Sunteți pe pagina 1din 15

CURRICULUM ADAPTAT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA


CLASELE V-VIII
SCOALA GENERALA SFANTA ANA SANTANA
DIRECTOR:HOENIGES ANA
PROFESOR ITINERANT:MARCHIS-VARZARU NINA

1.Receptio!"e! #e$!%&'&i o"!' i (i)e"ite $it&!tii (e
co#&ic!"e.
*.Uti'i+!"e! co"ect! $i !(ec,!t! ! 'i#-ii "o#!e i p"o(&ce"e!
(e #e$!%e o"!'e i $it&!tii (e co#&ic!"e o"!'! #oo'o.!t! $i
(i!'o.!t!.
/.Recept!"e! #e$!%&'&i $c"i$ (i te0te 'ite"!"e $i o'ite"!"e i
$cop&"i (i,e"$e.
1.Uti'i+!"e! co"ect! $i !(ec,!t! ! 'i#-ii "o#!e i p"o(&ce"e!
(e #e$!%e $c"i$e2i (i)e"ite cote0te (e &ti'i+!"e2i $cop&"i (i,e"$e.

1.Cultivarea interesului pentru lectura si a placerii de a citi,a
gustului estetic in domeniul literaturii.
2.Stimularea gandirii autonome,reflexive si critice in raport cu
diversele mesaje receptionate.
3.Cultiarea unei atitudini pozitive fata de comunicare prin
constientizarea impactului limbajului asupra celorlalti si prin nevoia de
a intelege si de a folosi limbajul intr-o maniera pozitia,responsabila din
punct de vedere social
4.Cultivarea unei atitudini pozitive fata de limba romana si
recunoasterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personala si
imbogatirea orizontului cultural.
.!ezvoltarea interesului fata de comunicarea interculturala.
COMPETENTE GENERALE2SOCIALE SI CIVICE
VALORI SI ATITUDINI
CLASA A VI-A
NIVELUL I
COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI ASOCIATE
1.Receptio!"e! #e$!%&'&i o"!' i (i)e"ite $it&!tii (e co#&ic!"e.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE
1.1s" sesizeze sensul global al unui
mesaj, identific#nd aspectele
principale $i de detaliu la care se refer"
un mesaj oral
1.2.sa distinga sensul cuvintelor intr-
un enunt

1.3.sa sesizeze intuitiv structurile
corecte sau incorecte dintr-un enunt
oral
1.4. s" manifeste aten%ie fa%" de
interlocutor &n diferite situa%ii de
comunicare
- exerci%ii de formulare de &ntreb"ri pentru
stabilirea sensului global al mesajului'
- exerci%ii de discriminare a elementelor
esen%iale de cele de detaliu dintr-un mesaj
ascultat'
-exercitii-joc de tipul()a ce foloseste...*(,
+Ce pot face cu...*(
-exercitii de inlocuire a unor cuvinte cu
altele cu sens asemanator,opus.
-exercitii de stabilire a sensului unui cuvant
necunoscut prin raportare la context.
-exercitii de identificare a greselilor de
exprimare.
-exerci%ii de sesizare a intona%iei
corecte,incorecte a unor propozi%ii
interogative sau enun%iative -propriu-zise $i
exclamative..
-exercitii de realizare a acordului dintre
subiect si predicat,substantiv si adjectiv-fara
a mentiona terminologia gramaticala.
-simularea unor situa%ii de comunicare
diverse'
-exerci%ii de dialog/ elevi-elevi, elev-
profesor' jocuri de rol, de tipul vorbitor-
ascult"tor, viz#nd formarea
comportamentului de ascult"tor
- discu%ii libere pe teme date
*.Uti'i+!"e! co"ect! $i !(ec,!t! ! 'i#-ii "o#!e i p"o(&ce"e! (e #e$!%e
o"!'e i $it&!tii (e co#&ic!"e o"!'! #oo'o.!t! $i (i!'o.!t!.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE

2.1.sa formuleze clar si corect enunturi
verbale potrivite unor situatii date
2.2.sa integreze cuvinte noi in enunturi
-exercitii de construire corecta a unor
enunturi dupa imagini,folosind cuvinte
date.
