Sunteți pe pagina 1din 72

MEMORIU JUSTIFICATIV

Modernizare ferma de legume in


camp prin achizitionarea de
utilaje si echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului
Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.

Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa: [.................]
Reprezentant: [.................]
Tel./Fax: [.................]
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

Pagina 2/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale ................................................................................................................................ 4


1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ...................................................................... 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 4
2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 6
2.3 Amplasamentul proiectului.......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............... 6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza .......................................................................................................................................... 12
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ....................................................... 15
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ...................................................................... 15
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului. .............................................................................................................................. 19
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ............................................................ 22
3.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 22
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : ........................................................ 22
3.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 22
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .................................................................................. 23
5. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 53
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ... 56
7. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 62
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ..................................................................... 63
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ......................................................................................... 63
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
........................................................................................................................................................................ 63
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ................................................ 65
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 66
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ...................................................... 67
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 71
9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 72

Pagina 3/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare: [cod unic de inregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:
 Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;
 Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;
 Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0113 – „Cultivarea
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor”, iar domeniul de interes pentru propunerea de
finantare este cultivarea legumelor in camp.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Valoare neta la data intocmirii


Denumire mijloc fix Data achizitiei ultimului bilant Bucati
-RON-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

Pagina 4/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- RON-
[Se va completa [Se va
[Se va completa suprafata
judetul si completa [Se va completa regimul juridic al
terenului si categoria de
valoarea terenului cu indicarea
1 localitatea terenului folosinta a acestuia]
inscrisa in documentului care atesta regimul
detinut de catre 50.000 mp / arabil contabilitatea juridic indicat]
solicitant] solicitantului]

Pagina 5/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:


Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „ Modernizare ferma de legume in
camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice”, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei

Tema proiectului
Scopul proiectului este dotarea cu utilaje agricole necesare unei ferme de legume in camp ce produce:
tomate, castraveti, varza, ardei, vinete, ceapa si morcovi.
Prin proiectul de investitii s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor utilaje agricole:
 Tractor

Pagina 6/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Masina de plantat rasaduri
 Plug standard cu 3 trupite
 Minifreza
 Cultivator
 Semanatoare
 Instalatie de picurat prin irigare
 Masina de erbicidat.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea
exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Printr-un grad de eficienta crescut in ceea ce privesc resursele, indiferent de natura lor: resurse umane si
resurse materiale, reprezentate de factorii de productie, coroborat cu indeplinirea standardelor interne locale,
dar si la nivel national ne putem orienta spre cresterea competitivitatii intreprinderii individuale. Crestere ce
reprezinta, in fond, obiectivul general al proiectului.
Pentru a putea creste competitivitatea intreprinderii individuale, ferma de legume in camp va fi modernizata
prin dotarea cu utilaje si echipamente necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare a
legumelor. Aceasta crestere va conduce la atingerea unei performante generale reflectata prin urmatorii
factori:
o Cresterea cantitatii de legume obtinute: tomate – 40.000 kg /ha, castraveti – 30.000 kg/ha, morcovi –
30.000 kg/ha, varza alba – 45.000 kg/ha, ceapa – 25.000 kg/ha, vinete 25.000 kg/ha, ardei – 25.000
kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);
o Prin utilizarea echipamentelor performante achizitionate cat si prin existenta unui sistem de irigatii prin
picurare se obtin produse de o calitate superioara cu o valoare adaugata sporita, dar si un randament
sporit de productie.
o Legumele produse corespund standardelor nationale si comunitare. Prin acest lucru intelagandu-se
atingerea unui nivel ridicat din punct de vedere agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si
sanitar.
o Standardele de calitate a legumelor proaspete, sunt determinate de aspectul comercial al acestora ce
inglobeaza caracteristici vizuale: prospetimea si forma acestora; si de conditionare: ambalare si
etichetare.
o Rezultatul implementarii standardelor de comercializare se transpune in asigurarea clasificarii in mod
uniform a legumelor, indiferent de tehnoligia de cultura folosita in oricare zona de productie, dar
pastrandu-se criteriul caracteristicii comerciale ale acestora.
De asemenea, proiectul propus de Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor
specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

 Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea


profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o Prin utilizarea echipamentelor previzionate se va atinge un nivel optim al procesului tehnologic,
obtinandu-se produse de calitate datorita tehnologiilor performate folosite de catre Intreprinderea
Individuala. In acelasi timp, randamentul va fi unul ridicat data fiind productivitatea muncii crescute, dar
si a conditiilor de munca foarte bune.
o O data realizat proiectul, se va avea certitudinea utilizarii terenului agricol la potentialul optim. Altfel
spus, investitia realizata in vederea obtinerii unei productii sporite la o calitate ridicata, intr-o zona cu
un potential agricol inalt dar si cu o traditie bine inradacinata in ceea ce priveste cultura legumelor este

Pagina 7/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
pe deplin justificata.
 Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Referitor la indeplinirea obiectului propus, aceasta va fi posibila prin achizitionarea de utilaje si echipamente si
folosirea optima a acestora, astfel incat sa se realizeze respectarea fluxului tehnologic propus. Flux tehnologic
ce respecta legislatia sanitar-veterinara, sanitara dar si de mediu, aflata in vigoare. Ca urmare, in etapa de
cultivare a legumelor se vor respecta toate fluxului tehnologic, acestea fiind:
 Realizarea lucrarilor campului, aceasta fiind facuta in perioadele mentionate in tehnologie, duce la
prevenirea degradarii solului si implicit la o fertilitate metinuta a acestuia.
 Alegerea substantelor de tratament in functie de elementele nutritive din sol, asigurandu-se
complementaritatea acestora. In vederea realizarii acestui proces trebuie avuta in vedere optimizarea
gamei de erbicide, pesticide, ingrasaminte.

 Prin punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor agricole prevazute a fi achizitionate, impactul


societatii prin activitatea curenta, asupra mediului va fi unul redus. Acest lucru fiind datorat pierderilor
de combustibil si eliberarea de substante nocive in cantitati extrem de mici.
 Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
 In conditiile in care s-a identificat pe piata pentru legume de origine autohtona o crestere a cererii, iar
produsele oferite de societate corespund acesteia, putem afirma ca implementarea proiectului va
insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aproximativ 305.000 lei/an.
 Si la capitolul profit se vor observa modificarii in sensul cresterii acestuia. Aceasta cresterea fiind
reflectata prin reducerea costurilor si totodata cresterea productivitatii.
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:

 Obiective de ordin tehnic

 Prin utilizarea echipamentelor de ultima generatie prevazute in fluxul tehnologic se urmareste crearea
unor conditii bune pentru desfasurarea muncii de catre personalul firmei. O data utilizate aceste
echipamente se obtine o cantitate de legume la un randament sporit, de o calitatea ridicata, date fiind
eficienta si productivitatea muncii crescute.
 Obiective de ordin economico-financiar

 In ceea ce priveste costul de productie al exploatatiei, acesta va cunoaste o scadere. Aceasta


scadere fiind realizata in mod direct prin reducerea costurilor reprezentate de serviciile tertilor.
Profitabilitatea fiind evidenta in momentul in care solicitantul va putea sa-si diminueze costurile, avand
propriul parc de utilaje.

 In vederea demonstrarii cresterii viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o
perioada de 12 luni dupa realizarea investitiei.
 In cadrul anexei C la cererea de finantare sunt prezentati indicatorii economico-financiari obtinuti in
urma realizarii prognozelor, acestia respectand limitele impuse de programul de finantare.
 Obiective de mediu
 Asigurarea sigurantei alimentare a consumatorilor si a respectarii normelor de mediu prin respectarea
normelor date de cerintele fitosanitare. Aceasta actiune este realizata prin practicarea unor metode de
cultivare sanatoase, in scopul de a proteja apa si solul, concomitent cu tinerea evidentei tratamentelor
fitosanitare si a produselor chimice angrenate in procesul de productie.
 Lipsa impactului negativ asupra mediului a noii investitii, explicata prin achizitionarea unor
echipamente si utilaje ce corespund normelor de mediu.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea
exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este

Pagina 8/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
de 19,07 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid..

Capacitate Dimensiune
Culturi vegetale UDE/ha
ferma ferma (UDE)
Tomate 3,940 1,00 3,94
Castraveti 3,940 0,50 1,97
Morcov 3,940 0,50 1,97
Varza alba 3,940 0,5 1,97
Ceapa 3,940 1,00 3,94
Vinete 3,940 0,50 1,97
Ardei 3,940 1,00 3,94
Total - 5 19,7
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea legumelor termofile
si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential mediu pentru legumele ce fac obiectul proiectului
de investitie fiind:

Nr. Potential agricol


Legume
crt (kg/ha)
1 Tomate 40.000
2 Castraveti 30.000
3 Morcov 30.000
4 Varza alba 45.000
5 Ceapa 25.000
6 Vinete 25.000
7 Ardei 25.000

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Principalul utilaj si anume tractorul va fi folosit alaturi de echipamente specifice, pentru pregatirea terenului
cum ar fi: arat, afanat si aerisit, maruntirea pamantului. Acesta este dotat cu o gama variata de accesorii,
gama cu ajutorul careia se asigura acoperirea a 75% din lucrarile ce sunt mentionate in tehnologiile de
cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii.
In vederea pregatirii lucrarilor de primavara, se va folosi plugul reversibil pentru lucrarile de arat.
Pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, de incorporare a ingrasamintelor in sol va fi utilizata minifreza.
Aceasta va fi folosita si pentru combaterea buruienilor, dar si in pregatirea patului germinativ prin maruntirea
solului in repetate treceri.
Tinand cont ca trebuie realizat un proces de usurare a rasaririi plantelor sau de pregatire a insamantarii, va fi
obligatoriu prezenta unui cultivator. Echipament ce va fi responsabil cu spargerea crustei si la maruntirea
superficiala a solului.
Plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de turba de forma conica, piramidala sau cubica se
realizeaza cu masina de plantat rasaduri.
Masina de erbicidat este utilizata in efectuarea tratamentului culturilor in camp.
Semanatul in randuri a semintelor plantelor de cultura (de ex. morcovi) se realizeaza cu ajutorul semanatorii.
Avand in vedere schimbarile climatice tot mai dese si neprevazute, este absolut necesara o instalatie de
irigat prin picatura. Avantajele aceaste instalatii sunt:
o Pierderile sunt eliminate, dat fiind faptul ca aceasta dozeaza cantitatea de apa necesara in functie de
nivelul de dezvoltare in care se regaseste cultura intr-un anumit moment.

Pagina 9/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
o Se poate realiza distribuirea fiecarei plante in parte, in functie de necesarul acesteia.
o Datorita uniformitatii si randamentului ridicat, aproximativ 95%, dar si a reducerii pierderilor prin
evaporatie, consumul de apa este mai redus cu 20-40%,
Concluzionam prin a spune ca pentru realizarea si asigurarea unor lucrari dar si a unei productivitati cat mai
sporite ale culturilor de legume mentionate este absolut necesara achizitonarea de utilaje de ultima generatie.
O data achizitionate, acestea isi vor aduce aportul in mod direct la reducerea emisiilor de substante volatile
nocive in ceea ce reprezinta mediul inconjurator. Altfel spus implementarea prezentului proiect va facilita un
control al poluarii rezultat din desfasurarea activitatii firmei.

