Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional

În cadrul sistemului de învătământ din România curriculum-ul operant este Curriculum-


ul National, constituit din: curriculum nucleu si curriculum la decizia şcolii.

   Conceptul de curriculum, implica ideea centrării pe necesitătile educabilului, pe care cele


două componente ale Curriculum-ului National o permite, asigurand proiectarea parcursurilor
pedagogice, luand în considerare dreptul la şanse egale în educatie, realizarea unei educatii
generale, dar şi a nevoii personalizării curriculum-ului, prin dezvoltarea unor rute educative
individuale, în functie de nevoile şi interesele educatilor, precum şi de cerintele mediului
social şi economic specifi.
În prezent se impune adoptarea unui demers didactic centrat pe competente, pentru a-
l pregăti pe adultul de mâine să facă fată provocărilor şi schimbărilor rapide, să activeze pe o
piată a muncii care va solicita profesii diferite, invatand pe tot parcursul vietii. Stabilirea
obiectivelor cadru şi de referintă, a competentelor generale şi specifice pe care dorim să le
formăm prin disciplina optională propusă, a temelor/ continuturilor, activitătilor de învătare
în mod adecvat obiectivelor majore şi finalitătilor ciclurilor curriculare este deosebit de
important.
Un optional nu este o activitate extraşcolară. Din momentul în care optionalul a fost
ales, el devine obligatoriu, ca orice disciplină din trunchiul comun şi presupune achizitii pe
care elevii le dobândesc, precum şi evaluarea nivelului acestora.

Voi compara modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină


opțională cu actualul model de proiectare utilizat în învățământul gimnazial, evidențiind
aspectele convergente și divergente cu acesta.

Aspecte comune

Nota de prezentare/Argument descrie disciplina opțională, argumentează structura


didactică adoptata, vine cu o serie de recomandări considerate semnificative, motivând
alegerea opționalului (exemplu: nevoi ale elevilor,  formarea unor competențe de transfer).
Acest argument este foarte important ca mesaj atât pentru elevi, cat și pentru cei care vor
decide-părinti.
Competentele generale/specifice/ care reprezintă rezultatele așteptate ale învăării și
urmăresc progresia în formarea de capacități și achiziția de cunoștințe ale elevului de la un an
de studiu la altul.
Competentele specifice vor fi formulate după modelul celor din programa de limba și
literatura româna (al materiilor de trunchi comun), dar nu vor fi reluări ale acestora.
Activitățile de învățare sunt construite astfel încât să pornească de la experiența
concretă a elevului și să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de
învatare.
Conținuturile sunt mijloace prin care se urmărește atingerea competențelor generale 
și a celor specifice  propuse.
Evaluarea poate fi: interna, externa, formativa și sumativa, prin metode tradiționale,
prin metode alternative, prin alcătuirea portofoliului elevilor (cartea de vizita).
Sugestii metodologice, puține.
Bibliografie

  Aspecte diferite

Vechea programă de opțional 

- Valori și atitudini;
- Rigurozitate în alegerea conținuturilor, în cazul literaturii, limitarea la textele din
clasicii români, dar și la la tipuri de texte;
- Izolarea, oarecum, a disciplinei într-un compartiment ermetic ;
- Centrarea CDȘ-ului pe informații;
- Utilizarea, în special, a metodelor tradiționale, mai puțin alternative;
- Evaluarea , sub toate formele ei, este centrată pe rezultat.

 Noua programă de opțional

-Flexibilitate în curriculum; 
- Centrarea pe competențe –cheie;
-Aplicarea programei prin metode predominant activ-participative;  
- Asumarea de noi roluri de către profesor și elev pentru a crește implicarea elevilor și
eficacitatea învățării, profesorul asumandu-si rolul de facilitator, mediator;
- Utilizarea metodelor interactive și a tehnicilor moderne;
- Utilizarea metodei proiectului care stimulează implicarea elevului;
- Diversitatea situațiilor de învățare, sarcini variate;
- Evaluarea poate fi gândită ca o modalitate de a dezvolta capacitatea de autoevaluare,
dar și a competenței a învăța să înveți; 
- Evaluarea se poate face prin proiecte, portofolii, fiind centrată pe munca elevului, nu
pe rezultat.

S-ar putea să vă placă și