-exercitii de reglare a tonului,vitezei si
volumului vorbirii,exercitii de dictie.
-exercitii de prezentare a unor obiecte
si activitati familiare copilului.
-exercitii de formulare a unor intrebari
si raspunsuri adecvate pentru o situatie
data.
-exercitii de formulare de intrebari si
raspunsuri pemarginea unui mesaj
ascultat.
-recitari,jocuri de rol,repovestiri.
-jocuri didactice de
sinonimie,antonimie,omonimie.
-rebusuri,integrame,anagrame.
-jocuri de alcatuire a propozitiilor
continand cuvinte noi.
-exercitii de modificare a sensului unei
propozitii prin eliminarea,inlocuirea
sau adaugarea unui cuvant.
-exercitii de despartire a cuvintelor in
silabe.
-exercitii de compunere a unor cuvinte
pornind de la o silaba data.
-exercitii de sc0imbare a sensului unui
cuvant prin modificarea unui sunet sau
a unei silabe.
2.3.sa redea prin cuvinte proprii,cu
sprijin,un paragraf,fragment dintr-un
text audiat sau citit
2.4.sa manifeste initiatia si interes
pentru situatiile de comunicare
-sa raspunda la intrebari referitoare la
paragraful,fragmentul dat.
-povestirea unui fragment,paragraf cu
sprijinul profesorului.
-sa-si exprime propria parere in
legatura cu intamplari,personajedintr-
un text dat.
-exercitii de dialog cu persoane
diferite-folosirea formulelor de
adresare,salut,prezentare etc..
-dialoguri pe teme cunoscute copilului
-simulari ale unor situatii de
comunicare,jocuri de rol
-activitati de exprimare apropriei
pareri in legatura cu fapte,intamplari
cunoscute copilului.
/.Recept!"e! #e$!%&'&i $c"i$ (i te0te 'ite"!"e $i o'ite"!"e i $cop&"i
(i,e"$e.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE
3.1.sa identifice litere,grupuri de
liter,silabe,cuvinte si enunturiin textul
tiparit si in textul de mana.
3.2.sa sesizeze legatura dintre enunturi
si imaginile care le insotesc
-exercitii de asociere a sunetului cu
litera-grupului de litere-sunet.
-exercitii pentru largirea campului vizual
prin identificarea silabelor in structura
cuvantului,si a cuintelor in structura
propozitiei,recunoasterea unor cuvinte care
se repeta intr-un text, recunoasterea unor
modele repetitive.
-exercitii de punere in corespondenta a
cuvintelor cu imagini corespunzatoare.
-exercitii de citire selectiva.
-exercitii de citire a unor enunturi,texte
scurte.
-exercitii de formulare de intrebari si
raspunsuri pe marginea textului si a
imaginilor care il insotesc.
-exercitii de realizare a unor desene pornind
de la enunturi citite-si invers.
-rezolvarea de rebusuri in care cuvintele
sunt reprezentate prin imagini.
3.3.sa desprinda semnificatia globala a
textului citit
3.4.sa citeasca corect si fluent un text
cunoscut,de scurta intindere.
3..sa manifeste interes pentru lectura
-exercitii de anticipare a continutului unui
text pe baza ilustratiilor.
-exercitii de tipul adevarat,fals
-exercitii de citire selectiva
-exercitii de formulare de intrebari si
raspunsuri pe baza textului citit.
-exercitii de citire selectia a cuvintelor si
enunturilor.
-exercitii de citire a unui text de scurta
intindere
-exercitii de citire selectiva
-exercitii de observare a cartii,de orientare in
pagina,de respectare a directiei de citire-de
la stanga la dreapta,de sus in jos.
