Sunteți pe pagina 1din 12

Nr Data Dimensiunea Competenţele Unităţi de Tema lecţiei Activităţi de învăţare , Sugestii

de specifice competenţe evaluare


or
d
1 2 3 4 5
1 ARTA Exprimarea identităţii 1.1 Identificarea 1.Creatorul propriei valori. Atitudine
CUNOAŞTERII personale prin explorarea Exerciţii de reflectare
DE SINE ŞI A
resurselor proprii, pozitivă faţă de sine şi cei din jur.
sinelui şi resurselor sociale manifestând atitudine asupra resurselor personale
CELUILALT pentru relaţionarea pozitivă faţă de sine. şi sociale, de descriere a
constructivă cu familia şi
1.2 Evitarea caracteristicilor personale
ceilalţi.
etichetărilor şi pozitive şi negative.
2 soluţionarea 2,Relaţiile interpersonale fără etichetare.
constructivă a Etichete, etichetare, modalităţi de Completarea de fişe,
conflictelor, prevenire, reacţii comportamentale. chestionare de tipul Ce
3 manifestând un 3.Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de ştiu? Ce pot? Ce vreau?
comportament soluţionare constructivă conflictelor. Ce-mi place?
respectuos.
4 4.Emoţii, comportamente şi consecinţe.
1.3 Determinarea Prezentarea de sine:
legăturii între emoţii, Importanţa şi rolul emoţiilor, modalităţi de „Fotografia mea”,
acţiuni şi consecinţele control, echilibru emoţional. Scrisoare către Sinele”,
5 acestora. 5.Viaţa în familie: relaţii şi rezultate „Argumente în favoarea
1.4 Manifestarea pozitive. relaţii în familie, condiţii de mea”.
echilibrului manifestare, strategii de depăşire a
emoţional, prin dificultăţilor
6 aplicarea strategiilor 6.Proiect: produs comun: „Dezvolt relaţii
de control al emoţiilor
cooperante.”

7 2.:ASIGURA Demonstrarea libertăţii 2.1 Relatarea despre 1.Integritatea persoanei. Integritate, Interviuri, adresate
REA de acţiune şi autonomiei normele morale şi respectarea normelor morale, situaţii şi colegilor despre valorile de
CALITĂȚII personale, în realizarea valori (binele, grup;
contexte.
VIEȚII unui comportament frumosul, munca, Vizionarea unor secvenţe
orientat spre tenacitatea, învăţarea, . de film pentru identificarea
valorificarea optimă şi economisirea elementelor unei vieţi de
asigurarea dezvoltării resurselor), ca surse calitate;
resurselor personale şi a ale succesului; Jocuri de rol de
mediului de viaţă 2.2 Stabilirea relaţiei manifestare a diferitor
8 dintre deciziile, 2.Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. acţiuni a persoanelor;
bazate pe norme şi Viaţă de calitate: caracteristici şi Colaje despre ceea
valori şi calitatea ce îi place şi ceea ce nu
modalităţi de realizare, rolul învăţării în
rezultatelor obţinute; îi place
2.3 Evaluarea asigurarea perspectivei de viaţă. elevului/colegilor;
rezultatelor propriilor Expoziţii cu
9 activităţi, în raport cu 3.Perseverenţa şi munca – surse ale postere pe care sunt
respectarea unor succesului. Perseverenţă, modalităţi de scrise propoziţii care să
norme şi valori; manifestare, posibilităţi şi limite, exprime viaţa de
calitate;
statornicie în convingeri şi atitudini.
Studii de caz
pentru exprimarea
10 4.Binele şi frumosul din jur. Crearea, opiniilor despre modele
posibilităţi şi limite de vârstă, beneficiile de comportament
pentru sine şi comunitate individual şi în cadrul
11 5.Sunt interesat pentru a decide corect. grupului;
Postere cu situaţii
care produc binelui şi
12 6.Resursele proprii şi ale familiei. frumosului
Economisirea, gestionarea banilor de
buzunar, bugetul familiei.
13 3. MOD Aplicarea unor acţiuni 3.1. Descrierea 1.Sănătatea. Importanţa sănătăţii Activitate în echipe: Biroul
SĂNĂTOS comportamentale de propriei stări de pentru dezvoltarea elevului. de avocaţi. (apărătorii: îi
DE VIAŢĂ menţinere a sănătăţii sănătate, utilizând apără pe cei ce au grijă de
proprii şi a celor din jur, corect noţiunile mediu în care trăiesc;
specifice, normelor acuzatorii: îi condamnă pe
demonstrând interes şi
sanitaro-igienice de cei ce poluează mediul)
iniţiativă menţinere şi
fortificare a sănătăţii. Portofoliu ”Mediu în care
14 3.2. Menţinerea 2.Mediul înconjurător şi sănătatea trăiesc îmi asigură
ordinei şi curăţeniei în elevului. Efectele poluării asupra sănătăţii sănătatea mea!” Discuţii
15 mediul casnic şi 3.Sănătatea fizică şi mintală. ghidate despre nevoile
şcolar, manifestând personale.
Caracteristici, factori de influenţă,
grijă pentru propria modalităţi de menţinere Redactarea unui referat”
16 sănătate. 4.Regimul alimentar corect vs. dieta. Când pot fi sigur că dieta e
3.3. Acceptarea unor Diete, tipuri, scopul respectării, dieta şi sănătoasă”.
responsabilităţi Formularea şi rezolvarea
vârsta, dieta versus alimentaţia incorectă,
privind starea proprie de situaţii de problemă
de sănătate, efectele alimentaţiei incorecte.. privind starea de sănătate,
17 demonstrând 5.Ştiinţa bioetica şi protecţia copilului. modificările organismului
18 rezistenţă la tentaţii 6.Fumatul şi alcoolul – tentaţii la pubertate.
periculoase. periculoase. Cauze ale consumului, Joc didactic: fete/băieţi
3.4. Asumarea unui influenţa asupra preadolescentului, efecte oportunităţi de manifestare
comportament grijuliu negative sociale, psihologice şi fiziologice,
faţă de păstrarea
dependenţă
proprie sănătăţi,
exprimând o stare de
bine.

