Sunteți pe pagina 1din 45

Model teme CRED modulul 2

Exemplul 1
Activitate 2.1. Sinteză pentru activități metodice (60 min)

Profilul absolventului de clasa a VIII-a

Comunicare în limba maternă


Căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o
varietate de mesaje ascultate/ texte citite – ( şi la ora de limba franceză)
- Exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin
adaptarea
la situaţia de comunicare ( diferite situaţii reale de viaţă – şi la ora de limba franceză)
- Participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui
dialog proactiv ( proiecte şi la ora de limba franceză individual sau în grup)

Comunicare în limbi străine


Identificarea unor informaţii, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba străină pe
teme cunoscute ( activităţi ora de limba franceză)
- Exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme
cunoscute (activităţi la ora de limba franceză)
- Participarea la interacţiuni verbale la nivel funcţional, pe teme cunoscute (activităţi la ora
de limba franceză)

Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinte şi tehnologii


Manifestarea interesului pentru identificarea unor regularităţi şi relaţii matematice întâlnite în
situaţii școlare și extrașcolare şi corelarea acestora (A)
- Identificarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii-concrete
(A)
- Rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice
matematicii (A)
- Prelucrarea și interpretarea datelor și dovezilor experimentale și reprezentarea grafică a
acestora
- Proiectarea şi derularea unui demers investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru (B)
- Proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activităţile curente (B)
- Manifestarea interesului pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu curat
(dezbatere şi la ora de limba franceză)
- Aplicarea unor reguli simple de menţinere a unei vieţi sănătoase și a unui mediu curat
(activităţi şi la ora de limba franceză)

Competenţa digitală
Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse
informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru învăţare – în cadrul orei de limba
franceză, pentru redactarea temelor sau a diferitelor proiecte individuale sau în grup
- Dezvoltarea unor conţinuturi digitale multi-media, în contextul unor activităţi de învăţare –
prezentări Power Point, articole de blog, reviste digitale la ora de limba franceză
- Respectarea normelor si regulilor privind dezvoltarea şi utilizarea de conţinut virtual

1
(drepturi de proprietate intelectuală, respectarea privatităţii, siguranţă pe internet) – în temele
de cercetare pe Internet a diferitelor informaţii pentru proiecte la ora de limba franceză

A învăţa să înveţi
- Formularea de obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru –
pentru studiul limbii franceze în clasă şi acasă
- Gestionarea timpului alocat învăţării şi monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini
de
Lucru - pentru studiul limbii franceze în clasă şi acasă
- Aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi
profesionale

Competenţe sociale şi civice – în cadrul proiectelor Erasmus+, a mobilităţilor în Franţa


sau în România, având ca parteneri profesori şi elevi din Franţa sau alte ţări francofone
Operarea cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru
interacţiunea cu ceilalţi
- Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea unor
drepturi şi asumarea de responsabilităţi
- Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică în condiţiile respectării regulilor
grupului
şi valorizării diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.)

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat


Manifestarea interesului pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de
învăţare de rutină şi/sau provocatoare
- Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi în
explorarea unor probleme ale comunităţii locale
- Aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi
profesionale (capacitatea de comunicare în limba franceză)
- Identificarea unor parcursuri şcolare şi profesionale adecvate propriilor interese

Sensibilizare şi exprimare culturală – în cadrul proiectelor Erasmus+, a mobilităţilor în


Franţa sau în România, având ca parteneri profesori şi elevi din Franţa sau alte ţări
francofone
Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional
şi universal (patrimoniu francofon)
- Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și
extra-școlare (patrimoniu francofon)
- Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului
naţional
şi universal
- Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau
Nonformale (Ziua Limbilor Străine, Concursuri francophone, Olimpiada de limba
franceză, susţinerea examenului DELF niveau A1 et A2, proiecte europene, mobilităţi
internaţionale, schimb de experienţă, cazare la familii în Franţa, descoperirea culturii şi
civilizaţiei francophone, a gastronomiei, a geografiei şi a istoriei Franţei)

Activitate 2.2.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Clasa : a VIII-a, L2

2
Niveau: A2
Tema: Les fêtes d’hiver
Competenţa vizată ca rezultat al învăţării:
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală
• 4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură ( „şi”, „dar”,
pentru că”)
Activităţi de învăţare:
• Completarea unui text lacunar folosind cuvinte de legătură
• Redactarea de texte pe baza unui suport vizual/verbal ( întrebări, repere)
• Redactarea de texte prin ordonarea logică a unor propoziţii date
• Oferirea unei explicatii simple, introduse prin „pentru că”
Evaluare prin sarcini semnificative:
• Rédigez une invitation à la fête de Noël, en insistant sur les surprises du Père Noël
• Décrivez les préparatifs de Noël en famille et l’atmosphère de la maison et de la ville
• Rédigez une liste de cadeaux pour les personnes proches
• Continuez en argumentant : « Le Noël est ma fête préférée parce que … »
• Décrivez les traditions de Noël en France et en Roumanie

Il faut développer chez nos élèves la compétence de la production écrite, à partir des contextes
usuels de communication, sans répétition ou trop d’explications. Il est très important qu’ils
expriment librement leurs pensées et leurs opinions. Ce n’est pas le contenu de la rédaction
qui compte, mais le processus en soi, car l’expression écrite doit se faire en fonction d’un tel
niveau d’acquisition des connaissances. Pour réussir l’expression écrite, il faut avoir une
intention de communication, un point de départ. On n’écrit jamais sans désirer partager
quelque chose à quelqu’un. Il faut adapter le contenu à une situation concrète de
communication, en visant une compétence spécifique comme résultat final du processus
d’apprentissage.

Activitate 2.2.b. Accentele demersului didactic – experiențe la clasă (60 min)

Demers didactic
Clasa : a VII-a L2
Niveau A1
Tema: Les métiers
Competenţa vizată:
Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la membrii familiei – părinţii şi meseriile
lor
 Descrierea unei meserii uzuale
 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă străină
Conţinuturi:
 afiş, scurt anunţ de angajare
 texte scurte din diferite domenii uzuale
 site-uri Internet
 articol de revistă
 documentare scurte despre meserii foarte cunoscute

Activităţi de învăţare:
 A descrie o meserie
 A descrie meseria părinţilor
3
 A enumera calităţile necesare unei meserii simple
 A-şi alege meseria de viitor, orientativ, motivând alegerea

Aşa DA! Aşa NU!


Accent pe competenţe Accent pe conţinuturi
Situaţii diverse de comunicare, uzuale, reale Situaţii repetitive de comunicare
Elevul – actantul principal Profesorul – actantul principal
Corelarea între competenţe şi conţinuturi Conţinuturi exploatate fără a viza o
Competenţa vizată este rezultatul activităţii competenţă
de predare-învăţare Punctul de plecare este manualul
Punctul de plecare este programa şcolară Toate conţinuturile sunt exploatate
Conţinuturile sunt selectate în funcţie de
nevoile de comunicare ale elevului

Activitate 2.2.c. Următoarea unitate de învățare (60 min)

Unitatea de învăţare: „Rythmes”


Manual : Corint
Clasa a VII-a L2
Niveau A2
Thèmes:
 L’univers personnel
 L’emploi du temps
Eléments de communication/ éléments de langue
 Raconter au présent
 Parler des activités quotidiennes
 Employer les verbes pronominaux au présent
 Employer les formes contractées des articles
 Utiliser les prépositions: avant, après, vers, loin de, près de

În lumina achizițiilor de la cursul CRED, am făcut modificări din perspectiva accentului


pe competențe:

 Am vizat competenţele de receptare de mesaje simple şi redactarea de mesaje


simple în situaţii de comunicare uzuală
 Am propus activităţi de învăţare :
1. răspunsuri la întrebări simple despre elemente din mesaje audiate – exercice
audio
2. bifarea unor elemente recunoscute din tabele
3. folosirea unui document simplu şi autentic audio-video - préparation au DELF
niveau A1/A2 – ca punct de plecare a unei activităţi sau a unui proiect
4. realizarea unei scurte prezentări personale
5. realizarea unui fluturaş ce cuprinde mesaje verbale pentru a evalua un proiect
final
6. realizarea unui album cu hobby-urile personale
7. utilizarea aplicaţiilor digitale pentru corespondenţă – componenta digitală
4
8. utilizarea TIC între elevi pentru a comunica în limba franceză în vederea
realizării proiectelor
9. EVALUATION - ATELIER FINAL : Faire une vidéo de présentation
pour parler de soi sur un réseau social – les élèves doivent présenter une
journée habituelle et filmer les activités importantes, la vidéo ne doit pas
dépasser trois minutes.

Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Elementele componente ale unui proiect didactic:


 Nivelul de studiu al elevilor/ Clasa/ Limba modernă1/ Limba modernă2
 Competenţe specifice vizate
 Tema propusă
 Activităţi ale profesorului/ activităţi ale elevilor – cât mai diversificate şi adaptate
nivelului elevului
 Resurse folosite = Conţinut relevant în atingerea competenţelor
 Metode şi mijloace didactice propuse spre a atinge competenţele vizate
 Evaluarea prin diferite forme/ Autoevaluarea

Proiectare didactică trebuie să indice o ordonare a parcursului didactic, o alocare de timp a


secvențelor acestuia și o anticipare a actului didactic ca atare.
Proiectarea trebuie privită ca necesitate şi nu ca o coerciţie. Proiectarea nu poate fi decât
anticiparea, estimarea unor activități didactice coerente și nu un proces de elaborare/ copiere a
unui document obligatoriu. In absența proiectării este puțin probabil să asigurăm realmente
egalitate de șanse pentru elevii clasei, în contextul comunității din care provin. Nu pot copia
proiectarea de anul trecut chiar dacă programa nu s-a schimbat. Pot păstra anumite noţiuni,
dar să nu uităm de contextele de învățare diferite si actuale pentru a aduce în clasă autenticul
comunicării și a realiza învățare semnificativă, fără efort, atingând astfel competenţele
vizate.
- Proiectarea se realizează prin efortul de gândire al fiecăruia – este un act personalizat.
Chiar dacă lucrăm cu un coleg, în cele din urmă decizia de proiectare aparține fiecărui cadru
didactic. Proiectarea reprezintă o pregătire pentru ore, o permanentă reîmprospătare a vizunii
didactice și a relației cu elevii clasei.
- Contează esenţa proiectării (“gândirea” actului didactic) nu formatul ei (rubricatura).
In funcție de preferințe, gândirea actului didactic se poate face în orice formă. Ceea ce
contează este să oferim răspunsuri adaptate grupului țintă și adecvate propriului profil didactic
la întrebările majore : Ce fac? Dar de ce fac? Cum fac? Cu ce resurse? Cât de mult am
realizat?
- Proiectarea se realizează pe baza cerinţelor programei nu după manual (care rămâne
cea mai importantă resursă a demersului, totuşi doar o resursă). Proiectarea vizează
pregătirea unui act de învățare al elevilor nu aplicarea unei resurse la clasă. Astfel,
competențele de producere și receptare se structurează autentic pe baza unor contexte
reale care au relevanță pentru copii. Iată de ce e de preferat să segmentăm contextele de
învățare în funcție de nevoile elevilor și nu după unitățile/ temele/ capitolele din manual.

