Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICARE ANUALĂ

AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Avizat, Avizat,
Responsabil comisie, Director,
Prof. Prof. LAURA NICOLETA FELEA

Nume cerc: STUDII EUROPENE


Nume profesor: HARŞ NICOLETA
Nivel de studiu: ÎNCEPĂTORI

Modulul : VALORI EUROPENE


Competenţe generale:

 C1 Conştientizarea valorilor europene;


 C2 Raportarea critică la civilizaţia europeană, acceptarea diferenţelor şi manifestarea toleranţei;
 C3. Extinderea, aprofundarea si imbogatirea cunostintelor de cultură,civilizație și sociale.
 C4. Extinderea si aprofundarea cunostintelor de cultura si civilizatie.
 C5. Stapanirea si perfectionarea tehnicilor de citire, redactare, ascultare si conversatie.
 C6. Abilitatea de a intelege, recepta si analiza un concept.
 C7.Conștientizarea importanței aportului și implicării proprii la dezvoltarea și susținerea,aplicarea valorilor europene.
MODUL 1 SEMESTRUL I/12 SAPTAMANI/24 ORE
Vacanta de iarna 21 decembrie 2018 - 12 ianuarie 2019

NR UNITATE DE COMPETEN COMPETENTE CONTINUTURI NR SAPTAMANA OBSERVATII


CR INVATARE TE SPECIFICE ORE
T GENERALE
1 Formarea C1 - cunoaşterea şi aplicarea 1. Formarea şi organizarea S1
colectivului de normelor de N.T.S.M. şi P.S.I grupelor 01.10.-05.10.2019
elevi - cunoaşterea şi aplicarea 2. Prelucrarea N.T.S.M. şi P.S.I. S2
normelor de igienă şi a unor norme de igienă 07.10.-12.10.2019
- aptitudini personale 3. Cunoaşterea colectivului de
- cunoaşterea grupei din care elevi Evaluare iniţială (sumativă)
fac parte 4
- cunoaşterea orarului cercului

2 Unitate în C1/C2/C3/C4/ Conştientizarea contribuţiei Prezentarea generală a devizei S3,S4


diversitate C5/C6/C7 culturii europene la Uniunii europene/drapelul UE, 14.10 -26.10.2019
vehicularea culturii
contemporane; Prezentarea generală a principiilor
UE
Raportarea critică la valorile
europene, acceptarea
diferenţelor şi manifestarea
toleranţei; 4
Integrarea corectă a unor
aspecte de civilizaţie şi cultură
europeană în contextul lor
istoric;
3 Diversitate C1/C2/C3/C4/ . Exprimarea unor opinii Prezentarea unor aspect legate de
culturală și C5/C6/C7 personale asupra aspectelor de limbile și naționalitățile care fac 2 S5
lingvistică civilizaţia,cultura și valorile parte din spatial European. 28.10.- 02.11.2019
europene prezentate.
Integrarea corectă a unor
aspecte de civilizaţie şi cultură
în contextul lor istoric;
4 Repere geografice C1/C2/C3/C4/ . Exprimarea unor opinii Prezentarea spațiului geografic S6
și culturale C5/C6/C7 personale asupra aspectelor de european și a particularităților 2 04.11.- 09.11.2019
civilizaţie europeană sale.
prezentate.

5 Fenomene sociale C1/C2/C3/C4/ Multiculturalism S7,S8


C5/C6/C7 Dezvoltarea gândirii 11.11.-23.11.2019
autonome, critice şi reflexive Imigrare
Manifestarea flexibilităţii în
4
cadrul schimbului de idei în Integrare socială
diferite situaţii de comunicare;

Redactarea unor texte de


specialitate
( cuprinzând aspecte practice
sau teoretice).