19 7.Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să


fiu”.

20 4: Demonstrarea unui 4.1. Identificarea 1.Clubul cunoscătorilor de profesii. Pregătirea discursurilor


PROIECTAREA comportament axat pe profesiilor solicitate în Profesii vechi şi profesii noi; tipuri de privind evoluţia profesiilor
CARIEREI autonomie personală, comunitate pentru o profesii în funcţie de obiectul muncii; din comunitate.
PROFESIONAL în determinarea bună proiectare a Colectarea
traseului şcolar şi/sau carierei şi integrare stereotipuri:profesiile „pentru femei” şi informaţiilor despre
E ŞI
profesional, din socioprofesională „pentru bărbaţi”. profesia părinţilor, care
DEZVOLTARE
A SPIRITULUI perspectiva 4.2. Corelarea este atractivă pentru
valorificării rezultatelor la diferite elev sau a unui
ANTREPRENO
potenţialului personal discipline şcolare cu profesionist recunoscut
RIAL
şi oportunităţilor pieţei perspectivele de în comunitate.
muncii dezvoltare personală Participarea la
şi profesională în licitaţii a profesiilor.
21 anumite domenii 2.Domenii profesionale. Tipuri de interese Aplicarea testului
4.3. Formularea profesionale, testul lui Holland, preferinţe Inventarul intereselor
iniţiativelor profesionale profesionale (adoptat după
personale, orientate Holland).
spre activităţi
22 antreprenoriale, prin 3.Dezvoltarea şi valorificarea calităţilor Prezentarea
valorificarea forte. Valori personale,componentele aspiraţiilor şi profesiei
potenţialului propriu potenţialului personal, hartă mentală a selectate părinţilor sau
şi a imaginii de sine unei persoane apropiate.
potenţialului propriu.
Discuţii privind
23 4.Brand-ul personal. Elementele brand- posibilităţile de realizare
ului personal. a aspiraţiilor prin
diferite profesii.
24 5.Calităţile unui antreprenor. Noţiunea Elaborarea
de antreprenor, antreprenorialul în Clusterelor la un
comunitate. domeniu profesional,în
25 6.Proiect de grup:Arborele profesiilor. baza cerinţelor
prezentate din timp.
Elaborarea şi
prezentarea Brand-ului
personal în baza unui
set de întrebări.
Discuţii cu
antreprenori,
angajatori din
comunitate.
26 5. Adoptarea 5.1. Descrierea unor 1.Odihna activă în mediul înconjurător Atelier de discuţii
SECURITAT comportamentului activ situaţii excepţionale, Simularea diferitor
E privind securitatea explicând consecinţele situaţii excepţionale cu
PERSONAL personală şi a celor din lor privind securitatea întreprinderea măsurilor
Ă jur, demonstrând umană. de formare a unui
responsabilitate 5.2. Respectarea comportament adecvat,
27 regulilor de circulaţie 2.Reguli de comportament; posibile riscuri, responsabil;
rutieră şi a normelor măsuri de prevenire.
de securitate în situaţii Participarea la scurte
28 excepţionale cu 3.Atenţie în situaţii excepţionale scenete, prin atribuirea
29 atitudine grijulie faţă unor roluri, pentru
30 de sine. 4. Situaţie excepţională, cauze, modalităţi de exersarea exprimării cu
5.3. Proiectarea acţiune referire la
propriei securităţi comportamentul în
respectând eticheta
31 5.Regulile şi siguranţa. Pieton şi pasager. stradă şi alte locuri de
on-line în explorarea
32 mediului virtual. 6.Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de risc;
5.4. Transpunerea hobbyuri, avantajele, hobby periculoase Realizarea unor
33 comportamentului 7.Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi mini-cercetări ce
personal în structura dispozitive explozive; tipuri, vizează
regulilor de securitate, caracteristici, dispozitive casnice cu risc, mod
demonstrând respect preferinţele/hobbyul şi
de utilizare.
prevederi normative. riscurile posibile;

