Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

GIMNAZIUL-GRĂDINIȚĂ „IGOR CREŢU”


Comisia metodică Științe şi comunicare

APROBAT______________ COORDONAT__________________
Alexandrova Tatiana, director Ivanov Valeri - director-adjunct
_______________________ 2018 ________________________ 2018

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Limba şi literatura română pentru clasa a VIII - a
anul de studii 2018 – 2019
Profesor: Alexandrova Tatiana, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 75 92 167
Evaluare 5 6 11

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de bază : Limba şi literatura română, Tatiana Cartaleanu, M. Ciobanu, Olga Cosovan; Știința, 2013.

Discutat şi aprobat la şedinţa Comisiei metodice


Proces - verbal nr.___ din ______________2018
Şef comisie metodică: Moraru Ludmila _____________

1
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI
Cu statutul de disciplină şcolară obligatorie pentru toate clasele şi fundamentală pentru studiul celorlalte discipline şcolare,
Limba şi literatura română integrează, în baza celor două ştiinţe umaniste fundamentale: lingvistica şi ştiinţa literaturii, două
domenii educaţionale:

educaţia lingvistică;
educaţia literar-artistică.
Scopul educaţiei lingvistice: formarea unor vorbitori culţi ai limbii materne – române şi a premiselor pentru
cunoaştere şi comunicare în orice domeniu al vieţii umane.
Scopul educaţiei literar-artistice: formarea cititorului cult de literatură artistică şi a premiselor pentru formarea
artistic-estetică generală.
Obiectivele EL/ELA sînt formulate în termeni de competenţe
comunicative/literare/lectorale
(cunoştinţe, capacităţi, atitudini), pe care urmează să şi le formeze elevii pe
parcursul şcolarităţii, ajutaţi fiind de profesor.
Realizarea sistemelor de competenţe definite de curriculum se va manifesta în
comportamente comunicative culte, în activităţi şi atitudini literar-artistice şi
estetice generale, acestea reprezentând şi scopul atins al EL/ELA.

2
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
COMPETENŢE-CHEIE

1. Competenţe de comunicare în limba de instruire.


2. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.
3. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
4. Competenţe interpersonale, civice, morale.
5. Competenţe culturale şi interculturale.
6. Competenţe acţional-strategice.
7. Competenţe de comunicare într-o limbă
străină.
8. Competenţe digitale, în domeniul
tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale.
9. Competenţe antreprenoriale.
10. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe
şi tehnologie.

3
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Competenţele lectorale rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l
interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text (de viaţă cotidiană, istorie, geografie,
ştiinţe) şi – nu în ultimul rînd – prin uzul unui instrumentar de teorie literară. Acest set de competenţe
porneşte de la elementara capacitate de a citi coerent orice e scris în limba română şi implică o gamă
largă de operaţii intelectuale, asigurate (la etapa şcolarizării) de activităţi didactice, prin care textul este
înţeles nu doar la suprafaţa informaţiei pe care o conţine, ci şi ca o ţesătură de semne, idei şi imagini.

Competenţele valorice sînt competenţe din domeniul viziunii asupra


lumii, legate de reperele
valorice ale elevului, cu capacitatea acestuia de a percepe şi a înţelege
lumea înconjurătoare, de a se
orienta, de a-şi conştientiza rolul şi destinaţia, de a şti să-şi aleagă obiectivele
şi finalităţile în acţiuni şi fapte, de a lua decizii. Pornind de la textul artistic
ca pretext pentru discuţie, pentru asimilarea unor modele comportamentale,
demersul educaţional la limba şi literatura română în gimnaziu
punctează
anumite repere valorice, proiectează comportamente şi atitudini.
Alături de competenţele valorice, se plasează şi competenţele de
cultură generală, prin studiul unui spectru larg de texte literare şi
nonliterare, prin relevarea conexiunilor cu aspectul ontologic,
gnoseologic şi hermeneutic al lor.

4
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
SEMESTRUL I

COMPETENŢA SUBCOMPETENŢA UNITATEA DE TEXTUL/ ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI


SPECIFICĂ ÎNVĂŢARE/ NR. DE DAT DE DE
TEMA LECŢIEI ORE A ÎNVĂŢARE EVALUARE

Omagiu limbii române. 1 03.09 Lectura expresivă a Citate.


