Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

la Limba şi Literatura Română pentru clasa a V-a a şcolii cu predare în limba rusă
Anul de studii 2016 – 2017

Practica
Repartizarea Lectură Lucrări de La dispoziția
rațională a Recapitulări Total
orelor: particulară evaluare profesorului
limbii
Semestrul I 44 3 5 3 9 64 ore
Semestrul II 46 3 5 3 11 68 ore
Anual 132 ore
Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010
Manualul de bază: Tamara Cazacu. Limba română ” Strîngeți piatra lucitoare” (manul pentru elevii clasei a V-a a şcolii
cu predare în limba rusă).

Subcompetențe Conținuturi Nr. Data Resurse didactice

Pagina 1
de
ore
Înţelegerea Vorbirea Lectura Scrierea
după auz
UNITATEA: COPILUL ÎN FAMILIE
1.Înțelegerea 7. Construirea 1.Identificarea 4.Alcătuirea Impresii din vacanță 1 Prezentare
instrucțiunilor unui mesaj după unor aspecte ale propozițiilor Poezia ”Limba noastră” de 1 Power Point
profesorului începutul dat. conținutului. după Alexei Mateevici
referitoare la repere(cuvinte, Portretul autorului
activitățile 2.Memorarea înbinări de Poezia ”O altă limbă mai 2
programate. dialogurilor-tip. cuvinte). frumoasă nu-i” de V.Teleucă Prezentare
2.Citirea Explorarea textului
2.Înțelegerea 3.Întreținerea corectă, 1.Scrierea Evaluare inițială 1 Comunicarea
globală a unui dialog coerentă , lizibilă. Obligațiile membrilir familiei
conținutului similar cu și expresivă, Ce litere gustoase de 2 Metoda cadranelor
celor audiate. fără repere. conștientă. 2.Structurarea Spiridon Vangeli
unei comunicări Piramida povestirii
3. Distingerea 1.Completarea 9. Modificarea scrise în baza Imperfectul și perfectul
aspectelor corectă a intonației unui rigorilor compus (exersare) Pînza de păianjăn
logico- modelului cu text în funcție propuse.
semantice ale unele elemente de obiectiv. Calul Bălan şi Sfîntul Nicolai 2 Fișe didactice
textului. 5.Caracterizarea 3. Răspunsul la de Ion Creangă Conversația
unui erou 4.Alcătuirea întrebări, Explorarea textului Lucrul individual
preferat pe baza dialogurilor. folosind textul. Lectură particulară 1
reperelor.
Recapitulare 1

Test sumativ p.15 2


Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor

Pagina 2
Relații cu părinții, bunicii
Prietenul 1 Fișe didactice
4.Determinarea 4.Alcătuirea 9. Modificarea 5.Caracterizarea Gr.Vieru
evenimentelor unei comunicări intonației unui unei persoane. Demonstrarea
principale și după repere. text în funcție Ceasul de Spiridon Vangheli 2
secundare ale de obiectiv. Portretul autorului
textului audiat. Bun lucru mai e şi bicicleta 2
6.Alcătuirea Brainstorming
5.Caracterizarea unui text la asta de Spiridon Vangheli
unui erou 7.Împărțirea temă. Dicționarul de
5. Stabilirea preferat pe baza unui text pe Timpul viitor (popular) sinonime și
personajelor reperelor. fragmente antonime
principale și logico- Cum ce cîștigă banii (poveste 2
6.Modificarea 7.Expunerea în populară) Comunicarea
secundare ale semantice și
subiectului în scris a opiniei
textului. întitularea Expunerea
funcție de ideea acestora. referitor Nici lemnul nu iartă 2
de comunicare. la o temă,
Observarea
6. Formarea 8.Redarea fapt,persoană. Farfuria de lemn de Traian 2
titlurilor 1.Completarea conținutului Dorz Lucrul cu textul
adecvate corectă a textului citit. 4.Alcătuirea Timpul
pentru mesajul modelului cu propozițiilor present/trecut(imperfectul) Execițiul
audiat. unele elemente 10. după Cum îţi vei aşterne aşa vei 1 Conversația
lexicale. Formularea repere(cuvinte, dormi de Traian Dorz Lucrul individual
cncluziilor înbinări de
argumentate cuvinte). Lectură particulară 1

