Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcția Generală educație Ștefan Vodă

IP gimnaziul rus ”Dmitrie Cantemir”, orașul Ștefan Vodă

Aprobat Avizat

Directorul gimnaziului: ____________________ Director adjunct: ______________________

″ ______ ″________________ 20___ ″ _____ ″ ________________ 20___

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La limba și literatura română
Clasa a IX-a
Anul de învă ță mâ nt 2020-2021

Discutat și aprobat în Comisia metodică a profesorilor


"__________________________________________"
Proces – verbal nr. ____ din _________________ 20___

Șef de comisie:____________________ /____________/


1
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Receptarea mesajelor orale în diverse contexte de comunicare, manifestând atenţie, in-teres şi atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.
2. Producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare dialogată şi monologată, demon-strând comportament verbal şi nonverbal autonom.
3. Receptarea mesajelor scrise/textelor nonliterare şi literare din variate surse, exprimând dorinţa de a utiliza informaţiile achiziţionate în situaţii reale de
comunicare.
4. Producerea de mesaje scrise, manifestând responsabilitate pentru corectitudinea expri-mării proprii în limba română literară.

5. Practicarea limbii române, în diverse situaţii de comunicare, demonstrând respect pen-tru valorile culturii naţionale şi universale, deschidere pentru
implicarea activă în viaţa social-culturală a Republicii Moldova.

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbele minotităților naționale, clasele V-IX (aprobat
prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019);

2. Tamara Cazacu , Iulia Maevschi , Galina StahiDULCE GRAI Limba și literatura română, Manual pentru elevii claselor a IX-a din școlile cu instruire în limba
rusă. Chișinău, 2016.

3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară limba și literatura română( pentru instituțiile de învățământ în
limbele minorităților naționale, în anul de studii 2020 -2021
STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2020-2021

Vacanţa de toamnă 26.10.2019 – 03.11.2019 (9 zile)

Vacanţa intersemestrială (de iarnă) 25.12.2019 - 08.01.2020 (15 zile)

Vacanţa de primăvară 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 zile)

Vacanţa de Paşti 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 zile)

2
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an1

Limbă şi

Obligatorie comunicare IX 4 132

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE CONŢINUT


dintre care:

IX
CLASA Unități de
UNITĂŢI DE CONŢINUT competență Activităţi integrate de învăţare a limbii şi

IX 97
1.1Identificar
literaturii române
Adolescentul şi valorile sale 27 ea
semnificaţiei Recapitulări 10
Adolescentul şi societatea 27 globale din Evaluări (inclusiv 1 iniţială) 11
mesaje
Adolescentul şi natura 26 autentice. Lectură particulară/Ateliere de lectură/

Adolescentul şi Patria 26 discuții/dezbateri/Ateliere interculturale

Ore la discreţia profesorului 5


Adolescentul şi cultura 26
În total: 132

3
1.2. Recunoașterea unor informaţii detaliate din interacţiuni verbale, mesaje audio-vizuale.
1.3.Deducerea mesajului unui text audiat pe teme cotidiene.
1.4. Îndeplinirea instrucţiunilor în situaţii simulate şi reale de comunicare cotidiană.
1.5. Manifestarea ascultării active în diverse interacţiuni verbale
2.1. Redarea succintă a mesajului unor texte nonliterare şi literare, receptate din diverse surse.
2.2. Prezentarea argumentată a unor experienţe, intenţii, proiecte de viitor.
2.3. Participarea la conversaţii pe diverse teme, demonstrând comportament verbal şi nonverbal autonom.
2.4. Producerea unui discurs, cu utilizarea suporturilor audiovizuale/digitale.
2.5. Manifestarea atitudinii pozitive faţă de participarea la dialog şi exprimarea în public
3.1. Lectura autonomă şi conştientă a textelor nonliterare şi literare din variate surse.
3.2. Identificarea informaţiilor relevante din diverse texte nonliterare şi literare.
3.3. Selectarea informaţiilor specifice şi de detaliu din variate tipuri de texte şi surse.
3.4. Recunoaşterea organizării logice a unui text funcţional sau literar.
3.5. Manifestarea atitudinii pozitive faţă de practicile de lectură, utilizând informaţiile achiziţionate în situaţii reale de comunicare.
4.1Aplicarea normelor limbii române literare în texte proprii
4.2. Expunerea unor opinii, impresii, atitudini vizând un subiect cunoscut.
4.3. Redactarea unor texte structurate, prezentând argumente pertinente.
4.4. Manifestarea responsabilităţii pentru calitatea redactării textelor elaborate.
5.1. Expunerea ideilor într-un text, discurs, valorificând elemente de cultură naţională şi universală.
5.2. Integrarea experienţelor verbale şi de lectură în contexte şcolare şi sociale, prin utilizarea diverselor surse digitale
5.3. Exprimarea responsabilităţii pentru practicarea limbii române în situaţii autentice de comunicare.