Prezentarea manualului. textului. Comentariul de
Reacţia cititorului. fragment.
Câmp asociativ al cuvântului 1 03.09 Evaluarea lecturii
ŞCOALĂ. orale în baza grilei.
Interogare frontală.

Evaluare iniţială. 1 04.09


Test – grilă.
UNITATEA I
Cărţile au
Cartea, obiect cultural suflet de
C.S.1- Utilizarea diverselor SC.1.1-Structurarea ideilor Nicolae Interogarea
strategii de informare/ pentru realizarea discursului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu
multiprocesuală pe Interogare frontală
documentare, în vederea abordării propriu/comentariului/ese- Manolescu 04.09 textul epic.
 Descifrarea textului. 2
eficiente a comunicării orale şi ului. 06.09 Explicarea şi
scrise.  Eseul.Particularităţile 1
exemplificarea. Evaluare reciprocă.
C.S.11-Manipularea suporturilor SC.11.1-Redactarea textelor eseului. 10.09 Algoritmul.
audiovizuale şi informatice în în Word.  Eseul structurat şi 2
Jurnalul dublu.
calitate de surse sau mijloace de nestructurat. 11.09 Prezentări.
 Biblioteca electronica. 2
învăţare a limbii de instruire. Diagrama Venn (deosebiri
Biblioteca virtuală. 13.09 şi afinităţi între bibl.clasică şi
 Internetul. 17.09 cea virtuală).
 Textul şi textele. 1 Brainwriting.
17.09
Evaluare sumativă. 1
18.09 13ore.

5
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Analiza lucrărilor de evaluare. 1
Unitatea II
Limba – principalul
mijloc de comunicare

Despre limba
Despre limba română de română de Compararea.
18.09 Citate.
Nichita Stănescu Nichita Clusteringul(ex.11,
 Studiul textului. Stănescu p.17).
1 Interogare frontală.
 Poeţii români vorbesc 20.09 Simularea. Portofoliu.
C.S.9-Operaţionalizarea despre l. română. Textul în
teminologiei lingvistice şi literare, 1
 Comunicarea. 24.09 imagini(ex.18,p.17). Prezentări orale.
în limita standardelor de conţinut.
 Ilustrarea schematic a 2 25.09 Identificarea sensurilor
textului artistic. 1 cuvintelor necunoscute,
Secvenţa de text de utilizând diverse
I.L.Caragiale. dicţionare.
SC.9.1-Integrarea adecvată,  Exerciţii 25.09 Argumentarea.
conştientă a terminologiei aplicative(p.19). 2 27.09 6 De ce? Evaluare reciprocă.
lingvistice şi literare în textul
produs
 Atelier de sriere: Prezentarea.
Textul publicistic. Discursul.
2 01.10
Exprimarea unei 01.10
atitudini Proiectul.

Evaluare. Prezentarea 02.10


proiectelor. 02.10 11 ore.
2

6
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Unitatea III
Poezia lirică. Lexicul
Câmp asociativ al cuvântului 1 04.10 Citate.
C.S.8-Lectura, audierea şi SC.8.2- Comentarea textului TOAMNĂ. Lectura expresivă a Comentariu de
interpretarea textelor literare şi liric. Făptura mamei de Grigore Făptura textului. fragment.
nonliterare, în limita standardelor Vieru mamei de Interpretarea textului
de conţinut.  Descifrarea textului. Gr.Vieru liric prin agenda în trei Comentariul textului
Motivele vierene. 1 08.10 părţi/jurnalul triplu. liric.
 Semnificaţia figurilor de Reacţia cititorului. Portofoliu.
stil. 1 08.10
 Versificaţia.Piciorul de
vers( horeu,iamb, 1 09.10 Activităţi de antrenare a Interogare frontală.
dactil,anapest, amfibrah). dicţiunii, de modelare a Prezentări orale.
 Măsura. Ritmul.Versul 1 09.10 intonaţiei.
liber.Opera lirică. Compararea.
Poezia/poemul.
 Parabola(Pilda). Alegoria. 1 11.10

C.S.4.-Organizarea/ Monosemia şi polisemia. Identificarea sensurilor Teste de ortografie.


desfăşurarea/utilizarea diverselor SC.4.1  Cuvântull 2 15.10 cuvintelor necunoscute, Comentarea
strategii de învăţare autonomă a SC.4.2 monosemantic şi 15.10 utilizând diverse ortogramelor şi a
limbii, prin observare directă şi polisemantic. dicţionare. punctogramelor.
exersare. Problematizarea. Construirea
 Exercişii aplicative.
1 16.10 Argumentarea. enunţurilor în
 Proiect de grup: portul 2 16.10 parametrii daţi.
cotidian şi festiv. 18.10 Diagrama Venn.

