cereri, utilizând legenda
propusă (către directorul institutiei, pentru solicitarea
unui certificat de elev)
Extindere- ex.11,12, 13 pag.93

8 Evocare- Argumentați sau dezaprobați necesitatea de a 1 Lectura luc.


 Jurnalul. ține un jurnal Graficul T Lansarea unei „Hanul
Pro Contra idei Ancuței”
argumentate

Realizarea sensului-
Argumentul
 Cine duce un jurnal?
 Cu ce scop personajul ține acest jurnal?...
 Noțiune de jurnal Jurnalul dublu.
 Comentați relația personajelor prin prisma Comentarea
raportului jurnal- amintire unor fragmente
 Ex.4, pag.94
Reflecție – ex.5, pag.95
Extindere- descoperă similitudini între lucrările propuse
9  Recapitulare. Repetarea materialuluii studiat în sem.I 1 Activitate frontal/ Operarea cu Repetarea
individual/ pe terminologia materialului
variante lingvistică și de studiu
literară
studiată
10 Evaluare semestrială. Realizare unui text complex ce are ca scop verificarea 2 Test Evaluare Repetarea
Test complex competențelor și gradul de înșușire a conținuturilor materialulii
preconizate pentru sem.I studiat
11  Analiza evaluării. Verificarea greșelilor comise de elevi. 1 Analiza evaluării Autoanaliză Realizarea
11 ore. însărcinărilor
Total: 75 de propuse
ore
Semestrul II

UNITATEA VII
Sintaxa propoziției și a frazei
NR. ORE: 15

C.S.6 Explicarea funcționării sistemului fonetic, lexical, grammatical al limbii române.


C.S.11Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire.

C.S.9Operaționalizarea terminologiei lingvistice și literare, în limita standardelor de conținut.


SC.6.1 Comentarea mărcilor stilistice ale unităților de limbă în textile lirice, epice, dramatice;
SC.6.2 Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/ mărcilor stilistice în textele elaborate;
SC.11.1 Redactarea textelor în Word;
SC.9.1 Integrarea adecvată, conștientă a terminologiei lingvistice și literare în textul produs.

Conţinuturi:
Literatură:
Elemente de l. română:Noţiuni de sintaxă.Subiectul. Predicatul.
Comunicare:Vorbirea directă și vorbirea indirectă
Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema de acasă
Data didactice evaluare

09.01  Predicatul verbal și Evocare-Exercițiu de creație 2 Explicarea șe Exercițiu Ex.4,5pag.36-


10.01 predicatul nominal Realizarea sensului- exemplificarea 37(c.el.)
 Identifică predicatele din noțiunilor Lucru
enunțurile propuse, determinând studiate individual/
felul lor. diferențiat
 Actualizare: Noțiune de predicat; Analiza Lucru pe
PV,PN faptelor de echipePN/PV
 Completează schema propusă cu limbă Lucru in
exemple. (pag.96) grupuri-
 Ex.3,4,pag.97 schemele
 Ex.1,2,pag.35(c.el.)
Reflecție-ex.13, 14, pag.98(man.)
Extindere-ex.8, p. 97; 12, pag.98

11.01  Vorbirea directă și Evocare-Povești cu tîlc 1 Explicarea șe Exercițiu Ex.6,8,pag.100


indirectă Realizarea sensului- exemplificarea
 Anlizează un dialog din romanul noțiunilor Lucru
studiat, respectînd parametrii studiate individual/
indicați. diferențiat
 Ex.2, pag.99 Analiza
 Noțiune de vorbire directă și faptelor de
vorbire indirectă limbă
 Ex.4, pag.99
Reflecție- ex.5, pag.100( man.)
Extindere-ex. 7, pag.100
11.01  Propoziția Evocare-Fise de evaluare, transformarea 1 Explicarea șe Exercițiu Ex.6,7(c.el.)
subordonată unui dialog in vorbire indirectă. exemplificarea
predicativă. Realizarea sensului- noțiunilor Lucru
Topica și punctuația  Studierea informației teoretice: studiate individual/
1. Ce este PPr diferențiat
2. Prin ce se introduce în Analiza
frază faptelor de
3. Topica limbă
4. Punctuația

 Ex,1,2,pag.38(c.el.)
 Combină elementele pentru a
obține PPr
 Ex.5,6,pag.102(Man.)
Reflecție- ex.5,pag.39(c.el.)
Extindere-ex.7.(man.)