34 8.Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual


35 9.Elaborarea proiectului de grup: Securitate
personală
Curriculum DEZVOLTARE PERSONALĂ

CLASA VI

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse recomandate
1.1 Identificarea resurselor Creatorul propriei valori. Atitudine pozitivă Exerciţii de reflectare asupra resurselor personale şi
proprii, manifestând faţă de sine şi cei din jur. Relaţiile sociale, de descriere a caracteristicilor personale pozitive şi
atitudine pozitivă faţă de interpersonale fără etichetare. Etichete, negative. Completarea de fişe, chestionare de tipul Ce
sine. ştiu? Ce pot? Ce vreau? Ce-mi place?
etichetare, modalităţi de prevenire, reacţii
1.2 Evitarea etichetărilor şi comportamentale. Prezentarea de sine: „Fotografia mea”, Scrisoare
soluţionarea constructivă a Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de către Sinele”, „Argumente în favoarea mea”.
conflictelor, manifestând Exerciţii de auto-reflecţie cu privire la emoţiile
un comportament soluţionare constructivă conflictelor.
Emoţii, comportamente şi consecinţe. personale, de completare de fraze: „Eu simt… atunci
respectuos.
Importanţa şi rolul emoţiilor, modalităţi de când…”, de formulare argumentată a opiniei
1.3 Determinarea legăturii personale„Familia este o valoare sau ba?”.
între emoţii, acţiuni şi control, echilibru emoţional.
Viaţa în familie: relaţii şi rezultate Carduri/imagini care reprezintă arhetipuri ce ar ajuta
consecinţele acestora. înţelegerea impactului etichetelor asupra persoanei.
pozitive. relaţii în familie, condiţii de
1.4 Manifestarea echilibrului
manifestare, strategii de depăşire a Simulare situaţii pentru soluţionarea conflictelor,
emoţional, prin aplicarea
dificultăţilor. pentru prevenirea sau depăşirea etichetărilor. Discuţii
strategiilor de control al
„Conflictul în viaţa mea”, „Factori ce contribuie la
emoţiilor
iniţierea şi menţinerea unui conflict”.
Vizionarea unor secvenţe din filme, exemple din viaţa
reală pentru identificarea ţi înţelegerea relaţiei dintre
emoţii, conduite şi consecinţe.
Exemple de produse
Realizarea unui produs comun: „Dezvolt relaţii
cooperante.”

