Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Postuniversitar, nivelul II
Temă de recuperare pentru seminar

Realizaţi proiectul de dezvoltare instituţională pentru o şcoală pilot în care se


implementează schimbarea în educaţie, în acord cu Strategia Dezvoltării
Invăţământului Preuniversitar în perioada 2015 - 2020
Se punctează: originalitatea, coerenţa proiectului, respectarea cerinţei şi a
structurii, viziunea strategică, ancorarea în problemele actuale ale învăţământului din
România.

REPERE

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢĂMÂNT:


Localizarea geografică a şcolii, populaţia şcolară, personalul şcolii, performanţa
şcolară, resurse materiale, calitatea managementului şcolar.
1/ 4 pagini
STRATEGIA
PROIECTAREA
II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
Analiza PEST(E), analiza contextului politic, economic, social, tehnologic si
ecologic (in ultimul timp).
Analiza SWOT (puncte tari, slabe, oportunitati si amenintari)
Punctele tari si slabe se referă la mediul intern asupra căruia putem interveni.
Oportunităţile si ameninţările se referă la mediul extern care favorizează sau
deranjează realizarea
obiectivelor propuse.
2 pagini
III. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
Maximum 200 de cuvinte (1/ 2 pagini).

IV. A. SCOPURILE/ŢINTELE STRATEGICE (6


ţinte strategice)
Ţintele/scopurile se fixează pe o perioada de 5 ani. Ele vor fi transformate în
programe şi activităţi concrete.
1/ 2 pagini

sunt căile privilegiate de acţiune.


IV. B. OPŢIUNILE STRATEGICE
Există patru mari opţiuni strategice, delimitate de domenii funcţionale:
curriculum, resurse umane, fizice şi financiare, relaţiile sistemice şi
comunitare.
1/ 2 pagini
V. TERMENELE DE REALIZARE
1/ 4 pagini

VI. REZULTATE AŞTEPTATE


Funcţionează ca indicatori generali de performanţă.
1/ 4 pagini

(1 program pentru ţinta strategică nr. ...)


VII. STABILIREA PROGRAMELOR
În general, programele sunt structurate pe cele patru domenii funcţionale,
curriculum, resurse umane, fizice şi financiare, relaţiile sistemice şi
comunitare sau sunt structurate în funcţie de grupurile ţintă.
1/ 2 pagini

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

PARTEA OPERAŢIONALĂ
Se va realiza pentru un an, pornind de la o singură ţintă strategică, un program
şi 2 activităţi.
(maximum 2-3 pagini)

PLANIFICAREA
Planurile operationale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsă in
programele de dezvoltare din strategie.

VIII. ACTIVITĂŢI (2 activităţi)

IX. PLANURI OPERAŢIONALE (câte un plan pentru fiecare activitate)

Nr. Obiecti Etape Resurse Responsabi Termen Indicator


crt. ve de educaţio lităţi e de i de
lucru nale realizar perform
e anţă

TERMEN:

Lucrările se vor trimite până sâmbătă, 4 aprilie 2015, pe adresa


aurahapenciuc@yahoo.com