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare intretinerii unei exploatatii
legumicole de 5 ha.
In Romania, productia agricola se bazeaza, in special, pe fermele de mici dimensiuni, ferme de
semi‐subzistenta, cu mai putin de 1 UDE. Pana acum, masurile sociale din agricultura au facut ca acest sector
important al economiei nationale sa nu fie competitiv.
Conform situatiei proiectelor din cadrul PNDR, pana la data de 11 aprilie 2013, pentru masura 141 “Sprijinirea
fermelor de semi‐subzistenta” au fost depuse in total 88.846 cereri de finantare, valoarea acestora fiind de
666,3 milioane euro (140% raportat la alocarea initiala); din cele 48.512 proiecte selectate, s‐au incheiat
contracte de finantare pentru 46.853 proiecte, in valoare de 147,7 milioane euro (31% grad de executie
financiara). Sprijinul acordat acestui segment de fermieri, a caror exploatatii au o dimensiune economica intre
2‐8 UDE, are scopul de a asigura veniturile necesare in perioada de restructurare si transformare a fermelor
de semi‐subzistenta in exploatatii orientate catre piata, prin utilizarea durabila a factorilor de productie,
imbunatatirea managementului, diversificarea productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii
performante, adaptate conditiilor locale.
Performanta agriculturii in Romania este afectata grav de fragmentarea excesiva a proprietatii (3.859
mii ferme, in 2010, fata de 3.931 mii ferme, in 2007 ‐ cu nici 2% mai putin), in conditiile in care un procent de
93% din numarul total de ferme romanesti aveau, in 2010, o suprafata mai mica de 5 hectare si
detineau 29,6% din totalul suprafetei agricole utilizate (prin comparatie, ponderea fermelor sub 5 hectare,
la nivelul UE‐27, este de 69%, iar suprafata utilizata de 6%). In consecinta, marimea actuala a exploatatiilor
agricole nu favorizeaza punerea in valoare cu eficienta a resurselor disponibile in agricultura, ceea ce
are efecte negative asupra economiei rurale si asupra veniturilor agricultorilor. De aceea diminuarea
numarului de ferme care practica o agricultura de subzistenta ar trebui sa constituie unul dintre obiectivele
principale ale politicii de dezvoltare rurala, daca se urmareste ca agricultura romaneasca sa existe si sa
1
influenteze piata comunitara .
Pe de alta parte, un numar de 13.740 ferme mari din Romania (0,4% din total) exploatau, in 2010, o suprafata
de 6,5 milioane hectare (48,9% din SAU totala), marimea medie a unei ferme fiind de 474 ha (fata de 265
hectare media europeana). Ponderea exploatatiilor peste 100 hectare se situeaza la 2,7% la nivelul UE‐27,
18,3% in Franta, 11,2% in Germania si 21% in Marea Britanie.
Romania are asadar o structura bipolara a fermelor agricole: fermele mari, competitive, coexista cu
fermele mici, aflate la limita subzistentei. O parte dintre aceste ferme mici trebuie eficientizate si orientate,
in perioada urmatoare, spre piata. Crearea mediului institutional si a infrastructurii pentru valorificarea
produselor obtinute va constitui elementul major pentru imbunatatirea performantelor economice a
exploatatiilor agricole. Un alt factor important este calitatea pregatirii profesionale si diversificarea
ocupationala. Pregatirea capitalului uman pentru cresterea performantelor fermelor are o importanta
particulara in Romania, unde nivelul de formare si educatie al femierilor mici este foarte scazut.

1
Dr. ing. Daniel Botanoiu, Sectorul agricol romanesc si sustinerea acestuia dupa 2013.

Pagina 10/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Conform unor rezultate a analizei documentare au fost identificate mai multe nevoi pentru sustinerea
exploatatiilor agricole, cum ar fi:
o Nevoia de a realiza investitii tehnice in exploatatiile agricole care produc pentru piata (realizarea de
capacitati noi si/sau modernizarea activelor existente, achizitionarea de animale, investitii in plantatii,
dotarea cu masini si utilaje agricole performante s.a.);
o Nevoia de a moderniza si restructura exploatatiile de dimensiuni mici, reducerea dezavantajelor
structurale si concurentiale cu care acestea se confrunta pe piata;

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
 La nivel sectorial

 Cresterea consumului de produse naturale ce se inregistreaza, are ca fundament campaniile din


media cu privire la constientizarea necesarului consumului zilnic de fructe si legume;
 Cresterea consumului de legume romanesti in defavoarea celor provenite din import.

 La nivelul pietei de desfacere

 Rezultatele prognozei realizate la nivelul tarii, in care este specificata existenta unei cresteri a
consumului de legume pana la nivelul celei din uniunea europeana. Lucru sustinut si de cresterea
vizibila din ultimii ani la nivel national, pentru produse legumicole.
 La nivelul fortei de munca

 Forta de munca disponibila in zona este intr-un grad destul de mare specializata in domeniul
legumicol.
 La nivelul conditiilor de sol si clima

 Zona vizata vis-a-vis de realizarea investitiei este una cu potential mediu pentru activitatea
legumicola.
 Favorizarea activitatilor de exploatatie legumicola de catre conditiile pedo-climaterice din zona
agricola.
Acestea fiind mentionate, se poate afirma ca realizarea acestui proiect va insemna pentru Ferma de familie
fructificarea unor avantaje economice dar si sociale, efectele fiind favorabile in ceea ce priveste dezvoltarea
economiei la nivel local. Dezvoltarea este pusa pe seama stimularii anumitor agenti economici zonali,
precum si pe cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

Pagina 11/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene,
cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt necesare pentru asigurarea reducerii
poluarii. Achizitiile propuse sunt nesemnificativ poluante si nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar
putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si
controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile apicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa
ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
GAEC 2. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prasitoare, inclusiv semanatul, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.
II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol
GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.
III. Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu sunt folosite in scopul productiei.
V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor
GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
2
gospodarire a apelor detinuta de agricultor .
Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.
Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau
reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa,
aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate
inainte de a semana cultura urmatoare.
Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:

2
Substantele periculoase utilizate in agricultura se regasesc in continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse de
protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar (medicamente,
substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din ingrasaminte si alte produse
utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare in ferma, in conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti
specifici prevazuta in anexa nr. 1 la Programul de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Pagina 12/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Acoperirea solului la suprafata cu vegetatie;
 Evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la
suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea;
 Deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,
chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest
lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la
reducerea compactarii zonei;
 Folosirea culturilor cerealiere de toamna, precum: graul, secara, orzul, sau dintre plantele tehnice
mustarul ca plante protectoare in special pentru perioada de iarna
 Aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat
Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care Termenul de Termenul de


Standardul la care
se realizeaza pentru Valoarea Lei gratie al realizare a
se face adaptarea
adaptarea la standarde standardului investitiei*

Nu este cazul

Bugetul indicativ
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
0 0 0
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0 0 0
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
806 0 806
care:
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 806 0 806
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 80,624 0 80,624

Pagina 13/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 80,624 0 80,624
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
80,624 0 80,624
specifice
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3,137 3,137
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 3,422 3,422
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0.00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 81,430 3,422 84,852
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 81.430 3.422 84.852
Valoare TVA 19.543 19.543
Total general inclusiv TVA 104,395
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului 5/6/2014
VALOAREA PROIECTULUI Justificativ
Curs EUR 4.4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 463.722 104.395
VALOARE ELIGIBILA 361.712 81.430
VALOARE NEELIGIBILA 102.010 22.965
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 32.572 32.572
Cofinantare privata, din care: 48.858 22.965 71.823
- autofinantare 22.965 22.965
- imprumuturi 48.858 48.858
TOTAL PROIECT 81.430 22.965 104.395
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 16,286
Suma avans mai mica de 50%
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
din ajutorul public

Pagina 14/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor
masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor


In ceea ce priveste productia de legume per total, in perioada 2006-2012, a suferit o scadere a valorii absolute
inregistrate, desi nu s-a constatat o constanta vis-a-vis de trendul general, existant unii ani mai productivi
decat altii. In anii in care piata legumelor a cunoscut o crestere, un aport important l-au avut importurile,
productia locala sustinand foarte putin aceasta crestere.
Raportandu-ne la principalele culturi, valoarea productiei acestora inregistrata in anul 2012 a fost cu 15% mai
mica decat cea din anul 2006. In valoare absoluta acest procent reprezentant 545.1 milioane tone. Principala
cauza a acestui fapt este dependenta intr-un grad foarte mare a agricultorilor de conditiile meteorologice.
Cultura de tomate
Conform datelor statistice obtinute, cele mai slabe productii de tomate au fost inregistrare in anii: 2012 (654
mii tone, cu 28% mai putin decat in anul 2011) si 2007 (640.8 mii tone, cu 23% mai putin decat in anul 2006).
Tinand cont ca anii 2007 si 2012 au fost catalogati, la nivel meteorologic, ca fiind ani secetosi putem concluzia
ca cele afirmate mai sus referitor la relatia
clima-productie sunt argumentate.
Cea mai importanta crestere a fost de
27%, dar nu a fost si cea mai mare
productie inregistrata, a avut loc in anul
2008. Acest procent fiind pus pe seama
faptului ca baza de raportare a fost anul
2007, un an foarte putin productiv.
Productia maxima obtinuta, pe perioada de
analiza, a avut loc in anul 2011. In acest
an, s-au obtinut 911 mii tone de tomate, cu
18% mai mult decat in anul 2010. An 2010,
care nu a fost un an deloc nefast pentru
productia de tomate, obtinandu-se 768.5 Sursa: www.insse.ro
mii tone, practic unul dintre cei mai
productivi anii din ultima perioada de timp.
Productia de legume, in Romania, a suferit si sufera in continuare foarte multe fluctuatii de la an la an. Acest
lucru fiind cauzat de lipsa unei strategii de
dezvoltare a sectorului.
Cultura de ceapa
La fel ca in cazul tomatelor si-n cazul
productiei de ceapa la nivel national s-a
resimtit o scadere a valorii inregistrate in
anul 2012 fata de anul 2006. Astfel in anul
de la finele perioadei de analiza s-a obtinut
o productie de 337 mii tone, fata de 390.7
mii tone in 2006. In valoarea relativa,
scaderea a fost de 13%.

Sursa: www.insse.ro
Pagina 15/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Cei mai neproductivi ani au fost anii: 2007, respectiv 2012; ani in care s-au inregistat valori sub 340 de mii
tone. La polul opus regasim anii 2008 si 2011, cand productia a de 394.3 mii tone in 2011 si 395.6 in 2008.
Raportul intre productia 2008 si productia de ceapa din 2007, ne ilustreaza cea mai mare crestere, aceasta
fiind de aproximativ 22%.
Cultura de castraveti
Conform datelor statistice, cele mai slabe
productii de castraveti au fost inregistrare
in anii: 2007 (132 mii tone, cu 15% mai
putin decat in anul 2006) si 2012 (146 mii
tone, cu aproximativ 25% mai putin decat
in anul 2011).
Desi anul 2010 a fost unul productiv,
obtinandu-se 172 mii tone, tot a avut loc o
scadere, cu 2% fata de anul 2009, in care
s-au produs 176 mii tone. Anul 2009 a
fost un an bun pentru culturile de
castraveti, fiind inregistrata a doua
productie ca valoare in perioada 2006-
2012, dupa anul 2011.
Sursa: www.insse.ro
La fel ca in cazul mai multor culturi, anul
2011 a fost unul roditor. Factorul determinant, clima, a dus la o productie de 196 mii tone castraveti.
Cultura de vinete
Daca in cazul altor culturi, anul 2006 a
fost un an normal din punct de vedere al
productiei, nu se poate spune acelasi
lucru si in cazul culturii de vinete. In acest
an s-a inregistrat o valoare de 101,1 mii
tone, practic o valoare mai mica s-a
inregistrat doar in anul secetos 2007 cand
productia a fost de numai 63,7 mii tone.
Urmarind graficul, putem vedea ca dupa
anul nefast 2007, productia de vinete s-a
regasit pe un trend crescator pana in anul
2011, cu o mica fluctuatie in 2010 cand
productia a fost cu 6% mai mica decat in
Sursa: www.insse.ro
anul 2009. In valoare absoluta acest
procent se traduce printr-o diferenta de 10 mii tone, de la 154 mii tone in 2009, la 144 mii tone in 2010.
Cultura de morcov
Productia de morcov a cunoscut 3 faze
importante de-a lungul perioadei de
analiza. Prima faza o reprezinta anul
2007, an in care s-au obtinut 209 mii
tone; mai putine tone obtinandu-se doar
in anul 2012, 200 mii tone. Anul 2008 a
adus o crestere a productiei de 12%,
adica cu 24 mii tone.
A doua faza este perioada 2009-2011,
cand productia urmeaza un trend
ascendent, culminand cu anul 2011 cand

