Sunteți pe pagina 1din 11

LITERATURA PENTRU COPII

An şcolar 2017-2018
Gradiniţa cu P.P. nr. 32 Ploiesti
Grupa mijlocie A
Educatoare: Oancea Otilia / Tudorache Luiza

1
Argument:

Activităţile opţionale din grădiniţa de copii sunt alese de părinţi la propunerea


educatoarei. Opţionalele pot fi desfăşurate pe perioade diferite de timp, de la o lună, un
semestru până la un an şcolar, de asemenea se pot ţine cu grupuri de 10-15 copii sau cu
întreaga grupă.
Activităţile opţionale oferă cadrelor didactice ocazia de a-şi pune în valoare creativitatea,
urmărind obiective bine definite, vehiculând conţinuturi accesibile grupei prin aplicarea
unor strategii didactice adecvate. Libertatea de alegere a tematicii presupune o bună
cunoaştere a nivelului grupei şi a particularităţilor individuale ale copiilor.
Propun pentru grupa mijlocie un opţional de literatură pentru copii: „Lumea
poveştilor”. Formarea imaginii de sine a copilului se face prin raportare permanentă la
lumea din jur, iar copiii au nevoie de modele pozitive sau negative cu care să se identifice sau
să se compare. Dezvoltarea gândirii narative este esenţială în dezvoltarea personalităţii
copilului. Astfel, ajungem la concluzia că identitatea fiecărei persoane este o sumă de
naraţiuni. Acest lucru presupune lectura unor texte adecvate fiecărei vârste. Pierderea
„lumii de poveste a copilăriei” duce la pierderea startului formării omului ca personalitate
individuală. Multe persoane care n-au luat contact cu lumea basmului în copilărie nu sunt
capabile, la maturitate, să se găsească în povestea propriei vieţi: îşi neagă originile, se pierd
ca individualitate.
Această gândire narativă se naşte în copilărie sau niciodată. De aceea lectura sau
povestirea educatoarei, memorizările, dramatizările din cadrul activităţilor de educarea
limbajului din grădiniţa de copii au un rol foarte important în dezvoltarea copilului.
De asemenea este esenţial să formăm la copii acel „simţ al limbii materne” care poate fi
exersat doar prin lectură, prin joaca cu cuvinte, prin încurajarea creativităţii. Tipuri de
activităţi specifice vârstei preşcolare pentru exersarea simţului limbii sunt: găseşte rima,
jocuri de căutare a sinonimelor, antonimelor, omonimelor, diminutivelor, augmentativelor,
jocuri de găsire a formelor corecte pentru plural, pentru genitiv, exerciţii de creare a unor

2
povestiri de către copii, etc. Totul trebuie să se desfăşoare ca un joc, activitate primordială a
copilăriei.
Toate cele spuse până acum explică necesitatea alegerii pentru grupa mijlocie a unui
opţional de literatură pentru copii, prin care mi-am propus să ating obiective clare.

Tipul de opţional:
- la nivelul disciplinei Educarea limbajului – educarea comunicării orale.

Grupa mijlocie A
Durata : 1 an (2017-2018)

3
Obiective cadru:
1. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale.
2. Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical şi sintactic
3. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
1. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare şi Comportamente
conţinuturi
 Să participe activ la - discuţii - să poarte conversaţii pe
activităţi în calitate - atribuirea unor roluri teme preluate din texte de
de vorbitor şi într-o discuţie literatură pentru copii.
ascultător. - prezentarea propriei - să participe la jocuri cu
persoane şi a celuilalt subiect din viaţa cotidiană
- să ia parte la jocuri de
 Să înţeleagă şi să - transmiterea de mesaje convieţuire socială
transmită mesaje - îndeplinirea unor - să realizeze dramatizări ale
simple, reacţionând instrucţiuni primite în textelor de literatură pentru
adecvat la acestea cadrul jocurilor cu rol copii prezentate
- să recite expresiv poezii
 Să audieze un text, - lecturi şi povestiri ale pentru copii
reţinând ideile şi să educatoarei - să repovestească cu
demonstreze că l-a - memorizări propriile cuvinte secvenţe din
înţeles - concursuri de ghicitori textele citite
- pantomimă - să redea prin desen,
- joc didactic: „Ghici cine modelaj, pictură, secvenţe
sunt!” şi „Din ce poveste din poveşti
am venit?” - să reconstituie ordinea
corectă a imaginilor din
poveste
- să identifice corect
personajele poveştilor în
urma citirii textului
- să identifice şi să descrie
personaje principale din
textele citite
- să identifice personaje
cunoscute în jocurile de
pantomimă sau de descriere
a însuşirilor acestora