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
UNITĂȚI DE SUGESTII DE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚĂ
2.1 Relatarea despre normele Integritatea persoanei. Integritate, respectarea
morale şi valori (binele, normelor morale, situaţii şi contexte. Interviuri, adresate colegilor despre valorile de grup;
frumosul, munca, Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. Vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea
tenacitatea, învăţarea, Viaţă de calitate: caracteristici şi modalităţi de elementelor unei vieţi de calitate;
economisirea resurselor), ca realizare, rolul învăţării în asigurarea
surse ale succesului; Jocuri de rol de manifestare a diferitor acţiuni a
perspectivei de viaţă. persoanelor;
2.2 Stabilirea relaţiei dintre Perseverenţa şi munca – surse ale Colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi place
deciziile, bazate pe norme şi succesului. Perseverenţă, modalităţi de elevului/colegilor;
valori şi calitatea manifestare, posibilităţi şi limite, statornicie în Expoziţii cu postere pe care sunt scrise propoziţii care
rezultatelor obţinute; convingeri şi atitudini. să exprime viaţa de calitate;
2.3 Evaluarea rezultatelor Binele şi frumosul din jur. Crearea, Studii de caz pentru exprimarea opiniilor despre
propriilor activităţi, în posibilităţi şi limite de vârstă, beneficiile pentru modele de comportament individual şi în cadrul
raport cu respectarea unor sine şi comunitate.
grupului;
norme şi valori; Sunt interesat pentru a decide corect.
Decizia, algoritmul de luare a deciziilor, Postere cu situaţii care produc binelui şi frumosului;
posibilităţi şi limite în raport cu vârsta, insistenţa Elaborarea şi rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte
pentru corectitudine. încrucişate, care să conţină paşii în luarea unei decizii
Resursele proprii şi ale familiei. corecte;
Economisirea, gestionarea banilor de buzunar, „Cod al respectului“ în comunicarea reală/virtuală şi
bugetul familiei. prezentarea argumentată a modalităţilor de prevenire a
comportamentului deviant;
Joc de rol privind buna gospodărire. Exemple de
produse:

Elaborarea Jurnalului reflexiv, în care să prezinte 2-3


succese obţinute în ultimele şase luni şi să determine care
au fost normele şi valorile care au cauzat deciziile corecte ale
acţiunilor întreprinse

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ

Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Descrierea propriei stări de Sănătatea. Importanţa sănătăţii Activitate în echipe: Biroul de avocaţi. (apărătorii: îi apără pe cei
sănătate, utilizând corect pentru dezvoltarea elevului. ce au grijă de mediu în care trăiesc; acuzatorii: îi condamnă pe cei
noţiunile specifice, Mediul înconjurător şi sănătatea elevului. ce poluează mediul)
normelor sanitaro-igienice Efectele poluării asupra sănătăţii. Portofoliu ”Mediu în care trăiesc îmi asigură sănătatea mea!”
de menţinere şi fortificare a
Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, Discuţii ghidate despre nevoile personale.
sănătăţii.
factori de influenţă, modalităţi de menţinere. Redactarea unui referat” Când pot fi sigur că dieta e
3.2. Menţinerea ordinei şi
Regimul alimentar corect vs. dieta. Diete, sănătoasă”.
curăţeniei în mediul casnic
tipuri, scopul respectării, dieta şi vârsta, dieta
şi şcolar, manifestând grijă Formularea şi rezolvarea de situaţii de problemă privind starea
versus alimentaţia incorectă, efectele alimentaţiei de sănătate, modificările organismului la pubertate.
pentru propria sănătate.
incorecte..
3.3. Acceptarea unor Joc didactic: fete/băieţi oportunităţi de manifestare
responsabilităţi privind Ştiinţa bioetica şi protecţia copilului.
Exemple de produse
starea proprie de sănătate, Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. Proiect ecologic ”Mă implic în activităţile de protecţie a
demonstrând rezistenţă la Cauze ale consumului, influenţa asupra mediului”
tentaţii periculoase. preadolescentului, efecte negative sociale, Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”.
3.4. Asumarea unui psihologice şi fiziologice, dependenţă.
comportament grijuliu faţă
de păstrarea proprie
sănătăţi, exprimând o stare
de bine.