-memorari de versuri,dramatizari
1.Uti'i+!"e! co"ect! $i !(ec,!t! ! 'i#-ii "o#!e i p"o(&ce"e! (e #e$!%e
$c"i$e2i (i)e"ite cote0te (e &ti'i+!"e2i $cop&"i (i,e"$e.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE
4.1.sa scrie corect litere,silabe,enunturi
4.2.sa scrie corect,lizibil si ingrijit
texte scurte.
-exercitii de adoptare a pozitiei corecte si
comode pentru scris
-exercitii de scriere a unor elemente grafice
pregatitoare care sa faciliteze scrierea
literelor si scrierea in duct continuu.
-exercitii de scriere a
literelor,silabelor,cuvintelor si propozitiilor.
-exercitii de scriere a literelor,silabelor si
cuvintelor respectand forma si marimea lor.
-exercitii de incadrare corecta in pagina a
textului-data,titlu,aliniat.
-exercitii de apreciere corecta a spatiului
dintre cuvinte
-exercitii de ordonare a cuvintelor intr-o
propozitie.
-exercitii joc de stabilire a acordurilor
gramaticale
-exercitii de alcatuire a propozitiilor folosind
4.3.sa utilizeze conventii ale
limbajului scris-punctul,semnul
intrebarii,scrierea cu majuscula.
4.4.sa manifeste interes pentru
exprimarea scrisa
cuvinte date.
-exercitii de folosire a punctului,semnul
intrebarii si a majusculei
-exercitii de plasare a punctuatiei intr-un
textinterogative
-exercitii de copiere,transcriere a unor
substantive proprii,a unor propozitii
enuntiative si a unor propozitii
-dictari de cuvinte si propozitii
-completarea de rebusuri,integrame,jocuri
didactice etc
-incurajari in ceea ce priveste performanta
personala,expunerea lucrarilor etc.
CLASA A VI-A
NIVELUL II
1.Receptio!"e! #e$!%&'&i o"!' i (i)e"ite $it&!tii (e co#&ic!"e.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE

1.1s" distinga intre informatiile
esentiale si cele de detaliu intr-un
mesaj oral.
1.2.s" identifice sensul unui cuv#nt
necunoscut cu ajutorul dic%ionarului
1.3.s" sesizeze structurile gramaticale
-morfologice $i sintactice. corecte sau
incorecte dintr-un mesaj ascultat
1.4.s" aplice principiile ascultarii
active in manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat.
- formulare de &ntreb"ri pentru sesizarea
raporturilor logice de tipul/ din ce cauz"* cu
ce condi%ie*'
-exerci%ii de discriminare a elementelor
esen%iale de cele de detaliu din mesajul
comunicat, receptat'
-folosirea dic%ionarelor pentru identificarea
sensului cuvintelor necunoscute &nt#lnite &n
mesajele orale'
-exerci%ii de stabilire a sensului unui cuv#nt
necunoscut prin raportare la contextul &n
care apare $i de confruntare cu
sensul,sensurile oferite de dic%ionare'
-exerci%ii de &nlocuire a cuv#ntului
necunoscut prin sinonime, antonime
identificate &n dic%ionare
-ar0aismele si regionalismele-rolul lor in
textele literare studiate.
-sensul omonimelor in text.
-exerci%ii de discriminare a structurilor
gramaticale -morfologice $i sintactice.
corecte de cele incorecte &n fluxul enun%ului
etc.'
-exerci%ii de sesizare a unor mijloace
nonverbale -gesturi, mimic".prin care se pot
comunica diferite st"ri, atitudini etc.'
-exerci%ii de mim"'
-exerci%ii de sesizare a coresponden%ei
elementelor verbale cu cele nonverbale
-gesturi, mimic".
1..s" manifeste aten%ie fa%" de
interlocutor &n diferite situa%ii de
comunicare
-simularea unor situa%ii de comunicare
diverse'
-exerci%ii de dialog/ elevi-elevi, elev-
profesor' jocuri de rol, de tipul vorbitor-
ascult"tor, viz#nd formarea
comportamentului de ascult"tor '
-discu%ii libere pe teme date etc
*.Uti'i+!"e! co"ect! $i !(ec,!t! ! 'i#-ii "o#!e i p"o(&ce"e! (e #e$!%e
o"!'e i $it&!tii (e co#&ic!"e o"!'! #oo'o.!t! $i (i!'o.!t!