5
Activitate 2.3.b. Proiectul unității de învățare (360 min)

Proiectul de unitate de învățare

Clasa a VI-a
Limba modernă 2
Unitatea de învățare: La maison
Nr. de ore alocate: 4

Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii

Ora 1 Raspuns la intrebari din Text simplu Exerciţii de


1.1.Identificarea text suport suport – dialog înţelegere
semnificatiei globale a Alegerea variantei în familie globală şi
unui mesaj oral clar corecte Vrai/Faux Fişe de detaliată a
articulat in contexte Continuarea unui enunţ întelegere a textului
familiare Localizarea unui obiect textului suport
2.1. Formularea unui din mediul înconjurator Dicţionar Fişe de feed-
mesaj simplu în apropiat back
situaţii uzuale

Ora 2 Folosirea formulelor Afişe din clasă Realizarea Afişarea


2.4. Manifestarea conversaţionale într-o cu obiecte unui desen în desenelor
deschiderii de a comunicare specifice care să se la panoul
participa la scurte Joc de rol Fotografii cu evidenţieze clasei
interacţiuni verbale Dialog case şi camere componentele
3.1. Identificarea Căutarea elementelor Schiţa unei case unei case/ ale
informaţiilor din specifice pentru a situa unui
panouri şi semne în spaţiu un obiect apartament cu
pentru a se orienta în Exercitii de identificare legenda
spaţiu a unui obiect

Ora 3 A da instrucţiuni simple Fişe gramaticale Exercitii de


3.2. Identificarea unor A localiza un obiect cu verbe la completare cu
elemente importante Identificarea unor modul indicativ expresii
de reperare pe un afiş/ elemente din mediul prezent şi specifice
panou apropiat modul pentru a situa
4.1. Completarea de Folosirea structurilor: la imperativ în spaţiu
date personale stânga, la dreapta, sus, Text suport Autoevaluare
jos, alături, aproape de, digital video
departe de Scurte dialoguri
Ora 4 Redactarea unei Portofolii Redactarea Premierea
4.2. Redactarea de compuneri cu tema: Ma personale unei celor mai
mesaje simple despre chambre/ Ma maison Fişe lexicale compuneri şi complete
sine Folosirea structurilor evidenţierea compuneri

6
4.3.Manifestarea specifice învăţate prin elementelor
disponibilităţii pentru serii de antonime şi spaţiale
schimbul de mesaje contextualizare lor în folosite
scrise simple enunţuri proprii

Activitate 2.4.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

In curs, nu a fost evidențiată o metodă anume pentru că nu e de dorit să promovăm anumite


metode. In fond, orice metodă potrivită dezvoltării competențelor elevilor este adecvată la un
moment dat. Exemple:

S-au trecut în revistă o serie de practici stereotipe care blochează inovația curriculară la orele
de limbi moderne: Manualul-Biblie; gramatica descriptivă ca garant al corectitudinii;
traducerea pentru verificarea înțelegerii; lectura cu voce tare; tema decontextualizată.
- Manualul nu ar trebui să fie Biblia. Deși programa școlară reprezintă referința
fundamentală în proiectarea și organizarea învățării elevilor, manualul continuă să fie pentru
mulți profesori reperul de proiectare. Manualul este doar o resursă de învățare pentru elevi,
una importantă dar nu singura și, cu siguranță nu referința pentru proiectarea și organizarea
demersului didactic. Ce facem? Citim cu atenție programa și ne întrebăm ce putem face în
mod concret pentru a dezvolta respectivele competențe specifice la elevi.
- Gramatica descriptivă reprezintă un element de conținut care consumă mult timp și oferă
puține ocazii de dezvoltarea a comunicării. Atunci când profesorul dedică un timp anume
unor elemente de construcție a comunicării ca scop în sine, pentru a evidenția un capitol de
gramatică, în cazul fericit va avea elevi care vor reproduce conținutul gramatical și poate îl
vor recunoaște/ traduce la nivelul unor texte. La nivel de comunicare însă conținutul nu se
transferă pentru că nu a fost vizată comunicarea ca scop.
Ce facem ? In cadrul orelor propunem exerciții prin care aplicăm structurile lingvistice în
diferite situaţii uzuale de comunicare.

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv (270 min)

Clasa a VI-a
Limba modernă 2
Unitatea de învățare: La maison
Nr. de ore alocate: 2

Ora 1 – Competenţe vizate:


1.1.Identificarea semnificatiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare
2.1. Formularea unui mesaj simplu în situaţii uzuale
Ora 2
2.4. Manifestarea deschiderii de a participa la scurte interacţiuni verbale
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri şi semne pentru a se orienta în spaţiu
Activităţi de învăţare
Răspuns la întrebari din text suport
Alegerea variantei corecte Vrai/Faux
Continuarea unui enunţ
Localizarea unui obiect din mediul înconjurător apropiat

7
Folosirea formulelor conversaţionale într-o comunicare familiară
Joc de rol
Dialog
Căutarea elementelor specifice pentru a situa în spaţiu un obiect
Exerciţii de identificare a unui obiect

Tema propusă a fost relativ simplă şi plăcută pentru elevi. Am intenţionat să-i fac să
descopere şi să folosească în diferite contexte familiare elemente de localizare în spaţiul
apropiat şi anume casa lor. Am obţinut deschidere la dialog, curiozitate, interes pentru a-şi
prezenta casa si camera, intrebari suplimentare la care am dat răspuns si de care am fost foarte
încântată. Astfel, elevii au avut reacţii pozitive şi au comunicat simplu şi destul de uşor. Un
pic dificil a fost exerciţiul de înţelegere detaliată a textului suport, unde au avut nevoie de
fixarea noului lexic. Afişele şi panourile exploatate s-au dovedit a fi surse foarte eficiente de
reperare a unor obiecte în spaţiu. Ca şi sarcini de lucru, elevii au localizat un obiect din
mediul înconjurător apropiat, la alegere, au redactat dialoguri folosind expresii specifice de
spaţialitate şi au completat diferite enunţuri. Demersul didactic s-a bazat pe spontaneitatea
elevilor, deschiderea lor spre noutate, dialog şi comunicare orală, achiziţia de noi cunoştinţe
folosite în contexte diverse. Imi propun să diversific activităţile de învăţare şi formele de
evaluare.

Activitate 2.5.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Diverse instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor


Toate competențele specifice din curriculum trebuie să fie structurate pentru toți
elevii. Dar, nu toate vor fi la același nivel de performanță pentru fiecare elev în parte. Din
motive care țin de experiențele, ritmurile de învățare și profilurile cognitive și socio-
emoționale, elevii vor demonstra în mod diferit achizițiile de învățare.
Unii elevi vor avea rezultate mai bune la lectură, alții vor fi mai performanți la
interacțiune orală. Indiferent cum ar fi ritmul achiziției, atât elevii cât și profesorii trebuie să
știe care este nivelul atins și ce este de făcut pe mai departe (remediere, consolidare, sprijin
pentru excelență).
Astfel, este necesară o măsură corectă si obiectivă a nivelului atins la fiecare
competență în parte. In funcție de acesta se poate organiza activitatea didactică în mod
corespunzător, iar elevul devine conștient de propriul progres în învățare.
Pentru competențele de decodare a mesajului oral, de lectură și de redactare, evaluarea
se poate realiza mai rapid pentru întreaga clasă prin intermediul unor teste. Pentru
competențele orale, testul nu este însă adecvat. Indiferent de instrument, ne interesează
măsurarea nivelului de
performanță. Exemple:
 Test predictiv
 Test sumativ
 Autoevaluare
 Test gramatical
 Test lexical
 Portofoliu personal
 Redactare scrisă
 Inţelegere globală/detaliată a unui text necunoscut
 Proiect individual prezentat frontal în clasă

8
 Exerciţiu de înţelegere a unui document audio/video
 Concursuri
 Examene internaţionale

Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor (210 min)

Clasa a VIII-a - Présentez –vous!(nom, prénom, âge, école, adresse, passions, loisirs,
amis, projets d’avenir) – Redactarea unui mesaj despre sine – prezentare personală

Elevi Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10


Scrie un mesaj Redactează un Face o redactare Are o exprimare
simplu cu dificultate text scurt, destul simplă, coerentă, clară, logică,
şi greşeli, are nevoie de coerent, cu corectă, coerentă,
de sprijin din partea mici greşeli de urmareşte planul respectând toate
profesorului, exprimare şi propus cu doar etapele propuse
redacteaza un text redactare, câteva greşeli de iniţial, cu o
incomplet fără planul este exprimare/ gramatică corectă
respectarea structurii insuficient redactare şi un lexic adecvat
date în prealabil respectat
Total 10 elevi 8 elevi 8 elevi 4 elevi
30
elevi

Elevul C. A. a progresat, ajungând de la nota 5 la nota 7, dovedind o pregătire consecventă în


prealabil, urmărind logica mesajului transmis şi fără a mai avea nevoie de sprijinul
profesorului.

Activitate 2.6.a. Sinteză pentru activități metodice (120 min)

Repere de proiectare
- se elaborează după modelul de proiectare al programelor de trunchi comun în vigoare pentru
clasa respectivă
Modelul de proiectare nou include :
- Argument
- Bibliografie
- Competențe generale
- Competențe specifice corelate cu activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice (inclusiv sugestii de evaluare)

Pentru Argument, se va redacta ½ pagină care motivează cursul propus: nevoi ale elevilor,
ale comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer.
Competențele vor fi formulate după modelul celor din programa naţională (al disciplinelor de
trunchi comun), dar nu vor fi reluări ale acestora.
Pentru un opţional de o oră pe săptămână este rezonabil să fie definite şi urmărite 5-6
competenţe specifice.

9
Conținuturile includ acele aspecte, elemente de limbă/ civilizație care oferă baza de operare
pentru formarea competențelor.
Sugestiile metodologice vor include tipologii de exerciții (care sunt recomandate pentru
formarea competenţelor) precum şi modalităţi de evaluare.

Am propus opţionalul cu titlul : Apprendre le français par la chanson pentru clasa a V-a,
niveau debutant, pe care-l voi prezenta în Activitatea 2.6.b.

Activitate 2.6.b. O programă de opțional (180 min)

Nu este obligatoriu sa fie in franceza, o puteti scrie in romana.

Apprendre le français par la chanson

Note de présentation
Le cours Apprendre le français par la chanson s’adresse aux élèves de la Vème
classe, niveau débutant qui viennent de commencer l’étude de la langue française. À travers
les classes de français, les élèves découvrent, peu à peu, les mystères de cette mélodieuse
langue, la phonétique, l’orthographe, le vocabulaire, les notions élémentaires de grammaire.
Cette discipline se propose d’exploiter des documents et des ressources authentiques pour
mieux comprendre la mélodicité de la langue, le rythme, les vers, l’intonation. Les sujets font
référence aux actes de langage simples, aux dialogues de la vie courante, aux conversations
usuelles. Les contenus proposés abordent une problématique simple et facile à comprendre
pour développer chez les petits enfants le goût pour apprendre le français et pour découvrir
un autre univers magique, celui de la chanson. En même temps, cette discipline a comme but
de faire développer chez les élèves des compétences telles : l’enrichissement des
connaissances de culture et de civilisation française, mais aussi celles de culture générale, par
la stimulation du désir de connaître et de s’informer. L’objectif principal de cette discipline
est la préparation des élèves pour les épreuves de l’examen pour obtenir les certificats DELF.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
1. Obtenir des informations par la réception de messages oraux (Compréhension de l’oral)
2. Produire des messages oraux (Expression orale)
3. Rédiger des messages écrits (Expression écrite)
4. Obtenir des informations par la réception de messages écrits (Compréhension des écrits)

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
1. Obtenir des informations par la réception de messages oraux (Compréhension de
l’oral)
1.1. Identifier le sens global d’un message simple et clair
1.2 Exécuter des instructions simples articulées
2. Produire des messages oraux (Expression orale)
2.1. Emettre des énoncés simples sur des objets/ personnes de l’univers familier
2.2. Utiliser des formules de conversation usuelles dans des dialogues simples, dirigés
3. Rédiger des messages écrits (Expression écrite)
3.1. Utiliser des mots, des syntagmes, des énoncés dans des contextes familiers
3.2. Rédiger des textes fonctionnels simples
4. Obtenir des informations par la réception de messages écrits (Compréhension des
écrits)
10
4.1. Identifier le sens global d’un texte court ayant un lexique connu
4.2. Exécuter des instructions écrites simples et claires

CON TENUS - Organisation thématique


- L’enfant de soi-même : données personnelles, traits physiques, passions
- La famille : les membres de la famille
- La chambre personnelle, les objets de la chambre
- L’école : les fournitures scolaires
- Les jours de la semaine, les mois de l’année, les saisons, la date
- Les activités ludiques : les jeux en plein air, les jeux video
- Eléments de culture et civilisation : noms et prénoms typiques, appellations géographiques,
chansons et poèmes français

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
 saluer, répondre au salut
 se présenter, présenter quelqu’un
 identifier des éléments du milieu familial
 décrire des personnes, des objets
 situer dans l’espace des personnes et des objets
 remercier et répondre aux remerciements
 dégager l’essentiel d’un texte simple
 sélecter des informations des fragments des textes simples dans le but de leur
utilisation ultérieure
 réaliser des dossiers thématiques
 formuler des opinions simples sur des thèmes familiers
 décrire une image, un portrait de famille
 comprendre des chansons et des enregistrements simples et courts
 exploiter une chanson simple de point de vue lexical
 créativité orale : dialogues, conversations, jeux de rôles

TECHNIQUES D’ÉVALUATION
 Élaborer et présenter des portfolios sur les chanteurs français
 Donner des réponses simples aux questionnaires qui vérifient la compréhension des
chansons
 Rédiger des textes courts sur les thèmes des chansons exploitées
 Exprimer un point de vue personnel
 Soutenir un dialogue sur le thème d’une chanson française
 Présenter une opinion personnelle simple sur un sujet familier

SITOGRAPHIE :

 www.europe-education-formation.fr
 www.ciep.fr/delfdalf/presentation
 www.fda.ccip.fr/tef
 www.francparler.org
 www.edufle.net
 www.cndp.fr
 www.elle.fr
11
 www.ikonet.com/fr
 www.tv5.org
 https://onchattefranc.wordpress.com/apprendre-par-la-chanson/
 http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/
 http://www.bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr
 http://www.lepointdufle.net/p/chansons.htm
 http://chansons-fr.com/
 http://lefrancaispourtousfr.blogspot.ro/2009/04/apprendre-le-francais-par-la-chanson-
et.html
 http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
 http://www.leplaisirdapprendre.com/ressources-pedagogiques/

12
Exemplul 2

Activitate 2.1. Sinteză pentru activități metodice (60 min)

Slide 1. Profilul de formare al absolventului învățământului gimnazial este construit pe baza


descriptivului unui nivel intermediar de deținere a competențelor- cheie. Disciplina limba
franceza contribuie la formarea următoarelor competențe- cheie : comunicare în limbi straine
; sensibilizare și exprimare culturală. Comunicarea în limba franceza se formează prin
activități specifice disciplinei, elevul învățând să participe la interacțiuni verbale în contexte
de comunicare diversificate. Se vor utiliza exerciții de identificare a informațiilor care susțin
sau care contrazic un punct de vedere. Absolventul învățământului gimnazial va fi capabil de
căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o
varietate de mesaje ascultate și texte citite, exprimarea unor informaţii, opinii, idei,
sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare, participarea la
interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv.
Totodată, formarea competenței Sensibilizare şi exprimare culturală vizează
aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional
şi universal prin realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în
contexte școlare și extrașcolare și participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în
contexte formale sau nonformale.