Sursa: www.insse.ro

Pagina 16/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
s-au obtinut 246 mii tone.
Cea de-a treia faza o reprezinta declinul productiei din anul 2012. Productivitatea medie la hectar a suferit o
scadere de 1.970 kg/ hectar. Astfel, productia de morcovi a scazut cu 18 procente fata de anul 2011.
Cultura de ardei
Conform datelor statistice obtinute, cele
mai slabe productii de ardei au fost
inregistrare in anii: 2007 (184,9 mii tone,
cu 21% mai putin decat in anul 2006) si
2012 (203 mii tone, cu 19% mai putin
decat in anul 2011). Altfel spus nu exista
nici o noutate in ceea ce priveste anii 2007
si 2012.
In perioada 2007-2011, productia a
evoluat de la minimul din 2007 de 184.9
mii tone pana la maximul de 253,5 mii tone
in anul 2011.
Sursa: www.insse.ro
La fel ca si in cazurile multor culturi,
seceta din anul 2012 si-a spus cuvantul. Astfel, productivitatea medie la hectar a fost a doua cea mai slaba
productivitate inregistrata, dupa cea din anul 2007.
Cultura varza alba
In ceea ce priveste cultura de varza alba,
aceasta a cunoscut valori scazute in mai
multi ani. Pe langa anii nefasti 2007 si
2012 cand s-au produs 893,2 mii tone,
respectiv 975 mii tone, s-au inregistrat
valori joase si in anii 2008 (964,6 mii tone)
si 2010 (981,2 mii tone).
Practic, doar trei ani pot fi considerati
productivi: anul 2006 cand s-au obtinut
1.106 mii tone, anul 2009 cu 1.001,9 mii
tone si anul 2011 cu 1.025,3 mii tone.
Astfel diferenta dintre anul 2012 si anul
Sursa: www.insse.ro
2006 este de 11% in scadere sau 131 mii
tone.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Pentru desfasurarea activitatii agricole, Intreprinderea Individuala necesita urmatoarele materii prime:

 Seminte
 Fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente
 Dezinfectanti sol
 Tratamente pentru combaterea daunatorilor
 Ambalaje (ladite, saci)
Achizitia semintelor se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va
tine cont de urmatoarele caracteristici ale semintelor: calitatea; soiuri performante; rezistenta la conditii de
mediu, boli si daunatori; adaptabilitatea la tipurile de sol; rezistenta la frangere si cadere; productivitate
ridicata.
In plus, este foarte importanta si relatia cu furnizorul, astfel incat vor fi luati in considerare si urmatorii factori:
pret; termen de livrare; termene si modalitati de plata.

Pagina 17/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii Produs furnizat si Valoare


% din total
prime / materiale auxiliare / Adresa cantitate aproximativa
achizitii
produse / servicii aproximativa -RON-
Ingrasaminte organice si
[Furnizor 1]
chimice, fertilizanti, erbicid,
[adresa furnizorului] 31.115 44,6%
insecticid, fungicid – 42 t,
80 l
[Furnizor 2]
Motorina pentru lucrari
[adresa furnizorului] 21.000 30,1%
mecanizate – 3.500 l
[Furnizor 3] [adresa furnizorului] Seminte - 20 kg 3.150 4,5%

[Furnizor 4]
Ladite plastic - 500 buc.,
[adresa furnizorului] 14.457 20,8%
saci rafie – 2.000 buc
Total 69.722 100%

Politica si piata de desfacere


Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate comertului cu ridicata, deci principalii clientii vor fi societatile
comerciale sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.
Legumele propuse in proiect, pot fi cumparate de diversi clienti, precum:
 Fabrica de conserve

 Agenti comerciali, lanturi de magazine si hypermarket-uri

 Producatori de muraturi
Rezulta asadar, ca legumele de camp propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare,
putand fi valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj
real deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai
mare.
Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
1 [denumire client si adresa] 105.512,75 35%
2 [denumire client si adresa] 60.293,00 20%
3 [denumire client si adresa] 45.219,75 15%
4 [denumire client si adresa] 90.439,50 30%
Total vanzari 301.465 100%

Analiza concurentei
Concurenta pe termen scurt se preconizeaza a fi mai redusa, in conditiile in care intreprinderea vizeaza piata
locala. Micii producatori locali fiind principalii agenti ce constituie aceasta piata.
Privind in perspectiva, intreprinderea va viza si piete din alte zone geografice, pe masura ce isi va putea
extinde activitatea.
Astfel concurenta va deveni mai acerba, iar pentru a putea rezista competitiei solicitantul isi va asigura o
anumita baza de clienti, punand accent pe calitatea legumelor produse. Clinetii atrasi si fidelizati vor
recomanda legumele cunostintelor, rudelor, prietenilor si astfel va crester numarul de potentiali cumparatori.
Chiar si in conditiile cresterii concurentei, seriozitatea producatorului si calitatea ofertei sale de produse il vor
ajuta sa ramana pe piata.

Pagina 18/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de
calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor
(tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se
asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.
In plus, solicitantul isi propune si incheierea de contracte cu clienti inainte de infiintarea culturilor, astfel incat
sa isi asigure comercializarea unei parti din productie.
Politica de pret
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa
creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea
produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia
a clientilor.
Politica de distributie
In vederea plasarii produselor pe piata, solicitantul va apela la furnizori de servicii de transport specializat
pentru produsele sale. Termenele de livrare se vor stabili prin contract, iar respectarea acestora va fi
esentiala, seriozitatea fiind foarte importanta in orice domeniu de afacere.
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:
 Participare la targuri de profil organizate in zona si in regiune;
 Elaborarea unor materiale tiparite precum brosuri, cataloage, pliante informative, carti de vizita, etc.
 Anunturi pe site-uri de specialitate;
 Spoturi publicitare pentru radio si televiziune cu acoperire cel putin locala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
EG1 – Proiectul respecta: Acest obiectiv va fi atins prin modernizarea fermei de legume
conformitatea cu obiectivul in camp deschis pe o suprafata de 5 ha prin dotarea cu utilaje
si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a

Pagina 19/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
general al masurii: tehnologiei de cultivare legume, care va conduce in mod direct
la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare
cresterea competitivitatii
a atingerii unei performante generale reflectata prin obtinerea
sectorului agricol printr-o
unor randamente sporite de productie, reducerea costurilor cu
utilizare mai buna a
lucrarile efectuate de catre terti.
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a) Introducerea si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea Utilajele propuse a fi achizitionate sunt noi si inglobeaza o
productiei, ajustarea tehnologie performanta. Cu ajutorul lor costurile de functionare
profilului, nivelului si calitatii si intretinere vor fi mai mici, contribuind la ajustarea
productiei la cerintele pietei solicitantului la cerintele pietei, in principal din perspectiva
inclusiv a celei ecologice, preturilor mai avantajoase de vanzare ca urmare a scaderii
precum si producerea si costurilor de productie.
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b) Adaptarea 
exploatatiilor la standardele Nu este cazul.
comunitare;
c) Cresterea veniturilor Realizarea investitiei propuse prin proiect va conduce la
exploatatiilor agricole dotarea intreprinderii individuale cu utilajele agricole necesare
sprijinite; intretinerii exploatatiei de legume. In acest context, solicitantul
previzioneaza obtinerea unor venituri anuale din
comercializarea productiei de aproximativ 305.000 lei.
d) Sprijinirea
membrilor grupurilor de 
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea Nu este cazul.
incurajarii fenomenului de
asociere.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
intr-o zona de campie cu potential mediu la productia de
legume.
b) sa demonstreze imbunatatirea Prin dotarea exploatatie cu utilajele agricole necesare,
performantei generale a solicitantul va putea sa isi reduca costurile cu tertii si sa
exploatatiei agricole la data darii devina astfel mai competitiv pe piata.
in exploatare a investitiei: Obtinerea unor venituri anuale mai mari sunt datorate in
cea mai mare masura existentei echipamentelor
tehnologice necesare exploatarii terenului agricol.
Obiective tehnice: Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si care
- achizitia de tractoare, combine, inglobeaza tehnologii performante conducand la
masini, utilaje, echipamente etc, obtinerea unor randamente sporite, in conditii de eficienta
care determina cresterea si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
productivitatii muncii, utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, se urmareste

Pagina 20/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
imbunatatirea calitatii produselor realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
agricole, introducerea de
tehnologii performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
 Nu este cazul.
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
 Nu este cazul.
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economico- Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
financiare: fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei
- reducerea costurilor de rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
productie si cresterea rentabilitatii reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
economice a exploatatiei agricole; asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
genera productivitati ridicate.
- cresterea valorii adaugate brute Previziunile privind activitatii exploatatiei in urma
(VAB ) a exploatatiei agricole. implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 1
an dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a
elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului
de numerar si a bilantului contabil.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesal de operare, respectiv Intreprinderea
individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea
de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv
la sfarsitul perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de
analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizati
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna  Nu este cazul.
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea  Nu este cazul.
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice  Nu este cazul.
etc.;
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila si
 Nu este cazul.
imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Pagina 21/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie :0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 1 persoana, avand functia de muncitor in ferma
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 22/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare Valoare Valoare Valoare
Nr. TVA TVA
Denumire Cantitate (fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) (cu TVA)
crt
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor 1 30,120 7,229 37,349 133,793 32,110 165,903
2 Masina de erbicidat 1 819 197 1,016 3,638 873 4,511
3 Masina de plantat rasaduri 1 4,277 1,027 5,304 19,000 4,560 23,560
4 Plug 1 1,330 319 1,649 5,908 1,418 7,326
5 Minifreza 1 1,339 321 1,660 5,948 1,427 7,375
6 Cultivator 1 2,949 708 3,657 13,100 3,144 16,244
7 Semanatoare 1 7,789 1,869 9,659 34,600 8,304 42,904
8 Istalatie de irigat 1 32,000 7,680 39,680 142,144 34,115 176,259
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 80,624 19,350 99,973 358,131 85,951 444,082
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :
 Tractor: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Motor: 65 – 75CP;
 Masina de plantat rasaduri: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Distanta dintre plante: min 31 – 99 cm.
 Masina de erbicidat: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Capacitate tanc: 400 Lt;
o Brat de pulverizare: 12m.
 Plug:1 buc – caracteristici tehnice:
o Prezinta 3 trupite;
o Putere necesara: 45 – 65 CP
 Minifreza: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Latimile de lucru: 1400 – 1600 mm;
o Adancime de lucru: 15 -30 mm.
 Cultivator: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 2800 mm;
 Semanatoare: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 32 mm
o Poate fi folosita pentru orice tip de legume.
 Instalatie de irigat: 1 buc – caracteristici tehnice:
o Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat;
o Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare;
o Filtru.

Pagina 23/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Prin proiect se propune modernizarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 5 ha.
In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de
compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare foarte bune si bune pentru fiecare cultura in parte.
Plante premargatoare:
 Tomate
o Foarte bune: culturile de lucerna, mazare, fasole, castraveti, morcovi.
o Bune: culturile de cereal.
o Contraindicate: monocultura.
 Castraveti
o Bune: leguminoase anuale si perene, cartofii, tomatele, ardeii, varza, ceapa.
o Contraindicate: legume bostanoase, castraveti, dovelcei.
 Morcovi
o Bune: leguminoase, cereale, castraveti, fasole.
o Contraindicate: ceapa, varza.
 Ardei
o Foarte bune: leguminoasele, lucerna, trifoiul.
o Bune: bostanoase, radacinoase.
o Contraindicate: solano-fructoase, cartofi.
 Vinete
o Bune: curcubitaceele, radacinoasele, castraveti, mazare, fasole.
o Contraindicate: monoculture, tomate, cartofi, floarea-soarelui.
 Ceapa
o Foarte bune: cereal, mazare, fasole.
o Bune: tomate, ardei, vinete.
o Contraindicate: usturoi, praz.
 Varza
o Foarte bune: cereal, leguminoase
o Bune: curcubitaceele
o Contraindicate: conopida, gulia, broccoli.
Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:

Plan de rotatie a culturilor


An 1
Nr Denumire cultura
implementare
1 Tomate 1,00
2 Castraveti 0,50
3 Morcovi 0,50
4 Varza alba 0,50
5 Ceapa 1,00
6 Vinete 0,50
7 Ardei 1,00
TOTAL 5,00

Pagina 24/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor Ha


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
operational operational operational operational operational
1 Tomate 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Castraveti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
3 Morcovi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
4 Varza alba 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5 Ceapa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Vinete 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
7 Ardei 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


In cadrul exploatatiei vegetale se cultiva urmatoarele tipuri de legume: tomate, castraveti, morcovi, ardei,
ceapa, vinete si varza alba.