7
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Recapitulare. 1 22.10
Test de evaluare. 1 22.10 14ore.
Analiza testului. 1 23.10

UNITATEA IV Ora publică 23.10

Poeţii neamului
Sara pe deal
C.S.9 SC.9.2-Aplicarea Sara pe deal de Mihai de Mihai Lectura expresivă a Citate.
instrumentarului de Eminescu Eminescu textului. Comentariul de
interpretare a textului.  Descifrarea textului. 1 23.10 Interpretarea textului fragment.
 Interpretarea operei. 1 25.10 liric prin agenda în trei Evaluarea lecturii
 Asonanţa, aliteraţia. părţi/jurnalul triplu. orale în baza grilei.
 Invocaţia retorică, 1 05.11 Reacţia cititorului. Comentariul textului
SC.4.1-Utilizarea interogaţia retorică, Atelier de lectură. liric.
dicţionarului ( explicativ, de exclamaţia retorică. 1 05.11 Activităţi de antrenare a Portofoliu.
expresii şi locuţiuni,  Amfibrahul.Specii ale dicţiunii, de modelare a Interogarea frontală.
enciclopedic, de proverbe, de genului liric.Caracteristici. 1 06.11 intonaţiei. Prezentări orale.
maxime, de citate)în scopul
formării abilităţii de învăţare
a limbii. Comentarea
SC.4.2-Utilizarea
Sensurile cuvântului. ortogramelor şi a
C.S.4-Organizarea/ desfăşurarea/ dicţionarului (ortografic,de  Dicţionarul 06.11 Identificarea sensurilor punctogramelor.
1
utilizarea diverselor strategii de cuvinte compuse, de greşeli, enciclopedic. cuvintelor necunoscute, Construirea
învăţare autonomă a limbii, prin de dificultăţi) în scopul  Sensul fundamental / 1 08.11 utilizând diverse enunţurilor.
observare directă şi exersare. scrierii corecte a cuvintelor. secundar. dicţionare. Teste de vocabular.
Sc.4.3- Explicarea Integrarea cuvintelor Evaluarea cantitativă
elementelor de limbă în explicate în contexte şi calitativă a
textul artistic,publicistic şi concrete. vocabularului activ.
ştiinţific.

SC.5.2-Lansarea orală a Monosilab de toamnă de Monosilab de Lectura expresivă a Citate.


C.S.5-Elaborarea şi realizarea discursului în faţa unui George Bavovia toamnă de textului. Comentariul de

8
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
spontană, fluentă, exactă a auditoriu dat într-un timp  Imagini poetice.Senti- G.Bacovia 12.11 Interpretarea textului fragment.
diverselor acte de comunicare limită( 2-3 min.). mentele eului liric. 1 liric prin agenda în trei Comentariul textului
orală şi scrisă. SC.5.3-Realizarea spontană,  Ordinea analizei unui text părţi/jurnalul triplu. liric.
fluentă, exactă a unei pentru înţelegere şi pentru 12.11 Reacţia cititorului. Portofoliu.
descrieri orale(de interior;de comentare. 2 13.11 Atelier de lectură.
obiecte).

 Sensul lexical / 1 13.11


SC.5.1.-Producerea unui gramatical. Atelier de scriere. Prezentări.
discurs în stil publicistic  Atelier de scriere(ex.7, Construirea dialogului, Joc de rol.
( alocuţiune, exprimarea unei p.46) 1 15.11 utilizând formulele date.
opinii/ atitudini/ a unei  Unităţile frazeologice. Simularea. Interogare frontală.
judecăţi critice/ de valoare; Compararea.
Dicţionarul de locuţiuni
evaluarea unei activităţi 1 19.11 Textul în imagini(ex.2, Evaluare reciprocă.
şcolare/ extraşcolare;
şi expresii. p.48)
felicitare cu diferite ocazii  Exerciţii aplicative. 1 19.11 Argumentarea.
( jubilee, inaugurarea unei
instituţii etc.).
Evaluare orală. 1 20.11