La sfârşitul clasei a IX-a, elevul poate:


• identifica informaţii globale şi detaliate din mesaje audio-vizuale şi interacţiuni verbale;
• extrage din text unele informaţii de detaliu;
• ordona informaţiile din diverse surse după anumite criterii;
4
• formula întrebări de concretizare în baza mesajului/textului audiat/lecturat;
• reproduce mesaje citite sau audiate;
• prezenta un plan de acţiuni/idei;
• caracteriza persoane/personaje, exprimând atitudinea proprie;
• participa la conversaţii pe diverse teme;
• prezenta un discurs, cu utilizarea suporturilor audio-vizuale/digitale;
• relata evenimente, fapte, activităţi pe diverse teme;
• argumenta opinii, impresii, atitudini cu privire la experienţe, intenţii, proiecte de viitor etc.;
• formula independent răspunsuri dezvoltate, exprimând opinii, atitudini;
• lectura conştient texte din variate surse şi suporturi;
• redacta texte în bază de repere;
• redacta eseuri structurate, prezentând argumente,

manifestând ca atitudini specifice predominante:

• interes pentru ascultarea activă în diverse interacţiuni verbale;


• dorinţa de a participa la dialog şi exprimare în public;
• atitudine pozitivă faţă de practicile de lectură şi dorinţa de a utiliza informaţiile achiziţionate în situaţii reale de comunicare;
• responsabilitate pentru calitatea redactării textelor elaborate;
• responsabilitate pentru practicarea limbii române în situaţii autentice de comunicare.

Produse:

5
1. fişa/formularul/tabelul 20. teste de înţelegere a lecturii,

2. organizatorul grafic în baza textului lecturat 21. formularul/formularul electronic

3. dialogul/dialogul audiovizual, 22. textul realizat în baza unor organizatori grafici

4. mesajul/mesajul online 23. text în format electronic,

5. posterul/posterul digital 24. cererea personală,

6. rezumatul unui text/unei secvențe audio/video 25. eseul structurat,

7. interviul/interviul audio-vizual 26. jurnalul dublu,

8. conversaţia tematică 27. prezentare de evenimente culturale cu suport multimodal,

9. discursul motivațional 28. excursia reală/virtuală

10. caracterizarea/descriera

11. Prezentarea/ prezentarea multimodală

12. planul de acţiuni

13. proiectul individual/de grup,

14. portofoliul tematic

15. lectura independentă,

16. agenda de lectură,

17. agenda cu notițe paralele,

18. planul dezvoltat de idei,

19. harta conceptual


6
Nr.de Unități de Unități de conținut Nr de data Ativițăți de învățare și produse Observaț
rând competențe ore ii

Semestrul I
1 Prezentarea manualului. Titlu. 1 Prezentare verbală.
Autori. Conținuturi.

RECUPERARE/CONSOLIDARE/APROFUNDARE (9ore)

2 Enunţul: propoziţia şi fraza. 1 Organizarea structurală a enunţului. Propoziţia dezvoltată. Fraza.


Consolidar Raporturile de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi în frază
ea
unităților
3 de Tipuri de propoziţii şi structura lor 1 Exprimarea unor acţiuni, stări, existenţe: sigure, dorite, posibile, a unei
specifică . concluzii, concesii.
competenț
e din clasa
4 Exprimarea raporturilor în 1 Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale la cazul genitiv: deasupra, în faţa, în
a V-a propoziție (prepoziţia, locuţiunea timpul, în jurul, cu ajutorul etc.
prepoziţională)

5 1.1-1.5
Ideille principale disprinse din 1 exerciţii de identificare a unor informaţii de detaliu pe baza unui text
mesaje audiate, emisiuni radio/TV, audiat; - exerciţii de selectare/aranjare într-o ordine logică a ideilor; -
pe teme familiare. exerciţii de completare a unor fişe, tabele, hărţi conceptuale;

