Sunteți pe pagina 1din 11

BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECTE

Un proiect estedefinit ca „un grup de activități intercorelate, grupate într-o succesiune logică,
derulate într-un interval de timp definit și utilizând resurse limitate, pentru a atinge rezultate clar
definite, în vederea îndeplinirii unor obiective clare". Un program este definit ca o serie de proiecte
intercorelate, ale căror obiective contribuie împreunăla îndeplinirea unui obiectiv comun general, de
obicei relevant la nivel de sector, țară sau chiar la nivel internațional. În anumite contexte, conceptul de
program este înțeles ca un cadru instituțional care permite mai multor proiecte să fie implementate cu
scopul de a îndeplini un obiectiv sau o misiune globală. Este evident că scopul și impactul unui program
sunt mai cuprinzătoare decât în cazul unor proiecte individuale. Proiectele și programele diferă prin
amplitudinea resurselor întrebuințate, prin anvergura în timp, dar și din punctul de vedere al formulării
obiectivelor, al structurilor manageriale, al rolului pe care îl au membrii echipei și al concentrarii pe
diferite tipuri de evaluări. Cu toate acestea, principiile și abordarea managementului de proiect se
aplicăîn ambele cazuri.

Cele 6 etape în Managementul Ciclului de Proiect :

1). Programare (Programming) În faza de programare sunt stabilite, în strânsă consultare cu


Guvernulprincipiile și pașii ce trebuie urmați pentru cooperarea dintre Uniunea Europeana(UE) și țara
beneficiară. Analiza minuțioasă a problemelor și a oportunităților existente la nivelul acelei țări,
prioritățile la nivel naționalși la nivelul Uniunii Europene, acțiunile prezente și viitoare ale finanțatorului,
precum și resursele disponibile pe plan local și în UE, formează elementele cheie pe baza cărora sunt
luate deciziile privind focalizarea interventiilor UE pe o anumită tematică sau pe un anumit sector de
activitate. Programele și proiectele principale sunt de asemenea schițate în termeni generali pe
parcursul acestei faze. Documentul principal care este elaborat în această prima fază este o strategie
națională sau un document de susținere a strategiei naționale.

2). Identificare (Identification) În această fază sunt identificate și trecute în revistă idei specifice
referitoare la programele și proiectele din cadrul stabilit de documentele strategice naționale; sunt
analizate problemele, nevoile și interesele posibililor factori interesați. Pentru a ajuta procesul de
elaborare a proiectului, sunt întreprinse studii sectoriale, tematice sau de pre-fezabilitate. Pe baza
acestor studii și analize, se vor lua decizii privind opțiunile care vor trebui analizate pe viitor pentru a
finaliza o propunere de proiect.

3). Evaluare (Appraisal) În timpul acestei faze ideea de proiect se concretizează într-o propunere de
proiect. Această fazăconstă de asemenea și într-o evaluare ex-ante. Sunt analizate în amănunt aspectele
cheie ale proiectului. Sunt luate în considerare elemente cheie de calitate, iar principalii factori interesați
sunt direct implicați în procesul de elaborare și analiză a proiectului. Tot în această etapă se elaborează
matricea cadru logic a proiectului, cuprinzând elementele strategice majore: obiective, activități,
rezultate, indicatori, riscuri și ipoteze, împreună cu instrumentele de planificare esenățiale: grafice de
implementare a activităților, grafice de resurse. Acestea sunt folosite pentru a evalua elementele cheie
care ajută la previzionarea impactului proiectului: relevanță, fezabilitate și durabilitate. Rezultatul este
decizia de a înaintasau nu propunerea de finanțare.
4). Finanțare (Financing) În această etapă este finalizată propunerea de finanțare care este apoi
înaintată spre evaluare organismelor și comisiilor corespunzătoare

5). Implementare (Implementation) Implementarea constă în implementarea și finalizarea eficientă și în


cele mai bune condișii a activităților, conform planului inițial, utilizând resursele planificate, generând
rezultateleașteptate, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. În această fază sunt efectuate
activități permanente de monitorizare în vederea înregistrării progreselor realizate în îndeplinirea
activităților, se verifică dacă acestea au fost desfășurate conform planului inițial, se actualizează
operațiunile în funcție de schimbările apărute la nivelul condițiilor externe. Vor fi efectuate, de
asemenea, evaluari intermediare pentru a stabili gradul de atingere a impactului previzionat. Pe baza
lor, se vor lua decizii privind încheierea sau continuarea proiectului.