15 ore.
UNITATEA V
Doina populară şi doina
cultă.Noţiuni de sintaxă

C.S.6-Explicarea funcţionării SC..6.1-Comentarea  Câmp asociativ al


sistemului fonetic, lexical, mărcilor stilistice ale cuvântului CÂNTEC. 1 20.11
gramatical al limbii române. unităţilor de limbă în textul Invitaţia. Atribute. Citate.
literar studiat. Lectura expresivă a Evaluarea lecturii
textului. orale în baza grilei.
Doina populară. Doina cultă. Interpretarea textului
Codrule, codruţule
epic prin agenda în trei
 Lectură aprofundată.
1 22.11 părţi/jurnalul triplu. Comentariu de
Descifrarea textului.
Reacţia cititorului. fragment.
 Doina, specie a literaturii

9
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
populare şi muzicii 1 26.11 Argumentarea. Interogare frontală.
populare. Clustering.
 Textul şi textele.
1 26.11

C.S.7-Respectarea normei SC.7.1-Respectarea regulilor Noţiuni de sintaxă.


ortografice, ortoepice, semantice, ortografice, ortoepice,  Fraza.Discursul. Interpretarea/comenta-
gramaticale, punctuaţionale, punctuaţionale, a normei Anunţul(ex.11, p. 61). 1 27.11 rea/analiza faptelor de Comentarea
stilistice a limbii române literare. semantice , în textul produs  Relaţiile sintactice în limbă din textul dat. aspectului expresiv al
( oral, scris). propoziţie şi în Expunerea. structurilor sintactice,
frază:coordonarea şi 1 27.11 Problematizarea. în texte literare
SC.6.1 subordonarea, inerenţa. Utilizarea adecvată a propuse pentru prima
SC.6.2- Utilizarea formelor  Subordonarea.Acordul. terminologiei lingvis. lectură.
gramaticale / a structurilor / Recţiunea. Aderarea.
mărcilor stilistice în textele  Propoziţia principală/ 1 29.11
elaborate. secundară/regentă.Joncţi-
unea, juxtapunerea.
1 03.12
Noi de Octavian Goga Activităţi de antrenare a Comentariul textului
 Studiul textului.Doina 1 03.12 dicţiunii, de modelare a liric.
cultă. intonaţiei. Portofoliu.
 Sensurile textului. 1 04.12 Citirea expresivă. Interogarea frontală.
 Adresarea. 1 04.12 Turul galeriei. Evaluare reciprocă.

Recapitulare. 1 06.12
Atelier de discuție. Aș putea
să devin judecător (8) 2 10.12 14 ore.
10.12

10
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Teză semestrială. 2 11.12 3 ore
Analiza tezei. 1 13.12

UNITATEA VI
Proza narativă.
Fragmente de roman
Câmp asociativ al cuvintelor
SINGUR/SINGURĂTATE 1 17.11 Asociaţii libere. Citate.
C.S.3-Rezumarea textelor literare SC.3.1-Asigurarea coerenţei Singur în faţa dragostei de Singur în fa Scheletul de peşte. Comentariul de
şi nonliterare. textului rezumat (audiat, Aureliu Busuioc ţa dragostei Lectura expresivă a fragment.
citit).  Lectură aprofundată. de A.Busuioc textului.
 Personajele textului. 1 17.11 Evaluarea lecturii
 Caracterizarea directă şi 1 18.11 Reacţia cititorului. orale în baza grilei.
caracterizarea indirectă a 1 18.11 Lectura pe roluri a
SC.11.1 personajului principal. dialogurilor din textul Comentariu de
C.S.2.Aranjarea / ordonarea în narativ. fragment.
pagină sau formular standardizat Elaborarea lucrărilor în Interogare frontală.
a textului propriu. Comunicarea. variantă electronică. Testare la
SC.2.1  Cererea.Caracteristicile 1 20.11 calculator.
SC.2.2-Completarea cererii.Formularul.
formularelor tipizate.

11
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
SEMESTRUL II

COMPETENŢA SUBCOMPETENŢA UNITATEA DE TEXTUL/ ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI


SPECIFICĂ ÎNVĂŢARE/ NR. DE DATA DE DE
TEMA LECŢIEI ORE ÎNVĂŢARE EVALUARE
UNITATEA VII
Sintaxa frazei
C.S.6 SC.6.1 Sintaxa propoziţiei şi a Explicarea şi Interogare frontală.
SC.6.2 frazei. exemplificarea. Comentarea
 Predicatul verbal şi 2 Identificarea unităţilor aspectului expresiv
predicatul nominal. lingvistice marcate al structurilor
 Vorbirea directă şi 1 stilistic. sintactice, în texte
vorbirea indirectă. Comentarea literare propuse.
 Propoziţia predicativă. 1 ortogramelor şi a Dictări de control.
Topica şi punctuaţia PSPr. punctogramelor.

