Sunteți pe pagina 1din 48

Școala Gimnazială Frata înv.

Ioana Petrovan

AN ȘCOLAR: 2017-2018
CLASA: a III-a
DISCIPLINA: Limba și literatura română.
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 5
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN 5003/02.12.2014
MANUAL: Limba și literatura română. Clasa a III-a. Grupul Editorial ART, 2016.
Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

r. crt. Unitatea Conținuturi Nr. Perioada1


tematică ore
1. De ce ne place la • Textul. Titlul. Autorul. Alineatul 20 săpt. I-IV
școală? (actualizarea • Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupuri de litere/de sunete
cunoștințelor din clasa a • Folosirea ghilimelelor. Inițierea unui jurnal al clasei • Dialogul. Componente
II-a) ale dialogului. Reguli de vorbire eficientă
• Formulare de întrebări și răspunsuri • Propoziție. Cuvânt.
Silabă
• Scrierea corectă a cuvintelor sa/s-a; s-au/sau • Personajele unei
întâmplări
• Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea orală
• Scrierea corectă cu â/î, semne de punctuație. Înțelesurile unui cuvânt
2. Ce știm despre cărți? • Textul literar. Textul narativ. Textul în versuri. Textul nonliterar 20 săpt. V-VIII
• Prezentarea unei cărți. Părțile componente ale unei cărți. Tipuri de texte.
Tipuri de litere
• Formularea unei cereri familiare/unei cereri politicoase
• Formularea unei solicitări • Solicitarea de informații
• Scrierea corectă a cuvintelor întruna/într-una; numai/nu mai; odată/o
dată
• Cuvinte cu aceeași formă, dar cu înțeles diferit • Prezentarea unui produs
propriu
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
3. De unde vine • Delimitarea textului în fragmente logice • Oferirea de informații 15 săpt. IX-XI
Toamna? • Așezarea în pagina caietului a unui text narativ/a unui text în versuri
• Intonarea propozițiilor. Punctele de suspensie • Scrierea corectă a
cuvintelor fii/nu fi
4. Când mergem la • Formularea ideii principale corespunzătoare unui fragment. Planul simplu 15 săpt. XI-
colindat? de idei XIV
• Comunicarea prin gesturi și mimică
• Părțile unei compuneri. Redactarea unei compuneri
1 Se va adapta în urma deciziei unității cu privire la intervalul în care se va desfășura programul ”Școala Altfel”. 1

• Invitația
• Scrierea corectă a cuvintelor la/l-a; ia/i-a; iau/i-au • Cuvântul – parte de
vorbire
• Modalități de îmbogățire a vocabularului
5. Cum arată Iarna? • Dialogul. Inițierea unui schimb verbal • Transformarea unui 15 săpt.
dialog în povestire • Pregătirea orală a unui fragment XV-XVII
• Intuirea claselor morfologice (substantivul). Numărul și genul substantivului
• Scrierea corectă a cuvintelor nea/ne-a; neam/ne-am • Despărțirea în sialbe a
cuvintelor care conțin vocale/consoane duble
6. Spre ce tărâmuri ne • Povestirea scrisă a unui fragment • Comunicarea în imagini 5 XVIII
aventurăm? (conținuturi • Despărțirea în silabe la capăt de rând • Redactarea unui dialog
din partea a II-a a
manualului)

Recapitulare 32 săpt. XIX


semestrială Evaluare
semestrială
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan

Semestrul al II-lea

Nr. Unitatea Conținuturi Nr. Perioada2


crt. tematică ore
1. Spre ce tărâmuri • Povestirea scrisă a unui fragment • Comunicarea prin 15 săpt. I −
ne aventurăm? imagini III
(continuare) • Despărțirea în silabe la capăt de rând • Redactarea unui
dialog
• Factori care îngreunează comunicarea orală • Utilizarea e-mailului
în comunicare
• Scrierea corectă a cuvintelor săi/să-i • Sunetul și litera
• Cuvinte care înlocuiesc o ființă, un lucru, un fenomen (pronumele personal)
• Intuirea claselor morfologice (număr, gen) • Adresarea politicoasă
• Pronunția și scrierea corectă a pronumelor care încep cu e și a unor forme ale
verbului a lua

2. Care e alaiul • Povestirea scrisă a unui text 15 IV − VI


Primăverii? • Cuvinte care arată însușiri ale ființelor, obiectelor, fenomenelor (adjectivul)
• Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin • Textul nonliterar
• Prezentarea unei teme după un plan • Redactarea unui
fluturaș
• Modificarea formei unor cuvinte (acordul adjectivului cu substantivul
determinat)
• Descrierea unui obiect/a unei ființe
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
3. De ce aș vrea să • Relatarea unei întâmplări trăite 15 VII − IX
rămân copil? • Cuvinte care exprimă acțiunea, starea sau existența unui obiect (verbul)
• Descrierea unui obiect
• Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai
• Modificarea formei unor cuvinte (numărul verbului)
• Pronunția și scrierea corectă a unor forme ale verbelor a fi și a lua
• Descrierea unei ființe. Compunerea după un șir de întrebări

2 Se va adapta în urma deciziei unității cu privire la intervalul în care se va desfășura programul ”Școala Altfel”.

4. Cum gândesc? Ce • Formularea ideilor principale ca întrebări sau titluri • Compunere după un 15 X − XII
simt? Cum mă plan dat
comport? • Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de sunete cs/gz
• Cuvinte cu înțeles opus formate prin derivare cu silabele ne și in • Argumentarea unei
păreri, a unei idei
• Realizarea unui afiș
• Scrierea corectă a cuvintelor nu-l, nu-i

5. Ce prieteni • Relatarea unei întâmplări vizionate sau audiate • Realizarea unui 13 XIII − XV
necuvântători am? proiect de grup
• Scrierea corectă a cuvintelor niciun/nicio • Mesajul textului
• Redactarea unei cărți poștale
• Scrierea corectă a cuvintelor n-am, n-ai, n-au

6. Cine vine odată • Sistematizarea cunoștințelor • Recapitulare finală 7 XV − XVI


cu Vara? • Evaluare finală
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
PROIECTARE PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a III-a, semestrul I

Unitatea tematică I: De ce ne place la școală? (actualizarea cunoștințelor din clasa a II-a)


Nr. ore: 20

Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Obs.


ore specifice
vizate
1 • Textul. Titlul. Autorul. 5 1.5. 3.1. 3.3. - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă Resurse materiale: manual, caietul
Alineatul 4.1. 4.5. că ...?”) elevului, fișe de lucru Resurse
• Prezentarea proprie - lectură activă, cu creionul în mână procedurale: conversația,
• Formularea unei păreri • - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor explicația, demonstrația,
Scrierea corectă a din text problematizarea, exercițiul, jocul,
cuvintelor care conțin - interevaluarea textelor scrise munca independentă
grupuri de litere/de sunete - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără Forme de organizare a activității: -
• Folosirea ghilimelelor • punctuaţie şi discutarea rezultatelor activ. frontală
Inițierea unui jurnal al - participarea la realizarea unui jurnal al clasei - activ. în grup și în perechi - activ.
clasei individuală

