Sunteți pe pagina 1din 1

Neamul românes c n'a prea avut noroc , da r a avut câte o clipită de fericire.

Mari au tost suferinţele pe


cari le-am îndurat, da r mare-i şi răsplat a jertfelor noastre . Poate, că niciodată n'a încăput atâta fericire
între hotarele ţării ce s'a chema t cândva „Dacia felix".

Aşteptam numai ceasul binecuvânta t când acest măre ţ act naţional să ieasă l a lumină, împins ca de
putere a legilor eterne ce conduc răsăritul soarelui. Ardealul s'a arunca t în braţel e patriei mame . Peste
o sută de mii de feciori şi bărhaţi, înfăţişând poporu l aeel a robust, crescut în leagănul munţilor, şi-au
contopit glasurile într'o singur ă voinţă car e e însuşi instinctul de solidaritate al sângelui ro mânesc .
Ştiam că aş a ar e să fie! Sufletul aeel a oţelit în cuptorul robiei milenare, sufletu l acel a năvalni c şi
vijelios din car e au ţâşnit revoltel e mân driei naţioHale , car e a sângera t pe roată, a gemut in lanţuri, a
inundat câmpi a memorabil ă a Blajului, a înjenuachiat în mucenicii legendari ai idealului, sufletul acel a
car e a strălucit apoi în acei luminoşi apostoli ai latinităţii noastr e nobile — a biruit pentru vecii vecilor.

într'o z'\ s'au răsbuna t toate strădaniile , toat e caznele, toate sfâşierile şi toate jertfele unu i mileniu de
sclavie . Mâna dumnezeasc ă a frăţietăţii a rupt zăbranicul negru car e învălui a trecutul tragic a l
Ardealului. S'a Insăninat şi s'a potolit inima Iancului celui înnebuni t de ne norocul eroismului Moţilor
lui. Voinţa unanimă car e a biruit la Alba-Iulia, a sguduit şi-a dă - rîmat ultimul hotar, ultima ră măşiţ ă
din graniţel e cu car e lunga tiranie a istoriei a spinteca t vecuri dcarândul fiinţa neamului românesc . Au
murit hotarel e vrăşmaşe . Pe mormântu l lor trec e hor a bucurie i generale . Suntem un popor, un
pământ, un Stat. Trăeasc ă neamu l românes c întreg în ţar a lui!