Slide 2. Abordând disciplina dintr-o perspectivă centrată pe nevoile elevului, pe


caracteristicile culturii contemporane și pe tendințele pieței muncii în societatea actuală,
demersul didactic va permite formarea progresivă a competențelor- cheie, într-o abordare
transdisciplinară: comunicarea în limbi străine îl învață , prin exerciții de cunoaștere și
înțelegere a elementelor comune limbii române și altor limbi moderne într-o viziune
sincronică, să recepteze idei, informaţii, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba
străină în diverse contexte şcolare și extraşcolare, să exprime idei, opinii, fapte, sentimente în
limba străină, în cadrul unor mesaje orale și scrise în contexte şcolare şi extraşcolare, în
funcţie de nevoi și interese, precum și să participe la interacţiuni verbale pe teme de interes,
utilizând adecvat convenţiile de comunicare. Competențele matematice și competențele de
bază în științe și tehnologii sunt formate prin exprimarea unui punct de vedere
obiectiv/subiectiv față de textele multimodale cu tematică științifică. Competența digitală
implică susținerea unor prezentări folosind mijloace multimedia în scopul convingerii
auditoriului și realizarea unor prezentări utilizând imagini/grafice folosind mijloace
multimedia în scopul convingerii auditoriului. Competența a învăța să înveți vizează
integrarea informațiilor primite de la colegi în textul propriu în scopul autoreglării propriei
activități. Competențele sociale și civice se formează prin simularea unor situații de
comunicare monologată și dialogată, manifestând spirit critic. Spiritul de inițiativă și
antreprenoriat se dezvoltă prin exerciții de ascultare atentă a interlocutorilor în cadrul lucrului
în echipă și prin exerciții de conştientizare a poziţiei proprii de intrare sau de ieşire din dialog.

Activitate 2.2.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Studiați suportul de curs, secvența 2.2, și realizați un text pentru 1-2 diapozitive privind
activități metodice din școală sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs
pentru a face o prezentare pertinentă pentru colegii dvs. Este obligatoriu să vă referiți la
structura programei și să accentuați competențele specifice ca rezultate ale învățării de vizat
și de evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor dvs. Oferiți feedback online,

13
colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și de
eventualele comentarii ale colegilor.
ANALIZĂ COMPARATIVĂ
PROGRAMA 2009 PROGRAMA 2017
Curriculum bazat pe competențe derivate din Curriculum centrat pe competențe cheie
obiective de referință europene, adaptate nevoilor sociale, culturale,
favorizând inserția absolventului în diferite
sisteme de educație
Valori și atitudini Competențe relaționale și sociale (care
definesc inteligența emoțională – înțelegerea
propriilor emoții, stăpânirea emoțiilor,
înțelegerea emoțiilor celuilalt, gestionarea
conflictelor), competențe declarative
(cunoștințele), competențe procedurale (a ști
să faci), competențe atitudinale (a vrea să
faci)
Conținuturi asociate - Conținuturi structurate pe teme
adaptate nivelului psiholingvistic al
elevului (Copilul despre sine, Familia,
Locuinta, Scoala, Zilele saptamanii,
Elemente de cultura si civilizatie).
- Conținutul propune un demers
achizițional progresiv, care presupune
permanenta corelare dintre vechi și nou
- Abordarea integrată a
temelor incluzând :componenta
lingvistică, componenta interrelațională și
componenta estetică și culturală
- Abordarea învățării din perspectivă inter-
și transdisciplinară
Activitățile de învățare adaptate nivelului de Activități de învățare care presupun
vârstă diversificarea contextelor de învățare (formal,
nonformal, informal)
Asocierea dintre competențele specifice și Asocierea dintre competențele specifice și
conținuturi activitățile de învățare
Exemplu: Participarea la interacțiuni verbale
în diverse situații de comunicare prin
receptarea și producerea mesajului oral
Sugestii metodologice generale și succinte Sugestii metodologice elaborate din
perspectica didacticii disciplinei. Strategii
didactice recomandate pentru fiecare
competență generală.
- Moduri de abordare : intuitiv, aplicativ,
teoretic. Exemplu : Subliniază detaliile
care se referă la camera fetei. (abordare
intuitivă), Precizează obiectele descrise.
(abordare aplicativă),

EXEMPLU de demers didactic centrat pe competențe


Clasa : a V-a, L2

14
Tema: Les affaires de classe
Competenţa vizată:
2. Exprimarea orala în situaţii de comunicare uzuală
2. 3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane, unui personaj prin identificare
Activităţi de învăţare:
· Indicarea si numirea unui obiect
· Oferirea de raspunsuri la intrebari de tipul Ce este?
· Jocuri cu obiecte din clasa si din ghiozdanul personal
Evaluare prin sarcini semnificative:
· Écrivez la liste de vos fournitures
· Mots-croisés
· Trouvez des noms de fournitures qui commencent par la lettre indiquée dans la
chenille comme dans l`exemple : livre

Activitate 2.2.b. Accentele demersului didactic – experiențe la clasă (60 min)

Din perspectiva demersului educațional centrat pe competențe și pe nevoile elevului,


programa școlară pentru Limba franceza la clasa a V-a permite corelarea competențelor
specifice cu o serie de forme de prezentare a conținuturilor, utilizarea, alături de formele și
instrumentele clasice de evaluare și a unor forme de instrumente complementare (proiectul,
portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activității și a
comportamentului elevilor), precum și corelarea directă a rezultatelor evaluării cu
competențele specifice vizate de programa școlară.
Demersul didactic presupune, de la început, elaborarea de către cadrul didactic a unui
plan de acțiune care să vizeze conexiunea dintre competențele generale- conținuturi-
competențele specifice- activitățile de învățare- strategia didactică- modalitățile de evaluare.
Pentru exemplificare, propun ca temă Ma famille, temă indicată de programa școlară
la clasa a V-a.
Competențele specifice vizate:
• prezentarea unei persoane prin identificare
• identificarea semnificatiei globale a unui text simplu pe teme familiare
Conţinuturi:
• micro-dialoguri in situatii autentice de comunicare
• mesaje simple si scurte orale si scrise
Activităţi de învăţare:
• indicarea si numirea unei persoane
• oferirea de raspunsuri la intrebarea Cine este?
• exercitii de tip adevarat/fals.
Aşa DA!
Accent pe competenţe
Situaţii diverse de comunicare, uzuale, reale
Corelarea între competenţe şi conţinuturi
Conţinuturile sunt selectate în funcţie de nevoile de comunicare ale elevului
Aşa NU!
Accent pe conţinuturi
Situaţii repetitive de comunicare
Toate conţinuturile sunt exploatate

Activitate 2.2.c. Următoarea unitate de învățare (60 min)

15
Unitatea de învăţare: „Les activités que j`aime”
Manual : CD Press
Clasa a V-a L2
Thèmes:
• L’univers personnel
• Les activités
Eléments de communication/ éléments de langue
• Le vocabulaire du corps et du sport
• Utiliser les verbes faire et aller au présent de l’indicatif
• Utiliser la bonne préposition et le bon article du nom des activités préférées
În lumina achizițiilor de la cursul CRED, am făcut modificări din perspectiva accentului pe
competențe:
• Am vizat competenţele de receptare de mesaje scrise simple şi redactarea de mesaje
simple în situaţii de comunicare uzuală
Activităţi de învăţare propuse
- completare de texte lacunare
- realizarea unei scurte prezentări a activităţilor preferate
-audierea unor fişiere audio şi asocierea inregistrărilor cu simbolul activităţii artistice
- asocierea activităţilor prezentate cu imaginea potrivită.
Evaluare: Projet - Un sondage dans ma classe Avec les réponses de leurs camarades les
élèves font un graphique et ils le montrent devant toute la classe.

Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

In secolul nostru, abordarea centrată pe elev propune un curriculum cu egalitate de șanse, în


care rămâne la latitudinea profesorului modul de a parcurge etapele învățării, alegerea
situațiilor de învățare, adaptarea la experiențele copiilor, selectarea manualului și a altor
resurse potrivite. Pentru aplicarea programelor la clasă este nevoie de o proiectare didactică
care să indice o ordonare a parcursului didactic, o alocare de timp a secvențelor acestuia și o
anticipare a actului didactic ca atare. Parcurgerea unui manual nu asigură succesul învățării
unei clase de elevi în situații reale, cu profiluri diferite!
Proiectarea trebuie privită ca necesitate şi nu ca o coerciţie. Proiectarea reprezintă
anticiparea, estimarea unor activități didactice coerente și nu un proces de elaborare/ copiere a
unui document birocratic obligatoriu de prezentat autorității.
Proiectarea este un act personalizat. Proiectarea reprezintă o pregătire pentru ore, o
permanentă reîmprospătare a vizunii didactice și a relației cu elevii clasei.
Contează esenţa proiectării (“gândirea” actului didactic) nu formatul ei (rubricatura).
Important este să oferim răspunsuri adaptate grupului țintă și adecvate propriului profil
didactic la întrebările majore : Ce fac? Dar de ce fac? Cum fac? Cu ce reserse? Cât de mult s-a
realizat?
Proiectarea se realizează după programei nu după manual şi vizează pregătirea unui
act de învățare al elevilor nu aplicarea unei resurse la clasă

Activitate 2.3.b. Proiectul unității de învățare (360 min)

Clasa a V-a L2, 2 ore/săptămână


Manual: Limba franceză, C.D.Press
Unitatea 5 Les activités que j`aime - 4 ore

16
Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii

specifice
Ora 1 Raspuns la intrebari din text Text simplu Exerciţii de
suport suport audio- înţelegere
1.1. video globală şi
Asocierea fiecărei etichete cu detaliată a
2.1. activitatea potrivită Fişe de întelegere textului suport
a textului
Completarea frazelor lacunare Fişe
Imagini cu
diverse activitati
Ora 2 Le vocabulaire du corps et du Fişier audio-video Exercitii de
sport completare cu
1.3. Imagini cu parţile activităţile
Completare de texte lacunare corpului omenesc indicate de
2.2. imagini
Audierea cantecului Jean petit
2.3. qui danse si indicarea parţilor
corpului omenesc pe care le aud
în cântec.
Ora 3 Indicarea şi numirea activităţilor Fişe Redactarea unui
din imaginile prezentate mesaj catre
3.2. Text suport audio personajul
Completarea unor mesaje video preferat din
4.1. lacunare cu activităţile indicate manual
de imaginile din mesaje Imagini cu
activităţi artistice Autoevaluare
Asocierea activităţii cu imaginea
potrivită
Ora 4 Indicarea şi numirea activităţilor Fişier audio-video Proiecte
din imaginile prezentate
3.2. Text suport Completare de
Asocierea etichetei cu activitatea fişe personale
3.3. Imagini
Exercitii de tip adevărat / fals
4.2. Manual

Activitate 2.4.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Fundamentala ramane raportarea la programa si adecvarea metodei la grupul tinta. In fond,


orice metodă potrivită dezvoltării competențelor elevilor este adecvată la un moment dat. In
curs, nu a fost evidențiată o metodă anume pentru că nu e de dorit să promovăm anumite
metode.
In curs a fost realizata o trecere în revistă a unor clişee didactice:
• manualul nu ar trebui să fie Biblia;
• gramatica descriptivă reprezintă un element de conținut care consumă mult timp și
oferă puține ocazii de dezvoltarea a comunicării;

17
• traducerea pentru verificarea înțelegerii este o activitate didactică păguboasă pentru
dezvoltarea competențelor de comunicare;
• lectura cu voce tare nu reprezintă un exercițiu de lectură (arareori citim conștient cu
voce tare!) ci unul de pronunție.
• tema decontextualizată.

