Sunteți pe pagina 1din 18

ProiectulCRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Program de formare continuă a cadrelor didactice acreditat prin


O.M.E.N. nr.................../ ..........................

PORTOFOLIU CURSANT

Anghelache Cristi-Daniel,

Liceul Tehnologic Simion Leonescu,

Luncavița, jud. Tulcea

FORMATOR: Costache Mariana/ Cherciu Cristina

PERIOADA: 08.02/16.05.2020

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
OPIS
Introducere și organizare

 Forum Să ne prezentă m
 Forum Aspecte administrative
 Forum Aspecte tehnice cont, acces, profil

Parcurs de formare

 Scopul și obiectivele programului. Competențe vizate


 Alocare oră
 Organizarea activită ților de formare mediate de platforma online
 Programe școlare

Resurse și informații privind evaluarea finală

 Despre evaluarea finală


 Pagina de gardă pentru portofoliu
 Componența portofoliului
 Întrebă ri și clarifică ri privind portofoliul personal

Webinare

 Webinar 1
 Webinar 2
 Webinar 3
 Webinar 4
 Webinar 5
Feedback pe parcurs

 Chestionar de monitorizare – pe parcursul programului de formare

MODULUL 1. Un nou curriculum național – conceptualiză ri necesare

 Suport de curs M1. Un nou curriculum național – conceptualiză ri necesare


 Resursă M1. Profilul de formare al absolventului
 Discuții, idei, întrebă ri 1.1 Competențe cheie
 Activitate 1.1 Exemplu interesant
 Discuții, idei, întrebă ri 1.2 Documentele curriculare
 Activitate 1.2.2 Profilul de formare, prezentat pă rinților
 Activitate 1.3.1 Proiectarea demersului didactic
 Activitate 1.3.2 Proiectarea unei programe de opțional

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
MODULUL II Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialită ții

 Suport de curs M2(Istorie) Aplicarea noului curriculum


 Suport de curs M2(Istorie) Anexa 1 model de pooiect de UÎ
 Suport de curs M2(Istorie) Anexa 2 model de planificare anuală
 Discuții, idei, întrebă ri 2.1 Profilul de formare din perspectiva disciplinei proprii
 Activitate 2.1 Sinteză pentru activită ți metodice
 Discuții, idei, întrebă ri 2.2 Programa școlară
 Activitate 2.2 a Sinteză pentru activită ți metodice
 Activitate 2.2 b Accentele demersului didactic – experiențe la clasă
 Activitate 2.2 c Urmă toarea unitate de învă țare
 Discuții, idei, întrebă ri 2.3 Proiectarea didactică
 Activitate 2.3 a Sinteză pentru activită ți metodice
 Activitatea 2.3 b Proiectul unei unită ți de învă țare
 Discuții, idei, întrebă ri 2.4 Abordă ri metodologice
 Activitate 2.4 a Sinteză pentru activită ți metodice
 Activitate 2.4 b Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv
 Discuții, idei, întrebă ri 2.5 Evaluarea nivelului de performanță
 Activitate 2.5 a Sinteză pentru activită ți metodice
 Activitate 2.5 b Instrument pentru evaluarea competențelor
 Discuții, idei, întrebă ri 2.6 Programa de opțional
 Activitate 2.6 a Sinteză pentru activită ți metodice
 Activitate 2.6 b O programă de opțional
 Evaluare M2 on-line. Autoevaluare

MODULUL III Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului național

 Suport de curs 3.a Consiliere și dezvoltare persoanală . Rolul cadrului didactic în


construirea și dezvoltarea unor medii de învă țare incluzive
 Suport de cur 3.b Resurse educaționale deschise(RED)
 Situații problemă , discuții. Discuții și dezbateri 3.1 Consiliere și dezvoltare personală .
Medii de învă țare incluzive
 Activitate 3.1.1 Dezbatere online
 Activitate 3.1.2 Dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în propriile capacită ți de
învă țare
 Activitate 3.1.3 Descrierea unei activită ți de învă țare ca RED
 Activitate 3.1.4 Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilită ți
 Evaluare M3 online/Autoevaluare

La final de curs

 Feedback-ul dumneavoastră
3

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Activitatea 2.1 Sinteză pentru activită ți metodice

Profilul de formare al absolventului de învățământ obligatoriu

 Profilul de formare reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului naĠional.