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare
4.1. Identificarea profesiilor Clubul cunoscătorilor de profesii. Proiecte de grup pentru studierea specificului profesiilor.
solicitate în comunitate Profesii vechi şi profesii noi; tipuri de profesii Pregătirea discursurilor privind evoluţia profesiilor din
pentru o bună proiectare a în funcţie de obiectul muncii; comunitate.
carierei şi integrare stereotipuri:profesiile „pentru femei” şi „pentru Colectarea informaţiilor despre profesia părinţilor, care
socioprofesională bărbaţi”. este atractivă pentru elev sau a unui profesionist recunoscut în
4.2. Corelarea rezultatelor la Domenii profesionale. Tipuri de interese comunitate.
diferite discipline şcolare cu profesionale, testul lui Holland, preferinţe Participarea la licitaţii a profesiilor.
perspectivele de dezvoltare profesionale. Dezvoltarea şi valorificarea Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale
personală şi profesională în calităţilor forte. Valori (adoptat după Holland).
anumite domenii personale,componentele potenţialului personal, Prezentarea aspiraţiilor şi profesiei selectate părinţilor
4.3. Formularea iniţiativelor hartă mentală a potenţialului propriu. sau unei persoane apropiate.
personale, orientate spre Brand-ul personal. Elementele brand- Discuţii privind posibilităţile de realizare a aspiraţiilor
activităţi antreprenoriale, ului personal. prin diferite profesii.
prin valorificarea Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de Elaborarea Clusterelor la un domeniu profesional,în baza
potenţialului propriu şi a cerinţelor prezentate din timp.
antreprenor, antreprenorialul în comunitate.
imaginii de sine
Arborele profesiilor. Clusterul profesiei Elaborarea şi prezentarea Brand-ului personal în baza
dorite unui set de întrebări.
Discuţii cu antreprenori, angajatori din comunitate.
Elaborarea Hărţilor mentale a potenţialului.

Exemple de produse
Proiectul de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat
colegului de bancă, părinţilor, altor persoane de încredere.
Proiectul de grup „Arborele profesiilor”

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ

Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Descrierea unor situaţii Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli Atelier de discuţii (ghidat de imagini, filmuleţe/texte educative);
excepţionale, explicând de comportament; posibile riscuri, măsuri de Simularea diferitor situaţii excepţionale cu întreprinderea
consecinţele lor privind prevenire măsurilor de formare a unui comportament adecvat,
securitatea umană. Atenţie în situaţii excepţionale! Situaţie responsabil;
5.2. Respectarea regulilor de excepţională, cauze, modalităţi de acţiune Participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri,
circulaţie rutieră şi a Regulile şi siguranţa. Pieton şi pasager. pentru exersarea exprimării cu referire la comportamentul în
normelor de securitate în Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de stradă şi alte locuri de risc;
situaţii excepţionale cu hobbyuri, avantajele, hobby periculoase. Realizarea unor mini-cercetări ce vizează
atitudine grijulie faţă de Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe preferinţele/hobbyul şi riscurile posibile;
sine. şi dispozitive explozive; tipuri, Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru
5.3. Proiectarea propriei caracteristici, dispozitive casnice cu risc,
securităţi respectând consolidarea securităţii personale;
eticheta on-line în mod de utilizare. Eticheta on-line - siguranţa Vizite în instituţiile publice care asigură protecţia; dialog
explorarea mediului virtual. în mediul virtual. cu reprezentanţii instituţiilor respective;
5.4. Transpunerea Etichetă, mod de prezentare on-line: posibilităţi şi Simularea în situaţii excepţionale de provenienţă naturală
comportamentului personal limite; prevenirea situaţiilor de risc. (cutremure şi alunecări de pământ etc.)
în structura regulilor de Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru
securitate, demonstrând consolidarea securităţii în mediul virtual Exemple de produse
respect faţă de prevederi Elaborarea unui Rebus Securitate personală,activitate în grup;
normative. cuvinte-cheie: seisme/cutremur de pământ, inundaţii, alunecări
de teren, întroieniri, furtuni etc.

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Anul de studii 2018-2019

S-ar putea să vă placă și