4
2. Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical şi sintactic
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare şi Comportamente
conţinuturi
 Să distingă sunetele - jocul cuvintelor, - să identifice silabele,
ce compun cuvintele silabelor, sunetelor sunetele iniţiale, din
şi să le pronunţe - exerciţii de pronunţare cuvinte conţinute în
corect corectă a unor nume de textele citite (nume de
personaje din alte limbi personaje, obiecte şi
decât cea maternă acţiuni, etc.)

 Să-şi îmbogăţească - învăţarea unor cuvinte - să înţeleagă sensul


vocabularul activ şi noi în cadrul activităţilor cuvintelor din textele
pasiv pe baza şi jocurilor citite
experienţei personale - să fie capabil să utilizeze
şi a relaţiilor cu cuvinte noi în cadrul
ceilalţi şi să utilizeze jocurilor şi activităţilor de
un limbaj corect din - jocul cuvintelor, învăţare
punct de vedere identificare cuvintelor - să înţeleagă felul în care
gramatical din propoziţii propoziţiile sunt formate
din cuvinte

- formulare de propoziţii
simple şi dezvoltate, - să formuleze propoziţii
corecte din punct de simple şi dezvoltate
vedere gramatical –citire despre obiecte şi fiinţe –
de imagini personaje din poveşti

- intuirea sensului unor


cuvinte din context în - să manifeste interes şi
cadrul jocurilor şi iniţiativă în comunicarea
situaţilor de învăţare orală şi precum şi pentru
semnificaţia cuvintelor,
folosindu-le în contexte
adecvate

5
3. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare şi Comportamente


conţinuturi
 Să recepteze un - concursuri de recitări - să recite poezii cu
text care i se citeşte respectarea intonaţiei,
ori i se povesteşte, ritmului, pauzei, în
înţelegând în mod concordanţă cu mesajul
intuitiv transmis
caracteristicile - discuţii libere sau pe - să folosească calităţile
expresive şi estetice teme din poveşti expresive ale limbajului
ale acestuia oral şi corporal în
transmiterea de idei şi
sentimente
- dramatizări - să realizeze dramatizări
- jocuri de rol sau jocuri de rol pornind
de la textul povestirilor
sau poeziilor în care să
utilizeze vorbirea
dialogată, nuanţarea
vocii, intonaţia, cerute de
rol.
 Să fie capabil să - povestiri create de copii
creeze el însuşi pe teme date - să creeze mici povestiri
structuri verbale, - Jocul poveştilor: „Ce cu 2-3 personaje şi acţiune
rime, mici mai putea face iedul cel simplă plecând de la ideea
ghicitori, povestiri, mic?” sau „Cum ţi-ar dată de ei sau ajutaţi de
mici dramatizări, place să se termine educatoare
utilizând intuitiv povestea” - să fie capabili să
elemente expresive - concurs de ghicitori pe găsească alte soluţii
tema dată, create de copii pentru situaţiile în care se
- joc: „Găseşte rima” află personajele din
poveşti
- să descrie obiecte şi fiinţe
cu propriile cuvinte, astfel
încât să poată fi
identificate
- să găsească perechi de
cuvinte care rimează
dintr-un set dat de
educatoare sau la propria
alegere.