Text suport:
Prima zi de școală, de
Mihaela Deleanu
2 • Dialogul. 5 1.1. 1.2. 1.4. - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici Resurse materiale: manual, caietul
Componentele dialogului 1.5. 3.1. 3.2. cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru elevului, fișe de lucru + materiale
• Formularea de întrebări 3.4. 3.5. a completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici din natură sau reciclate (pt.
și răspunsuri • Propoziție. informaţii din textele audiate - îndeplinirea unor machetă), carton (planșe – activ. în
Cuvânt. Silabă instrucţiuni audiate (realizarea grup)
unei figurine origami prin operaţii simple, învăţarea Resurse procedurale: conversația,
regulilor unui joc nou, construirea unui obiect din explicația, demonstrația,
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• Scrierea corectă a 4.1. materiale din natură/reciclate pe baza unor paşi simpli, problematizarea, exercițiul, jocul,
cuvintelor urmărirea unui clip youtube: „Cum fac…?”) - munca independentă
sa/s-a; sau/s-au observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) Forme de organizare a activității: -
- folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a activ. frontală
Text suport: audia diferite texte - activ. în grup și în perechi - activ.
La școală, dar nu - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă individuală
rămânem acolo, de Marin că ...?”)
Sorescu - lectură activă, cu creionul în mână
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării
etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului
– pentru identificarea unor elemente privind locul,
timpul, spaţiul acţiunii
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş
simţi/ aş fi ...”
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
3 • Personajele unei 5 1.1. 1.3. 2.2. - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici Resurse materiale: manual, caietul
întâmplări 2.3. 2.4. 3.1. cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru elevului, fișe de lucru + planșe,
• Ordinea întâmplărilor 3.2. 3.3. 3.6. a completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici creioane/carioci (pt. expoziție)
într/o povestire 4.1. informaţii din textele audiate Resurse procedurale: conversația,
• Povestireea orală - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) - explicația, demonstrația,
• Scrierea corectă cu î/â • relatarea după întrebările investigatorului perfect problematizarea, exercițiul, jocul,
Semne de punctuație • (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu munca independentă
Înțelesurile unui cuvânt ce?) Forme de organizare a activității: -
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de control activ. frontală
Text suport: –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în - activ. în grup și în perechi - activ.
cele din urmă?” individuală
- prezentarea după plan a unei teme
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
În clasă, după Andrea - lectură activă, cu creionul în mână
Clemens - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului
– pentru identificarea unor elemente privind locul,
timpul, spaţiul acţiunii
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă,
schemă, ritm/ melodie etc.
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe
săptămână, o dată la două săptămâni etc.)
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor

4 Lectură Scrisoarea către 1 4.1. 2.2. 3.1. - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici Resurse materiale: manual, caietul
învățătorul meu, de Petre 3.2. 3.3. 3.4. cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru elevului, fișe de lucru Resurse
Ghelmez a completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici procedurale: conversația,
informaţii din textele audiate explicația, demonstrația,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect problematizarea, exercițiul, jocul,
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu munca independentă
ce?) Forme de organizare a activității: -
- lectură activă, cu creionul în mână - folosirea activ. frontală
jurnalului cu dublă intrare - activ. în grup și în perechi - activ.
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş individuală
simţi/ aş fi ...”
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
5 Recapitulare Din nou la 2 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) - Resurse materiale: manual, caietul
școală relatarea după întrebările investigatorului perfect elevului, fișe de lucru Resurse
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu procedurale: conversația,
ce?) explicația, demonstrația,
- lectură activă, cu creionul în mână problematizarea, exercițiul, jocul,
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor munca independentă
din text Forme de organizare a activității: -
- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ activ. frontală
gen etc.) - activ. în grup și în perechi - activ.
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în individuală
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor

6 Evaluare sumativă 1 1.1. 3.1. 4.1. - lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale: fișe de lucru
4.4. - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici Resurse procedurale: explicația,
cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru munca independentă
a completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici Forme de organizare a activității: •
informaţii din textele audiate - discutarea problemelor activ. individuală
apărute la despărţirea în silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
- antrenamente de scriere creativă

7 Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoarea • activitate diferențiată


• recuperare/ameliorare • competențelor vizate în unitatea curentă
dezvoltare/aprofundare
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan

Unitatea tematică II: Ce știm despre cărți?


Nr. ore: 20

Nr. Competențe Activități


- completarea de învățare
semnelor de punctuaţie într-un Resurse Obs.
ore specifice text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor
2 • Textul în versuri 5 vizate
1.1. 3.1. 3.2. - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori Resurse materiale:
1•Conținuturi
Părțile
• Textulcomponente ale
literar. Textul 5 3.4. 1.5.
1.1. 3.6. 2.1.
4.1. -grafici cu informaţii
completarea din texte
unor tabele/ audiate;
scheme/ reluarea Resurse
organizatori manual, materiale:
caietul elevului,
unei cărți.
narativ Tipuri de cărți • 1.5.
2.2. 3.1. 3.3. grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea manual, caietul
audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ fișe de lucru + diferite
elevului,
Formularea unei felicitări
• Prezentarea unei cărți • 3.4. 3.6. 4.1. organizatori grafici informaţii din textele cărți
audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ fișe de lucru Resurse (beletristică), de
• Scrierea corectă
Formularea a
unei cereri organizatori grafici informaţii din textele
audiate colorat,
procedurale:culegeri
familiare/unei cereri mai
cuvintelor numai/nu - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce conversația,
audiate (dicționare, explicația,
politicoase înseamnă că ...?”)
- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, demonstrația, enciclopedii)
•Text
Scrierea corectă a
suport: lecturăspus?”/
-„Ce-ai activă,„Mai
cu creionul în mână
spune o dată!”/ „Cred că problematizarea,
- folosirea Resurse procedurale:
În bibliotecă, de Ana
cuvintelor întruna/într/una jurnalului cu dublă intrare
nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o exercițiul, conversația, explicația,
jocul, munca
• Cuvinte cu aceeași formă,
Blandiana utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale independentă
-dată”) demonstrația, Forme de
dar înțeles diferit -textului – pentru
solicitarea unei identificarea
explicaţii (deunor exemplu,
elemente„Ce organizare a activității:
problematizarea,
privind locul,
înseamnă că ...?”) timpul, spaţiul acţiunii -exercițiul, jocul, munca
activ. frontală
Text suport: Matilda, după exerciţii de
- relatarea dupăexprimare a primelor
întrebările reacţii faţă -independentă
investigatorului activ. în grupForme
și în de
Roald Dahl de cele citite folosind modalităţi diverse:
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? perechi desen, organizare a activității:
mimă,
Cu cine?schemă,
Cu ce?) ritm/ melodie etc. frontală
- activ. individuală
- lectură activă, cu creionul în mână
realizarea de diagrame, de organizatori grafici - activ. în grup și în
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale
în perechi/ în echipe perechi
- realizarea
textului de tabele
– pentru pentru a evidenţia
identificarea relaţii - activ. individuală
unor elemente
între diferite elemente de structură
privind locul, timpul, spaţiul acţiunii sau de
-conţinut
realizarea de diagrame, de organizatori grafici
- activităţi
în perechi/ la în bibliotecă
echipe
amenajareadeunui
- realizarea colţpentru
tabele de lectură în clasărelaţii
a evidenţia -
între diferite elemente de structură sau de
interevaluarea textelor scrise
- completarea semnelor de punctuaţie într-un
conţinut
-text fără punctuaţie
prezentarea şi discutarea
unei cărţi la intervale rezultatelor
ritmice (o
dată pe săptămână, o dată la două săptămâni
etc.)
- interevaluarea textelor scrise

3 • Textul nonliterare • 5 1.1. 1.4. 2.2. - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori Resurse materiale:
Tipuri de litere 2.3. 2.5. 3.1. grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea manual, caietul elevului,
• Prezentarea unui produs 3.6. audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ fișe de lucru + carton,
propriu organizatori grafici informaţii din textele coli de hârtie, imagini,
• Solicitarea de informații audiate decupaje cu diferite
- îndeplinirea unor instrucţiuni audiate tipuri de litere,
(realizarea unei figurine origami prin operaţii

• Scrierea corectă a 4.1. 4.4. 2.4. simple, învăţarea regulilor unui joc nou, creioane/carioci (pt.
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
6 Evaluare sumativă 1 2.2. 3.1. 1.5. - relatarea după întrebările investigatorului Resurse materiale: fișe
3.3. perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? de lucru
Cu cine? Cu ce?) Resurse procedurale:
- exerciţii de exprimare personală pe baza explicația, munca
elementelor din text independentă
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce Forme de organizare a
înseamnă că ...?”) activității:
- lectură activă, cu creionul în mână • activ. individuală

7 Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, • activitate diferențiată


• recuperare/ameliorare • corespunzătoarea competențelor vizate în
aprofundare/dezvoltare unitatea curentă

Unitatea tematică III: De unde vine Toamna?