6 2.1-2.5 Atelier de discuție: Redarea 1 expunerea conţinutului unui text în numele autorului/ anumitor
conţinutului unor texte, conform personaje; - exerciţii de caracterizare a unor persoane/personaje; -
3.1-3.5 anumitor obiective. Specii literare. exerciţii de argumentare a propriilor opinii în interacţiuni verbale; -
prezentarea unor întâmplări, activităţi/acţiuni conform ariei tematice;
4.1-4.4
7 Părţi de vorbire: verb, substantiv, 1 Observarea valorii expresive a părţilor de vorbire, în baza textului citit.
5.1-5.3 adjectiv, numeral, pronume.
8 Evaluare inițială. Test 1 Test complex

9 Analiza probei de evaluare 1 Analiza testului

7
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Resurse didactice
de
Înţelegerea Vorbirea Lectura Scrierea ore
după auz
Limba română UNITATEA: ADOLESCENTUL ȘI PATRIA– 15 ore
Cetatea Soroca Dialog.
2
5. redarea în Îndrumar de gramatică:Fraza
limba- ţintă a Nume celebre românești: 2 Caracterizarea
conţinutului Doina și Ion,Ion și Doina personajelor
global al 1. utilizarea unui 1. citirea 6. alcătuirea / Îndrumar de gramatică 1
mesajului lexic adecvat fluentă, continuarea unui Pronumele (adj.)de întărire
audiat; temei corectă, dialog pentru Nume celebre românești din trecut
abordate/situaţiei; conştientă şi diverse
expresivă; circumstanţe; Constantin Brâncuși.Analiza 2 Prezentare
lexicală a textului. Operele lui
3. aprecierea Brancuși. 1 Comunicarea
faptelor unui Verbele reflexive
personaj sau a 9. realizarea Reprezentanți ai minorităților Fișe didactice
unui portretului (moral naționale.
2
eveniment; şi fizic) al unei Cel mai interesant om pe care
Pînza de păianjăn
persoane/unui 4. realizarea 7. caracterizarea l-am întîlnit.Analiza lexicală a 1
personaj; dialogurilor pe unei persoane; textului. Explorarea textului.
baza unui text; Îndtumar de gramatică
1 Metoda cadranelor
Adjectivul.Gradele de compar.
Repetare 1
Evaluare tematică . 2
Evaluare tematică
Lucrul asupra greșelilor

8
Adolescentul și societatea( 23ore)
Piramida povestirii
Modern prin inteligență. 1
Eu în ochii colegilor 1 Conversația
Verbul.Utilizarea supinului. 1
Ce înseamnă bunul gust?
2 Lucru individual
Adverbul.Tipuri de adverbe.

Repetare 1

Evaluare tematică p.61 2


Lucrul asupra greșelilor

Arta comunicării.
7. caracterizarea Cum să discităm în mod 2
2. identificarea 2. exersarea unei persoane; civilizat
personajelor naraţiunii la Mesaje electronice.Felicitarea 2
principale şi timpul prezent, În vizită. 2 Fișe didactice
secundare în trecut şi viitor; Îndrumar de gramatică .
bază de repere; 6. alcătuirea Locuțiuni adverbiale 1
planului unui Știi să-ți alegi profesia ? 2
text.
Îndrumar de gramatică
1
Substantive compuse
11. realizarea 1. alcătuirea Cum să învățăm eficient? 1
dialogurilor în propoziţiilor cu Numeralele multiplicative 1 Evaluare sumativă
6. asocierea
9. realizarea baza reperelor îmbinări de
mesajului portretului (moral indicate; cuvinte, 1
Repetare
audiat cu şi fizic) al unei sinonime şi Evaluare sumativă p.95 2
9
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor

UNITATEA: ADOLESCENTUL ȘI NATURA– 18ore


10. selectarea 7. redarea 5. respectarea Ecologia Fișe didactice
informaţiei- 9. realizarea succintă a rigorilor de
cheie dintr-un portretului (moral conţinutului structurare a La umbra nucului. 1 Demonstrarea
text audiat; şi fizic) al unei textului în unei comunicări
Probleme ecologice globale 1 Brainstorming
persoane/unui limba-ţintă; scrise;
3. aprecierea personaj; Comunicarea
faptelor unui 10.caracterizar Îndrumar de gramatică 1
personaj sau a ea personajelor 2. alcătuirea / Modul conjunctiv. Expunerea
unui 6.autocaracterizar prin continuarea unui Repetare 1
eveniment; ea în baza comparare; dialog pe baza Evaluare tematică 1 Observarea
reperelor; unor imagini Lucrul asupra greșelilor 1
Copilăria: 2 Diagrama Venn
8. determinarea 4. realizarea
Fișe
temei dialogurilor pe Amintiri din copilărie
mesajului 4. alcătuirea unei baza unui text; 7. caracterizarea Imperfectul 1
Expunerea
audiat; relatări după o unei persoane; Repetare 1
imagine; 1 Lucrul cu textul
Evaluare sumativă
Execițiul
Lucrul asupra greșelilor
1 Conversația
Sărbători și tradiții.Crăciunul 2
5. redarea în Anul Nou. Lucrul individual
1
limba- ţintă a 7. redarea 8. alcătuirea Îndrumar de gramatică
conţinutului 1. utilizarea unui succintă a unui text Declinarea substantivelor
global al lexic adecvat conţinutului coerent utilizind Semnificația sărbătorilor de Evaluare sumativă
2
mesajului temei textului în omonime, Paști

10
Îndrumar de gramatică 1 Exprimare de

audiat; abordate/situaţiei; limba-ţintă; paronime. Conjunctivul opinie.


Dialog.
UNITATEA:ADOLESCENTUL ȘI ARTA,CULTURA (12ore)
Diagrama Venn
Codul bunelor maniere Caracterizare
7.recunoaşterea 7. conversarea 6. alcătuirea 6. alcătuirea /
personajelor în pe marginea unei planului unui continuarea unui Adevărul doare ? 2 de personaj.
funcţie de imagini, a text. dialog pentruPașii lui Orfeu Exprimare de
limbaj şi unei situaţii de diverse 1
Îndrumar de gramatică
intonaţie; comunicare, circumstanţe; 1 opinii
Locuțiuni substantivale
3. aprecierea a unui diafilm 10.caracterizar Cartea.Tîrguri și lansări de 2 Dialog
faptelor unui vizionat pe o ea personajelor 2. alcătuirea / carte.
personaj sau a tema dată; prin continuarea unui Lectura-cea mai bună 1 Exerciții
unui 5. selectarea unei
comparare; dialog pe baza învățătură
eveniment; informaţii; unor imagini; Îndrumar de gramatică 1 Evaluare finală
Declinarea pronumelor
personale.
Repetare 1
Evaluare finală
Subcompetenţe complexe. Lucrul asupra greșelilor. 2
Recapitulare
1

LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I UNITATEA 1: O ȚARĂ , O CASĂ , O LIMBĂ


3. aprecierea 8.construirea 2. stapînirea 2. alcătuirea / Unitatea: O țară, o casă, o limbă(25ore)
faptelor unui unui mesaj unui continuarea unui
personaj sau a vocabular Lecție întroductivă. 1 Piramida
pornind de la dialog pe baza
unui adecvat temei cunoașterii
11
A.Mateevici.Viața și 1 Exerciţii.
activitatea literară
Rezumat
„Limba noastră” 2
Îndrumări„Elogie limbii...” 1 Fișe
Repetare
1 Diagrama Venn
Evaluare tematică 1
eveniment; începutul/ abordate/ unor imagini; Lucrul asupra greșelilor
sfârşitul dat, pe situaţiei de D.Matcovschi.Activitatea . 1 Exerciții
baza unor comunicare; . 1
6. alcătuirea „Omul”de D.Matcovschi. 1
5. respectarea
5. redarea în planului unui 1
rigorilor de Îndrumări
limba- ţintă a text. 1
conţinutului 1. utilizarea unui 11. realizarea structurare a „Eu nu sînt pasăre ”
global al lexic adecvat dialogurilor în unei comunicări Îndrumări
3. aprecierea 2. exersarea 1.alcătuirea V.Romanciuc.Activitatea 1 Exprimare de
faptelor unui naraţiunii la 4. realizarea propoziţiilor cu literară opinie.
personaj sau a timpul prezent, dialogurilor pe îmbinări de
unui baza unui text; „O țară ,o casă ,un grai” 1 Dialog.
trecut şi viitor; cuvinte,sinonim
eveniment; Îndrumări . 1
e şi perechi de Fișe didactice
antonime „Busuioc la naștere ” 1
Îndrumări 1 Piramida
Caracterizarea
1 cunoașterii
personajelor N.Dabija.Activitatea lit.
1
„Alexandru cel bun ”
Îndrumări .
Determinarea 1 Dialog
problematicii 4. alcătuirea unei Alcătuirea „Baladă ” N.Dabija
Unui mesaj 6. alcătuirea propozițiilor cu 1
relatări ;
12
planului unui expresii Îndrumăti
text. 1 Exerciții
frazeologice;
Repetare. 1
Evaluare
Evaluare tematică 1
Lucrul asupra greșelilor 1
UNITATEA 2: DACĂ DRAGOSTE NU E ,NIMIC NU E -25ore GRIGORE VIERU-POET PRIN VOCAȚIE
4. înţelegerea 4. alcătuirea unei 11. realizarea 1. alcătuirea G.Vieru.Activitatea lit. Lucrul cu textul
conţinutului relatări după o dialogurilor în propoziţiilor cu 1
textului audiat; „Cămășile” 1 Exerciții
imagine; baza reperelor îmbinări de
indicate; cuvinte, Îndrumări 1
2. exersarea
naraţiunii la 4. realizarea Caracterizarea „Făptura mamei” 1 Lucrul cu textul
timpul prezent, dialogurilor pe personajului Îndrumări„ 1
1 Exprimare de
trecut şi viitor; baza unui text principal
Mă rog ” opinie.Dialog.

