Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat Avizat

Directorul gimnaziului: ____________________ Director adjunct: ______________________

″ ______ ″________________ 20___ ″ _____ ″ ________________ 20___

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La limba și literatura română
Clasa a VIII-a
Anul de învă ță mâ nt 2020-2021
Discutat și aprobat în Comisia metodică a profesorilor
"__________________________________________"
Proces – verbal nr. ____ din _________________ 20___

Șef de comisie:____________________ /____________/

1
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Receptarea mesajelor orale în diverse contexte de comunicare, manifestând atenţie, in-teres şi atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.
2. Producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare dialogată şi monologată, demon-strând comportament verbal şi nonverbal autonom.
3. Receptarea mesajelor scrise/textelor nonliterare şi literare din variate surse, exprimând dorinţa de a utiliza informaţiile achiziţionate în situaţii reale de
comunicare.
4. Producerea de mesaje scrise, manifestând responsabilitate pentru corectitudinea expri-mării proprii în limba română literară.
5. Practicarea limbii române, în diverse situaţii de comunicare, demonstrând respect pen-tru valorile culturii naţionale şi universale, deschidere pentru
implicarea activă în viaţa social-culturală a Republicii Moldova.

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbele minotităților naționale, clasele V-IX (aprobat
prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019);
2. Manualul limba și literatura română clasa a 8-a pentru școlile cu predare în limba minoritățiloe naționale.
3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară limba și literatura română( pentru instituțiile de învățământ în
limbele minorităților naționale, în anul de studii 2020 -2021
STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2020-2021

Vacanţa de toamnă 26.10.2019 – 03.11.2019 (9 zile)

Vacanţa intersemestrială (de iarnă) 25.12.2019 - 08.01.2020 (15 zile)

Vacanţa de primăvară 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 zile)

Vacanţa de Paşti 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 zile)

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
2
Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an1

Limbă şi

Obligatorie comunicare IX 4 136

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE CONŢINUT


dintre care:

IX
CLASA Unități de
UNITĂŢI DE CONŢINUT competență Activităţi integrate de învăţare a limbii şi

VIII 98
1.1.
Adolescentul şi valorile sale 28 literaturii române

Recapitulări 10
Adolescentul şi societatea 27
Evaluări (inclusiv 1 iniţială) 11

Lectură particulară/Ateliere de lectură/


Adolescentul şi natura 27
10
Adolescentul şi Patria 27 discuții/dezbateri/Ateliere interculturale

Ore la discreţia profesorului 7


Adolescentul şi cultura 27
În total: 132
Desprinderea ideilor principale din mesaje audiate, emisiuni
radio/TV, pe teme familiare.
1.2. Recunoaşterea unor informaţii specifice din mesaje audiate, de
interes personal.
1.3. Desprinderea semnificaţiei mesajului dintr-o conversaţie cotidiană.
1.4. Îndeplinirea instrucţiunilor/ indicaţiilor, în situaţii de comunicare uzuale.
3
1.5. Manifestarea interesului faţă de înţelegerea diverselor mesaje orale.
2.1. Redarea conţinutului unor texte, conform anumitor obiective.
2.2. Caracterizarea unor persoane/ personaje, exprimând atitudinea proprie.
2.3. Participarea la conversaţii, asupra unor subiecte generale, expunând punctul de vedere propriu.
2.4. Relatarea unor evenimente, fapte, activităţi cu tematică diferită.
2.5. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/ interacţiunii în limba română.
3.1. Lectura activă a textelor nonliterare i literare de pe diferite suporturi.
3.2. Stabilirea semnificaţiei mesajelor unor texte lecturate.
3.3. Selectarea informaţiilor de detaliu, din variate texte, conform anumitor obiective.
3.4. Ordonarea informaţiilor din diverse surse după anumite criterii.
3.5. Manifestarea deschiderii pentru informare prin lectură, din surse variate, utilizând informaţiile achiziţionate în comunicarea
cotidiană.
4.1. Utilizarea normelor de scriere specifice limbii române la redactarea diferitor tipuri de texte.
4.2. Descrierea unor persoane, locuri, activităţi etc., respectând anumite cerinţe.
4.3. Redactarea textelor cu privire la situaţii, fapte, persoane/ personaje etc., exprimând opinia personală.
4.4. Manifestarea interesului pentru redactarea mesajelor în limba română literară.
5.1. Structurarea ideilor într-o prezentare proprie, vizând obiective, evenimente, manifestări socioculturale.
5.2. Gestionarea experienţelor verbale i de lectură în contexte colare i sociale.
5.3. Exprimarea interesului pentru practicarea limbii române în diverse contexte de comunicare.

