Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ETICĂ AL GIMNAZIULUI “Dimitrie Cantemir”


pentru anul de studii 2017 – 2018

Consiliul de etică al gimnaziului “Dimitrie Cantemir” a fost constituit prin Ordinul nr. din 10 octombrie 2016.
Misiunea Consiliului este de a coordona și monitoriza aplicarea uniformă a normelor de conduită morală și profesională în
activitatea instituției de către cadrele didactice/de conducere.

Context legislativ:
 Codul educației, nr. 152 din 17.07.2014, art. 135, alin. 6 – 8;
 Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 861 din 07.09.2015;
 Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Membrii Consiliului de etică al gimnaziului “Dimitrie Cantemir”:


Președinte: Gîștemulte Svetlana, profesor de geografie
Secretar: Cuclenco Inga, președinte al comitetului sindical
Membri: Buciuceanu Aliona, director adjunct pentru educație
Malașevschi Valeri, profesr de educație fizică, consilier local
Careachina Tatiana, părinte.
Obiectivul general:
Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și profesională de către personalul de
conducere,
personalul didactic și personalul didactic auxiliar din instituție.
Obiective specifice:
1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică;
2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic;
3. Asigurarea transparenţei decizionale.

Nr. Activitatea/acțiuni Responsabil Termen Indicatori ∕rezultate

1.1 Analiza și studierea Codului de etică al Membrii Consiliului de Septembrie 2017 Documente studiate,
cadrului didactic, Legii nr.190-III din etică membri informați
19.07.1994 cu privire la petiționare.
1.2 Informarea cadrelor didactice cu privire la Membrii Consiliului de Octombrie 2017 Cadre didactice
misiunea și competențele Consiliului de etică informate
etică. Semnarea declarațiilor pe propria Declarații semnate
răspundere.
1.3 Elaborarea și aprobarea planului de Membrii Consiliului de Octombrie 2017 Plan aprobat, publicat
activitate al Consiliului de etică pentru etică pe pagina web oficială a
anul de studii 2016-2017 instituției
1.4 Informarea cadrelor didactice, părinților, Membrii Consiliului de Noiembrie 2017 Cadre didactice, părinți,
elevilor cu privire la procedura de etică elevi informați
depunere a petițiilor, cererilor, sesizărilor.
1.5 Organizarea și desfășurarea ședințelor Președintele Consiliului Trimestrial
ordinare ale Consiliului de etică de etică 4 Ședințe
1.6 Organizarea și desfășurarea ședințelor Președintele Consiliului La necesitate Nr. ședințelor
extraordinare ale Consiliului de etică de etică
1.7 Organizarea instruirilor pentru cadrele Membrii Consiliului de Pe parcursul anului Nr. instruirilor
didactice, elevi, părinți, alți actanți etică Nr. proceselor verbale
educaționali, privind implementarea
Codului de etică al cadrului didactic
1.8 Desfășurarea unei campanii pentru Membrii Consiliului de Martie 2018 Personal angajat,
promovarea unui comportament de etică părinți, elevi informați;
recunoaștere și respingere a corupției. nr de participanți
1.9 Promovarea exemplelor de bune practici în Membrii Consiliului de Permanent 1.9
atingerea scopului Codului de etică. etică
Cadrele didactice și de
conducere
1.10 Organizarea activităților pentru Membrii Consiliului de Ocazional Acorduri de parteneriat
preîntâmpinarea conflictelor de interes etică avizate
(avizarea Acordurilor de parteneriat; Administrația instituției Luarea la evidență a
verificarea luării la evidență a bunurilor bunurilor materiale
materiale și serviciilor atrase în folosul
școlii).
1.11 Acordarea asistenței informaționale, Membrii Consiliului de La necesitate Consultări, asistență
metodologice și consultative cadrelor etică informațională
didactice, elevilor, părinților pe domeniile
de competență
1.12 Examinarea petițiilor parvenite în adresa Membrii Consiliului de La necesitate Petiții examinate
Consiliului de etică al instituției etică Termeni respectați
Obiectiv specific 2. Elaborarea și implementarea cadrului de referință necesar pentru implementarea Codului de etică
al cadrului didactic
2.1 Elaborarea Regulamentului de organizare Membrii Consiliului de Ianuarie 2017 Regulamentul elaborat,
și funcționare a Consiliului de etică al etică publicat pe pagina
instituției (art.12, 13 și 14 al Codului de
etică al cadrului
2.2 Elaborarea reperelor metodologice pentru Membrii Consiliului de Pe parcursul anului Recomandări elaborate,
cadrele didactice, elevi și părinți privind etică publicate pe pagina web
organizarea și funcționarea Consiliului de oficială a instituției
etică al instituției
2.3 Difuzarea materialelor informative cu Membrii Consiliului de Periodic Cadre didactice
caracter informativ privind riscurile și etică informate
consecințele faptelor de corupție sau a
incidentelor de integritate.
Obiectiv specific 3. Asigurarea transparenței decizionale în activitatea Consiliului de etică

3.1 Organizarea periodică a autoevaluării Membrii Consiliului de Aprilie 2017 Rezultatele


gradului de respectare a prevederilor etică chestionarelor
Codului de etică în gimnaziu. Aplicarea
chestionarelor.
3.2 Asigurarea vizibilității competențelor și Membrii Consiliului de Noiembrie 2016 Panoul informativ al
activității Consiliului de etică în cadrul etică instituției
instituției
3.3 Promovarea respectării în activitatea Membrii Consiliului de Martie 2017 Rezultatele sondajelor
cadrelor didactice a principiului non- etică
discriminării în raport cu elevii și părinții. Administrația instituției
3.4 Asigurarea transparenței decizionale cu Președintele Consiliului În termenii indicați Acte publicate pe
privire la proiectele de acte, note de etică pagina web oficială a
informative, decizii și la materialele instituției, afișate pe
aferente acestora prin publicarea panoul informativ al
obligatorie pe pagina web oficială a instituției
instituției
3.5 Consultarea actanților educaționali în Membrii Consiliului de În perioada publicării Propuneri valorificate
privința proiectelor de acte normative, care etică
pot avea impact asupra activității în
domeniu
3.6 Publicarea rapoartelor, notelor informative Președintele Consiliului La finele activității/la Note informative
pe pagina web oficială a instituției de etică solicitare elaborate, prezentate
organelor ierarhic
superioare, publicate pe
pagina web oficială a
instituției