1. Tomate - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului

 Suprafata de teren cultivata cu tomate – 1 ha

 Lucrarile de toamna incep in luna octombrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 – 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
 Pregatirea terenului pentru plantarea rasadurilor incepe in luna martie printr-o grapare dupa care se aplica
fertilizanti si erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
 Fertilizarea culturii se realizeaza cu atat gunoi de grajd semidescompus, in doze moderate (20-30 t/ ha),
dar mai frecvent se aplica composturi organo-nimerale sau gunoi de pasari (8-12 t/ ha). Dozele de
ingrasaminte chimice trebuoe dozate foarte bine deoarece depasirea concentratie optime conduce la
scaderea productiei;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Cultivator
e. Masina de erbicidat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Masina de amendat si fertilizat
o Grapa cu colti reglabili
o Masina de ridicat rigole
o Remorca cisterna
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic si semanat
 Producerea rasadului se realizeaza la sfarsitul lunii februarie, inceputul lunii martie, folosind samanta de
cea mai buna calitate;

Pagina 25/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
 Plantarea rasadurilor se realizeaza in luna mai;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de plantat rasaduri
d. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere

 Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor;
 Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand;
 Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata, lasandu-se unul sau cel
mult doi lastari, de la primul si al doilea etaj de fructificare. Carnitul se executa la culturile de toamna cu 45-
50 zile inainte de incheierea culturii (primele brume de toamna) si consta in inlaturarea varfului tulpinilor.
 Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima
inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica
cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu;
 Pentru irigarea culturilor se aplica o norma de 350 m3 apa /ha;
 Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria si
combaterea gandacului de Colorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4 doze/ ciclu de
productie;

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Cultivator
c. Masina de erbicidat
d. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca
o Remorca cisterna
o Masina de stropit si prafuit
Etapa 4 – Recoltarea
 Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de consum, se
sorteaza, se ambaleaza in ladite de capacitate 20 kg si se valorifica in cel mai scurt timp.
 Productia este de 40 t/ha.
 Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca

Pagina 26/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii – Tomate


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Tomate Productivitate medie (kg/ha) 40,000.00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea lucrarii in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cantitate Tarif Denumire Pret
agricole executa Cost unitar Cost unitar Cantitate Cost unitar
utilizat/ Descriere unitar (zile zilnic material UM unitar
lucrarea (lei/ha) (lei/ha) (UM/ha) (lei/ha)
capacitate (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) utilizat (lei/UM)
Tractor, grapa cu
discuri, grapa colti
Desfiintat cultura
reglabili, tractor
anterioara, nivelare de Gunoi de grajd,
incarcator hidraulic,
1 intretinere, fertilizat cu octombrie 324,00 0,11 144,6 15,91 ingrasaminte - 1 3210 3.210,00
remorca, masina de
ingrasaminte organice chimice
amendat si fertilizat,
si chimice, arat
plug purtat, grapa
stelata
Producere rasaduri
Samanta,
(semanat, plivit, udat,
2 februarie Tractor, semanatoare 81,00 14,84 144,6 2.145,86 tratamente - 1 930 930,00
fertilizat, aplicare
fitosanitare
tratamente fitosanitare)
Tractor, combinator,
tractor incarcator
Grapat ogoare, fertilizat hidraulic, remorca,
Ingrasaminte
cu ingrasaminte masina de amendat si
3 martie 91,80 0,27 144,6 39,04 chimice, solutie - 1 743 743,00
chimice, erbicidat, fertilizat, masina de
erbicidat
modelare rigole ridicat rigole, remorca
cisterna, masina de
erbicidat
Plantat rasaduri, irigat,
4 mai Tractor, remorca 78,30 13,47 144,6 1.947,76 0,00
completat goluri
Prasit mecanic,
Tractor, cultivator,
fertilizat, refacut rigole, Ingrasaminte
5 iunie masina de amendat si 216,00 3,43 144,6 495,98 - 1 272 272,00
prasit manual de chimice
fertilizat
corectie
Tractor, remorca,
Prasit mecanic, aplicat
cultivator, remorca
tratament fitosanitar, Tratamente
6 iulie cisterna, masina de 415,80 4,05 144,6 585,63 - 1 3314 3.314,00
irigat, prasit manual de fitosanitare
stropit, masina de
corectie, erbicidare
erbicidat
Recoltat, sortat tomate,
7 incarcat lazi, transport august Tractor, remorca 86,40 42,55 144,6 6.152,73 Alte cheltuieli - 1 150 150,00
productie
Cost unitar total - 0,00 - 1.293,30 - 11.382,91 - 8.619,00

Pagina 27/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Tomate Productivitate medie (kg/ha) 40.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea lucrarii in care se 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Desfiintat cultura Motorina,
Tractor incarcator
anterioara, nivelare de gunoi de
Tractor, plug hidraulic, remorca,
1 intretinere, fertilizat cu octombrie 60,00 180,00 0,11 144,6 15,91 grajd, - 1 3210 3.210,00 3.465,91
purtat, minifreza masina de amendat si
ingrasaminte organice ingrasaminte
fertilizat
si chimice, arat chimice
Producere rasaduri
Samanta,
(semanat, plivit, udat, Tractor,
2 februarie 60,00 14,84 144,6 2.145,86 tratamente - 1 930 930,00 3.135,86
fertilizat, aplicare semanatoare
fitosanitare
tratamente fitosanitare)
Grapa cu colti
reglabili, tractor
Motorina,
Grapat ogoare, fertilizat incarcator hidraulic,
Tractor, cultivator, ingrasaminte
cu ingrasaminte remorca, masina de
3 martie masina de 17,00 51,00 0,27 144,6 39,04 chimice, - 1 743 743,00 850,04
chimice, erbicidat, amendat si fertilizat,
erbicidat solutie
modelare rigole masina de ridicat
erbicidat
rigole, remorca
cisterna
Tractor, masina
Plantat rasaduri, de plantat
4 mai 142,50 Remorca 47,50 12,43 144,6 1.797,38 Motorina l 3 6 18,00 2.005,38
completat goluri rasaduri, instalatie
de irigat
Prasit mecanic,
Motorina,
fertilizat, refacut rigole, Masina de amendat si
5 iunie Tractor, cultivator 120,00 40,00 3,43 144,6 495,98 ingrasaminte - 1 342 342,00 997,98
prasit manual de fertilizat
chimice
corectie
Prasit mecanic, aplicat Tractor, cultivator,
Remorca, remorca Motorina,
tratament fitosanitar, masina de
6 iulie 231,00 cisterna, masina de 77,00 4,05 144,6 585,63 tratamente - 1 3314 3.314,00 4.207,63
irigat, prasit manual de erbicidat,
stropit si prafuit fitosanitare
corectie, erbicidare instalatie de irigat
Recoltare, sortare
Motorina, alte
7 tomate, incarcat lazi, august Tractor 48,00 Remorca 16,00 42,55 144,6 6.152,73 - 1 186 186,00 6.402,73
materiale
transport productie
Cost unitar total - 678,50 - 411,50 - 11.232,53 - 8.743,00 21.065,53

Pagina 28/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2. Castraveti - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului
 Suprafata de teren cultivata cu castraveti – 0,5 ha

 Lucrarile de toamna incep in luna octombrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 – 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
 Pregatirea patului germinativ incepe in luna martie printr-o grapare dupa care se aplica fertilizanti si
erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
 Fertilizarea culturii se realizeaza atat gunoi de grajd (30-40 t/ ha), cat si ingrasaminte chimice incorporate
in sol la 28-30 cm;
 Erbicidarea se va realiza prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de castraveti;

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Masina de erbicidat

 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o Nivelator
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Masina de amendat si fertilizat
o Masina de ridicat rigole
o Remorca cisterna
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic si semanat

 Cultura de vara-toamna se infiinteaza prin semanat direct la locul de cultura, la sfarsitul lunii aprilie,
inceputul lunii mai, cand in sol se realizeaza 10-12°C si incepand din luna iunie pana in ultima decada a
lunii iulie pentru cultura de toamna;
 Semanatul se executa cu semanatori de precizie, iar imediat dupa se efectueaza o irigare a culturii pentru
asigurarea rasaririi plantelor;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Nu este cazul
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere
 Completarea golurilor in cel mult 2-3 zile dupa constatarea se face cu samanta preincoltitalor.

 Prasitul culturii de 3-4 ori manual si manual de corectie;


 Fertilizarile faziale se efectueaza in perioada de fructificare; se aplica 2 sau 3 fertilizari cu cate 120-150kg/
ha azotat de potasiu;
 Irigarea culturii se face mai sustinut. In cursul perioadei de vegetatie se aplica 5-10 udari cu norme de 350-
3
400 m de apa la ha, cu preponderenta in perioada cresterii fructelor;

Pagina 29/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura
ce plantele se dezvolta. In cazul in care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa
fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor;
 Deoarece in majoritatea zonelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de atacul unor forme
foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si inceputul lunii iulie, se vor efectua culturi cat mai timpurii si
se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Instalatie de irigat
d. Masina de erbicidat

 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o Remorca cisterna
o Masina de stropit
Etapa 4 – Recoltarea
 Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai scazuta, dar dupa ce s-a ridicat roua.

 Productia este de cca. 30 t/ha.


 Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca

Pagina 30/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Castraveti


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Castraveti Productivitate medie (kg/ha) 30.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea lucrarii in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu
Discuit, grapat, nivelat
disc, nivelator,
1 de intretinere, fertilizat, octombrie 772,80 0,11 144,6 15,91 Ingrasaminte - 1 752 752,00 1.540,71
remorca,masina
arat
de fertilizat, plug
Tractor, grapa cu
colti reglabili,
masina de
amendat si
Grapat, erbicidat,
2 martie fertilizat, masina 128,40 0,11 144,6 15,91 Erbicid - 1 88 88,00 232,31
modelare teren
de ridicat rigole,
masina de
erbicidat, remorca
cisterna
Semanat, completat Tractor, Samanta,
3 aprilie 104,80 7,75 144,6 1.120,65 - 1 1642 1.642,00 2.867,45
goluri, irigat semanatoare apa
Prasit mecanic, Tractor, cultivator,
Ingrasaminte
fertilizat, prasit manual remorca cisterna,
chimice,
4 de corectie, irigat, iunie masina de 317,60 4,98 144,6 720,11 - 1 936 936,00 1.973,71
tratamente
erbicidat, aplicat erbicidat, masina
fitosanitare
tratamente fitosanitare de stropit
Recoltat, sortat
Alte
5 castraveti, transport iulie Tractor, remorca 86,40 54,77 144,6 7.919,74 - 1 292 292,00 8.298,14
cheltuieli
productie
Cost unitar total - 0,00 - 1.410,00 - 9.792,31 - 3.710,00 14.912,31

Pagina 31/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Castraveti Productivitate medie (kg/ha) 30.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Motorina,
Discuit, grapat,
Nivelator, ingrasaminte
nivelat de Tractor, freza,
1 octombrie 216,00 remorca,masina 72,00 0,11 144,6 15,91 chimice, - 1 1134 1.134,00 1.437,91
intretinere, plug
de fertilizat tratamente
fertilizat, arat
fitosanitare
Masina de
Grapat, fertilizat, Tractor, freza, amendat si
Motorina,
2 erbicidat, martie masina de 48,00 fertilizat, masina 16,00 0,11 144,6 15,91 - 1 130 130,00 209,91
erbicid
modelare teren erbicidat de ridicat rigole,
remorca cisterna
Tractor,
Semanat,
semanatoare, Motorina,
3 completat goluri, aprilie 48,00 7,75 144,6 1.120,65 - 1 1680 1.680,00 2.848,65
instalatie de samanta, apa
irigat
irigat
Prasit mecanic,
fertilizat, prasit Motorina,
Tractor,
manual de Remorca ingrasaminte
cultivator,
4 corectie, irigat, iunie 132,00 cisterna, masina 44,00 4,98 144,6 720,11 chimice, - 1 1016 1.016,00 1.912,11
masina de
erbicidat, aplicat de stropit tratamente
erbicidat
tratamente fitosanitare
fitosanitare
Recoltat, sortat
castraveti,
5 iulie Tractor 64,00 Remorca 16,00 54,77 144,6 7.919,74 Alte cheltuieli - 1 292 292,00 8.291,74
transport
productie
Cost unitar total - 508,00 - 148,00 - 9.792,31 - 4.252,00 14.700,31