6 Educație C1/C2/C3/C4/ Înţelegerea diferenţelor Prezentarea de diverse sisteme de S9


C5/C6/C7 specifice între cultura română educație europene, 2 25.11.- 29.11.2019
şi cea europeană.
Aspecte legate de familie,grup
Reformularea unor scurte economico-social.
texte prin contragere sau
reducere;
Traducerea unor texte
informative din domenii de
interes;

7 Tradiții și valori C1/C2/C3/C4/ Înţelegerea diferenţelor Prezentarea diferitelor tradiții de 6 S10


europene C5/C6/C7 specifice între cultura română sărbătorile de iarnă din diverse 02.12.-07.12.2019
şi cea europeană. țări europene. S11,S12
Identificarea detaliilor 09.12.-20.12.2019
specifice pe o anumita tema in
cadrul unui text nou

SEMESTRUL II /20 SAPTAMANI / 40 ORE

vacanta de primavara – 04 APRILIE- 21 APRILIE 2019


NR UNITATE DE COMPETENTE COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI NR SAPTAMANA OBS.
CRT INVATARE GENERALE ORE
1. Drepturile copilului C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Înţelegerea diferenţelor specifice Prezentarea conceptului și 4 S13/S14
între cultura română şi cea exemple de bune practici
europeană. 13.01.-
25.01.2019

2. Drepturile omului C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Înţelegerea diferenţelor specifice Prezentarea conceptului și 2 S15


între cultura română şi cea exemple de bune practici 27.01.-
europeană. 01.02.2019

3. Egalitate de șanse C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 . Exprimarea unor opinii personale Prezentarea conceptului și 4 S16/S17
asupra aspectelor de civilizaţie exemple de bune practici 03.02.-
europeană prezentate. 15.02.2019

4. Egalitate de gen C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Integrarea corectă a unor aspecte de Prezentarea conceptului și S18
civilizaţie şi cultură în contextul lor exemple de bune practici. 2 17.02.-
istoric; 22.02.2019

5. Conectare C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 . Exprimarea unor opinii personale Prezentarea termenilor si 2 S19


capacitare asupra aspectelor de civilizaţie aprofundarea acestora. 24.02.-
implicare europeană prezentate. 29.02.2019

6. O planetă curată C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Raportarea critică la civilizaţia, Modalități de combatere a M S20


europeană acceptarea diferenţelor şi poluării 02.03.-
manifestarea toleranţei; 07.03.2019

7. Identitate personală C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Exprimarea unor opinii personale Identitate personală în 4 S21/S22
asupra aspectelor de civilizaţie context european 09.03.-
europeană prezentate. 21.03.2019
8. Viața de familie C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Dezvoltarea gândirii autonome, Aspecte din micro-climatul 2
critice şi reflexive prin receptarea personal S23
unei varietăţi de aspecte sociale și Programul zilnic 23.03-28.03.2019
economice; Modalități de petrecere a
timpului liber
Manifestarea flexibilităţii în cadrul
schimbului de idei în diferite situaţii
de comunicare;

9 Traditii europene C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Înţelegerea diferenţelor specifice Traditii de Paști în Europa 2 S24
între cultura română şi cea 30.03-03.04.2019
europeană.

10. Ce este violența? C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 . Exprimarea unor opinii personale Prezentarea fenomenului de 4 S25/S26
Atitudine și asupra aspectelor de civilizaţie bullying și a atitudinii 22.04.02.05.2019
conștientizare europeană prezentate. corecte de combatere
Înţelegerea diferenţelor specifice
între cultura română şi cea
europeană.

11. Personalități din C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Exprimarea unor opinii personale Personalități din cultura 6 S27/ S28/S29
cultura europeană asupra aspectelor de civilizaţie europeană 04.05.
europeană prezentate. 23.05.2019
Înţelegerea diferenţelor specifice
între cultura română şi cea
europeană.
12. Diversitate și C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7 Exprimarea unor opinii personale Valori românești în context 2 S30
traditie asupra aspectelor de civilizaţie european 25.05-30.05.2019
europeană prezentate.
Înţelegerea diferenţelor specifice
între cultura română şi cea
europeană.