Subiectul
 Subiectul 2 Comentarea
C.S.11- Manipularea suporturilor SC.11.1-Redactarea textelor simplu/multiplu; exprimat Identificarea unităţilor aspectului expresiv
audiovizuale şi informatice, în în Word. / neexprimat. lingvistice marcate al structurilor
calitate de surse sau mijloace de  Propoziţia subiectivă. 1 stilistic. sintactice, în texte
învăţare a limbii române.  Topica şi punctuaţia Interpretarea/comenta- literare propuse
PSSb. rea/analiza faptelor de pentru prima
 Regenţii propoziţiei 2 limbă din textul dat. lectură.
C.S.9 subiective. Utilizarea adecvată a
SC.9.1  Acordul subiectului cu 1 terminologiei
predicatul( relaţia de lingvistice.
inerenţă).Relaţia dintre
subiect simplu şi predicat. Clustering. Interogare frontală.
 Relaţia dintre subiect Explicarea şi
multuplu şi predicat. 1 exemplificarea. Teste formative.

12
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Problematizarea. Evaluare reciprocă.
 Exerciții aplicative Proiectul. Testare la
1 Elaborarea lucrărilor în calculator.
 Exerciții aplicative variantă electronică.

Recapitulare.
Evaluare sumativă. Test 1 15 ore.
Analiza lucrării de evaluare. 1
1
UNITATEA VIII
Proza narativă.
Nuvela

Dincolo de Lectura expresivă a Citate.


C.S.9 SC.9.2 – Aplicarea Dincolo de nisipuri nisipuri textului. Comentariul de
instrumentarului de de Fănuş Neagu de Fănuş Reacţia cititorului. fragment.
interpretare a textului. Neagu Lectura pe roluri a Evaluarea lecturii
 Descifrarea textului. 1 dialogurilor din textul orale în baza grilei.
 Lectură aprofundată. 1 narativ.
 Nuvela. Cronotopul( timpul şi Interogarea
spaţiul naraţiunii). 1 multiprocesuală pe Interogare frontală.
 Interpretarea operei. 1 textul epic.
 Personajele textului. 1 RAI.

Atributul şi PSA
 Exprimarea atributului. 1 Explicarea şi Interogare frontală.
C.S.6 SC.6.1  Atribute omogene şi 1 exemplificarea. Comentarea
SC.6.2 eterogene. Identificarea unităţilor aspectului expresiv
 Atributul acordat şi 1 lingvistice marcate al structurilor
neacordat. stilistic. sintactice, în texte
 Apoziţia. Comentarea literare propuse

13
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
 Conspectul. 1 ortogramelor şi a pentru prima
 Subordonata atributivă. punctogramelor. lectură.
2 Atribute. Dictări de control.
 Topica şi punctuaţia
RSA.
 Atributivele explicative 1
şi determinative.
1
 Exerciții aplicative.

Recapitulare 1
Test de evaluare sumativă. 1
Analiza lucrării de evaluare. 1 16 ore.
UNITATEA IX Oră publică
Proza narativă.
Povestirea
Creatorul şi creaţia
Câmp asociativ al cuvintelor 1
C.S.3 SC.3.1. Asigurarea coerenţei MEŞTER/ARTIST. Sania de Ion Compararea.
textului rezumat( audiat, Sania de Ion Druţă Druţă Explozia stelară. Expunerea
citit).  Studiul textului. Scheletul de peşte. rezumativă.
 Povestirea.Particularită- 2 Eseul de 5 minute. Citate.
Lectura pe roluri a Comentariul de
ţile povestirii.
1 dialogurilor din textul fragment.
 Interpretarea textului. 1 narativ. Evaluarea lecturii
 Personajele. 1 Harta unei nataţiuni. orale în baza grilei.
 Dincolo de text.
Complementul direct şi
PSCD
 Exprimarea 1 Explicarea şi
complementului direct. exemplificarea. Interogare frontală.
 Repriza pronominală şi 1 Comentarea
anticiparea pronominală. ortogramelor şi a Dictări de control.
 Propoziţia subordonată punctogramelor.