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE
2.1.s" construiasc" texte orale scurte
pe baza unui suport vizual dat, a unui
plan simplu de idei dat sau a unui plan
propriu.
2.2.s" pronun%e clar $i corect un mesaj
2.3.s" redea prin cuvinte proprii
con%inutul unui fragment dintr-un text
citit sau dintr-un mesaj audiat
-exerci%ii de construire a unor texte orale
narative pe baza unor imagini
-exerci%ii de construire a unor texte orale
narative dup" un plan propriu de idei'
-exerci%ii de construire a unor texte orale pe
baza unui $ir de &ntreb"ri sau a unui plan de
idei'
-exerci%ii de povestire oral" a unor fapte,
&nt#mpl"ri reale -din experien%a personal".
sau fictive'
-exerci%ii de realizare corect" a acordului
predicatului cu subiectul'
-exerci%ii de acord, de modificare a formei
adjectivului, prin sc0imbarea num"rului
substantivului pe care &l determin"
-exerci%ii de rostire fluent" $i corect" a unor
mesaje individual sau &n grupuri mici'
-exerci%ii de ortoepie'
-exerci%ii de reglare a intona%iei, a
volumului, a vitezei proprii de a vorbi'
-recit"ri'
-exerci%ii de dic%ie etc
-formularea de &ntreb"ri de clarificare a
aspectelor pe care nu le-au &n%eles din textul
citit sau din mesajul oral ascultat'
-formularea de r"spunsuri la &ntreb"rile ce
vizeaz" informa%iile esen%iale sau de detaliu
ce se desprind din textul citit sau mesajul
audiat'
-povestirea independent" a unui text citit sau
2.4.s"-$i adapteze vorbirea la diferite
situa%ii de comunicare &n func%ie de
partenerul de dialog
2..s" utilizeze corect &n exprimarea
oral" proprie elementele de construc%ie
a comunic"rii studiate
2.1.sa-si adapteze vorbirea la situatia
concreta de dialog sau monolog
mesaj audiat'
exprimarea propriei p"reri &n leg"tur" cu
&nt#mpl"ri, personaje dintr-un text citit sau
mesaj ascultat
-exerci%ii de dialog cu persoane diferite'
-conversa%ii pe teme cunoscute'
-exerci%ii de simulare a unor situa%ii de
comunicare &n care partenerul de dialog
interpreteaz" roluri diferite -coleg, profesor,
vecin, p"rinte, bibliotecar etc..'
-exerci%ii de folosire a intona%iei potrivite &n
func%ie de context $i de partenerul de dialog'
-exersarea unor acte de vorbire/ ini%ierea,
men%inerea sau &nc0eierea unui sc0imb
verbal' utilizarea formulelor de salut, de
prezentare, de permisiune, de solicitare'
formularea unor &ntreb"ri sau a unor
r"spunsuri' povestirea unor fapte $i
&nt#mpl"ri, dup" un suport vizual sau dup"
un plan de idei dat' exprimarea acordului
sau a dezacordului &n leg"tur" cu un fapt sau
cu atitudinea unei persoane etc.
-exerci%ii de construire a propozi%iilor simple
$i a propozi%iilor dezvoltate, a propozi%iilor
interogative $i enun%iative 2 propriu-zise $i
exclamative .
-exerci%ii de completare a
enun%urilor,textelor lacunare pentru
marcarea categoriilor de num"r $i de
persoan"'
-exerci%ii de acord, de modificare a formei
adjectivului, prin sc0imbarea num"rului
substantivului pe care &l determin"'
-exerci%ii de realizare a acordului
predicatului cu subiectul'
-exerci%ii de integrare a ac0izi%iilor lexicale
noi &n enun%uri proprii'
-exerci%ii de &nlocuire a unor cuvinte cu
sinonimele sau antonimele lor'
-textul dialogat-dialoduri pe diverse teme de
interes pentru elev.