La sfârşitul clasei a IX-a, elevul poate:


La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul poate:
• recunoaşte informaţii specifice din diverse surse audiate/lecturate;
• stabili ideile principale din mesaje audiate de pe diferite suporturi;
• reda conţinutul unor informaţii, texte, conform anumitor criterii;
• caracteriza persoane, personaje, exprimând opinia proprie;
• citi în voce texte literare/nonliterare;
• desprinde semnificaţia globală a textelor lecturate;
4
• identifica diverse informaţii din textele citite, conform anumitor obiective;
• descrie persoane, locuri, activităţi, respectând normele limbii române literare;
• redacta texte funcţionale: invitaţia;
• prezenta locuri memorabile, utilizând diverse suporturi;
• identifica contribuţia unor personalităţi notorii din cultura naţională, utilizând diverse surse,

manifestând ca atitudini specifice şi valori predominante:

• dorinţă pentru practicarea limbii române în diverse contexte de comunicare;


• respect i responsabilitate în interacţiuni verbale în limba română;
• interes pentru participarea în activităţi colare i extraşcolare, organizate în limba română.

Produse:

1. întrebarea de clarificare, 7. colajul/colajul digital


2. mesajul audio/video, 8. conversaţia tematică,
3. dialogul/ dialogul audiovizual, 9. descrierea,
4. fişa de lucru, 10.caracterizarea de persoane/personaje
5. interviul, 11.,formularea de argumente,
6. organizatorul grafic, 12.expunerea/relatarea, prezentarea orală,
5
13. prezentarea PowerPoint,
14. posterul/posterul digital,
15. proiectul individual/de grup,
16. Simularea
17.lectura de pe diferite suporturi,
18.notițe de lectură,
19.rezumatul,
20.aprecierea personală,
21.teste de înelegere a lecturii,
22. planul dezvoltat de idei,
23.harta textului/personajului,
24.organizatorul grafic (Pânza de păianjen, Lotus, Graficul
T),
25.proiectul individual/de grup,
26.posterul, portofoliul
27.fraza, textul/textul în format electronic,
28. chestionarul în format tradițional și digital,
29.fişa de lucru,
30. descrierea de evenimente/ acțiuni,
31.caracterizarea,
32.eseul structurat,
33. invitaia/invitația electronică,
34. jurnal de călătorie,
35.

6
Nr.de Unități de Unități de conținut Nr data Ativițăți de învățare și produse Observații
rând competențe de
ore

Semestrul I
1 Lecție întroductivă. Prezentarea 1 Prezentare verbală.
manualului. Titlu. Autori.
Conținuturi.

RECUPERARE/CONSOLIDARE/APROFUNDARE (10 ore)

2 Mesajul faţă în faţă; 1 exerciţii de identificare a unor informaii globale/specifice pe baza


Consolidare Indentificarea unui text audiat;
a unităților stărilor/emoțiilor/sentimentelor - ordonarea/gruparea unor imagini pe baza informaiilor dintr-un
de vorbitorului din diferite texte; text audiat;
competențe
3 din clasa a Textul 1 caracterizarea unor fiinţe, persoane/personaje conform sarcinii
VII-a • Coeziunea sintactică. propuse.;
Personajul.Caracterizarea realizarea unor conversaii conform ariei tematice;
1.1-1.5 persoajului/personajelor. exerciţii de identificare a unor informaţii de detaliu pe baza unui text
audiat; - exerciţii de selectare/aranjare într-o ordine logică a ideilor; -
Exprimarea acordului/dezacordului. exerciţii de completare a unor fişe, tabele, hărţi conceptuale;
2.1-2.5 Părţi de vorbire: verb, substantiv, Observarea valorii expresive a părţilor de vorbire, în baza textului citit.
4 1
adjectiv, numeral, pronume.

5 3.1-3.5 Enunţul: propoziţia şi fraza 1 Producerea de texte, utilizând forme gramaticale şi structuri sintactice cu
• Organizarea structurală a enunţului. valoare expresivă.
Propoziţia dezvoltată. Fraza.
Raporturile de coordonare şi de
subordonare în propoziţie şi în frază.

7
6 Tipuri de propoziţii şi structura 1 Prezentarea grafică a relației dintre noțiunile studiate.
lor specifică
• Exprimarea unor acţiuni, stări,
existenţe/cauze: sigure, dorite,
4.1-4.4 posibile.
• Exprimarea unui îndemn, a unei
porunci (forma afirmativă şi
negativă) etc.
• Exprimarea argumentativă.