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv (270 min)

Clasa a V-a
Limba modernă 2, manual C.D.Press
Unitatea de învățare: Les activités que j`aime
Nr. de ore alocate: 4 ore
Ora 1 Competenţe vizate:
1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ instrucțiune simplă
rostită clar și rar

2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și
intonația specifice
Ora 2 Competenţe vizate:
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple

2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată

2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare
Activităţi de învăţare
• Raspuns la intrebari din text suport
• Asocierea fiecărei etichete cu activitatea potrivită
• Completarea frazelor lacunare
• Le vocabulaire du corps et du sport
• Completare de texte lacunare
• Audierea cantecului Jean petit qui danse si indicarea parţilor corpului omenesc pe care
le aud în cântec.

Ce am intentionat?, Ce am obtinut?, Ce reactii au avut elevii?, Ce feed-back am oferit


elevilor?, Ce as fi putut face mai bine ?, Ce imi propun pentru data viitoare?

In abordarea acestei unităţi am propus activităţi care să ii atragă pe elevi ,din care sa deprindă
competenţe pe care să le folosească in situaţii reale şi să fie adaptate profilului lor. Elevii au
fost receptivi la activitatile propuse, au manifestat curiozitate, interes pentru a-şi prezenta
activitătile preferate.
Materialele utilizate au fost apreciate de elevi. Aceştia au reacţionat pozitiv şi au comunicat
destul de uşor. Pe viitor imi propun să diversific activităţile de învăţare şi formele de evaluare.

Activitate 2.5.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Competențele specifice din curriculum trebuie să fie structurate pentru toți elevii, în totalitate.
Dar, nu toate vor fi la același nivel de performanță pentru fiecare elev în parte. Datorită
experiențelor, ritmurilor de învățare și profilurilor cognitive și socio-emoționale, elevii vor
demonstra în mod diferit achizițiile de învățare. Unii elevi vor avea rezultate mai bune la

18
lectură (pentru că au avut un sprijin încă din copilărie acasă, de exemplu), alții vor fi mai
performanți la interacțiune orală (pentru că sunt mai expansivi și nu au teama de eșec, de un
alt exemplu). Insa oricum ar fi ritmul achiziției, atât elevii cât și profesorii trebuie să știe care
este nivelul atins și ce este de făcut pe mai departe (remediere, consolidare, sprijin pentru
excelență etc.). Astfel este necesară o măsură corectă, obiectivă și prietenoasă (fără stres!) a
nivelului atins la fiecare competență în parte. In funcție de acestă măsură se poate organiza
activitatea didactică în mod corespunzător, iar elevul devine conștient de propriul progres în
învățare.
Instrumente de evaluare:
• Testele
• Autoevaluarea
• Portofoliul
• Redactarea scrisă
• Proiectul

Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor (210 min)

Clasa a VI-a/ L2
Unitatea III Entre amis
Manual Art Klett
TEST D’ÉVALUATION
1. Complète par le mot convenable: père, oncle, fils, mère, fille, cousins, sœur, grands-
parents
BONJOUR !
Je m`appelle Théo, je suis élève en cinquième. Voila ma famille : mon........... s`appelle
Gilbert et il est avocat. Il est grand et maigre, il a les cheveux bruns. C`est un homme
intelligent et travailleur. Ma ..... s`appelle Claire et c`est une belle femme aux cheveux blonds.
Elle aime enseigner aux enfants, elle est professeur. J`ai une .......... cadette, elle s`appelle
Joséphine. Elle est une petite fille, toujours souriante et gentille. Mes ........................ sont à la
retraite, ils vivent à la campagne. Nous leur rendons visite chaque week-end. Mon père a un
frère, Christian. Mon ............... est marié, sa femme s`appelle Francine. Ils ont deux enfants,
un ....... et une .......... .Marc et Sylvie sont mes ................ et je m`amuse bien avec eux.
2. Mets les mots dans le bon ordre pour former une phrase correcte :
 s`appelle / est / Camille / Ma / et / elle / mère / infirmière.
 Voilà / Jacques. / grands -parents, / mes / et / Marie
 cousine,/ fille / Sophie / brune. /une / petite / Ma / est
 Soigne / père / est / médecin, / malades. / Mon / les / il
3. C`est qui ?
 Qui est le père de ma mère ?
 Qui est la fille de mon oncle ?
 Qui est la fille de mon père ?
 Qui est la fille de ma grand-mère ?
4. Présente ta famille : tes parents, tes frères et sœurs, tes grands-parents, tes oncles, tes
oncles, tes tantes et tes cousins

Paragraf reflexiv
Testul a fost susţinut la clasa a VI -a, L2 la finalul unităţii de invatare Entre amis.
Competenţe vizate: 4.1.

19
Completarea de date personale 4.2. Redactarea
de mesaje simple despre sine / despre alţii
In urma susţinerii testului s-au remarcat atât greşeli de vocabular folosite de elevi în
exprimarea scrisǎ, cât şi greşeli de gramaticǎ, desacorduri între subiect şi predicat, folosirea
incorectǎ a timpurilor. Elevii au întâmpinat dificultǎţi de exprimare scrisã în redactarea
prezentãrii familiei. Aşadar, imi propun să reiau indicativul prezent si sa fac mai multe
activitati de redactare de mesaje despre sine.

Instrumente de evaluare- Grila de evaluare

Competenta : redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare

Competente specifice:

4.1. Completarea de date


personale 4.2.
Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii

Elevi Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10


- Face o prezentare a -Face o expunere - Face o redactare - Face o expunere
familiei scurtă cu scurtă în general simplă, clară şi clară, coerentă,
dificultate și greșeli; clară şi coerentă, coerentă corectă respectând
are nevoie de sprijin cu unele erori de planul dat.
din partea exprimare. - urmăreşte planul
profesorului deși are propus având doar
la îndemână un plan - Planul este câteva greşeli de
insufficient redactare
respectat

Elevul A.V. a progresat, ajungând de la nota 5 la nota 7, dovedind o pregătire consecventă a


planului şi urmărind logica mesajului şi nu mai are nevoie de sprijin din partea profesorului.

Activitate 2.6.a. Sinteză pentru activități metodice (120 min)

Începerea studiului unei limbi străine, alta decât engleza, reprezintă o curiozitate pentru
elevi, iar profesorul are plăcerea şi datoria să-i facă să iubească limba franceză. Cursul
opţional propus se adresează elevilor care au început studiul limbii franceze şi sunt interesaţi
să îmbogăţească şi să aprofundeze cunoştinţele dobândite la orele obligatorii.
Cursul optional propus se sprijina pe achizitiile anterior dobândite la orele de
limba franceza. Cursul vizeaza in special imbogatirea acestor achizitii prin activitati cat mai
variate si atractive. Materialele folosite la aceasta ora vor fi cu precadere ludice : benzi
desenate, cantecele si poezioare pentru copii, etc, avand in vedere numeroasele calitati
formative ale jocului si activitatilor distractive : ele dezvoltă, într-o mare măsură, spiritul de
observaţie, exactitatea, stimulează imaginaţia şi voinţa, contribuind prin aceasta la dezvoltarea
generală a elevului. În cursul activităţilor de divertisment, efortul intelectual al elevilor este
sprijinit de angajarea emoţională şi volitivă – dorinţa elevului de a se evidenţia sau de a
câştiga.

20
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui opţional contribuie la dezvoltarea gândirii
reproductive şi creative, a imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii. Din punctul de vedere al
învăţării, acest opţional va aduce elevilor un dublu caştig: ei nu vor învăţa numai cuvinte si
expresii noi în limba franceza, dar vor dobandi o mai mare incredere în sine ca vorbitori ai
limbii franceze.
Acest curs propune 10 teme de interes, care permit însuşirea, într-o manieră simplă şi
concretă, a vocabularului necesar susţinerii unor dialoguri reale din viaţa de elev. Ţinând cont
de particularităţile de vârstă ale cursanţilor activităţile de învăţare vor avea caracter ludic
folosind cântece şi poezii potrivite fiecărei teme.

Activitate 2.6.b. O programă de opțional (180 min)

ON CHANTE ET ON APPREND LE FRANÇAIS


Clasa a VII -a L2

NOTǍ DE PREZENTARE

Începerea studiului unei limbi străine, alta decât engleza, reprezintă o curiozitate pentru elevi,
iar profesorul are plăcerea şi datoria să-i facă să iubească limba franceză. Cursul opţional
propus se adresează elevilor care au început studiul limbii franceze şi sunt interesaţi să
îmbogăţească şi să aprofundeze cunoştinţele dobândite la orele obligatorii.
Cursul optional propus se sprijina pe achizitiile anterior dobândite la orele de
limba franceza. Cursul vizeaza in special imbogatirea acestor achizitii prin activitati cat mai
variate si atractive. Materialele folosite la aceasta ora vor fi cu precadere ludice : benzi
desenate, cantecele si poezioare pentru copii, etc, avand in vedere numeroasele calitati
formative ale jocului si activitatilor distractive : ele dezvoltă, într-o mare măsură, spiritul de
observaţie, exactitatea, stimulează imaginaţia şi voinţa, contribuind prin aceasta la dezvoltarea
generală a elevului. În cursul activităţilor de divertisment, efortul intelectual al elevilor este
sprijinit de angajarea emoţională şi volitivă – dorinţa elevului de a se evidenţia sau de a
câştiga.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui opţional contribuie la dezvoltarea gândirii
reproductive şi creative, a imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii. Din punctul de vedere al
învăţării, acest opţional va aduce elevilor un dublu caştig: ei nu vor învăţa numai cuvinte si
expresii noi în limba franceza, dar vor dobandi o mai mare incredere în sine ca vorbitori ai
limbii franceze.
Acest curs propune 10 teme de interes, care permit însuşirea, într-o manieră simplă şi
concretă, a vocabularului necesar susţinerii unor dialoguri reale din viaţa de elev. Ţinând cont
de particularităţile de vârstă ale cursanţilor activităţile de învăţare vor avea caracter ludic
folosind cântece şi poezii potrivite fiecărei teme.
• La France
• Ma famille
• L'histoire de Père Noël
• À table
• Chez le médecin
• À l'école
• Au cirque
• À la maison
• En ville
• En vacances

21
Competenţe generale
-Intelegerea unui mesaj scris
-Intelegerea unui mesaj oral
-Producerea unui mesaj oral

Competenţe specifice
1. Descoperirea unor aspecte culturale specifice
2 . Manifestarea interesului pentru exprimarea în limba franceză
3. Selectarea informațiilor adecvate pentru efectuarea unor activităţi
4. Interpretarea unui mesaj transmis de un cântec
Conţinuturi
- Feluri de mâncare
- Ocupaţii
- Pasiuni / Obiceiuri
- Momentele zilei / Programul zilei
- Comunitatea – oraşul / satul
- Mijloace de comunicare – sms, e-mail, rețele de socializare
- Călătorii
- Lumea animalelor
- Sărbători naționale / Tradiții și obiceiuri specifice
- Activități de interes: muzică, sport, sporturi extreme, protecția animalelor / protecția
mediului

Activităţi de învăţare

• Folosirea unui document audio-video autentic şi simplu ca punct de plecare a unei


activităţi/ unui proiect
• Dialoguri pe marginea unui cântec
• Prezentarea produselor unor activităţi de proiect (afişe / postere / pliante / brosuri etc.)
• Identificarea scopului/ mesajului cântecului
• Identificarea unui posibil mesaj audio
• Identificarea unor elemente culturale/ artistice
Instrumente de evaluare
• Proiecte tematice realizate pentru fiecare unitate ( individual sau în grup ).
• Mini-spectacole

Sugestii metodologice:
Metode de predare – învăţare:
expunerea, conversaţia, exerciţiul, jocul de rol, imitarea, cântecul, proiectul de grup
Resurse (umane, materiale, de timp):
• umane: elevii clasei a VII-a A+B, profesorul de limba franceză
• materiale: manualul, hărţi, imagini tematice, cărţi/ reviste ale elevilor, fişe de
exerciţii, diferite obiecte, creioane colorate
• de timp: o oră/ săptămână/ un an şcolar

