Sunteți pe pagina 1din 5

Mijloace de

Continuturile de baza pe
Obiective de Metode de instruire, Criterii de
Crt. capitole/secvente de pregatire
referinta formare materiale de evaluare
teoretica si practica
învatare

1 2 3 4 5 6

1.1 Identificarea elementelor Expunere, Planse, plan de


Proiect de grup
componente ale unui ecosistem Explicatie si prezentare, suport
1.2 Descrierea organizarii functionale a Conversatie pentru expunere.
Relaţii unui ecosistem
1.3 Compararea unor tipuri de Planşe pentru
trofice în Problematizarea, Evaluare pe grupe
ecosisteme naturale şi antropizate lucru în echipă, fiecare echipă, fişe
ecosisteme 2.1 Utilizarea de mijloace şi metode ciorchinele cu informaţii.
adecvate explorǎrii/investigǎrii
Reţele trofice ecosistemelor Expunere,
Explicatie si Planse, plan de
1. 2.2 Realizarea unor activitǎţi Evaluare orală,
experimentale Conversatie prezentare, suport
pentru expunere. referatul,
2.3 Interpretarea rezultatelor
investigaţiilor si ale experimentelor autoevaluarea
3.1 Reprezentarea structurii şi a
funcţiilor sistemelor biologice pe baza
modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor
algoritmi de identificare, investigare,
experimentare şi rezolvare a unor
situaţii problemă
4.1 Formarea deprinderilor de Expunere, Atlas, flipchart
documentare şi de comunicare Explicatie si
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi Demonstratie
elaborarea concluziilor
5.1 Demonstarea unui mod de gândire
Circuitul ecologic în luarea unor decizii
5.3 Elaborarea şi implementarea unor
materiei şi
proiecte ecologice
energiei –
noţiuni 1.1Descrierea organizarii functionale a
generale unui ecosistem -Fisa de activitate,
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode -CD,
Expunere,
adecvate explorǎrii/investigǎrii -Calculator Proiect de grup
2. Explicatie si
ecosistemelor -video-
Conversatie
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiector
proiecte ecologice

1.3 Compararea unor tipuri de Planse, plan de


Termeni cheie,
ecosisteme naturale şi antropizate învăţarea prin prezentare, suport Autoevaluarea
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode descoperire pentru expunere
Echilibre şi
adecvate explorǎrii/investigǎrii
dezechilibre ecosistemelor Observarea
3. în ecosisteme 2.2 Realizarea unor activitǎţi Expunere, Planse, plan de sistematică a
Deteriorarea
experimentale Explicatie si prezentare, suport activităţii şi
2.3 Interpretarea rezultatelor Conversatie pentru expunere comportamentului
mediului investigaţiilor si ale experimentelor
elevilor
3.1 Reprezentarea structurii şi a
funcţiilor sistemelor biologice pe baza Expunere, -Fisa de activitate, Referatul.
modelelor Explicatie si -CD,
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor Conversatie -Calculator
algoritmi de identificare, investigare, -video-
experimentare şi rezolvare a unor proiector
situaţii problemă
4.1 Formarea deprinderilor de
documentare şi de comunicare Expunere, Planse, plan de
Investigaţia /
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi Explicatie si prezentare, suport
Conversatie experimentul
elaborarea concluziilor pentru expunere
5.1 Demonstarea unui mod de gândire
ecologic în luarea unor decizii Imagini decupate,
5.2 Demonstrarea înţelegerii Expunere, lipici, elemente Proiect de grup
consecinţelor propriului comportament Explicatie si
în raport cu mediul Demonstratie pentru decorare,
5.3 Elaborarea şi implementarea unor ecusoane, carioci.
proiecte ecologice
1.2 Descrierea organizarii functionale a
unui ecosistem Planse, plan de
Termeni cheie, Portofoliul
1.3 Compararea unor tipuri de învăţarea prin prezentare, suport
ecosisteme naturale şi antropizate descoperire pentru expunere
Protecţia şi 2.1 Utilizarea de mijloace şi metode
adecvate explorǎrii/investigǎrii
4. conservarea
ecosistemelor
mediului 5.1 Demonstarea unui mod de gândire
Expunere,
ecologic în luarea unor decizii Portofoliul
Explicatie si Atlas, flipchart
5.3 Elaborarea şi implementarea unor
Demonstratie
proiecte ecologice

5. Evoluţionism 1.4 Explicarea modului de acţiune a Expunere, -Fisa de activitate, Investigaţia /


factorilor evoluţiei Explicatie si -CD, experimentul
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode Conversatie -Calculator
adecvate explorǎrii/investigǎrii -video-
ecosistemelor proiector
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor
algoritmi de identificare, investigare,
experimentare şi rezolvare a unor Expunere, Planse, plan de
Evaluare frontală
situaţii problemă Explicatie si prezentare, suport
4.1 Formarea deprinderilor de Conversatie pentru expunere
documentare şi de comunicare
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi Expunere, Planse, plan de Proiect de grup
elaborarea concluziilor Explicatie si prezentare, suport
5.1 Demonstarea unui mod de gândire Conversatie pentru expunere
ecologic în luarea unor decizii
5.2 Demonstrarea înţelegerii Expunere, Investigaţia /
consecinţelor propriului comportament Explicatie si Atlas, flipchart
în raport cu mediul Demonstratie experimentul
5.3 Elaborarea şi implementarea unor
proiecte ecologice Imagini decupate,
Expunere,
5.4 Analiza şi interpretarea informaţiilor lipici, elemente
Explicatie si Referatul.
referitoare la evoluţia lumii vii pentru decorare,
Demonstratie
ecusoane, carioci.

3.1 Reprezentarea structurii şi a Observarea


Imagini decupate,
funcţiilor sistemelor biologice pe baza Expunere, sistematică a
lipici, elemente
6. modelelor Explicatie si activităţii şi
5.1 Demonstarea unui mod de gândire Demonstratie pentru decorare,
comportamentului
ecologic în luarea unor decizii ecusoane, carioci.
elevilor
5.2 Demonstrarea înţelegerii
consecinţelor propriului comportament
în raport cu mediul
5.3 Elaborarea şi implementarea unor
proiecte ecologice
5.4 Analiza şi interpretarea informaţiilor
referitoare la evoluţia lumii vii

4.Evaluarea

-Se face pe parcursul cursului

Evaluarea finala

-Se va face printr-un test formative (1 ora ) si un proiect de grup.