Evaluare finală - 1. Recapitulare şi 4 S31


sistematizare 01.06.-
2. Evaluare sumativă 06.06.2019

S32
08.06.-
13.06.2019

Profesor HARȘ NICOLETA


PROIECTARE PE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Organizarea activităţii


Nr. ore alocate: 8

Nr. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


crt.
1. Formarea şi organizarea - familiarizarea copiilor cu - se prezintă activitatea - observaţia
grupelor specificul cercului cercului, lucrări realizate - conversaţia
în cadrul cercului
2. Prelucrarea N.T.S.M. şi - cunoaşterea şi aplicarea - se identifică factorii de - N.T.S.M. şi - în ce măsură au
P.S.I. şi a unor norme de normelor de N.T.S.M. şi risc P.S.I. reţinut normele şi
igienă P.S.I - discuţii pe tema - explicaţia regulile prezentate
- cunoaşterea şi aplicarea respectării normelor - conversaţia
normelor de igienă prezentate
3. Cunoaşterea colectivului - cunoaşterea grupei din care - se stabileşte de comun - observaţia
de elevi. Evaluare iniţială fac parte acord orarul cercului - conversaţia
(sumativă) - cunoaşterea orarului - se stabilesc
cercului responsabilităţile

Unitatea de învăţare: Evaluare finală


Nr. ore alocate: 4

Nr. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


crt.
1. 1. Recapitulare şi - identificarea elementelor - identifică elementele - observaţia - în ce măsură
sistematizare din natură ce se regăsesc în din natură ce se regăsesc - conversaţia recunosc
diferite lucrări în diferite lucrări - lucrări din elementele din
- identificarea deprinderilor - identifică deprinderile expoziţie natură ce se
însuşite pe care le pot utiliza însuşite pe care le pot regăsesc în
în realizarea lucrărilor utiliza în realizarea diferite lucrări
lucrărilor - în ce măsură
recunosc
deprinderile
însuşite pe care le
pot utiliza în
realizarea
lucrărilor
2. 2. Evaluare sumativă - identificarea tehnicilor de - identifică tehnicile de - observaţia - în ce măsură
lucru utilizate în realizarea lucru utilizate în - conversaţia cunosc tehnicile
lucrărilor din expoziţie realizarea lucrărilor din de lucru utilizate
expoziţie în realizarea
lucrărilor din
expoziţie
[AVANSAȚI

PROIECTARE PE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Cunoaşterea colectivului de elevi


Nr. ore alocate: 6

Nr. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


crt.
1. Formarea şi organizarea - reintroducerea copiilor în - se prezintă tehnicile - observaţia
grupelor atmosfera specifică activității utilizate în lucrările - conversaţia
cercului realizate în cadrul
cercului
2. Prelucrarea N.T.S.M. şi - cunoaşterea şi aplicarea - se identifică factorii de - N.T.S.M. şi - în ce măsură au
P.S.I. şi a unor norme de normelor de N.T.S.M. şi risc P.S.I. reţinut normele şi
igienă P.S.I - discuţii pe tema - explicaţia regulile prezentate
- cunoaşterea şi aplicarea respectării normelor - conversaţia
normelor de igienă prezentate
3. Cunoaşterea colectivului - cunoaşterea grupei din care - se stabileşte de comun - observaţia
de elevi Evaluare iniţială fac parte acord orarul cercului - conversaţia
(sumativă) - cunoaşterea orarului - se stabilesc
cercului responsabilităţile

Unitatea de învăţare: Arta modernă şi tradiţională în Dobrogea. Evaluare finală


Nr. ore alocate: 4

Nr. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


crt.
1. 1. Arta modernă şi - cunoaşterea specificului - exerciţii de observare a - observaţia - în ce măsură cunosc
tradiţională în Dobrogea. dobrogean unor piese de artă - conversaţia specificul dobrogean
Sistematizare, - identificarea elementelor populară şi a unor - în ce măsură pot
Recapitulare, din natură ce se regăsesc în reproduceri de artă identifica
Evaluare sumativă diferite lucrări - exerciţii de identificare deprinderile și
- identificarea deprinderilor a deprinderilor însuşite pe tehnicile de lucru
însuşite pe care le pot utiliza care le pot utiliza în însuşite pe care le pot
în realizarea lucrărilor aplicarea unor trhnici de utiliza în realizarea
- identificarea tehnicilor de lucru utilizate în lucrărilor
lucru utilizate realizarea lucrărilor - în ce măsură pot
- identificarea meşteşugurilor - exerciţii de observare a identifica
tradiţionale unor piese de artă meşteşugurile
populară şi de identificare tradiţionale
a meşteşugurilor

Profesor VIORICA CHIRIȘ