Repertoriu de cântece
• Frère Jacques
• L'hymne de la Francophonie

22
• Chaque matin
• Un éléphant
• Un petit chien blanc
• Ma mère
• Oh, la, la dans mon zoo
• Le coucou
• Au clair de la lune
• Frère et soeur
• Mon beau sapin
• Les saisons
• Nous aimons beaucoup l'hiver
• Savez-vous plantez les choux?
• Sur le pont d’Avignon
• La neige
• Vive le vent
• Les fleurs de printemps
• L’automne
• Voilà l'avion
• Auprès de ma blonde
• Une petite fourmi
• Fais dodo
• Être et Avoir
Bibliografie / Sitografie
1. Cartes, dépliants et affiches publicitaires, Internet: www.francaisfacile.com
2. Păus, Viorica- Salut les amis! – Methode de français pour enfants, Editura Sigma,
Bucureşti, 1999
3. www.lepointdufle.net/penseigner/chansons-fiches-pedagogiques

23
Exemplul 3

Activitate 2.1. Sinteză pentru activități metodice (60 min)

Slide 1
Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, Comunicare în limbi străine :
-Identificarea unor informaţii, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba străină pe
teme cunoscute
- Exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme
cunoscute
- Participarea la interacţiuni verbale la nivel funcţional, pe teme cunoscute
Slide 2
Din perspectivă curriculară, proiectarea și organizarea orelor de limbi moderne
trebuie să fie convergente cu structurarea profilului de formare centrat pe competențele cheie.
Nu e suficient să privim setul de 8, să recunoaștem una ca fiind ”a noastră” (competența de
comunicare în limbi străine) și să socotim că deja facem 1/8 din profilul de formare, iar restul
este în responsabilitatea altcuiva. In primul rând, programa de limba modernă 1/ 2 vizează în
mod explicit componente din alte competențe cheie:
- competențele de comunicare care implică TIC în mod expres reprezintă ocazii pentru
contextualizarea competenței digitale
- elementele de dialog, interacțiune, jocul de rol antrenează și se bizuie pe achiziții din cadrul
competenței sociale (și civice)
- componentele culturale reprezintă elemente ale competenței de sensibilizare și exprimare
culturală
- aspectele strategice și de reflexivitate sunt parte a achizițiilor competenței de a învăța să
înveți
In al doilea rând, ne amintim că, în acord cu Recomandarea europeană, nicio
competență nu este izolată: ”Competențele cheie se suprapun și se întrepătrund”. De aici
derivă nenumărate oportunități metodologice de întrețesere a competenței de comunicare în
limbi străine cu alte competențe cheie.

Activitate 2.2.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Competenţa : A învăţa să înveţi


Clasa a VII-a , L2
C.S2 - Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei
Activităţi :
La consigne : a) realizarea unui desen( colaj ) a locuinţei personale
b) descrierea orală a acesteia
Sarcini de lucru :
1. Împarţirea elevilor pe grupe, câte o grupă pentru fiecare cameră a locuinÎei ( le séjour,
la chambre à coucher, la salle de bains, la cuisine)
2. Elevii vizionează imagini ( prin intermediul videoproiectorului ) cu denumirea
obiectelor în limba franceză, şi le vor alege doar pe cele care se potrivesc camerei alese de ei
3. Fiecare grupă desenează pe o foaie A4 obiectele alese şi le denumeşte în franceză
4. Elevul desemnat de echipă îşi prezintă proiectul în faţa clasei
5. Celelalte echipe vor evalua prin postit-uri ( casa mare = FB ; casa mijlocie = B; casa
mica = S)

24
La sfârşitul orei, fiecare elev va participa la jocul „ J’attaque”, care va evalua nivelul de
cunoştinţe deprinse în timpul orei .

Activitate 2.2.b. Accentele demersului didactic – experiențe la clasă (60 min)

În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu


integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de
învăţare.
Avantaje ale curriculum-ului centrat pe competenţe:
• răspunde exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru
viaţa socială şi profesională;
• instruirea este orientată către rezultatele finale; oferta educaţională câştigă în
structuralitate, funcţionalitate şi actualizare, răspunzând cerinţelor profesionale;
• elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a
competenţelor; permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi
posibilitatea estimării performanţelor elevilor;
• asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea sistemuli modular,
sistem care debutează şi se finalizează cu evaluarea competenţelor, este orientat către cel care
învaţă, respectiv către disponibilităţile sale, urmând să le pună mai bine în valoare;
• profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe
rezultate – reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor intenţionate, stabilesc
nivelurile de complexitate ale competenţelor, asociază teme suport care susţin şi asigură
formarea competenţelor, creează situaţii practice de învăţare implicând activ clasa, stabilesc
criterii de evaluare privind dobândirea competenţei, evaluează elevii într-un mod complex,
precum şi oferta educaţională;
• elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de
dobândire a acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev
înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei.

Adeseori, chiar dacă se schimbă curriculumul, practica rămâne în urmă, prin perpetuarea
unor obișnuințe de lucru la clasă, pe care le-am putea numi clișee didactice.
Sigur că se întâmplă, uneori, să pun accentul pe conţinut şi să las competenţele la urmă. Dar
important este să conştientizez acest lucru , să depăşesc aceste clişee, ţinând cont de noile
cerinţe ale programei.

Activitate 2.2.c. Următoarea unitate de învățare (60 min)

Cls . a VI-a
Lb.2 , Ed. Litera
2h/s.
Unité 1 : Le Club de la mode
Communication :
-Nommer et décrire les vêtements et les accessoires
-Décrire une personne
-Exprimer ses goûts et ses préférences
-Exprimer la possession
-Annoncer ce que je vais faire ou ne pas faire
Vocabulaire :
-Les vêtements

25
-Les accessoires
Grammaire :
-Le féminin et le pluriel des couleurs
-Les adjectifs démonstratifs
-Les adjectifs possessifs
-Le futur proche
-Les verbes vouloir et pouvoir
Projets :
-Collectif : Créer un album de mode
-Individuel : Composer la tenue idéale
Culture / Civilisation :
-L’euro
-L’approche interdisciplinaire:
-J’utilise le français pour l’éducation à la citoyenneté
Activităţi de învăţare propuse :
-Exercitii de identificare a informatiilor personale din texte scurte
-Audierea unor fisiere audio si identificarea datelor personale si preferintelor interlocutorilor
-Completarea de texte lacunare
- Exerciţi de înţelegere atextului scris
Evaluare : Proiect – Composer la tenue idéale

În urma cursului CRED, am făcut modificări din perspectiva accentului pe competențe


integrand conţinuturile în activitati de învatare ce vizeaza corelarea competentelor de
comunicare în limba straina cu cele digitale. Pe parcursul întregii unitati am vizat toate
competentele( receptare orala si scrisa, exprimare orala si redactare de mesaje scrise simple).

Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Competenţele -cheie europene


Comunicare în limbi străine
Cunostinţe:
• vocabular
• gramatică funcţională,
• principalele tipuri de interacţiune verbală si de registre ale limbii
• convenţii societale
• aspectul cultural si varietatea limbilor
Deprinderi / aptitudini :
• abilitatea de a înţelege mesaje orale
• a iniţia, a susţine si a încheia conversaţii
• înţelegerea si producerea de texte scrise adecvate nevoilor individului
• învăţarea limbilor într-un mod informal
Atitudini
• aprecierea diversităţii culturale
• interesul si curiozitatea pentru limbi
• comunicare interculturală.

Proiectare didactică trebuie să indice o ordonare a parcursului didactic, o alocare de timp a


secvențelor acestuia și o anticipare a actului didactic ca atare.

26
Proiectarea trebuie privită ca necesitate şi nu ca o coerciţie. Proiectarea nu poate fi decât
anticiparea, estimarea unor activități didactice coerente și nu un proces de elaborare/ copiere a
unui document obligatoriu. In absența proiectării este puțin probabil să asigurăm realmente
egalitate de șanse pentru elevii clasei, în contextul comunității din care provin. Nu pot copia
proiectarea de anul trecut chiar dacă programa nu s-a schimbat. Pot păstra anumite noţiuni,
dar să nu uităm de contextele de învățare diferite si actuale pentru a aduce în clasă autenticul
comunicării și a realiza învățare semnificativă, fără efort, atingând astfel competenţele vizate.

- Proiectarea se realizează prin efortul de gândire al fiecăruia – este un act personalizat. Chiar
dacă lucrăm cu un coleg, în cele din urmă decizia de proiectare aparține fiecărui cadru
didactic. Proiectarea reprezintă o pregătire pentru ore, o permanentă reîmprospătare a vizunii
didactice și a relației cu elevii clasei.

- Contează esenţa proiectării (“gândirea” actului didactic) nu formatul ei (rubricatura). In


funcție de preferințe, gândirea actului didactic se poate face în orice formă. Ceea ce contează
este să oferim răspunsuri adaptate grupului țintă și adecvate propriului profil didactic la
întrebările majore : Ce fac? Dar de ce fac? Cum fac? Cu ce resurse? Cât de mult am realizat?

- Proiectarea se realizează pe baza cerinţelor programei nu după manual (care rămâne cea mai
importantă resursă a demersului, totuşi doar o resursă). Proiectarea vizează pregătirea unui act
de învățare al elevilor nu aplicarea unei resurse la clasă. Astfel, competențele de producere și
receptare se structurează autentic pe baza unor contexte reale care au relevanță pentru copii.
Iată de ce e de preferat să segmentăm contextele de învățare în funcție de nevoile elevilor și
nu după unitățile/ temele/ capitolele din manual.

Activitate 2.3.b. Proiectul unității de învățare (360 min)

CLASA : a V-a L2
NUMĂR DE ORE / SĂPTĂMÂNĂ : 2 ore
MANUALUL: Manual pentru limba franceză clasa a V-a. Limba modernă 2, Ed. LITERA
București 2017

UNITATEA 1: LE CLUBE DE MA CLASSE


Nr. de ore alocate: 6 ore
CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITǍŢI DE RESURSE EVALUARE
DETALIATE SPECIFICE INVǍŢARE
VIZATE
1. Les 1.1. Oferirea unei - Răspuns non-verbal la o Manual p.10 / Feedback
salutations reacții non verbale comandă simplă ex. 1 oral
(saluer, prendre adecvate, la salut / - Repetarea formulelor de Manual digital
congé) la o întrebare. salut, de prezentare https://manuale.
2.1. Reproducerea - Participarea la jocuri de rol edu.ro/manuale/
unor formule / unor simple după un scenariu dat Clasa aV-
mesaje simple si - Lectura cu voce tare cu a/Limba
scurte, respectând intonație corectă a unui scurt moderna
pronunția și dialog franceza/Litera/
intonația specifice - Oferirea de răspunsuri la Activități
2.2. Participarea la întrebări legate de text multimedia /
dialoguri simple în - Exerciții de tipul : V/F și/sau p.14
contexte de cu alegere multiplă Manual p. 21

27
necesitate imediată Le coin du
2.4. Manifestarea lexique / ex. 5
disponibilității
pentru a explora noi
modele
articulatorii/ de
intonație și accent
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiare

2. Se présenter 2.1. Reproducerea - Exerciții articulatorii: Manual p.18 / Feedback


l’alphabet unor formule / unor foneme și formule de ex. 1, 3 oral
(épeler) mesaje simple si prezentare specifice Manual digital
le présent du scurte, respectând - Indicarea și numirea unei https://manuale.
verbe s’appeler pronunția și persoane edu.ro/manuale/
intonația specifice - Oferirea de răspunsuri la Clasa V-
2.3. Prezentarea întrebări de tipul: Cine ești? a/Limba
unei persoane Cum te numești? moderna
2.4. Manifestarea franceza/
disponibilității Litera/
pentru a explora noi Activități
modele multimedia /
articulatorii/ de p.12
intonație și accent (l’alphabet)
Activități
multimedia /
p.13
(le présent du
verbe
s’appeler)

3. 2.1. Reproducerea - Exerciții articulatorii: Manual p.18 / Feedback


Présenter et unor formule / unor foneme și formule de ex. 1, 3 Oral
identifier les mesaje simple si prezentare specifice Manual digital
copains scurte, respectând - Indicarea și numirea unei https://manuale. Autoeva-
les pronunția și persoane edu.ro/manuale/ luare
expressions c’est intonația specifice - Oferirea de răspunsuri la Clasa V-
/ voici + prénom 2.3. Prezentarea întrebări de tipul: Cine ești? a/Limba
ou article unei persoane Cum te numești? moderna
les articles 2.4. Manifestarea franceza/Litera/
indéfinis un / disponibilității Activități
une / des pentru a explora noi multimedia /
modele p.12
articulatorii/ de (l’alphabet)
intonație și accent Activități
multimedia /
p.13

28
(le présent du
verbe
s’appeler)
4. 2.1. Reproducerea - Exerciții articulatorii: Manual p. 19 feedback
Décrire unor formule / unor foneme și formule de Le coin de la
brièvement une mesaje simple si prezentare specifice grammaire/
personne scurte, respectând - Indicarea și numirea unei ex. 6
le présent du pronunția și persoane (le verbe être)
verbe être intonația specifice - Scrierea une fișe de Manual p. 19
les adjectifs 2.3. Prezentarea prezentare a unui coleg Le coin de la
qualificatifs unei persoane prin grammaire /
identificare ex. 7
4.2. Redactarea (les adjectifs
unui mesaj simplu qualificatifs)
către un coleg / Manual digital
prieten https://manuale.
edu.ro/manuale/
Clasa V-
a/Limba
moderna
franceza/Litera/
Activități
multimedia /
p.16
(le verbe être)
Activități
multimedia
/p.17, p.19
(les adjectifs
qualificatifs
5. 2.3. Prezentarea - Prezentarea unui coleg / a Prezentările feedback
Projet de classe unei persoane prin mai multor colegi colegilor elevilor
identificare - Realizarea unui album al
4.3. Participarea la clasei cu scurte mesaje
proiecte de grup în personale
care se elaborează,
cu sprijin, mesaje
scurte
6. Évaluation 2.1. Reproducerea - Exerciții de completare, de Manual p. 26 feedback
unor formule / unor ordonare Evaluation 1
mesaje simple si
scurte, respectând
pronunția și
intonația specifice
2.3. Prezentarea
unei persoane prin
identificare
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text

29
simplu pe teme
familiare

Activitate 2.4.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Orice metodă potrivită dezvoltării competențelor elevilor este adecvată la un moment dat.
Dacă într-un alt context metoda nu dă rezultatele scontate, nu trebuie să forțăm aplicarea ei
doar pentru că ne place sau pentru ca a mers... Fundamentală rămâne raportarea la programă
(și adecvarea acesteia la grupul țintă) nu o paradă a metodelor.

