Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea din partea studenţilor, se realizează The evaluation from students is performed to

cu scopul formării unei opinii corecte despre form an opinion about the professionalism and
performanţa profesională şi morală a fiecărui moral attitude of each teacher and it is done
cadru didactic şi se face cu ajutorul Fişei de using The evaluation form of student – teacher
evaluare a interacţiunii student – cadru interaction. (Annex 7).
didactico-ştiinţific (ANEXA 7).
Evaluarea se face în ultimele 3 săptămâni ale The evaluation is in the last 3 weeks of each
fiecărui semestru, până la sesiunea de evaluare semester until the exam session, by the
şi notare, de către studenţii care au participat la students who have attended at least 50% of
cel puţin 50% din activităţile didactice (cursuri, educational activities (courses, seminars,
seminare, laboratoare) prevăzute pentru laboratories) designated for that semester. The
semestrul respectiv. Procedura de evaluare de procedure evaluation is organized by the
către studenţi a cadrului științifico- Faculty Methodists, responsible for the quality
didactic/didactic este organizată de către of education, guidance and counseling. The
metodiștii facultățiilor, responsabili de calitatea students’ individual evaluations are strictly
învățământului, ghidare și consiliere în carieră. confidential.
Evaluările individuale ale studenţilor poartă
caracter strict confidenţial.
Fişele de evaluare completate sunt
semnate pentru conformitate de către The completed evaluation forms are signed for
metodistul învățământ calitate, ghidare și compliance by the Faculty Methodist for
consiliere în carieră al facultăţii şi de education quality, guidance and career
reprezentantul studenţilor, puse într-un plic counseling and the students’ representative,
sigilat. Plicurile sigilate sunt deschise de către both put in a sealed envelope. The sealed
Comisia pentru evaluarea calităţii personalului envelopes are opened by the Commission for
științifico-didactic și didactic, după încheierea assessing the teaching staff quality, after the
sesiunii de evaluare şi notare, în vederea closing of the exam session, for processing and
prelucrării și analizei lor. Concluziile evaluării analysis. The evaluation conclusions from the
din partea studenților sunt parte integrantă a students are an integrat part of the annual
evaluării anuale a personalului didactic. evaluation of teachers.
Rezultatele evaluării sunt inserate în rapoartele The evaluation results are listed in the reports
metodiștilor calitate învățământ, ghidare și of the Faculty Methodists, responsible for the
consiliere în carieră și se găseşte în dosarul quality of education, guidance and career
secției. counseling and are found in the Department’s
files.
La decizia catedrei de Filologie română și At the decision of the Department of Romanian
Limbi moderne, reprezentanți ai studenților de Philology and Modern Languages, student
la programul de studii Limba și literatura representatives from the Romanian and French
română și franceză participă la redactarea Language and Literature curriculum participate
rapoartelor de autoevaluare în procesul de in drafting the self-assessment reports in the
evaluare externă. Ulterior, metdodistul calitate external evaluation process. Subsequently, of
învățământ, ghidare și consiliere în carieră de the Faculty Methodist, responsible for the
la facultate împreună cu reprezentantul quality of education, guidance and career
studenților de la programul de studii counseling together with the students
organizează seminare instructive, în care sunt representative of the study program organize
prezentate rapoartele de autoevaluare, training seminars, describing the self-
prezentând, în special, concluziile la care au assessment reports, showing in particular the
ajuns studenții împreună cu organele conclusions reached by the students along with
responsabile de redactarea rapoartelor de the institutions responsible with the self-
autoevaluare. assessment report writing.
Este de menționat faptul că în cadrul USC, It should be noted that at the State University
studenții întotdeauna au fost considerați in Cahul, students always were considered
parteneri cu drepturi depline în cadrul partners with full rights in the teaching,
comunității didactice, administrative și administrative and academic community. Thus,
academice. Astfel, conform Regulamentului according to Senate Regulation (ANNEX 8).
Senatului1 (ANEXA 8). aprobat prin hotărârea approved by the Senate decision of the State
Senatului Universităţii de Stat „Bogdan University „Bogdan Petriceicu Hasdeu” in
Petriceicu Hasdeu” din Cahul, proces-verbal Cahul, assessment record no. 10 of March 27,
nr. 10 din 27 martie 2007, modificat prin 2007, as amended by the decision of the Senate
hotărârea Senatului Universităţii de Stat of State University „Bogdan Petriceicu

1
http://usch.md/wp-content/uploads/2015/12/REGULAMENT_SENAT.pdf
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Hasdeu” in Cahul, assessment record nr.09 of
proces-verbal nr. 09 din 22 iunie 2011, pct. 2.1. Junr 22, 2011, section 2.1.
Senatul cuprinde: reprezentanţi ai corpului The Senate includes: didactic and scientific
didactico-ştiinţific, studenţi la ciclurile licenţă, representatives, students in cycles BA, MA,
masterat, doctorat (în proporţie de nu mai puţin PhD (in a ratio of not less than 1/5 but not
de 1/5, dar nu mai mult de 1/4 din numărul more than 1/4 of Senate members) support
membrilor Senatului), personalul auxiliar - staff - 10%. Also, according to the Regulation
10%. De asemenea, conform Regulamentului on the organization and functioning of the
privind organizarea și funcționarea organelor governing bodies of the Public Institution the
de conducere ale Instituției Publice State University „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu in Cahul (Annex 9)², approved by the Senate of
Hasdeu” din Cahul (ANEXA 9),2 aprobat prin the State University „Bogdan Petriceicu
hotărârea Senatului Universităţii de Stat Hasdeu” in Cahul, assessment record no. 05 of
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, March 17, 2015, section 20 students are chosen
proces-verbal nr. 05 din 17 martie 2015, pct. for academic and student associations
20 studenții sunt aleși de formațiunile formations of the State University in Cahul.
academice și asociațiile studențești din cadrul
USC.
Studenţii implicaţi în organele de Students involved in the management
conducere ale facultăţii şi universităţii, fiind institutions of the faculty and the university,
aleşi membri ai Senatului, ai Consiliului were elected as members of the Senate and the
facultăţii, participă la luarea deciziilor de Faculty Council, they participate in decisions
modificare, modernizare a curriculei, a to amend, to modernize the curricula, the
metodelor de predare-învățare, aprobarea teaching and learning methods, in approval of
regulamentelor USC ș.a. regulations of the University etc.
La nivelul Senatului USC, activează 4 At the University Senate level are 4
comisii (ANEXA 10). Comisia pentru committees (ANNEX 10). Commission for the
calitatea procesului de studii și parteneriate de quality of education and training partnerships

2
http://usch.md/wp-content/uploads/2015/12/USC_Reg_organe_conducere_20151.pdf
N.B. Detailed information regarding the links above is contained in Annexes 8 and 9.
formare profesională este prezidată de is chaired by the vice-rector for educational
prorectorul pentru activitate didactică, calitate activity, quality and training partnerships, this
și parteneriate de formare profesională, din committee shall include academic,
această comisie fac parte personal academic, administrative staff, and students.
administrativ și studenți.