Nr. ore: 15

Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Obs.


ore specifice
vizate
1 • Delimitarea textului în 5 1.1;
1.4. 2.1; 2.5; - îndeplinirea
1.5. 2.1. unor
realizarea unor instrucţiuni
desene/ audiate (realizarea
benzi desenate/ unei a Resurse materiale:
scheme pentru
fragmente logice 3.1
2.3.3.3;
3.1.4.1 ilustra ceea
4.1. figurine origami prin operaţii
ce a înţeles simple,
din texte învăţarea
informative sauregulilor
literare manual, caietul elevului,
• Oferirea de informații • 4.4. unui
simplejoc nou, construirea unui obiect din materiale din fișe de lucru + jetoane cu
Scrierea corectă a cuvintelor natură/reciclate pe baza unor
- audierea unor poveşti, paşi simpli,
povestiri, urmărirea
întâmplări, unui
folosind semnele de punctuație,
Resurse procedurale:
fii/nu fi clip youtube: „Cum
reportofonul, fac…?”)
computerul etc. săculeț
conversația, explicația,
Resurse
• Așezarea unui text în pagina demonstrația,conversația,
solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ procedurale:
caietului „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ explicația,
problematizarea,
„Te rog să mai spui o dată”) exercițiul, jocul, munca
Text suport: Un gest nobil - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de independentă
După Alan Alexander Milne reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale Forme de organizare a
pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea mesajului activității:
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura - activ. frontală
un plan simplu - activ. în grup și în
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de control – perechi
„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din - activ. individuală
urmă?”
- lectură activă, cu creionul în mână
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat -
interevaluarea textelor scrise
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
- antrenamente de scriere creativă
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Text suport: - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a demonstrația,
Balada unui greier mic, de obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi problematizarea,
George Topârceanu ajungând la mesaj) exercițiul, jocul, munca
- dramatizarea unor scene de poveste - lectură activă, cu independentă
creionul în mână - folosirea jurnalului cu dublă intrare Forme de organizare a
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite activității:
folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ - activ. frontală
melodie etc. - activ. în grup și în
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş perechi
fi ...” - activ. individuală
- interevaluarea textelor scrise - revizuirea textelor redactate
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor

3 Lectură 1 1.1; 1.4 2.1; - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu Resurse materiale:
Puișorii, după Emil Gârleanu 3.1 4.4 informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a manual, caietul elevului,
completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici fișe de lucru, computer,
informaţii din textele audiate film documentar Resurse
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a procedurale: conversația,
ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare explicația, demonstrația,
simple problematizarea,
- vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe exercițiul, jocul, munca
teme de interes pentru clasa de elevi independentă
- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ Forme de organizare a
fiinţelor din universul apropiat activității:
- lectură activă, cu creionul în mână - activ. frontală
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee - activ. în grup și în
(interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) - scrierea perechi
unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai - activ. individuală
întâi, apoi, în cele din urmă
4 Recapitulare Despărțirea 2 2.1; 2.2 2.5; - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Resurse materiale:
3.1 4.1; 4.4 Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) manual, caietul elevului,
- interevaluarea textelor scrise - revizuirea textelor redactate fișe de lucru
Resurse procedurale:
conversația, explicația,
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ demonstrația,
fiinţelor din universul apropiat problematizarea,
- antrenamente de scriere creativă exercițiul, jocul, munca
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea independentă
regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti cu bicicleta în parc şi Forme de organizare a
ai găsit un pui de porumbel căzut din cuib. Este un domn pe activității:
o bancă mai încolo. Jucaţi scena!”) - lectură activă, cu - activ. frontală
creionul în mână - activ. în grup și în
perechi
- activ. individuală

5 Evaluare sumativă 1 1.1; 2.1 3.1; - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu Resurse materiale:
4.1 informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a manual, caietul elevului,
completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici fișe de lucru
informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ conversația, explicația,
fiinţelor din universul apropiat demonstrația,
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee problematizarea,
(interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) - exercițiul, jocul, munca
completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără independentă
punctuaţie şi discutarea rezultatelor Forme de organizare a
activității:
- activ. frontală
- activ. în grup și în
perechi
- activ. individuală
6 Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoarea • activitate diferențiată
• recuperare/ameliorare • competențelor vizate în unitatea curentă Forme de organizare a
aprofundare/dezvoltare activității:
- activ. frontală
- activ. în grup și în
perechi
- activ. individuală
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Unitatea tematică IV: Când mergem la colindat?
Nr. ore: 15

Conținuturi Nr. ore Competențe Activități de învățare Resurse Obs.