6
Luna Tema Modalităţi de realizare Obiective Evaluare
operaţionale
Septembrie Persoanele din jurul meu - chestionare
1. Convorbiri: - convorbiri şi discuţii pe temele - să participe la discuţii orală
„Colegii mei şi educatoarea” date pe temele date, cu colegii
„ Casa şi familia mea” şi educatorul, atât în
2. Jocuri didactice calitate de vorbitor, cât şi
„Eu spun una, tu spui multe” - joc didactic pentru găsirea în calitate de ascultător
„Găseşte o însuşire potrivită formei corecte de plural - să identifice şi să
pentru...” - joc didactic pentru formarea de utilizeze corect, în - joc didactic
perechi substantiv – adjectiv contexte variate forma
de plural a unor cuvinte
- să identifice cât mai
multe însuşiri ale unor - joc concurs
obiecte şi fiinţe
Octombrie Toamna - povestirea sau lectura textelor - să identifice personajele - repovestire
1. Povestiri şi lecturi propuse principale şi să compare
ale educatoarei: - identificarea şi descrierea însuşirile lor antitetice
„Greierele şi furnica" - Jean personajelor - să înţeleagă mesajul
de la Fontaine - realizarea unei paralele între transmis de textul
„ Umbrela roşie” – Titel însuşirile personajelor din fabulă poveştilor
Constantinescu - redarea prin pictură a unei
2. Memorizare: secvenţe din povestirea - să reţină şi să redea din
„Balada unui greier mic”- „Umbrela roşie” memorie expresiv un
George Topârceanu - memorizare şi recitare fragment din poezie - memorizare
(fragment) expresivă - să creeze singuri sau cu - joc concurs
3. Clubul scriitorilor: - găsirea de cuvinte ce rimează ajutor structuri rimate - mini-
crearea unui dialog între cu: toamnă, greier, furnică. dramatizare
legumele şi fructele din - exersarea creativităţii prin
poezia „Toamna” de crearea unui dialog
Demostene Botez
Noiembrie România – o călătorie cu
mijloacele de transport - joc concurs
1. Concurs de ghicitori - ghicitori despre mijloacele de - să identifice şi să
despre mijloacele de transport: identificare unui numească mijloace de
transport mijloc de transport în urma transposrt în urma
descrierii verbale descrierii verbale
2. Joc de rol - pariciparea la jocul de rol, - să fie capabil să-şi - joc de rol
„Micul marinar” utilizând un limbaj specific, asume roluri adecvate în
corect din punct de vedere cadrul jocului,
gramatical participând activ la jocul
- lecturi şi povestiri ale de rol propus
3. Lecturi şi povestiri ale educatoarei - să identifice şi să - repovestire
educatoarei: - identificarea şi descrierea descrie diferite mijloace
„Apolodor un pinguin mijloacelor de transport de transport, precizând
călător” – de Gellu Naum specifice diferitelor medii de şi mediul pe unde circulă
(fragment) circulaţie - să realizeze mijlocul de - activitate
- realizarea unui colaj pe tema transport preferat, din practică
mijloacelor de transport poveste, prin decupare şi
prezentate în fragment lipire în contur

- să redea din memorie


- memorizare şi recitare un fragment al poeziei - memorizare
3. Memorizare: expresivă - să realizeze împreună
„Limba românească” – - găsirea unor cuvinte din familia cu educatoarea familia - joc concurs
George Sion de cuvinte român de cuvinte a cuvântului
român

Decembrie Iarna
1.. Povestiri create de copii: - să realizeze mici - crearea unei
„Zâna Iarna” povestiri după imagini povestiri

7
- exersarea creativităţii prin utilizând un limbaj
crearea unor mini – poveşti pe adecvat, corect din punct
temă dată de vedere gramatical
- să urmărească cu
2.Povestiri şi lecturi ale atenţie textul poveştii, - repovestire
educatoarei: concomitent cu
„Fetiţa cu chibrituri” – Hans
- povestirea educatoarei imaginile, şi să
Christian Andersen - găsirea altui final pentru demonstreze înţelegerea
„Fetiţa cu chibrituri” de Hans mesajului transmis
Christian Andersen - să găsescă alt final,
dorit de ei, povestirii - creaţie