14.01 SUBIECTUL Evocare-Przientați-vă în 5-6 enunțuri, 2 Redactarea Ex. 3-


15.01  Subiectul utilizînd propoziții predicative. unor texte în 5,pag.40(c.el.)
simplu/multiplu; Realizarea sensului- parametrii Scriere creativă
exprimat/neexprimat.  Copiați propozițiile, identificînd indicați
subiectele și predicatele
 Actualizare. Noțiune de subiect.
Tipurile de subiect Crearea de
 Ex. 3,4,pag.103(man.) Schema enunțuri, după
 Ex.1,2,pag.39-40(c.el.) grafică schemele
Reflecție-ex.8,pag.105(man.) propuse
Extindere- Alcătuiți enunțuri după după
schemele propuse
 Propoziția Evocare-Dictare selectivă 1 Dictare Exercițiu Ex.6,7,pag.42(c.el.)
subordonată Realizarea sensului- selectivă
16.01 subiectivă  Substituiți segmentul marcat
printr-un singur substantiv
 Studierea noțiunilor: Explicarea șe Lucru
1. Ce este PSb exemplificarea individual/
2. Se introduce prin... noțiunilor diferențiat
3. Topica studiate
4. Punctuația (c.el., pag.41)
 Ex.2,3,pag.106(man.) Analiza
Reflecție-ex.1,2,pag.41(c.el.) faptelor de
Extindere-ex. 5, pag.106 limbă
17.01 Evocare- Exerciții creative 1 Exerciții Exercițiul ex.7,pag.106
 Topica și punctuația Realizarea sensului- creative
PSSb  Anlizează poziția PSb
 Ex.2,3,pag.106
 Realizați contragerea PSb Operarea cu
 Realizați extinderea subiectului în terminologia Redactarea
PSb lingvistică unor texte cu
Reflecție-Ex. 6, pag.107(man.) studiată cerințe
Extindere-Redactarea unui text, utilizînd specificate
PSb

18.01  Regenții propoziției Evocare-Exerciții creative 1 Exerciții Exercițiul Ex.7,8,pag.110


subiective Realizarea sensului- creative
 Studierea articolului lexicografic,
realizarea cerinței înainte
 Substituiți subiectele marcate prin Operarea cu
PSb, paag.108 ex.2 terminologia Redactarea
 Verbele ce pot apărea în calitate de lingvistică unor texte cu
PSb, pag.108 studiată cerințe
 Ex.4,pag.109 specificate
 Topica PSb
Reflecție-Comentați textual una din
imaginile de la pag. 109
Extindere-ex.4,pag.109
21.01  Acordul subiectului Evocare-Exerciții creative 1 Exerciții Exercițiul Ex.9-11, pag.112
cu predicatul ( relația Realizarea sensului- creative
de inerență). Relația  Acordul predicatului cu subiectul
dintre subbiectul  Scrieți propoziții, utilizînd Analiza
simplu și predicat. subiectele și predicatele propuse Operarea cu faptelor de
 Oferiți mai multe variante de terminologia limbă
subiect lingvistică
studiată

Este ursuz

 Cum se manifestă relația dintre


subiect și predicat, pag.111(man)
 Ex.3-5,pag.111
Reflecție-ex.6,7.pag.112
Extindere-ex.12, pag.113

22.01  Relația dintre Evocare-Exprimați-vă atitudinea față de 1 Ex.4,5,pag.42


subiectul multiplu și afirmația propusă, argumentați-vă ideea în ( c.el.)
predicat. 4-5 rînduri „ Nu sînt atîțea ochi pe pămînt Redactarea Producerea de
cîtă frumusețe în jur” de G.Vieru unui text texte
Realizarea sensului- argumentativ argumentative
 Identificarea subiectului multiplu
din enunțurile propuse
 Relația subiectului multiplu și Identificarea/
predicatul. Studierea informației, unităților
pag.113 (man.)
 Analiza exemplelor propuse lingvistice Activități
Reflecție- Realizați acordul dintre subiect studiate individuale
și predicat, argumentați varianta propusă
Extindere-Transcrieți textul, realizînd
corectările corespunzătoare.