6). Evaluare (Evaluation) Rolul evaluărilor este de a determina relevanța și îndeplinirea obiectivelor,
eficiența și randamentul proiectului, impactul și durabilitatea acestuia. Evaluarea se poate face: - În
timpul implementării - evaluari intermediare - când se pot lua decizii privind continuarea, modificarea
sau anularea proiectului; - La sfârșitul fazei de implementare- evaluare finală - pentru a stabili rezultatele
finale obținute și pentru a verifica atingerea obiectivelor;

PREMISE PENTRUELABORAREA PROIECTULUI

Pregătirea condiţiilor pentru elaborarea proiectului presupune:


-constituirea şi consolidarea echipei de proiect,- asigurarea parteneriatului cu comunitatea din care şcoala face parte,-
pregătirea membrilor echipei de proiect în domeniul elaborării, implementării,monitorizării si evaluării de proiecte.

Echipa de proiect a şcolii


 
- se va centra, în esenţă, pe elaborarea şi pe implementarea proiectelor ce trebuiesă asigure  transpunerea într-
un format standard a unui conţinut unic conferit de problema si nevoia particulară a şcolii identificată şi
menţionată în Planul de dezvoltare scolară la care se raportează proiectul .
- factori care conditioneaza eficienta unei echipe de proiect:
- -lucrul în echipă
- -parteneriatul
- -comunicarea interpersonală.

PREMISE PENTRUELABORAREA PROIECTULUIProfilul membrilor echipei de proiect
-convingeri legate de necesitatea dezvoltării şcolilor şi comunităţilor
-percepţii corecte asupra problemelor şcolii şi comunităţii
-abilităţi în rezolvarea de probleme şi identificarea de soluţii
-capacitatea de a construi şi implementa proiecte adaptate la specificullocal
-cunoştinţe şi abilităţi pentru transpunerea proiectelor în formatstandardizat
-spirit de iniţiativă şi de participare
-motivaţie pentru dezvoltarea capacităţii locale şi ameliorarea şcolară
-competenţe de comunicare, cooperare, lucru în echipă si împărtăşire dee)perienţe
-abilităţi pentru culegerea, interpretarea şi prezentarea informaţiilor
-deschidere faţă de inovaţie, schimbare si dezvoltare
-disponibilitate pentru autoperfectionare

PREGATIREA PROIECTARII
• Proiectele unităţilor de învăţămant în contextul educational local, judetean, national
 
Orice proiect educational trebuie:
• sa constituie o oportunitate la dispoziţia şcolilor ce îşi propun să-şiasigure inovaţia, schimbarea si
dezvoltarea
• să respecte cerinţele formulate de prevederile din Planul de DezvoltareŞcolară si specificul contextului
regional şi local  în care se vadesfăşura proiectul
• sa se încadreze într-un model standardizat impus de UE, model ce conţine un set obligatoriu de
elemente cheie

 
PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALA
 Asigurarea parteneriatului

Pentru a realiza un parteneriat viabil cu comunitatea, echipa de proiect trebuie:

- Sa cunoasca profilul general al comunitatii locale


- Sa cunoasca problemele specifice ale comunitatii si, in particular, problemele din domeniul
educatiei
- Sa analizeze gradul de implicare a scolii in viata comunitatii locale si rolul pe care scoala il are in
procesul de dezvoltare comunitara
- Sa identifice formele si domeniile parteneriatului in acord cu specificul proiectelor scolii si cu
particularitatile partenerilor din comunitate, care pot sprijini elaborarea si implementarea
proiectului
- Sa stabileasca directii de actiune prin care se poate asigura atragerea partenerilor comunitari pe
fondul ameliorarii ralatiilor dintre scoala si comunitate

• Problemele comunităţii

Pentru atragerea partenerilor din comunitate în cadrul proiectelorelaborate, echipa de proiect trebuie
să demonstreze că:
- deţine informaţii pertinente cu privire la problemelecomunităţii
- este orientată către realizarea unor proiecte care duc la întărirea şcolii, făcnd-o capabilă să
contribuie la rezolvareaproblemelor din comunitatea locala
MODEL STRUCTURĂ PROIECT EDUCATIV