Două dintre metodele mele preferate :

1. Brainstorming-ul (sau „asaltul de idei”), metodă ce constă în formularea câtor mai multe
idei legate de o temă dată, reprezintă o activitate ce presupune o serie de avantaje:
-toţi elevii participă în mod activ,
-îşi dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza şi de a lua decizii privind
alegerea unor soluţii optime,
-îşi exprimă personalitatea,
-se eliberează de anumite prejudecăţi,
-îşi exersează creativitatea,
-se dezvoltă relaţiile interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia,
-se creează o atmosferă propice lucrului.
Brainstorming-ul presupune parcurgerea mai multor etape şi a unui timp mai mare de
realizare(ore sau zile). Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită
inhibarea interventiilor elevilor, să stimuleze explozia de idei, să motiveze învăţarea elevilor
începând o lecţie nouă cu un brainstorming.

2. „Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat” este o metodă activ- participativă, ce implică lucrul frontal
cu elevii sau pe grupuri mici, constând în a solicita elevilor să prezinte ceea ce ştiu deja
despre o temă dată şi de a formula întrebări la care se aşteaptă răspuns din lecţie.

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv (270 min)

CLASA : a V-a L2
NUMĂR DE ORE / SĂPTĂMÂNĂ : 2 ore
MANUALUL: Manual pentru limba franceză clasa a V-a. Limba modernă 2, Ed. LITERA
București 2017

UNITATEA 1: LE CLUBE DE MA CLASSE


Nr. de ore alocate: 6 ore
Ora 1 Competenţe vizate:
1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut / la o întrebare.
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și
intonația specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi modele articulatorii/ de intonație și
accent
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe teme familiare

30
Ora 2 Competenţe vizate:
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și
intonația specifice
2.3. Prezentarea unei persoane
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi modele articulatorii/ de intonație și
accent

Activităţi de învăţare:
- Răspuns non-verbal la o comandă simplă
- Repetarea formulelor de salut, de prezentare
- Participarea la jocuri de rol simple după un scenariu dat
- Lectura cu voce tare cu intonație corectă a unui scurt dialog
- Oferirea de răspunsuri la întrebări legate de text
- Exerciții de tipul : V/F și/sau cu alegere multiplă
- Exerciții articulatorii: foneme și formule de prezentare specifice
- Indicarea și numirea unei persoane
- Oferirea de răspunsuri la întrebări de tipul: Cine ești? Cum te numești?

Ce am intenţionat?Ce am obţinut? Ce reacţii au avut elevii?Ce feed-back am oferit elevilor?


Ce aş fi putut face mai bine ? Ce îmi propun pentru data viitoare?

Mi-am propus activităţi care să ii atragă pe elevi , din care sa deprindă competenţe pe
care să le folosească in situaţii reale şi să fie adaptate profilului lor. Elevii au fost receptivi la
activitatile propuse, au manifestat interes pentru a-şi prezenta activitătile preferate şi au
comunicat uşor.

O gestionare mai bună a timpului ar putea îmbunătăţi o viitoare oră.

O modalitate de evaluare a acestei teme care sa coreleze competenta de comunicare in


limba straina cu cea digitala (realizarea unui video de prezentare personala) ar putea garanta o
deschidere si mai mare a elevilor pentru aceasta tema.
Demersul didactic s-a bazat pe spontaneitatea elevilor, deschiderea lor spre noutate, dialog
şi comunicare orală, achiziţia de noi cunoştinţe folosite în contexte diverse. Imi propun să
diversific activităţile de învăţare şi formele de evaluare.

Activitate 2.5.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Toate competențele specifice din curriculum trebuie să fie structurate pentru toți elevii. Dar,
nu
toate vor fi la același nivel de performanță pentru fiecare elev în parte. Din motive care țin de
experiențele, ritmurile de învățare și profilurile cognitive și socio-emoționale, elevii vor
demonstra în
mod diferit achizițiile de învățare. Unii elevi vor avea rezultate mai bune la lectură (pentru că
au avut
un sprijin încă din copilărie acasă, de exemplu), alții vor fi mai performanți la interacțiune
orală (pentru
că sunt mai expansivi și nu au teama de eșec, de un alt exemplu).
Indiferent cum ar fi ritmul achiziției, atât elevii cât și profesorii trebuie să știe care este
nivelul atins și ce este de făcut pe mai departe (remediere, consolidare, sprijin pentru

31
excelență etc.). Or, pentru acestea, este necesară o măsură corectă, obiectivă și prietenoasă
(fără stres!) a nivelului atins la fiecare competență în parte.
In funcție de acesta se poate organiza activitatea didactică în mod corespunzător, iar elevul
devine
conștient de propriul progres în învățare.
Instrumente de evaluare:

- Testele ( sumative, predictive)


-Autoevaluarea
- Portofoliul personal
- Redactarea scrisă
-Proiectul individual sau colectiv
-Concursuri
-Examene

Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor (210 min)

Instrumente de evaluare- Grila de evaluare


Competenta generala:
4. Redactarea de mesaje simple in situatii de comunicare uzuala
Competenta specifica:
4.2 Descrierea unor aspecte ale vietii cotidiene
Elevi Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
- Scrie un mesaj -Redacteaza - Face o redactare - Are o exprimare
simplu cu dificultate mesajul scris în simplă, clară şi clară, logică,
şi greşeli, are nevoie general clar şi coerentă; coerentă, respectând
de sprijin din partea coerent, cu unele - urmăreşte planul toate etapele
profesorului, greseli gramaticale propus având doar propuse iniţial, cu o
redacteaza un text si lexicale. câteva greşeli de gramatică corectă şi
incomplet fără redactare. un lexic adecvat
respectarea structurii
date în prealabil
Total 28 elevi : nota 5 -10 elevi ; nota 7-6 elevi ; nota 8-; nota 10- 4 elevi

Elevul XY. a progresat, ajungând de la nota 5 la nota 7, dovedind o pregătire consecventă a


planului şi urmărind logica mesajului şi nu mai are nevoie de sprijin din partea profesorului.

Activitate 2.6.a. Sinteză pentru activități metodice (120 min)

Modelul de proiectare nou (aplicat la CP- cls a VI-a inclusiv, pentru anul școlar 2018-
2019; aplicat
la a VII-a în anul școlar 2019-2020) include :
- Argument
- Competențe generale
- Competențe specifice corelate cu activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice (inclusiv sugestii de evaluare)
- Bibliografie

32
Pentru Argument, se va redacta ½ - 1 pagină care motivează cursul propus: nevoi ale
elevilor, ale comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer etc.
Competențele vor fi formulate după modelul celor din programa naţională (al
disciplinelor de trunchi
comun), dar nu vor fi reluări ale acestora. Dacă opţionalul ar repeta competențele specifice ale
programei şcolare a disciplinei, atunci opţionalul respectiv nu ar aduce nimic nou din punctul
de vedere al rezultatelor așteptate ale învățării.
Pentru un opţional de o oră pe săptămână este rezonabil să fie definite şi urmărite 5-6
competenţe
specifice. O competenţă specifică este corect formulată dacă ea defineşte un rezultat aşteptat
al
învățării care poate fi performat şi verificat.
Conținuturile includ acele aspecte, elemente de limbă/ civilizație care oferă baza de
operare pentru formarea competențelor. Ca şi în cazul informaţiilor prevăzute în programele
obligatorii (ale disciplinelor de trunchi comun), informaţiile din lista opţionalului nu vor fi
considerate ca un scop în sine, ci ca bază pentru dezvoltarea competențelor.
Sugestiile metodologice vor include tipologii de exerciții (care sunt recomandate
pentru formarea competenţelor) precum şi modalităţi de evaluare. Din această perspectivă, vor
fi trecute tipurile de probe care se potrivesc opţionalului propus (de ex. probe scrise, probe
orale, probe practice, referat, proiect etc.). NU vor fi incluse probele ca atare.

Activitate 2.6.b. O programă de opțional (180 min)

CLASA A VI- a, L2
1H / Săptămână
„Comprehension orale, A1/Junior”

Nota de prezentare

,,Impossible, ce n’est pas français !”


NAPOLEON BONAPARTE

In propunerea prezentului optional am pornit de la premisa ca insusirea unei


limbi straine (in speta a limbii franceze) este mult facilitata de o motivatie puternica, oferita
printr-un material adecvat si o metodologie agreabila si eficienta.
Necesitatea unei abordări umaniste a procesului didactic devine tot mai evidentă. Una
din strategiile care îndeplinesc cerinţele abordării umaniste este aceea a divertismentului,
permiţându-i celui care predă să-şi realizeze simultan sarcinile didactice – predarea limbii- şi
educative – formarea profilului dorit – într-o atmosferă lejeră şi atractivă.
Pedagogii au atras atenţia asupra numeroaselor virtuţi formative ale jocurilor şi
activităţilr distractive; ele dezvoltă, într-o mare măsură, spiritul de observaţie, exactitatea,
stimulează imaginaţia şi voinţa, contribuind prin aceasta la dezvoltarea generală a elevului. În
cursul activităţilor de divertisment, efortul intelectual al elevilor este sprijinit de angajarea
emoţională şi volitivă – dorinţa elevului de a se evidenţia sau de a câştiga. Distrându-se, elevii
nu observă că învaţă.

33
Drept urmare propun un optional in cadrul caruia activitatile sunt realizate cu
ajutorul coputerului, a tablei interactive si prin consultarea unor situri internet pedagogice de
specialitate.
Marile oportunitati ale acestui optional din punct de vedere pedagogic rezida,
intr-o prima etapa, in conceperea si realizarea unor demersuri didactice care sa permita in
special dezvoltarea competentelor de intelegere a unui document audio/video, de apropiere si
intelegere a realitatilor din Franta, a elementelor de viata cotidiana si de civilizatie franceza
prin utilizarea documentelor autentice, prin abordarea acestora in globalitatea lor semantica.
Se are in vedere, de asemenea, respectarea ritmului propriu de munca al elevului,
formarea unor reflexe proprii de invatare care sa-i dezvolte o mai mare autonomie.
Continuturile vor fi exploatate in activitati flexibile, ce se pot desfasura in continuitate sau
independent, in una sau mai multe lectii.
Activitatile corespund nivelului Junior-A1-maxim A2 din CECR.
Structura acestei programe are in vedere competente(generale si specifice),
continuturi, forme de evaluare precum si o bibliografie de baza.

COMPETENTE GENERALE :
1. Receptarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

COMPETENTE SPECIFICE

1. Intelegerea si unui mesaj audio :

1.1. Inţelegerea unor expresii cunoscute și propoziţii foarte simple referitoare persoana lui, la
familie și la împrejurări concrete, când se vorbește rar și cu claritate.
1.2. Completarea unui text pe baza unui document audio-video
1.3. Controlarea în mod limitat a câtorva structuri sintactice și forme gramaticale simple pe
care le-a memorizat.