23.01 Prezentrea proiectului realizat, ținînd cont 1 Prezentare de Evaluarea Recapitularea


 Proiectul de grup: de criteriile de evaluare proiect proiectelor materialului studiat
Cartea de bucate a
casei.
Dotarea casei.

24.01 Recapitularea conținuturilor studiate, prin 1 Exerciții de Activitate Realizarea


 Recapitulare exersare. recapitulare frontală însărcinărilor
propuse

25.01  Evaluare sumativă Realizarea însărcinărilor propuse. 1 evaluare Test Realizarea


Test complex însărcinărilor
propuse
28.01  Analiza evaluării Analiza greșelilor caracteristice 1 Analiza Autoanaliză
erorilor 15 ore
UNITATEA VIII
Proza narativă.
Nuvela. Atributul
NR. ORE: 18

C.S.6 Explicarea funcționării sistemului fonetic, lexical, grammatical al limbii române.


C.S.9Operaționalizarea terminologiei lingvistice și literare, în limita standardelor de conținut.
SC.6.1 Comentarea mărcilor stilistice ale unităților de limbă în textile lirice, epice, dramatice;
SC.6.2 Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/ mărcilor stilistice în textele elaborate;
SC.9.2 Aplicarea instrumentului de interpretare.

Conţinuturi:
Literatură:„Dincolo de nisipuri” de Fănuș Neagu

Elemente de l. română:Noţiuni de sintaxă.

Comunicare:Conspectul
Lecţi Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema de
a/ didactice evaluare acasă
Data
29.01 „Dincolo de nisipuri” de Evocare- Verificarea prezenței Lectura
Fănuș Neagu Realizarea sensului- Operarea cu nuvelei
 Viața și activitatea lui Fănuș Neagu Predarea vocabularul Ex.
 Descifrarea textului  Opera autorului 1 complement 3,5,pag.
 Prezentarea lucrării ară Evaluarea 121
 Lectura în lanț a nuvelei reciprocă
 Studierea vocabularului Reacția
 Comentarea stării postlectorale cititorului
Reflecție-Depistați în text o stare de delir, cum
este redată?
Extindere-ex. 4, pag. 121
30.01 Evocare-Descifrarea mesajului citatuluipropus, 1 Redactarea Scriere liberă Rezumă
 Lectura aprofundată într-un text de 5-6 rînduri unui text în într-o pag.
Realizarea sensului- parametrii Conținutul
 Lectura fragmentară a textului propuși Evaluare nuvelei
 Întrebări- răspunsuri reciprocă
 Comentarea unor momente din text
 Exprimăți părerea... Argumentul
Reflecție- ex. 5, pag. 121
Extindere- Dezvăluie ideea„...”
31.01  Nuvela. Cronotopul ( timpul Evocare- Verificarea prezenței 1 Interpretare Test de Ex. 8, Pag.
și spațiul narațiunii). Realizarea sensului- a textului conținut 123
 Completează tabelul cu indici epic
Timpul acțiunii Spațiul acțiunii Comentariu
Reacția de fragment
 În 1946  În drum cititorului
 De două veri  ......
 ......
 Ex.1,2,3, pag.122
 Noțiune de nuvelă. Trăsăturile nuvelei
Reflecție-ex. 9, pag.123
Extindere- 10

01.02  I Evocare- Comentează mesajul citatului 1 Ex. 6,7,


nterpretarea operei Realizarea sensului- pag.122
 Numerotează secvențele nuvelei. Planul de Interpretare
idei. a textului Test de
 I echipă. Analizează descrierea atmosferei epic conținut
generale dominante
II echipă . pregătirea pentru venirea apei Reacția Comentariu
III echipă Plecarea călăreților în cititorului de fragment
întîmpinarea apei.
 Identificați elementele de descriere
Descrieri de natură Descrieri ale
personajelor