Acesta descrie aúteptările față de absolvenții învățământului obligatoriu și se
fundamentează pe cerințele sociale exprimate în legi și în alte documente de politică
educațională, precum și pe caracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor. Fiecare dintre
abilitățile cognitive, afective, sau volitive descrise de profilul de formare se regăsește în
mod implicit sau explicit în fiecare dintre elevii noștri. Noi nu am făcut altceva decât să
scoatem la lumină aceste trăsături, să arătăm societății cum anume dorim să arate
adolescentul de 14-15 ani. Capacitățile, atitudinile și valorile vizate de profilul de formare
au un caracter transdisciplinar și definesc rezultatele învățării urmărite prin aplicarea
noului curriculum. Astfel, absolvenții învățământului general și obligatoriu ar trebui: 

1. să demonstreze gândire creativă, prin: 

x utilizarea, evaluarea și ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru


rezolvarea de probleme; 

x elaborarea unor modele de acțiune și de luare a deciziilor adecvate într o lume


dinamică; 

x formarea și utilizarea unor deprinderi de judecată critică; 

x folosirea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite; 

2. să folosească diverse modalități de comunicare în situații reale, prin: 

x dobândirea deprinderilor specifice achizițiilor fundamentale (citit, scris, calcul aritmetic)


și aplicarea lor efectivă în procesul comunicării; 

x formarea și utilizarea deprinderilor de comunicare socială, verbală și non verbală; 

x cunoașterea și utilizarea eficientă și corectă a codurilor, a limbajelor și a convențiilor


aparținând terminologiei diferitelor domenii ale cunoașterii; 

3. să înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunități, prin: 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
x participarea la viața socială a clasei, a școlii úi a comunității locale din care fac parte; 

x identificarea drepturilor ți a responsabilităților care le revin în calitate de cetățeni ai


României și reflecția asupra acestora; 

x înțelegerea și evaluarea interdependențelor dintre identitate și alteritate, dintre local și


național, dintre național și global; 

 4. să demonstreze capacitate de adaptare la situații diferite, prin: 

x folosirea unei varietăâi de limbaje și de instrumente pentru a transmite idei, experienâe


ți sentimente; 

x cunoaúșterea diverselor roluri sociale și a implicaâiilor acestora asupra vieții cotidiene; 

x demonstrarea capacității de a lucra în echipă, respectând opiniile fiecăruia; 

x exprimarea voinâei de a urmări un țel prin mijloace diferite; 

5. să contribuie la construirea unei vieți de calitate, prin: 

x dezvoltarea unor atitudini pozitive faâă de sine și față de semeni: toleranță,


responsabilitate, rigoare etc. 

x formarea ți exprimarea opțiunii pentru o viață sănătoasă ți echilibrată; 

x acceptarea și promovarea unui mediu natural propice vieții; 

x cunoașterea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului; 

x formularea unor judecăți estetice privind diferite aspecte ale realității naturale și
sociale; 

x formarea unei sensibilități deschise spre valorile estetice și artistice; 

6. să înțeleagă și să utilizeze tehnologiile în mod adecvat, prin: 

x folosirea de idei, modele și teorii diverse pentru a investiga și a descrie procesele


naturale și sociale; 

x folosirea echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării; 

x cunoașterea și utilizarea tehnologiilor întâlnite în viața cotidiană; 


5

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
x înțelegerea consecințelor etice ale dezvoltării științei și tehnologiei asupra omului și
mediului; 

