Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Unitatea de învãţãmânt: Şcoala Gimnazială nr. 1 Dobrin


Profesor: Varga Istvan Attila
Clasa: a VII-a
Data: 24 X 2017
Unitatea de învãţare: STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL
XIX-LEA
Lecţia: Noi state naţionale şi multinaţionale
Tipul lecţiei: mixtã
Competenţe generale:
1 şi 2
Competenţe specifice:
3.4. şi 4.1.
Obiective operaţionale:

 Cognitive

O1: Definirea unor concepte


O2: Identificarea de termeni, relaţii, procese
O3: Ierarhizarea unor relaţii, fenomene
O4: Descrierea unor fenomene, evenimente

 Formative:

O7: Compararea şi interpretarea datelor referitoare formarea stetelor naţionale Italia şi


Germania.
O10: Analizarea evenimentelor

 Atitudinale:

O11: Formularea aprecierilor obiective referitor importanţa statelor naţionale.

Evaluarea : formative-ameliorativã
Obiective ale evaluãrii

 Cognitive:

o Oe1: să operaze cu noţiunile şi conceptele: (din lecția de zi- care sunt prevăzute în programă
și cu cele verificate din lecția anterioară)
 Formative:

Oe3: să formuleze puncte de vedere argumentate despre/ cu privire la efectele unor


evenimente din trecut asupra prezentului;

Atitudinale:

Oe4: să manifeste o atitudine de înţelegere a rolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin


raportare la contemporaneitate
Oe5: să înţeleagă că trecutul are influenţă continua asupra prezentului şi deci a viitorului. La
fel cum şi prezentul are şi va avea efect asupra viitorului

Valori şi atitudini vizate:

- Gândire critică şi flexibilă


- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi

Strategii: inductiv-deductivă,

explicativ-conversativă

Metode:

Expozitiv-euristice:

M1-expunerea;
M2- explicaţia,
M3-conversaţia euristică

Interactive:

M4-învăţarea prin descoperire


M5-comparaţia
M6- lucru cu harta şi textul istoric

Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activităţii şi


comportamentului elevilor, fişă de lucru

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală

Resurse:
- Umane- clasa a VII-a
- De timp- 50’ (timp alocat 30 de min, fiind simultan cu cls a V-a)
- Materiale:
oficiale- m1: Programa şcolarã
-m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale:
- izvoare narative:

Demers didactic

Secvenţele Conţinuturi Obiectiv Activitatea profesorului Activitat Re Re Evalua


didactice vizate e ea s. s. re
operaţio elevului ma Pr
nale t oc
Moment -absenţe -rãspund
organizatoric -organizeazã materialele cerinţelor
şi clasa -pregãtesc
-creeazã un climat materialel
cooperant e
solicitate
-se aşeazã
la locurile
indicate

Reactualizarea -noţiuni şi -solicitã opinii despre - frontalã


cunoştinţelor/ev concepte importanţa conţinuturilor elaboreaz
aluare Revoluţie, studiate ã obs.
modernizare -accentueazã algoritmul rãspunsur sistemat
, cauzã efect i icã
conservatori -evalueazã rãspunsurile
sm, -mediazã opiniile
dezvoltare;
-conţinuturi
mişcări
revoluţional
e în Franţa şi
în imperiul
Habsurgic;

Evocare Titlul lecţiei -noteazã pe tablã titlul -identificã


Noi state lecţiei punctelor
naţionale -precizeazã ce vor afla, ce pe care
şi vor şti sã facã la sfârşitul doresc al
multinaţio orei, cum s-au format aprofunda
nale statul German şi cel
Italian; -noteazã
în caiete
-organizeazã învãţarea
titlul
lecţiei

Dobândirea de -titlul lecţiei concepte -Asigurã: -


noi cunoştinţe Noi state + ob a) cunoaşterea/receptarea/î investighe
naţionale evaluarii nvãţarea azã exerciţi
şi -defineşte sursele ul
multinaţio -investigheazã - -identificã
nale identifica, enumerã, -explicã obs
formuleazã pe baza sistemat
b) înţelegerea noilor algoritmu icã
-noţiuni conţinuturi lui cauzã
Stat şi -explicã efect verifica
Naţiune -interpreteazã , - re
Italia şi demonstreazã interprete frontala
c) analiza azã
Germania -identificã, analizeazã, formulân orala
-comparã, deduce d opinii
-conţinuturi
d) sinteza -comparã
formarea
-formuleazã
statelor
-relateazã
naţionale
precum
Italia şi
Germania

Stimularea Comparaţi procesul de -


performanţei formare al Italiei şi al analizeaz
Germaniei; ã
problema
-oferã
soluţii

Evaluarea -Analizeazã critic, laudã, -se


ierarhizeazã, raporteaz
decide/noteazã ã la
aprecieri