Reflecție- ex. 4, pag. 122


Extindere- ex. 5, pag.122

04.02  PPersonajele operei Evocare- Verificarea prezenței 1 Ex. 1, pag.


Realizarea sensului- Interpretare Test de 124
 Demonstrează că lucrarea este o nuvelă a textului conținut
 Enumeră personajele nuvelei epic
 Caracterizează protagonistul, respectînd Comentariu
algoritmul de caracterizare Reacția de fragment
Reflecție- Redactați un eseu „ Povestea unui cititorului
miraj” / „ O lume înnebunită de secetă”
Extindere- Prezentarea celor mai reușite eseuri.
Atributul și PSA Evocare- Exercițiu creativ „ Căldura cuvintelor” 1 Ex. 3,4,
05.02  EExprimarea atributului Îmbinările de la p.120, alineatul 2, 3.Realizează un Identificare Joc creativ pag.125-
ciorchine,prin continuarea cu exprimarea atributul: a/ unităților 126
Îmbinări-soare cald-subst+adj... lingvistice
Realizarea sensului- studiate
 Restabilirea noțiunii de atribut, verificarea Lucru în
cu manualul man. pag.125(poster) perechi
 Exprimarea atributului:Fiecare grup are
câte un enunț. Elaborează o judecată. Redactarea Lucru in
 Agjectiv la diverse grade de unor texte grup
comparație Blânda copilă mă (6 grupuri)
privea cu dor. Operarea cu
 Substantiv la cazul genitiv Casa terminologi
bunicului a rămas singură să a lingvistică
păzească liniștea satului studiată
 Pronume la cazul genitiv,
acuzativ Acei copii erau dispuși Completarea
să-și ajute necondiționat colegii. cu exemplele
 Numeral: Cine știe carte are patru din definiție
ochi.
 Verb nepersonal: Pasiunea de a
picta este o dorință de nedescris
pentru mulți oameni.
 Adverb: Ziua de ieri a fost cea mai
reușită zi din săptămâna trecută.
 Ex. 2, pag.125-oral Trenuțul- joc
 Completați enunțurile cu atributele didactic
potrivite. Analiza orală
Reflecție-Ex.3, p.125 – de completat cu atribute Exercițiul
potrivite, de explicat prin ce sunt exprimate. Redactarea
Extindere- Redactați un text din 5-6 eneunțuri, unor texte
pornind de la mesajul unui aforism.
Tema de acasă: Ex.4, p.126/Tema - portofoliu
06.02 Atribute omogene și eterogene Evocare- Exercițiu creativ „ Întrebări și 1 Exercițiul Ex. 5,7,
răspunsuri” creativ Lansarea pag,35
Realizarea sensului- unor ( c.el)
 Atribute omogene – răspund la aceeași răspunsuri
întrebare,... Bietul și necăjitul om Operarea cu creative
(Punctuația) terminologi
 Atribute eterogene- răspund la diferite a lingvistică
întrebări,... Copacul bătrîn al moșului... studiată
 Studierea noțiunilor Comentarea
 Ex.5, pag.126 punctuației.
Reflecție- Descrie un obiect în formă de sferă, Redactarea
utilizînd trei serii de atribute omogene. unui text -
Extindere- Identificați atributele din fragmentele descrierea
propuse, determinând tipul lor.Ex.7
Tema de acasă: Ex.6, p.127
07.02 Atributul acordat și Evocarea- Joc creativ „ Izvorul succesului” 1 Exercițiul Ex.
neacordat Realizarea sensului- creativ 8,9,pag.36
 Dictare creativă. Scrie după dictare, Dictare (c.el.)
completînd unde consideri necesar cu
diverse atribute. Operarea cu
 Noțiuni. Atributul acordat și atributul terminologi
neacordat. a lingvistică
 Formați îmbinări utilizînd substantivele studiată
propuse și adjectivele Descrierea
 Ex. 10, pag. 127
 Ex. 11,pag.128
Reflecție- ex.12,pag.128
Extindere- Realizați o descriere a intrării în
localitatea voastră, utilizînd diverse tipuri de
atribute.
08.02  Apoziția Evocare. Verificarea temei de acasă 1
Moment ortografic: Cuvintele de veghe
„Eu, Dan, sub vântul soartei să să scad păgân nu
voi.” – explicarea virgulei.
Realizarea sensului.
Prezentarea apozitiei
Apozitie cu nume proprii ce nu se izoleaza
Apozitii ce se izolează
Crearea apozitiilor
Reflecția: Identificarea apoziției. Punctuația.
T/a: de extras apozitii din lit-ra artistică
11.02  Conspectul Utilizarea materialul TIC. 1