7. să-și dezvolte capacitățile de investigare și să-și valorizeze propria experiență, prin: 

x dezvoltarea unei metodologii de muncă intelectuală și a capacității de explorare a


realității înconjurătoare; 

x dobândirea unei culturi a efortului fizic și intelectual, ca expresie a dorinței de realizare


personală și socială; 

8. să-și construiască un set de valori individuale și sociale și să-și orienteze


comportamentul și cariera în funcție de acestea, prin: 

x demonstrarea competenței de a susține propriile opțiuni; x înțelegerea modului în care


mediul social și cultural (familia, normele sociale, codurile lingvistice, tradițiile istorice
etc.) influențează ideile și comportamentele proprii, precum și pe ale altora; 

x cunoașterea și analiza oportunităților oferite de diferite filiere vocaționale, în funcție de


aptitudinile individuale; 

x realizarea unor planuri personale de acțiune și motivarea pentru învățarea continuă.

Activitatea 2.3 b Proiectul unei unită ți de învă țare

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: Liceul Tehnologic  Simion Leonescu,


Luncavița                                                                                

CLASA : a VI-a                                  

DISCIPLINA: ISTORIE                                                                                                         

PROFESOR: Anghelache Cristi-Daniel

DOMENIUL DE CONȚINUT: CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII – EUROPA ȘI LUMEA NOUĂ

NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ore

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CONŢ INUTURI   NR.       INSTRUMENTE DE  

( detalieri)   ORE / ACTIVITAŢ I DE RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.


INVĂ Ţ ARE PROCEDURALE
C.S. DATA MATERIAL  
E
           - examinarea  spațiilor     testare iniţială  
istorice pe baza
 Recapitulare 1.1. 2 hă rților; hă rţi   lucrul cu harta

    09-13    manualul    descrierea


IX
  1.2. - localizarea pe harta texte   observarea
16- mută a spațiilor istorice sistematică a elevilor
20IX istorice pe mă sura imagini
    extinderii ariei de  
cunoaștere  prelegerea
  2.2.    fişe de  
lucru autoevaluare
 
1. Călătoriile și     a. frontală
percepția spațiului în  atlasul temă pentru acasă
- alcă tuirea unor axe istoric
Evul Mediu; mijloace  2.3. 1 cronologice pe diverse  a. pe grupe
de transport domenii (social,  organizatorul grafic
23- cultural, economic,  
a. individuală
  27IX politic, etc.) ciorchinele
chestionare
de  
  - analiza surselor  lucrul cu
scrise sau vizuale pe autoevaluar
e   documentul
  baza unor cerințe
           analiza
  documentului   
2. Marile descoperiri 1.1. 1  
ale europenilor; - descoperirea cauzelor    
drumuri și teritorii; unui eveniment prin
  30 IX analiza contextului    internet  
consecințe asupra
vieții oamenilor istoric
1.2. 04 X  
   
  1  
  - identificarea valorilor
  07-11  comune ale religiilor -
X pe baza surselor
 
2.3.  
   
 
 
  - exerciții de descriere
   Studii de caz: a consecințelor acțiunii
3.1.
  umane din spații și
- Lumea perioade istorice
Nouă: cunoaștere,   folosind surse variate
misionarism și  
exploatare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
     

  3.3. 1

    14-
18X
     
 
  4.1. - realizarea unor
  prezentă ri pe o temă
istorică utilizâ nd
  mijloace digitale

Activitatea 2.4 b Aplicare la clasă . Jurnal reflexiv

Unitatea de învățare 

Lectța 1. Călătoriile și percepția spațiului în Evul Mediu-mijloace de transport

Desfășurarea activității

    Am utilizat metoda Turul galeriei. Elevii au fost impărțiti pe 6 echipe a cate 5 elevi .
Elevii au fost rugați, cu o oră înainte, să aduca informații, imagini legate de apariția și
evoluția principalelor mijloace de transport. Am împărțit elevilor texte strucutate pe
următoarele teme cunoașterea mediului geografic, călători și exploratori, mijloace de
transport, mijloace de orientare în spațiu, materii prime, consecințe.