- să redea din memorie,


3. Memorizare: expresiv, cursiv, un - memorizare
„Iarna pe uliţă” – George fragment din poezie - activitate
Coşbuc (fragment) - memorizare şi recitare - să redea o secvenţă plastică
expresivă apelând la modalităţi
- redare prin modelaj a unei plastice specifice
secvenţe din poezie modelajului

Ianuarie Lumea animalelor


1. Dramatizare: „Răţuşca cea - povestire după imagini - să identifice şi să - repovestire
urâtă” – Hans Christian - asumarea unor roluri din descrie personajele din după imagini
Andersen povestire povestire - dramatizare
- să realizeze o mini
dramatizare pornind de
Februarie la textul poveştii
2. Colaj: „În lumea lui - vizionarea desenelor animate - să identifice
Bambi” „Bambi” şi identificarea personajele animale din
personajelor animale poveste şi mediul lor de
- identificarea şi descrierea viaţă - activitate
mediului de viaţă a unor animale - să reallizeze un colaj practică
- realizarea unui colaj colectiv cu colectiv cu aceste
personajele animale din poveste personaje, în mediul de
viaţă adecvat
3.Jocuri didactice: - jocuri didactice de identificare - să identifice şi să - joc concurs pe
„ Ce este, cum este, care este a particularităţilor vieţii realizeze corect echipe
hrana preferată, care sunt animalelor corespondenţa între
puii?” diferite animale şi
hrana, puii sau mediul
lor de viaţă
4. Jocul silabelor - identificarea numărului de - să identifice numărul - joc didactic
silabe din numele animalelor de silabe din numele
unor animale domestice
şi sălbatice
Micii pietoni
1. Povestire după imagini: - povestire după imagini - să identifice şi să - repovestire după
„Şoarecele de la ţară şi - identificarea deosebirilor între numescă aspecte imagini
şoarecele de la oraş” viaţa de la ţară şi viaţa de la oraş specifice vieţii urbane şi
rurale
2. Lucrare colectivă: - realizarea unei machete cu - să realizeze o machetă
„Oraşul meu” clădiri importante din oraş, din materiale - activitate
utilizând materiale refolosibile refolosibile care să practică

8
- utilizarea unui limbaj adcvat cuprindă clădiri
temei propuse importante din oraş
(grădiniţa, şcoala,
spitalul, primăria,
poliţia) şi să identifice
persoanele şi activităţile
importante care se
3. Joc de rol: „Agentul de desfăşoară în ele
circulaţie” - interpretarea unor roluri - să participe la jocul de
specifice temei propuse rol utilizând un - joc de rol
vocabular adecvat,
corect din punct de
vedere gramatical

Martie Sărbătoarea primăverii


1. Exerciţii de comunicare - realizarea unei scrisori - să utilizeze elemente - scrisoare
scrisă:”De ziua ta, mămica adresată mamei de ziua ei specifice limbajului scris
mea iubită” (semne grafice, desene,
simboluri) în vederea
transmiterii unui mesaj
către mama
2. Memorizare: „Sosirea
rândunicii” de George - memorizarea şi recitarea - să redea expresiv din - memorizare
Coşbuc expresivă memorie un fragment
din poezie
- să descrie elemente
specifice anotimpului
primăvara bazându-se
pe textul poeziei
3. Povestire creată de - exersarea creativităţii prin - să realizeze mici
copii:”Zâna Primăvara” crearea unor mini – poveşti pe povestiri după imagini - crearea unei
temă dată utilizând un limbaj povestiri
adecvat, corect din punct
de vedere gramatical
- să participe la jocul de
4. Joc de rol: „Micul - exersarea unor roluri specifice rol utilizând un - joc de rol
botanist” temei propuse cu utilizarea unui vocabular adecvat,
limbaj adecvat şi corect din corect din punct de
punct de vedere gramatical vedere gramatical
- realizarea, din plastilină a unor - să redea elementele
machete a plantei cu toate componente ale unei
componentele ei plante apelând la tehnici - activitate
specifice modelajului plastică
- să realizeze un dialog pe
5. Joc de creaţie:”Dialogul - realizarea unui dialog între tema propusă
legumelor” legume respectând reguli - joc de rol
specifice vorbirii
dialogate