12.02  Subordonata atributivă 1

5.PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE


ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII:

- se afişează pe tablă o coală pe care sunt scrise


propoziţii din care elevii trebuie să identifice atributele
să precizeze felul lor şi apoi să realizeze expansiunea
acestora:
Câinele lătrător nu muşcă.
Elevului silitor îi dăm o diplomă.
Locul de depozitare a mărfii este cunoscut.
Voi, cunoscătorii legilor, faceţi-le cunoscute!
S-a întâmplat acolo ceva impresionant.
Ambilor cunoscuţi le-am telefonat.
- tot pe enunţurile de mai sus, elevii sunt
solicitaţi să identifice, prin subliniere cu
altă culoare, şi să precizeze elementele
regente ale propoziţiei atributive;
- prin conversaţie euristica privind
echivalenţa dintre atribut şi propoziţia
atributivă, elevii ajung să formuleze
singuri definiţia acesteia;
- pentru descoperirea elementelor
introductive ,se dau alte exemple expuse
pe o coală , iar elevilor li se cere să le
încercuiască, să precizeze felul lor, şi
felul propoziţiilor obţinute (vezi anexa
1)
- profesorul cere elevilor să identifice-din
frazele de pe coala afişată- funcţia
sintactică a pronumelor şi adverbelor
relative care introduc atributiva,apoi se
precizează faptul că acestea au funcţia
sintactică de parte de propoziţie şi pot fi
precedate şi de prepoziţii.
- -pentru topica şi punctuaţia propoziţiei
atributive , elevii sunt solicitaţi să
observe exemplele rezolvate pe
parcursul orei, iar apoi să-şi noteze în
caiete observaţiile.

6.ASIGURAREA FEEDBAKULUI: are loc pe


parcursul conducerii învăţarii, întărirea facându-se
treptat. După realizarea fiecărei sarcini, profesorul va
face aprecieri în legătură cu calitatea şi nivelul activităţii.

7. EVALUAREA FORMATIVĂ: ( fişele de


evaluare)
- se dă ca activitate independentă rezolvarea
unui test (vezi anexa 2).
- elevii vor face schimb de fişe şi se vor
corecta reciproc.

8.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A
TRANSFERULUI:
- se dă elevilor , ca activitate independentă
rezolvarea exerciţiilor 1,8, din manual, pag .126
TEST
FORMATIV
Desparte în propoziţii fraza de mai jos , precizează
felul propoziţiilor şi realizează schema:

“Mă gândeam la vremea când am cutreierat cu tine


aceste locuri, când am mâncat ouă răscoapte, între ruini,
când am băut sticla cea cu vin armaş pe care ne-o
dăruise părintele Visarion şi când am cântat într-un
amurg liniştit, într-o pulbere de aur.” (Mihail
Sadoveanu)

13.02  Topica și punctuația PSA 2


Lucrul cu fișesle.
14.02

15.02  Atributivele explicative și Lucrul cu fișesle. 1


determinative

18.02  Proiect de grup: Casa și Prezentarea proiectului realizat, reflectînd 1 Proiect de Prezentare Realizarea
grădina cerințele înaintate grup publică a însărcnăril
produsului or
realizat
19.02  RRecapitulare Realizarea însărcinărilor reieșind din conținuturile 1 Exerciții Activități Repetarea
propuse individuale/fr materiei
ontale
20.02  EEvaluare sumativă Realizarea itemilor propuși 1 evaluare Test Realizarea
Test cu răspunsuri multiple însărcnăril
or
21.02  AAnaliza evaluării Analiza greșelilor caracteristice 1 Lucru autoevaluare
asupra
greșelilor 18 ore
UNITATEA IX
Proza narativă. Povestirea
Noțiuni de sintaxă
NR. ORE: 17

C.S.3. Rezumarea textelor literare și nonliterare.