7 Specii literare: poezia, pastelul, 1 Caracterizarea și compararea diferitor tipuri de texte.


povestirea, povestea, legenda, fabula,
ghicitoarea, proverbul.
8 5.1-5.3 Părţi de vorbire: verb, substantiv, 1 Observarea valorii expresive a părţilor de vorbire, în baza textului citit.
adjectiv, numeral, pronume.
9 Evaluare inițială. Test 1 Test complex

10 Analiza probei de evaluare 1 Analiza testului

Unitati de competente Unitati de conținuturi


Nr Data Resurse didactice
.
Înţelegerea Vorbirea Lectura Scrierea
de
după auz
ore
LIMBA ROMÂNĂ SEMESTRUL I UNITATEA: ADOLESCENTUL ȘI PATRIA-15 ore
Marile noastre Marii 2 Dialog.
5. redarea în Substantivul.Declinarea
limba- ţintă a substantivelor proprii 1 Caracterizarea
conţinutului Unde joacă moldovenii 1 personajelor
8
global al 1. utilizarea unui 1. citirea 6. alcătuirea / Ortografia numelor proprii
1
mesajului lexic adecvat fluentă, continuarea unui Personalități românești din Test de cunoştinţe.
2
audiat; temei corectă, dialog pentru prezent/din trecut
abordate/situaţiei; conştientă şi diverse Locuri memorabile din Basarabia
3. aprecierea expresivă; circumstanţe;
Mănăstirea Țipova.
faptelor unui 3 Prezentare
Utilizarea verbelor la infinitiv
personaj sau a
O întîlnire de neuitat.
unui 2 Comunicarea
Utilizarea construcțiilor cu
eveniment; 1
verbe la imperfect. Fișe didactice
2. identificarea 9. realizarea
personajelor portretului (moral 7. caracterizarea Repetare 1
principale şi şi fizic) al unei 4. realizarea unei persoane; Test sumativ .p.26
2 Pînza de păianjăn
secundare în persoane/unui dialogurilor pe Lucrul asupra greșelilor
bază de repere; personaj; baza unui text; Adolescentul și societatea (12ore )
Comunicarea la telefon. Evaluare formativă
Utilizarea construcțiilor verbale 2
6. asocierea 2. exersarea de tip conditional-conjunctiv
mesajului naraţiunii la 6. alcătuirea Metoda cadranelor
Mijloace de 1
audiat cu timpul prezent, planului unui comunicare(Scrisoarea,SMS-
trecut şi viitor; text. ul.Poșta electronică,e-mail)
imagini sau
informaţii 9. realizarea 11. realizarea 1. alcătuirea Anunțul. 1
cunoscute; portretului (moral dialogurilor în propoziţiilor cu Piramida povestirii
şi fizic) al unei baza reperelor îmbinări de Prepozițiile
1 Conversația
persoane/unui indicate; cuvinte,
personaj; sinonime şi Avem nevoie de servicii 1 Lucru individual
La frizerie
9
perechi de Noțiuni de sintaxă.Punctuația 1 Fișe didactice
antonime; La atelierul de reparație a 1
încălțămintei,hainelor Evaluare tematică
Utilizarea construcțiilor cu
verbe la diateza reflexivă. 1
Repetare 1
Evaluare tematică p.45
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor 2

UNITATEA: ADOLESCENTUL ȘI LUMEA


10. selectarea 9. realizarea 7. redarea Tradiții și obiceiuri(9 ore) Fișe didactice
informaţiei- portretului (moral succintă a 5. respectarea
Codul bunelor maniere.Gazde 2 Demonstrarea
cheie dintr-un şi fizic) al unei conţinutului rigorilor de
și oaspeți
text audiat; persoane/unui textului în structurare a
Elemente de limba română Brainstorming
personaj; limba-ţintă; unei comunicări
Structurarea argumentelor și
scrise; Dicționarul de
expunerea ipotezelor. 1
3. aprecierea 6. 10. sinonime și
faptelor unui autocaracterizare caracterizarea 2. alcătuirea / Cîte bordeie ,atîtea obiceie. 2 antonime
personaj sau a a în baza personajelor continuarea unui Elemente de limba română
unui reperelor; prin Utilizarea pronumelor 1 Comunicarea
dialog pe baza
eveniment; comparare; nehotărîte.
unor imagini; Repetare 1 Expunerea
Evaluare semestrială 2
Lucrul asupra greșelilor Observarea
8. determinarea 4. realizarea Semestrul II Diagrama Venn
temei 4. alcătuirea unei dialogurilor pe Adolescentul și natura,(8) Fișe
mesajului relatări după o baza unui text; 7. caracterizarea Minunații nostri vecini 1
10
audiat; imagine; unei persoane; Utilizarea construcțiilor cu 1 Expunerea
verbe la conjunctiv
Trandafirul . 2 Lucrul cu textul
Repriza pronumelor personale
2 Execițiul
la Cazul Dativ.
Conversația
Repetare
Lucrul individual
Evaluare tematică. Lucrul 2 Evaluare tematică
asupra greșelilor