-monologul oral-texte
narative,descriptive,informative.
2.3.s" manifeste cooperare &n diferite
situa%ii de comunicare
-exerci%ii de dezvoltare a ini%iativei
comunicative $i a curajului de a interveni &n
actul comunic"rii'
-exerci%ii de exprimare a propriilor opinii $i
g#nduri, &n leg"tur" cu fapte $i cu &nt#mpl"ri
cunoscute'
-jocuri de rol pentru exersarea unor acte de
vorbire, de construire a unor dialoguri
imaginare'
-exerci%ii de rezolvare a unor sarcini &n
grupe mici de lucru - perec0i sau 4-elevi.
/.Recept!"e! #e$!%&'&i $c"i$ (i te0te 'ite"!"e $i o'ite"!"e i $cop&"i
(i,e"$e.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE
3.1.s" citeasc" &n mod con$tient,
corect, fluent $i expresiv un text
cunoscut
3.2.s" citeasc" &n mod corect un text
necunoscut
3.3.sa diferentieze elementele de
ansamblu de cele de deteliu in cadrul
textului studiat.
-exerci%ii de citire a textelor, respect#nd
intona%ia impus" de semnele de punctua%ie'
-exerci%ii de citire selectiv" -citire pe
fragmente, pe roluri.'
-exerci%ii de citire a unor texte, literare sau
nonliterare 4la prima vedere( &n ritm propriu
-identificarea problemei problemei
principale abordate intr-un text literar sau
nonliterar/intr-o descriere sa cunoasca
elementele si trasaturile obiectelor
descrise,in cadrul unei naratiuni sa identifice
actiunea,participantii la actiune ,timpul si
spatiulin care se petrec evenimentele'intr-un
anunt sau o stire sa delimiteze ideile
esentiale si intentia comunicativa din spatele
acestora.
- exerci%ii de delimitare a unui text narativ &n
fragmente logice'
-exerci%ii de identificare a temei din poeziile
studiate'
-exerci%ii &n care se solicit" completarea
unor enun%uri lacunare cu informa%ii de
detaliu desprinse din textul suport'
-exerci%ii de formulare a ideilor principale
&ntr-o succesiune logic"'
-exerci%ii de ordonare &ntr-o succesiune logic"
a &nt#mpl"rilor prezentate &ntr-un text citit'
-exerci%ii de identificare a cadrului spa%ial $i
temporal al ac%iunii
-selectarea din text a caracteristicilor fizice
$i morale ale personajelor'
-grup"ri de personaje &n func%ie de anumite
caracteristici'
-exerci%ii de discutare a textelor narative
citite, &n func%ie de urm"torii parametri/
4cine( -personajele., +ce face*( -ac%iunea.,
+c#nd(, 4unde( -plasarea ac%iunii &n timp $i
spa%iu., 4cum( -modul de desf"$urare a
ac%iunii.'
-exerci%ii de citire explicativ" $i selectiv"
pentru desprinderea informaiilor
eseniale i de detaliu dintr-un text
citit'
-exerciii de identifcare a
elementelor descriptive dintr-un text'
-exerci%ii de prezentare a imaginii de
ansamblu a spa%iului sau a obiectului
descris'
1.Uti'i+!"e! co"ect! $i !(ec,!t! ! 'i#-ii "o#!e i p"o(&ce"e! (e #e$!%e
$c"i$e2i (i)e"ite cote0te (e &ti'i+!"e2i $cop&"i (i,e"$e.