specifice
vizate
1 Formularea ideii principale 5 1.1; 1.4; 2.2 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu Resurse materiale:
corespunzătoare unui 2.5; 3.1; 3.3 informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a manual, caietul elevului,
fragment 3.4; 4.1; 4.4 completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici fișe de lucru
• Cuvântul – parte de vorbire 4.5 informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
• Scrierea corectă a cuvintelor - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a conversația, explicația,
la/l-a ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare demonstrația,
• Modalități de îmbogățire a simple problematizarea,
vocabularului - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind exercițiul, jocul, munca
reportofonul, computerul etc. independentă
Text suport: - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip Forme de organizare a
Când Moș Crăciun a căzut din pentru care nu există subtitrare sau sonor activității:
cer, după Camelia Funke - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea - activ. frontală
regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti cu bicicleta în parc şi - activ. în grup și în
ai găsit un pui de porumbel căzut din cuib. Este un domn pe perechi
o bancă mai încolo. Jucaţi scena!”) - activ. individuală
- lectură activă, cu creionul în mână
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat -
exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/
în echipe
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
- interevaluarea textelor scrise
- antrenamente de scriere creativă
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
2 Planul simplu de idei 5 1.1; 1.2 2.1; - îndeplinirea unor instrucţiuni audiate (realizarea unei Resurse materiale:
• Comunicarea prin gesturi și 2.2 2.5; 3.1 figurine origami prin operaţii simple, învăţarea regulilor manual, caietul elevului,
mimică 4.1; 4.4 unui joc nou, construirea unui obiect din materiale din fișe de lucru, joculeț,
• Părțile unei compuneri. natură/reciclate pe baza unor paşi simpli, urmărirea unui jetoane
Redactarea unei compuneri • clip youtube: „Cum fac…?”) Resurse procedurale:
Scrierea corectă a cuvintelor - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ conversația, explicația,
ia/i-a și iau/i-au fiinţelor din universul apropiat demonstrația,
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea problematizarea,
Text suport: profesorului sau a altui coleg exercițiul, jocul, munca
În Ajunul Anului Nou, după - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi independentă
Fănuș Neagu nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat Forme de organizare a
- interevaluarea textelor scrise - revizuirea textelor activității:
redactate - activ. frontală
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? - activ. în grup și în
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) perechi
- antrenamente de scriere creativă - activ. individuală
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura
un plan simplu
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea
regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti cu bicicleta în parc şi
ai găsit un pui de porumbel căzut din cuib. Este un domn pe
o bancă mai încolo. Jucaţi scena!”)
3 Lectură 2 1.4; 2.3 2.4; - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe Resurse materiale:
Colinde, colinde, de Mihai 3.6 4.2; 4.5 teme de interes pentru clasa de elevi manual, caietul elevului,
Eminescu - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind fișe de lucru, costume
• Invitația reportofonul, computerul etc. populare, recuzită pt.
• Proiect: „E vremea - derularea de proiecte de lectură în grup, care se serbare, casetofon Resurse
colindelor“ finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu procedurale: conversația,
asemenea produse explicația, demonstrația,
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de control – problematizarea,
„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din exercițiul, jocul, munca
urmă?” independentă
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
- prezentarea unor evenimente ale clasei (excursie, concurs, Forme de organizare a
târg de mărţişoare etc.) activității:
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ - activ. frontală
în echipe - activ. în grup și în
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite perechi
elemente de structură sau de conţinut - activ. individuală
- realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui
concurs/ a unui proiect/ a unei tombole
- participarea, alături de colegi şi de profesor, la realizarea
programului unei serbări, a scenariului unei dramatizări
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei
4 Recapitulare 1 1.1; 2.2 3.1; - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu Resurse materiale:
O seară minunată 3.3 informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a manual, caietul elevului,
4.1; 4.4; 2.1 completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici fișe de lucru
informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
- interevaluarea textelor scrise conversația, explicația,
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără demonstrația,
punctuaţie şi discutarea rezultatelor problematizarea,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? exercițiul, jocul, munca
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) independentă
- antrenamente de scriere creativă Forme de organizare a
- lectură activă, cu creionul în mână activității:
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura - activ. frontală
un plan simplu - activ. în grup și în
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din perechi
text - activ. individuală
5 Evaluare sumativă 1 2.2; 3.3 3.4; - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Resurse materiale: fișe de
4.4 Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) lucru
- antrenamente de scriere creativă Resurse procedurale:
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din explicația, munca
text independentă
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite Forme de organizare a
elemente de structură sau de conţinut activității:

15
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• activ. individuală
6 Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoarea • activitate diferențiată
• recuperare/ameliorare • competențelor vizate în unitatea curentă
aprofundare/dezvoltare

Unitatea tematică V – Cum arată Iarna?

Nr. ore: 15

Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Obs.


ore specifice
vizate
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
1 Dialogul. Inițierea unui 5 1.2; 2.2 2.5; 3.1 - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare Resurse materiale: manual,
schimb verbal 4.1; 4.4 pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor caietul elevului, fișe de lucru,
• Transformarea unui dialog în - relatarea după întrebările investigatorului planșă „Substantivul“ Resurse
povestire perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? procedurale: conversația,
• Substantivul Cu cine? Cu ce?) explicația,
• Scrierea corectă a cuvintelor - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu demonstrația, problematizarea,
nea/ne-a respectarea regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti exercițiul, jocul, munca
cu bicicleta în parc şi ai găsit un pui de independentă
Text suport: porumbel căzut din cuib. Este un domn pe o Forme de organizare a
Săniuța, după Claudia Groza bancă mai încolo. Jucaţi scena!”) activității:
- lectură activă, cu creionul în mână - activ. frontală
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri - activ. în grup și în perechi -
aspecte neînţelese activ. individuală
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin
diferite procedee (interogare reciprocă,
procedeul recăutării etc.)
- interevaluarea textelor scrise
- completarea semnelor de punctuaţie într-un
text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor -
antrenamente de scriere creativă
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din
urmă

• Despărțirea în silabe a 5 1.1; 1.3; 1.4 observarea unor


- completarea unormărci specifice
tabele/ scheme/(plural/ gen Resurse
organizatori exercițiul, jocul, munca
materiale: manual,
cuvintelor cu vocale/consoane 2.5; 3.1; 3.4 grafici
etc.) cu informaţii din texte audiate; reluarea caietul elevului, fișe de lucru
independentă
duble 3.5; 4.1; 4.4 4.5 audierii pentru
- realizarea unora completa/ transpune
desene/ benzi în tabele/ Resurse
desenate/ Forme deprocedurale:
organizare a
organizatori
scheme pentru grafici informaţii
a ilustra ceea cedin texteledin
a înţeles conversația,
activității: explicația,
Text suport: audiate
texte informative sau literare simple demonstrația,
- activ. frontalăproblematizarea,
Omul de zăpadă, după Hans - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu - activ. în grup și în perechi -
Christian Andersen respectarea regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti activ. individuală
cu bicicleta în parc şi ai găsit un pui de
porumbel căzut din cuib. Este un domn pe o
bancă mai încolo. Jucaţi scena!”)
- lectură activă, cu creionul în mână
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri
aspecte neînţelese
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin
diferite procedee (interogare reciprocă,
procedeul recăutării etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente
privind locul, timpul, spaţiul acţiunii
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici Forme de organizare a
în perechi/ în echipe activității:
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii - activ. frontală
între diferite elemente de structură sau de - activ. în grup și în perechi -
conţinut activ. individuală
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o
dată pe săptămână, o dată la două săptămâni
etc.)
- expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate
în urma activităţilor

4 Recapitulare Sticletele 2 1.3; 2.2 3.1; 3.2 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen Resurse materiale: manual,
3.3; 3.5 4.1; 4.4 etc.) caietul elevului, fișe de lucru
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m- Resurse procedurale:
aş simţi/ aş fi ...” conversația, explicația,
- relatarea după întrebările investigatorului demonstrația, problematizarea,
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? exercițiul, jocul, munca
Cu cine? Cu ce?) independentă
- exerciţii de exprimare personală pe baza Forme de organizare a
elementelor din text activității:
- lectură activă, cu creionul în mână - - activ. frontală
observarea unor mărci specifice (de exemplu, - activ. în grup și în perechi -
plural/ gen etc.) activ. individuală
- interevaluarea textelor scrise - revizuirea
textelor redactate
- antrenamente de scriere creativă

5 Evaluare sumativă 1 1.3; 2.2 3.1; 3.5 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen Resurse materiale: fișe de lucru
4.4 etc.) Resurse procedurale: explicația,
- observarea unor mărci specifice (de exemplu, munca independentă
plural/ gen etc.) Forme de organizare a
- relatarea după întrebările investigatorului activității:
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? • activ. individuală
Cu cine? Cu ce?)
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din
urmă
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente
privind locul, timpul, spaţiul acţiunii

6 Activități de 1 Resurse materiale: manual,


• recuperare/ameliorare • caietul elevului, fișe de lucru
aprofundare/dezvoltare Resurse procedurale:
conversația, explicația,
demonstrația, problematizarea,
exercițiul, jocul, munca
independentă
Forme de organizare a
activității:
- activ. frontală
- activ. în grup și în perechi -
activ. individuală