8. alcătuirea Oameni și caractere( 12 ore) Exprimare de


5. redarea în 7. redarea unui text Portretul unui om ideal 2 opinie.
limba- ţintă a 1. utilizarea unui succintă a coerent utilizind Elemente de limba română 1
conţinutului lexic adecvat conţinutului adjective la Flexiunea adjectivelor. Dialog.
global al temei textului în diferite grade de Prieten ar putea să-mi fie... 2 Diagrama Venn
mesajului abordate/situaţiei; limba-ţintă; comparație Elemente de limba română 1 Caracterizare
audiat; Gradele de comparative ale
adjectivelor de personaj
În pas cu moda 2 Lucrul prin
Utilizarea pronumelor 1 cooperare.
personale neaccentuate în D-A.
Repetare 1
Exerciţii.
Test sumativ p. 80
Subcompetenţe complexe. Lucrul asupra greșelilor 2
7.recunoaşterea 7. conversarea 6. alcătuirea 6. alcătuirea / Adolescentul și arta,cultura -(14 ore) Lucrul cu textul
personajelor în pe marginea unei planului unui continuarea unui
Povestea mea preferată 2
funcţie de imagini, a text. dialog pentru Fișe didactice
Elemente de limba română. 1
11
limbaj şi unei situaţii de diverse Utilizarea verbelor la
intonaţie; comunicare, a 10.caracteriza- circumstanţe; M.Imperativ Lucrul cu textul
unui diafilm rea Muzica mea preferată
3. aprecierea vizionat pe o personajelor Elemente de limba română. 2 Diagrama Venn
faptelor unui tema dată; prin 2. alcătuirea / Utilizarea verbelor la perfectul 1
personaj sau a 5. selectarea unei comparare; continuarea unui compus Dialog.
unui informaţii; dialog pe baza În lumea sportului. 1
eveniment; unor imagini; Elemente de limbă română 1 Exerciţii.
Utilizarea numeralelor
colective. Rezumat
Pasiunea mea,visul meu 2
Utilizarea construcțiilor cu 1 Caracterizare
verbe la T.Viitor de personaj.
Repetare 1
Evaluare tematică. Evaluare tematică
Subcompetenţe complexe. Lucrul asupra greșelilor 2

4. înţelegerea 1. utilizarea unui 1. citirea 7. caracterizarea Călătorii (6 ore) Joc de rol


conţinutului lexic adecvat fluentă, unei persoane;
textului audiat, temei corectă, 1. alcătuirea O călătorie subterană.
Peștera Emil Racoviță. 1 Fișe
înregistrat pe abordate/situaţiei; conştientă şi propoziţiilor cu Dialog.
bandă (radio, expresivă; îmbinări de Adverbul.Ortografia unor 1
adverbe. Exprimare de
TV) (şi la 5. selectarea unei 4. realizarea cuvinte,
La munte. La mare. opinii.
Lectură); informaţii; dialogurilor pe sinonime şi
baza unui text; perechi de Planuri de vacanță. 1
Repetare 1 Exerciții
antonime;
Evalure finală. 1
Evaluare
Lucrul asupra greșelilor. 1
12
semestrială

LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I Întrebări/


răspunsuri
10. selectarea 2. exersarea 6. alcătuirea 4. redactarea În lumea folclorului 16 ore
(păianjenul)
informaţiei- naraţiunii la planului unui unui bileţel, Lecție întroductivă 1
cheie dintr-un timpul prezent, text. unui anunţ Pe-un picior de plai:„Miorița” 3
Piramida
text audiat; trecut şi viitor; 12. simplu; Repere teoretice:Balada 1
personajului
8. determinarea continuarea 2. alcătuirea / Povestea Vrancei 2
temei 3. aplicarea subiectului continuarea unui Repere teoretice:Legenda 1
Graficul T
mesajului regulilor modificînd dialog pe baza Păcală și boierul 2 Dialog/monolog
audiat; gramaticale circumstanţele Repere teoretice :Snoava 1
unor imagini;
învăţate; ; Păcală și Tîndală
2 Test de cunoștințe
Repere teoretice:Proverbul
1
Repetare
Subcompetenţe complexe. Evaluare tematică p.110 2
Lucrul asupra greșelilor
Adolescentul și copilăria(10 ore)
6. asocierea 1. utilizarea unui 11. realizarea Conversaţie.
5. respectarea G.Coșbuc.Repere biografice. 1
mesajului lexic adecvat dialogurilor în
„Cîntec” de G.Coșbuc 1
temei baza reperelor rigorilor de
audiat cu Repere teoretice:Cîntecele 1
abordate/situaţiei; indicate; structurare a
imagini sau copilăriei
4. alcătuirea unei 3. respectarea unei comunicări I.Creangă.Repere biografice Lucrul prin
informaţii 1
relatări după o regulilor de scrise; „La scăldat”I.Creangă . 2 cooperare.
cunoscute; imagine; pronunţie; Joc de rol
Amintiri din copilărie-Repere 1
Repetare Exerciții
1