Recapitulare. Timpul viitor 1

Test sumativ p.36 2


Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor

Pagina 3
UNITATEA : COPILUL ȘI NATURA
52.Înțelegerea 1. identificarea 4. alcătuirea 2. structurarea Ce te legeni. M. Eminescu 2 Portretul autorului
globală a unor aspecte ale propoziţiilor unei comunicări
conținutului conţinutului; după repere scrise în baza Toamnă aurie 1 Prezentare Power
celor audiate. (cuvinte, rigorilor Point
Sfîrșit de toamnă 2
6. formularea îmbinări de propuse;
6. formularea de întrebări; cuvinte, Piramida cunoașterii
titlurilor Excursie imaginară în pădure 1
scheme, 6.Alcătuirea
adecvate 5. răspunsul la desene, unui text la
pentru mesajul Lectură particulară 1
întrebări; structuri); temă.
audiat .
UNITATEA: COPILUL ȘI ARTA, CULTURA
Obserbarea
Conversația

Ploaia de stele

Piramida cunoașterii
Demonstrarea
DEX
Comunicarea
Expunerea
Exercițiul
4.Determinarea 5.Răspunsul la 7.Construirea 5.Caracterizarea Ce-i mai scump şi ce-i mai 2
evenimentelor întrebări. unui mesaj după unei persoane. rău pe lume

Pagina 4
principale și începutul dat. 6.Alcătuirea Doi fraţi
2
secundare ale 3.caracterizarea unui text la Gradele de comparaţie ale
textului audiat. unui personaj. 1. Completarea temă. adjectivelor
corectă a 4. Alcătuirea Cine-i mai isteț?
5. Stabilitea 4.Alcătuirea modelului cu propozișiilor 2
personajelor unui dialog. unele elemente după Modul imperativ
principale și lexicale. repere(cuvinte
Lectură particulară 1
secundare ale 6. Formularea 8.Comunicarea ,îmbinări,
textului. de întrebări. pe o temă scheme,desene.) Ghemul vieţii 2 Prezentare
propusă. 7.Expunerea în Utilizarea imperativului Power Point
3. distingerea 4. alcătuirea scris a opiniei Nici smîntănă , nici lapte 2
aspectelor 10.formularea unei referitor la o acru Portretul autorului
lexico – concluziilor comunicări temă fapt sau Păcală avocat 2 Joc de rol
semantice ale argumentate; după repere; persoană.
textului. 9. Expunerea 5.Caracterizarea Hoţul prost 2
7. identificarea 4. alcătuirea unei situații unei persoane. Portofoliul de grup
particularitaţi- dialogurilor; noi, 4. Alcătuirea Corbul şi vulpea 3
lor comparîndu-o propoziţiilor Comunicarea
semnificative 1. identificarea cu una după Modul condiţional
Expunerea
ale unor aspecte ale cunoscută. repere(cuvinte,
Viţa de vie şi viaţa 2
personajelor conţinutului; 6. modificarea îmbinări de Execițiul
sau faptelor din subiectului în cuvinte, desene, Recapitulare 1
mesajul audiat; 12.Rezumarea funcţie de scheme, Analiza/interpretarea
celor citite. ideea structuri). textelor
comunicării;

Evaluare Lucrul asupra 2


Subcompetențe vizate în unitatea respectivă greșelilor

Pagina 5
4.Determinarea 1. identificarea 9. Expunerea 4. Alcătuirea Copilul și natura
evenimentelor unor aspecte ale unei situații noi, propoziţiilor
Iarna 1
principale și conţinutului; comparîndu-o după Joc de rol
secundare ale cu una repere(cuvinte, Viscolul 1
textului audiat. 12.Rezumarea cunoscută. îmbinări de Execițiul
celor citite. cuvinte, desene, În seara de Crăciun 1
scheme, Analiza/interpretarea
structuri). Lectură particulară textelor

S E M E S T R U L II (numărul total de ore - 68)