14
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
completivă directă. 1 Problematizarea.
 Topica şi punctuaţia Cubul.
PSCD. 1
Complementul indirect şi Identificarea unităţilor Interogare frontală.
SC.13.1-Producerea textelor care SC.13.1-Reflectarea propriei PSCI lingvistice marcate Comentarea
reflectă propriile experienţe experienţe într-o pagină de  Exprimarea şi dublarea stilistic. ortogramelor şi a
senzoriale, idei, judecăţi, opinii, jurnal, într-un text reflexiv complementului indirect. 1 Comentarea punctogramelor.
argumente. despre o experienţă  Subordonata completivă ortogramelor şi a Dictări de control.
proprie(cine are dreptate/ de indirectă. 1 punctogramelor. Teste de ortografie.
ce am procedat aşa).  Topica şi punctuaţia Atelier de discuţie.
PSCI. 1 Proiect de grup.
Testare la
Recapitulare. 1 calculator.
Evaluare sumativă. Test
Analiza evaluării. 1
1 16 ore.

UNITATEA X
Genul dramatic.
Comedia
SC.12.1.Identificarea Câmp asociativ al cuvântului 1 Lectura expresivă a
C.S.12-Respectarea etichetei normelor de etichetă verbală TEATRU textului.
verbale în orice situaţie de în orice situaţie de Conul Leonida faţă cu
Conul Citate.
comunicare orală şi scrisă. comunicare orală şi scrisă. Leonida faţă 6 De ce ? Comentariul de
reacţiunea de Ion Luca cu reacţiunea
SC.12.2-Utilizarea normelor Caragiale Lectura pe roluri a fragment.
de Ion Luca
elementare de etichetă Caragiale dialogurilor din textul Evaluarea lecturii
verbală într-o situaţie narativ. orale în baza grilei.
concretă de comunicare orală  Explorarea
textuluI.Comicul de 1
şi scrisă( dialog improvizat: 1
elev- grup de elevi; elev- limbaj. Interogare frontală.

15
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
recepţionist(ă)).  Interpretarea textului. 1 Elaborarea lucrărilor în Testare la
 Sistemul de personaje. 2 variantă electronică. calculator.
SC.8.1.-Lectura expresivă a  Textul dramatic.
textului dramatic. Specificul textului 1
dramatic. Comedia.

Analiza mostrelor de
C.S.15.-Exprimarea adecvată a SC.15.1.-Relatarea despre Mijloacele de informare facturi şi formulare Prezentarea grafică
propriei identităţi, prin sine , ca vorbitor de (mass – media). tipizate. a produsului.
conştientizarea apartenenţei la limbi(româna ca limbă mater  Reportajul. Ştirea. 1 Identificarea modelelor
comunitatea lingvistică a nă şi limbi străine.)  Atelier de scriere O zi din 2 relevante. Evaluare reciprocă.
vorbitorilor de limba română. S.C.10.3.-Realizarea viaţa şcolii în reportaje. 1 Revizuirea circulară.
C.S.10 spontană a unui reportaj.
C.S.1- Utilizarea diverselor SC.1.1-Structurarea ideilor
strategii de informare/ pentru realizarea discursului
documentare, în vederea abordării propriu/ comentariului/
eficiente a comunicării orale şi eseului.
scrise.

Recapitulare. 14 ore.
1
Evaluare orală. Reportajul.
2
Analiza evaluării.

UNITATEA XI
Sintaxa frazei

Atelier de lectură Lumină lină Lectura expresivă a Citate.


SC.9.1-Integrarea adecvată, de Tudor textului. Comentariul de
C.S.9-Operaţionalizarea conştientă a terminologiei Lumină lină de Tudor Arghezi Arghezi Interpretarea textului fragment.
teminologiei lingvistice şi literare, lingvistice şi literare în textul  Descifrarea textului. 1 liric prin agenda în trei Evaluarea lecturii
în limita standardelor de conţinut. produs.  Interpretarea operei. 1 părţi/jurnalul triplu. orale în baza grilei.
SC.9.2-Aplicarea 1 Reacţia cititorului. Comentariul

16
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
instrumentarului de  Tema, motivele, mesajul Atelier de lectură. textului liric.
interpretare a textului. textului. Portofoliu.
Scrierea metalitarară Atelier de scriere.
 Comentarea poeziei 2
Lumină lină deT.Arghezi.