C.S.13. Producerea textelor care reflect propriile experiențe senzoriale, ide, judecăți, opinii, argument.
SC.3.1 Asigurarea coerenței textului rezumat ( audiat, citit);
SC.13.1 Reflectarea propriei experințe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexive despre o experiență proprie ( cine are dreptate/ de ce am procedat așa).

Conţinuturi:
Literatură: „Sania” de Ion Druță

Elemente de l. română:Noţiuni de sintaxă.

Comunicare:

Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi Tema de


Data didactice de acasă
evaluare
 Cîmpul asociativ al Lucrul cu fișele. 1
22.01 cuvintelor
MEȘTER/ ARTIST
23.01  „Sania” de Ion Druță 1
Studiul textului

24.01  Interpretarea textului 1

25.01  Povestirea. 1
Prticularitățile povestirii.

28.01  Pesonajele povestirii. 1

28.01  Cronotopul lucrării 1


( timpul și spațiul)

30.01 Complementul direct și 1


PSCD
 Exprimarea
complementului direct.

31.01  Repriza pronominală și 1


anticiparea pronominală.

01.02  Propoziția subordonată 1


completivă directă.
04.02  Topica și punctuația PSCD 1

05.02 Complementul indirect și 1


PSCId
 Exprimarea și dublarea
complementului indirect
06.02  Subordonata completivă 1
indirectă.

07.02  Topica și punctuația 1


PSCId

08.02  Proiect de grup: Ocupații. Prezentarea proiectului realizat, reflectînd 1 Proiect de Prezentarea Realizarea
cerințele înaintate grup proiectelor însărcnăril
or
11.02  Recapitulare Realizarea însărcinărilor reieșind din conținuturile 1. Exerciții Activate Repetarea
propuse frontală/ materiei
individuală
12.02  Evaluare sumativă Realizarea itemilor propuși 1 Evaluare Test Realizarea
Test însărcnări
lor
13.02  Analiza evaluării Analiza greșelilor caracteristice 1 Lucrul Autoevalu-
asupra are
greșelilor 17 ore
UNITATEA X
Genul dramatic.
Comedia
NR. ORE: 14

C.S.12. Respectarea etichetei verbale în orice situație de comunicare verbal și scrisă.


C.S.15. Exprimarea adecvată a propriei identități, prin conștientizarea apartenenței la comunitatea lingvistică a
vorbitorului de limba română.

C.S.10. Valorificarea mijloacelor expressive ale limbii române literare, în diferite situații de comunicare orală și scrisă.

C.S.1 Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale și
scrise.
SC.1.1 Structurarea ideilor pentru realizarea discursului propriu/ comentariul/ eseului;
SC.10.3 Realizarea spontană a unui reportaj;
SC.8.1 Lectura expresivă a textului dramatic;
SC. 12.1 Identificarea normelor de etichetă verbal în orice situație de comunicare orală și scrisă;
SC. 12.2 Utilizarea normelor elementare de etichetă verbal într-o situație concretă de comunicare orală și scrisă ( dialog improvizat: elev- grup de elevi; elev-
recepționist(ă)).
SC.15. 1 Relatarea despre sine, ca vorbitor de limbi (româna ca limbă maternă și alte limbi străine)

Conţinuturi:
Literatură: „Conul Leonida față cu reacțiunea” de Ion Luca Caragiale

Elemente de l. română:
Comunicare:Reportajul. Știrea
Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi Tema de
Data didactice de acasă
evaluare
14.02  Cîmp asociativ al 1
cuvîntului TEATRU

15.02 „Conul Leonida față cu


18.02 reacțiunea” de I. L.
2
Caragiale
 Explorarea textului.
Comicul de limbaj.

19.02  Interpretarea textului 1

20.02  Sistemul de personaje 1

21.02  Textul dramatic. Specificul 1


textului dramatic. Comedia
22.02  Mijloacele de informare 1
(mass- media)
25.02 1
 Reportajul. Știrea
26.02  Atelier de scriere „O zi din 1
viața școlii în reportaje”

27.02  Recapitulare 1

28.02  Evaluare sumativă 1

01.03  Analiza evaluării 1


12 ore

UNITATEA XI
Temă, motiv, mesaj. Sintaxa frazei
NR. ORE: 15

C.S.6 Explicarea funcționării sistemului fonetic, lexical, grammatical al limbii române.


