Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ŞI CERCETĂRII REPUBLICII

MOLDOVA
DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT CANTEMIR
GIMNAZIUL ,,GRIGORE VIERU” COŞTANGALIA

APROB:

„_____”_____/20___
______________
(semnătura managerului şcolar)

L.Ş

CURRICULUMUL ŞCOLAR
MODIFICAT
PENTRU DISCIPLINA ŞCOLARĂ

LIMBA FRANCEZĂ
CLASA A VII-A

ELEV:

Anul şcolar 2017- 2018

1
Limba franceza
Formarea competenţelor specifice Limbii străine I la ciclul gimnazial se produce în
cadrul domeniilor comunicării, culturii, conexiunii, comparaţiei, cu iniţiere în cel al comunităţii
şi în baza subcompetenţelor prevăzute pentru fiecare clasă. Subcompetenţele sunt formate şi
actualizate de către profesori la lecţii prin elaborarea şi formularea fostelor obiective de referinţă,
fiind cooordonate în paralel cu variate forme de prezentare a conţinuturilor şi cu diverse activităţi
de învăţare şi evaluare cu caracter de recomandare.

Statutul Aria curriculară Clasa Numărul de Numărul de


disciplinei ore pe an ore pe
săptămână
Obligatorie Limbă și VII-a 68 2
comunicare

Limba franceză
Clasa VII
68 ore
Nr. Unităţi de conţinut dominante / integratoare Nr. de
ore

DOMENIUL COMUNICARE

1 1. Competenţa comunicativă: Receptarea mesajelor orale


1.1. Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu articulat clar şi
rar.
1.2. Executarea unor instrucţiuni de orientare în spaţiu.
2. Competenţa comunicativă şi pragmatică: Producerea mesajelor
orale şi interacţiunea
2.1. Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/ sau imagini
însoţitoare.
2.2. Redactarea unor enunţuri simple cu valoare imperativă pentru situaţii
vizuale.
3. Competenţa comunicativă: Receptarea mesajelor scrise
3.1. Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării unei
sarcini de lucru simple.
4. Competenţa comunicativă: Producerea mesajelor scrise
4.1. Redactarea de texte scurte folosind relatări scurte.

2
4.2 Completarea spaţiilor într-un alineat, pe o temă potrivită, din care au
fost omise câteva cuvinte incidente, ce vor fi date după alineat;

Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul cu CES:


-Audierea unui mesaj scurt;
-Efectuarea unui test cu alegere multiplă;
-Audierea instrucţiunilor vorbitorului şi îndeplinirea unor sarcini simple.
-Audierea unui dialog/ povestiri, prezentarea orală a răspunsurilor la întrebări,
îndeplinirea exerciţiilor de tipul: „Adevărat/ Fals”;
-Identificarea tipului de text;
- Respectarea tempoului, accentului, intonaţiei;
-Discuţii între profesor/elev;
-Exerciţii de confirmare a înţelegerii mesajului.
- Răspunsuri la întrebări de control.
-Întreţinerea unui dialog pe o temă cunoscută.
- Prezentarea corectă a ordinii discursului.
-Descrieri simple cu suport verbal, întrebări, cuvinte de sprijin.
-Completarea spaţiilor libere;
2
Domeniul Cultură

1. Competenţa socio/pluriculturală: cunoaşterea obiceiurilor, tradiţiilor,


personalităţilor istorice şi culturale
1.1. Identificarea şi respectarea normelor de comportament verbal şi non
verbal în cadrul interacţiunilor orale şi scrise.
1.2. Cunoaşterea unor texte literare: povestiri, legende, fabule, poezii,
piese de teatru care aparțin patrimoniului cultural al ţării alofone.
1.3 Descrierea unor aspecte geografice şi de organizare administrativă a ţării
alofone
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul
cu CES:
• -Asocierea simbolurilor cu imaginea locurilor unde ele se pot afla.

• -Activităţi ludice.

• -Identificare de temă, personaje, acţiuni, decor, morală.

• -Localizarea pe harta şi prezentarea unor aspecte geografice: forme de relief,

3
râuri, mări, oceane

3 Domeniul Conexiune

1. Competenţa interdisciplinară : cunoaşterea asemănărilor şi


deosebirilor interlingvistice şi interculturale
1. Realizarea unor operaţii matematice (adunare, scădere) în cadrul
activităţilor de comunicare.
2. Pronunţarea şi scrierea denumirilor unor ţesături naturale şi artificiale
în cadrul activităţilor de comunicare.
3. Localizarea pe hartă a unor oraşe importante din ţara alofonă.
4. Scrierea şi pronunţarea corectă a cifrelor şi numerelor în cadrul
activităţilor de învăţare.
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul cu CES:
-Activităţi de comparare a lexicului în limbile cunoscute de elev (limba
maternă, limba străină).
-Asocierea orei şi activităţii corespunzătoare.
-Realizare de mini-dialoguri.
-Enumerarea oraşelor importante din ţara alofonă..etc..

4 Domeniul Comparaţie
1. Competenţa socio/pluriculturală : cultivarea deprinderilor de
autoformare, autoghidare, autoevaluare
1.1Compararea vocabularului specific şi formulelor de politețe verbală pentru
a interacţiona oral şi scris.
1.Compararea vocabularului specific, formulelor de politețe verbală pentru a
interacţiona oral şi scris
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul cu CES:
-Receptarea unor dialoguri scurte şi selectarea formulelor similare pentru a oferi
ajutor şi a mulţumi pentru ajutor.
-Receptarea unor dialoguri scurte şi selectarea formulelor de politeţe uzuale.
5 Domeniul Comunitate

4
1. Competenţa civică: sensibilizarea în formarea de atitudini şi valori
1.1. Identificarea unor norme uzuale de politeţe verbală şi non verbală, în
situaţii de comunicare familiare, referitoare la universul personal şi
imediat.
1.2. Participarea la interacţiuni orale simple (cu profesorul, cu colegii de
clasă) pe teme familiare..
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu
elevul cu CES:

-Jocuri de rol

-Simularea unei situaţii de comunicare (o aniversare în familie), respectând


norme de politeţe uzuală.

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE
Întrebări – răspunsuri;
-
Formularea de întrebări;
-
-
Analizarea imaginilor;
Exerciţii orale Comunicare în baza subiectului lecţie;
-
-
Comunicare în baza textelor propuse pentru
învăţare;
- Comunicare în acţiune în grup(cu ceilalţi elevi
cu CES şi colegii de clasă);
- Exerciţii de comparare;
- Exerciţii de transcriere a unui text;
- Completarea rubricilor preconizate în fişe,
Exerciţii scrise scheme şi tabele; etc.
- Fişe de lucru;
- Caietul elevului;
Forme de evaluare - Fişe de evaluare individuală;
- Postere;
- Evaluare în perechi;
- Notarea explicativă, etc.
1. Curriculum disciplinar modificat pentru elevii cu Cerinţe educaţionale speciale(CES)
la limba franceză, clasa a VII-a, reprezintă o formă simplificată a Curriculumului
modernizat.

S-ar putea să vă placă și