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE
4.1s" aplice &n mod con$tient regulile
de ortografie $i de punctua%ie
4.2.s" redacteze diverse texte de mic"
&ntindere adapt#ndu-le destina%iei $i
scopului comunic"rii
-copieri, transcrieri selective, dict"ri de
enun%uri sau de texte ce con%in ortograme,
numerale compuse, adjective terminate &n 4-
iu(, verbele 4a fi( $i 4 a lua('
-exerci%ii de ortografie/ de recunoa$tere a
formei corecte de scriere, de selectare, de
completare, de punere &n coresponden%", de
compunere de enun%uri'
-exerci%ii de utilizare a cratimei &n scrierea
ortogramelor $i a liniu%ei de desp"r%ire &n
silabe &n scrierea cuvintelor care nu &ncap la
sf#r$itul r#ndului'
-exerci%ii de ortografiere a formelor
flexionare ale p"r%ilor de vorbire folosite in
textele redactate.
-exerciii de utilizare a semnelor de
punctuaie (punctul, linia de dialog,
virgula n enumerare i pentru
vocativ, semnul ntrebrii, semnul
exclamrii, ghilimelele n citarea de
titluri de texte sau nume de reviste,
citarea cuvintelor unei persoane sau
citarea fragmentelor unor texte)
-jocuri gramaticale gramaticale de corectare
a gre$elilor de ortografie -jocuri gramaticale
de corectare a gre$elilor de scriere
(folosirea ortogramelor studiate, a
numeralelor compuse, a adjectivelor
terminate &n 4-iu(, a verbelor 4a fi( $i 4a
lua(. $i de punctua%ie'
-autodict"ri, autocorect"ri, corectare &n
perec0i etc.
-exerci%ii de descriere a unor obiecte ,
fenomene , fiin%e'
-exerci%ii de utilizare corect", &n scris, a unor
elemente de rela%ie pentru a asigura succesiunea
logic" a propozi%iilor &n textul redactat -apoi,
deci, la &nceput, &n primul r#nd, &n al doilea
r#nd, prima oar", a doua oar" etc..'
-exerci%ii de elaborare a unor compuneri/
dup" un suport vizual, cu &nceput,sf#r$it dat,
dup" un plan dat sau plan propriu de idei, pe
4.3.s" utilizeze corect, &n textele
redactate, elementele de construc%ie a
comunic"rii studiate
4.4.s" a$eze corect &n pagin" textele
scrise, respect#nd scrierea cu alineate
pentru a marca trecerea de la o idee la
alta
4..s" manifeste interes $i spirit critic
fa%" de redactarea diverselor tipuri de
texte
baza unor cuvinte $i a unor expresii date, cu
titlu dat, liber", narativ", &n care se introduce
dialogul'
-exerci%ii de redactare a unor tipuri diverse
de texte cu destina%ie specific"/ invita%ia,
scrisoarea'
-exerci%ii de stabilire a acordului dintre
predicat $i subiect'
-exerci%ii de stabilire a acordului dintre
adjectiv $i substantivul determinat etc.'
-exerci%ii de completare corect" a
propozi%iilor lacunare cu structurile
morfologice &nv"%ate'
-exerci%ii de construire corect" a
propozi%iilor simple $i a propozi%iilor
dezvoltate'
-exerci%ii de transformare a propozi%iilor
simple &n propozi%ii dezvoltate prin
ad"ugarea de adjective, numerale cu valoare
adjectival" plasate &nainte ,dup" substantiv'
-exerci%ii de completare a unor propozi%ii cu
atribute, pentru a prezenta tr"s"turile
personajelor, $i,sau complemente, pentru a
reda circumstan%ele unei ac%iuni'
-exerci%ii de a$ezare corect" a textului &n
pagin"'
-exerci%ii de plasare corect" a alineatelor'
transcrierea &n ordine logic" a unor
fragmente date pentru a reconstitui un text.
-exerci%ii de redactare de texte narative,
descriptive, dialogate $i func%ionale etc.
-exerci%ii de selectare a vocabularului
adecvat'
-exerci%ii de &nlocuire a unor expresii $i
cuvinte cu ec0ivalentele cerute de context'
exerci%ii de formulare a unor opinii $i puncte
de vedere proprii referitoare la modul de
redactare $i de prezentare a textelor etc.
CLASA A VII-A
NIVELUL I
1.Receptio!"e! #e$!%&'&i o"!' i (i)e"ite $it&!tii (e co#&ic!"e.