Subcompetențe Conținuturi Nr. Data Resurse didactice
de
ore
Înţelegerea
după auz Vorbirea Lectura Scrierea
UNITATEA: COPILUL ÎN FAMILIE
4.Determinarea 7. Construirea 1.Identificarea 3. Răspunsul la Sărbători și tradiții în familie (4) Prezentare
evenimentelor unui mesaj unor aspecte ale întrebări, Ministrul bunelului 2 Power Point
principale și după începutul conținutului. folosind textul
secundare ale dat. Dar cum să-ți dau colacul 2 Portretul autorului
textului audiat. 3.Caracterizarea 5.Caracterizare
2.Memorarea unui personaj. a unei persoane. Joc de rol
dialogurilor-tip. Portofoliul de grup

Pagina 6
Comunicarea
Expunerea

Execițiul

Analiza/interpretarea
UNITATEA: COPILUL ȘI PATRIA textelor
Observarea

Lucrul cu textul

Lucrul individual

3. Distingerea 3.Întreținerea 2.Citirea corectă, 4.Alcătuirea Casa părintească (8)


aspectelor unui dialog coerentă , propozițiilor Patria 1
logico- similar cu și expresivă, după Casa părintească 2
semantice ale fără conștientă. repere(cuvinte, Cetatea Sorocii
textului. repere.1.Compl 4.Alcătuirea înbinări de Imperativul (forma negativă) 2
5. Stabilirea etarea corectă a dialogurilor. cuvinte).2.Struc Lectură perticulară 1
personajelor modelului cu 3.Caracterizarea turarea unei
principale și unele elemente unui personaj. comunicări Recapitulare 1
secundare ale 4.Alcătuirea scrise în baza
textului.. inei comunicări rigorilor
după repere. propuse.
Bravo! (Evaluare) 2
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor

Meleagul natal (4)


5. Stabilirea 4.Alcătuirea 9. Modificarea 5.Caracterizare Moldova mea 2 Fișe didactice
personajelor unei comunicări intonației unui a unei persoane.

Pagina 7
Să trăiești, Moldovă 2 Prezentare Power
Point
Valori morale și cultural eterne (11)
Portretul autorului
Cîntecul lui Mihai Viteazul 1 Analiza/interpretarea
textelor
Haiducul Bujor 2
Joc de rol
Imperativul (repetare)
Dicționarul de
Rîul Bîc 2 sinonime și antonime

principale și după repere. text în funcție 6.Alcătuirea Verbul present/ trecut Comunicarea
secundare ale de obiectiv. unui text la (imperfect)
5.Caracterizare Expunerea
textului. temă. Zburați, zburați 2
a unui erou 7.Împărțirea
Observarea Lucrul
6. Formarea preferat pe baza unui text pe 7.Expunerea în Cazurile substantivului
cu textul
titlurilor reperelor. fragmente scris a opiniei
adecvate pentru logico- referitor Lectură particulară 1 Execițiul
mesajul audiat. 6.Modificarea semantice și la o temă,
7.Identificarea subiectului în întitularea fapt,persoană. Recapitulare 1 Conversația
particularitățilo funcție de ideea acestora. Lucrul individual
r semnificative de comunicare. 2. Structura
ale personajelor 8.Redarea unei comunicări
1.Completarea Test sumativ p.35 2
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor

UNITATEA : DIN VIAȚA ANIMALELOR


Flora. Fauna. (17)

Pagina 8
2.Înțelegerea 1. identificarea 4. alcătuirea 2. structurarea Vestitorii primăverii 2 Portretul autorului
globală a unor aspecte ale propoziţiilor unei comunicări
conținutului conţinutului; după repere scrise în baza Cazurile substantivului Prezentare Power
celor audiate. (cuvinte, rigorilor Point
Leu sau un cîine care a iubit. 1
6. formularea îmbinări de propuse;
6. formularea Gerunziul Analiza/interpretarea
de întrebări; cuvinte,
titlurilor Îndrăgostitul 2 textelor
scheme, 6.Alcătuirea
adecvate pentru 5. răspunsul la desene, unui text la
mesajul audiat . întrebări; Stăncuțele: mirele și mireasa 1 Diagrama Venn
structuri); temă.
3. Distingerea 2.Memorizarea 7. Împărțirea 3.Caracterizare
aspectelor dialogurilor-tip unui text pe a unui personaj. Năzbîtiile papagalului cacadu 2 Joc de rol
logico- fragmente
semantice ale 3. Întreținerea logico-semantice 4. Alcătuirea Albina 2 Fișe didactice
textului. unui dialog și întitularea propozițiilor
4. Determinarea similar cu și acestora. după repere De ce-i frumos păunul 2 Analiza/interpretarea
Modul conjunctiv textelor
evenimentelor fără repere. (cuvinte,
principale și 8. Redarea îmbinări de Cioc! Cioc! Cioc! 2
secundare ale Piramida cunoașterii
4. Alcătuirea conținutului cuvinte)
textului audiat. unei comunicări textului citit. Recapitulare 1
5.
5. Stabilirea după repere. 9. Modificarea Caracterizarea
personajelor Bravo! (Evaluare) 2 Explozie stelară
intonației unui unei persoane.
principale și text. 7. Expunerea în
secundare ale Lucrul asupra greșelilor Conversația
scris a opiniei Lucrul individual
textului.. 10.Formularea referitot la o
concluziilor temă, fapt
argumentate. persoană.