Ce am intenționat?

- să realizeze postere reprezentative pentru fiecare etapa in aparitia islamului. folosind


mijloace diferite de exprimare: cuvinte, fotografii, desene, decupaje din reviste;

-să prezinte colegilor posterele realizate

Ce am obținut?

Elevii au identificat cuvinte-cheie, au lucrat în echipă posterele cu tema dată, au deprins


tehnici de colaborare în echipă, au manifestat toleranță reciprocă, și-au împărtășit idei, au
prezentat colegilor posterul realizat, au evaluat fiecarei echipe, cate un feedback, pe
posterul realizat.

Ce reacții au avut elevii?

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Elevii au răspuns pozitiv la sarcinile de lucru, au manifestat empatie, au fost interesați să
utilizeze toate informațiile, alături de cuvinte-cheie, desene reprezentative, citate, scheme,
pentru a surprinde esentialul despre acest subiect.Au fost bucuroși să lucreze în echipă și
să-și prezinte produsele.

Ce feedback am oferit elevilor? Pozitiv, stimulativ

Ce aș fi putut face mai bine? Să gestionez mai bine timpul;

Ce-mi propun? Să folosesc cât mai des metodele alternative de lucru și de evaluare, să
acord mai multă atenție tratării diferențiate ; să utilizez cât mai mult mijloacele audio-
video/ internetul.

Lecția 2: Marile Descoperiri ale europenilor

Desfasurarea activitatii

Elevii au prezentat curiozitatile legate de  marii exploratori, noile teritorii descoperite. Am
predat elevilor, folosindu-ma de un material ppt cu imagini si de harta ptr. predarea
lectiei.

  Ce am intentionat? 

Sa rezolve, in a doua parte a lectiei, sarcinile impartite

Elevii au fost impartiti in 10 grupe, a cate 3, si au primit fise de lucru ex Realizati o axa
cronologica care sa cuprinda semnificatia urmatoarelor date 1497, 1498, o axa cronlogica
care sa cuprinda trei semnificatii pentru anul 1494 altii pentru anii 1532,1492, Pe scurt sa
prezinte rolul noilor descperiri, rolul noilor plante aduse în Europa, al noilor rute de
comerț............

Ce am obtinut?

Elevii au prezentat rezultatele muncii in echipa, au deprins tehnici de lucru in echipa, si-au
impartasit idei.

Ce reactii au avut elevii?

Elevii au răspuns pozitiv la sarcinile de lucru, au manifestat empatie, au fost interesați să


utilizeze toate informațiile, alături de cuvinte-cheie. Au fost bucuroși să lucreze în echipă
și să-și prezinte produsele

Ce feedback am oferit elevilor? Pozitiv, stimulativ


9

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Ce aș fi putut face mai bine? Să gestionez mai bine timpul;

Ce-mi propun? Să folosesc cât mai des metodele alternative de lucru și de evaluare, să
acord mai multă atenție tratării diferențiate ; să utilizez cât mai mult mijloacele audio-
video/ internetul.

Activitatea 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor


PROIECT DIDACTIC

Data: 22.01.2020

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Simion Leonescu, Luncaviţa

Profesor: Anghelache Cristi-Daniel

Clasa: a V-a B

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina: Istorie

Unitatea de învățare nr. 4: Civilizaţia greacă şi elenistică

Titlul lecțiilor evaluate:  

1, Polis-ul – organizarea internă : Atenași Sparta. Procesul de colonizare

2.  Studii de caz Histria, Tomis, Callatis

3. Ră zboaiele grecilor: ră zboaiele greco-persane, ră zboiul peloponesiac

Tipul lecției: Evaluare

Competențe generale:

1. Utilizarea eficientă a comunică rii şi a limbajului de specialitate.

3. 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.