13
Evaluare tematică p.143 Test de cunoștințe
Lucrul asupra greșelilor 1
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă 1

UNITATEA : ADOLESCENTUL ȘI NATURA (11ore)


3. aprecierea 8.construirea 2. stapînirea 2. alcătuirea / Tablouri de iarnă Piramida
faptelor unui unui mesaj unui continuarea unui V.Alecsandri.Repere cunoașterii
1
personaj sau a vocabular Exerciţii.
pornind de la dialog pe baza biografice
unui începutul/ adecvat temei unor imagini;
eveniment; abordate/ Iarna”de V.Alecsandri Rezumat
sfârşitul dat, pe 2
situaţiei de 1
baza unor comunicare; Repere teoretice :Pastelul Fișe
6. alcătuirea 5. respectarea
M.Eminescu.Repere 1 Diagrama Venn
5. redarea în planului unui rigorilor de biogradice
limba- ţintă a 1. utilizarea unui text. structurare a „Revedere” de N.Eminescu 2
conţinutului lexic adecvat 11. realizarea unei comunicări Natura în creația lui 1
global al dialogurilor în Exerciții
temei scrise; M.Eminescu
mesajului baza reperelor Repetare
abordate/situaţiei; 1
audiat; indicate;
Subcompetenţe complexe. Evaluare semestrială
2
Lucrul asupra greșelilor
SEMESTRUL II Omul este măsura tuturor lucrurilor (11 ore)
3. aprecierea 2. exersarea 4. realizarea 1. alcătuirea Asemeni oamenilor Exprimare de
faptelor unui naraţiunii la dialogurilor pe propoziţiilor cu A.Donici.Repere biografice 1 opinie.

14
personaj sau a timpul prezent, baza unui text; îmbinări de „Musca”de A.Donici. 2
unui trecut şi viitor; 6. alcătuirea cuvinte,sinonim Repere teoretice: Fabula. 1 Dialog.
eveniment; planului unui e şi perechi de Șapte ani de acasă
4. alcătuirea unei text. I.L.Caragiale.Repere biogr. 1 Explozia stelară
antonime;
relatări „Vizită”de I.L.Caragiale. 2 Fișe didactice
Repere teoretice:Schița. 1 Exerciții
Repetare 1
Evaluare.(p.168)Analiza. 2
Meridiane spirituale (14ore )
4. înţelegerea 4. alcătuirea unei 11. realizarea 1. alcătuirea Cartea Cărților. Lucrul cu textul
conţinutului relatări după o dialogurilor în propoziţiilor cu 2
textului audiat, Parabola semănătorului. Exerciții
imagine; baza reperelor îmbinări de
înregistrat pe Tehnica:
indicate; cuvinte, Repere teoretice:Parabola 1 Adevărat/fals
bandă (radio,
TV) (şi la sinonime şi Miturile Greciei Antice. Lucrul cu
4. realizarea
Lectură); 2. exersarea perechi de 2 textul.Exprimare
dialogurilor pe Mitul lui Sisif. de opinie.Dialog.
naraţiunii la baza unui text; antonime;
timpul prezent, 1. alcătuirea Repere teoretice.Miturile 1 Caracterizare
trecut şi viitor; propoziţiilor A.de Saint-Exupery. 1 Diagrama Venn
cu îmbinări de Micul Prinț.A.de Saint- 2
4. alcătuirea unei cuvinte, Exupery. Exerciții
relatări după o sinonime şi Sensul vieții după A.de 1 Exprimarea
imagine; perechi de Saint-Exupery propriilor opinii
antonime Repetare 1
Evaluare finală Test de cunoștințe
Subcompetenţe complexe. 1

15
Lucrul asupra greșelilor 1 Exerciții
Subcompetenţe complexe.
Lectură particulară 1 Lectură

16