Aprilie Fiecare are rolul său


1. Povestirea -povestire după imagini - să urmărească linia - repovestire
educatoarei:”Pinochio” - redare prin rezolvarea unui poveştii citite ( varianta
puzzle cu imagini din poveste prescurtată)
concomitent cu
prezentarea imaginilor

9
şi să înţeleagă mesajul
transmis
- să identifice meseriile
care apar pe parcursul
poveştii
- să realizeze un puzzle - activitate
prin decupare şi lipire practică
apoi în ordinea corectă a
unor imagini din poveste
- exerciţii de identificare a - să identifice numărul
2. Joc didactic:”Jocul numărului cuvintelor din de cuvinte din propoziţii
cuvintelor” propoziţii date - joc didactic
- identificarea poziţiei cuvintelor - să identifice poziţia
care denumesc unelte în unui cuvânt dat într-o
interiorul propoziţiilor propoziţie
3. Joc de rol: „Meseria mea” - exerciţii de redare şi - să redea
(pantomimă) recunoaştere a unor meserii prin caracteristicile esenţiale
intremediul pantomimei ale unei meserii prin - joc de rol
apelarea la pantomimă
Sărbătoarea copacilor - colaj colectiv
Mai 1. Colaj colectiv: „Copacul - realizarea unui colaj colectiv pe - să-şi exprime dorinţele
magic” tema copacului dorinţelor prin intermediul
tehnicilor specifice
picturii
- să participe la
realizarea unui colaj
colectiv apelând la
tehnici specifice picturii
şi activităţilor practice
(decupare, asamblare)
2. Povestirea educatoarei: - povestire după imagini - să urmărească linia - repovestire
„Degeţica” - identificarea personajelor poveştii concomitent cu
insecte din povestire prezentarea imaginilor
şi să apeleze la
repovestire prin
aranjarea imaginilor în
ordinea firească, cerută
de firul poveştii
3. Povestire creată de copii: - exersarea creativităţii prin - să realizeze mici - crearea unei
„De unde vin fructele şi crearea unor mini – poveşti pe povestiri după imagini povestiri
legumele” temă dată utilizând un limbaj
adecvat, corect din punct
de vedere gramatical
- să participe la jocul de
4. Joc de rol:”Hora - exersarea unor roluri specifice rol utilizând un
anotimpurilor” temei propuse cu utilizarea unui vocabular adecvat, - joc de rol
limbaj adecvat şi corect din corect din punct de
punct de vedere gramatical vedere gramatical
- să identifice şi să
descrie caracteristici ale
celor patru anotimpuri

Iunie Universul copilăriei


- exerciţii de recunoaştere a - să identifice - joc didactic
personajelor din poveştile personajele din poveştile

10
1.Joc didactic: „Cărei parcurse în cadrul activităţii din parcurse şi să numească
poveşti aparţine cadrul opţionalului caracteristici ale
personajul?” acestora
- realizarea unei expoziţii cu - să realizeze un colaj- - expoziţie
lucrări ale copiilor realizate în expoziţie cu cele mai
2. Expoziţie – concurs cu cadrul opţionalului valoroase lucrări
lucrările deosebite din acest realizate în cadrul
an şcolar, realizate în cadrul activităţilor
opţionalului „Lumea
poveştilor”

Planificarea lunară a temelor opţionalului

11

S-ar putea să vă placă și