2. Competente tehnice de utilizare a TICE in activitatile de documentare, comunicare si


intelegere
2.1 Identificarea si insusirea unui vocabular electronic in limba franceza
2.2 Identificarea si utilizarea diferitelor situri internet ca sursa de documentare
2.3 Navigarea dirijata pe un site pentru a gasi o informatie precisa
2.4 Redactarea de text pe calculator
2.5 Utilizarea tablei SMART

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

1. Une journée au collège


2. La famille
3. Les activités quotidiennes
4. Le marché de Noël
5. L'anniversaire de Julie
6. La danse de Clara
7. Le Petit Chaperon Rouge
8. Les endroits les plus emblématiques de Paris
9. Chere Elise
10. Les loisirs préférés des Français
11. Alice décrit sa maison

34
12. Test – DELF A1 Prim
13. Test – DELF A1 Junior

Activităţi :

- Exercices à choix multiple ( quiz)


- Completare de fise
- exercitii de ascultare, de pronunţie, de repetare după model
- audiţii muzicale, exerciţii de dialog, de ascultare
- identificarea scopului/ mesajului cântecului
- Identificarea unui posibil mesaj audio
- Identificarea unor elemente culturale/ artistice

MODALITĂŢI DE EVALUARE

-frontală, individuală, orală, teme scrise, portofolii, prin muncă independentă diferenţiată

ACTIVITĂŢI FINALIZATOARE

1. Participarea la serbări cu program în limbi moderne


2. Examen DELF A1 Junior

SITOGRAPHIE :

1. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=7183, Une journée au


collège
2. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=7282 , La famille
3. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=7288 , Les activités
quotidiennes
4. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=5397, Le marché
de Noël
5. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6839,
L'anniversaire de Julie
6. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=3009, La danse de Clara
7. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6954, Le Petit
Chaperon Rouge
8. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7249, Les
endroits les plus emblématiques de Paris
9. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=3460, Chère Elise
10. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6781, Les loisirs
préférés des Français
11. https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=6960, Alice décrit sa
maison
12. https://www.ciep.fr/en/delf-prim, DELF Prim
13. https://www.ciep.fr/en/delf-junior/sample-papers, DELF Junior

35
Exemplul 4

Activitate 2.1. Sinteză pentru activități metodice (60 min)

Proiectarea şi organizarea orelor de limba franceză trebuie să urmărească profilul de formare


al absolventului centrat pe cele opt competenţe cheie. Pornind de la principiul că nicio
competenţă nu este izolată, acestea suprapunându-se şi întrepătrunzându-se, demersul didactic
trebuie privit din perspectiva situaţiei autentice, a nevoilor elevilor, a caracteristicilor culturii
contemporane, a tendinţelor pieţii muncii în societatea actuală.
Noua programă şcolară de limba modernă 1/2 vizează componente din alte competenţe
cheie :
Exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente în mesaje orale sau scrise ;
participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare sunt achiziţii de
comunicare în limba maternă atât de necesare şi competenţei în limba străină.
Competenţele de comunicare care implică TIC (realizare de cd-uri, prezentări power
point, clipuri video, etc) reprezintă contextualizări ale competenţei digitale.
Componentele culturale (expunere la imagini, filme ce ţin de cultura şi civilizaţia
franceză, de patrimoniul francofon; participare la proiecte şi evenimente culturale organizate
în contexte formale şi nonformale – serbări, festivaluri de teatru, etc ) reprezintă elemente ale
competenţei de sensibilizare şi exprimare culturală.
Aspectele strategice şi de reflexivitate sunt achiziţii ale competenţei de a învăţa să
înveţi.
Elementele de dialog, interacţiune (activităţi de grup, proiecte de grup, lucru pe
echipe) joc de rol antrenează achiziţii din cadrul competenţei sociale şi civice.
Participarea la proiecte de grup în contexte nonformale, cu sau fără miză comercială se
sprijină pe competenţe ce vizează spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat.
Rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizând algoritmi şi instrumente
specifice matematicii, precum şi aplicarea unor reguli simple de menţinere a unei vieţi
sănătoase şi a unui mediu curat sunt tot atâtea componente ale competenţei matematice sau
ale competenţei de bază în ştiinţe şi tehnologii.

Activitate 2.2.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Noile programe şcolare pentru limba modernă vizează dezvoltarea competenţelor de


comunicare în limbi străine şi sunt structurate conform descriptorilor CECRL.
Competenţa este elementul central al programei. Demersul didactic trebuie să vizeze
structurarea competenţelor specifice la nivelul fiecărui an de studiu prin activităţi de învăţare
relevante, articulate în contexte semnificative, contexte care trebuie să fie profund marcate de
cultura contemporană. Dacă activităţile de învăţare propuse elevilor sunt prea puţin
semnificative pentru aceştia, nu putem reuşi să construim elevilor competenţa de comunicare
Domeniile de conţinut de la finalul programei unei clase reprezintă baza de operare
care sprijină dezvoltarea competenţei. Există o perfectă corelare între competenţe specifice –
exemple de activităţi de învăţare – domeniile de conţinut şi sugestiile metodologice astfel
încât rezultatele învăţării (competenţele specifice) să devină realizabile la clasă în urma unui
demers didactic coerent printr-o abordare comunicativ funcţională care să vizeze nevoile ş
interesele de comunicare ale elevilor.
EXEMPLU de demers didactic centrat pe competențe
Clasa : a V-a, L2
Tema: Meubles et accessoires
Competenţa vizată:

36
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2. 3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane, unui personaj prin identificare


Activităţi de învăţare:
• Indicarea şi numirea unui obiect pe baza unui suport vizual (exerciţiu de observare a
imaginii)
• Oferirea de răspunsuri la întrebări de tipul Ce este?
• Jocuri cu obiecte din universul personal (armoire, lit, étagère, plancher, etc) şi
localizare a acestora
Evaluare prin sarcini semnificative:
• Mots-croisés
• Jocuri de tipul ghicitorilor
On peut y ranger ses vêtements
Qu’est-ce que c’est ? – l’armoire
• Mini-dialoguri în binom : formulare de întrebări şi oferire de răspunsuri
Qu’est-ce qu’il y a sur ton bureau ?
Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ?

Activitate 2.2.b. Accentele demersului didactic – experiențe la clasă (60 min)

Pentru a putea transfera curriculumul oficial în învăţare efectivă la clasă profesorul trebuie să
proiecteze un demers didactic coerent şi consonant care să privilegieze acele contexte
semnificative prin care rezultatele învăţării (competenţele specifice) listate în programe să
devină posibile în cazul elevilor.
Dacă realizăm o analiză comparativă între vechea si noua programă şcolară putem
identifica cateva aspecte divergente :
Programa veche Programa nouă
-profesorul este în centrul procesului instructiv educativ ;
-programa coincide cu tabla de materii a manualului ;
-se urmareste parcurgerea liniara a manualului ;
-manualul este punct de reper în proiectarea didactică ;
-achiziţii centrate pe reproducerea discursului profesorului. -abordare centrată pe elev ;
-profesorul ordonează parcursul didactic: face selectia manualului, stabileste etapele invatarii,
alege activitatile de invatare, se adapteaza la experientele elevilor, propune resursele potrivite
;
-proiectarea ţine seama de programa ;
-competentele de reproducere/receptare se structurează autentic pe baza unor contexte reale
care au relevanţă pentru elevi.

Pentru a exemplifica am ales ca tema : Parler de voyages et de déplacements


Clasa a VI-a, L2
Competenţa generala : Receptarea de mesaje scrise simple
Competente specifice : 3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare pe un anumit
support (blog)
3.4 Manifestarea deschiderii pentru receptarea de mesaje scrise simple in limba straina
Conţinuturi :
Texte scurte cu ilustratii
Site –uri Internet
Documente cartografice (harta) a Frantei
Activitati de invatare :

37
Exercitii de identificare / localizare a unor destinatii de vacanta (orase) pe un blog
Exercitii de identificare a mijloacelor de transport pornind de la un suport vizual (harta)
Cautare de informatii pe Internet despre un oras / monument din Franta si prezentarea lui in
fata colegilor.

Activitate 2.2.c. Următoarea unitate de învățare (60 min)

Unitatea de învăţare: Enchanté!


Manual : art Klett
Clasa a VI-a L2
Thèmes: Parler de soi-même
Donner des informations personnelles
Eléments de communication/ éléments de langue :
Se présenter
Exprimer la possession (I)
Parler des pays et des nationalités
Demander et donner des informations personnelles
Exprimer les goûts (I)
În lumina achizițiilor de la cursul CRED, am făcut modificări din perspectiva
accentului pe competențe integrand conţinuturile în activitati de învatare ce vizeaza corelarea
competentelor de comunicare în limba straina cu cele digitale. Pe parcursul întregii unitati am
vizat toate competentele( receptare orala si scrisa, exprimare orala si redactare de mesaje
scrise simple)
Activităţi de învăţare propuse :
-Exercitii de identificare a informatiilor personale din texte scurte
-Audierea unor fisiere audio si identificarea datelor personale si preferintelor interlocutorilor
-Completarea unei fise de identificare cu date personale pentru inscrierea la biblioteca
Evaluare : Proiect – Crearea unui video de prezentare personala

Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Proiectarea didactică reprezintă o anticipare a actului pedagogic, a paşilor ce trebuie urmaţi


pentru aplicarea efectivă a curriculumului. Atunci când proiectăm un demers didactic ceea ce
contează este să gândim şi să oferim răspunsuri la următoarele întrebări :
Ce fac ?
Dar de ce fac ?
Cum fac ?
Cu ce resurse ?
Cât de mult s-a realizat ?
Mai precis să corelăm activităţile de învăţare cu resursele necesare indicând
competenţele specifice pentru care sunt propuse, structurând astfel contexte autentice, reale,
care au relevanţă pentru elevi.
In proiectarea didactică trebuie sa ţinem seama de programă mai exact de
competenţele generale (competenţe de producere şi receptare a diferitelor mesaje orale şi
scrise) şi specifice pe care dorim să le formăm elevilor, segmentând demersul didactic în
funcţie de nevoile şi interesele de comunicare ale acestora şi nu după unităţile / temele /
capitolele din manual.

Activitate 2.3.b. Proiectul unității de învățare (360 min)

38
Clasa a V-a L2, 2 ore/săptămână
Manual: Limba franceză, Booklet
Unitatea 2 : Voilà mes copains ! - 4 ore
Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
Ora 1 - Verificarea Text Exerciţii de
1. Receptarea de înțelegerii mesajului simplu înţelegere
mesaje orale simple audiat prin exerciții suport globală şi
1.3. Identificarea cu alegere duală și de audio- detaliată a
unor aspecte tip adevărat/ fals video textului
culturale simple - Participarea suport
2. Exprimarea la dialoguri Fişe de
orală în situaţii simple în întelegere Fişe
de comunicare contexte de a textului
uzuală necesitate
2.1. Reproducerea imediată Imagini cu
unor formule / - Recunoașterea diverse
unor mesaje simple semnificației activitati
si scurte, unor fraze
respectând uzuale prin
pronunția și ordonarea
intonația specifice replicilor unui
2.2. Participarea la dialog și
dialoguri simple în reconstituirea
contexte de unor scurte
necesitate imediată enunțuri
- Înțelegerea unor
scurte mesaje
audiate prin
asocierea lor cu
mici cărți de vizită
- Reutilizarea unor
informații schematice
sub formă de fișe
personale pentru a
prezenta pe cineva
Ora 2 - Exerciții Suport Exercitii de
1. Receptarea de mesaje articulatorii: audio- completare
orale simple repetarea unor video cu
1.3. Identificarea unor structuri lexicale activităţile
aspecte culturale simple referitoare la indicate de
2. Exprimarea orală în pasiuni, hobbiuri imagini
situaţii de comunicare personale
uzuală - Completarea unor
2.1. Reproducerea unor enunțuri lacunare
formule / unor mesaje prin înlocuirea
simple si scurte, imaginilor cu
respectând pronunția structurile lexicale
și intonația specifice corespunzătoare
2.2. Participarea la - Exerciții de asociere
dialoguri simple în imagine-cuvânt