Pagina 32/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

3. Morcovi - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului
 Suprafata de teren cultivata cu morcovi – 0,5 ha

 Terenul se pregateste din toamna, prin nivelare si aratura adanca, la 28-30 cm. Se recomanda scarificari
sau desfundare la 50- 60 cm, deoarece solul trebuie sa fie bine afanat in adancime, lipsit de hardpan si de
buruieni perene;
 Pregatirea patului germinativ incepe in luna martie printr-o grapare dupa care se aplica fertilizanti si
erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
 Fertilizarea culturii se realizeaza cu ingrasaminte minerale, aplicat fractionat pentru a evita o concentratie
prea mare de saruri in stratul superficial al solului, fata de care plantele tinere sunt sensibile;
 Erbicidarea se va realiza prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi;

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Masina de erbicidat

 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o Nivelator
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Masina de amendat si fertilizat
o Masina de ridicat rigole
o Remorca cisterna
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic si semanat

 Materialul biologic este reprezentat de „seminte”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea semintelor;
 Samanta trebuie sa fie depozitata, sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie dezinfectata. Deoarece
germinatia se pierde usor (3-4 ani), samanta veche trebuie controlata;
 Norma de samanta – 3,5-4 kg/ha in teren bine pregatit;

 Semanatul se executa cu semanatoarea;


 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Masina de modelat straturi
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere

 Rasarirea uniforma se asigura prin prevenirea si combaterea crustei, cu grape usoare sau „prasila oarba”
si o buna aprovizionare cu apa;
 Fertilizarea suplimentara: superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;
 Pentru irigarea culturilor se aplica o norma de 600 m apa/ha;
3

Pagina 33/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Buruienile se combat prin masuri combinate, de erbicidare si mecanic, prin prasit si plivit. Se executa 3-4
prasile mecanice, prima la 4-8 cm adancime si 1-2 prasile manuale pe rand;
 Erbicidarea culturii se poate face cu diferite substante. Se recomanda combinarea erbicidelor pentru a
realiza un spectru mai larg de combatere;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Masina de erbicidat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca cisterna
o Masina de stropit
Etapa 4 – Recoltarea
 Recoltarea se realizeaza cu dislocatorul de legume radacinoase, iar pe suprafete mici cu furca sau cu
casmaua.
 Productia este de cca. 30 t/ha.

 Pentru lucrarile manuale (sortat, ambalat) intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Dislocatorul de legume radacinoase
o Remorca

Pagina 34/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Morcovi

Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Morcovi Productivitate medie (kg/ha) 30.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
nivelator, tractor
Mobilizat si nivelat
incarcator hidraulic,
teren, fertilizat cu Ingrasaminte
1 septembrie remorca, masina de 218,70 0,11 144,6 15,91 kg 125 3,5 437,50 672,11
ingrasaminte chimice
administrat
chimice, arat
ingrasaminte chimice ,
plug
Tractor, grapa cu disc,
tractor incarcator
Maruntit teren,
hidraulic, remorca,
fertilizat cu Ingrasaminte
remorca cisterna,
2 ingrasaminte martie 103,95 0,2 144,6 28,92 chimice, - 1 617,5 617,50 750,37
masina de administrat
chimice, erbicidat, erbicid
ingrasaminte chimice,
modelat teren
masina de erbicidat,
masina de ridicat rigole
Deschis rigole de
Tractor, masina
udare, udat sol in Samanta,
3 aprilie modelat straturi, 72,90 7,5 144,6 1.084,50 - 1 14500 14.500,00 15.657,40
brazde, semanat, apa
semanatoare
irigat
Prasit mecanic,
Tractor, cultivator,
prasit manual,
remorca cisterna, Tratamente
4 aplicat tratamente mai 87,75 4,3 144,6 621,78 l 1,5 200 300,00 1.009,53
masina de stropit, fitosanitare
fitosanitare,
masina de erbicidat
erbicidare
Recoltat, sortat Tractor, dislocator
morcovi, transport legume radacinoase, Alte
5 iunie 114,75 6 144,6 867,60 - 1 600 600,00 1.582,35
productie, remorca, grapa cu cheltuieli
desfiintat cultura discuri
Cost unitar total - 0,00 - 598,05 - 2.618,71 - 16.455,00 19.671,76

Pagina 35/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Morcovi Productivitate medie (kg/ha) 30.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Mobilizat si nivelat Nivelator, tractor
teren, fertilizat cu Tractor, freza, incarcator hidraulic, Ingrasaminte
1 septembrie 121,50 40,50 0,11 144,6 15,91 kg 125 3,5 437,50 615,41
ingrasaminte plug remorca, masina chimice
chimice, arat de fertilizat
Tractor incarcator
Maruntit teren,
hidraulic, remorca,
fertilizat cu Tractor, freza, Ingrasaminte
masina de fertilizat,
2 ingrasaminte martie masina de 57,75 19,25 0,2 144,6 28,92 chimice, - 1 617,5 617,50 723,42
remorca cisterna,
chimice, erbicidat, erbicidat erbicid
masina de ridicat
modelat teren
rigole
Deschis rigole de Tractor,
udare, udat sol in semanatoare, Masina modelat Samanta,
3 aprilie 40,50 13,50 7,5 144,6 1.084,50 - 1 14500 14.500,00 15.638,50
brazde, semanat, instalatie de straturi apa
irigat irigat
Prasit mecanic,
Tractor,
prasit manual,
cultivator, Remorca cisterna, Tratamente
4 aplicat tratamente mai 48,75 16,25 4,3 144,6 621,78 l 1,5 200 300,00 986,78
masina de masina de stropit fitosanitare
fitosanitare,
erbicidat
erbicidat
Recoltat, sortat
Dislocator legume
morcovi, transport Alte
5 iunie Tractor, freza 63,75 radacinoase, 21,25 6 144,6 867,60 - 1 600 600,00 1.552,60
productie, cheltuieli
remorca
desfiintat cultura
Cost unitar total - 332,25 - 110,75 - 2.618,71 - 16.455,00 19.516,71

Pagina 36/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

4. Varza alba - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului
 Suprafata de teren cultivata cu varza – 0,5 ha

 Pregatirea terenului incepe din toamna cand se fertilizeaza cu 20-30 t/ha gunoi de grajd, bine descompus si
ingrasaminte chimice care se incorporeaza in sol, cu aratura adanca, la 28-30 cm;
 Primavara, aratura se grapeaza, se administreaza 40-60 kg/ha N sau ingrasaminte complexe, daca nu s-a
fertilizat toamna;
 Terenul se modeleaza in straturi, in special atunci cand urmeaza sa se ude pe rigole;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Cultivator
e. Masina de erbicidat

 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Masina de amendat si fertilizat
o Grapa cu disc
o Masina de ridicat rigole
o Remorca cisterna
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic si semanat
 Producerea rasadului se realizeaza la sfarsitul lunii ianuarie, inceputul lunii februarie, folosind samanta de
cea mai buna calitate;
 Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
 Plantarea rasadurilor se realizeaza in luna iunie;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere

 Lucrarile de intretinere constau in completarea golurilor, dupa 3-4 zile de la plantare, doua prasile
mecanice si 1-2 prasile manuale pe rand;
 La 3-4 saptamani de la plantare se administreaza ingrasaminte chimice;

 In perioadele secetoase se fac 3-4 udari cu cate 300-400 m3 apa la ha;


 Combaterea bolilor si daunatorilor se are in vedere tot timpul perioadei de vegetatie. La aplicarea

 tratamentelor se adauga Aracet 0,15% pentru a asigura aderarea solutiei pe frunze.

Etapa 4 – Recoltarea

Pagina 37/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Recoltarea se face in luna octombrie-noiembrie, dupa primele brume care grabesc maturarea capatanilor,
prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea in gramezi sau direct in mijloacele de transport.
 Productia este de cca. 45 t/ha.
 Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca

Pagina 38/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii – Varza alba


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Varza alba Productivitate medie (kg/ha) 45.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se
Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa Cantitate
utilizat/ unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
lucrarea (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, nivelator,
Nivelat, fertilizat cu Ingrasaminte
plug, grapa cu disc,
1 ingrasaminte organice si noiembrie 576,00 0,11 144,6 15,91 organice si - 1 1621 1.621,00 2.212,91
masina de amendat
chimice, arat chimice
si fertilizat
Producere rasaduri Samanta,
Tractor,
2 (semanat, plivit, udat, mai 57,60 2,4 144,6 347,04 ingrasaminte - 1 255 255,00 659,64
semanatoare
fertilizat) chimice
Tractor, combinator,
tractor incarcator
hidraulic, remorca, Ingrasaminte
Modelare teren, masina de amendat chimice,
3 iunie 270,80 0,27 144,6 39,04 - 1 1431 1.431,00 1.740,84
fertilizat, erbicidat si fertilizat, masina solutie
de ridicat rigole, erbicidat
remorca cisterna,
masina de erbicidat
Plantat rasaduri, Apa,
4 iunie Tractor, remorca 488,20 8,74 144,6 1.263,80 - 1 926 926,00 2.678,00
completat goluri, irigat rasaduri
Tractor, cultivator,
Prasit mencanic, Apa,
masina de amendat
5 fertilizat, prasit manual iulie 198,00 5,54 144,6 801,08 ingrasaminte - 1 680 680,00 1.679,08
si fertilizat, remorca,
de corectie, irigat chimice
remorca cisterna
Tractor, remorca Apa,
Irigat, aplicat tratamente
6 august cisterna, masina de 45,60 3,6 144,6 520,56 tratamente - 1 1428 1.428,00 1.994,16
fitosanitare
stropit fitosanitare
Recoltat, sortat varza,
transport productie, Alte
7 octombrie Tractor, remorca 616,80 55,87 144,6 8.078,80 - 1 3500 3.500,00 12.195,60
transport resturi materiale
vegetale si vreji
Cost unitar total - 0,00 - 2.253,00 - 11.066,24 - 9.841,00 23.160,24

Pagina 39/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


Varza alba Productivitate medie (kg/ha) 45.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea lucrarii in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Nivelat, fertilizat cu Motorina,
Nivelator, grapa cu
ingrasaminte ingrasaminte
1 noiembrie Tractor, plug 78,75 disc, masina de 26,25 0,11 144,6 15,91 - 1 2071 2.071,00 2.191,91
organice si chimice, organice si
amendat si fertilizat
arat chimice
Producere rasaduri Samanta,
Tractor,
2 (semanat, plivit, mai 48,00 2,4 144,6 347,04 ingrasaminte - 1 255 255,00 650,04
semanatoare
udat, fertilizat) chimice
Tractor incarcator
Tractor, Motorina,
hidraulic, remorca,
cultivator, ingrasaminte
Modelare teren, masina de amendat
3 iunie minifreza, 14,75 44,25 0,27 144,6 39,04 chimice, - 1 1631 1.631,00 1.729,04
fertilizat, erbicidat si fertilizat, masina
masina de solutie
de ridicat rigole,
erbicidat erbicidat
remorca cisterna
Plantat rasaduri, Motorina,
4 completat goluri, iunie Tractor 223,88 Remorca 74,63 8,74 144,6 1.263,80 apa, - 1 1056 1.056,00 2.618,30
irigat rasaduri
Prasit mencanic, Tractor, Motorina,
Masina de amendat
fertilizat, prasit cultivator, apa,
5 iulie 48,75 si fertilizat, remorca, 16,25 5,54 144,6 801,08 - 1 800 800,00 1.666,08
manual de corectie, instalatie de ingrasaminte
remorca cisterna
irigat irigat chimice
Irigat, aplicat Tractor, Apa,
Remorca cisterna,
6 tratamente august instalatie de 28,50 9,50 3,6 144,6 520,56 tratamente - 1 1428 1.428,00 1.986,56
masina de stropit
fitosanitare irigat fitosanitare
Recoltat, sortat
varza, transport
Alte
7 productie, transport octombrie Tractor 385,50 Remorca 128,50 55,87 144,6 8.078,80 - 1 3500 3.500,00 12.092,80
materiale
resturi vegetale si
vreji
Cost unitar total - 828,13 - 299,38 - 11.066,24 - 10.741,00 22.934,74

