Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:

Data: 29.03.2019

Clasa: a VII-a

Profesor:

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Descrierea

Subiectul lecţiei: Descrierea subiectivă-Descrierea obiectivă

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe

Competențe specifice:

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demostrând înţelegerea sensului acestora;

4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului;


Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. Să identifice trăsăturile descrierii subiective şi obiective prin compararea a două texte;

O2. Să precizeze oral informaţiile pe care le transmite fiecare text de pe fişa de lucru;

O3. Să evidenţieze diferenţele dintre cele două tipuri de descrieri cu ajutorul petalelor de flori;

O4. Să redacteze un text respectând trăsăturile descrieii subiective;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, învăţarea prin descoperire
2. Mijloace didactice: fişe de lucru, tabla, caiete, instrumente de scris, tablouri, petale de flori
3. Forme de organizare a învățării: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe
4. Forme și tehnici de evaluare :evaluare orală ,observarea sistematică
5. Resurse: colectivul de elevi al claei a VII-a ;sala de clasă
6. Durata lecției: 50 minute

Material bibliografic:
Programa şcolară pentru limba şi literatura română, Clasa a VII-a, aprobată prin ordin al ministrului nr.5097/2009
Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2009.
Rusu, Mina-Maria, Cotoi, Geanina, Hăilă, Carmen- Irina, Timingeriu, Mihaela, Exerciţii practice de limba română. Clasa a VIII-
a, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014.
Desfăşurarea activităţii didactice

Etapele Ob.op Activităţi de Conţinuturi esenţiale Mijloace de Metode şi Forme de Evaluare


lecţiei învăţare învăţământ procedee organizare

1.Moment Profesorul salută elevii, notează absenții în catalog. Catalog Conversația Activitate
organizatoric frontală
Organizează clasa și asigură climatul necesar bunei Instrumente
1' desfășurări a activității propuse. de scris

Elevii pregătesc materialele didactice necesare pentru Manuale


începerea orei.
Caiete

2.Verificarea Profesorul verifică tema, corectează dacă este cazul și Caietele Conversația Activitate Corectitudinea
temei de casă face aprecieri asupra modului de realizare a acesteia. elevilor frontală răspunsurilor

4'

3.Captarea -exerciţii de Profesorul prezintă elevilor două tablouri care conţin Tablouri Conversaţia Activitate Aprecierea
atenţiei exprimare corectă în peisaje din natură şi cere elevilor să descrie oral și în frontală răspunsurilor
limba română scris ceea ce văd în tablou.
5' Activitate
individuală

4. Enunţarea Profesorul comunică elevilor titlul lecţiei «Descrierea Tablă Conversaţia Activitate
titlului şi a subiectivă.Descrierea obiectivă».Scrie titlul la tablă şi frontală
Caiete
obiectivelor prezintă obiectivele operaţionale ce vor fi urmărite pe
Instrumente
parcursul lecţiei.
1' de scris
Elevii notează în caiete titlul lecţiei.
5.Dirijarea -exerciţii de lectură Profesorul împarte elevilor o fişă de lucru cu două Fisă de Munca în Activitate Aprecierea
învăţării. expresivă a textelor texte diferite (textul A- o descriere subiectivă; textul B- lucru grup frontală răspunsurilor
literare o descriere obiectivă). Profesorul face lectura ambelor
29' texte. Tablă Exerciţiul Activitate pe
grupe
Profesorul împarte tabla în două părţi (A şi B), specific Instrumente
celor două texte. Elevii lucrează pe grupe: prima grupă de scris
O1 -exerciţii de vor analiza textul A iar a doua grupă textul B. Petale de
O2 identificare a Fiecare grupă vor primi o coală de hârtie şi petale care hârtie
trăsăturilor celor conţin trăsături ale descrieii obiective şi subiective.
două tipuri de Sarcina lor este să aşeze corect petalele specifice
descriere prin textului grupei lor.
compararea lor
Pe baza răspunsurilor elevilor şi cu ajutorul
explicaţiilor profesorului se formulează trăsăturile
descrierii subiective şi obiective şi se vor nota în caiete
şi pe tablă.

6.Asigurarea Asigurarea feedback-ului se va realiza cu ajutorul Fișa cu Exerciţiul Activitate Aprecieri


feedback-ului jocului ,,SUNT UN FLUTURE” .Fiecare elev primește fluturele frontală verbale
O2 -exerciţii de din partea profesorului un fluture de hârtie. Își
10' redactare a unui text imaginează că este un fluture și va scrie un text în care
O3 descriptiv va povesti ce ar vedea dacă ar zbura deasupra unui
oras, munte, sat, lac, țară, un peisaj din natură.
Profesorul comunică elevilor faptul că textul lor trebuie
să fie o descriere subiectivă
Elevii primesc tema pentru acasă: realizaţi o
compunere de 10-15 rânduri în care să descrieţi satul
O4 natal.

S-ar putea să vă placă și