4. Folosirea resurselor care susţin învă ţarea permanentă .

Competențe specifice: 

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare


scrisă sau orală ;

10

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza
surselor istorice

Competențe derivate:

La sfâ rșitul lecției, elevii vor:

C1. Alege varianta corectă a enunțurilor date astfel încâ t informația istorică să fie corectă.

C2. Preciza termenii corecţi într-un item de tip lacunar.

C3.Potrivi corect termenii de pe 3 coloane.

C4. Ră spunde unor întrebă ri pe baza unui text dat.

C5. Stabili ră spunsul unor întrebă ri cu ră spuns deschis.

Strategia didactică

Resurse procedurale: explicația, expunerea, conversația.

Resurse materiale: testul multiplicat.

Tipuri de itemi utilizați: item cu alegere multiplă , întrebă ri cu ră spuns scurt, întrebă ri
structurate.

Durata: 50 min

Bibliografie:

· Constantiniu Florin, Cojescu Norocica – Maria, Mamina Alexandru, Istorie. Manual pentru clasa
a V-a, Ed. Corint.

· Oane Sorin, Ochescu Maria, Istorie clasa a V-a- ghidul profesorului, Ed. Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 1999.

· Rangu M./C.Boboc – Caiet metodic al profesorului de istorie, clasa a V-a, Ed Lidana, 2009

· Stan Florentina, Ignatescu Aurelia, Strategii şi metode didactice moderne, Ed. Omega, Buză u,


2010.

11

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
TEST DE EVALUARE

Unitatea de învățare nr. 5 Civilizația greacă și sinteza elenistică

Clasa a V-a B

I.Alegeţi litera corespunză toare ră spunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 20 p

   1. Romanii îi numeau pe eleni:

 a) greci;           b) macedoneni;              c) traci.

   2. Primul mare poet al grecilor, care a câ ntat ră zboiul dus de ahei pentru cucerirea cetă ţii Troia
(Ilion) , a fost:

 a) Herodot;      b) Homer;                      c) Tucidide

   3. Perioada miceniană reprezintă înflorirea epocii:

a) aramei;        b) bronzului;                  c) fierului.

   4. În secolul al V-lea î.Hr., Atena cunoaşte o perioadă de maximă stră lucire, devenind “şcoala
întregii Helade” şi prin geniul politic al lui:

a) Solon;          b) Clistene;                    c) Pericle

   5. Piticul, cetatea Atena, l-a oprit pe gigant, Imperiul Persan, în “ră zboaiele medice” din
perioada:

a) 492-449 î.Hr.;      b) 461-431 î.Hr.        c) 431-404 î.Hr.

II. Completaţi spaţiile libere, cu ră spunsul corect: 12 p

1. Helenii, grecii fac parte din marea familie a popoarelor..................................................    

2. Dorienii, care au pă truns în Grecia în secolul al XIII-lea î.Hr., erau cunoscă tori ai
metalurgiei........................

3. Legenda spune că reformatorul ce a elaborat Constituţia care a stabilit modul de guvernare în


Sparta a fost ..........................................

4. În secolul al VII-lea î.Hr., demosul atenian lupta cu eupatrizii


pentru................................................................                                                                                                                  
                                        

12

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
III. Faceţi corespondenţa dintre cele trei coloane privind desfă şurarea ră zboaielor greco-
persane:  10 p

     1. Temistocle                                       A. 493 î.Hr.                               a. Termopile

     2. Leonidas                                          B. 490 î.Hr.                               b. Salamina

     3. Sfâ rşitul ră zboaielor                        C. 480 î.Hr.                                c. Maraton

         greco-persane

     4. Ră scoala ionienilor                          D. 480 î.Hr.                               d. Plateea

     5. Miltiade                                            E. 479 î.Hr.                               e. Milet

               A                B                 C               D                E


         
         
                                                                                                              

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 24 p

        Discursul lui Pericle :