RECAPITULARE – EVALUARE SEMESTRIALĂ


5 ore
Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Obs.
ore specifice
vizate
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Recapitulare semestrială 3 1.1; 1.3; 1.4 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori
2.1; 2.2; 2.5 grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea
3.1; 3.3; 3.5 audierii pentru a completa/ transpune în tabele/
4.1; 4.4 organizatori grafici informaţii din textele
audiate
- lectură activă, cu creionul în mână
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri
aspecte neînţelese
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin
diferite procedee (interogare reciprocă,
procedeul recăutării etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente
privind locul, timpul, spaţiul acţiunii
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen
etc.)
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de
acţiunile, atitudinile unor personaje
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme
pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte
informative sau literare simple
- observarea unor mărci specifice (de exemplu,
plural/ gen etc.)
- identificarea şi numirea unor trăsături ale
obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat -
interevaluarea textelor scrise
- discutarea problemelor apărute la despărţirea
în silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un
text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor -
joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu
respectarea regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti
cu bicicleta în parc şi ai găsit un pui de
porumbel căzut din cuib. Este un domn pe o
bancă mai încolo. Jucaţi scena!”)
- antrenamente de scriere creativă
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Evaluare semestrială 2 1.3. 2.1. 2.2. - observarea unor mărci specifice (plural/ gen
3.1. 4.1. 4.4. etc.)
– elaborarea planului simplu de idei
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
Cu cine? Cu ce?)
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente
privind locul, timpul, spaţiul acţiunii
- completarea semnelor de punctuaţie într-un
text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor -
scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din
urmă
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan

SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA TEMATICĂ: Spre ce tărâmuri ne


aventurăm? Nr. ore: 15 ore
Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Observații
ore specifice
vizate
1. Povestirea scrisă 3 1.1.; 1.2.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
a unui fragment 2.2.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
2.5.; 3.1.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
Comunicarea prin 4.1.; informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
imagini 4.4. • explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi conversația, explicația,
nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat demonstrația, exercițiul,
Despărțirea în • relatarea după întrebările investigatorului perfect problematizarea, munca
silabe la capăt de • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu independentă, jocul.
rând respectarea regulilor stabilite
• lectură activă, cu creionul în mână Forme de organizare a
Redactarea unui • formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite colectivului:
dialog procedee - activitate frontală;
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului – - activitate individuală/evaluare
Text suport: pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul, orală și scrisă;
Jim Năsturel și spaţiul acţiunii - activitate în perechi/în grup.
Lukas, mecanicul • discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
de locomotivă, • antrenamente de scriere creativă
după Michael Ende • scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă
2. Factori care 4 1.3.; 1.5.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) Resurse materiale: manual,
îngreunează 2.5.; • solicitarea repetării unui mesaj caietul elevului, fișe de lucru.
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
comunicarea orală 3.1.; 3.5.; • solicitarea unei explicaţii
4.1.; • exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de Resurse procedurale:
Utilizarea e- 4.4.; 4.5. reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale conversația, explicația,
mailului în pentru a semnala neînţelegerea/înţelegerea mesajului demonstrația, exercițiul,
comunicare • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu problematizarea, munca
respectarea regulilor stabilite independentă, jocul.
Scrierea corectă a • lectură activă, cu creionul în mână
cuvintelor săi/să-i • activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte Forme de organizare a
neînţelese colectivului:
Sunetul și litera • folosirea jurnalului cu dublă intrare - activitate frontală;
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ - activitate individuală/evaluare
Text suport: gen etc.) orală și scrisă;
George și cheia • discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe - activitate în perechi/în grup.
secretă a • antrenamente de scriere creativă
Universului, după • scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
Lucy și Stephen tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă
Hawking • participarea la realizarea unui jurnal al clasei
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
3. Cuvinte care 4 1.1.; 1.3.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
înlocuiesc o ființă, 2.5.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
un lucru, un 3.1.; 3.4.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
fenomen 3.6.; informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
(pronumele 4.1.; 4.4. • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) conversația, explicația,
personal) • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu demonstrația, exercițiul,
respectarea regulilor stabilite problematizarea, munca
Intuirea claselor • lectură activă, cu creionul în mână independentă, jocul.
morfologice • activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
(număr, gen) neînţelese Forme de organizare a
• folosirea jurnalului cu dublă intrare colectivului:
Adresarea • realizarea de diagrame, de organizatori grafici în - activitate frontală;
politicoasă perechi/ în echipe - activitate individuală/evaluare
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între orală și scrisă;
Pronunția și diferite elemente de structură sau de conţinut - activitate în perechi/în grup.
scrierea corectă a • prezentarea unei cărţi la intervale ritmice
pronumelor care • interevaluarea textelor scrise
încep cu e și a unor • revizuirea textelor redactate
forme ale verbului • alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei
a lua „burse a poveştilor”
• antrenamente de scriere creativă
Text suport:
Emil și trenul spre
Berlin, după Erich
Kästner
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
4. Lectură 1 1.2.; 3.1.; • folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a Resurse materiale: manual,
Cartea cu 4.1.; 4.4. descoperi semnificaţia cuvintelor caietul elevului, fișe de lucru.
Apolodor • explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi
(fragment), de nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat Resurse procedurale:
Gellu Naum • lectură activă, cu creionul în mână conversația, explicația,
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte demonstrația, exercițiul,
neînţelese problematizarea, munca
• revizuirea textelor redactate independentă, jocul.
• antrenamente de scriere creativă
Forme de organizare a
colectivului:
- activitate frontală;
- activitate individuală/evaluare
orală și scrisă;
- activitate în perechi/în grup.
5. O călătorie 1 1.2.; 1.5.; • folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a Resurse materiale: manual,
fascinantă − 2.1.; 2.2.; descoperi semnificaţia cuvintelor caietul elevului, fișe de lucru.
Recapitulare 3.1.; 4.1.; • exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de
4.4. reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale Resurse procedurale:
pentru a semnala neînţelegerea/înţelegerea mesajului conversația, explicația,
• colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot demonstrația, exercițiul,
structura un plan simplu problematizarea, munca
• relatarea după întrebările investigatorului perfect independentă, jocul.
• lectură activă, cu creionul în mână
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte Forme de organizare a
neînţelese colectivului:
• interevaluarea textelor scrise - activitate frontală;
• revizuirea textelor redactate - activitate individuală/evaluare
• discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe orală și scrisă;
• antrenamente de scriere creativă - activitate în perechi/în grup.
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă
6. Evaluare 1 1.1.; 1.3.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu • probă scrisă
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
sumativă 3.1.; 3.5. informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a
completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
informaţii din textele audiate
• observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.)
• lectură activă, cu creionul în mână
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/
gen etc.)
7. Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoare • activitate diferențiată
recuperare- competențelor vizate în unitatea curentă
ameliorare/
dezvoltare

UNITATEA TEMATICĂ: Care e alaiul primăverii? Nr. ore: 15 ore


perioada: săpt. IV − VI
Conținuturi Nr. Com Activități de învățare Resurse Observații
ore peten
țe
speci
fice
1. Povestirea scrisă 5 vizat
1.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
a unui text e
1.5.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
2.2.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
Cuvinte care arată 2.3.; informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
însușiri ale 2.5.; conversația, explicația,
ființelor, 3.1.; • solicitarea unei explicaţii demonstrația, exercițiul,
obiectelor, 4.1.; • exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de problematizarea, munca
fenomenelor 4.4. reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale independentă, jocul.
(adjectivul) pentru a semnala neînţelegerea/înţelegerea mesajului
• relatarea după întrebările investigatorului perfect Forme de organizare a
Compunere pe • formulare de răspunsuri la întrebări simple de control colectivului:
baza unor cuvinte • dramatizarea unor scene de poveste - activitate frontală;
de sprijin - activitate individuală/evaluare
Text suport: • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu orală și scrisă;
Legenda respectarea regulilor stabilite - activitate în perechi/în grup.
ghiocelului (după o • lectură activă, cu creionul în mână
poveste populară)
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
(după o poveste • lectură activă, cu creionul în mână
populară)
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese

• formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite


procedee
• interevaluarea textelor scrise
• discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
• completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
• antrenamente de scriere creativă
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă

2. Textul nonliterar 5 1.1.; • îndeplinirea unor instrucţiuni audiate Resurse materiale: manual,
1.2.; • folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
Prezentarea unei 1.3.; descoperi semnificaţia cuvintelor
teme după un plan 1.4.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) Resurse procedurale:
1.5.; • vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe conversația, explicația,
Redactarea unui 2.1.; teme de interes pentru clasa de elevi demonstrația, exercițiul,
2.3.;
2.4.;
3.1.;
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
fluturaș 3.2.; • solicitarea unei explicaţii problematizarea, munca
3.5.; • exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de independentă, jocul.
Modificarea 4.2. reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale
formei unor pentru a semnala neînţelegerea/înţelegerea mesajului Forme de organizare a
cuvinte (acordul • identificarea şi numirea unor trăsături ale colectivului:
adjectivului cu obiectelor/fiinţelor din universul apropiat - activitate frontală;
substantivul • descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, - activitate individuală/evaluare
determinat) a obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de orală și scrisă;
sprijin şi ajungând la mesaj) - activitate în perechi/în grup.
Descrierea unui • formulare de răspunsuri la întrebări simple de control
obiect/a unei ființe • prezentarea după plan a unei teme
• dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în
Text suport: şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic
De unde a apărut • lectură activă, cu creionul în mână
prima sămânță?, • activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
de dr. Karen James neînţelese
• exerciţii de citire activă prin folosirea unor simboluri
specifice eficientizării lecturii (SINELG)
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului –
pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
spaţiul acţiunii
• exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă,
ritm/melodie etc.
• exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul)... m-aş
simţi/aş fi...”
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/
gen etc.)
• elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea
rezultatelor unui proiect
• elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la
îndemână
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
3. Lectură 2 1.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
Pentru tine, 2.1.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
primăvară!, de 3.1.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
Otilia Cazimir 3.2. informaţii din textele audiate
• identificarea şi numirea unor trăsături ale Resurse procedurale:
obiectelor/fiinţelor din universul apropiat conversația, explicația,
• descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, demonstrația, exercițiul,
a obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de problematizarea, munca
sprijin şi ajungând la mesaj) independentă, jocul.
• lectură activă, cu creionul în mână
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte Forme de organizare a
neînţelese colectivului:
• exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele - activitate frontală;
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, - activitate individuală/evaluare
ritm/melodie etc. orală și scrisă;
- activitate în perechi/în grup.
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
4. Primăvara − 1 1.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
Recapitulare 1.3.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
2.1.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
2.2.; informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
3.1.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) conversația, explicația,
3.5.; • identificarea şi numirea unor trăsături ale demonstrația, exercițiul,
4.1.; obiectelor/fiinţelor din universul apropiat problematizarea, munca
4.4. • descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, independentă, jocul.
a obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de
sprijin şi ajungând la mesaj) Forme de organizare a
• descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea colectivului:
profesorului sau a altui coleg - activitate frontală;
• colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot - activitate individuală/evaluare
structura un plan simplu orală și scrisă;
• relatarea după întrebările investigatorului perfect - activitate în perechi/în grup.
• lectură activă, cu creionul în mână
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/
gen etc.)
• interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă
5. Evaluare 1 1.3.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) • probă scrisă
sumativă 2.2.; • relatarea după întrebările investigatorului perfect
4.4. • lectură activă, cu creionul în mână
3.1.;
3.5.; • observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/
gen etc.)
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă
6. Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoare • activitate diferențiată
recuperare- competențelor vizate în unitatea curentă
ameliorare/
dezvoltare
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan

UNITATEA TEMATICĂ: De ce aș vrea să rămân copil? Nr. ore: 15 ore perioada: săpt. VII − IX
Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Observații
ore specifice
vizate
1. Relatarea unei 5 1.1.; 2.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
întâmplări trăite 2.2.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
2.5.; 3.1.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
Cuvinte care 3.2.; din textele audiate Resurse procedurale:
exprimă acțiunea, 3.3.; 3.4.; • identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor conversația, explicația,
starea sau existența 3.6.; din universul apropiat demonstrația, exercițiul,
unui obiect 4.1. • descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a problematizarea, munca
(verbul) obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi independentă, jocul.
ajungând la mesaj)
Descrierea unui • relatarea după întrebările investigatorului perfect Forme de organizare a
obiect • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea colectivului:
regulilor stabilite - activitate frontală;
Scrierea corectă a • lectură activă, cu creionul în mână - activitate
cuvintelor numai / • activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese individuală/evaluare orală și
nu mai • formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee scrisă;
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului – - activitate în perechi/în grup.
Text suport: pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
Hoțul, după Tudor spaţiul acţiunii
Arghezi • exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite
folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă,
ritm/melodie etc.
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/în
echipe
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• prezentarea unei cărţi la intervale ritmice
• completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
2. Modificarea 5 1.1.; 1.2.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
formei unor 1.4.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
cuvinte (numărul 2.5.; 3.1.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
verbului) 3.4.; din textele audiate Resurse procedurale:
3.5.; 4.1.; • explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi conversația, explicația,
Pronunția și 4.4. nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat demonstrația, exercițiul,
scrierea corectă a • realizarea unor desene/benzi desenate/scheme pentru a problematizarea, munca
unor forme ale ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare independentă, jocul.
verbelor a fi și a simple
lua • descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea Forme de organizare a
profesorului sau a altui coleg colectivului:
Descrierea unei • dramatizarea unor scene de poveste - activitate frontală;
ființe • lectură activă, cu creionul în mână - activitate
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese individuală/evaluare orală și
Compunerea după • exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, scrisă;
un șir de întrebări atitudinile unor personaje - activitate în perechi/în grup.
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în
Text suport: echipe
La Medeleni • realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
(fragment), după elemente de structură sau de conţinut
Ionel Teodoreanu • observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen
etc.)
• interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul:
mai întâi, apoi, în cele din urmă
• participarea, alături de colegi şi de profesor, la realizarea
programului unei serbări, a scenariului unei dramatizări
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
3. Lectură 2 1.1.; 1.4.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
Zânele nu bat la 2.1.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
ușă, după Silvia 3.1.; 3.3.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
Kerim 4.4. din textele audiate Resurse procedurale:
• realizarea unor desene/benzi desenate/scheme pentru a conversația, explicația,
ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare demonstrația, exercițiul,
simple problematizarea, munca
• identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor independentă, jocul.
din universul apropiat
• lectură activă, cu creionul în mână Forme de organizare a
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese colectivului:
• folosirea jurnalului cu dublă intrare - activitate frontală;
• exprimarea acordului/ - activitate
dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor personaje individuală/evaluare orală și
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/în scrisă;
echipe - activitate în perechi/în grup.
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
4. Prichindeii – 1 1.3.; 1.5.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) Resurse materiale: manual,
Recapitulare 2.1.; 3.1.; • solicitarea unei explicaţii caietul elevului, fișe de lucru.
3.3.; • exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de
3.5.; 4.1.; reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale Resurse procedurale:
4.4. pentru a semnala neînţelegerea/înţelegerea mesajului conversația, explicația,
• identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor demonstrația, exercițiul,
din universul apropiat problematizarea, munca
• colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un independentă, jocul.
plan simplu
• relatarea după întrebările investigatorului perfect Forme de organizare a
• lectură activă, cu creionul în mână colectivului:
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese - activitate frontală;
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului – - activitate
pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul, individuală/evaluare orală și
spaţiul acţiunii scrisă;
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din - activitate în perechi/în grup.
text
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen
etc.)
• discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul:
mai întâi, apoi, în cele din urmă
5. Evaluare 1 1.3.; 2.1.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) • probă scrisă
sumativă 2.2.; 3.3.; • identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor
4.4. din universul apropiat
• relatarea după întrebările investigatorului perfect
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text
• antrenamente de scriere creativă
6. Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoare • activitate diferențiată
recuperare- competențelor vizate în unitatea curentă
ameliorare/
dezvoltare
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan

UNITATEA TEMATICĂ: Cum gândesc? Ce simt? Cum mă


comport? Nr. ore: 15 ore perioada: săpt. X - XII
Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Observații
ore specifice
vizate
1. Formularea 5 1.1.; 1.4.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici Resurse materiale: manual,
ideilor principale ca 2.1.; cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru caietul elevului, fișe de lucru.
întrebări sau titluri 3.1.; 3.3.; a completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
3.4.; informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
Compunere după un 4.1.; 4.4. • realizarea unor desene/benzi desenate/scheme pentru conversația, explicația,
plan dat a ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau demonstrația, exercițiul,
literare simple problematizarea, munca
Scrierea corectă a • identificarea şi numirea unor trăsături ale independentă, jocul.
cuvintelor care obiectelor/fiinţelor din universul apropiat
conțin grupurile de • colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot Forme de organizare a
sunete cs/gz structura un plan simplu colectivului:
• relatarea după întrebările investigatorului perfect - activitate frontală;
Cuvinte cu înțeles • lectură activă, cu creionul în mână - activitate individuală/evaluare
opus formate prin • utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului orală și scrisă;
derivare cu silabele – pentru identificarea unor elemente privind locul, - activitate în perechi/în grup.
ne și in timpul, spaţiul acţiunii
• exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
Text suport: citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă,
Dărnicie, după schemă, ritm/melodie etc.
Mircea • exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
Sântimbreanu din text
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
• interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
• antrenamente de scriere creativă
2. Argumentarea 5 1.1.; 1.5.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici Resurse materiale: manual,
unei păreri, a unei 2.2.; 2.5.; cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru caietul elevului, fișe de lucru.
idei 3.1.; 3.3.; a completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
3.4.; 3.6.; informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
Realizarea unui afiș 4.1.; 4.5. • solicitarea repetării unui mesaj conversația, explicația,
• solicitarea unei explicaţii demonstrația, exercițiul,
Scrierea corectă a • exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de problematizarea, munca
cuvintelor nu-l, nu-i reascultare a mesajului; folosirea unor coduri independentă, jocul.
nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/înţelegerea
mesajului Forme de organizare a
• relatarea după întrebările investigatorului perfect colectivului:
Text suport: • dramatizarea unor scene de poveste - activitate frontală;
Fetița care l-a luat • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu - activitate individuală/evaluare
pe NU în brațe, respectarea regulilor stabilite orală și scrisă;
după Octav Pancu- - activitate în perechi/în grup.
Iași
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• lectură activă, cu creionul în mână
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului
– pentru identificarea unor elemente privind locul,
timpul, spaţiul acţiunii
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
• prezentarea unei cărţi la intervale ritmice •
interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/a
unui concurs/a unui proiect/a unei tombole
• participarea, alături de colegi şi de profesor, la
realizarea programului unei serbări, a scenariului unei
dramatizări
• expoziţii de afişe/alte produse scrise realizate în urma
activităților
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
3. Lectură 2 1.1.; 3.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici Resurse materiale: manual,
Un mic ajutor, după 3.3.; cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru caietul elevului, fișe de lucru.
Cleopatra Lorințiu 3.4.; 4.1.; a completa/transpune în tabele/ organizatori grafici
4.4. informaţii din textele audiate Resurse procedurale:
• lectură activă, cu creionul în mână conversația, explicația,
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte demonstrația, exercițiul,
• antrenamente de scriere creativă problematizarea, munca
independentă, jocul.

Forme de organizare a
colectivului:
- activitate frontală;
- activitate individuală/evaluare
orală și scrisă;
- activitate în perechi/în grup.
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
• antrenamente de scriere creativă
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
• interevaluarea textelor scrise • revizuirea textelor
redactate
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
4. Un băiat politicos 1 1.3.; 2.2.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) Resurse materiale: manual,
– Recapitulare 3.1.; 3.3.; • relatarea după întrebările investigatorului perfect caietul elevului, fișe de lucru.
4.1.; 4.4. • lectură activă, cu creionul în mână
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte Resurse procedurale:
neînţelese conversația, explicația,
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor demonstrația, exercițiul,
din text problematizarea, munca
• interevaluarea textelor scrise independentă, jocul.
• revizuirea textelor redactate
• antrenamente de scriere creativă Forme de organizare a
colectivului:
- activitate frontală;
- activitate individuală/evaluare
orală și scrisă;
- activitate în perechi/în grup.
5. Evaluare 1 2.1.; 3.1.; • identificarea şi numirea unor trăsături ale • probă scrisă
sumativă 3.3.; 4.2.; obiectelor/fiinţelor din universul apropiat
4.4. • formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
• realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/a
unui concurs/a unui proiect/a unei tombole
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă
6. Activități de 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoare • activitate diferențiată
recuperare- competențelor vizate în unitatea curentă
ameliorare/
dezvoltare

UNITATEA TEMATICĂ: Ce prieteni


necuvântători am? Nr. ore: 15 ore perioada: săpt.
XIII − XV
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Observați
ore specifice i
vizate
1. Relatarea 5 1.1.; 1.3.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
unei 1.4.; 2.2.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
întâmplări 2.3.; 2.4.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
vizionate sau 3.1.; 3.2.; din textele audiate Resurse procedurale:
audiate 3.3.; 3.4.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) conversația, explicația,
4.1.; 4.2.; • vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme demonstrația, exercițiul,
Realizarea 4.5. de interes pentru clasa de elevi problematizarea, munca
unui proiect • relatarea după întrebările investigatorului perfect independentă, jocul.
de grup • relatarea unei secvenţe dintr-un film/desen animat/clip
pentru care nu există subtitrare sau sonor Forme de organizare a
Scrierea • formulare de răspunsuri la întrebări simple de control colectivului:
corectă a • prezentarea după plan a unei teme - activitate frontală;
cuvintelor • dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală - activitate individuală/evaluare
niciun/nicio sau în comunitate, în cadrul unui grup mic orală și scrisă;
• lectură activă, cu creionul în mână - activitate în perechi/în grup.
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese
Text suport: • formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
Tomi, după • utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului –
Adrian pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
Oprescu spaţiul acţiunii
• exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul)... m-aş simţi/aş
fi...”
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/în
echipe
• interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/a unui
concurs/a unui proiect/a unei tombole
• expoziţii de afişe/alte produse scrise realizate în urma
activităţilor
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
Text suport: • formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
Tomi, după • utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului –
Adrian pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
Oprescu spaţiul acţiunii
• exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul)... m-aş simţi/aş
fi...”
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/în
echipe
• interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/a unui
concurs/a unui proiect/a unei tombole
• expoziţii de afişe/alte produse scrise realizate în urma
activităţilor
• participarea la realizarea unui jurnal al clasei