Pagina 40/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

5. Ceapa - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului
 Suprafata de teren cultivata cu ceapa – 1 ha

 Toamna, dupa desfiintarea culturii precedente se administreaza ingrasaminte chimice si se face aratura la
28-30 cm;
 Primavara dupa graparea araturii se aplica 40-50 kg azot la ha si se modeleaza terenul in rigole;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. CUltivator
d. Masina de erbicidat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Grapa cu disc
o Grapa cu colti reglabili
o Remorca
o Masina de amendat si fertilizat
o Masina de ridicat rigole
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic si semanat

 Materialul biologic este reprezentat de „seminte”, care vor fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pen
tru producerea si comercializarea semintelor;
 Semanatul are loc primavara devreme, in martie pana cel mai tarziu in prima decada a lunii aprilie).
Distantele de semanat se stabilesc in functie de suprafata si modul de intretinere a culturii:
o suprafete mari, intretinere mecanizata: 66+20+44+20 cm

 Adancimea de semanat este de 2-3 cm. Se utilizeaza o norma de 4-5 kg ha pentru a obtine bulbi de
marime mijlocie spre mare si pentru a nu fi necesara lucrarea de rarit;

 Semanatul se va face cu semanatoarea de precizie. Dupa semanat se tavalugeste cu tavalugul neted;


 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Tavalug
o Remorca cisterna
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere
 Dupa plantare se realizeaza o erbicidare, tinand cont ca nu s-a realizat la pregatirea patului germinativ;
 In cazul in care dupa semanat se formeaza crusta, se iau masuri de distrugere a acesteia;

 Cand desimea plantelor pe rand este prea mare, se efectueaza raritul la 3-4 cm. Lucrarea se executa cand
plantele de ceapa au format 3-4 frunze;
 Se fac doua fertilizari faziale. Prima, cand plantele au 3-4 frunze si a doua dupa 3-4 saptamani;
 Datorita perioadei de vegetatie mai mare, sunt necesare 5-8 udari cu norme de 300-400 m3 apa/ha;

Pagina 41/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca cisterna
o Masina de amendat si fertilizat
o Masina de stropit
Etapa 4 – Recoltarea
 Recoltarea cepei se face incepand cu luna iunie;

 Dupa recoltarea bulbii se lasa pe sol 4-5 zile, pentru uscare.

 Productia este de cca. 25 t/ha.

 Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).


 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor

 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o Remorca

Pagina 42/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii – Ceapa

Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Ceapa Productivitate medie (kg/ha) 25.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Arat, discuit,
Tractor, plug, grapa cu Ingrasaminte
fertilizat cu
1 octombrie disc, remorca, masina 649,20 0,11 144,6 15,91 chimice si - 1 1101 1.101,00 1.766,11
ingrasaminte
de amendat si fertilizat organice
organice si chimice
Tractor, combinator,
Pregatit pat
grapa cu colti reglabili,
germinativ,
plug, remorca, masina Ingrasaminte
2 fertilizat cu martie 123,60 0,25 144,6 36,15 - 1 393 393,00 552,75
de ridicat rigole, chimice
ingrasamante
masina de amendat si
chimice
fertilizat
Tractor, semanatoare,
Semanat, tavalugit, tavalug, remorca Samanta,
3 martie 93,60 0,11 144,6 15,91 - 1 1120 1.120,00 1.229,51
erbicidat cisterna, masina de erbicide
erbicidat
Completat goluri, Apa,
Tractor, remorca
irigat, aplicat seminte,
4 aprilie cisterna, masina de 841,20 1,33 144,6 192,32 - 1 1550 1.550,00 2.583,52
tratamente tratamente
stropit
fitosanitare fitosanitare
Prasit mecanic, Tractor, cultivator, Ingrasaminte
5 irigat, fertilizat, mai remorca, masina de 463,20 12,22 144,6 1.767,01 chimice si - 1 2780 2.780,00 5.010,21
prasit manual amendat si fertilizat foliare
Recoltat, sortat
bulbi ceapa, Alte
6 iunie Tractor, remorca 103,68 41,4 144,6 5.986,44 - 1 3000 3.000,00 9.090,12
incarcat saci, materiale
transport productie
Cost unitar total - 0,00 - 2.274,48 - 8.013,73 - 9.944,00 20.232,21

Pagina 43/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


Ceapa Productivitate medie (kg/ha) 25.000,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea lucrarii in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Grapa cu disc, Motorina,
Arat, discuit, fertilizat cu
remorca, masina ingrasaminte
1 ingrasaminte organice si octombrie Tractor, plug 105,75 35,25 0,11 144,6 15,91 - 1 1581 1.581,00 1.737,91
de amendat si chimice si
chimice
fertilizat organice
Grapa cu colti
reglabili, remorca,
Pregatit pat germinativ, Motorina,
Tractor, masina de ridicat
2 fertilizat cu ingrasamante martie 25,75 77,25 0,25 144,6 36,15 ingrasaminte - 1 393 393,00 532,15
cultivator, plug rigole, masina de
chimice chimice
amendat si
fertilizat
Tractor,
Semanat, tavalugit, semanatoare, Tavalug, remorca Samanta,
3 martie 58,50 19,50 0,11 144,6 15,91 - 1 1120 1.120,00 1.213,91
erbicidat masina de cisterna erbicide
erbicidat
Apa,
Completat goluri, irigat, Remorca
seminte,
4 aplicat tratamente aprilie Tractor 525,75 cisterna, masina 175,25 1,33 144,6 192,32 - 1 1550 1.550,00 2.443,32
tratamente
fitosanitare de stropit
fitosanitare
Masina de Ingrasaminte
Prasit mecanic, irigat, Tractor,
5 mai 289,50 amendat si 96,50 12,22 144,6 1.767,01 chimice si - 1 2780 2.780,00 4.933,01
fertilizat, prasit manual cultivator
fertilizat foliare
Recoltat, sortat bulbi
Alte
6 ceapa, incarcat saci, iunie Tractor 64,80 Remorca 21,60 41,4 144,6 5.986,44 - 1 3000 3.000,00 9.072,84
materiale
transport productie
Cost unitar total - 1.070,05 - 425,35 - 8.013,73 - 10.424,00 19.933,13

Pagina 44/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

6. Vinete - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului
 Suprafata de teren cultivata cu vinete – 0,5 ha

 Lucrarile de toamna incep in luna septembrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 – 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
 Pregatirea terenului pentru plantarea rasadurilor incepe in luna aprilie printr-o grapare dupa care se aplica
fertilizanti si erbicide si se modeleaza terenul in rigole;
 Fertilizarea de baza se face toamna, cu 30-40 t de gunoi de grajd la ha la care se adauga ingrasaminte
chimice;
 Erbicidarea culturii de vinete se face cu substante aplicate preemergent. In cursul vegetatiei, daca este
necesar un erbicid antigramineic, aplicat dupa ce buruienile au format 3-4 frunze;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Cultivator
e. Masina de erbicidat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Masina de amendat si fertilizat
o Grapa cu disc
o Grapa cu colti reglabili
o Masina de ridicat rigole
o Remorca cisterna
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic (rasad)
 Producerea rasadului se realizeaza incepand cu prima jumatate a lunii martie si dureaza 50-60 de zile,
folosind samanta de cea mai buna calitate;
 Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;

 Plantarea rasadurilor se realizeaza in luna mai;


 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de plantat rasaduri
d. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere

 Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor;
 Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand;

Pagina 45/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima
inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica
cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu;
 Irigarea se face sustinut cu norme de udare moderate, evitand apa rece si excesul de umiditate, care pot
favoriza atacul bolilor de sol (Verticillium, Fusarium, Rhizocthonia). Prima udare se face imediat dupa
plantare, cu 200-300 m3/ha, urmeaza o perioada de 3-4 saptamani de udari, pentru a favoriza o
inradacinare mai profunda, apoi udarile se executa la intervate scurte de 7-10 zile, cu norme de 400-600
m3/ha;

 Fertilizarile suplimentare, cu ingrasaminte complexe, se repeta de 2-3 ori, la cafe se adauga 2-3 fertilizari
foliare, ce pot fi realizate odata cu tratamentele fitosanitare;
 Combaterea bolilor si daunatorilor se refera, in principal, la prevenirea atacului patogenilor din sol, a
gandacului din Colorado, afidelor si paianjenului rosu;

 In camp nu se executa taieri pentru echilibrarea cresterii si fructificarii plantelor.

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Cultivator
c. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca
o Remorca cisterna
o Masina de stropit si prafuit
o Masina de amendat si fertilizat
Etapa 4 – Recoltarea

 Recoltarea incepe caand primele fructe ajung la maturitate, de obicei in prima decada a lunii iulie si se
continua pana la caderea primelor brume;
 La recoltare, fructele se desprind cu grija, prin taiere, pentru a nu rupe lastarii, se sorteaza si se ambaleaza
in ladite sau cutii de carton.
 Productia este de cca. 25 t/ha.
 Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca

Pagina 46/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Vinete

Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Vinete Productivitate medie (kg/ha) 25.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se
Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa Cantitate
utilizat/ unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
lucrarea (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu discuri,
Desfiintat cultura anterioara, grapa colti reglabili, tractor Gunor de
nivelare de intretinere, incarcator hidraulic, grajd,
1 septembrie 469,20 0,67 144,6 96,88 - 1 2988 2.988,00 3.554,08
fertilizat cu ingrasaminte remorca, masina de ingrasaminte
organice si chimice, arat amendat si fertilizat, plug chimice
purtat, grapa stelata
Producere rasaduri
Samanata,
(semanat, plivit, udat,
2 martie Tractor, semanatoare 81,00 28,75 144,6 4.157,25 tratamente - 1 3140 3.140,00 7.378,25
fertilizat, aplicare tratamente
fitosanitare
fitosanitare)
Tractor, combinator,
tractor incarcator hidraulic,
Grapat ogoare, fertilizat cu remorca, masina de Erbicid,
3 ingrasaminte chimice, aprilie amendat si fertilizat, 221,80 0,39 144,6 56,39 ingrasaminte - 1 595 595,00 873,19
erbicidat, modelare rigole masina de ridicat rigole, chimice
remorca cisterna, masina
de erbicidat
Plantat rasaduri, irigat prin
4 mai Tractor, remorca 23,40 15,5 144,6 2.241,30 0,00 2.264,70
brazde, completat goluri
Prasit mecanic, fertilizat, Tractor, cultivator, masina
Ingrasaminte,
refacut rigole, prasit manual de amendat si fertilizat,
5 iunie 589,00 7,27 144,6 1.051,24 tratament - 1 512 512,00 2.152,24
de corectie, aplicat masina de stropit,
fitosanitar
tratament fitosanitar remorca, remorca cisterna
Recoltare, sortare vinete,
6 incarcat lazi, transport iulie Tractor, remorca 86,40 21,19 144,6 3.064,07 Alte cheltuieli - 1 118 118,00 3.268,47
productie
Cost unitar total - 0,00 - 1.470,80 - 10.667,14 - 7.353,00 19.490,94