       « Avem o Constituţie care nu imită legile vecinilor, ci mai degrabă noi înşine suntem exemple
pentru alţii. Se numeşte democraţie...din pricină că este condusă nu de câ ţiva, ci de mai mulţi, şi
după lege, toţi sunt egali în Atena”.
(Tucidide, Războiul peloponesiac)

     Pornind de la acest text , ră spundeţi la urmă toarele cerinţe:

1. Transcrieţi din text afirmaţia referitoare la forma de conducere existentă în Atena.

2. Care sunt drepturile cetă ţeanului în polisul grec?

3. Care sunt reformele înfă ptuite de Solon şi Clistene în secolele VI-V î.Hr.?

 V.    Ră spundeți la cerințele de mai jos: 24 p

1. Menţionaţi două cauze şi două urmă ri ale ră zboaielor greco-persane .

2. Ară taţi care au fost principalele colonii greceşti pe litoralul româ nesc al Pontului Euxin şi
importanţa acestora.

                                                                                          Se acordă 10 puncte din oficiu! Succes!


13

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 

BAREM  DE  EVALUARE  ŞI  NOTARE

  I. câte 4 puncte pentru alegerea ră spunsului corect :  1a, 2b, 3b, 4c, 5a           5X4 p = 20
puncte                              

 II. câte 3 puncte pentru fiecare ră spuns corect: 1. indo-europene;       4x3 p = 12 puncte

                                                                               2. fierului;

                                                                               3. Licurg;

                                                                               4. legi scrise si reforme

 III. câte 2 puncte pentru fiecare ră spuns corect: 1Db, 2Ca, 3Ed, 4Ae, 5Bc       5x2 p = 10
puncte                                 

IV. 1. 10 puncte pentru transcrierea corectă : “Se numeşte democraţie...                  10+5+8 = 24


puncte                           

       din pricină că este condusă nu de câ ţiva, ci de mai mulţi, şi după lege,

        toţi sunt egali în Atena”.   

        2. câte 5 puncte pentru fiecare drept civil sau politic: dreptul la proprietate,

        moştenire, cel de a participa la apă rarea ţă rii, la ceremoniile religioase şi la                              

        conducere .                                                                                              

        3. câte 8 puncte pentru reformele înfă ptuite de Solon, respectiv Clistene:

            - Solon: a împă rţit cetă ţenii în patru grupe după avere, a eliberat pe sclavii

        datornici plă tindu-le datoriile şi restituindu-le pă mâ nturile.

- Clistene: a dat drepturi egale tuturor cetă ţenilor, indiferent de avere,                              

         împă rţindu-i în 10 triburi teritoriale, după domiciliu; a introdus ostracismul;

         a desfiinţat plutocraţia şi a pus bazele democraţiei.  

   V 1. câte 12 puncte pentru menţionarea cauzelor şi urmă rilor  ră zboaielor greco-


persane:  12+12 = 24 puncte

14

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
             - cauze: rivalitatea dintre cele două state şi dorinţa de independenţă a grecilor;

             - urmă ri: eroismul grecilor, primejdia a gră bit unirea tuturor grecilor,                                 

             au favorizat lupta pentru hegemonie între Atena şi Sparta

         2. 12  puncte menţionarea coloniilor greceşti şi a importanţei acestora: Histria,


Tomis, Callatis- schimburi economice, culturale , etc.

Total SI     20 P

SII   12 P

SIII  10 P

SIV  24 P

SV   24 P

OF   10 P

= 100 p

15

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Matricea de specificaţie 

Conţinuturi Achiziţia Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Total


informaţiei
Subiectul I Alegeţi litera     X X   5%
corespunză toare
ră spunsului corect pentru
fiecare din afirmaţiile de
mai jos
Subiectul II Completaţi X X X X   13%
spaţiile libere, cu ră spunsul
corect:
Subiectul III Faceţi   X X     2%
corespondenţa dintre cele
trei coloane privind
desfă şurarea ră zboaielor
greco-persane: 
Subiectul IV Citiţi cu X X X X X 35%
atenţie textul de mai jos:

Pornind de la acest text ,


ră spundeţi la urmă toarele
cerinţe:
Subiectul V Ră spundeți la X X X X X 35%
cerințele de mai jos:

1. Menţionaţi două cauze şi


două urmă ri ale ră zboaielor
greco-persane .