Îndrumări 1 Caracterizare

Repetare 1 Exerciții

Evaluare sumativă Evaluare


Lucrul asupra greșelilor semertrială
Subcompetenţe complexe. 2

SEMESTRUL II UNITATEA: DACĂ DRAGOSTE NU E ,NIMIC NU E

13
Grigore Vieru –poet prin vocație
„Mi- e dor de tine,mamă ” Rezumat.
1
Îndrumări Graficul T.
1
Aforisme Dialog.
5. redarea în 1. utilizarea unui 1. alcătuirea 1
A.Păunescu.Poet al
limba- ţintă a 1. citirea propoziţiilor cu 1 Exerciţii.
lexic adecvat patosului
conţinutului fluentă, 1 Situaţie
temei îmbinări de „Rugă pentru părinți”
global al corectă, 1 de problemă.
abordate/situaţiei; conştientă şi cuvinte, Îndrumări
mesajului 1
sinonime şi I.Vatamanu.Activitatea lit.
audiat; expresivă; 1
7. conversarea perechi de „Ideal” de I.Vatamanu.
10. selectarea 6. alcătuirea 1
pe marginea unei planului unui Bunica
informaţiei- antonime; 1
imagini, a I.Al.Brătescu-Voinești
cheie dintr-un text. 1
unei situaţii de 7. caracterizarea „Puiul” 1
text audiat; comunicare unei persoane; Îndrumări
1
Repetare
1
Evaluare tematică
1
Lucrul asupra greșelilor
UNITATEA 3: LUMEA ESTE AȘA CUM ESTE (14 ore)
I.Druță-Cdeator de artă. 1
7. conversarea Regizarea Activitatea literară Colajul.
6. asocierea pe marginea conținutului 11. realizarea „Odihna” 1
mesajului unei imagini, unui dialogurilor în Îndrumări Caracterizare
audiat cu a unei situaţii fragment/text. baza reperelor „Bătrînețe,haine grele” 1
imagini indicate; Conversaţia.
sau informaţii de comunicare, a Îndrumări 1
cunoscute; unui diafilm ; Răspunsul la
Repetare
1 Exprimare de
Întrebări-cheie opinie
14
Înțelegerea Construirea unui Alcătuirea Evaluare tematică 1
conținutului mesaj după un Caracterizarea propozițiilor cu Situație de
textului citit început/sfîrșit personajelor în un șir de ”Bucurați-vă” de problemă
dat pe baza unei numele altor D.Matcovschi 1
sinonime
imagini-cheie personaje Exerciții
Îndrumări
1
Texte suplimentare 1

Recapitulare 1

Evaluare finală
Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lucrul asupra greșelilor 2

Subcompetențe vizate în unitatea respectivă Lectură particulară 1

Recapitulare 1

15

S-ar putea să vă placă și