Pagina 47/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Vinete Productivitate medie (kg/ha) 25.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea lucrarii in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
agricole executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Grapa cu discuri,
Desfiintat cultura Gunor de
grapa colti reglabili,
anterioara, nivelare de grajd,
Tractor, plug, tractor incarcator
1 intretinere, fertilizat cu septembrie 48,00 144,00 0,67 144,6 96,88 ingrasaminte - 1 3198 3.198,00 3.486,88
minifreza hidraulic, remorca,
ingrasaminte organice si chimice,
masina de amendat si
chimice, arat motorina
fertilizat, grapa stelata
Producere rasaduri
Samanata,
(semanat, plivit, udat, Tractor,
2 martie 60,00 28,75 144,6 4.157,25 tratamente - 1 3140 3.140,00 7.357,25
fertilizat, aplicare semanatoare
fitosanitare
tratamente fitosanitare)
Grapa cu colti
reglabili, tractor
Grapat ogoare, fertilizat Tractor, incarcator hidraulic, Motorina,
cu ingrasaminte chimice, cultivator, remorca, masina de erbicid,
3 aprilie 17,00 51,00 0,39 144,6 56,39 - 1 725 725,00 849,39
erbicidat, modelare masina de amendat si fertilizat, ingrasaminte
rigole erbicidat masina de ridicat chimice
rigole, remorca
cisterna
Tractor, masina
Plantat rasaduri, irigat de plantat
4 prin brazde, completat mai rasaduri, 3,00 Remorca 1,00 15,5 144,6 2.241,30 Motorina - 1 18 18,00 2.263,30
goluri instalatie de
irigat
Prasit mecanic, fertilizat,
Masina de amendat si
refacut rigole, prasit
Tractor, fertilizat, masina de
5 manual de corectie, iunie 255,00 85,00 7,27 144,6 1.051,24 Motorina l 107 6 642,00 2.033,24
cultivator stropit, remorca,
aplicat tratament
remorca cisterna
fitosanitar
Recoltare, sortare vinete, Motorina,
6 incarcat lazi, transport iulie Tractor 48,00 Remorca 16,00 21,19 144,6 3.064,07 alte - 1 154 154,00 3.282,07
productie cheltuieli
Cost unitar total - 431,00 - 297,00 - 10.667,14 - 7.877,00 19.272,14

Pagina 48/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

7. Ardei - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Pregatirea terenului
 Suprafata de teren cultivata cu ardei – 1 ha

 Lucrarile de toamna incep in luna octombrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 – 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
 Pregatirea terenului pentru plantarea rasadurilor incepe in luna aprilie printr-o grapare dupa care se aplica
fertilizanti si erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
 Fertilizarea de baza se face cu 20-40 t gunoi de grajd sau alte ingrasaminte organice;

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Cultivator
e. Masina de erbicidat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Nivelator
o Masina de amendat si fertilizat
o Masina de modelat sol
o Grapa cu colti reglabili
o Masina de ridicat rigole
o Remorca cisterna
Etapa 2 – Asigurarea materialului biologic (rasad)

 Producerea rasadului se realizeaza in prima decada a lunii martie in zonele mai calde si in a doua decada
in celelate;

 Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
 Plantarea rasadurilor se face numai dupa ce temperatura solului atinge 14- 15°C, ceea ce la noi coincide
cu prima decada a lunii mai, in zonele mai calde si a doua sau chiar a treia decada in cele mai reci;

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de plantat rasaduri
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca
Etapa 3 – Lucrarile de intretinere


3
Lucrarile de intretinere incep cu irigarea, imediat dupa plantare, pentru prinderea rasadurilor (200 m /ha)
urmata la cateva zile de completarea golurilor. Este recomandat ca 3-4 saptamani dupa plantare sa nu
se ude, pentru a permite o inradacinare mai profunda apoi udarile se executa regulat, la interval de 10-
3 m3
15 zile, in functie de precipitatii, cu cate 300-400 m /ha. Norma de irigare poate ajunge la 4.200 in
3
zonele mai secetoase si la 2100-2400 m in cele mai umede;

Pagina 49/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
 Pentru combaterea buruienilor si afanarea solului se praseste de 3-4 ori, la mica adancime, pentru a
proteja radacinile plantelor;
 Erbicidarea se face prin aplicare inainte de plantarea rasadurilor sau preemergent; pe vegetatie se
poate aplica, la nevoie, un erbicid antigramineic. Dozele mai mari se aplica in cazul prezentei buruienilor
monocotiledonate perene;
 Fertilizarea faziala, in conditiile noastre, se executa in 2-3 reprize, cu ingrasaminte complexe aplicate
radicular sau foliar la start si in cursul fructificarii;
 Combaterea bolilor si daunatorilor pune probleme mai putine decat la tomate; uneori apare ofilirea
plantelor cauzata de diferiti patogeni sau putrezirea tulpinii, atacul de paduchii frunzelor si paianjenul
rosu;
 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Masina de erbicidat
d. Instalatie de irigat
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Tractor incarcator frontal
o Remorca
o Remorca cisterna
o Masina de stropit si prafuit
Etapa 4 – Recoltarea
 Recoltarea ardeilor in camp incepe in ultima decada a lunii iunie la culturile timpurii si in zonele favorabile,
inceputul lunii iulie la ardeiul gras si lung, recoltarea continuand pana la aparitia brumelor.
 Productia este de cca. 25 t/ha;

 Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

 Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
 Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o Remorca

Pagina 50/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Ardei

Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Ardei Productivitate medie (kg/ha) 25.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Cantitate
utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
lucrarea (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Discuit, grapat, Tractor, grapa cu disc,
nivelat teren, grapa cu colti reglabili, Gunoi de
fertilizat cu nivelator, tractor incarcator grajd,
1 noiembrie 946,08 0,11 144,6 15,91 - 1 274 274,00 1.235,99
ingrasaminte hidraulic, remorca, masine ingrasaminte
chimice si de fertilizat, plug, grapa chimice
organice, arat stelata
Producere rasaduri
(semanat, plivit, Samanta,
2 udat, fertilizat, martie Tractor, semanatoare 74,25 12,5 150 1.875,00 tratamente - 1 650 650,00 2.599,25
aplicare tratamente fitosanitare
fitosanitare)
Tractor, grapa cu colti
reglabili, tractor incarcator
Ingrasaminte
Grapat, fertilizat, hidraulic, remorca, masine
3 aprilie 80,16 0,05 144,6 7,23 chimice, - 1 530,9 530,90 618,29
erbicidat de fertilizat, combinator,
erbicide
remorca cisterna,
echipament de erbicidat
Deschis rigole, Tractor, masina de
4 modelat sol, mai deschis rigole, masina de 149,64 6,61 144,6 955,81 Rasaduri mii fire 100 221,8 22.180,00 23.285,45
plantat rasaduri modelat straturi, remorca
Irigat prin brazde,
completat goluri, Tractor, remorca, tractor Apa, rasaduri,
5 prasit mecanic, mai incarcator frontal, 104,04 1,97 146 287,62 ingrasaminte - 1 2387,8 2.387,80 2.779,46
fertilizat, prasit cultivator chimice
manual de corectie
Irigat prin brazde,
Tractor, remorca cisterna, Apa, erbicide,
erbicidat, aplicat
6 iunie masina de erbicidat, 273,96 1,8 146 262,80 tratatemente - 1 952,4 952,40 1.489,16
tratamente
masina de stropit fitosanitare
fitosanitare
Recoltare, sortare
7 ardei, incarcat lazi, iulie Tractor, remorca 249,00 8,8 146 1.284,80 0,00 1.533,80
transport productie
Cost unitar total - 0,00 - 1.877,13 - 4.689,16 - 26.975,10 33.541,39

Pagina 51/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Ardei Productivitate medie (kg/ha) 25.000,00
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. Denumirea lucrarii agricole Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost
executa Cantitate
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
(UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)
Grapa cu colti
Gunoi de
Discuit, grapat, nivelat teren, reglabili, nivelator,
Tractor, plug, grajd,
1 fertilizat cu ingrasaminte noiembrie 591,30 tractor incarcator 197,10 0,11 144,6 15,91 - 1 274 274,00
minifreza ingrasaminte
chimice si organice, arat hidraulic, remorca,
chimice
masina de fertilizat
Producere rasaduri
Samanta,
(semanat, plivit, udat, Tractor,
2 martie 55,00 12,5 150 1.875,00 tratamente - 1 650 650,00
fertilizat, aplicare tratamente semanatoare
fitosanitare
fitosanitare)
Tractor incarcator
hidraulic, remorca,
Tractor, minifreza, Ingrasaminte
masine de fertilizat,
3 Grapat, fertilizat, erbicidat aprilie cultivator, masina 50,10 16,70 0,05 144,6 7,23 chimice, - 1 530,9 530,90
grapa cu colti
de erbicidat erbicide
reglabili, remorca
cisterna
Masina de deschis
Deschis rigole, modelat sol, Tractor, masina de rigole, masina de
4 mai 31,18 93,53 6,61 144,6 955,81 Rasaduri mii fire 100 221,8 22.180,00
plantat rasaduri plantat rasaduri modelat straturi,
remorca
Irigat prin brazde, completat
Apa, rasaduri,
goluri, prasit mecanic, Tractor, cultivator, Remorca, tractor
5 mai 65,03 21,68 1,97 146 287,62 ingrasaminte - 1 2387,8 2.387,80
fertilizat, prasit manual de instalatie de irigat incarcator frontal
chimice
corectie
Irigat prin brazde, erbicidat, Tractor, masina de Apa, erbicide,
Remorca cisterna,
6 aplicat tratamente iunie erbicidat, instalatie 171,23 57,08 1,8 146 262,80 tratatemente - 1 952,4 952,40
masina de stropit
fitosanitare de irigat fitosanitare
Recoltare, sortare ardei,
7 incarcat lazi, transport iulie Tractor 155,63 Remorca 51,88 8,8 146 1.284,80 0,00
productie
Cost unitar total - 1.119,45 - 437,95 - 4.689,16 - 26.975,10

Pagina 52/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 53/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare – Anul 1


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obtinerea si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru
0 0 0 1.791 0 0 1.791 0 0 0 0 0 3.581
proiectare si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
0 0 0 119.377 0 119.377 0 119.377 0 0 0 0 358.131
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii -
0 0 0 119.377 0 119.377 0 119.377 0 0 0 0 358.131
total, din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli ELIGIBILE

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii 0 0 0 119.377 0 119.377 0 119.377 0 0 0 0 358.131
specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
care:
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile 0 0 0 121.168 0 119.377 1.791 119.377 0 0 0 0 361.712
Capitolul 1. Cheltuieli pentru
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli NEELIGIBILE

obtinerea si amenajarea terenului


Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru
0 0 0 430 0 0 430 0 0 0 0 0 860
proiectare si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
0 0 0 28.650 0 28.650 0 28.650 0 0 0 0 85.951
de baza - total, din care:

Pagina 54/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
A - Constructii si lucrari de interventii -
0 0 0 28.650 0 28.650 0 28.650 0 0 0 0 85.951
total, din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii 0 0 0 28.650 0 28.650 0 28.650 0 0 0 0 85.951
specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
0 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 15.199
care:
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 15.199
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile 0 1.382 1.382 30.462 1.382 30.032 1.812 30.032 1.382 1.382 1.382 1.382 102.010
TOTAL 0 1.382 1.382 151.630 1.382 149.409 3.602 149.409 1.382 1.382 1.382 1.382 463.722
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 148.027 0 148.027 0 148.027 0 0 0 0 444.082
- achizitii de active fixe necorporale 0 0 0 2.221 0 0 2.221 0 0 0 0 0 4.441
- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si comisioane aferente
0 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 15.199
creditelor bancare aferente proiectului
TVA 0 0 0 29.080 0 28.650 430 28.650 0 0 0 0 86.811

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL


Surse de finantare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 121.168 0 0 0 240.545 0 0 0 361.712
Incasare ajutor financiar
0 0 72.342 0 48.467 0 0 0 23.875 144.685
nerambursabil
Aport propriu 102.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.011
Credit bancar 217.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.027
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 57.731 0 0 29.080 0 0 86.811

Pagina 55/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 3,581 0,806 0,860 4,441 1,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,581 0,806 0,860 4,441 1,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 361,712 81,430 86,811 448,523 100,973
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 56/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 57/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 3,581 0,806 0,860 4,441 1,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,581 0,806 0,860 4,441 1,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 376,911 84,852 86,811 463,722 104,395
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 58/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a 0,000 0,000 0,000 0,000
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare,
0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, 0,000 0,000 0,000 0,000
telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si
0,000 0,000 0,000 0,000
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
care:
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
0,000 0,000 0,000 0,000
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii
incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect 0,000 0,000 0,000 0,000
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului
0,000 0,000 0,000 0,000
energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3,581 0,806 0,860 4,441 1,000
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ,
2,686 0,605 0,645 3,331 0,750
studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei
0,895 0,201 0,215 1,110 0,250
sau administrarea contractului de executie
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu
0,000 0,000 0,000 0,000
intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta,
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL 3,581 0,806 0,860 4,441 1,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 59/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
din data
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro 06.05.2014
de
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, taxe 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
comisionul bancii finantatoare 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
0,000 0,000 0,000 0,000
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
0,000 0,000 0,000 0,000
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 15,199 3,422 0,000 15,199 3,422
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014
Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1 Achizitii utilaje si echipamente
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-
6 0,000 0,000 0,000 0,000
tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 358,131 80,624 85,951 444,082 99,973
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 60/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Fundamentarea bugetului indicativ:
[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 61/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 104.395 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 32.572 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utili za
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
Plan financiar
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 32.572 32.572
Sursele de finantare pentru completarea
48.858 22.965 71.823
necesarului de finantare din care:
- autofinantare 22.965 22.965
- imprumuturi 48.858 48.858
TOTAL PROIECT 81.430 22.965 104.395

Pagina 62/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 104.395
Valoarea eligibila (Euro): 81.430

Valoarea neeligibila (Euro): 22.965 Euro, include:


 comisioane bancare si costul creditului: 3.422 Euro
 valoarea TVA: 19.543 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2014, iar primul an de
prognoza este octombrie 2014 – septembrie 2015.