2. Mesajul 5 1.1.; 2.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
textului 2.2.; 2.5.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
3.1.; 3.3.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
Redactarea 3.4.; 4.1.; din textele audiate Resurse procedurale:
unei cărți 4.2.; 4.4. • identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor conversația, explicația,
poștale din universul apropiat demonstrația, exercițiul,
• relatarea după întrebările investigatorului perfect problematizarea, munca
Scrierea • joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea independentă, jocul.
corectă a regulilor stabilite
cuvintelor n- • lectură activă, cu creionul în mână Forme de organizare a
am, n-ai, n-au • activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese colectivului:
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului – - activitate frontală;
Text suport: pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul, - activitate individuală/evaluare
Povestea spaţiul acţiunii orală și scrisă;
melcului fără • exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din - activitate în perechi/în grup.
casă, după text
Adina • exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
Popescu atitudinile unor personaje
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu .
informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a
completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
din textele audiate
• identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor
din universul apropiat
• relatarea după întrebările investigatorului perfect
• joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea
regulilor stabilite
• lectură activă, cu creionul în mână
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului –
pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
spaţiul acţiunii
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• participarea la realizarea unui jurnal al clasei
3. Lectură 2 1.1.; 1.2.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
Într-o zi pe 3.1.; 3.4.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
când lucram, 4.5. completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
de Ana din textele audiate Resurse procedurale:
Blandiana • explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi conversația, explicația,
nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat demonstrația, exercițiul,
• lectură activă, cu creionul în mână problematizarea, munca
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului – independentă, jocul.
pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
spaţiul acţiunii Forme de organizare a
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/în colectivului:
echipe - activitate frontală;
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite - activitate individuală/evaluare
elemente de structură sau de conţinut orală și scrisă;
• expoziţii de afişe/alte produse scrise realizate în urma - activitate în perechi/în grup.
activităţilor
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
4. Prietenie – 1 1.3.; 2.1.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) Resurse materiale: manual,
Recapitulare 2.2; 3.1.; 4.4. • colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un caietul elevului, fișe de lucru.
plan simplu Resurse procedurale:
• relatarea după întrebările investigatorului perfect conversația, explicația,
• lectură activă, cu creionul în mână demonstrația, exercițiul,
• formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee problematizarea, munca
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: independentă, jocul.
mai întâi, apoi, în cele din urmă Forme de organizare a
colectivului:
- activitate frontală;
- activitate individuală/evaluare
orală și scrisă;
- activitate în perechi/în grup.
5. Evaluare 1 1.1.; 2.1.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu • probă scrisă
sumativă 3.3.; 4.2. informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a
completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
din textele audiate
• identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor
din universul apropiat
• exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text
• realizarea unei cărți poștale
6. Activități 1 • activități la alegerea învățătorului, corespunzătoare • activitate diferențiată
de recuperare- competențelor vizate în unitatea curentă
ameliorare/de
zvoltare
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan

UNITATEA TEMATICĂ: Cine vine odată cu vara?


Nr. ore: 10 ore perioada: săpt. XVI − XVII
Conținuturi Nr. Competențe Activități de învățare Resurse Observații
ore specifice
vizate
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
1. Textul 2 1.1.; 1.3.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
literar – titlu, 1.4.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
autor, 2.1.; 2.2.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
personaje 3.1.; din textele audiate Resurse procedurale:
3.3.; 3.4.; • observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) conversația, explicația,
Explorarea 3.5.; • realizarea unor desene/benzi desenate/scheme pentru a demonstrația, exercițiul,
unui text 4.4. ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare problematizarea, munca
literar – simple independentă, jocul.
delimitare în • identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor
fragmente, din universul apropiat Forme de organizare a
planul simplu • colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un colectivului:
de idei, plan simplu - activitate frontală;
povestire • relatarea după întrebările investigatorului perfect - activitate individuală/evaluare
orală/scrisă • lectură activă, cu creionul în mână orală și scrisă;
• activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese - activitate în perechi/în grup.
Semne de • formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
punctuație • utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului –
pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
spaţiul acţiunii
Text suport: • exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
Pădurea text
fermecată,
după Enid
Blyton
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/în echipe
• realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen
etc.)
• interevaluarea textelor scrise • revizuirea textelor redactate
• antrenamente de scriere creativă
2. Redactarea 2 1.1.; 1.4.; • completarea unor tabele/ scheme/organizatori grafici cu Resurse materiale: manual,
unei 1.5.; informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a caietul elevului, fișe de lucru.
compuneri 2.1.; 3.1.; completa/transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii
3.4.; din textele audiate Resurse procedurale:
Ce exprimă 4.1.; 4.4. • folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a conversația, explicația,
cuvintele? descoperi semnificaţia cuvintelor demonstrația, exercițiul,
• folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia problematizarea, munca
Noțiuni de diferite texte independentă, jocul.
fonetică și • solicitarea repetării unui mesaj
vocabular • solicitarea unei explicaţii Forme de organizare a
• descrierea unui personaj dintr-un text citit colectivului:
Text
3. suport: 4 1.1.; 1.2.; • lectură activă,unor
completarea cu creionul în mână
tabele/ scheme/organizatori grafici cu -Resurse
activitate frontală; manual,
materiale:
Cum creează
Recapitulare 1.3.; 1.4.; • activităţi din
informaţii în perechi
texte audiate;
cu scopul de a lămuri
reluarea pentruneînţelese
aspecte
audierii a - activitate
caietul individuală/evaluare
elevului, fișe de lucru.
scriitorii
finală 2.1.; 2.2.; •completa/transpune
formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
în tabele/ organizatori grafici informaţii orală și scrisă;
personajele 2.5.; 3.1.; • exerciţii
din textelede citire activă prin folosirea unor simboluri
audiate - activitate
Resurse în perechi/în grup.
procedurale:
din cărți, după 3.3.; 3.4.; specifice unor tehnicilecturii
• folosireaeficientizării (SINELG)
prin încercare şi eroare pentru a conversația, explicația,
Jacqueline 3.5.; 4.1.; • realizareasemnificaţia
descoperi de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în
cuvintelor demonstrația, exercițiul,
Wilson 4.2.; 4.4. •echipe
observarea unor mărci specifice (plural/gen etc.) problematizarea, munca
• realizarea de unortabele pentru a evidenţia
desene/benzi relaţii între
desenate/scheme diferite
pentru a independentă, jocul.
elemente
ilustra dece
ceea a înţelessau
structură dindetexte
conţinut
informative sau literare
•simple
interevaluarea textelor scrise Forme de organizare a
revizuirea textelor
• identificarea şi numirea
redactate
unor trăsături ale obiectelor/fiinţelor colectivului:
•din
antrenamente de scriere
universul apropiat creativă - activitate frontală;
• relatarea după întrebările investigatorului perfect - activitate individuală/evaluare
• joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea orală și scrisă;
Școala Gimnazială Frata înv. Ioana Petrovan
regulilor stabilite - activitate în perechi/în grup.
• lectură activă, cu creionul în mână
• formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
• utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale textului –
pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
spaţiul acţiunii
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
• realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/în
echipe
• observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen
etc.)
• interevaluarea textelor scrise
• revizuirea textelor redactate
• discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
• completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
• realizarea unei invitații
• antrenamente de scriere creativă
• scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul:
mai întâi, apoi, în cele din urmă

4. Evaluare 2 • identificarea titlului, autorului, personajelor unui text dat • probe scrise
finală • delimitarea unui text narativ în fragmente logice
• întocmirea planului simplu de idei
• formulare de răspunsuri la întrebări date pe baza unui text
citit
• relatarea unei întâmplări citite/trăite
• redactare de compunei
• motivarea ortografiei și punctuației dintr-un text dat
• identificarea părților de vorbire într-un enunț dat
• fonetică și vocabular