Complementele circumstan-
ţiale şi subordonatele Explicarea şi
C.S.6 SC.6.1 circumstanţiale exemplificarea.
SC.6.2  Tipurile complementului 1 Identificarea unităţilor Interogare frontală.
circumstanţial. lingvistice marcate Dictări de control.
 Complementul circum - 1 stilistic.
stanţial de loc.Exprimarea Comentarea
ccl.PSCL. ortogramelor şi a
 Topica şipunctuaţiaPSCL. 1 punctogramelor. Interogare frontală.
Comentarea
 Complementul circum-
stanţial de timp.PSCT. 1 Explicarea şi aspectului expresiv
 Topica şi punctuaţia exemplificarea. al structurilor
PSCT. 1 Comentarea sintactice, în texte
ortogramelor şi a literare propuse
 Complementul circum-
1 punctogramelor. pentru prima
stanţial de mod.PSCM.
Utilizarea adecvată a lectură.
 Topica şi punctuaţia
1 terminologiei lingvistice Dictări de control.
PSCM.
studiate. Teste de ortografie.
Recapitulare. 1
Evaluare orală. Discursul. 1
Analiza lucrării de evaluare. 1
15 ore.

UNITATEA XII
Sintaxa frazei

17
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
 PSCCz. Topica şi 1 Analiză şi sinteză. Rezumate în
punctuaţia PSCCz. Clustering. perechi.
 Subordonata Scrierea liberă.
circumstanţială de
scop.Scrisoarea de 1 Argumentarea(ex8,
intenţie. p.183). Prezentări
 Topica şi punctuaţia 1 Problematizarea. orale(ex.11, p.184).
PSCF.
Subordonatele circumstan- Comentarea
C.S.7 SC.7.1 ţiale Interpretarea/comenta- aspectului expresiv
C.S.14.-Identificarea propriilor SC.14.1.-Autoevaluarea  Subordonata circumstan- 1 rea/analiza faptelor de al structurilor
atuuri , nevoi şi puncte propriilor competenţe de ţială condiţională.Topica limbă din textul dat. sintactice, în texte
vulnerabile în diferite situaţii de comunicare scrisă. şi punctuaţia PSCCţ. literare propuse
comunicare orală şi scrisă.  Subordonata circum- 2 Comentarea pentru prima
stanţială concesivă. ortogramelor şi a lectură.
Topica şi punctuaţia PSCCv. punctogramelor. Teste formative.
 PSCCns. 1 Textul argumentativ.
(ex.7,p.185).
 Anunţul de reclamă. 2 Rezumatul. Argument în patru
C.S.11. SC.11.1  Invitaţia. 1 Simularea. paşi.
SC.2.1.-Plasarea (grafică) în  Proiect de grup: RAI.
C.S.2-Aranjarea / ordonarea în pagină a textului propriu: mobila şi vesela. 1 Predicţie prin simboluri.
pagină sau în formular -com. literar; Textul în imagini.
standardizat a textului -caract. de personaj cu
propriu/produs. utilizarea citatelor;
-cerere;
-text argumentativ;
-pagină de jurnal;
-conspect / alocuţiune.

Recapitulare. 1 16 ore.
Teză semestrială. 2 Sem . II: 92 de ore.
Analiza lucrării de evaluare. 1 Total: 75+92= 167

18
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Întruniri metodice
Data
Instituţia Tematica Notiţe/concluzii

19
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Seminare teoretico-practice
Data
Instituţia Tematica Notiţe/concluzii

20
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Consilii pedagogice
Data
Instituţia Tematica Notiţe/concluzii

21
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Şedinţe ale catedrei

Data
Instituţia Tematica Notiţe/concluzii

22
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Activităţi extraşcolare
În cadrul seminarului /
Data Clasa Subiectul Nr. de asistenţi
atestării, etc.

23
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Implicarea în activitatea instituţiei de învăţământ
Data Tipul de activitate Problema prezentată, tema Modul prezentării Validarea rezultatelor

24
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţământ
Nr. Activităţi realizate la nivel de raion / republică
d/o Forma de activitate Subiectul data Locul desfăşurării

25
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019
Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale
Trasarea unor noi
Valorificarea problemei
Perioada şi locul Tipul dezvoltării direcţii (ce îmi propun în
Domenii neclare (modul în care am
realizării profesionale legătură cu această
implementat)
problemă).

26
Tatiana Alexandrova Proiectare de lungă durată la limba şi literatura română, clasa a 8-a; 2018-2019

S-ar putea să vă placă și