Sunteți pe pagina 1din 3

Model pentru instituțiile de învățământ general Inspectoratul

Școlar
Național

Plan de activitate
al Consiliului de etică al ______________________________________
instituția de învățământ general

pentru anul de studii __________


Obiectivul general:
Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și profesională de către cadrele didactice, de
conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din instituție.
Obiective specifice:
1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică.
2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic.
3. Asigurarea transparenţei decizionale

Nr. Activitatea/acțiuni Responsabil Termen Indicatori/rezultate


Obiectivul specific nr. 1: Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică
1.1 Elaborarea Planului de activitate al Consiliului Membrii Consiliului August Plan elaborat, publicat pe pagina
de etică pentru anul de studii _____ de etică web oficială a instituției

1.2 Elaborarea Raportului de activitate pentru Membrii Consiliului Iunie Raport elaborat, publicat pe pagina
semestrul 1/ anul de studii _____ de etică web oficială a instituției

1.3 Elaborarea Notei informative privind Membrii Consiliului Decembrie Notă informativă elaborată,
persoanele în privința cărora au fost desfășurate de etică Iunie publicată pe pagina web oficială a
anchete de serviciu instituției

1
Model pentru instituțiile de învățământ general Inspectoratul
Școlar
Național

1.4 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare Președintele Trimestrial 4 ședințe


ale Consiliului de etică Consiliului

1.5 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Președintele La necesitate Nr. ședințelor


extraordinare ale Consiliului de etică Consiliului

1.6 Organizarea instruirilor pentru cadrele Membrii Consiliului Pe parcursul Nr. instruirilor pentru elevi pe
didactice, elevi, părinți, alți actanți de etică anului clase/trepte de școlaritate
educaționali, privind implementarea Codului de Nr. instruirilor pentru părinți/alți
etică al cadrului didactic actanți educaționali
Nr. proceselor-verbale
1.7 Acordarea asistenţei informaţionale, Membrii Consiliului La necesitate Consultări, asistență informațională
metodologice şi consultative cadrelor didactice, de etică
elevilor, părinților etc. pe domeniile de
competenţă

1.8 Examinarea petițiilor parvenite în adresa Membrii Consiliului La necesitate Petiții examinate
Consiliului de etică al instituției de învățământ de etică Termeni respectați

1.9 Organizarea instruirilor pentru cadrele Membrii Consiliului Pe parcursul Nr. instruirilor pentru elevi pe
didactice, elevi, părinți, privind implementarea de etică anului clase/trepte de școlaritate
Codului de etică al cadrului didactic Nr. instruirilor pentru părinți
Nr. proceselor-verbale
Obiectivul specific nr. 2: Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al
cadrului didactic
2.1 Elaborarea Regulamentulu de organizare și Membrii Consiliului Fiecare Regulament elaborat, supus
funcționare a Consiliului de etică al instituției de etică instituție decide consultărilor actanților educaționali,
de învățământ general termenul aprobat prin ordinul directorului
( art.12, 13 și 14 al Codului de etică al cadrului instituției, publicat pe pagina web
didactic) oficială a instituției
Nr. consultărilor/ dezbaterilor
2
Model pentru instituțiile de învățământ general Inspectoratul
Școlar
Național

publice

2.2 Elaborarea reperelor metodologice pentru Membrii Consiliului Pe parcursul Recomandări elaborate, publicate
cadrele didactice, elevi și părinți privind de etică anului pe pagina web oficială a instituției
organizarea și funcționarea Consiliului de etică
al instituției de învățământ general

Obiectivul specific nr. 3: Asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului de etică

3.1 Asigurarea transparenţei decizionale cu privire Președintele În termenii Acte publicate pe pagina web
la proiectele de acte, note informative, decizii Consiliului de etică indicaţi oficială a instituției, afișate pe
şi la materialele aferente acestora prin Panoul informativ al școlii
publicarea obligatorie pe pagina web oficială a
instituției

3.2 Consultarea actanților educaționali în privinţa Membrii Consiliului În perioada Propuneri valorificate
proiectelor de acte normative, care pot avea de etică publicării
impact asupra activităţii în domeniu

3.3 Publicarea rapoartelor, notelor informative pe Președintele La finele Note informative elaborate,
pagina web oficială a instituției Consiliului de etică activităţii /la prezentate organelor ierarhic
solicitare superioare, publicate pe pagina web
oficială a instituției