39
contexte de necesitate - Recunoașterea
imediată semnificației unor
2.3. Prezentarea unui fraze uzuale prin
obiect / unei persoane/ asocierea țară-
unui personaj prin oraș-limbă și
identificare completarea de
2.4. Manifestarea enunțuri lacunare
disponibilității pentru -Activități de exprimare
a explora noi modele orală referitoare la
articulatorii/ de prezentarea unui coleg,
intonație și accent după model.
3. Receptarea de mesaje
scrise simple
3.1 Recunoaşterea
semnificaţiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaţa
cotidiană
Ora 3 - Identificarea Suport Feedback
1. Receptarea de mesaje unei persoane audio- individual
orale simple prin exerciții cu video
1.3. Identificarea unor alegere duală și Tema
aspecte culturale simple completare de Fise pentru
2. Exprimarea orală în enunțuri lacunare acasa
situaţii de comunicare vizând utilizarea
uzuală adjectivelor de
2.2. Participarea la naționalitate și
dialoguri simple în distincția
contexte de necesitate masculin-feminin
imediată - Utilizarea
2.3. Prezentarea unui verbului „être” la
obiect / unei persoane/ indicativ prezent
unui personaj prin prin exerciții cu
identificare alegere duală și
3. Receptarea de mesaje completare de
scrise simple enunțuri lacunare
3.1. Recunoaşterea - Identificarea
semnificaţiei unor fraze unei persoane
utilizând
structura „cʼest”
și discriminând
între
- „cʼest” și „il/
elle est”
Ora 4 - Verificarea Text Completare
2. Exprimarea orală în înţelegerii suport de fişe
situaţii de comunicare globale a textului Imagini personale
uzuală prin exerciții cu Manual Feedback
2.3. Prezentarea unui alegere duală individual
obiect / unei persoane/ - Înţelegerea
unui personaj prin detaliată a unor

40
identificare informaţii
3. Receptarea de mesaje punctuale din
scrise simple textul citit prin
3.2. Identificarea exerciţii de
semnificaţiei globale a asociere a
unui text simplu pe teme imaginilor cu
familiare semnificația
3.3. Descifrarea unor textului, exerciții
mesaje simple familiare de tip adevărat/
primite de la prieteni, fals și completare
colegi, profesor, în situații de enunțuri
uzuale -Redactarea unui
4. Redactarea de mesaje scurt text de
simple în situaţii de prezentare a
comunicare uzuală pasiunilor
4.2. Redactarea unui personale, intr-un
mesaj simplu către un template.
coleg / prieten

Activitate 2.4.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

Cu certitudine nu putem discuta de o metoda anume pe care profesorul o poate implementa, ci


aceasta trebuie adaptata la particularitatile grupei de elevi. Sunt situatii in care anumite
metode se dovedesc eficiente atingand nivelul de competenta vizat, dar exista si situatii in
care acestea inregistreaza esec. Fundamentala ramane raportarea la programa si adecvarea
metodei la grupul tinta.
Putem enumera o serie de clisee didactice / practici stereotipe care blochează inovația
curriculară la orele de limbi moderne.
Manualul-Biblie. Manualul este doar o resursă de învățare pentru elevi, una importantă
dar nu singura și, cu siguranță nu referința pentru proiectarea și organizarea demersului
didactic. Referinta fundamantala in proiectarea si organizarea invatarii este programa scolara.
Gramatica descriptivă reprezintă un element de conținut care consumă mult timp și
oferă puține ocazii de dezvoltare a comunicării. De aceea se recomanda crearea de contexte
semnificative ce structureaza situatii de comunicare uzuala, reala in care structurile lingvistice
sa fie aprofundate.
Traducerea pentru verificarea înțelegerii este o activitate didactică păguboasă pentru
dezvoltarea competențelor de comunicare. Când le oferim elevilor texte spre lectură, trebuie
să facem măcar un exercițiu de pre-lectură pentru a pregăti receptarea textului și mai multe
exerciții de post-lectură (întrebări, aplicații diverse) pentru a stimula căutarea de semnificații
în text și a antrena lectura conștientă. Lectura cu voce tare nu reprezintă un exercițiu de
lectură, ci unul de pronunție ce consumă mult din timpul necesar unei lecturi în gând, din
perspectiva descoperirii semnificațiilor, a reflectării asupra textului, a descoperirii din context
a înțelesului unui cuvânt.
Tema decontextualizată (forțarea competențelor de redactare fără o antrenare
prealabilă la clasă). Se recomanda proiectarea de exercitii de redactare care să aibă
semnificație pentru elevi plecând de la un element declanşator pentru a atinge competenţele
vizate.

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv (270 min)

41
Clasa a V-a
Limba modernă 2, manual Booklet
Unitatea de învățare: Voilà mes copains !
Nr. de ore alocate: 4 ore
Ora 1 Competenţe vizate:
1. Receptarea de mesaje orale simple
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.1 Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și
intonația specifice
2.2 Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
Ora 2 Competenţe vizate:
1. Receptarea de mesaje orale simple
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și
intonația specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin identificare
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi modele articulatorii/ de intonație și
accent

3. Receptarea de mesaje scrise simple


3.1Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană

Activităţi de învăţare
- Exercitii de intelegere a textului audiat cu alegere duală și de tip adevărat/ fals
- Exercitii de ordonare a replicilor unui dialog și reconstituirea unor scurte enunțuri
- Completarea de fise personale
- Completarea unor enunțuri lacunare prin înlocuirea imaginilor cu structurile lexicale
corespunzătoare
- Exerciții de asociere imagine-cuvânt

Ce am intentionat?, Ce am obtinut?, Ce reactii au avut elevii?, Ce feed-back am oferit


elevilor?, Ce as fi putut face mai bine ?, Ce imi propun pentru data viitoare?
Prin activitatile propuse am intentionat sa dezvolt competenta de comunicare a
elevilor. In abordarea temei am propus activitati care sa capteze atentia elevilor, din care sa
deprinda competente pe care sa le foloseasca in situatii reale. Am obtinut entuziasm si interes
in a se prezenta sau a prezenta o alta persoana, a exprima nationalitatea, varsta,etc. Am
inregistrat reactii pozitive din partea elevilor care s-au exprimat destul de fluent.
O gestionare mai eficienta a timpului ar putea imbunatati un viitor demers didactic pe
aceeasi tema.
O modalitate de evaluare a acestei teme care sa coreleze competenta de comunicare in
limba straina cu cea digitala (realizarea unui video de prezentare personala) ar putea garanta o
deschidere si mai mare a elevilor pentru aceasta tema.

Activitate 2.5.a. Sinteză pentru activități metodice (30 min)

42
Finalitatea demersului didactic este atingerea competentelor specifice stipulate in curriculum
de catre toti elevii. Dar fiecare elev in parte nu va inregistra acelasi nivel de performanta.
Datorită experiențelor, ritmurilor de învățare și profilurilor cognitive și socio-emoționale,
elevii vor demonstra în mod diferit achizițiile de învățare. Unii elevi vor avea rezultate mai
bune la lectură (pentru că au avut un sprijin încă din copilărie acasă, de exemplu), alții vor fi
mai performanți la interacțiune orală (pentru că sunt mai expansivi și nu au teama de eșec).
Insa oricare ar fi ritmul achiziției, atât elevii cât și profesorii trebuie să știe care este nivelul
atins și ce este de făcut pe mai departe (remediere, consolidare, sprijin pentru excelență etc.).
Astfel este necesară o măsură corectă, obiectivă și prietenoasă (fără stres!) a nivelului atins la
fiecare competență în parte. In funcție de acestă măsură se poate organiza activitatea
didactică în mod corespunzător, iar elevul devine conștient de propriul progres în învățare.
Putem identifica o multitudine de instrumente de evaluare în funcție de competentele
generale si specifice vizate :
1. Portofoliu personal
2. Proiect individual și de grup
3. Exerciții de înțelegere a unui text
4. Teste predictive, formative, sumative
5. Exerciții de înțelegere a unui document audio/video
6. Concursuri și examene
7. Autoevaluare și co-evaluare

Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor (210 min)

Clasa a VII-a, L2

Instrumente de evaluare- Grila de evaluare

Competenta generala:
4. Redactarea de mesaje simple in situatii de comunicare uzuala
Competenta specifica:
4.2 Descrierea unor aspecte ale vietii cotidiene folosind fraze simple la perfectul compus

Elevi Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10


- Redacteaza cu -Redacteaza - Face o redactare - Face o expunere
dificultate și greșeli mesajul scris în simplă, clară şi (descriere a vietii
mesajul scris; nu general clar şi coerentă; identifica cotidiene) clară,
recunoaste prea multe coerent, cu unele verbele coerentă, corectă
verbe pronominale ; greseli gramaticale pronominale respectând planul
are nevoie de sprijin si lexicale. - urmăreşte planul /regula dat(a).
din partea - Planul (Regula de propus având doar
profesorului deși are formare a timpului câteva greşeli de
la îndemână un plan verbal) este redactare.
(regula de formare a insuficient
perfectului compus) respectat

Elevul R.A. a progresat, ajungând de la nota 5 la nota 7, dovedind o pregătire consecventă a


planului şi urmărind logica mesajului şi nu mai are nevoie de sprijin din partea profesorului.

Activitate 2.6.a. Sinteză pentru activități metodice (120 min)

43
Propunerea unui curs optional trebuie sa porneasca de la identificarea unor nevoi de formare
ale educabililor, a unor lacune inregistrate in atingerea competentelor vizate in cadrul orelor
obligatorii din trunchiul comun. In proiectarea unei programe de optional trebuie sa tinem
seama de cateva repere :
- Argument
- Competențe generale
- Competențe specifice corelate cu activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice (inclusiv sugestii de evaluare)
- Bibliografie
Argumentul justifică cursul propus: nevoi ale elevilor, ale comunităţii locale, formarea unor
competenţe de transfer.
Competențele vor fi formulate după modelul celor din programa naţională (al disciplinelor de
trunchi comun), dar nu vor fi reluări ale acestora.
Pentru un opţional de o oră pe săptămână este rezonabil să fie definite şi urmărite 5-6
competenţe specifice.
Conținuturile includ acele aspecte, elemente de limbă/ civilizație care oferă baza de operare
pentru formarea competențelor.
Sugestiile metodologice vor include tipologii de exerciții (care sunt recomandate pentru
formarea competenţelor) precum şi modalităţi de evaluare.
Am propus optionalul « Méli-Mélo » la clasa a VIII-a ,L2 pe care il voi detalia in Activitatea
2.6.b.

Activitate 2.6.b. O programă de opțional (180 min)

TITLUL OPTIONALULUI : Méli-Mélo


CLASA a VIII a, L2
Nota de prezentare
Studiul limbii franceze este de neconceput fără cunoasterea si aprofundarea aspectelor
de cultura si civilizatie. Alegerea temei permite elevilor sa-si construiasca repere de cultura si
civilizatie franceza si francofona, sa constientizeze schimbarile din societatea franceza, sa
reflecteze asupra diversitatii culturale. In plus expunerea elevilor la documente autentice prin
utilizarea unor suporturi audio-video inedite ii motiveaza pe acestia intrucat aceste suporturi
contextualizeaza invatarea limbii, ajuta la descoperirea realitatii sociale si culturale si chiar
creeaza legaturi intre multiplele tipuri de inteligenta.
Competente generale:
-Intelegerea unui mesaj scris
-Intelegerea unui mesaj oral
-Producerea unui mesaj oral
Competente specifice:
-Localizarea unor informatii / repere pe harta Frantei (orase, regiuni)
- Identificarea principalelor puncte de atractie turistica dintr-o regiune pornind de la un
pliant, brosura, harta turistica, etc
- Manifestarea interesului pentru lectura de orientare (orientarea pe harta pornind de la
cateva instructiuni)
-Identificarea unor detalii din texte care contin informatii despre spatiul francez si
francofon (l’art de vivre à la française, les repas, les fêtes et les traditions, etc.)
- Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale dintr-un suport audio-
video (vacances, loisirs, médias, etc)
Continuturi :

44
1. Spatiul francez : generalitati (asezare, clima, relief) ; regiuni din Franta
2. Franta in lume : ( Francofonia)
3. Viata cotidiana ( piata muncii, transporturi, sarbatori si traditii, activitati de timp liber,
media,etc)
4. Viata sociala (sistemul de guvernare, familia, viata cetateneasca, religia, etc)
5. Franta urbana
6. Franta rurala
7. Franta multiculturala
Activitati de invatare
1.Identificarea unor elemente socio-culturale din texte functionale sau suporturi audio-video
2.Exercitii de localizare a reperelor geografice pe harta
3.Exercitii de identificare a unor informatii din texte despre spatiul francez/francofon
4.Completare de text lacunar cu detalii / informatii obtinute din lectura de informare
5. Oferirea de raspunsuri si reactii la intrebari despre spatiul francez / francofon
6. Exprimarea opiniei personale in legatura cu aspecte de cultura si civilizatie franceza
Instrumente de evaluare
1. Completare de fise
2. Realizarea portofoliului personal
3. Proiect individual sau in grup
4. Realizarea de continut multimedia (video-uri, blog, etc)
Sitografie:
http://www.francparler.org/
http://www.edufle.net/
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/thematique/societe-2718?page=22
http://www.tv5monde.com/
https://agi.to/enseigner/ressources-fle/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-
dialogue-daily-life-listen-to-mp3.html

45

S-ar putea să vă placă și