Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

CLASA : VII
DISCIPLINA : GEOGRAFIE
TEMA : APELE DE SUPRAFAŢĂ ALE EURASIEI
TIPUL LECŢIEI : MIXTĂ
Profesor: Păduraru Lidia

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfîrşitul lecţei elevii vor fi capabili :
O1 – Să determine particularităţile bayinelor de scurgere ale Eurasiei;
O2 – Să identifice bazinele de scurgere şi principalele rîuri ale Eurasiei;
O3 – Să deducă dependenţa rîurilor de relief şi de climă;
O4 – Să argumenteze importanţa rîurilor pentru natură şi pentru om.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode didactice : lucrul cu manualul , cu harta fizică a Eurasiei, conversaţia.
Procedee didactice : explicaţia , brainstormingul,ciorchinele nestructurat, tehnica
“Tabelul T”.
Resurse de învăţare : atlasul şcolar,harta fizică a Eurasiei,manualul.
Metode de organizare : activitatea individuală,frontală.

SCENARIUL LECŢIEI
Etapele Obiective Activitatea Activitatea Metode
lectiei profesorului elevului si
Timp procedee
de lucru

Evaluare
a

Moment Salutarea Sunt pregatiti cu Observatia


organizatori elevilor,verificarea rechezitele necesare :
c materialelor pregatite manual, caiet, atlas,
1 min. pentru lectie harti de contur.

Reactualizar Profesorul propune un sir Elevii răspund la Explicaţia


ea de intrebari: întrebări,explicînd
cunostintelo 1)Numeste zonele fiecare răspuns dat. Brainstorm
r climatice ale Eurasiei. ingul
7 min. 2)Ce sunt musonii?
3)De ce zona climatica Emiterea
temperate este cea mai de idei
desfasurata? Numesc celelalte
4)În ce zonă climatică e componente ale naturii
situată R. Moldova? în strînsă legatură cu
clima:relieful,apele,lum
Se face legătură cu ea organică(relieful:
tema nouă: barieră climatică,
Care alte componente ale temperat. scade odată
naturii sint în strînsă cu altitudinea etc.)
legatură cu clima?
Dirijarea Ce rîuri din Eurasia Elevii analizează harta , Analiza
învăţării cunoaşteţi? răspund la întrebari.
I Evocarea Care sunt cele mai lungi? Lucrul cu
3 min. Care e cel mai lung rîu harta fizică
din Europa? a Eurasiei.
Prin cite ţari curge
Dunărea?

II
Realizarea
sensului Profesorul scire tem ape
1 min. tablă , anunţă obiectivele

Analiza
Profesorul înaintează o
serie de sarcini, care Tehnica
7 min. trebuie efectuate în baza Completează schema “Tebelul T
studierii harţii fizice a “
Eurasiei: Lucrul cu
- numeşte cele mai manualul
mari fluvii din şi harta
Eurasia; fizică
- apreciază
asigurarea
continentului cu
ape de suprafaţă.
În baza manualului şi a
hărţii fizice completează
tabelul “ Bzinele de
scurgere şi
caracteristicile
principale(anexa 1)

Profesorul înaitează Îndeplinesc sarcina


5 min O2 următoarea sarcină: Tehnica
Utilizînd textul “Ciorchine
manualului şi fig. 2,66 de le
la pag. 75 , determinaţi nestructura
bazinele de scurgere ale t”
Eurasiei şi rîurile ce
aparţin acestor bazine(2-
3 exemple de rîuri pentru
fiecare baszin) (anexa 2)
Pe harta de contur
,rîurile ce aparţin
aceluiaşi bazin ,
conturaţile cu aceiaşi
culoare.

7 min. O3 Înaintează în faţa elevilor Elevii deduc cauzele în Tehnica “


tabelul incomplet : baza textului din Tabelul T”
“Relaţia dintre manual şi în baza
particularităţile apelor şi studierii hărţii fizice
cauzele care le
determină”(anexa 4)

5 min. O4 În baza textului din Elevii îndeplinesc Lucrul cu


manual , de la pagina 78 sarcina propusă manualul
argumentaţi importanţa
rîurilor pentru natură şi
om , în 4-5 propoziţii.
Cere elevilor să facă o
paralelă cu R. Moldova.

III Reflecţia Caracterizaţi rîul Chang Elevii aplică


4 min. Jiang, utilizînd cunoştinţele căpătate în
algoritmul din anexa 3. realizarea sarcinilor

Extensia Studierea temei : Apele Notează sarcina pentru


1 min de suprafaţă ale Eurasiei. acasă.
Anexa 1

Bazinele de scurgere Caracteristicile principale

Anexa 2

Anexa 3
Algoritmul de caracterizare a fluviilor
1.Denumirea rîului şi lungimea lui
2.Poziţia pe continent
3.Direcţia de curgere
4.Izvorul rîului Bzinele de
5.Caracterul reliefului la izvor
scurgere ale
6.Unităţi mari de relief traversate
7. Afluenţii principali Eurasiei
8.Tipul de alimentare
9. Regimul rîului
Anexa 4

Particularităţi Cauze
 Multe rîuri mari Suprafaţa mare a continentului
 Rîuri bogate în apă Cantitatea mare a precipitaţiilor
În vestul continentului sînt situaţi
 Majoritatea rîurilor se varsă în munţii Anzi
Oceanul Atlantic
Cea mai mare parte a teritoriului e
 Rîurile au alimentare situată în zona caldă
predominant pluvială
Iarna-uscată, vara - umedă
 Rîurile din zona
subecuatorială şi tropicală se
caracterizează prin fenomene
sezoniere Rîurile străbat munţi şi podişuri, în
multe locuri apar la suprafaţă roci
 În albiile rîurilor sînt multe cristaline
praguri şi cascade

S-ar putea să vă placă și