Pagina 63/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare – Anul 1


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 64/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Solicitantul are in exploatare o suprafata de 5 hectare, cultivate cu urmatoarele culturi:
 Tomate
 Castraveti
 Morcovi
 Varza alba
 Ceapa
 Vinete
 Ardei
Se va realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel incat sa se
obtina o productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Productivitate An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
(kg/ha) operare operare operare operare operare
1 Tomate 40.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Castraveti 30.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
3 Morcovi 30.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
4 Varza alba 45.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5 Ceapa 25.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Vinete 25.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
7 Ardei 25.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Pagina 65/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
 Valoarea totala a investitiei propuse este de 463.722 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
 Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
 Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
 Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
 Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

 Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in camp.

 Capacitatea fermei vegetale va fi de 5 ha cultivate cu tomate, castraveti, morcovi, varza alba, ceapa,
vinete, ardei.

 In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: tomate,
castraveti, morcovi, varza alba, ceapa, vinete, ardei.
 Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
 Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
 Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
 Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Valoare
Valoare de Valoare Durata de
amortizare
Nr Denumire echipament intrare amortizabila amortizare
anuala
(lei fara TVA) (lei fara TVA) (ani)
(lei/an)
1 Tractor 133,793.04 80.275,82 8 10.034,48
2 Masina de erbicidat 3,638.00 2.182,80 8 272,85
3 Masina de plantat rasaduri 18,999.99 11.399,99 8 1.425,00
4 Plug 5,907.86 3.544,72 4 886,18
5 Minifreza 5,947.84 3.568,70 4 892,18
6 Cultivator 13,099.99 7.859,99 4 1.965,00

Pagina 66/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Valoare
Valoare de Valoare Durata de
amortizare
Nr Denumire echipament intrare amortizabila amortizare
anuala
(lei fara TVA) (lei fara TVA) (ani)
(lei/an)
7 Semanatoare 34,599.98 20.759,99 4 5.190,00
8 Istalatie de irigat 142,144.00 85.286,40 8 10.660,80
TOTAL 358.130,70 214.878,42 - 31.326,48

 Se considera ca in anul anterior implementarii proiectului, solicitantul a avut un disponibil de numerar in


valoare de 5.000 lei, aferent activitatii agricole desfasurate
 Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca media perioadei 2009-2013 astfel:
Lei/ kg
Anul Anul Anul Anul Anul Pret
Cultura
2009 2010 2011 2012 2013 mediu
Tomate 1,11 1,4 1,01 1,39 1 1,18
Castraveti 2,14 3,4 2,16 3,09 2,39 2,64
Morcovi 1,79 2,14 1,82 2,24 2,17 2,03
Varza alba 2,26 2,25 2,32 2,39 2,3 2,30
Ceapa 1,74 2,06 2,19 2 2,05 2,01
Vinete 2,07 2,64 2,12 2,39 2,41 2,33
Ardei 2,18 2,13 2,04 2,15 2,11 2,12
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica

 Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-
presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

INCASARI
 Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


An 1 Luna valorificare
Nr Denumire cultura
implementare cultura
1 Tomate 1,00 august
2 Castraveti 0,50 iulie
3 Morcovi 0,50 iunie
4 Varza alba 0,50 octombrie
5 Ceapa 1,00 iunie
6 Vinete 0,50 iulie
7 Ardei 1,00 iulie
TOTAL 5,00

Pagina 67/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 3 ani de implementare sunt
sintetizate in tabelul urmator:

Ipoteze incasari implementare


Productivitate Pret vanzare Luna primire
Nr Denumire cultura UM Subventie
(kg/ha) (lei/kg) subventie
1 Tomate 40.000,00 1,18 Kg 711,47 septembrie
2 Castraveti 30.000,00 2,64 Kg 711,47 septembrie
3 Morcovi 30.000,00 2,03 Kg 711,47 septembrie
4 Varza alba 45.000,00 2,30 Kg 711,47 septembrie
5 Ceapa 25.000,00 2,01 Kg 711,47 septembrie
6 Vinete 25.000,00 2,33 Kg 711,47 septembrie
7 Ardei 25.000,00 2,12 Kg 711,47 septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul
„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
 Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 102.011 lei.
 Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
 Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 217.027 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

48.858 EUR
Valoare credit
217.027 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni

Rata Dobanzi si Total plati Sold la sfarsitul


Anul Luna rambursata comisioane catre banca perioadei
LEI LEI LEI LEI
Luna 1 0 0 0 217.027
Luna 2 0 1.382 1.382 217.027
Luna 3 0 1.382 1.382 217.027
Anul 1 de implementare

Luna 4 0 1.382 1.382 217.027


Luna 5 0 1.382 1.382 217.027
Luna 6 0 1.382 1.382 217.027
Luna 7 0 1.382 1.382 217.027
Luna 8 0 1.382 1.382 217.027
Luna 9 0 1.382 1.382 217.027
Luna 10 0 1.382 1.382 217.027
Luna 11 0 1.382 1.382 217.027
Luna 12 0 1.382 1.382 217.027
Luna 13 3.617 1.382 4.999 213.410
Luna 14 3.617 1.359 4.976 209.793
Anul 1 de prognoza

Luna 15 3.617 1.336 4.953 206.176


Luna 16 3.617 1.313 4.930 202.559
Luna 17 3.617 1.290 4.907 198.942
Luna 18 3.617 1.267 4.884 195.325
Luna 19 3.617 1.244 4.861 191.707
Luna 20 3.617 1.221 4.838 188.090
Luna 21 3.617 1.198 4.815 184.473
Luna 22 3.617 1.174 4.792 180.856

Pagina 68/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
Rata Dobanzi si Total plati Sold la sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca perioadei
LEI LEI LEI LEI
Luna 23 3.617 1.151 4.769 177.239
Luna 24 3.617 1.128 4.746 173.622
Luna 25 3.617 1.105 4.723 170.005
Luna 26 3.617 1.082 4.699 166.388
Luna 27 3.617 1.059 4.676 162.770
Anul 2 de prognoza

Luna 28 3.617 1.036 4.653 159.153


Luna 29 3.617 1.013 4.630 155.536
Luna 30 3.617 990 4.607 151.919
Luna 31 3.617 967 4.584 148.302
Luna 32 3.617 944 4.561 144.685
Luna 33 3.617 921 4.538 141.068
Luna 34 3.617 898 4.515 137.451
Luna 35 3.617 875 4.492 133.833
Luna 36 3.617 852 4.469 130.216
Luna 37 3.617 829 4.446 126.599
Luna 38 3.617 806 4.423 122.982
Luna 39 3.617 783 4.400 119.365
Anul 3 de prognoza

Luna 40 3.617 760 4.377 115.748


Luna 41 3.617 737 4.354 112.131
Luna 42 3.617 714 4.331 108.514
Luna 43 3.617 691 4.308 104.896
Luna 44 3.617 668 4.285 101.279
Luna 45 3.617 645 4.262 97.662
Luna 46 3.617 622 4.239 94.045
Luna 47 3.617 599 4.216 90.428
Luna 48 3.617 576 4.193 86.811
Luna 49 3.617 553 4.170 83.194
Luna 50 3.617 530 4.147 79.577
Luna 51 3.617 507 4.124 75.960
Anul 4 de prognoza

Luna 52 3.617 484 4.101 72.342


Luna 53 3.617 461 4.078 68.725
Luna 54 3.617 438 4.055 65.108
Luna 55 3.617 415 4.032 61.491
Luna 56 3.617 391 4.009 57.874
Luna 57 3.617 368 3.986 54.257
Luna 58 3.617 345 3.963 50.640
Luna 59 3.617 322 3.940 47.023
Luna 60 3.617 299 3.916 43.405
Luna 61 3.617 276 3.893 39.788
Luna 62 3.617 253 3.870 36.171
Luna 63 3.617 230 3.847 32.554
Anul 5 de prognoza

Luna 64 3.617 207 3.824 28.937


Luna 65 3.617 184 3.801 25.320
Luna 66 3.617 161 3.778 21.703
Luna 67 3.617 138 3.755 18.086
Luna 68 3.617 115 3.732 14.468
Luna 69 3.617 92 3.709 10.851
Luna 70 3.617 69 3.686 7.234
Luna 71 3.617 46 3.663 3.617
Luna 72 3.617 23 3.640 0
TOTAL 217.027 57.342 274.369 0
 Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.

Pagina 69/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice
PLATI
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
 Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 64.218 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 34.265 lei
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
 Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor ha


Total plati
Contributii asigurari
Salariu brut aferente
Nr Functie Nr. persoane sociale si de sanatate
(lei/luna) salariilor
(lei/luna)
(lei/luna)
1 Muncitor 1 1.500,00 420,00 1.920,00
TOTAL 1 1.500,00 420,00 1.920,00

 Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: impozite si taxe, centralizate in tabelul
urmator:

Alte plati lei


Valoare Luna efectuare
Nr Denumire plata
(lei) plata
1 Cheltuieli administrative 400,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 180,00 mai
TOTAL 580,00 -
De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


An 1
Nr Denumire plata
implementare
1 TVA 17.140
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 5.268
3 Impozit pe venitul net 4.020
TOTAL 26.428
 Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 448.523 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare – costul creditului).

Pagina 70/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
operare operare operare operare operare
1 Tomate 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Castraveti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
3 Morcovi 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
4 Varza alba 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5 Ceapa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Vinete 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
7 Ardei 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Productivitate Pret vanzare
Nr Denumire cultura UM Subventie
(kg/ha) (lei/ha)
1 Tomate 40.000,00 1,18 Kg 711,47
2 Castraveti 30.000,00 2,64 Kg 711,47
3 Morcovi 30.000,00 2,03 Kg 711,47
4 Varza alba 45.000,00 2,30 Kg 711,47
5 Ceapa 25.000,00 2,01 Kg 711,47
6 Vinete 25.000,00 2,33 Kg 711,47
7 Ardei 25.000,00 2,12 Kg 711,47
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul
„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
 Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 69.722 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 34.163
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
 Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Pagina 71/72
Memoriu justificativ Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Plati aferente salariilor ha


Total plati
Contributii asigurari
Salariu brut aferente
Nr Functie Nr. persoane sociale si de sanatate
(lei/luna) salariilor
(lei/luna)
(lei/luna)
1 Muncitor 1 1.500,00 420,00 1.920,00
TOTAL 1 1.500,00 420,00 1.920,00
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire plata
operare operare operare operare operare
1 TVA 21.527 26.197 16.589 22.185 26.197
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 4.989 6.236 4.205 5.696 6.783
3 Impozit pe venitul net 3.252 6.681 1.155 5.198 8.185
TOTAL 29.768 39.114 21.949 33.079 41.165
 Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: impozite si taxe, centralizate in tabelul
urmator:

Alte plati lei


Valoare Luna efectuare
Nr Denumire plata
(lei) plata
1 Cheltuieli administrative 400.00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 180.00 mai
TOTAL 580,00 -

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare investitie(Vi)= valoarea
1 LEI 376.913
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a
2 ANI 0,9703
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
3 numerar (RAFN) - trebuie sa fie Numeric 2,90 3,07 3,27 3,49 3,75
mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare 8%
Valoare actualizata neta (VAN) -
5 LEI 2.431.155
trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
6 sfarsitul perioadei - trebuie sa fie LEI 229.753 276.260 325.398 377.169 431.573
pozitiv

Pagina 72/72