Sunteți pe pagina 1din 2

Aspecte convergente și divergente rezultate din comparare modelului de proiectare al

unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu actualul model de proiectare utilizat în
învățământul gimnazial

Structura programei unei discipline din trunchiul comun reprezintă și structura programei de opțional,
respectiv:

- Notă de prezentare
- Competențe generale
- Competențe specifice şi exemple de activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice
- Bibliografie

ASPECTE CONVERGENTE ASPECTE DIVERGENTE


Notă de prezentare - precizează statutul disciplinei de - este precizat statutul disciplinei
studiu, face trimiteri la contribuţia de studiu?
disciplinei la profilul de formare al - este o legătură nemijlocită între
absolventului, motivează cursul intenţiile formative ale disciplinei
propus (de exemplu, din şi profilul de formare
perspectiva nevoilor de învăţare pe al absolventului?
care le au elevii, nevoilor - este precizată structura
comunităţii locale). De asemenea, programei şcolare şi semnificaţia
este prezentată succint structura principalilor termeni utilizaţi?
programei şi semnificaţia
termenilor utilizaţi.
Competențe generale - se raportează la competenţele - reflectă profilul de formare al
generale ale disciplinei de trunchi absolventului?
comun şi reflectă contribuția - reprezintă categorii de operare
opţionalului propus la profilul de definitorii pentru disciplina/
formare al absolventului. Este problematica/ tematica
necesar ca acestea să constituie abordată?
categorii de operare definitorii - sunt reflectate în competențele
pentru disciplina/ problematica/ specifice?
tematica abordată
Competențe specifice și Competențele specifice vor fi Competenţele specifice sunt:
exemple de activități de formulate după modelul celor din - derivate din competenţele
învățare programele şcolare pentru generale?
disciplinele de trunchi comun, dar - distincte sau se repetă?
nu vor fi reluări ale acestora. Dacă - formulate prin utilizarea unor
opţionalul ar repeta competențele verbe adecvate?
specifice ale programei - măsurabile (reflectă rezultate
şcolare pentru o disciplină de ale învățării care pot fi puse în
trunchi comun, atunci opţionalul evidență)?
respectiv nu ar aduce nimic nou - în număr raţional?
din punctul de vedere al - adecvate vârstei elevului?
rezultatelor așteptate ale învățării. - altele, comparativ cu programa
Pentru un opţional de o oră pe de trunchi comun?
săptămână este raţional să fie → Activităţile de învăţare:
definite şi urmărite 5-6
competenţe specifice. O - conduc la dezvoltarea
competenţă specifică este corect competenţelor specifice propuse?
formulată dacă defineşte un - pot fi organizate efectiv?
rezultat aşteptat al învățării care - presupun implicarea nemijlocită
poate fi performat şi verificat. a elevului?
Exemplele de activităţi de învăţare - valorifică experienţa, contextele
reprezintă sarcini de lucru prin de învăţare şi cultura specifice
care se dezvoltă competenţele vârstei elevului?
specifice la elevi - sunt stimulative pentru
participarea elevilor?
Conținuturi - includ acele aspecte care oferă - decupaje didactice relevante
baza de operare pentru formarea pentru domeniul de studiu
competențelor. respectiv?
Ca şi în cazul programelor - o resursă cuprinzătoare pentru
disciplinelor de trunchi comun, structurarea competenţelor
conţinuturile incluse în opţional nu specifice?
sunt un scop în sine, ci mijloace - accesibile elevilor? (ancorate în/
informaţionale pentru formarea provenind din cultura actuală?)
competențelor
Sugestii metodologice vor include recomandări - promovează o învăţare centrată,
referitoare la strategiile didactice, în mod real, pe elev?
tipuri de exerciții (care susţin - fac trimitere la o diversitate de
formarea competenţelor la elevi), contexte de învăţare?
precum şi modalităţi de evaluare. - includ referiri la modul de
realizare a evaluării continue,
formative?
Bibliografie - este relevantă pentru domeniul
de studiu respectiv?
- include şi lucrări recente?

S-ar putea să vă placă și