2. Ară taţi care au fost


principalele colonii greceşti
pe litoralul româ nesc al
Pontului Euxin şi
importanţa acestora.

 
Total           100%
 

Fișă de interpretare a rezultatelor 


16

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema: Civilizaţia greacă şi elenistică

Clasa a V-a B Liceul Tehnologic Simion Leonescu, Luncaviţa, jud. Tulcea

Număr elevi: 22

Prezenți: 22

Absenți: -

Nr. Crt. Nume și prenume elev SI S II S III S IV SV Of. Nota


obținută
2p 1.2 p 1p 2.4 p 2.4 p 1p
1.  Antohi Adela 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
2.  Bă licoi Marius 2 7 0.8 1.6 2.4 1 7.5
3.  Bă licoi Paul 2 9 0.8 2.4 2.4 1 9.5
4.  Bă ră nceanu Alexandru 2 1.2 0.6 2.4 2,4 1 9.6
5.  Berechet Andreea 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
6.  Buruiană Teodora 1.6 1 0.8 2.4 2.4 1 9.2
7.  Dimache Lucas 1.6 1.2 0 2.4 2.4 1 8.6
8.  Dră goiu Gabriel 1.6 0.9 0.6 2.4 2.4 1 8.9
9.  Frangulea Nicoleta 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
10.  Giame Gabriel 1.6 1.2 0 2.4 2.4 1 8.6
11.  Gherghişan Laura 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
12.  Graur Ramona 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
13.  Ilie Maria 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
14.  Malacu George 1.6 1.2 0.6 2.4 2.4 1 9.2
15.  Malacu Nina 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
16.  Mocanu Daria 2 1.2 0.6 2.4 2.4 1 9.6
17.  Nă stase Nicoleta 1.6 1.2 0.8 2.4 2.4 1 9.4
18.  Pascale Iulian 2 1.2 0 2.4 2.4 1 9
19.  Racheleanu Mara 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
20.  Rolea Adrian 2 1.2 0.6 2.4 2.4 1 9.6
21.  Ş opu Pedro 2 1.2 0 2.4 2.4 1 9
22.  Ş tergă rel Ana-Maria 2 1.2 1 2.4 2.4 1 10
 

În urma aplică rii testului la clasa a V-a B, s-au constatat urmă toarele:

· Media clasei: 09.44 cu 1.5 puncte mai mare ca la testul precedent de pe sem I (07.94)

· Promovabilitate: 100 %

17

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
· Note sub 5: 0 %

· Note între 5 și 7: 0%

· Note peste 7:  100%

Competența C1 C2 C3 C4 C5
Nr. Elevilor care au 75% 90% 44% 96% 100%
dobâ ndit-o 100 %
Nr. Elevilor care au 25% 10% 44% 4% -
dobâ ndit-o mai mult de
50%
Nr. Elevilor care au - - - - -
dobâ ndit-o sub 50 %
Nr. Elevilor care au - - 12% - -
dobâ ndit-o 0 %
 

Greșeli frecvente:

· Elevii nu citesc cu atenție cerințele și se gră besc în elaborarea ră spunsurilor

· Nu se încadrează în limitele de spațiu date pentru elaborarea eseurilor.

· Peste 30% din elevi sunt superficiali în tratarea subiectelor

Mă suri:

· Discuții pe baza lucră rii

· Exerciții suplimentare la clasă ce necesită lucrul cu textul

18

„Curriculum relevant, educație deschisă pentrutoți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și