UNITATEA: COPILUL ȘI NATURA


Minunile naturii (11)

Pagina 9
4.Determinarea 5.Răspunsul la 7.Construirea 6.Alcătuirea Și soarele dansează 2
evenimentelor întrebări. unui mesaj după unui text la
principale și începutul dat. temă. Feriți-vă de fulgerul globular 2
secundare ale 3.caracterizarea
Nisipul înghite oamenii 2
textului audiat. unui personaj. 1. Completarea 4. Alcătuirea
corectă a propozișiilor Apă vie?! 2
5. Stabilitea 4.Alcătuirea modelului cu după
personajelor unui dialog. unele elemente repere(cuvinte , Intergecția
principale și lexicale. îmbinări,
secundare ale 6. Formularea scheme,desene. Recapitulare 1
Obserbarea
textului. de întrebări 9. Expunerea )4. Alcătuirea
Lectură particulară 1 Conversația
. unei situații noi, propoziţiilor
Analiza/interpretarea
3. distingerea 9. Expunerea comparîndu-o cu după
textelor
aspectelor unei situații noi, una cunoscută. repere(cuvinte,
lexico – comparînd-o cu îmbinări de
Ploaia de stele
semantice ale una cunoscută. cuvinte, desene,
textului scheme,
Piramida cunoașterii
structuri).
Demonstrarea

UNITATEA: COPILUL ȘI ARTA, CULTURA


Mituri antice (13)

Pagina 10
3. distingerea 10.formularea 8.Comunicarea 7.Expunerea în Cum s-a născut zeiţa Afrodita 1 Metoda cadranelor
aspectelor concluziilor pe o temă scris a opiniei de Alexandru Mitru
lexico – argumentate; propusă. referitor la o Piramida povestirii
semantice ale 6. modificarea temă fapt sau Cum l-a făcut Prometeu pe 2
textului ( şi 4. alcătuirea subiectului în persoană. omul-bărbat Pînza de păianjăn
laLectură ). dialogurilor; funcţie de 5.Caracterizare Verbul: Modul indicative –
ideea a unei persoane. Modul conjunctiv Interviul în grup
7. identificarea 1. identificarea comunicării; 4. Alcătuirea Zeus e păcălit 1
particularitaţi- unor aspecte ale propozișiilor Proiectul de cercetare
lor conţinutului; 4. alcătuirea după în grup
Prometeu aduce oamenilor 1
semnificative unei repere(cuvinte ,
focul
ale personajelor 12.Rezumarea comunicări îmbinări,
sau faptelor din celor citite. după repere; scheme,desene. Prometeu a făcut bărbatul, iar 1 Ploaia de stele
mesajul audiat; ) tu să-mi faci femeia
5. Stabilitea 3.caracterizarea 1. Completarea 3. Răspunsul la Observarea
personajelor unui personaj. corectă a întrebări, Cutia Pandorei 1
principale și modelului cu folosind textul. Cazurile substantivului Tehnica Lotus
secundare ale unele elemente 6.Alcătuirea Caietele de teste
textului. lexicale. unui text la Recapitulare 1
temă. Conversația
Lucrul individual

Evaluare sumativă
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor 2

Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lectură particulară 2


Recapitulare 1

Pagina 11

S-ar putea să vă placă și