C.S.9Operaționalizarea terminologiei lingvistice și literare, în limita standardelor de conținut.
SC.6.1 Comentarea mărcilor stilistice ale unităților de limbă în textile lirice, epice, dramatice;
SC.6.2 Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/ mărcilor stilistice în textele elaborate;
SC.9.2 Aplicarea instrumentariului de interpretare a textului;
SC.9.1 Integrarea adecvată, conștientă a terminologiei lingvistice și literare în textul produs.

Conţinuturi:
Literatură: „Lumină lină” de Tudor Arghezi
Elemente de l. română:Sintaxa. Complementul circumstanțial
Comunicare:
Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi de Tema de
Data didactice evaluare acasă

04.03  Atelier de lectură 1


„Lumină lină” de Tudor
Arghezi

05.03  Descifrarea textului 1

06.03  Interpretarea operei 1

11.03  Tema, motivele, mesajul 1


textului

12.03  Scrierea metaliterară 1


Comentarea poeziei „Lumină
lină„ de T.Arghezi

13.03 Complementele
circumstanțiale și
subordonatele
circumstanțiale
 Tipurile complementului 1
circumstanțial
14.03  Complementul 1
circumstanțial de loc.
Exprimarea CCL. PSCL
15.03  Topica și punctuația PSCL. 1
18.03  Complementul 1
circumstanțial de timp.
PSCT

19.03  Topica și punctuația PSCT. 1

20.03  Complementul 1
circumstanțial de mod.
PSCM.
21.03  Topica și punctuația 1
PSCM.

22.03  Recapitulare. 1

25.03  Evaluare sumativă 1

26.03  Analiza evaluării 1 15 ore


UNITATEA XII
Anunțul. Invitația. Sintaxa frazei
NR. ORE: 13

C.S.7Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantic, gramaticale, punctuaționale, stilistice a limbii române.
C.S.9Aranjarea/ ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului proptiu/ produs.

C.S.11 Manipularea suporturilor audiovizuale și informatice în calitate de surse sau mijloace de învățare a limbii de
instruire.

C.S.14 Identificarea propriilor atuuri, nevoi și puncte vulnerabile în diferite situații de comunicare orală și scrisă
SC.2.1 Plasarea ( grafică) în pagină a textului propus:
 Comentariu literar,
 Caract. de personaj cu utilizarea citatelor;
 Cerere;
 Text argumentativ;
 Pagină de jurnal;
 Conspect/ alocuțiune.
S.C.7.1 Respectarea normei ortografice, ortoepice, punctuaționale, semantic, gramaticale, stilistice a limbii române literare, în orice situație de comunicare orală și
scrisă;
S.C.11.1 Introducerea informațiilor accumulate în diferite scheme de format electronic;
S.C.14.1 Autoevaluarea propriilor competențe de comunicare scrisă.

Conţinuturi:
Literatură:
Elemente de l. română:Sintaxa. Complementul circumstanțial. Subordonatele circumstanțiale
Comunicare: Anunțul de reclamă. Invitația
Lecţia/ Conţinuturi/Texte Activităţi de învăţare Timp Strategii Activităţi Tema de
Data didactice de acasă
evaluare
27.03  PSCCz. Topica și 1
punctuația PSCCz.

28.03  Subordonata 1
circumstanțială de scop.
Scrisoarea de intenție.

29.03  Topica și punctuația PSCF. 1

01.04  Subordonata 1
circumstanțială
condițională. Topica și
punctuația ei.

02.04  Subordonata circustanțială 1


concesivă. Topica și
punctuația ei.
- 1
 Subordonata
circumstanțială
consecutivă
03.04  Anunțul de reclamă. 1

04.04  Invitația 1

05.04  Proiec de grup: Mobila și 1


vesela
08.04  Recapitulare 1

09.04  Evaluare semestrială 2


Test complex

10.04  Analiza evaluării 1 13 ore

Sem. I- 80 ore
Sem.II- 90 ore
Anual- 170 ore

S-ar putea să vă placă și