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

1. Titlu proiect
A. Tip (judeţean, interjudeţean, regional, naţional)
B. Domeniu ( educaţie pentru cetăţenie democratică, sănătate, voluntariat, interculturalitate,
protecţia mediului etc.)
2. Perioada
3. Instituţia coordonatoare
4. Parteneri/colaboratori
5. Echipa de implementarea a proiectului
6. Grup ţintă/beneficiari
7. Scop, obiective
8. Argument
9. Resurse (umane, materiale, financiare, de timp)
10. Activităţi (denumire, loc, perioada, responsabili, rezultate aşteptate)
11. Evaluare
12. Mediatizare
13. Diseminare
14. Sustenabilitate
15. Datele de contact ale coordonatorului proiectului

Note:

1.Orice proiect educativ trebuie să fie avizat de profesorul coordonator pentru proiecte şi programe
educative şcolare si extraşcolare, să fie semnat şi ştampilat de director.

2. Proiectele sub formă de concurs sau simpozion trebuie să conţină un Regulament de organizare.

MODEL STRUCTURĂ REGULAMENT DE ORGANIZARE

1. Secţiuni
2. Condiţii de participare
3. Criterii de evaluare/jurizare
4. Program
5. Fişa de înscriere

3. Proiectele organizate în parteneriat cu alte instituţii (inclusiv ISJ), trebuie să aibă ataşat Acordul de
parteneriat/colaborare, semnat de toate instituţiile partenere.

MODEL STRUCTURĂ ACORD PARTENERIAT/COLABORARE

Nr. înregistrare/data de la fiecare instituţie parteneră

Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:

Prezentarea fiecărei instituţii partenere (denumire, adresă sediu, reprezentant legal)

Art. 2 Scopul acordului

Art. 3 Durata

Art. 4. Obligaţiile părţilor(prezentarea responsabilităţilor concrete pentru fiecare partener şi a


obligaţiilor comune)

Art. 5. Încetarea acordului (clauze)

Art.6. Dispoziţii finale

Semnăturile reprezentanţilor legali şi ştampilele instituţiilor partenere.

Pentru ISJ treceţi sub Inspector Şcolar General şi Inspector activităţi educative, precum şi inspectorii de
specialitate care coordonează disciplina/domeniul vizate în proiect.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

INSTITUŢIA ORGANIZATOARE: D I R E C T OR,


PROIECT EDUCAŢIONAL

I. TITLUL PROIECTULUI

II. ORGANIZATORI / PERSOANĂ DE CONTACT

III. PARTENER / PERSOANĂ DE CONTACT

IV. COLABORATORI

V. COORDONATORI PROIECT

VI. DURATA PROIECTULUI

VII. DESCRIEREA PROIECTULUI

ARGUMENTUL

Motto:

SCOPUL PROIECTULUI

OBIECTIVELE PROIECTULUI
BENEFICIARI

- grupul ţintă

- elevii din invăţământul gimnazial şi liceal

- părinţi

- cadre didactice

- instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect

ECHIPA DE PROIECT

RESURSELE PROIECTULUI

Resurse umane: echipa de proiect

elevi

părinţi

Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din şcoli

spaţiu laboratorului OSPA şi OGA

calculator, imprimantă, aparat foto, retroproiector

materiale auxiliare consumabile, CD / DVD

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI / ACŢIUNILE / DATA / CINE RĂSPUNDE

VIII. REZULTATELE PROIECTULUI


DE EXEMPLU:

- editarea unui CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale activităţilor
desfăşurate în timpul proiectului

- editarea broşurii

- afişe ale proiectului

- fluturaşi
- diplome

- chestionare pentru elevi

- realizarea punctului documentar al şcolii

- ecusoane

IX. EVALUAREA PROIECTULUI

SEMNĂTURI

ACORD DE PARTENERIAT

ÎNCHEIAT ASTĂZI,

Între părţile:

1.

2.

Prezentul acord are în vedere derularea proiectului cu tema:


Obligaţiile părţilor:

1. Instituţia organizatoare – se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării


activităţilor; să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor; să comunice în timp util orice
modificare apărută în derularea activităţilor.
2. Instituţia parteneră - se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării
activităţilor; să asigure cadrul desfăşurării activităţilor şi asistenţa de specialitate conform
tematicilor; să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

Durata acordului

Coordonatori proiect

S-ar putea să vă placă și